Newsletter 2008 03

690 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
690
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Newsletter 2008 03

 1. 1. newsletter téma čísla máj 2008 | číslo 3 | ročník 2 Editorial Trh práce V súčasnosti vieme len veľmi málo a vysoké školyo tom, ako sa na absolventov našich vy-sokých škôl pozerajú zamestnávatelia.Nevieme, či uprednostňujú absolventovurčitých vysokých škôl, fakúlt, alebo štu-dijných odborov. Sme preto veľmi radi, žev tomto čísle ARRA newslettra môžemeuverejniť prvý pohľad na tento komplexotázok. Jeho autor Mgr. Dalibor Jakuš vňom uvádza poznatky, ktoré boli získa-né analýzou údajov z portálu Profesia.sk. Niektoré z výsledkov prekvapia viac,iné menej. Určite je to „prvá lastovička“v tejto, u nás ešte neprebádanej oblasti. Kčlánku uverejňujeme aj niekoľko pozná-mok, ktoré by mohli pomôcť čitateľoviorientovať sa v problematike i v článku. Otázky, ktorými sa zaoberáme v v čísle nájdeteARRA newslettri, sú zväčša dosť zložitéa ich prípadné riešenie si bude vyžadovaťanalýzu a diskusiu. V tomto čísle otvá- Prehľad vysokých škôlrame rubriku „Názory našich čitateľov“.Budeme v nej uverejňovať príspevky, v z pohľadu záujmu podnikateľovktorých autori reagujú na články uverej-nené v predchádzajúcich číslach ARRA o ich absolventovnewslettra, ale privítame aj príspevky, autor: Dalibor Jakušktoré sa budú venovať iným otázkam sú- strana 2visiacim s našimi vysokými školami, ve-dou a výskumom. Redakcia si dovolí upraviť články iba Názory a komentárepo gramatickej a technickej stránke. „Ná- Poznámky k príspevku Dalibora Jakuša, Ján Pišútzory našich čitateľov“ preto nemusia byť strana 8totožné s názormi redakcie. K habilitáciám a inauguráciám, Imrich Okenka Ján Pišút a Michal Považan strana 9
 2. 2. Prehľad úspešnosti vysokých škôla univerzít pôsobiacich na Slovenskuz pohľadu záujmu podnikateľskéhoprostredia o ich absolventovMgr. Dalibor JakušProfesia, spol. s r.o. Kvalita vysoKých šKôl, ich dobré meno, prípadne at- raKtívne študijné odbory sú u absolventov stred- ných šKôl hlavnými Kritériami rozhodovania sa, Kam po strednej šKole. snahou tejto štúdie je priniesť ucelený pohľad na „spotrebiteľsKé správanie sa“ absolventov a rovnaKo má ambíciu pouKázať na veľKé rozdiely vo vnímaní jed- notlivých vysoKých šKôl alebo univerzít a ich faKúlt zamestnávateľmi.2 ARRA newsletter | máj 2008
 3. 3. Hodnotenie kvality vysokých škôl z Tabuľka 1. TOP 10 vysokých škôl s najvyšším záujmom zamestnávateľovpohľadu ich personálneho obsadenia, prí- Najväčšia univerzita na Slovensku, Univerzita Komenského, sa v záujme zamestnávateľov nedostala ani do TOP 5.padne množstva citácií, nedáva absolven- Pozícia Škola Index záujmutovi strednej školy ani personalistom vo 1 Ekonomická univerzita 32,67 %firmách dokonalý prehľad o tom, aké vzde- 2 Slovenská technická univerzita 28,68 %lanie či zručnosti získa absolvent tej-ktorej 3 Žilinská univerzita 26,47 %univerzity a aký bude jeho kredit na trhu 4 Univerzita sv. Cyrila a Metoda 22,09 %práce po skončení VŠ. 5 Technická univerzita v Košiciach 20,50 % Cieľom analýzy vysokých škôl z pohľa- 6 Slov. poľnohospodárska univerzita 19,89 %du záujmu zamestnávateľov o absolventov 7 Univerzita Konštantína Filozofa 19,00 %má byť zhodnotenie prepojenosti obsahu 8 Univerzita Komenského 18,17 %vzdelávania na VŠ s požiadavkami trhu 9 Trenčianska univerzita A. Dubčeka 18,12 %práce, či marketingová sila jednotlivých 10 Univerzita Mateja Bela 15,88 %vysokých škôl a fakúlt v konkurenčnomprostredí. Rating jednotlivých fakúlt a VŠje hodnotený na základe záujmu spoloč- Graf 1. Záujem o VŠ podľa zriaďovateľovnosti o absolventov, prípadne úspešnosťou Foreign: Zahraničné univerzity a vysoké školy pôsobiace na Slovensku, prípadne záujem o absolventov zahraničnýchsamotných absolventov. univerzít. Private: Súkromné vysoké školy v Slovenskej republike. Metodika hodnotenia Public: Verejné vysoké školy a univerzity v Slovenskej republike. Analýza je založená na komparatív- Government: Špeciálne vysoké školy zriadené väčšinou orgánmi štátnej a verejnej správy Slovenskej republiky.nom porovnaní údajov uvedených respon- 30%dentmi na portáli www.profesia.sk. Dáta,ktoré sú v štúdii použité, boli získané na 25%základe presne kvantifikovaných údajovzáujmu zamestnávateľov o absolventov. 