Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Newsletter 2007 04

900 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Newsletter 2007 04

 1. 1. newsletter október 2007 | číslo 4 | ročník 1 téma čísla Editorial Habilitácie a inaugurácie Akademická obec už dlhší čas disku-tuje o kritériách pre kreovanie docentov aprofesorov. Hovorí sa o prílišnej mäkkostiči obchádzaní kritérií. Často sa stáva, že dis-kutujúci viac hovoria o svojich dojmoch akoo faktoch. Preto sa ARRA rozhodla venovaťcelé jedno číslo Newslettera ARRA právetejto téme. Cieľom nie je ukončiť debatu, jeto skôr snaha usmerniť ju a poskytnúť fak-ty, na základe ktorých by sa mohli pome-novať najväčšie problémy a aj ich riešenia. Podľa diskusie v akademickej obci sazdá, že všetci hovoria o tých istých kritériáchna habilitácie docentov a inaugurácie profeso-rov. Tento predpoklad je od základu chybný.Neexistuje všeobecne záväzný právny pred-pis, ktorý by stanovoval „národné“ kritériá.Jednotlivé vysoké školy si ich stanovujú sami.Potom často zaznieva kritika na konkrétnevysoké školy, že v záujme rýchleho kreovanie v čísle nájdete Kritériá pre habilitácie docentovdocentov a profesorov neprimerane zmäkču-jú svoje vlastné pravidlá, resp. ich obchádzajú.Ak tento stav skutočne existuje, je namiesteotázka či by skutočne nemali byť vypracova-né celonárodné kritéria, samozrejme s mier-nymi odlišnosťami podľa vedných odborov. a inaugurácie profesorov ... autor: Ján Pišút a Neva Pišútová Akákoľvek bude odpoveď na pred- Kritéria pre habilitácie profesorov a inaugurácie docentovchádzajúcu otázke je potrebná diskusia o vplývajúce na vedeckú a publikačnú činnosť uchádzačov.pravidlách samotných. Ako ich orientovať?Kvalitatívne, kvantitatíne? Vytvoriť medzi tý- strana 2mito prístupmi rovnováhu? Ak áno, tak akú? Otázok, ktoré môžeme položiť je Názory a komentáremnoho. Autori článkov sa pokúsili načrtnúťniektoré odpovede alebo aspoň poskytnúť zá- Kritériá AK SR určuje ministerstvo, Pavol Návrat strana 7klad pre ďalšiu diskusiu. Nie je profesor ako profesor, Július Horváth strana 9 Michal Považan ARRA Jednotné kritériá pre habilitácie docentov a inaugurácie profesorov?, Mária Kusá strana 10
 2. 2. Kritériá pre habilitácie kompletný zoznam svojej vedeckej produkti- vity a jej ohlasov. Pri hodnotení tohto zozna- mu sa preferujú najvýznamnejšie kategórie vdocentov a inaugurácie tomto poradí: a) vedecké publikácie v karentovaných časopisoch,profesorov a ich vplyv na b) vedecké monografie vydané v renomo- vaných zahraničných vydavateľstvách,kvalitu a rozsah publikačnej c) iné vedecké monografie a vedecké mo- nografie vydané v domácich vydavateľstvách, d) vedecké publikácie zachytené v inýchčinnosti uchádzačov významných medzinárodných bibliografic- kých databázach, e) vedecké publikácie v nekarentovanýchJán Pišút a Neva Pišútová etablovaných časopisoch a recenzovaných zborníkoch.ARRA a Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK V humanitných a spoločenskovedných odbo- roch sa body a) – c) hodnotia v poradí b), c), a). (kurzíva autorov tejto štúdie).Pre budúcnosť vysokoškolského vzdelávania na Uchádzači o habilitáciu z prírodovednýchslovensku je kvalita nových docentov a Profeso- a lekárskych fakúlt a z farmaceutickej fakul-rov kľúčová. autori sa vo svojom článku zame- ty poznajú tieto kritériá a prispôsobia sa imriavajú na kritériá Pre habilitácie docentov a Pro- tým, že podstatná časť ich publikácií bude v karentovaných časopisoch. Väčšina zahra-fesorov ako Pravidiel ovPlyvňujúcich vedeckú a ničných i domácich karentovaných časopisovPublikačnú činnosť. uverejňuje príspevky len v anglickom jazyku a mladý učiteľ z týchto fakúlt sa prispôsobí 1. Úvod lách alebo vedeckých ústavoch, inokedy sa o a píše články v angličtine. Výhodou je to, že miesto docenta alebo profesora na určitej fa- tieto práce sú prístupné i zahraničným vedec- Kvalitu fakulty podstatne ovplyvňuje kulte bude uchádzať pracovník z SAV. Takí- kým pracovníkom a autor ich pomerne ľahkokvalita jej docentov a profesorov. Z nej by to pracovníci sú často prínosom pre fakulty. využije pri zostavovaní príspevkov na medzi-mala vyplývať aj kvalita vzdelávania v ba- Všimneme si preto aj to, nakoľko sú fakulty v národné konferencie a semináre.kalárskom, magisterskom a najmä v dokto- otázke habilitácií a inaugurácií ústretové voči Uchádzači zo spoločenskovednýchrandskom štúdiu. Z administratívnej stránky pracovníkom prichádzajúcim „zvonka“. Ako (SPOL) a humanitných (HUM) fakúlt sasú profesori a docenti dôležití ako garanti pre ilustráciu budeme používať kritériá platné na prispôsobia tiež a budú sa snažiť publikovaťakreditáciu študijných odborov. Kariérny po- fakultách Univerzity Komenského (UK) v monografie v zahraničných alebo domácichstup je prirodzeným motivačným faktorom Bratislave. vydavateľstvách.pre mladého absolventa vysokej školy, ktorý Podrobnejšiu analýzu uvedieme nižšie, tu Ďalej uvedieme len tri z ďalších kategóriísa rozhodol pre akademickú dráhu. Z odbor- budeme len stručne charakterizovať skutoč- hodnotenia práce uchádzačov o habilitáciu činého asistenta sa po získaní titulu PhD. stáva nosti, ktoré považujeme za podstatné: inauguráciu:po habilitácii