Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Prilohy 2010

1,418 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Prilohy 2010

 1. 1. Prílohy
 2. 2. Zoznam prílohPríloha 1 Rozdelenie fakúltPríloha 2 Grafy podľa jednotlivých skupínPríloha 3 Ľudia v ARRA 2
 3. 3. Príloha 1 – Rozdelenie fakúltFakulty slovenských verejných vysokých škôl boli rozdelené do skupín sčasti podľa Frascatimanuálu a tiež v prípade humanitných a spoločenskovedných fakúlt na základe vednýchodborov na užšie kompaktnejšie skupiny takto: · prírodné vedy (PRIR) tvorí matematika a informatika, fyzikálne vedy, chemické vedy, biologické vedy a vedy o zemi a životnom prostredí, · technické vedy (TECH) obsahujú stavebné inžinierstvo, elektroinžinierstvo, elektroniku, strojárstvo a iné technicky zamerané vedy, · medzi lekárske vedy (MED) sa zaraďujú najmä všeobecné lekárstvo a stomatológia, klinická medicína, farmaceutické vedy, ošetrovateľstvo a zdravotníctvo, · pôdohospodárske vedy (AGRO) tvoria poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybolov, veterinárna medicína a príbuzné vedy, · právne vedy (PRAV), · ekonomické vedy (EKONOM), · pedagogické vedy (PEDAGOG), · ostatné spoločenské vedy (OSTATNÉ SPOL) tvoria politické vedy, vedy skúmajúce riadenie spoločnosti, medzinárodné vzťahy a iné podobne zamerané spoločenské vedy, · teologické vedy (TEOLOG), · filozofické vedy (FILOZOF) sú história, jazyky a literatúra a iné humanitné vedy, · umenia (UMEL).Pre niektoré z fakúlt vysokých škôl nie je zaradenie do určitého odboru vedy, techniky aumení jednoznačné, vzhľadom na ich rôznorodosť – ich rôzne súčasti (napríklad katedry)vykonávajú činnosti, ktoré patria do rôznych odborov. Príkladom sú filozofické fakulty,ktorých činnosť patrí aj do odboru humanitných, aj spoločenských vied. Do príslušnéhoodboru vedy, techniky a umení boli preto zaradené podľa prevládajúcej činnosti. Pokiaľ sa nanás obráti dekan určitej fakulty alebo odborná verejnosť s tým, že navrhuje, aby fakulta, ktorúvedie, bola zaradená do iného odboru, takýto návrh ARRA zváži.Tabuľka P1: Zaradenie fakúlt (resp. vysokých škôl) do oblastí podľa ARRAŠkola Fakulta Skupina SkratkaAkadémia umení v Banskej Bystrici AUAkadémia umení Fakulta dramatických umení UMEL FDU AUAkadémia umení Fakulta muzických umení UMEL FMU AUAkadémia umení Fakulta výtvarných umení UMEL FVU AU 3
 4. 4. Škola Fakulta Skupina SkratkaEkonomická univerzita vBratislave EU BAEkonomická univerzita Fakulta hospodárskej informatiky EKONOM FHI EU OSTATNEEkonomická univerzita Fakulta medzinárodných vzťahov SPOL FMEV EUEkonomická univerzita Fakulta podnikového manažmentu EKONOM FPM EUEkonomická univerzita Národohospodárska fakulta EKONOM NHF EUEkonomická univerzita Obchodná fakulta EKONOM OF EUEkonomická univerzita Podnikovohospodárska fakulta EKONOM PHF EUKatolícka univerzita vRužomberku KUKatolícka univerzita Filozofická fakulta FILOZOF FiF KUKatolícka univerzita Pedagogická fakulta PEDAGOG PedF KUKatolícka univerzita Fakulta zdravotníctva MED FZ KUKatolícka univerzita Teologická fakulta TEOLOG TF KUPrešovská univerzita v Prešove PU FHPriVPrešovská univerzita Fakulta humanitných a prírodných vied FILOZOF PUPrešovská univerzita Fakulta manažmentu EKONOM FM PUPrešovská univerzita Fakulta športu PEDAGOG FŠ PUPrešovská univerzita Fakulta zdravotnícka MED FZ PUPrešovská univerzita Filozofická fakulta FILOZOF FiF PUPrešovská univerzita Gréckokatolícka teologická TEOLOG GKTF PUPrešovská univerzita Pedagogická fakulta PEDAGOG PedF PUPrešovská univerzita Pravoslávna bohoslovecká fakulta TEOLOG PBF PUSlovenská poľnohospodárskauniverzita v Nitre SPUSlovenská poľnohospodárska Fakulta agrobiológie a potravinových FAPZuniverzita zdrojov AGRO SPUSlovenská poľnohospodárska Fakulta biotechnológie auniverzita potravinárstva AGRO FBP SPUSlovenská poľnohospodárskauniverzita Fakulta ekonomiky a manažmentu EKONOM FEM SPUSlovenská poľnohospodárska Fakulta európskych štúdií a OSTATNE FEŠRRuniverzita regionálneho rozvoja SPOL SPUSlovenská poľnohospodárska Fakulta záhradníctva a krajinnéhouniverzita inžinierstva AGRO FZKI SPUSlovenská poľnohospodárskauniverzita Technická fakulta TECH TF SPU 4
