Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Porovnanie vedeckej a výskumnej práce českých a slovenských vysokých škôl Výsledky pilotného projektu ARRA a Navigatorka.c...
ObsahCelkové zhrnutie výstupov ..............................................................................................
Celkové zhrnutie výstupovSlovenský a český vzdelávací a výskumný systém boli pred rokom 1993 jedným spoločným vedecko-vzde...
Dôsledkom nedostatku finančných prostriedkov pre vedu, odchodu doktorandov - budúcich vedcov mimoakademickú sféru je aj ni...
ÚvodNa projekte „porovnania vedeckej a výskumnej práce českých a slovenských vysokých škôl“ sa spoločnepodieľali Akademick...
Do porovnania bolo zaradených celkovo 134 fakúlt českých a 102 fakúlt slovenských vysokých škôl.Jednotlivé fakulty boli ro...
1 Kritériá a metodika1.1 Publikácie a citácie   Základom hodnotenia v tejto kategórii je počet publikácií a citácií, kt...
1.2 FinancieKritériom úspechu v tejto kategórii je množstvo financií získaných fakultou na vedu a výskum. Zdrojominformáci...
počet doktorandov + 3 * počet absolventov       Index doktorandi = ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––      ...
2 Výsledky2.1 Prehľad za jednotlivé typy fakúlt                                    Pri...
Prírodovedné fakulty (celkovo 8 slovenských a 9 českých fakúlt)                           Index...
Technické fakulty (celkovo 24 slovenských a 33 českých fakúlt)                             In...
Poľnohospodársko - lesnícke fakulty (celkovo 6 slovenských a 9 českých fakúlt)                      ...
Lekárske, farmaceutické a zdravotnícke fakulty (celkovo 7 slovenských a 11českých fakúlt)                 ...
Humanitné a spoločenské fakulty (celkovo 23slovenských a 22 českých fakúlt)                        ...
Porovnanie SK_CZ_2009
Porovnanie SK_CZ_2009
Porovnanie SK_CZ_2009
Porovnanie SK_CZ_2009
Porovnanie SK_CZ_2009
Porovnanie SK_CZ_2009
Porovnanie SK_CZ_2009
Porovnanie SK_CZ_2009
Porovnanie SK_CZ_2009
Porovnanie SK_CZ_2009
Porovnanie SK_CZ_2009
Porovnanie SK_CZ_2009
Porovnanie SK_CZ_2009
Porovnanie SK_CZ_2009
Porovnanie SK_CZ_2009
Porovnanie SK_CZ_2009
Porovnanie SK_CZ_2009
Porovnanie SK_CZ_2009
Porovnanie SK_CZ_2009
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Porovnanie SK_CZ_2009

1,732 views

Published on

Published in: Economy & Finance, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Porovnanie SK_CZ_2009

 1. 1. Porovnanie vedeckej a výskumnej práce českých a slovenských vysokých škôl Výsledky pilotného projektu ARRA a Navigatorka.cz 2009
 2. 2. ObsahCelkové zhrnutie výstupov .........................................................................................................3Úvod............................................................................................................................................51 Kritériá a metodika .............................................................................................................7 1.1 Publikácie a citácie .....................................................................................................7 1.2 Financie.......................................................................................................................8 1.3 Doktorandské štúdium ................................................................................................82 Výsledky ...........................................................................................................................10 2.1 Prehľad za jednotlivé typy fakúlt..............................................................................10 