často docent a niekedy neskôr • Už v rámcových kritériách UK, záväz- • pedagogické a odborné publikácie,po inaugurácii aj profesor. ných pre všetky fakulty, je stanovená pomer- • ohlasy, Na úspešnú habilitáciu a inauguráciu ne vysoká miera pedagogickej činnosti pred- • posúdenie medzinárodnej úrovne uchá-musí uchádzač splniť isté kritériá, ktoré sú chádzajúca podaniu žiadosti o habilitáciu dzačov o titul profesor (posudkami od zahra-veľmi rámcovo dané v zákonoch a vyhláškach, – a v ešte vyššej miere v prípade žiadosti o ničných hodnotiteľov).rámcovo v univerzitných materiáloch a cel- inauguráciu. Táto skutočnosť vytvára prekáž- Podľa rámcových kritérií môže byť druhákom podrobne vo fakultných kritériách, ku pre záujemcov prichádzajúcich „zvonka“ a každá ďalšia monografia nahradená kapito-schválených vedeckou radou univerzity. univerzitného prostredia, napríklad z domá- lami v monografiách, pričom za ekvivalentMladý pracovník fakulty, ktorý sa rozhodol cich či zahraničných vedeckých ústavov. monografie sa pokladajú 3 kapitoly v mono-pre akademickú kariéru, sa bude prirodzene • K inaugurácii sa vyžaduje potvrdenie grafiách. V tomto zmysle je pre fakulty v sku-zameriavať na tie aktivity, ktoré mu pomôžu toho, že uchádzač vytvoril vlastnú vedeckú pinách HUM a SPOL monografia „esom“,splniť fakultné kritériá pre habilitáciu a ne- školu. Táto skutočnosť sa dokazuje tým, že ktoré prebíja všetko ostatné. Vyplýva to z tex-skôr pre inauguráciu. Z praktického pohľadu uchádzač vyškolil dvoch doktorandov, pri- tu, v ktorom sa hovorí, že „vyššie“ kategórieuchádzača o habilitáciu alebo inauguráciu sú čom v odôvodnených prípadoch postačuje, môžu nahradiť „nižšie“.najdôležitejšie kritériá fakulty, na ktorej pô- ak je druhý doktorand po dizertačnej skúš- Na úlohu monografií a článkov v indexo-sobí. ke. vaných časopisoch je dosť odlišný pohľad pri Niekedy sa stáva, že o habilitáciu a inau- • Podľa rámcových kritérií UK uchádza- fakultách v skupinách PRIR, MED, AGROguráciu sa budú zaujímať aj ľudia, ktorí strá- či podávajú ako prílohu k žiadosti o začatie a TECH na jednej strane a pri fakultách vvili nejaký čas na zahraničných vysokých ško- habilitačného alebo inauguračného konania skupinách HUM a SPOL na strane druhej.2 ARRA newsletter | október 2007
 3. 3. Na niektorých fakultách zo skupiny TECH na vysokej škole, prerokované vedeckou radou fakulty 24. 10.sú kritériá bližšie skupine SPOL ako skupine • vytvoril ucelené vedecké alebo umelecké 2005 a nadobudli účinnosť dňom schváleniaPRIR. dielo, ..., a je uznávanou vedeckou alebo ume- vo Vedeckej rade Univerzity Komenského Na fakultách v skupinách PRIR, MED, leckou osobnosťou v odborných alebo umelec- dňa 5. 12. 2005.AGRO a niektorých TECH sú základom kých kruhoch v Českej a Slovenskej Federatívnej Všetky spomínané materiály možno nájsťčlánky v indexovaných časopisoch a mono- Republike, na stránke UK Bratislava.grafie, chápané často aj ako “učebnice” pre • habilitoval sa na základe habilitačnej Zo smernice rektora UK č. 5/2004 Rám-doktorandov, píšu spravidla autori, ktorí v práce. cové kritériá habilitácií a vymenúvaciehodanej oblasti majú viacero významných člán- Pri kritériách na vymenovanie za profeso- konania profesorov z 15. júna 2004 v zneníkov. ra vyhláška uvádzala: neskorších úprav vyberáme s malými úprava- Na fakultách v skupine HUM a SPOL je • vykonáva úspešne pedagogickú činnosť mi viacero citátov s tým, že sme vypustili nao niečo menší výber indexovaných časopisov na vysokej škole, ... niektorých miestach číslovanie.a publikačné zvyklosti, či publikačná “kultú- • je uznávanou vedeckou alebo umeleckou Všeobecné ustanoveniara”, vedú skôr k autorstvu monografií. Pokiaľ osobnosťou v Českej a Slovenskej Federatívnej Vedecko-pedagogické tituly docent a pro-ide o skupinu HUM, je to celosvetová črta, Republike i v zahraničí, jeho vedecké práce ale- fesor patria vysokoškolským učiteľom, ktorív skupine SPOL v oblasti práva je to podob- bo umelecké výkony sú uznávané aj v zahrani- dosiahli patričnú úroveň v pedagogickej prá-né, zatiaľ čo v iných disciplínach, napríklad čí, a ktorý ovplyvnil vývoj odboru vytvorením ci, sú medzinárodne uznávanými vedcami, av ekonómii a v sociológii, je publikačná čin- vedeckej alebo umeleckej školy alebo originál- v prípade uchádzačov o titul profesora pre-nosť v indexovaných časopisoch pravidlom. nej, všeobecne uznávanej skupiny. ukázali schopnosť vychovávať nasledovníkov Tento príspevok má nasledujúcu štruk- (Formulácia pochádzala od prvého pono- tým, že vytvorili vedeckú školu, dokumen-túru: v časti 2 podávame stručný výber z vembrového ministra školstva prof. Ladislava tovanú predovšetkým výchovou mladých ve-niektorých formulácií kritérií pre habilitácie Kováča) deckých pracovníkov.docentov a inaugurácie profesorov. Citované Kritériá stanovené vyhláškami č. Rámcové kritériá Univerzity Komenské-miesta je potrebné chápať skôr ako ilustrácie, 448/1990 Zb. a 330/1997 Z. z. na vymeno- ho (ďalej len UK) vychádzajú z predstáv opodrobná analýza všetkých univerzitných a vanie docentov a profesorov (osobnosť zná- štruktúre osobností uchádzačov o tieto titu-fakultných kritérií verejných VŠ na Slovensku ma doma a v