 5. 5. Škola Fakulta Skupina SkratkaSlovenská technická univerzitav Bratislave STUBASlovenská technická univerzita Fakulta architektúry TECH FA STUSlovenská technická univerzita Fakulta elektrotechniky a informatiky TECH FEI STU Fakulta chemickej a potravinárskejSlovenská technická univerzita technológie TECH FCHPT STU Fakulta informatiky a informačnýchSlovenská technická univerzita technológií TECH FIIT STUSlovenská technická univerzita Materiálovotechnologická fakulta TECH MTF STUSlovenská technická univerzita Stavebná fakulta TECH SvF STUSlovenská technická univerzita Strojnícka fakulta TECH SjF STUTechnická univerzita vKošiciach TUKETechnická univerzita Košice Ekonomická fakulta EKONOM EF TUKE FBERGTechnická univerzita Košice Fakulta BERG TECH TUKETechnická univerzita Košice Fakulta elektrotechniky a informatiky TECH FEI TUKETechnická univerzita Košice Fakulta umení UMEL FU TUKETechnická univerzita Košice Fakulta výrobných technológií TECH FVT TUKETechnická univerzita Košice Hutnícka fakulta TECH HF TUKETechnická univerzita Košice Stavebná fakulta TECH SvF TUKETechnická univerzita Košice Letecká fakulta TECH LF TUKETechnická univerzita Košice Strojnícka fakulta TECH SjF TUKETechnická univerzita voZvolene TUZVOTechnická univerzita Zvolen Drevárska fakulta AGRO DF TUZVOTechnická univerzita Zvolen Fakulta ekológie a environmentalistiky PRIR FEE TUZVO Fakulta environmentálnej a výrobnej FEVTTechnická univerzita Zvolen technológie TECH TUZVOTechnická univerzita Zvolen Lesnícka fakulta AGRO LF TUZVOTrenčianska univerzita A.Dubčeka v Trenčíne TUADTrenčianska univerzita A.Dubčeka Fakulta mechatroniky TECH FM TUADTrenčianska univerzita A.Dubčeka Fakulta priemyselných technológií TECH FPT TUADTrenčianska univerzita A. OSTATNEDubčeka Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov SPOL FSEV TUADTrenčianska univerzita A.Dubčeka Fakulta špeciálnej techniky TECH FŠT TUAD 5
 6. 6. Škola Fakulta Skupina SkratkaTrnavská univerzita v Trnave TUTrnavská univerzita Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce MED FZSP TUTrnavská univerzita Filozofická fakulta FILOZOF FiF TUTrnavská univerzita Pedagogická fakulta PEDAGOG PedF TUTrnavská univerzita Právnicka fakulta PRAV PraF TUTrnavská univerzita Teologická fakulta TEOLOG TF TUUniverzita Komenského vBratislave UKUniverzita Komenského Evanjelická bohoslovecká fakulta TEOLOG EBF UKUniverzita Komenského Fakulta managementu EKONOM FM UKUniverzita Komenského Fakulta matematiky, fyziky a informatiky PRIR FMFI UK OSTATNEUniverzita Komenského Fakulta sociálnych a ekonomických vied SPOL FSEV UKUniverzita Komenského Fakulta telesnej výchovy a športu PEDAGOG FTVŠ UKUniverzita Komenského Farmaceutická fakulta MED FaF UKUniverzita Komenského Filozofická fakulta FILOZOF FiF UKUniverzita Komenského Jesseniova lekárska fakulta MED JLF UKUniverzita Komenského Lekárska fakulta MED LF UKUniverzita Komenského Pedagogická fakulta PEDAG PedF UKUniverzita Komenského Právnicka fakulta PRAV PraF UKUniverzita Komenského Prírodovedecká fakulta PRIR PriF UKUniverzita Komenského Rímskokatolícka bohoslovecká