20%Spracovávané dáta sa týkajú len absol-ventov, ktorí uviedli ukončenie vysokej 15%školy v posledných troch rokoch (2005 –2007). Spomedzi celkového počtu 93 024relevantných životopisov bolo do priesku- 10%mu zaradených 34 160 životopisov, ktoréspĺňali podmienku roku ukončenia. 5% V prípade hodnotenia VŠ sa vždyzohľadňuje kritérium počtu absolventov. 0%Záujem o absolventov je výsledkom po- FOREIGN PRIVATE PUBLIC GOVERNMENTrovnania počtu zadaných životopisov apočtu životopisov vybraných zamestná-vateľmi. Do hodnotenia boli zaradené iba Tabuľka 2. Úspešnosť fakúlt podľa záujmu zamestnávateľov TOP 5 dominuje IT sektor bez jediného konkurenta z iných oblastíuniverzity, ktoré podľa údajov UIPŠ maliviac ako 500 absolventov v roku 2006 a Pozícia Fakulta Univerzita Index záujmusúčasne aspoň 100 životopisov, ktoré boli 1 Fakulta riadenia a informatiky Žilinská univerzita 71,43 %zaradené do prieskumu. V prípade fakúlt 2 Fak. informatiky a inf. technológií Slovenská technická univerzita 69,29 %bola hranica 100 absolventov v roku 2006 3 Fak. elektrotechniky a informatiky Slovenská technická univerzita 53,91 %a aspoň 20 zaradených životopisov. 4 Fak. elektrotechniky a informatiky Technická univerzita v Košiciach 48,54 % Relevantnosť použitých dát bola overe- 5 Fakulta hospodárskej informatiky Ekonomická univerzita 48,45 %ná aj pomerom počtu zaradených životo- 6 Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzita Komenského 45,96 %pisov voči počtu absolventov jednotlivých 7 Fakulta prírodných vied Žilinská univerzita 34,48 %vysokých škôl. Pri použití údajov za rok 8 Fakulta podnikového manažmentu Ekonomická univerzita 32,40 %2006 bol priemerný pomer 30 % – t. j. 9 Fakulta ošetrovateľstva a zdrav. odb. štúdií Slovenská zdravotnícka univerzita 31,58 %takmer každý tretí absolvent vysokej školy 10 Národohospodárska fakulta Ekonomická univerzita 31,08 %v roku 2006 bol zahrnutý do prieskumu, 11 Fakulta manažmentu Univerzita Komenského 30,53 %keďže zaradil svoj životopis do databázy 12 Elektrotechnická fakulta Žilinská univerzita 30,13 %na www.profesia.sk. Tento podiel bol naj- 13 Fakulta prírodných vied Univerzita sv. Cyrila a Metoda 29,94 %vyšší pre technologické, strojárske, ekono- 14 Obchodná fakulta Ekonomická univerzita 29,70 %mické a informatické fakulty, kde prekro- 15 Stavebná fakulta Technická univerzita v Košiciach 29,30 %čil hodnotu 35 %. Najnižší podiel bol v 16 Stavebná fakulta Žilinská univerzita 28,81 %prípade zdravotníckych, teologických, 1Z Fakulta prírodných vied Univerzita Konštantína Filozofa 28,49 %umeleckých a pedagogických fakúlt, kde 18 Fakulta ekonomiky a manažmentu Slov. poľnohospodárska univerzita 27,72 %sa pohyboval medzi 10 až 20 %. Rozdiely 19 Farmaceutická fakulta Univerzita Komenského 27,27 % 20 Stavebná fakulta Slovenská technická univerzita 26,35 %ARRA newsletter | máj 2008 3
 4. 4. Tabuľka 3. Fakulty s najnižším záujmom zamestnávateľov sú spôsobené rôznou mierou využívaniaZ dvadsiatich fakúlt je až 10 z východného Slovenska; dominujú fakulty s humanitným zameraním.Pozn.: Tabuľka je zoradená podľa najnižšieho záujmu. Fakulty s najnižším záujmom sú zaradené na začiatku. internetu pri hľadaní práce v jednotlivých segmentoch, ako aj rozsahom relevantnejPozícia Fakulta Univerzita Index záujmu ponuky vhodných pracovných pozícií. 1 Právnická fakulta Univerzita P. J. Šafárika 4,14 % Všetky údaje v tejto štúdii sú použité 2 Fakulta verejnej správy Univerzita P. J. Šafárika 6,94 % v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o 3 Právnická fakulta Univerzita Komenského 7,35 % ochrane osobných údajov a plnia len šta- 4 Jesseniova lekárska fakulta Univerzita Komenského 7,69 % tistickú funkciu. 5 Lekárska fakulta Univerzita P. J. Šafárika 7,69 % 6 Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela 7,79 % 1. Vysoké školy a univerzity: vyšší zá- 7 Fak. zdravotníctva a soc. práce Trnavská univerzita 7,89 % ujem je o absolventov neštátnych škôl 8 Fakulta špeciálneho inžinierstva Žilinská univerzita 8,18 % 9 Pravoslávna bohoslovecká fakulta Prešovská univerzita 8,33 % 1.1 Záujem spoločností o absolven- 10 Fakulta biotechnológií a potravinárstva Slov. poľnohospodárska univerzita 8,51 % tov 11 Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva Univerzita Konštantína Filozofa 9,22 % Hlavným ukazovateľom, ktorým bola 12 Pedagogická fakulta Prešovská univerzita 9,93 % hodnotené jednotlivé vysoké školy, bol 13 Filozofická fakulta Prešovská univerzita 9,98 % záujem podnikateľského prostredia o ab- 14 Gréckokatolícka teologická fak. Prešovská univerzita 10,00 % solventov. Tento záujem je deklarovaný 15 Prírodovedecká fakulta Univerzita Komenského 10,74 % prostredníctvom reakcií spoločností na 16 Fakulta zdravotníctva Prešovská univerzita 10,87 % zadané životopisy absolventov vysokých 1Z Fakulta prírodných vied Univerzita Mateja Bela 11,09 % škôl a je uvedený v tabuľke č. 1. 