zahraničí, založenie vedeckej ly, zohľadňujú potrebu ich prezentovania aby bola veľmi rozsiahla. V časti 3 uvádzame školy alebo originálnej, všeobecne uznávanej presadzovania sa na medzinárodnom vedec-priemerné počty publikácií a citácií v databá- skupiny...) boli náročné. Napriek tomu boli kom fóre, pritom ale vo veľkej miere musiaze WOK za obdobie 1996 – 2005 pripada- s malými zmenami prevzaté v neskoršej legis- zohľadňovať vedecké zameranie a orientáciujúcich na jedného profesora fakúlt verejných latíve. Vzhľadom na to, že sa mali aplikovať publikačnej činnosti jednotlivých fakúlt.VŠ. Tieto informácie považujeme za dôležité, na široké spektrum vedeckých a umeleckých Cieľom týchto kritérií je formulovať po-pretože ukazujú, ako veci prebiehajú v praxi. odborov, ostali v pomerne všeobecnej formu- žiadavky, z ktorých budú vychádzať fakultyNapokon v časti 4 si najprv všímame možné lácii. Vedecká rada každej univerzity potom pri úprave svojich kritérií. Celouniverzitnécesty, ako sa pomocou zdanlivo veľmi kon- spracovala a schválila nadväzujúce materiály, kritériá okrem toho určujú minimálne požia-krétnych kritérií dajú objaviť cestičky s nižší- ktoré upresnili text zákona a vyhlášky. davky na pedagogickú prácu a prax vysoko-mi požiadavkami, a potom pridáme niekoľko V súčasnosti sú habilitácie docentov a vy- školského učiteľa, ktorý sa uchádza o titul.ďalších poznámok. menúvanie profesorov upravené zákonom č. Obsah vyučovacej práce uchádzačov 131/2002 Z. z. z 21. februára 2002 (Zákon Uchádzač musí preukázať komplexnú 2. Prehľad kritérií v zákonoch, vy- o vysokých školách) a vyhláškou Ministerstva a kontinuálnu pedagogickú prácu v zmyslehláškach a smerniciach školstva SR č. 6/2005 Z. z. (Vyhláška MŠ SR zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách o postupe získavania vedecko-pedagogic- v znení neskorších predpisov. Jej náplňou sú O habilitáciách docentov a vymenúvaní kých a vedecko-umeleckých titulov docent v prípade uchádzača o titul docenta najmäprofesorov pred rokom 1989 tu nebudeme a profesor). Vyhláška nadobudla účinnosť 1. vybrané prednášky, kompletné praktické cvi-podrobnejšie hovoriť, aj keď by to tiež bolo februára 2005. Podrobnosti spresnili neskôr čenia, vedenie diplomových prác, a okrempoučné čítanie. V podstate sa od budúcich univerzitné a fakultné smernice. Napríklad toho semináre, konzultácie a tvorba študijnejdocentov a profesorov vyžadovala spoločen- pre Fakultu matematiky, fyziky a informa- literatúry.ská angažovanosť v straníckej línii a istá od- tiky Univerzity Komenského príslušnými Uchádzač o titul profesora musí preuká-borná práca. Pomer, v ktorom sa tieto zložky predpismi sú: zať, že mal pravidelné prednášky (celosemes-miešali, závisel od jednotlivých univerzít a • „Zásady habilitačného konania o udele- trové alebo ucelené bloky), viedol diplomovéfakúlt. ní titulu docent a vymenúvacieho konania za práce, vyškolil doktorandov, skúšal, je auto- O modernejšie požiadavky a zvýšenú ve- profesora na Univerzite Komenského v Bra- rom študijnej literatúry, ďalej, že viedol prak-deckú náročnosť sa pokúsil zákon č. 172/1990 tislave“ z 5. decembra 2005, tické cvičenia, semináre a konzultácie.Zb. o vysokých školách z 1. mája 1990 a naň • Smernica rektora UK č. 5/2004 „Rám- Rozsah vyučovacej práce uchádzačovnadväzujúca vyhláška č. 448/1990 Zb. zo 17. cové kritériá habilitácií a vymenúvacieho ko- Uchádzač o titul docenta musí preuká-septembra 1990. V nej sa hovorilo, že za do- nania profesorov“ z 15. júna 2004 v znení zať naplnenie najmenej 50 % normatívomcenta možno vymenovať učiteľa vysokej ško- neskorších úprav, daného času kontaktnej výučby odbornéholy, vedeckého pracovníka alebo odborníka • „Kritériá na habilitáciu docentov a vy- asistenta najmenej 3 roky. Uchádzač o titulpôsobiaceho mimo vysokej školy, ak: menovanie profesorov Fakulty matematiky, profesora musí preukázať naplnenie najme- • vykonáva úspešne pedagogickú činnosť fyziky a informatiky UK“ – kritériá boli nej 50 % normatívom daného času kontakt-ARRA newsletter | október 2007 3
 4. 4. nej výučby celkovo najmenej 6 rokov, z toho IV. Uchádzač je povinný vykázať: a ich dodržiavanie jednotlivými fakultami jeje docentská prax najmenej 3 roky. a) publikácie v karentovaných časopi- sizyfovskou prácou, ktorú by hádam mohla Dokladovanie vedeckej produktivity soch, alebo zahraničné publikácie v cudzom zvládnuť Akreditačná komisia vlády SR. Istú Za rozhodujúce sa považujú výsledky (vý- jazyku, ktorý určí vedecká rada fakulty podľa kvalitatívnu informáciu o tomto problémestupy) uchádzača v danom alebo príbuznom odborného zamerania vedeckej práce uchá- môžeme ale získať pohľadom na to, ako veciodbore, v ktorom sa uchádza o habilitáciu, dzača, prebiehajú v praxi. Jednou z možností je po-alebo o vymenovanie za profesora. b) citácie zachytené v citačných indexoch, zrieť sa na publikačnú činnosť a na citácie Dokladujú sa predovšetkým: alebo citácie v zahraničných monografiách a novovymenúvaných profesorov. O to sa v a) zoznam publikácií a iných výstupov učebniciach, alebo iné citácie v zahraničných ďalšom pokúsime.kategorizovaných podľa zákona č. 183/2000 publikáciách. Publikácie profesorov vymenovaných vZ. z. o knižniciach. Do úvahy sa berú len tie V. V prípade vedeckých, pedagogických rokoch 2001 až 2006 v databáze WOKvýstupy, ktoré už boli publikované, teda nie a odborných publikácií s viacerými autormi Na stránke ministerstva školstva sa ľahkotie, ktoré boli iba zaslané do tlače, alebo pri- fakulty určia spôsob zápočtu podielu jednot- nájde prehľad profesorov a profesoriek ve-jaté do tlače, livých autorov. rejných vysokých škôl vymenovaných v ro- b) zoznam grantov, kde bol uchádzač VI. Nesplnenie požiadaviek v nižšej ka- koch 2001 až 2006. Prvé z tam uvedenýchhlavným riešiteľom alebo spoluriešiteľom tegórii môže byť nahradené zvýšeným splne- vymenúvaní sa uskutočnilo 15. 