fakulta TEOLOG RKCMBF UKUniverzita Konštantína Filozofav Nitre UKFUniverzita Konštantína Filozofa Fakulta prírodných vied PRIR FPriV UKFUniverzita Konštantína Filozofa Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva MED FSVZ UKF OSTATNEUniverzita Konštantína Filozofa Fakulta stredoeurópskych štúdií SPOL FSŠ UKFUniverzita Konštantína Filozofa Filozofická fakulta FILOZOF FiF UKFUniverzita Konštantína Filozofa Pedagogická fakulta PEDAGOG PedF UKFUniverzita Mateja Bela vBanskej Bystrici UMBUniverzita Mateja Bela Ekonomická fakulta EKONOM EF UMBUniverzita Mateja Bela Fakulta humanitných vied FILOZOF FHV UMB Fakulta politických vied a OSTATNEUniverzita Mateja Bela medzinárodných vzťahov SPOL FPV UMBUniverzita Mateja Bela Fakulta prírodných vied PRIR FPriV UMBUniverzita Mateja Bela Pedagogická fakulta PEDAGOG PedF UMBUniverzita Mateja Bela Právnicka fakulta PRAV PraF UMB 6
 7. 7. Škola Fakulta Skupina SkratkaUniverzita Pavla JozefaŠafárika v Košiciach UPJŠ OSTATNEUniverzita Pavla Jozefa Šafárika Fakulta verejnej správy SPOL FVS UPJŠUniverzita Pavla Jozefa Šafárika Lekárska fakulta MED LF UPJŠUniverzita Pavla Jozefa Šafárika Právnicka fakulta PRAV PraF UPJŠUniverzita Pavla Jozefa Šafárika Prírodovedecká fakulta PRIR PriF UPJŠUniverzita sv. Cyrila a Metoda vTrnave UCM OSTATNEUniverzita sv. Cyrila a Metoda Fakulta masmediálnej komunikácie SPOL FMK UCMUniverzita sv. Cyrila a Metoda Fakulta prírodných vied PRIR FPriV UCMUniverzita sv. Cyrila a Metoda Filozofická fakulta FILOZOF FiF UCMUniverzita veterinárskeholekárstva v Košiciach AGRO UVLVysoká škola múzických umenív Bratislave VŠMUVysoká škola múzických umení Divadelná fakulta UMEL DF VŠMUVysoká škola múzických umení Filmová a televízna fakulta UMEL FTF VŠMUVysoká škola múzických umení Hudobná a tanečná fakulta UMEL HTF VŠMUVysoká škola výtvarných umenív Bratislave UMEL VŠVUŽilinská univerzita v Žiline ŽUŽilinská univerzita Elektrotechnická fakulta TECH EF ŽUŽilinská univerzita Fakulta PEDAS EKONOM FPEDAS ŽUŽilinská univerzita Fakulta prírodných vied PRIR FPriV ŽUŽilinská univerzita Fakulta riadenia a informatiky TECH FRI ŽUŽilinská univerzita Fakulta špeciálneho inžinierstva TECH FŠI ŽUŽilinská univerzita Stavebná fakulta TECH SvF ŽUŽilinská univerzita Strojnícka fakulta TECH SjF ŽUUniverzita J. Selyeho vKomárne UJSUniverzita J. Selyeho Ekonomická fakulta EKONOM EF UJSUniverzita J. Selyeho Fakulta reformovanej teológie TEOLOG FRT UJSUniverzita J. Selyeho Pedagogická fakulta PEDAGOG PedF UJSVysoká škola sv. Alžbety vBratislave MED VŠSAVysoká škola medzinárodnéhopodnikania EKONOM VŠMP 7
 8. 8. Príloha 2. Grafy podľa jednotlivých skupínAGROSV 1 Počet študentov na učiteľa 25,00 19,7 20,00 17,5 18,4 15,9 14,5 15,00 2007 2008 9,7 10,00 2009 5,00 0,00SV 2 Počet študentov na profesora alebo docenta 90,00 80,00 70,00 59,9 60,00 51,3 46,9 2007 50,00 46,0 2008 40,00 30,8 26,5 2009 30,00 20,00 10,00 0,00SV 3 Počet učiteľov s PhD. na všetkých učiteľov 120,00% 100,00% 95,8% 94,5% 93,8% 81,3% 80,7% 80,00% 71,0% 2007 60,00% 2008 2009 40,00% 20,00% 0,00% 8
 9. 9. SV 4 Podiel profesorov a docentov na všetkých učiteľoch 60,00% 50,00% 47,2% 40,0% 38,4% 40,00% 37,4% 36,7% 2007 30,00% 26,6% 2008 2009 20,00% 10,00% 0,00%SV 6 Pomer prihlásených na štúdium k plánu 3,00 2,50 2,1 2,1 2,0 2,00 2007 1,4 1,4 1,50 2008 0,9 2009 1,00 0,50 0,00SV 7 Pomer zapísaných a prijatých na štúdium90,00% 82%80,00% 75% 74% 72% 71%70,00% 64%60,00% 200750,00% 200840,00% 200930,00%20,00%10,00% 0,00% 9