18 Lesnícka fakulta Technická univerzita vo Zvolene 11,33 % Najväčším prekvapením v nižšom zá- 19 Fakulta výrobných technológií Technická univerzita v Košiciach 11,46 % ujme spoločností o absolventov je Uni- 20 Fak. baníctva, ekológie, riadenia Technická univerzita v Košiciach 11,79 % verzita Komenského. Všeobecne je možné povedať, že humanitne zamerané univerzi-Graf 2. Úspešnosť fakúlt podľa kategórií ty, ktoré majú pedagogické, zdravotnícke či právnické fakulty, sú v celoslovenskom priemere menej zaujímavé z pohľadu pod- 30.00% nikateľského sektoru. Samostatné porov- 25.00% nanie záujmu absolventov o jednotlivé profesie sa nachádza v časti 3. 20.00% 1.2 Konkurenčné prostredie zvyšuje kvalitu 15.00% V ostatných rokoch narastá počet ab- solventov súkromných vysokých škôl. 10.00% Tento nárast spôsobuje rastúci dopyt po absolventoch týchto typov škôl. Súkrom- 5.00% né školy a celkovo rastúci dopyt po vzde- laní zvyšujú tlak na konkurenčné správa- 0.00% nie sa vysokých škôl. TECH PRIR SPOL HUM AGRO MED Ako vyplýva z grafu 1, najväčší záujem je o absolventov zahraničných univerzít. Tento fakt zodpovedá skutočnosti, že naGraf 3. Úspešnosť fakúlt podľa zameraní zahraničné univerzity väčšinou odchádza- jú študovať tí najlepší študenti, ktorí si okrem vzdelania prinášajú aj vynikajúcu 60.00% znalosť cudzích jazykov. Konkurencia vo vzdelávaní a hlavne 50.00% rozdiely v prístupe ku vzdelávaniu ako k 40.00% procesu spôsobujú, že univerzity s odliš- 30.00% nou formou vlastníctva dokážu pružnejšie reagovať na meniace sa požiadavky trhu. 20.00% Z toho vyplýva aj väčší záujem o absol- 10.00% ventov súkromných vysokých škôl. Ďal- ším faktorom, ktorý môže ovplyvňovať 0.00% záujem o týchto absolventov, je skutoč- o dy tvo gia gia o o dy a ika ia nosť, že mnohí zo študentov súkromných t é ika ctv or áv stv gik ck of ve ve níc Šp oló ló at om tní Pr ele loz jár go vysokých škôl študujú popri zamestnaní a no rm é ké eb Te vo dn on ro Fi da Um ch fo ns av ra St íro Ek okrem vzdelania preto môžu konkurovať Pe In Te če Zd St Pr olo Sp4 ARRA newsletter | máj 2008
 5. 5. ďalším uchádzačom aj pracovnými skúse- Tabuľka 4. Najúspešnejšie fakulty kategórie TECH Žilinská univerzita 3-krát v TOP 6.nosťami. Čiastočne je tento predpokladpotvrdený priemerným vyšším vekom Pozícia Fakulta Univerzita Index záujmuabsolventov súkromných vysokých škôl 1 Fakulta riadenia a informatiky Žilinská univerzita 71,43 %(25,5 roka vs. 24,7 v prípade priemerné- 2 Fak. elektrotechniky a informatiky Slovenská technická univerzita 53,91 %ho veku absolventov verejných vysokých 3 Fak. elektrotechniky a informatiky Technická univerzita v Košiciach 48,54 %škôl). 4 Elektrotechnická fakulta Žilinská univerzita 30,13 % Súkromné vysoké školy sa neobjavu- 5 Stavebná fakulta Technická univerzita v Košiciach 29,30 %jú v samostatných rebríčkoch univerzít 6 Stavebná fakulta Žilinská univerzita 28,81 %a fakúlt, keďže len málokedy sú dostup- 7 Stavebná fakulta Slovenská technická univerzita 26,35 %né údaje o počtoch absolventov a taktiež 8 Fakulta architektúry Slovenská technická univerzita 25,98 %počty životopisov absolventov zaradených 9 Materiálovotechnologická fakulta Slovenská technická univerzita 25,76 %v databáze sú pre tieto vysoké školy nízke 10 Fakulta environmentálnej výrobnej technológie Technická univerzita vo Zvolene 17,88 %z dôvodu nižšieho počtu absolventov. Tabuľka 5. Najúspešnejšie fakulty kategórie PRIR 2. Hodnotenie z pohľadu fakúlt Prvé dve miesta patria informatikom Pozícia Fakulta Univerzita Index záujmu 2.1 Záujem spoločností o absolven- 1 Fak. informatiky a inf. technológií Slovenská technická univerzita 69,29 %tov jednotlivých fakúlt 2 Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzita Komenského 45,96 % Základom pre komparatívne hodno- 3 Fakulta prírodných vied Žilinská univerzita 34,48 %tenie úspešnosti fakúlt z pohľadu atrak- 4 Fakulta prírodných vied Univerzita sv. Cyrila a Metoda 29,94 %tivity absolventov pre zamestnávateľov 5 Fakulta prírodných vied Univerzita Konštantína Filozofa 28,49 %boli