1. 2001 a(najmä uchádzači o titul profesora), ním vo vyššej kategórii, ale nie naopak. zatiaľ posledné, pätnáste, 11. 2. 2006 (do c) zoznam ohlasov kategorizovaných pod- VII. Druhá a každá ďalšia monografia našej analýzy sme nezahrnuli vymenovanie zľa zákona č. 183/2000 Z. z. o knižniciach. môže byť nahradená kapitolami v monogra- júna 2007). Pri každom novovymenovanom Rozhodujúce bibliometrické ukazova- fiách, pričom za ekvivalent monografie sa po- profesorovi je uvedené aj jeho pracovisko. Pritele vedeckej produktivity a jej ohlasov kladajú 3 kapitoly v monografiách. pohľade na takéto dáta sa len ťažko dá ubrá- Uchádzači podávajú ako prílohu k žia- Vedecká škola uchádzačov o titul profe- niť pokušeniu analyzovať ich trocha podrob-dosti o začatie konania kompletný zoznam sora nejšie. Má to niekoľko príčin.svojej vedeckej produktivity a jej ohlasov. Pri Formovanie vedeckej školy uchádzača sa Novovymenovaní profesori sú pravdepo-hodnotení tohto zoznamu sa preferujú naj- dokladuje vykázaním najmenej dvoch skon- dobne v období pred vymenovaním a nejakývýznamnejšie kategórie v tomto poradí: čených doktorandov, v odôvodnených prí- čas aj po ňom vo svojom najtvorivejšom pra- I. Vedecké publikácie padoch postačuje, ak je druhý doktorand po covnom období. V istom zmysle možno oča- a) vedecké publikácie v karentovaných dizertačnej skúške. kávať, že sú „la crème de la crème“ (to najlep-časopisoch, Posúdenie medzinárodnej úrovne uchá- šie z najlepšieho) svojej fakulty. Ich publikácie b) vedecké monografie vydané v renomo- dzačov o titul profesor a citácie na ne odrážajú skutočnú náročnosťvaných zahraničných vydavateľstvách, (1) Odporúčaný postup: kladenú ich fakultou a vysokou školou na ich c) iné vedecké monografie a vedecké mo- a) Súčasťou materiálov uchádzača o ti- publikačnú úspešnosť. Ak je možné získaťnografie vydané v domácich vydavateľstvách, tul profesora sú posudky najmenej dvoch aj porovnanie s priemernými publikačnými d) vedecké publikácie v periodikách za- zahraničných profesorov alebo popredných výsledkami tvorivých pracovníkov fakulty,chytených v iných významných medzinárod- odborníkov v danom odbore. na ktorej novovymenovaný profesor pracuje,ných bibliografických databázach, b) Pre zahraničných posudzovateľov pri- potom sa dá zistiť aj to, nakoľko je výber no- e) vedecké publikácie v nekarentovaných praví uchádzač vlastný výber aspoň 5 pub- vovymenovaných profesorov selektívny, tedaetablovaných časopisoch a recenzovaných likácií v cudzom (prednostne anglickom) nakoľko sa nový profesor musí odlišovať odzborníkoch. jazyku. priemeru. V humanitných a spoločenskovedných c) Zahraničných posudzovateľov (najme- V čase, keď sme sa stretli s databázouodboroch sa body a - c hodnotia v poradí b nej troch) oslovuje so žiadosťou o posúdenie novovymenovaných profesorov na stránke– c – a. rektor UK, pričom môže vychádzať pri ich Ministerstva školstva SR, sme mali k dispo- II. Pedagogické a odborné publikácie výbere z návrhu fakulty. zícii informácie o publikáciách a citáciách a) vysokoškolské učebnice, učebné texty v (2) Ak fakulta neprijme tento postup, pracovníkov verejných vysokých škôl v ob-rozsahu monografie, môže navrhnúť Vedeckej rade UK na schvá- dobí 1996 - 2005, zachytených v databáze b) iné učebné texty, lenie iný objektívny spôsob posúdenia me- WOK. Táto databáza bola použitá v Správe c) odborné publikácie v časopisoch a zbor- dzinárodnej úrovne uchádzačov. ARRA zverejnenej v decembri 2006 (cito-níkoch, heslá v encyklopédiách a slovníkoch, Záverečné ustanovenia vanú správu ARRA možno nájsť na stránkeodborné, umelecké preklady a recenzie. Konkrétne požiadavky... včítane mož- www.arra.sk ). V tejto databáze sú publikácie III. Ohlasy ných alternácií v kategóriách výkazu vedec- pracovníkov verejných vysokých škôl, ktoré a) citácie evidované v SCI - Web of kej produktivity a jej ohlasov uvedú fakulty boli publikované v rokoch 1996 - 2005 v ča-Knowledge, vo svojich kritériách, ktoré schvaľuje Vedecká sopisoch zachytených vo WOK, a pri každej b) citácie v zahraničných monografiách a rada UK. práci možno ľahko zistiť, koľkokrát bola vučebniciach, rovnakom období citovaná. c) citácie v iných databázach ako SCI, 3. Publikácie a citácie novovymenova- Postup použitý pri analýze publikácií a d) neindexované citácie zahraničné, ných profesorov citácií novovymenovaných profesorov e) neindexované citácie domáce, V zozname na stránke MŠ SR je pri kaž- f ) zahraničné recenzie diel uchádzača, Analýza univerzitných a fakultných dom novovymenovanom profesorovi uve- g) domáce recenzie diel uchádzača. smerníc pre všetky verejné VŠ na Slovensku dené aj jeho pracovisko. Najčastejšie je ním4 ARRA newsletter | október 2007