 10. 10. SV 8 Podiel zahraničných študentov 20,00% 18,00% 16,00% 14,00% 12,7% 11,5% 2007 12,00% 10,00% 2008 8,00% 2009 6,00% 4,00% 1,9% 1,5% 2,00% 1,1% 1,0% 0,00%VV 1 Počet publikácií vo WoK na tvorivého pracovníka 4,0 3,5 3,1 3,0 2,4 2007 2,5 2008 2,0 1,4 2009 1,5 1,2 1,1 1,0 0,4 0,5 0,0VV 2 Počet citácií na tvorivého pracovníka 10,0 8,9 9,0 7,9 8,0 7,0 6,0 5,3 2007 5,0 2008 4,0 2009 3,0 2,6 2,0 0,9 1,0 0,1 0,0 10
 11. 11. VV 2a Počet citácií na publikáciu 7,0 6,4 6,0 5,0 2007 4,0 2,9 2,7 2008 3,0 1,9 2009 2,0 0,8 1,0 0,3 0,0VV 4a Pomer absolventov doktorandského štúdia a študentov 1. ročníka doktorandského štúdia za tri na seba náväzné roky 1,00 0,93 0,90 0,85 0,80 0,70 0,65 0,60 0,60 0,52 2008 0,50 0,46 0,40 2009 0,30 0,20 0,10 0,00VV 5 Priemerný počet doktorandov - absolventov na počet profesorov a docentov za 3 roky 0,9 0,8 0,7 0,6 0,53 2007 0,5 0,45 2008 0,4 0,35 0,29 0,26 2009 0,3 0,17 0,2 0,1 0,0 11
 12. 12. VV 6 Počet denných doktorandov ku denným študentom 10,00% 8,7% 9,00% 8,00% 6,9% 7,00% 5,9% 6,00% 2007 5,00% 4,4% 4,3% 2008 3,7% 4,00% 2009 3,00% 2,00% 1,00% 0,00%VV 7 Suma grantov VEGA a KEGA v EUR na tvorivého pracovníka 5000 4398 4500 4000 3383 3500 3054 3000 2653 2007 2433 2500 2184 2008 2000 1500 2009 1000 500 0VV 8 Suma grantov APVV, AV v EUR na tvorivého pracovníka 7000 6247 6000 5000 2007 4000 2008 3000 1790 2009 2000 1105 1062 1001 1000 647 0 12
 13. 13. VV 9 Suma zahraničných grantov v EUR na tvorivého pracovníka 1800 1600 1400 1200 2007 1000 800 2008 600 478 2009 400 220 200 77 0 0 0 0VV 10 Suma grantov v EUR na tvorivého pracovníka 12000 9849 10000 8000 2007 6000 5476 5322 2008 2009 4000 3495 3300 3290 2000 0MEDSV 1 Počet študentov na učiteľa 50,00 45,00 40,00 35,00 30,5 28,5 2007 30,00 25,4 23,9 25,00 2008 19,1 20,00 2009 13,9 15,00 8,2 9,6 10,00 6,4 5,00 0,00 13
 14. 14. SV 2 Počet študentov na profesora alebo docenta 400,00 350,00 300,00 250,00 2007 200,00 2008 150,00 113,8 114,3 2009 93,5 100,00 59,0 38,9 47,1 50,00 20,2 24,9 30,6 0,00SV 3 Počet učiteľov s PhD. na všetkých učiteľov 120,00% 100,0% 100,00% 88,7% 83,4% 76,5% 75,9% 75,9% 72,9% 80,00% 69,2% 2007 60,00% 2008 38,9% 2009 40,00% 20,00% 0,00%SV 4 Podiel profesorov a docentov na všetkých učiteľoch 60,00% 50,7% 48,3% 50,00% 40,00% 35,7% 33,1% 31,5% 31,2% 2007 30,00% 27,2% 26,8% 2008 16,7% 2009 20,00% 10,00% 0,00% 14
 15. 15. SV 6 Pomer prihlásených na štúdium k plánu 7,00 6,00 5,00 4,7 2007 4,2 4,00 2008 3,1 3,1 3,1 2,7 2009 3,00 2,2 1,9 2,00 1,3 1,00 0,00SV 7 Pomer zapísaných a prijatých na štúdium120,00%100,00% 85% 84% 80,00% 76% 69% 66% 65% 2007 60% 60% 59% 60,00% 2008 2009 40,00% 20,00% 0,00%SV 8 Podiel zahraničných študentov 30,00% 24,5% 25,00% 23,2% 20,1% 20,00% 2007 15,00% 12,9% 2008 11,2% 2009 10,00% 6,1% 5,6% 5,00% 2,7% 1,7% 0,00% 15
 16. 16. VV 1 Počet publikácií vo WoK na tvorivého pracovníka 4,5 4,1 4,0 3,5 2007 3,0 2,5 2,5 2008 2,1 2,0 2,0 1,7 2009 1,5 1,0 0,6 0,4 0,5 0,2 0,0 0,0VV 2 Počet citácií na tvorivého pracovníka 20,0 18,6 18,0 15,6 16,0 14,0 12,0 2007 10,0 9,0 2008 7,8 7,6 8,0 2009 6,0 3,6 4,0 2,0 0,6 0,1 0,0 0,0VV 2a Počet citácií na publikáciu 9,0 8,3 8,0 7,0 6,2 6,0 4,7 2007 5,0 4,5 4,4 3,7 2008 4,0 3,0 2009 2,0 1,6 0,7 1,0 0,0 0,0 16
 17. 17. VV 4a Pomer absolventov doktorandského štúdia a študentov 1. ročníka doktorandského štúdia za tri na seba náväzné roky 3,50 3,00 2,50 2008 2,00 1,50 1,48 1,50 2009 1,00 0,59 0,55 0,51 0,49 0,44 0,50 0,00 0,00 0,00VV 5 Priemerný počet doktorandov - absolventov na počet profesorov a docentov za 3 roky 1,2 1,0 0,8 2007 0,6 2008 0,4 0,21 0,17 0,16 0,16 2009 0,2 0,11 0,07 0,03 0,00 0,00 0,0VV 6 Počet denných doktorandov ku denným študentom 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 2007 40,00% 2008 30,00% 2009 20,00% 9,2% 10,00% 6,1% 5,2% 2,5% 2,1% 2,0% 1,0% 0,0% 0,0% 0,00% 17
