Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Prilohy 2009

878 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Prilohy 2009

 1. 1. Prílohy
 2. 2. Zoznam prílohPríloha 1 Rozdelenie fakúltPríloha 2 Grafy podľa jednotlivých skupínPríloha 3 Ľudia v ARRA
 3. 3. Príloha 1 – Rozdelenie fakúltFakulty slovenských verejných vysokých škôl boli rozdelené do skupín sčasti podľa Frascatimanuálu a tiež v prípade humanitných a spoločenskovedných fakúlt na základe vednýchodborov na užšie kompaktnejšie skupiny takto: • prírodné vedy (PRIR) tvorí matematika a informatika, fyzikálne vedy, chemické vedy, biologické vedy a vedy o zemi a životnom prostredí, • technické vedy (TECH) obsahujú stavebné inžinierstvo, elektroinžinierstvo, elektroniku, strojárstvo a iné technicky zamerané vedy, • medzi lekárske vedy (MED) sa zaraďujú najmä všeobecné lekárstvo a stomatológia, klinická medicína, farmaceutické vedy, ošetrovateľstvo a zdravotníctvo, • pôdohospodárske vedy (AGRO) tvoria poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybolov, veterinárna medicína a príbuzné vedy, • právne vedy (PRAV), • ekonomické vedy (EKON), • pedagogické vedy (PED), • ostatné spoločenské vedy (OSTATNÉ) tvoria politické vedy, vedy skúmajúce riadenie spoločnosti, medzinárodné vzťahy a iné podobne zamerané spoločenské vedy, • teologické vedy (TEOL), • filozofické vedy (FIL) sú história, jazyky a literatúra a iné humanitné vedy, • umenia (UMEL). Pre niektoré z fakúlt vysokých škôl nie je zaradenie do určitého odboru vedy, technikya umení jednoznačné, vzhľadom na ich rôznorodosť – ich rôzne súčasti (napríklad katedry)vykonávajú činnosti, ktoré patria do rôznych odborov. Príkladom sú filozofické fakulty,ktorých činnosť patrí aj do odboru humanitných, aj spoločenských vied. Do príslušnéhoodboru vedy, techniky a umení boli preto zaradené podľa prevládajúcej činnosti. Pokiaľ sa nanás obráti dekan určitej fakulty alebo odborná verejnosť s tým, že navrhuje, aby fakulta, ktorúvedie, bola zaradená do iného odboru, takýto návrh ARRA zváži.
 4. 4. Tabuľka P1: Zaradenie fakúlt (resp. vysokých škôl) do oblastí podľa ARRAŠkola Skupina Fakulta SkratkaAkadémia umení AUAkadémia umení UMEL Fakulta dramatických umení FDU AUAkadémia umení UMEL Fakulta muzických umení FMU AUAkadémia umení UMEL Fakulta výtvarných umení FVU AUEkonomická univerzita EUEkonomická univerzita EKON Fakulta hospodárskej informatiky FHI EUEkonomická univerzita OSTATNE Fakulta medzinárodných vzťahov FMEV EUEkonomická univerzita EKON Fakulta podnikového manažmentu FPM EUEkonomická univerzita EKON Národohospodárska fakulta NHF EUEkonomická univerzita EKON Obchodná fakulta OF EUEkonomická univerzita EKON Podnikovohospodárska fakulta PHF EUKatolícka univerzita KUKatolícka univerzita FIL Filozofická fakulta FiF KUKatolícka univerzita PED Pedagogická fakulta PedF KUKatolícka univerzita MED Fakulta zdravotníctva FZ KUKatolícka univerzita TEOL Teologická fakulta TF KUPrešovská