zvolené ako relevantné údaje záujemspoločností o absolventov na základe re- Tabuľka 6. Najúspešnejšie fakulty kategórie SPOLakcií na zadané životopisy, počet evido- V top 10 sú 4 fakulty Ekonomickej univerzity.vaných absolventov z roku 2006, podiel Pozícia Fakulta Univerzita Index záujmuevidovaných absolventov z roku 2006 na 1 Fakulta hospodárskej informatiky Ekonomická univerzita 48,45 %celkovom počte absolventov. Ďalším fak- 2 Fakulta podnikového manažmentu Ekonomická univerzita 32,40 %torom, ktorému bola pri hodnotení fakúlt 3 Fakulta ošetrovateľstva a zdrav. odb. štúdií Slovenská zdravotnícka univerzita 31,58 %venovaná pozornosť, bolo zameranie jed- 4 Národohospodárska fakulta Ekonomická univerzita 31,08 %notlivých fakúlt. Najvýraznejší záujem je 5 Fakulta manažmentu Univerzita Komenského 30,53 %tradične o absolventov informatických, 6 Obchodná fakulta Ekonomická univerzita 29,70 %technických a ekonomických fakúlt. 7 Fakulta ekonomiky a manažmentu Slov. poľnohospodárska univerzita 27,72 % 8 Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzita sv. Cyrila a Metoda 23,45 % Porovnávaniu záujmu o absolventov 9 Ekonomická fakulta Univerzita Mateja Bela 23,15 %jednotlivých fakúlt dominujú informati- 10 Ekonomická fakulta Technická univerzita v Košiciach 22,82 %ci. Záujem o tieto pozície vyplýva najmä zdynamického rastu odvetvia. Mimoriadne zaujímavo v tomto hod- Tabuľka 7. Najúspešnejšie fakulty kategórie MED Univerzita Komenského bez vážnejšieho konkurenta.notení vyznieva prítomnosť Fakulty ošet-rovateľstva a zdravotníckych odborných Pozícia Fakulta Univerzita Index záujmuštúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity, 1 Farmaceutická fakulta Univerzita Komenského 27,27 %ktorá sa umiestnila na 9. mieste, ako jedi- 2 Lekárska fakulta Univerzita Komenského 16,08 %ná fakulta z kategórie MED. 3 Fakulta zdravotníctva Prešovská univerzita 10,87 % Z pohľadu zamestnávateľov je nízky Tabuľka 8. Najúspešnejšie fakulty kategórie HUM Prekvapením je prvé miesto už zrušenej Filologickej fakulty UMB.záujem najmä o študentov humanitnýchodborov a fakúlt. Pozícia Fakulta Univerzita Index záujmu 1 Filologická fakulta - zrušená k 1. 9. 2007 Univerzita Mateja Bela 18,07 % 2.2 Úspešnosť fakúlt podľa kategó- 2 Filozofická fakulta Univerzita sv. Cyrila a Metoda 17,73 %rií/zameraní 3 Fakulta humanitných vied Univerzita Mateja Bela 17,54 % Ako už bolo spomenuté, najväčší záu- 4 Filozofická fakulta Univerzita Konštantína Filozofa 17,22 %jem je o absolventov fakúlt vzdelávajúcich 5 Filozofická fakulta Univerzita Komenského 15,08 %informatikov. Metodika ich zaradeniamedzi prírodné vedy výrazne ovplyvňuje Tabuľka 9. Najúspešnejšie fakulty kategórie AGROpozíciu fakúlt kategórií PRIR, ktorá sa Záujem o absolventov zo strany zamestnávateľov je takmer identický pri všetkých univerzitách.tým pádom stala druhým najžiadanejším Pozícia Fakulta Univerzita Index záujmutypom fakulty. 1 Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva Slov. poľnohospodárska univerzita 15,90 % 2 Drevárska fakulta Technická univerzita vo Zvolene 15,36 % 3 Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov Slov. poľnohospodárska univerzita 13,03 %ARRA newsletter | máj 2008 5
 6. 6. Tabuľka 10. Pedagogické fakulty Pri použití presnejšieho triedenia fa-Nízky počet reakcií na profesiu učiteľ spôsobuje najmä nízky počet ponúk. kúlt podľa zameraní je jednoznačne vidieť Por. Deklarovaný záujem Počet Zaslané žiadosti Počet dominujúci záujem o absolventov infor- 1 Učiteľ 702 Administratívny pracovník, referent 1919 matiky, súčasný prudký rast stavebníctva 2 Administratívny pracovník, referent 653 Asistent 846 napomáha aj záujmu o absolventov sta- 3 Lektor, školiteľ 441 Obchodný zástupca, obchodník 773 vebných fakúlt 4 Asistent 344 Personalista 457 5 Vychovávateľ 327 Predavač, predajca 433 V prieskume boli vyhodnotené aj fa- kulty s najvyšším záujmom zamestnávate- ľov podľa jednotlivých kategórií. Počet fa-Tabuľka 11. Filozofické fakulty kúlt v jednotlivých tabuľkách bol zvolenýZáujem o všeobecné pozície, keďže ponuka špecifických pozícií je limitovaná. tak, aby neprekročil polovicu počtu fakúlt Por. Deklarovaný záujem Počet Zaslané žiadosti Počet v danej kategórii. 