2.2 Závislosť jednotlivých indexov pre fakulty prírodovedného, poľnohospodárskeho, technického a medicínskeho smeru v SR.....................................................................................................21 2.3 Závislosť jednotlivých indexov pre spoločenskovedné a humanitné fakulty v SR ..223 Zhrnutie.............................................................................................................................23 3.1 Publikácie a citácie ...................................................................................................23 3.2 Financie na vedu a výskum.......................................................................................24 3.3 Doktorandské štúdium ..............................................................................................25 3.4 Vzájomný vzťah jednotlivých indexov.....................................................................26 3.5 Typy fakúlt................................................................................................................27Zoznam použitých skratiek .......................................................................................................28Autori správy: ...........................................................................................................................34 2
 3. 3. Celkové zhrnutie výstupovSlovenský a český vzdelávací a výskumný systém boli pred rokom 1993 jedným spoločným vedecko-vzdelávacím priestorom. Počas ostatných 16 rokov sa obidva systémy vydali rôznymi cestami a dosahujúodlišné výsledky (Tabuľka 1).Tabuľka 1 Počet obyvateľov Ročný počet publikácií na tisíc obyvateľov** Zmena v rokoch Krajina v tis.* 1995 2000 2007 1995 až 2007 v %Slovensko 5 455 0,344 0,350 0,471 36,6Česko 10 220 0,314 0,421 0,696 121,7 * https://cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html ** databáza ISI Web of Knowledge (WoK) firmy Thomson ReutersPredkladaná správa je porovnaním slovenských a českých vysokých škôl podľa množstva publikáciía citácií, objemu finančných prostriedkov určených na vedu a počtu doktorandov a absolventovdoktorandského štúdia.Základným zistením je, že fakulty českých vysokých škôl dosahujú všeobecne lepšie výsledkyv publikačnej činnosti a získavajú výrazne viac peňazí na vedeckú činnosť z verejných zdrojov (vroku 2007 to bolo 4,5x viac ako slovenské fakulty). Študentov doktorandského štúdia je naopak viacna Slovensku, ale svoje štúdium dokončí menej doktorandov ako je to v Čechách.Počet publikácií v pomere k počtu obyvateľov, ale aj počet citácií na jednu publikáciu je na Slovenskunižší ako v Čechách (Tabuľka 1 a 4). V Indexe publikácie Slovensko „vedie“ iba v prípade chemicko-technologických fakúlt. Na Slovensku je len jedna fakulta tohto zamerania, a to Fakulta chemickeja potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity.Jedným z dôvodov tohto stavu je nedostatok finančných prostriedkov vyčlenených na vedu a výskum.Medzi financovaním vedy a výskumu z verejných zdrojov na Slovensku a v Čechách je priepastný rozdiel.V roku 2007 bol až štyriapolnásobný. Nedostatok finančných prostriedkov obmedzuje možnosti vedcovvenovať sa výskumu, limituje ich počet, demotivuje mladších vedcov.O kariéru doktoranda – mladého vedca je na Slovensku vyšší záujem ako v Čechách. Počasdoktorandského štúdia však značná časť mladých, často nádejných vedcov odchádza do iných sektorovspoločnosti a doktorandské štúdium končí u nás menej študentov ako v Čechách. Veľká časť doktorandov– študentov štúdium nikdy nedokončí. 3