univerzita PUPrešovská univerzita FIL Fakulta humanitných a prírodných vied FHPriV PUPrešovská univerzita EKON Fakulta manažmentu FM PUPrešovská univerzita PED Fakulta športu FŠ PUPrešovská univerzita MED Fakulta zdravotnícka FZ PUPrešovská univerzita FIL Filozofická fakulta FiF PUPrešovská univerzita TEOL Gréckokatolícka bohoslovecká GKBF PUPrešovská univerzita PED Pedagogická fakulta PedF PUPrešovská univerzita TEOL Pravoslávna bohoslovecká fakulta PBF PUSlovenská poľnohospodárska univerzita SPUSlovenská poľnohospodárska univerzita AGRO Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov FAPZ SPUSlovenská poľnohospodárska univerzita AGRO Fakulta biotechnológie a potravinárstva FBP SPUSlovenská poľnohospodárska univerzita EKON Fakulta ekonomiky a manažmentu FEM SPUSlovenská poľnohospodárska univerzita OSTATNE Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja FEŠRR SPUSlovenská poľnohospodárska univerzita AGRO Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva FZKI SPUSlovenská poľnohospodárska univerzita TECH Technická fakulta TF SPUSlovenská technická univerzita STUSlovenská technická univerzita TECH Fakulta architektúry FA STUSlovenská technická univerzita TECH Fakulta elektrotechniky a informatiky FEI STUSlovenská technická univerzita TECH Fakulta chemickej a potravinárskej technológie FCHPT STUSlovenská technická univerzita PRIR Fakulta informatiky a informačných technológií FIIT STUSlovenská technická univerzita TECH Materiálovotechnologická fakulta MTF STUSlovenská technická univerzita TECH Stavebná fakulta SvF STUSlovenská technická univerzita TECH Strojnícka fakulta SjF STUTechnická univerzita Košice TUKETechnická univerzita Košice EKON Ekonomická fakulta EF TUKETechnická univerzita Košice TECH Fakulta BERG FBERG TUKETechnická univerzita Košice TECH Fakulta elektrotechniky a informatiky FEI TUKETechnická univerzita Košice UMEL Fakulta umení FU TUKETechnická univerzita Košice TECH Fakulta výrobných technológií FVT TUKETechnická univerzita Košice TECH Hutnícka fakulta HF TUKETechnická univerzita Košice TECH Stavebná fakulta SvF TUKETechnická univerzita Košice TECH Letecká fakulta LF TUKETechnická univerzita Košice TECH Strojnícka fakulta SjF TUKE
 5. 5. Škola Skupina Fakulta SkratkaTechnická univerzita Zvolen TUZVOTechnická univerzita Zvolen AGRO Drevárska fakulta DF TUZVOTechnická univerzita Zvolen PRIR Fakulta ekológie a environmentalistiky FEE TUZVOTechnická univerzita Zvolen TECH Fakulta environmentálnej a výrobnej technológie FEVT TUZVOTechnická univerzita Zvolen AGRO Lesnícka fakulta LF TUZVOTrenčianska univerzita A. Dubčeka TUADTrenčianska univerzita A. Dubčeka TECH Fakulta mechatroniky FM TUADTrenčianska univerzita A. Dubčeka TECH Fakulta priemyselných technológií FPT TUADTrenčianska univerzita A. Dubčeka OSTATNE Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov FSEV TUADTrenčianska univerzita A. Dubčeka TECH Fakulta špeciálnej techniky FŠT TUADTrnavská