 18. 18. VV 7 Suma grantov VEGA a KEGA v EUR na tvorivého pracovníka 2000 1725 1800 1600 1353 1400 1158 1200 2007 1000 720 2008 800 600 462 2009 400 201 200 25 0 0 0VV 8 Suma grantov APVV, AV v EUR na tvorivého pracovníka 1800 1600 1400 1200 916 2007 1000 800 2008 538 600 2009 343 282 400 212 200 112 0 0 0 0VV 9 Suma zahraničných grantov v EUR na tvorivého pracovníka 2000 1751 1800 1600 1400 1200 2007 1000 873 2008 800 600 2009 355 400 200 72 36 34 4 0 0 0 18
 19. 19. VV 10 Suma grantov v EUR na tvorivého pracovníka 3500 2947 3000 2500 1941 2007 2000 1751 1730 2008 1500 1294 2009 1000 637 534 500 313 25 0TEOLOGSV 1 Počet študentov na učiteľa 60,00 50,00 40,00 32,3 2007 28,6 30,00 2008 21,3 18,5 2009 20,00 14,0 11,7 10,00 7,6 0,00SV 2 Počet študentov na profesora a docenta 160,00 140,00 120,00 106,3 101,8 100,00 2007 80,00 68,0 2008 60,00 2009 32,7 35,2 40,00 28,7 20,00 10,6 0,00 19
 20. 20. SV 3 Počet učiteľov s PhD. na všetkých učiteľov 120,00% 100,0% 100,00% 94,7% 90,5% 85,9% 85,7% 80,0% 77,3% 80,00% 2007 60,00% 2008 2009 40,00% 20,00% 0,00%SV 4 Podiel profesorov a docentov na všetkých učiteľoch 80,00% 71,4% 70,00% 60,00% 50,00% 42,9% 42,1% 2007 40,00% 33,3% 2008 30,4% 30,00% 23,5% 2009 18,2% 20,00% 10,00% 0,00%SV 6 Pomer prihlásených na štúdium k plánu 3,50 3,00 2,7 2,50 2,2 2007 2,00 1,7 2008 1,50 2009 1,00 0,7 0,6 0,5 0,50 0,2 0,00 20
 21. 21. SV 7 Pomer zapísaných a prijatých na štúdium 120% 97% 100% 89% 87% 87% 84% 76% 80% 67% 2007 60% 2008 2009 40% 20% 0%SV 8 Podiel zahraničných študentov 50,00% 45,00% 40,00% 36,5% 35,00% 30,00% 2007 25,00% 2008 20,00% 16,2% 2009 15,00% 9,0% 10,00% 4,0% 5,00% 1,1% 0,2% 0,2% 0,00%VV 1 Publikácie vo WoK na tvorivého pracovníka 0,8 0,7 0,6 0,5 0,5 2007 0,4 2008 0,3 2009 0,2 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21
 22. 22. VV 2 Počet citácií na tvorivého pracovníka 0,1 0,1 0,07 0,1 0,1 2007 0,1 2008 0,0 2009 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0VV 2a Počet citácií na publikáciu 0,1 0,1 0,1 0,1 2007 0,1 2008 0,1 2009 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0VV 4a Pomer absolventov doktorandského štúdia a študentov 1. ročníka doktorandského štúdia za tri na seba náväzné roky 1,80 1,60 1,40 1,20 2008 0,94 1,00 0,82 0,74 0,68 2009 0,80 0,59 0,60 0,36 0,40 0,20 0,00 0,00 22
 23. 23. VV 5 Priemerný počet doktorandov - absolventov na počet profesorov a docentov za 3 roky 1,6 1,4 1,2 1,0 2007 0,8 2008 0,6 0,42 0,40 2009 0,4 0,30 0,29 0,20 0,14 0,2 0,07 0,0VV 6 Počet denných doktorandov ku denným študentom 25,00% 20,00% 18,8% 15,00% 2007 2008 10,00% 5,6% 5,5% 2009 5,00% 3,3% 3,0% 2,3% 2,0% 0,00%VV 7 Suma grantov VEGA a KEGA v EUR na tvorivého pracovníka 1200 1005 1002 1000 800 2007 600 2008 400 2009 253 242 177 200 0 0 0 23
 24. 24. VV 8 Suma grantov APVV, AV v EUR na tvorivého pracovníka 120,00 100,00 80,00 2007 60,00 2008 40,00 2009 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00VV 9 Suma zahraničných grantov v EUR na tvorivého pracovníka 250 214 200 150 2007 2008 100 63 2009 50 0 0 0 0 0 0VV 10 Suma grantov v EUR na tvorivého pracovníka 1200 1005 1002 1000 800 2007 600 2008 391 2009 400 305 253 200 0 0 0 24
 25. 25. FILOZOFSV 1 Počet študentov na učiteľa 35,00 30,00 26,4 25,00 23,0 19,5 20,2 2007 20,00 16,4 17,3 17,5 14,5 2008 15,00 2009 10,00 5,00 0,00SV 2 Počet študentov na profesora a docenta 120,00 100,00 78,2 80,00 66,7 2007 61,7 62,3 60,00 47,9 48,5 2008 47,1 36,0 2009 40,00 20,00 0,00SV 3 Počet učiteľov s PhD. na všetkých učiteľov 100,00% 93,0% 89,8% 87,0% 90,00% 82,4% 81,0% 80,3% 79,0% 80,00% 68,5% 70,00% 60,00% 2007 50,00% 2008 40,00% 2009 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 25