 4. 4. Dôsledkom nedostatku finančných prostriedkov pre vedu, odchodu doktorandov - budúcich vedcov mimoakademickú sféru je aj nižší počet publikácií a citácií v porovnaní s okolitými štátmi a postupnézaostávanie v tomto ukazovateli. 4
 5. 5. ÚvodNa projekte „porovnania vedeckej a výskumnej práce českých a slovenských vysokých škôl“ sa spoločnepodieľali Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA) a informačný server o vysokých školáchNavigatorka.cz .Cieľmi pilotného projektu bolo: • navrhnúť metodiku hodnotenia vedeckej a výskumnej práce jednotlivých fakúlt zrozumiteľnú širokej verejnosti, • identifikovať najlepšie fakulty vo svojich kategóriách, • porovnať vo vybratých ukazovateľoch úroveň českých a slovenských škôl, • vyvolať diskusiu o smerovaní slovenskej vysokoškolskej vedy a výskumuCieľom pilotného projektu nebolo: • zostaviť kompletný rebríček slovenských a českých fakúltKritériá pre hodnotenie kvality vedeckej a výskumnej práce boli rozdelené do troch základnýchkategórií: • počty publikácií a citácií – vystihuje kvalitu a kvantitu výstupov vedeckej a výskumnej činnosti danej fakulty, • financie získané na vedu a výskum – vystihuje množstvo projektov, ktoré je škola schopná podávať a tiež koľko financií je schopná získať na podporu svojej vedeckej a výskumnej činnosti, • poskytovanie doktorandského štúdia – vystihuje ako fakulta vychováva nových mladých vedcov a výskumníkov. 5
 6. 6. Do porovnania bolo zaradených celkovo 134 fakúlt českých a 102 fakúlt slovenských vysokých škôl.Jednotlivé fakulty boli rozdelené do 10 kategórií, ktoré podľa názoru autorov lepšie kopírujú rôznorodosťfakúlt ako klasické Frascatiho delenie, ktoré ARRA obvykle používa.Tabuľka 2 Kategória Počet slovenských fakúlt Počet českých fakúltprírodovedné 8 9technické 24 33poľnohospodársko-lesnícke 6 9lekárske a zdravotnícke 7 11humanitné a spoločenské 23 22ekonomické 13 17právnické 4 4pedagogické 8 11umelecké 8 12chemicko-technologické 1 6Pre každú kategóriu hodnotenia a každú skupinu fakúlt uvádzame 5 najlepších slovenských fakúlt a5 najlepších českých fakúlt, pokiaľ je to možné vzhľadom na celkový počet fakúlt v skupine. 6
 7. 7. 1 Kritériá a metodika1.1 Publikácie a citácie Základom hodnotenia v tejto kategórii je počet publikácií a citácií, ktoré sú v databáze ISI Web ofKnowledge (WoK) firmy Thomson Reuters, a to za obdobie 1998-2007. Práce boli stiahnuté, ak sav adrese autora objavila niektorá z kombinácií „univ AND Czech/Slovak“, „fak AND Czech/Slovak“alebo „fac AND Czech/Slovak“. Stiahnuté dáta boli priradené jednotlivým fakultám na základe pracoviskaich autorov. V prípade Vysokej školy chemicko-technologickej sťahovanie publikácií týmitokombináciami nebolo efektívne, preto sme jej publikácie stiahli pomocou kombinácií navrhnutýchsamotnou vysokou školou.V tejto kategórii boli stanovené dve základné kritériá – počet publikácií, ktorý vystihuje kvantitupublikačnej práce a počet citácií, ktorý popisuje impakt publikačnej práce: • počet publikácií – publikácie sa započítavajú fakulte, pokiaľ aspoň jeden z jej autorov uviedol pracovisko na danej fakulte. Pokiaľ má publikácie troch spoluautorov, z toho dvoch z Fakulty A a jedného z Fakulty B, tak sa Fakulte A i Fakulte B započíta jedna publikácia. • počet citácií (ohlasov) - každá publikácia má uvedený počet citácií, teda koľkokrát bola citovaná ostatnými autormi. Postup priradenia počtu citácií je rovnaký ako pri publikáciách.Výsledný index v tejto kategórii je počítaný ako 2 * počet publikácií + počet citácií Index publikácie = ––––––––––––––––––––––––––––––––– počet tvorivých pracovníkovPočet tvorivých pracovníkov je súčet pracovných úväzkov vedeckých a pedagogických zamestnancov.Vzhľadom k uvažovanému 10-ročnému obdobiu sú znevýhodnené fakulty, ktoré vznikli až po roku 1998.Ak napríklad vznikla fakulta v roku 2002, mala len 5 rokov na svoju publikačnú činnosť. 7