univerzita TTUTrnavská univerzita MED Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce FZSP TUTrnavská univerzita FIL Filozofická fakulta FiF TUTrnavská univerzita PED Pedagogická fakulta PedF TUTrnavská univerzita PRAV Právnicka fakulta PraF TUTrnavská univerzita TEOL Teologická fakulta TF TUUniverzita Komenského UKUniverzita Komenského TEOL Evanjelická bohoslovecká fakulta EBF UKUniverzita Komenského EKON Fakulta managementu FM UKUniverzita Komenského PRIR Fakulta matematiky, fyziky a informatiky FMFI UKUniverzita Komenského OSTATNE Fakulta sociálnych a ekonomických vied FSEV UKUniverzita Komenského PED Fakulta telesnej výchovy a športu FTVŠ UKUniverzita Komenského MED Farmaceutická fakulta FaF UKUniverzita Komenského FIL Filozofická fakulta FiF UKUniverzita Komenského MED Jesseniova lekárska fakulta JLF UKUniverzita Komenského MED Lekárska fakulta LF UKUniverzita Komenského PED Pedagogická fakulta PedF UKUniverzita Komenského PRAV Právnicka fakulta PraF UKUniverzita Komenského PRIR Prírodovedecká fakulta PriF UKUniverzita Komenského TEOL Rímskokatolícka bohoslovecká fakulta RKCMBF UKUniverzita Konštantína Filozofa UKFUniverzita Konštantína Filozofa PRIR Fakulta prírodných vied FPriV UKFUniverzita Konštantína Filozofa MED Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva FSVZ UKFUniverzita Konštantína Filozofa OSTATNE Fakulta stredoeurópskych štúdií FSŠ UKFUniverzita Konštantína Filozofa FIL Filozofická fakulta FiF UKFUniverzita Konštantína Filozofa PED Pedagogická fakulta PedF UKFUniverzita Mateja Bela UMBUniverzita Mateja Bela EKON Ekonomická fakulta EF UMBUniverzita Mateja Bela FIL Fakulta humanitných vied FHV UMBUniverzita Mateja Bela OSTATNE Fakulta politických vied FPV UMBUniverzita Mateja Bela PRIR Fakulta prírodných vied FPriV UMBUniverzita Mateja Bela PED Pedagogická fakulta PedF UMBUniverzita Mateja Bela PRAV Právnicka fakulta PraF UMB
 6. 6. Škola Skupina Fakulta SkratkaUniverzita Pavla Jozefa Šafárika UPJŠUniverzita Pavla Jozefa Šafárika OSTATNE Fakulta verejnej správy FVS UPJŠUniverzita Pavla Jozefa Šafárika MED Lekárska fakulta LF UPJŠUniverzita Pavla Jozefa Šafárika PRAV Právnicka fakulta PraF UPJŠUniverzita Pavla Jozefa Šafárika PRIR Prírodovedecká fakulta PriF UPJŠUniverzita sv. Cyrila a Metoda UCMUniverzita sv. Cyrila a Metoda OSTATNE Fakulta masmediálnej komunikácie FMK UCMUniverzita sv. Cyrila a Metoda PRIR Fakulta prírodných vied FPriV UCMUniverzita sv. Cyrila a Metoda FIL Filozofická fakulta FiF UCMUniverzita veterinárskeho lekárstva AGRO UVLVysoká škola múzických umení VŠMUVysoká škola múzických umení UMEL Divadelná fakulta DF VŠMUVysoká škola múzických umení UMEL Filmová a televízna fakulta FTF VŠMUVysoká škola múzických umení UMEL Hudobná a tanečná fakulta HTF VŠMUVysoká škola výtvarných umení UMEL VŠVUŽilinská univerzita ŽUŽilinská univerzita TECH Elektrotechnická fakulta EF ŽUŽilinská univerzita EKON Fakulta PEDAS FPEDAS ŽUŽilinská univerzita PRIR Fakulta