 26. 26. SV 4 Podiel profesorov a docentov na všetkých učiteľoch 45,00% 40,2% 39,6% 40,00% 37,1% 35,6% 34,2% 35,00% 32,4% 31,5% 29,4% 30,00% 2007 25,00% 2008 20,00% 2009 15,00% 10,00% 5,00% 0,00%SV 6 Pomer prihlásených na štúdium k plánu 7,00 6,00 5,00 2007 4,00 2008 3,00 2,7 2,5 2,5 2,5 2,4 2,4 2009 1,8 2,00 1,5 1,00 0,00SV 7 Pomer zapísaných a prijatých na štúdium 80% 69% 67% 70% 61% 59% 58% 56% 60% 55% 49% 50% 2007 40% 2008 30% 2009 20% 10% 0% 26
 27. 27. Podiel zahraničných študentov 4,00% 3,6% 3,50% 3,00% 2,50% 2007 2,00% 2008 1,50% 1,3% 2009 0,9% 0,9% 0,8% 1,00% 0,50% 0,3% 0,2% 0,1% 0,00%VV 1 Publikácie vo WoK na tvorivého pracovníka 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 2007 0,4 2008 0,3 2009 0,2 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0VV 2 Počet citácií na tvorivého pracovníka 1,4 1,2 1,2 1,0 2007 0,8 2008 0,6 2009 0,4 0,3 0,4 0,2 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 27
 28. 28. VV 2a Počet citácií na publikáciu 2,0 1,9 1,8 1,6 1,4 1,2 2007 0,9 1,0 0,8 2008 0,8 0,6 0,4 0,4 2009 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,0VV 4a Pomer absolventov doktorandského štúdia a študentov 1. ročníka doktorandského štúdia za tri na seba náväzné roky 0,80 0,70 0,62 0,60 0,49 0,48 0,50 0,45 0,44 0,44 2008 0,40 0,29 2009 0,30 0,20 0,10 0,00 0,00VV 5 Priemerný počet doktorandov - absolventov na počet profesorov a docentov za 3 roky 0,8 0,7 0,6 0,5 2007 0,4 2008 0,29 0,3 0,25 0,22 2009 0,21 0,19 0,18 0,17 0,2 0,1 0,00 0,0 28
 29. 29. VV 6 Počet denných doktorandov ku denným študentom 5,00% 4,6% 4,50% 4,00% 3,8% 3,4% 3,50% 3,2% 3,1% 2,9% 3,00% 2,5% 2007 2,50% 2008 2,00% 1,50% 2009 1,00% 0,4% 0,50% 0,00%VV 7 Suma grantov VEGA a KEGA v EUR na tvorivého pracovníka 1400 1205 1200 1000 709 2007 800 677 671 608 2008 600 450 2009 400 243 171 200 0VV 8 Suma grantov APVV, AV v EUR na tvorivého pracovníka 1000 900 800 700 581 600 2007 500 430 2008 400 330 306 300 2009 200 100 14 0 0 0 0 29
 30. 30. VV 9 Suma zahraničných grantov v EUR na tvorivého pracovníka 7000 6000 5000 2007 4000 2008 3000 2009 1798 2000 1000 537 151 105 75 0 0 0 0VV 10 Suma grantov v EUR na tvorivého pracovníka 8000 7000 6000 5000 2007 4000 2008 3000 2009 2300 2000 1339 1205 1176 796 781 756 709 1000 0UMELSV 1 Počet študentov na učiteľa 14,00 12,00 11,4 10,00 7,6 7,9 2007 8,00 7,1 7,3 6,6 6,7 2008 6,00 5,2 2009 4,00 2,00 0,00 30
 31. 31. SV 2 Počet študentov na profesora alebo docenta 35,00 30,00 25,00 22,2 18,4 19,4 2007 20,00 16,6 2008 15,00 12,9 13,0 11,2 2009 9,9 10,00 5,00 0,00SV 3 Počet učiteľov s ArtD. na všetkých učiteľov 120,00% 100,00% 100,00% 77,97% 80,00% 65,52% 64,71% 2007 59,26% 60,00% 54,29% 50,00% 2008 43,18% 2009 40,00% 20,00% 0,00%SV 4 Podiel profesorov a docentov na všetkých učiteľoch100,00% 88,5% 90,00% 80,00% 70,00% 59,3% 60,00% 52,9% 51,7% 2007 50,00% 45,7% 2008 40,7% 39,5% 40,00% 31,8% 2009 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 31
 32. 32. SV 6 Pomer prihlásených na štúdium k plánu 9,00 8,00 7,5 7,00 6,2 6,00 4,9 4,6 2007 5,00 4,5 4,3 2008 4,00 2009 3,00 2,00 1,7 1,2 1,00 0,00SV 7 Pomer zapísaných a prijatých na štúdium 120% 98% 97% 100% 90% 89% 86% 83% 79% 78% 80% 2007 60% 2008 2009 40% 20% 0%SV 8 Podiel zahraničných študentov 30,00% 25,00% 22,3% 20,00% 18,5% 2007 15,00% 2008 9,2% 2009 10,00% 5,00% 3,7% 3,3% 2,3% 1,4% 0,5% 0,00% 32