 8. 8. 1.2 FinancieKritériom úspechu v tejto kategórii je množstvo financií získaných fakultou na vedu a výskum. Zdrojominformácií pre Slovenskú republiku boli každoročne zverejňované tabuľky Ministerstva školstva SR, ktoréobsahujú získané prostriedky v rámci programov KEGA, VEGA, APVV, projekty aplikovanéhovýskumu, budovania unikátnych pracovísk, projekty rozvoja IT a štátne projekty výskumu. V prípadeČeskej republiky boli všetky dáta získane z portálu www.vyzkum.cz. Pre potreby štúdie boli použitéinformácie týkajúce sa projektov a výskumných zámerov pre rok 2007.Výsledný index v tejto kategórii je počítaný ako financie z domácich verejných zdrojov Index financie = ––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Počet tvorivých pracovníkovPočet tvorivých pracovníkov je súčet pracovných úväzkov vedeckých a pedagogických zamestnancov.Jedná sa o všetky financie získané z verejných zdrojov, neboli zahrnuté súkromné zdroje financovania anifinancovanie zo zahraničia – napr. fondy EÚ.1.3 Doktorandské štúdiumPočet doktorandov a počet úspešných absolventov doktorandského štúdia svedčí o schopnosti fakultyvychovávať mladých vedcov a výskumníkov. Zdrojom informácií bol v tomto prípade Ústav informáciía prognóz školstva pre slovenské fakulty a pre české fakulty Ústav pre informácie vo vzdelávaní. Bolipoužité dáta pre rok 2007.V tejto kategórii boli stanovené dve základné kritériá: • počet študujúcich doktorandov – tak v dennej ako i v externej forme štúdia • počet absolventov doktorandského štúdia – tak v dennej ako i v externej forme štúdia 8
 9. 9. počet doktorandov + 3 * počet absolventov Index doktorandi = –––––––––––––––––––––––––––––––––––––– počet oprávnených školiteľovPočet oprávnených školiteľov je súčet pracovných úväzkov docentov a profesorov. 9
 10. 10. 2 Výsledky2.1 Prehľad za jednotlivé typy fakúlt Priemerný index "publikácie" na jednu fakultu 60 50 40 30 20 10 0 ČR SR ČR SR ČR SR ČR SR ČR SR ČR SR ČR SR ČR SR ČR SR ČR SR prírodovedné chemicko- lek., farm. a poľnohospod. technické pedagogické humanitné a ekonomické právnické umelecké technologické zdravotnícke - lesnícke spoločenské Priemerný index "financie" na jednu fakultu 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 ČR SR ČR SR ČR SR ČR SR ČR SR ČR SR ČR SR ČR SR ČR SR ČR SR chemicko- prírodovedné technické lek., farm. a poľnohospod. - humanitné a ekonomické právnické pedagogické umelecké technologické zdravotnícke lesnícke spoločenské Priemerný index "doktorandi" na jednu fakultu6543210 ČR SR ČR SR ČR SR ČR SR ČR SR ČR SR ČR SR ČR SR ČR SR ČR SR poľnohospod. - chemicko- prírodovedné právnické technické humanitné a ekonomické lek., farm. a pedagogické umelecké lesnícke technologické spoločenské zdravotnícke 10
 11. 11. Prírodovedné fakulty (celkovo 8 slovenských a 9 českých fakúlt) Index - Publikácie a citácie 180,0 162,9 160,0 140,0 120,0 103,1 100,0 70,7 80,0 61,1 54,7 60,0 42,3 38,5 40,0 28,2 20,0 5,6 5,5 0,0 a K Ba KF K l U CM Š U B Pa U PJ U M JČ K U K FF U ír U ír U U U ír ír Pr Pr ír M ír FI Pr ír Pr ír Pr Pr Pr FM Index - financie Pr 2000,0 1853,5 1800,0 1600,0 1400,0 1204,9 1075,5 998,6 1200,0 1000,0 751,6 800,0 600,0 277,6 400,0 145,8 139,0 200,0 71,0 70,8 0,0 a K Ba KF P K B l U Š B Pa U JE PJ M U M K U K FF U ír U U ír U U U ír Př Př ír M ír ír FI Pr ír ír Pr Př Př Pr FM Pr Index - doktorandi 9,0 8,0 8,0 6,4 6,0 7,0 5,9 6,0 5,1 4,7 4,6 5,0 4,0 3,1 2,9 2,5 3,0 2,0 1,0 0,0 a K YV U Ba KF K U Š U B U ČZ PJ JČ U M TU K U K FF ír ír U U tř U ír ír Př Př M v FI os Pr ír Př ír en Pr FM Pr pr ol v Ek Ži 11