prírodných vied FPriV ŽUŽilinská univerzita SPOL Fakulta riadenia a informatiky FRI ŽUŽilinská univerzita TECH Fakulta špeciálneho inžinierstva FŠI ŽUŽilinská univerzita TECH Stavebná fakulta SvF ŽUŽilinská univerzita TECH Strojnícka fakulta SjF ŽUUniverzita J. Selyeho UJSUniverzita J. Selyeho EKON Ekonomická fakulta EF UJSUniverzita J. Selyeho HUM Fakulta reformovanej teológie FRT UJSUniverzita J. Selyeho PEDAG Pedagogická fakulta PedF UJSVysoká škola sv. Alžbety MED VŠSA
 7. 7. Príloha 2. Grafy podľa jednotlivých skupínAGROSV 1 Počet študentov na učiteľa 25,0 20,86 21,38 19,39 20,0 18,46 16,85 15,0 2006 11,02 2007 10,0 2008 5,0 0,0 O O PU U ZV ZV VL PU S SP U IS PZ P TU TU K FA FB DF LF FZSV 2 Počet študentov na profesora alebo docenta 90,0 80,0 73,94 70,0 60,0 53,31 50,90 52,81 2006 50,0 2007 40,0 33,71 27,46 2008 30,0 20,0 10,0 0,0 O O U L U U UV SP ZV SP ZV SP TU TU KI PZ P FB FZ DF FA LF
 8. 8. SV 3 Počet učiteľov s PhD. na všetkých učiteľov 100,0% 91,30% 94,00% 92,65% 90,0% 80,33% 78,95% 80,0% 70,0% 63,11% 60,0% 2006 50,0% 2007 40,0% 2008 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% L O U O U U UV SP ZV SP SP ZV TU TU KI P PZ FB FZ DF FA LFSV 4 Podiel profesorov a docentov na všetkých učiteľoch 60,0% 50,00% 50,0% 42,00% 40,13% 39,13% 40,0% 34,95% 2006 30,0% 26,23% 2007 2008 20,0% 10,0% 0,0% O O U U L U UV ZV SP SP ZV SP TU TU KI PZ P FB FZ F FA LF DSV 6 Pomer prihlásených na štúdium k plánu 3,0 2,80 2,5 2,30 2,10 2,0 1,70 2006 1,40 2007 1,5 1,20 2008 1,0 0,5 0,0 O O U L U U UV SP ZV SP ZV SP TU TU KI PZ P FB FZ DF FA LF
 9. 9. SV 7 Pomer zapísaných a prijatých na štúdium 90% 79,00% 80% 73,00% 75,00% 71,00% 70,00% 70% 61,00% 60% 2006 50% 2007 40% 2008 30% 20% 10% 0% O O L U U U UV SP ZV SP ZV SP TU TU KI PZ P FB FZ DF FA LFSV 8 Podiel zahraničných študentov 20,0% 18,0% 16,0% 13,89% 14,0% 12,0% 2006 10,0% 2007 8,0% 2008 6,0% 4,0% 2,25% 1,50% 1,20% 2,0% 0,75% 0,25% 0,0% O O U PU L PU UV ZV SP ZV S S TU TU KI PZ P FB FZ F FA LF DVV 1 Počet publikácií vo WoK na tvorivého pracovníka 4,00 3,50 3,30 3,00 2006 2,50 2,10 2007 2,00 2008 1,50 1,22 0,79 0,94 1,00 0,50 0,22 0,00 O O PU PU PU ZV ZV V L S S U IS PZ P TU TU K FA FB D F LF FZ
 10. 10. VV 2 Počet citácií na tvorivého pracovníka 10,00 8,90 9,00 8,00 7,00 6,13 6,00 2006 5,00 2007 3,89 4,00 2008 3,00 1,85 2,00 0,68 1,00 0,04 0,00 O L O U U U UV SP ZV SP ZV SP TU TU KI P PZ FB FZ DF FA LFVV 2a Počet citácií na publikáciu 7,00 6,54 6,00 5,00 2006 4,00 3,09 2007 3,00 2,70 2008 2,00 1,52 0,85 1,00 0,18 0,00 O O U U L U UV ZV SP SP ZV SP TU TU KI PZ P FB FZ DF FA LFVV 4a Pomer absolventov doktorandského štúdia a študentov 1. ročníka doktorandského štúdia za tri na seba náväzné roky 0,80 0,74 0,70 0,67 0,60 0,53 0,55 0,50 0,46 0,41 0,40 2008 0,30 0,20 0,10 0,00 L O O U U U UV SP ZV SP ZV SP TU TU KI P PZ FB FZ DF FA LFAbsolventi sú priemerom za roky 2006, 2007 a 2008 a novoprijatí PhD. Študenti súpriemerom za roky 2003, 2004 a 2005.