 5. 5. fakulta určitej verejnej vysokej školy (VVŠ) v Tabuľka 1. Skupina PRIRkultaSR, niekedy je to pracovisko SAV a niekedypracovisko v Českej republike. Zaujímali sme Fakulta (počet prof.) Publikácie/prof. Citácie/prof.sa len o kmeňových pracovníkov verejných Prír. UPJŠ (12) 18,3 72,8vysokých škôl v SR, preto sme si zostavili FMFI UK (15) 13,9 65,2skrátený zoznam novovymenovaných profe- Prír. UK (32) 12,9 66,4sorov, ktorí sú pracovníkmi určitých fakúlt EkolEnv TUZ (3) 3 4,33VVŠ v SR. Vynechali sme teda pracovníkov zČR aj zo SAV. Potom sme zostavili zoznamy Prír. UKF (12) 2,42 5,08novovymenovaných profesorov jednotlivých Prír. UMB (2) 1 0,5fakúlt. Priemerný počet novovymenovaných Prír. UCM (1) 1 0profesorov pripadajúcich na jednu fakultu Infor. Tech. STU (2) 12,5 44,5nie je vysoký, je približne 6. Z výsledkov,ktoré uvedieme nižšie, teda nemožno robiťnejaké štatisticky overené závery. Predpo- Tabuľka 2. Skupina TECHtakladáme ale, že aj kvalitatívne závery v tejto Fakulta (počet prof.) Publikácie/prof. Citácie/prof.oblasti môžu byť zaujímavé. Na niektorýchfakultách v tomto období nebol vymenovaný Envir. Tech. TUZV (5) 2 0žiadny nový profesor a tieto fakulty sme do Riad. Inf. ŽU (1) 4 2analýzy nezahrnuli. Mat. Techn. STU (8) 2,13 2,88 V druhom kroku sme pre každú z fakúlt Stav. TUKE (4) 2,25 9,5vyhľadali v databáze všetky práce každého z Elekt. ŽU (7) 1,14 0,29jej novovymenovaných profesorov a vyhľada-li sme aj počet citácií na každú z týchto prác. Stroj. STU (4) 1,25 0,75 Napokon sme spočítali počet prác no- Ban. TUKE (7) 4,86 11,29vovymenovaných profesorov danej fakulty Stav. STU (9) 0,56 1,11a predelili sme ho počtom novovymenova- Elektr. TUKE (6) 1,5 2ných profesorov tejto fakulty. Tak sme získalipriemerný počet publikácií pripadajúcich na Priem. Tech. TUAD (3) 1,68 0,33jedného novovymenovaného profesora tejto Elektr. STU (15) 10 59fakulty. Podobne sme postupovali aj pri vý- Hutn. TUKE (5) 4,8 1,6počte priemerného počtu citácií na jednéhonovovymenovaného profesora. FCHPT STU (16) 28,3 122,3 Priemerné počty publikácií a citácií na V tabuľke sme neuviedli údaje za Špec. Inž. ŽU (3), Archit. STU (7), Stav. ŽU (3), Výr.novovymenovaného profesora pre jednot- Tech. TUKE (1), Mech. SPU (4), Stroj. ŽU (7), Stroj. TUKE (10), Mechatron. TUAD (1),livé fakulty pretože počty publikácií a citácií na jedného novovymenovaného profesora sú buď nulové, Fakulty VVŠ sme rozdelili rovnako ako v alebo veľmi malé. taSpráve ARRA z decembra 2006 na 6 skupínpodľa manuálu z Frascati: PRIR (prírodnévedy), MED (lekárske), TECH (technické), Tabuľka 3. Skupina AGROtaAGRO (pôdohospodárske), SPOL (spolo- Fakulta (počet prof.) Publikácie/prof. Citácie/prof.čenské) a HUM (humanitné) (podrobnos- Veter. Lek. UVL (15) 15 36,05ti možno nájsť v Správe ARRA z decembra2006). Z analýzy sme vypustili umelecky Bio. Potr. SPU (1) 1 0orientované fakulty, jednak preto, že v ča- Agro SPU (9) 4,78 5sopisoch zachytených vo WOK publikujú Les. TUZV (8) 1,13 1,5veľmi málo, a jednak preto, že za svoje naj- Drev. TUZV (10) 1,5 1,3dôležitejšie výsledky spravidla nepovažujú Zahrad. SPU (3) 1,33 0publikácie. Ponechali sme fakulty zo skupínSPOL a HUM, napriek tomu, že ako vidnoz časti 2, publikácie v karentovaných časopi- Tabuľka 4. Skupina MEDtasoch nie sú ich prioritou. Fakulta (počet prof.) Publikácie/prof. Citácie/prof. V nasledujúcich tabuľkách podávameprehľad o: Farm. UK (2) 27,5 131,5 • počte novovymenovaných profesorov Lek. UK (18) 7,72 21jednotlivých fakúlt (číslo v zátvorke pri názve Lek. UPJŠ (27) 8,41 37,7fakulty), Jessen. Lek. UK 8,17 27,17 • priemernom počte publikácií pripada- Zdrav. Soc. TVU 3,33 13,5júcich na jedného novovymenovaného profe-ARRA newsletter | október 2007 5
 6. 6. Tabuľka 5. Skupina SPOLta fyziky mal 100 SCI citácií na svoje práce, za- tiaľ čo pre kandidáta na profesora matematiky Fakulta (počet prof.) Publikácie/prof. Citácie/prof. je to 50 citácií a na profesora informatiky je TV UK (3) 1,33 2,33 to 30 citácií. Podobné rozdiely sú na prírodo- Podn. Man. EUBA (2) 1,5 0 vedeckej fakulte medzi chémiou, biológiou, geografiou, geológiou a environmentálnymi Podn. Hosp. EUBA (2) 4,5 6 vedami. Takéto rozdielne kritériá sú určite Nár. Hosp. EUBA (8) 1,75 0,125 rozumné a fakulty dobre poznajú rozdiely Ekonom TUKE (1) 2 0 medzi publikačnými zvyklosťami svojich sú- Obchod. EUBA 3 3,25 častí. Podrobnejšiu špecifikáciu kritérií podľaV tabuľke neuvádzame dáta o: Pedag. PU (3), Pedag. UKF (12), Práv. UMB (1), PE- súčastí fakulty odporúčame najmä tam, kdeDAS ŽU (5), Práv. TVU (4), Pedag. UMB (7), Pedag. KU(1), Polit. UMB (1), Soc. fakulta obsahuje aj ekonomické a spoločen-UKF (1), Práv. UK (5), Pedag. UK (11), Ekonom. UMB (2), Eur. Št. SPU (1), Man- ské súčasti, ako aj súčasti humanitné. Pri spo-ag. UK (2), pretože počty citácií a publikácií sú buď nulové, alebo veľmi malé.ta ločenských a ekonomických by, podľa nášho názoru a podľa svetových trendov, mal byť väčší dôraz na karentované časopisy a prinaj-Tabuľka 