 12. 12. Technické fakulty (celkovo 24 slovenských a 33 českých fakúlt) Index - Publikácie a citácie 32,8 32,7 35,0 30,0 25,0 20,4 20,0 16,8 12,7 12,3 15,0 7,6 7,1 5,7 10,0 3,6 5,0 0,0 KE U T U AD TB U U T U VU ZČ ST U ST M ST TU U TU ČV Č rm ch d av ol tr G vě FI ch tr ek fo hn te R St FJ ek BE In ik te El f c in El pl Te m F A a ie f Pr In Index - financie 1683,2 1619,7 1800,0 1571,6 1600,0 1400,0 1191,4 1200,0 851,2 1000,0 800,0 600,0 250,6 248,5 230,3 400,0 201,7 159,7 200,0 0,0 T U T KE KE U U U O T VU VU ST VU jŽ ST M U TU U -T Č f ro jT ch In ch tr tr B FI St h ek ek ro VŠ te te ec FJ El El St f nf rT g In ur ai Vý al f In et M Index - doktorandi 8,0 7,4 7,0 6,3 6,0 5,8 5,4 6,0 4,7 4,6 4,5 5,0 3,6 3,5 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 KE UO TB ŽU T KE U TB U ŽU VU ZČ jŽ TU fU T TU U AS ž B- ro In í ch ol In G jn VŠ St D oj ec hn R ik Te ro PE r BE Šp pl St c St og f In Te A F ol ge or H 12
 13. 13. Poľnohospodársko - lesnícke fakulty (celkovo 6 slovenských a 9 českých fakúlt) Index - Publikácie a citácie 35,0 32,3 30,0 25,0 19,6 18,1 20,0 15,6 13,7 12,4 15,0 10,0 5,8 3,5 3,3 1,8 5,0 0,0 U ZU PU U U ZV U ZV ČU VL VF ZL SP VF Č TU S TU U J M g io tr o k ěl ek hy le v s gr po om ob ěd re Le rl A rin io rin gr m D te on B te Ze A Ve te gr Ve Ve A Index - financie 800,0 695,7 700,0 600,0 510,8 481,6 500,0 421,8 405,0 400,0 300,0 140,5 200,0 130,0 102,7 93,1 81,2 100,0 0,0 ZU U O U U U VL ČU O U SP VF ZV VF ČZ ZV SP Č U J TU TU io tr k k á ěl ek d lé lé ck po a ob ěd rL v hr s in rin ni re io gr Le m te Za r s B D te te Ze A Ve Le ve Ve Index - doktorandi 7,4 8,0 7,0 6,0 5,2 4,4 4,4 4,3 4,2 4,0 5,0 3,6 4,0 3,1 2,9 3,0 2,0 1,0 0,0 ZU U ZU PU U U U ZV ZV U VF ZL SP ČZ SP Č Č TU TU rS M g io pů o á d ot Hy v gr ck s om a ob re ro Le hr tP A ni rin gr D tt on Za io s A te i tu Le B gr Ve st A In 13
 14. 14. Lekárske, farmaceutické a zdravotnícke fakulty (celkovo 7 slovenských a 11českých fakúlt) Index - Publikácie a citácie 40,0 36,3 33,2 35,0 31,1 30,0 29,9 30,0 23,2 25,0 20,0 13,7 13,0 12,4 15,0 7,8 10,0 5,0 0,0 K K K K Ba U a u Š Ba B U U U M Tv U PJ K UK c K LF LF c, LF U c U de U de So 2. 1. LF LF m ra k a v Le r Hr H ra Fa LF en Zd m r ss Fa Je Index - financie 800,0 719,2 700,0 594,1 592,1 580,1 568,0 600,0 500,0 400,0 300,0 200,0 108,1 64,0 51,7 37,3 35,2 100,0 0,0 l Pa K K U K Ba Š a PU Ba U U M U PJ B a K U LF LF LF LF K U UK tv U LF 1. 2. 3. U LF íc k m n LF Le Fa r ot en av ss Zdr Je Index - doktorandi 8,6 9,0 8,0 7,0 6,0 4,7 5,0 4,1 3,6 3,5 4,0 2,6 3,0 2,1 2,0 1,9 1,9 2,0 1,0 0,0 K K Ba U a l U U Š a Pa B U U M PJ JČ B TV K U UK LF LF UK LF U U c c LF so 2. 1. So LF LF m k Le r v v Fa ra ra en Zd Zd ss Je 14
 15. 15. Humanitné a spoločenské fakulty (celkovo 23slovenských a 22 českých fakúlt) Index - Publikácie a citácie 6,0 5,2 5,0 4,0 2,9 3,0 2,5 2,2 2,0 1,4 1,4 1,4 1,3 1,1 1,0 1,0 0,0 a a va Ba K UK UK PU PU U B B U M pa k K K l l ud ed ir Fi Fi ud U O U U Pr st vi on l j st SU an Fi um c um Ek c So Ev rir So H H c l-p So Fi Index - financie 600,0 541,6 516,1 500,0 385,9 400,0 331,0 311,9 300,0 174,4 200,0 100,0 48,6 44,9 38,1 36,0 0,0 F U K U Ba K F UK PU U K JČ U K K U M U U K l l j ed ir Fi Fi an ud l U l c Fi Pr Fi vi So Ev on st um c c Ek So So H c So Index - doktorandi 10,0 9,0 9,0 8,3 8,0 7,1 7,1 6,8 7,0 6,0 5,8 5,5 6,0 5,3 4,4 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 a K U K UK Ba U K PU U B TV U U K U M K K l ol ol d l ol Fi ud os l U U vě Fi te te Te j at st av an ol an c sK Pr So c at Ev Ev So ím K R 15

×