1 Administratívny pracovník, referent 759 Administratívny pracovník, referent 2 640 2 Učiteľ 615 Asistent 1 517 3. Záujem o pozície 3 Prekladateľ 607 Obchodný zástupca, obchodník 999 4 Lektor, školiteľ 511 Sekretárka 641 V prípade filozofických, spoločenských 5 Asistent 489 Personalista 566 a pedagogických fakúlt má vzdelanie pre študentov a zamestnávateľov skôr signali- začnú hodnotu, teda poznatky z univerzi-Tabuľka 12. IT fakulty ty nie sú v praxi často využívané. VäčšinaNapriek širokej ponuke IT pozícií je prekvapujúci vysoký počet žiadostí na nešpecifické pozície. absolventov týchto fakúlt sa uchádza o Por. Deklarovaný záujem Počet Zaslané žiadosti Počet pozície ako administratívny pracovník, re- 1 Programátor 784 Administratívny pracovník, referent 1 239 ferent, sekretárka – pozície, kde špecifické 2 Elektrotechnický inžinier 555 Programátor 941 vzdelanie nie je nevyhnutné. Z toho mož- 3 IT konzultant 429 Účtovník 579 no usudzovať, že zamestnávateľom nejde 4 Finančný analytik 367 Obchodný zástupca, obchodník 559 priamo o vzdelanie týchto absolventov, 5 Projektový manažér 278 Asistent 496 ale berú ho ako preukázanie inteligencie a rozhľadu, alebo ich najímajú, pretože ich je veľa a nemajú sa kde priamo uplatniť (vTabuľka 13. Strojárske fakulty prípade menej atraktívnych pozícií).Odbornosť využívajú najmä v strojárskych profesiách. Absolventi väčšiny fakúlt deklarovali Por. Deklarovaný záujem Počet Zaslané žiadosti Počet spoločný záujem o viacero pozícií, ako 1 Konštruktér 1 066 Obchodný zástupca, obchodník 1 222 napr. personalista, projektový manažér, 2 Strojný inžinier 1 012 Technológ 1 161 obchodný manažér. Rovnako často však 3 Technológ 735 Konštruktér 952 medzi voľbami figurovali aj menej atrak- 4 Projektový manažér 338 Strojný inžinier 771 tívne pozície, o ktoré sa uchádzajú aj ab- 5 Procesný inžinier 317 Obchodný manažér 667 solventi stredných škôl – administratívny pracovník, referent alebo účtovník. Pre porovnanie by bolo zaujímavé zistiť, akáTabuľka 14. Stavebné fakulty je korelácia medzi kvalitou školy a uchá-Vychovávajú najviac absolventov, ktorí chcú pracovať v odbore. dzaním sa o tieto „všeobecné“ pozície, a Por. Deklarovaný záujem Počet Zaslané žiadosti Počet zistiť, či sa študenti zo slabších škôl hlásia 1 Stavebný inžinier 616 Projektant 484 na v priemere horšie pozície. 2 Projektant 504 Stavebný inžinier 473 Záujem absolventov z jednotlivých 3 Projektový manažér 246 Architekt 277 fakúlt a univerzít o prácu v odbore, prí- 4 Stavbyvedúci 225 Projektový manažér 269 padne mimo neho, najlepšie vidieť z kom- 5 Stavebný technik 189 Administratívny pracovník, referent 204 binácie ukazovateľov typ vysokej školy a deklarovaný záujem o pozície. Deklarovaný záujem o pozície vychá-Tabuľka 15. Zdravotnícke fakulty dza z údajov uvedených v životopisoch,Profesia lekára sa do prvej päťky nedostala. kde uchádzači môžu uviesť, v akých po- Por. Deklarovaný záujem Počet Zaslané žiadosti Počet zíciách by chceli pracovať. Tento údaj Medicínsky/Farmaceutický reprezent- bol porovnávaný s tým, na aké pracovné 1 Administratívny pracovník, referent 237 739 ant Medicínsky/farmaceutický reprezent- ponuky absolventi zasielali žiadosti o za- 2 236 Administratívny pracovník, referent 656 mestnanie (zaslané žiadosti). Jednotlivé ant 3 Zdravotná sestra 198 Obchodný zástupca 491 čísla udávajú počty absolventov daných 4 Sociálny pracovník 167 Asistent 287 fakúlt, ktorí v životopise deklarovali zá- 5 Personalista 141 Predavač, predajca 246 ujem o uvedenú pozíciu, resp. počet žia-6 ARRA newsletter | máj 2008
 7. 7. dostí zaslaných absolventmi daných fakúlt Tabuľka 16. Právnické fakulty Právnici chcú takmer výlučne pracovať ako právnici.na ponuky s uvedenou pozíciou. Por. Deklarovaný záujem Počet Zaslané žiadosti Počet Záver 1 Právnik 810 Právnik 1 377 2 Advokátsky koncipient 328 Administratívny pracovník, referent 659 Zhodnotenie fakúlt z pohľadu záujmu 3 Radca 127 Asistent 333zamestnávateľov, ale zároveň aj z pohľa- 4 Administratívny pracovník, referent 127 Advokátsky koncipient 296du úspešnosti ich absolventov, ukázalo 5 Exekútor 86 Obchodný zástupca, obchodník 289výrazné rozdiely medzi jednotlivými vy-sokými školami. Konkurenčné prostre-die spôsobilo, že vysoké školy, ktoré sú Tabuľka 17. Ekonomické fakultyzamerané na teoretické vedomosti, majú Finančný sektor dokáže poskytnúť dostatok špecifických pozícii pre absolventov ekonomických fakúlt.menej výrazne profilovaných absolven- Por. Deklarovaný záujem Počet Zaslané žiadosti Počettov a aj miera záujmu podnikateľského 1 Ekonóm 1 923 Administratívny pracovník, referent 6 