6. Skupina HUMta menšom na články publikované v svetových Fakulta (počet prof.) Publikácie/prof. Citácie/prof. jazykoch. Výsledky, ktoré sme uviedli v časti 3 uka- HumPrír. PU (10) 0,5 0,3 zujú, že počty publikácií a citácií novovyme- Fil.UK (17) 1,3 1,24 novaných profesorov v karentovaných časo- Fil. PU (18) 1,22 0,28 pisoch sú na niektorých fakultách pomerne Fil. UCM (1) 2 0 vysoké, zatiaľ čo na mnohých iných fakultáchV tabuľke neuvádzame dáta o: GréckoKat. PU (3), Teol. TVU (1), Teol. KU (9), sú veľmi nízke.Pravosl.PU (4), Fil. UKF (26), Rímskat. UK (2), Hum UMB (7), Fil TVU (1), Dostávame sa k tak trocha paradoxnémuEvanj. UK (1), pretože počty publikácií a citácií sú nulové alebo veľmi malé.ta záveru. Profesorov vymenúva prezident SR a titul profesora je platný v celej SR. Táto inter-sora (druhý stĺpec), nie je primárne chápaná ako vysokoškolský pretácia je motivovaná spoločnými všeobecne • priemernom počte citácií na práce jed- učebný text) zväčša založená na viacerých formulovanými požiadavkami v zákone a voného novovymenovaného profesora (tretí publikáciách autora v danej oblasti. Keby vyhláške. Na druhej strane z výsledkov v častistĺpec). sa monografie aj v oblasti HUM a SPOL 3 vidno, že “nie je profesor ako profesor” a že mali chápať podobne ako v oblastiach PRIR kritériá na vymenovanie profesorov na rôz- 4. Záverečné poznámky a MED, potom by sa dôraz v evidencii “ve- nych fakultách (niekedy aj z tej istej skupiny deckosti” uchádzača mal presunúť do počtu podľa manuálu z Frascati) sú zrejme rôzne. Citáty zo zákona o VŠ, z vyhlášky o habi- publikácií a citácií v iných ako karentova- Tento argument skôr naznačuje, že titul pro-litáciách docentov a vymenúvaní profesorov ných časopisoch, doma alebo v zahraničí. V fesora by mal byť viazaný na určitú fakultu aa zo smernice rektora UK o habilitácii do- ideálnom prípade by sa vybralo len niekoľko univerzitu. V niektorých krajinách tomu takcentov a vymenúvaní profesorov uvedené v (najnáročnejších) domácich a zahraničných aj je (napr. USA) – profesor je tam funkciačasti 2 umožňujú sledovať spôsob, akým boli časopisov a vyžadovali by sa publikácie vo či pracovné zaradenie viazané na určitú uni-“preložené” všeobecné požiadavky do kon- svetových jazykoch (najmä v angličtine). Či verzitu alebo fakultu. Aj u nás sa uskutočnilkrétnych, kvantifikovaných kritérií. je táto cesta schodná, závisí od názoru vedec- pokus v tomto smere. Zákon č. 131/2002 Z. Požiadavky na pedagogickú činnosť boli kých rád fakúlt a univerzít. z. striktne rozlišuje medzi titulom docenta“preložené” kritériami na pomerne vysoké Bude vždy otázne, či určitý “preklad” vše- a profesora na jednej strane a medzi funkč-počty “odučených” semestrohodín. obecných formulácií v zákone a vo vyhláške ným miestom docenta a profesora. Nemáme Požiadavky na vedeckú činnosť (vedec je primeraný a či vystihuje to, čo mali autori podrobný prehľad o tom, ako prebiehali vý-známy v zahraničí a tvorca školy alebo skupi- zákona a vyhlášky na mysli. berové konania na funkčné miesta docentov any) sa pre fakulty PRIR a MED “prekladajú” Fakulty našich vysokých škôl sú často veľ- profesorov a na základe obmedzených infor-počtami publikácií a citácií v (najmä) karen- ké pracoviská zahrnujúce rôzne oblasti vedy mácií ponúkame len hypotézu. Podľa nej satovaných časopisoch a dvoma vyškolenými a výskumu. Citovaná Smernica rektora UK na väčšine fakúlt vytvorilo toľko funkčnýchdoktorandmi. svojím textom naznačuje jednotlivým fakul- miest docentov a profesorov, aby sa prevaž- V prípade fakúlt zo skupín HUM a tám, aby si z rôznych typov publikácií a citácií ná väčšina nositeľov titulov docent a profesorSPOL sú publikácie a citácie v karentova- niektoré vybrala a kvantifikovala požiadavky stala aj funkčnými profesormi a docentmi.ných časopisoch nahradené monografiami. na habilitáciu docentov a vymenúvanie pro- Predstava o tom, že by výberové konaniaVyššiu váhu pritom majú monografie v reno- fesorov. Fakulty tak aj postupovali, pričom prebiehali tak, že na jedno funkčné miestomovaných zahraničných vydavateľstvách. ich požiadavky sa navzájom dosť odlišujú. bude viacero kvalitných uchádzačov z rôz- Prístup k monografiám na fakultách zo Niektoré fakulty (napr. FMFI a prírodo- nych fakúlt a výberové komisie na jednot-skupín PRIR a MED je iný ako na fakul- vedecká) stanovili iné podmienky pre svoje livých fakultách si budú vyberať len týchtách zo skupín SPOL a HUM. Na fakultách rôzne sekcie alebo oddelenia. Napríklad na najlepších, čím vznikne veľmi konkurenčnéPRIR a MED je skutočná monografia (ktorá FMFI sa vyžaduje, aby kandidát na profesora prostredie, sa zatiaľ nenaplnila. Zatiaľ sa asi6 ARRA newsletter | október 2007