 11. 11. VV 5 Priemerný počet doktorandov - absolventov na počet profesorov a docentov za 3 roky 0,90 0,83 0,80 0,70 2006 0,56 0,57 0,60 2007 0,45 0,50 0,40 0,30 2008 0,30 0,30 0,20 0,10 0,00 L O O U U U UV SP ZV SP ZV SP TU TU KI P PZ FB FZ DF FA LFVV 6 Počet denných doktorandov ku denným študentom 8,0% 6,81% 7,0% 6,0% 5,46% 5,0% 4,45% 2006 4,00% 4,0% 3,58% 2007 3,27% 3,0% 2008 2,0% 1,0% 0,0% O L O U U U UV SP ZV SP ZV SP TU TU KI PZ P FB FZ DF FA LFVV 7 Suma grantov VEGA a KEGA (v tis. SKK) na tvorivého pracovníka 140,00 120,00 106,56 100,00 83,28 2006 80,00 56,99 2007 60,00 46,48 2008 37,07 37,83 40,00 20,00 0,00 L O O U U U UV SP ZV SP ZV SP TU TU KI P PZ FB FZ DF FA LF
 12. 12. VV 8 Suma grantov APVV, AV a MVTS (v tis. SKK) na tvorivého pracovníka 120,00 101,93 102,84 100,00 2006 80,00 68,73 2007 60,00 51,58 2008 35,38 40,00 18,48 20,00 0,00 L O O U U U UV SP ZV SP ZV SP TU TU KI P PZ FB FZ DF FA LFVV 9 Suma zahraničných grantov (v tis. SKK) na tvorivého pracovníka 60,00 48,85 50,00 40,00 2006 30,00 2007 2008 20,00 15,33 10,00 4,14 0,00 0,39 1,01 0,00 O O PU U L PU ZV UV SP ZV IS S TU TU PZ P K FB FZ DF FA LFVV 10 Suma grantov (v tis. SKK) na tvorivého pracovníka 250,00 234,97 200,00 174,25 150,00 125,03 2006 119,34 2007 100,00 89,04 2008 74,22 50,00 0,00 VL U U U O O SP SP SP ZV ZV U TU TU PZ P KI FB FZ FA F LF D
 13. 13. MEDSV 1 Počet študentov na učiteľa 50,0 45,0 42,57 42,10 40,0 35,0 31,31 28,78 30,0 2006 24,40 25,0 2007 20,0 2008 14,64 15,0 10,84 10,50 10,0 8,12 5,0 0,0 K TU K K Š KF KU PU SA U U U PJ U P F VŠ FZ FZ U F LF JL S Z Fa LF V FZ FSSV 2 Počet študentov na profesora alebo docenta 400,0 350,0 332,60 300,0 250,0 2006 200,0 159,63 164,43 167,29 2007 150,0 2008 100,0 55,03 40,15 33,57 27,52 34,36 50,0 0,0 SA K KU PU K TU UK Š KF U U PJ U VŠ SP FZ FZ F U LF F JL VZ Fa LF FZ FS
 14. 14. SV 3 Počet učiteľov s PhD. na všetkých učiteľov 120,0% 100,0% 95,57% 93,10% 75,70% 78,48% 80,0% 67,75% 66,67% 2006 58,33% 60,0% 2007 45,00% 35,42% 2008 40,0% 20,0% 0,0% SA UK KU PU UK UK JŠ TU F UK UP VŠ FZ FZ F SP LF F JL VZ Fa LF FZ FSSV 4 Podiel profesorov a docentov na všetkých učiteľoch 60,0% 56,90% 50,0% 40,0% 36,45% 32,28% 30,56% 2006 29,50% 30,0% 26,67% 2007 2008 20,0% 17,50% 12,66% 14,58% 10,0% 0,0% UK SA KU PU UK UK JŠ TU F UK UP VŠ FZ FZ F SP LF F JL VZ Fa LF FZ FSSV 6 Pomer prihlásených na štúdium k plánu 7,0 6,10 6,0 5,0 2007 4,10 3,90 4,00 4,0 2008 3,10 3,0 2,50 2,70 2,60 2009 2,0 1,60 1,0 0,0 UK SA KU PU UK UK JŠ TU F UK UP VŠ FZ FZ F SP LF F JL VZ Fa LF FZ FS