563prostredia a zamestnávateľov je nižšia ako 2 Finančný analytik 1 566 Obchodný zástupca, obchodník 4 008pri vysoko špecializovaných absolventoch 3 Administratívny pracovník, referent 1 423 Asistent 3 453(informatikoch, strojárskych a stavebných 4 Marketingový pracovník 1 281 Obchodný manažér 2 861inžinieroch). Záujem zamestnávateľov je 5 Marketingový manažér 846 Účtovník 2 300ovplyvnený aj rozvojom daného odvetvia,a práve informatika, stavebníctvo a stro-jársky priemysel patrí medzi najrýchlejšie Tabuľka 18. Fakulty prírodných viedrastúce odvetvia. Po oddelení informatikov je najvyšší záujem o administratívne a obchodnícke pozície. Nižší záujem o absolventov humanit- Por. Deklarovaný záujem Počet Zaslané žiadosti Početných smerov je spôsobený aj neexistenciou 1 Administratívny pracovník, referent 502 Administratívny pracovník, referent 1 283štandardného trhu práce v niektorých seg- 2 Učiteľ 466 Obchodný zástupca, obchodník 1 075mentoch (zdravotníctvo a školstvo) a poč- 3 Ekológ, environmentalista 402 Predavač, predajca 641tom absolventov humanitných smerov, 4 Výskumný a vedecký pracovník 335 Asistent 521ktorý prekračuje dopyt po zamestnancoch 5 Asistent 253 Medicínsky/farmaceutický reprezent- 499 ants konkrétnym zameraním. Táto situácianúti absolventov humanitne zameranýchvysokých škôl uchádzať sa o prácu aj vprofesiách, ktoré nesúvisia priamo s ich Tabuľka 19. Zdravotnícke fakulty Profesia lekára sa do prvej päťky nedostala.smerom štúdia. Por. Deklarovaný záujem Počet Zaslané žiadosti Počet Medicínsky/Farmaceutický reprezent- 1 Administratívny pracovník, referent 237 739 ant Medicínsky/farmaceutický reprezent- 2 236 Administratívny pracovník, referent 656 ant 3 Zdravotná sestra 198 Obchodný zástupca 491 4 Sociálny pracovník 167 Asistent 287 5 Personalista 141 Predavač, predajca 246 Tabuľka 20. Technologické fakulty Situácia podobná ako pri strojárskych fakultách, vzdelanie motivuje absolventov k tomu, aby zostávali v odbore. Por. Deklarovaný záujem Počet Zaslané žiadosti Počet 1 Technológ 1 486 Technológ 2 008 2 Konštruktér 500 Obchodný zástupca, obchodník 1 849 3 Administratívny pracovník, referent 400 Administratívny pracovník, referent 1 811 4 Strojný inžinier 398 Asistent 1 008 5 Chemický inžinier 381 Obchodný manažér 911 Tabuľka 21. Spoločenské fakulty Potvrdený záujem o administratívne a obchodnícke pozície. Z výsledkov vidieť, že absolventi sa po skončení vysokej školy hľadajú. Por. Deklarovaný záujem Počet Zaslané žiadosti Počet 1 Administratívny pracovník, referent 232 Administratívny pracovník, referent 452 2 Asistent 158 Obchodný zástupca, obchodník 254 3 Projektový manažér 152 Asistent 201 4 Referent 136 Projektový manažér 194 5 Radca 107 Obchodný manažér 172ARRA newsletter | máj 2008 7
 8. 8. Poznámky k príspevku 35%, v prípade zdravotníckych, teologic- kých a umeleckých a pedagogických odbo- roch sa pohyboval medzi 10 – 20 %. V prí-Dalibora Jakuša pade druhej zo spomínaných skupín vidno, že prevažná väčšina absolventov používala iné cesty pri hľadaní svojho zamestnania. Zo štatistického hľadiska výber „respondentov“ (absolventov, ktorí zaslali svoj štruktúrovaný životopis na portál Profesia.sk) nebol náhod- ný. Medzi „respondentov“ boli zaradení tí absolventi, ktorí si nenašli zamestnanie inou cestou a rozhodli sa využiť možnosti ponú- kané portálom. Kritický čitateľ si musí kvôliProf. Ján Pišút spresneniu ku každému výsledku v materiáli v tomto čísle ARRA newslettra pridať slováARRA „z hľadiska portálu Profesia.sk“. Aj keď výsledky založené na analýze dát z uvedeného portálu nemajú validitu systema- tického štatistického výskumu založeného na reprezentatívnej a náhodnej vzorke absolven- tov jednotlivých univerzít a fakúlt, považuje- Financovanie vysokých škôl je pomerne to stručný prehľad je len ilustratívny a neza- me ich za veľmi zaujímavé. Sú zaujímavé ajnáročné. Príspevok zo štátneho rozpočtu na hŕňa všetky odbory. Poznamenajme tiež, že preto, že sú určite prvou lastovičkou v oblastivysoké školy pripadajúci na jedného zamest- absolventi, ktorí pokračujú v PhD. štúdiu vo prieskumu zamestnávania absolventov vyso-naného občana Slovenska je niečo vyše 4000 svojom odbore, sú započítaní k tým, ktorí vo kých škôl a fakúlt. Dúfame, že Profesia budeSk ročne a v krajinách s vyššou životnou svojom odbore pracujú. pokračovať v analýzach svojich údajov a žeúrovňou je to ešte viac. - Nástupné platy absolventov. Vo