 7. 7. Kritériá Akreditačnejani naplniť nemohla. Ak majú fakulty “ísť pokvalite”, treba najskôr kvalitu definovať a fi-nančne ju ohodnotiť, aby sa kvalita fakultám komisie stanovuje“vyplatila”. Prvý krôčik sa už uskutočnil prifinancovaní vysokých škôl v roku 2006, alebol to naozaj len prvý krôčik a výsledky mož- ministerstvono očakávať len od veľkých krokov v tomtosmere. Na záver: Fakultné kritériá pre habilitáciea inaugurácie sú asi jedným z najdôležitejšíchfaktorov ovplyňujúcich kvalitu a intenzituvedeckej a pedagogickej práce fakulty. Najednej strane odrážajú súčasný stav a nedáv- prof. Pavol Návratnu minulosť, na druhej strane sa týkajú bu-dúcnosti, pretože ukazujú, ktorí mladí ľudia predseda Akreditačnej komisie SRsa stanú docentmi a profesormi. Univerzita,ktorá sa stará o kvalitu svojej práce, by asi autor reaguje na hlavný článok i na Predchádza-mala tieto kritériá neustále sledovať a postup-ne zvyšovať ich náročnosť. júce číslo newslettera arra o výskumných univer- Postupy a náročnosť habilitácií a inau- zitách. osvetľuje úlohu ak sr ako Poradného orgánugurácií sú „ostro sledovanou“ otázkou v vlády, ktorý nemá rozhodovacie Právomoci.mnohých krajinách. V niektorých sa pokú-sili zaviesť inaugurácie na celoštátnej úrovni Vyzvali ma vyjadriť sa k „hlavnému člán- platného zákona toto právo udeľuje minister,s rovnakou náročnosťou pre všetky fakulty. ku“ k téme kritérií na habilitácie docentov a nie AK.U nás sme to nikdy oficiálne nemali, ale na inaugurácie profesorov (“Kritériá pre habili- Z pohľadu komentára faktov použitých vniektorých fakultách to tak prakticky bolo. tácie docentov a inaugurácie profesorov a ich hlavnom článku vo vzťahu k AK by som mo-V 70. a 80. rokoch sa na niektorých fakul- vplyv na kvalitu a rozsah publikačnej činnos- hol aj skončiť. Možno sa síce domnievať, žetách „nepatrilo“, aby sa o profesúru uchádzal ti uchádzačov” autorov Pišút a Pišútová). výzva redakcie odo mňa očakáva aj čosi viac,ten, kto nemal titul DrSc. Ten ale udeľovala Najprv sa chcem poďakovať redakcii za pokladal som však za potrebné uviesť najmäjediná komisia pre celé Slovensko - Slovenská možnosť vyjadriť sa. Hlavný článok k téme vyjadrenie k fakticite hlavného článku. Opa-komisia pre vedecké hodnosti (SKVH). kritérií na habilitácie docentov a inaugurácie kujem, že ďakujem redakcii, že mi dala mož- Od mnohých krajín sa líšime tým, že sa profesorov je napísaný podľa mňa z pohľadu nosť vyjadriť sa. Považujem to za normálne au nás často stáva, že mladý absolvent určitej Akreditačnej komisie korektne, vecne a s hl- profesionálne najmä vtedy, ak sa v hlavnomfakulty nastúpi na tú istú fakultu ako dokto- bokou znalosťou problematiky. Autori pres- článku spomína, hodnotí, alebo nebodajrand, potom pokračuje postupne ako odbor- ne postrehli, že v súvislosti s Akreditačnou útočí na niekoho. Bohužiaľ, redakcia taktoný asistent a neskôr ako docent a profesor. To komisiou ide o Kritériá používané Akreditač- nepostupovala vždy. V predchádzajúcom čís-určite nie je dobré a v niektorých krajinách to nou komisiou pri posudzovaní spôsobilosti VŠ le, venovanom téme výskumných univerzít,ani právne nie je možné. V SRN sa v tomto uskutočňovať habilitačné konanie a konanie použila hlavný článok, ktorý sa vyjadrovalkontexte hovorí o „Hausberufungsverbotges- na vymenúvanie profesorov, ktoré schvaľuje (a okrem iného o Akreditačnej komisii. Je mietz“, teda zákon, ktorý zakazuje prijať svojho teda rozhoduje o konečnom znení) minister- ľúto, že redakcia mi nedala vtedy možnosť re-absolventa. Slovensko je malé a možností za- stvo školstva. I keď ide o skutočnosť, platnú agovať. Mimochodom, vzhľadom na zvláštnymestnať sa v tej istej oblasti nemusí byť veľa. od prijatia zákona o vysokých školách v roku charakter vyjadrení v tomto článku na adresuDúfame ale, že odbornými asistentmi a ne- 2002 vo vzťahu ku všetkým kritériám pou- AK (útoky zdôvodňované zdanlivým neko-skôr docentmi a profesormi sa u nás budú žívaným Akreditačnou komisiou, bežne sa naním AK, opierajúce sa o falošné východis-stávať absolventi našich fakúlt, ktorí strávili stretávame s formuláciou kritériá Akreditač- ká a fakty) by som sa k nim nebol chcel a anipo absolvovaní nejaký čas na zahraničných nej komisie, ktorá môže síce byť skratkou pre teraz sa nebudem vyjadrovať. Čo by si všakvysokých školách ako doktorandi a postdo- zasvätených, môže však byť aj prejavom ne- čitatelia zaslúžili, je rešpektovanie faktov akovia. vedomosti (nevedomosť bohužiaľ neosprave- ich uvedenie na správnosť, pokiaľ sa prekru- V súvislosti s kvalitou vysokých škôl sa dlňuje, ale aspoň by nešlo o úmysel), niekedy cujú alebo pokiaľ sa jednoducho klame.niekedy ako kritérium zvažuje aj to, aké per- sa však nemožno ubrániť dojmu, či sa tým Takže aspoň veľmi stručne k predchádza-cento ich učiteľov a vedeckých pracovníkov nepodsúva Akreditačnej komisii akoby väčšia júcemu článku o výskumných univerzitách:sa narodilo inde ako v danej krajine. Na uni- kompetencia (avšak najmä zodpovednosť), Faktom je, že podobne ako posudzovanieverzitách v USA sa toto číslo blíži často k 50 akú v skutočnosti má. Oceňujem preto, že práva uskutočňovať habilitačné konanie a%, v EÚ je stále pomerne nízke, vyššie je ale autori hlavného článku sa vyjadrujú korekt- konanie na vymenúvanie profesorov, aj kom-vo Švajčiarsku, kde pôsobí viacero učiteľov a ne. Ani oni sa, pravda, nevyhli nepresnosti, plexná akreditácia a v rámci nej posudzovanievýskumných pracovníkov z Rakúska a SRN. keď hovoria o univerzite, ktorej Akreditačná výskumnej, umeleckej a ďalšej tvorivej čin-Možno sa niečo podobné stane časom aj u komisia (AK) toto právo udelila (rozumej prá- nosti vysokých škôl sa môže konať na základenás, ale zatiaľ k tomu máme dosť ďaleko. vo uskutočňovať habilitačné konanie a kona- kritérií a tieto kritériá schvaľuje ministerstvo. nie na vymenúvanie profesorov), i keď podľa Faktom je tiež, že tieto kritériá ministerstvoARRA newsletter | október 2007 7