 33. 33. VV 1 Publikácie vo WoK na tvorivého pracovníka 0,1 0,1 0,1 0,1 2007 0,0 2008 0,0 2009 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0VV 2 Počet citácií na tvorivého pracovníka 1,00 0,90 0,80 0,70 2006 0,60 2007 0,50 2008 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00VV 2a Počet citácií na publikáciu 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 2007 0,5 2008 0,4 2009 0,3 0,2 0,1 0,0 33
 34. 34. VV 4a Pomer absolventov doktorandského štúdia a študentov 1. ročníka doktorandského štúdia za tri na seba náväzné roky 1,40 1,25 1,20 1,08 1,00 1,00 2008 0,80 0,60 2009 0,40 0,28 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00VV 5 Priemerný počet doktorandov - absolventov na počet profesorov a docentov za 3 roky 0,7 0,6 0,5 0,43 0,41 2007 0,4 0,33 2008 0,3 2009 0,2 0,15 0,12 0,1 0,00 0,00 0,00 0,0VV 6 Počet denných doktorandov ku denným študentom 12,00% 10,00% 8,00% 7,3% 7,2% 7,0% 6,6% 2007 5,8% 6,00% 5,0% 2008 4,00% 2009 2,00% 0,0% 0,0% 0,00% 34
 35. 35. VV 7 Suma grantov VEGA a KEGA v EUR na tvorivého pracovníka 4000 3500 3000 2500 2007 2000 2008 1500 1083 2009 1000 707 614 561 445 500 155 113 101 0VV 8 Suma grantov APVV, AV v EUR na tvorivého pracovníka 250,0 200,0 150,0 2007 2008 100,0 2009 50,0 0,0VV 9 Suma zahraničných grantov v EUR na tvorivého pracovníka 3500 3000 2500 2000 2007 1500 2008 1000 2009 500 0 35
 36. 36. VV 10 Suma grantov v EUR na tvorivého pracovníka 4000 3500 3000 2500 2007 2000 2008 1500 2009 1083 1000 708 614 561 445 500 155 113 101 0PRIRSV 1 Počet študentov na učiteľa 30,00 25,00 20,00 18,9 17,2 17,3 17,4 2007 15,1 15,00 11,9 2008 9,2 9,3 2009 10,00 5,00 0,00SV 2 Počet študentov na profesora alebo docenta 140,00 120,00 100,00 2007 80,00 71,4 59,2 63,3 2008 60,00 44,3 45,2 2009 40,00 26,5 17,5 20,3 20,00 0,00 36
 37. 37. SV 3 Počet učiteľov s PhD. na všetkých učiteľov 100,00% 92,0% 91,0% 88,8% 85,2% 90,00% 82,0% 76,9% 80,00% 70,00% 57,4% 2007 60,00% 52,9% 50,00% 2008 40,00% 2009 30,00% 20,00% 10,00% 0,00%SV 4 Podiel profesorov a docentov na všetkých učiteľoch 60,00% 53,4% 50,00% 45,5% 45,0% 39,3% 40,00% 2007 33,3% 31,9% 27,3% 2008 30,00% 24,0% 2009 20,00% 10,00% 0,00%SV 6 Pomer prihlásených na štúdium k plánu 3,00 2,50 2,3 2,1 2,0 2,00 1,9 2007 1,50 1,2 2008 1,2 1,0 2009 1,00 0,8 0,50 0,00 37
 38. 38. SV 7 Pomer zapísaných a prijatých na štúdium80,00% 76% 72%70,00% 64%60,00% 54% 53% 200750,00% 45% 44% 43% 200840,00% 200930,00%20,00%10,00% 0,00%SV 8 Podiel zahraničných študentov 2,50% 2,1% 2,00% 1,9% 1,50% 2007 1,1% 1,0% 1,0% 2008 1,00% 0,8% 2009 0,6% 0,50% 0,0% 0,00%VV 1 Počet publikácií vo WoK na tvorivého pracovníka 10,0 9,0 8,6 8,0 7,1 7,0 6,0 5,5 2007 5,0 2008 4,0 2009 3,0 2,0 2,0 1,3 1,3 1,2 1,0 0,4 0,0 38
 39. 39. VV 2 Počet citácií na tvorivého pracovníka 80,0 70,0 60,0 56,3 50,2 50,0 2007 40,0 2008 30,6 2009 30,0 20,0 8,2 10,0 4,5 4,1 3,7 0,3 0,0VV 2a Počet citácií na publikáciu 10,0 9,0 7,9 8,0 7,0 5,9 5,6 6,0 2007 5,0 4,1 3,8 2008 4,0 3,1 2,9 3,0 2009 2,0 0,8 1,0 0,0VV 4a Pomer absolventov doktorandského štúdia a študentov 1. ročníka doktorandského štúdia za tri na seba náväzné roky 0,90 0,80 0,72 0,68 0,70 0,63 0,60 0,50 2008 0,50 0,44 0,39 0,40 0,31 2009 0,30 0,20 0,10 0,00 0,00 39
 40. 40. VV5 Priemerný počet doktorandov - absolventov na počet profesorov a docentov za 3 roky 0,8 0,7 2007 0,6 2008 0,5 0,4 0,33 0,32 2009 0,28 0,25 0,3 0,21 0,2 0,10 0,07 0,1 0,00 0,0VV 6 Počet denných doktorandov ku denným študentom 16,00% 14,5% 14,00% 12,00% 11,2% 11,1% 10,00% 2007 8,00% 6,1% 2008 6,00% 2009 4,00% 3,2% 2,6% 2,3% 2,00% 1,3% 0,00%VV 7 Suma grantov VEGA a KEGA v EUR na tvorivého pracovníka 3500 3096 3000 2500 2269 2007 2000 1447 2008 1500 1241 1132 1000 2009 681 629 549 500 0 40