Veľkej viaceré z nich skoro zverejní. Štátne inštitúcie sa preto zaujímajú o to, Británii sa platy uvádzajú v librách za rok. Bolo by veľmi užitočné, keby prieskumyči sú vysoké školy efektívne a či sú prostried- Aby sme sa v nich lepšie orientovali, uvá- zamestnávania absolventov uskutočňovaliky na financovanie vysokých škôl vynaložené dzame ich v nasledujúcom v Sk za mesiac, aj priamo riadené organizácie ministerstvaefektívne. Ak má byť vysoká škola alebo urči- pričom prepočítavame libru na Sk v súčas- školstva, univerzít a ich fakulty. Podobnétá fakulta efektívna a zaujímavá pre maturan- nom kurze, ktorý je približne 41 Sk za libru. prieskumy sú nákladné a vyžadovali by sitov, musí spĺňať viacero podmienok. Jej ab- Čísla, ktoré uvádzame, sú len ilustratívne a niekoľko miliónov Sk. Pri celkových nákla-solventi by mali nájsť zamestnanie v odbore, orientačné a obsahujú len niekoľko odborov: doch na vysoké školy v oblasti vyše desiatichktorý vyštudovali, len málo z nich by malo medicína (106-tisíc Sk), ekonómia (79-tisíc miliárd Sk to však nie je priveľa.byť nezamestnaných a mali by mať dobré ná- Sk), počítačové vedy (69-tisíc Sk), vzdeláva- Napokon ešte niekoľko osobných po-stupné platy (to je zaujímavé najmä pre ma- nie (66-tisíc Sk), filozofia (66-tisíc Sk), ché- známok. Pri čítaní tohto materiálu som nie-turantov). Na Slovensku je v súčasnosti jed- mia (63-tisíc Sk). koľkým miestam dobre nerozumel a možnona z týchto podmienok splnená – máme len Na citovanej stránke možno nájsť aj ná- budú mať podobné problémy aj niekto-veľmi málo absolventov vysokých škôl, ktorí stupné platy absolventov odborov, ktorí si rí čitatelia. Uvediem tu stručne niekoľkosú nezamestnaní dlhšie ako 6 mesiacov. O našli prácu mimo odboru, ktorý vyštudovali podrobností, ktoré som sa naučil pri rozho-ďalších faktoch nemáme informácie založené – ukazuje sa, že sú asi o štvrtinu nižšie. vore s autorom analýzy.na systematickom a štatisticky relevantnom Súčasný trh práce na Slovensku absor- V tab. 1 sa používa „Index záujmu“. Jeprieskume. buje prakticky všetkých absolventov vyso- to podiel, ktorý má v menovateli počet živo- V niektorých krajinách sa takéto priesku- kých škôl. O niekoľko rokov to ale nemusí topisov, ktoré na portál zašlú záujemcovia omy uskutočňujú. Napríklad v Anglicku vý- byť pravdou a pre maturantov budú veľmi zamestnanie a v čitateli má počet životopi-sledky prieskumu zverejňuje agentúra HESA potrebné podobné údaje pri výbere vysokej sov, ktoré niektorá z firiem označí ako zau-a dajú sa nájsť v publikáciách určených matu- školy a fakulty, na ktorej budú študovať. jímavý.rantom a širšej verejnosti. Jednou z takýchto Vzhľadom na to, že na Slovensku ne- V tab. 2 v poslednom stĺpci je uvedenýpublikácií je „The Good University Guide“. máme podrobné štatistické údaje, sme veľ- opäť „Index záujmu“.Niektoré informácie sa dajú nájsť na stránke mi radi, že v tomto čísle ARRA newslettra V tab. 10 je v ľavej časti „Deklarovanýhttp://www.thegooduniversityguide.org.uk; môžeme uverejniť prehľad dát získaných na záujem“ uvedené to, čo ako záujem uviedolna ilustráciu tu 2 z nich uvedieme: základe analýzy údajov z portálu Profesia.sk, absolvent, ktorý zaslal svoj štruktúrovaný - Percento absolventov, ktorí nepracujú v ktorí mnohí absolventi využívajú pri hľadaní životopis na portál. V pravej časti tejto ta-odbore, ktorý vyštudovali: stomatológia 0%, zamestnania. Autorom štúdie je Mgr. Dali- buľky sú uvedené ponuky firiem, na ktorémedicína 0 %, ošetrovateľstvo 1 %, veteri- bor Jakuš. reagoval absolvent tým, že na adresu ponukynárska medicína 5 %, stavebné inžinierstvo Pri údajoch za rok 2006 sa ukázalo, že danej firmy zaslal svoj životopis. V ľavom aj6 %, farmakológia a farmácia 6 %, chemické portál Profesia.sk využil v priemere kaž- v pravom stĺpci je uvedených 5 najčastejšíchinžinierstvo 9 %, vzdelávanie 15 %, fyzika a dý tretí absolvent vysokej školy, pričom pri pracovných oblastí.astronómia 20 %, ekonómia 20 %, filozofia technologických, strojárskych a informa- Ostatné už ponechávame na čitateľa.32 %, história 35 %, psychológia 45 %. Ten- tických odboroch dosiahol tento podiel až8 ARRA newsletter | máj 2008