 15. 15. SV 7 Pomer zapísaných a prijatých na štúdium 120% 100,00% 100% 83,00% 85,00% 80% 70,00% 63,00% 66,00% 66,00% 2006 60% 55,00% 55,00% 2007 2008 40% 20% 0% K F UK UK U J Š UK SA KU PU TU F F LF UP VŠ FZ FZ SP Fa JL LF VZ FS FZSV 8 Podiel zahraničných študentov 25,0% 19,38% 20,0% 18,12% 16,15% 15,0% 13,38% 2006 11,15% 2007 10,0% 2008 5,0% 1,29% 0,52% 0,00% 0,35% 0,0% K SA UK Š KF KU PU TU UK PJ U U VŠ SP F FZ FZ U LF F VZ JL Fa LF FZ FSVV 1 Počet publikácií vo WoK na tvorivého pracovníka 4,50 3,91 4,00 3,50 3,00 2006 2,36 2,25 2007 2,50 2,00 1,89 2008 2,00 1,50 1,00 0,70 0,50 0,22 0,21 0,00 0,00 K SA TU K Š KU PU KF K U PJ U U U VŠ SP FZ FZ F U LF F VZ JL Fa LF FZ FS
 16. 16. VV 2 Počet citácií na tvorivého pracovníka 20,00 17,79 18,00 16,00 14,00 11,58 12,00 10,64 2006 10,00 9,25 2007 8,00 6,70 2008 6,00 4,00 2,17 2,00 0,13 0,00 0,03 0,00 K Š SA TU KF K K KU PU PJ U U U U VŠ SP F FZ FZ U LF F VZ JL Fa LF FZ FSVV 2a Počet citácií na publikáciu 7,00 6,23 5,79 6,00 5,00 4,55 4,51 4,12 4,00 3,55 2006 2007 3,00 2008 2,00 1,00 0,60 0,00 0,24 0,00 K SA TU F K Š KU PU K UK U PJ U U VŠ SP F FZ FZ U LF F JL VZ Fa LF FZ FSVV 4a Pomer absolventov doktorandského štúdia a študentov 1. ročníka doktorandského štúdia za tri na seba náväzné roky 3,50 3,33 3,00 2,50 2,00 2008 1,50 1,00 0,51 0,38 0,38 0,50 0,18 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 K Š SA TU KF K K KU PU PJ U U U U VŠ SP F FZ FZ U F LF VZ JL Fa LF FZ FSAbsolventi sú priemerom za roky 2006, 2007 a 2008 a novoprijatí PhD. Študenti súpriemerom za roky 2003, 2004 a 2005.
 17. 17. VV 5 Priemerný počet doktorandov - absolventov na počet profesorov a docentov za 3 roky 1,40 1,20 0,99 1,00 0,80 2006 0,60 0,52 0,50 2007 0,45 0,35 0,35 2008 0,40 0,21 0,20 0,00 0,00 0,00 TU KF K K Š SA K KU PU U U PJ U U VŠ SP F FZ FZ U F LF VZ JL Fa LF FZ FSVV 6 Počet denných doktorandov ku denným študentom 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 2006 40,0% 2007 30,0% 2008 20,0% 13,26% 7,34% 10,0% 1,97% 2,38% 0,26% 1,08% 1,46% 0,00% 0,00% 0,0% K TU KF K Š SA K KU PU PJ U U U U VŠ SP F FZ FZ U F LF VZ JL Fa LF FZ FSVV 7 Suma grantov VEGA a KEGA (v tis. SKK) na tvorivého pracovníka 45,00 40,00 37,10 36,84 35,00 30,00 2006 25,00 2007 20,00 16,71 16,16 2008 15,00 12,12 10,00 7,11 5,00 0,42 0,00 0,00 0,00 K SA K KU PU TU Š KF K U U PJ U U VŠ SP F FZ FZ U LF F JL VZ Fa LF FZ FS

×