 41. 41. VV 8 Suma grantov APVV, AV v EUR na tvorivého pracovníka 9000 8000 6768 7000 6376 6000 2007 5000 3779 4000 2008 2797 3000 2009 2000 1259 692 424 1000 2 0VV 9 Suma zahraničných grantov v EUR na tvorivého pracovníka 4500 4000 3681 3500 3000 2007 2500 2008 2000 1500 1302 2009 1000 575 500 264 130 113 0 0 0VV 10 Suma grantov v EUR na tvorivého pracovníka 16000 14000 12000 11165 10000 8908 8758 2007 8000 2008 6000 2009 3929 4000 3075 1584 1105 2000 681 0 41
 42. 42. EKONOMSV 1 Počet študentov na učiteľa 80,00 68,3 70,00 60,00 47,4 50,00 2007 37,2 2008 40,00 27,5 28,8 29,6 30,3 30,00 23,1 24,1 25,0 25,1 2009 19,0 20,2 20,00 10,00 0,00SV 2 Počet študentov na profesora a docenta 450,00 395,3 400,00 350,00 302,4 300,00 2007 250,00 185,8 2008 200,00 2009 150,00 119,1 99,7 101,9 100,00 63,4 65,2 68,9 69,3 77,6 79,1 61,4 50,00 0,00SV 3 Počet učiteľov s PhD. na všetkých učiteľov 120,00% 97,9% 100,00% 93,9% 89,5% 84,2% 81,8% 81,2% 80,6% 77,8% 77,8% 76,1% 80,00% 68,0% 67,7% 2007 60,00% 2008 40,0% 2009 40,00% 20,00% 0,00%SV 4 42
 43. 43. Podiel profesorov a docentov na všetkých učiteľoch 60,00% 48,1% 50,00% 39,6% 40,00% 36,7% 35,0% 32,3% 30,9% 2007 29,2% 28,3% 27,6% 27,4% 30,00% 25,5% 2008 2009 20,00% 12,3% 12,0% 10,00% 0,00%SV 6 Pomer prihlásených na štúdium k plánu 14,00 12,00 10,00 8,00 7,2 2007 6,00 5,2 2008 3,9 2009 4,00 3,2 3,1 3,1 2,8 2,4 2,4 2,2 2,00 1,3 1,1 1,0 0,00SV 7 Pomer zapísaných a prijatých na štúdium100,00% 90,00% 81% 80% 80% 80,00% 76% 75% 68% 70,00% 60,00% 2007 50% 50,00% 46% 46% 42% 40% 39% 2008 37% 40,00% 2009 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 43
 44. 44. SV 8 Podiel zahraničných študentov12,00% 10,9%10,00% 8,00% 2007 6,00% 2008 3,8% 2009 4,00% 1,9% 2,00% 1,4% 1,4% 1,2% 1,1% 0,7% 0,7% 0,7% 0,5% 0,5% 0,2% 0,00%VV 1 Publikácie vo WoK na tvorivého pracovníka 1,2 1,1 1,0 0,8 0,7 0,7 2007 0,6 0,6 0,5 2008 0,4 0,4 2009 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0VV 2 Počet citácií na tvorivého pracovníka 0,5 0,46 0,5 0,43 0,39 0,4 0,4 0,3 2007 0,3 0,23 0,22 2008 0,21 0,2 0,17 0,17 2009 0,2 0,1 0,04 0,1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 44
 45. 45. VV 2a Počet citácií na publikáciu 1,2 1,0 1,0 0,8 0,8 0,7 2007 0,6 0,6 2008 0,4 0,4 0,3 0,4 2009 0,2 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0VV 4a Pomer absolventov doktorandského štúdia a študentov 1. ročníka doktorandského štúdia za tri na seba náväzné roky 1,40 1,20 1,06 1,00 0,90 0,80 0,74 0,69 0,68 0,60 0,58 0,56 2008 0,60 0,45 2009 0,38 0,35 0,40 0,20 0,00 0,00 0,00VV 5 Priemerný počet doktorandov - absolventov na počet profesorov a docentov za 3 roky 0,9 0,8 0,7 0,6 0,46 0,46 2007 0,5 0,42 0,4 2008 0,31 0,3 0,26 0,24 0,22 0,19 0,18 0,20 2009 0,2 0,1 0,04 0,00 0,00 0,0 45
 46. 46. VV 6 Počet denných doktorandov ku denným študentom 4,00% 3% 3,50% 3% 3% 3% 3,00% 2% 2% 2,50% 2% 2% 2% 2007 2,00% 2% 2008 1,50% 1% 2009 1,00% 0,50% 0% 0% 0,00%VV 7 Suma grantov VEGA a KEGA v EUR na tvorivého pracovníka 3000 2500 2000 1423 2007 1500 2008 1000 690 2009 572 536 511 496 493 462 389 500 240 97 36 35 0VV 8 Suma grantov APVV, AV v EUR na tvorivého pracovníka 2000 1800 1554 1600 1400 1200 2007 1000 2008 800 532 2009 600 429 400 174 167 200 109 56 15 0 0 0 0 0 0 46
 47. 47. VV 9 Suma zahraničných grantov v EUR na tvorivého pracovníka 16000 14000 12000 10000 2007 8049 8000 2008 6000 2009 4000 1841 2000 414 374 365 345 91 0 0 0 0 0 0 0VV 10 Suma grantov v EUR na tvorivého pracovníka 16000 14000 12000 10000 8822 2007 8000 2008 6000 2009 4000 3323 2532 2000 1339 1010 586 536 511 493 462 409 271 202 0PRAVSV 1 Počet študentov na učiteľa 50,00 45,00 38,7 40,00 33,2 35,00 31,3 29,4 30,00 2007 25,00 2008 20,00 2009 15,00 10,00 5,00 0,00 47

×