 9. 9. Názory našich čitateľov Horvátha. Bolo by možno vhodné aplikovaťK habilitáciám vo svete známy systém dvoch úrovní profe- sorov, teda „miestneho“, s platnosťou titulu v danom čase a na danom mieste a len počasa inauguráciám pedagogického výkonu na danej univerzite, a všeobecne uznávaného, ktorého by menoval prezident republiky a titul by prideľovala sil- ná, nezávislá, možno aj medzinárodná inšti- túcia. Priznanie titulu profesor by nemal byť „výslužný“, ale „záslužný“ akt, teda mal by sa priznať len tomu, kto náročné kritéria aj prakticky naplní. Viem, že táto cesta je ťažko schodná, keďže je záujmom univerzít mať čo najviac profesorov, keďže sú garantmi študij-Prof. Dr. Ing. Imrich Okenka, PhD ných programov a do určitej miery sú aj no-rektor SPU 1999 – 2006 siteľmi dotačných finančných prostriedkov, teda zabezpečujú to, z čoho univerzity žijú, resp. prežívajú. Októbrová téma ARRA newslettra „Ha- guranti nespĺňali ani základné, minimálnebilitácie a inaugurácie“ (október 2007, číslo deklarované kritériá. Je na akreditačnej ko-4, ročník 1 – pozn. red.) je nielen aktuálna, misii, aby dodržiavanie kritérií aj pravidelneale podľa mojej mienky pálčivá téma. Mala preverovala. Akreditačná komisia (v čase ria-by byť predmetom vážnych úvah, rozhovorov denia AK prof. Kačalom, prof. Bukovským, arra newslettera najmä hľadania riešení a východísk kom- či zásadných a principiálnych postojov prof.petentnými, aby sa nemuselo konštatovať, Urbana) pravidelne hodnotila úroveň fakúlt www.arra.skže „nie je docent ako docent, nie je profesor slovenských univerzít, ako aj plnenie kritériíako profesor“. Týmto konštatovaním vlastne habilitačných a inauguračných konaní. Sú číslo 3, ročník 2, rok 2008kapitulujeme pred principiálnym riešením známe aj prípady, keď pozastavila univerziteproblému. Je to síce ľudské, ale nevedecké. právo priznávať vedecko-pedagogické tituly. issn 1337-3471Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách V poslednom období som sa s týmto postu-v § 76 ods. 7 zreteľne definuje požiadavky pom AK osobne nestretol. šéfredaktor:na profesora – aby „ovplyvnil vývoj dané- Občasným „náhradným“ riešením (pre ján pišútho študijného odboru vytvorením vedeckej menej kvalitných uchádzačov o titul pro-školy, alebo originálnej všeobecne uznáva- fesor) býva „únik“ na niektorú z českých vydáva:nej skupiny, ktorá nadväzuje na jeho pub- univerzít. Táto cesta je o to schodnejšia, že © akademická rankingová a ratingoválikované vedecké práce, objavy a vynálezy“, inaugurant nemusí ovládať žiadny cudzí ja- agentúra i. bukovčana 16, bratislavaresp. v písmene c) „je v danom študijnom zyk, čo si osobne u profesora v súčasnosti ani (korešpondenčná adresa:odbore uznávanou vedeckou osobnosťou, neviem predstaviť, keďže v Čechách sa ešte arra, partizánska 2, 811 03 bratislava 1)jeho vedecké práce dosiahli aj medzinárod- dohovorí aj po slovensky a ako na „cudzinca“né uznanie“. Tieto požiadavky vedecké rady sa naň niekedy kladú nižšie nároky na splne- arra newsletter je recenzovaný.univerzít „premieňajú“ do scientometrických nie daných kritérií. Počul som aj o prípade,údajov, vyjadrujúcich väčšinou kvantitatív- keď sa to považovalo za tzv. „priateľskú vý- informácia pre prispievateľov:ny miesto kvalitatívneho parametra. Aj keď pomoc“. Keďže kritériá na profesora nie sú svoje príspevky, námety a komentárejednotlivé kritériá na získanie vedecko-pe- nízke, nezainteresovaný očakáva, že priznanie môžete zasielať e-mailom na adresudagogických titulov sú formálne nastavené titulu je spojené so splnením uvedených kri- arra@arra.skkvalitne (keďže ich môže skontrolovať akre- térií, preto profesor je v spoločnosti váženou (v predmete správy uveďte „newsletter“).ditačná komisia), problém vidím v tom, že o osobnosťou, vzbudzujúci všeobecnú autoritu akceptujeme príspevky vo formáte mssplnení či nesplnení vyššie uvedených zásad a uznanie. Na Slovensku, vychádzajúc z tra- Word, resp. kompatibilnom. nevyžiadanérozhoduje príslušná vedecká rada. Počas vý- dície, profesorov menuje najvyššia štátnická príspevky sa nevracajú.konu akademických funkcií som bol členom autorita – prezident republiky. O to je ich au- foto: flickr.comviacerých vedeckých rád a zúčastnil som sa torita vyššia, postavenie vážnejšie a osobnosťdesiatok inauguračných konaní. Väčšinou dôležitejšia. Z tohto pohľadu treba všeobecne Články prezentujú názory autorov, ktorévšetky boli úspešne, keď nie na prvýkrát, súhlasiť s názormi autorov článkov v ARRA nemusia nutne odzrkadľovať názory redakcie newslettera arra.tak určite na druhýkrát. Niekedy však inau- newslettri, najmä s odporúčaniami p. prof.ARRA newsletter | máj 2008 9

×