 8. 8. do minulého roka neschválilo. AK preto kto má habilitáciu (podľa pôvodnej úpravy, komplexného hodnotenia kvality študijnýchžiadne hodnotenie, ktoré by malo oporu v neskoršou novelou sa toto zmiernilo na titul programov (pozostávajúceho v súčasnosti nazákone, robiť nemohla. Keďže – opäť podľa docenta, čiže aj titul získaný v minulosti bez Slovensku z 16 kritérií), na jediný problémzákona – vyjadrenie o začlenení vysokej školy habilitácie). Funkčné miesto profesora môže vysokej školy: má garanta? Viem si predsta-medzi výskumné univerzity môže AK urobiť však obsadiť aj docent, ak spĺňa kritériá fakul- viť, že to mnohým vyhovuje: ak si nájdemelen v rámci komplexnej akreditácie dotknu- ty na obsadzovanie funkčného miesta profe- vhodného garanta, môžeme si robiť, čo ch-tej vysokej školy, obviňovanie AK z toho, že sor.) Zákonom sa teda zaviedli ďalšie krité- ceme (upozornil som, že budem zjednodu-nekonala, sa rovná okrem iného nabádaniu riá (tzv. všeobecné kritériá na obsadzovanie šovať). Viem si predstaviť, že to vyhovuje ajna porušovanie zákona. miest profesorov a docentov na fakulte, § 30, dotyčným garantom, keďže to prirodzene Ešte inak: hocikto si môže vymyslieť ods. 1 písm. h) zákona). Tieto kritériá akoby zvyšuje ich dôležitosť.svoje kritériá, ako by začlenil výskumné uni- unikali pozornosti. Nie sú predmetom posu- Skúsme si na chvíľu predstaviť, že by smeverzity. Akurát by, pravda, nešlo o začlene- dzovania napr. pri posudzovaní spôsobilosti na Slovensku zrušili inštitút garanta. Z po-nie výskumných univerzít v zmysle zákona. VŠ uskutočňovať habilitačné konanie a ko- hľadu komplexného hodnotenia kvality by toNa rozdiel od toho pre začlenenie v zmysle nanie na vymenúvanie profesorov, takže AK administratívne znamenalo, že by sme nema-zákona slovenská akreditačná komisia podľa nemá oporu pre ich posudzovanie a najmä li 16 kritérií, ale 15. Zostalo by však napr.zákona nestanovuje kritériá (musí to urobiť prípadné vyvodzovanie dôsledkov. Nevenu- kritérium A3 – kvalita personálneho zabez-ministerstvo). Všetko posudzovanie, vráta- jú im pozornosť ani autori hlavného článku. pečenia. Možno by sa o čosi zvýšila starosťne začleňovania, však môže robiť len podľa Treba si však uvedomiť, že prakticky všetky o kvalitu personálneho zabezpečenia, ak bykritérií. Logicky preto môže začať konať až spôsobilosti vysokej školy, ak sú podmienené neexistovala zjednodušujúca barlička kritériavtedy, keď sú schválené kritériá. Čo sa mi- alebo zviazané s docentami alebo profesormi, A6 – garantovanie. Kládol by sa väčší dôrazmochodom, už stalo. Komplexné akreditácie tak ide o funkčných docentov a funkčných na zásadu, že na vysokej škole prednášajúsa úspešne rozbehli, na viacerých vysokých profesorov (t.j. vrátane titulových docentov, profesori a docenti. Dôslednejšie by sa staraloškolách prebiehajú a na jednej ju už AK aj ktorých na základe uspenia podľa interných o to, aký doctoral staff (výskumníci/učitelia sukončila. Teraz je najdôležitejšie, aby naštar- kritérií fakulty na obsadzovanie miest profe- PhD) zabezpečuje príslušný študijný programtovaný proces pokračoval, a aby pokračoval sorov urobili funkčnými profesormi dekani (napr. a najmä, aký robia výskum v odbore aza rovnakých podmienok (kritérií) pre všetky administratívnym rozhodnutím). Jedine v s akými výsledkami – pozri aj kritérium A1)vysoké školy. Výstupy komplexnej akreditá- prípade garantovania doktorandského štúdia a v akom pomere je ich počet k počtu študen-cie vysokej školy jej dávajú naozaj komplexný sa podarilo AK napriek odporu niektorých tov. Väčšiu vážnosť by mala požiadavka (po-obraz o jej silných a slabých stránkach, vráta- vysokých škôl udržať požiadavku, aby aspoň zri kritérium A4), že u jedného pracovníkane kvantitatívneho hodnotenia výskumnej jeden z garantov bol titulový profesor. Pôvod- by počet vedených záverečných prác v rámcičinnosti v jednotlivých oblastiach výskumu a ná predstava, že medzi titulovým a funkčným jedného stupňa vysokoškolského štúdia ne-špeciálne vrátane návrhu jej začlenenia (i keď profesorom by nemal byť rozdiel v kvalite, mal presiahnuť 5. Súčet diplomových prác apodľa najnovšej novely už zanikla kategória bola len ústne vysloveným želaním. Na roz- bakalárskych prác by u jedného pracovníkavýskumných univerzít, prekvapivo bez zna- diel od toho samotný fakt, že zákon zaviedol nemal presiahnuť 10. Pritom sa predpokladá,teľného odporu tých, čo sa jej ešte donedávna osobitné kritériá na obsadzovanie miest pro- že na vedenie záverečnej práce treba o jedendožadovali). fesorov a docentov na fakulte, logicky otvoril stupeň vyššie vysokoškolské vzdelanie resp. možnosť, že nemusia byť zhodné s kritériami kvalifikácia ako je vedená záverečná práca. K téme samotnej: danej fakulty pre habilitácie a inaugurácie. A tak podobne by sa dalo možno ešte chvíľu I keď hlavný článok sa venuje kritériám a Neexistujú však účinné obmedzenia, aby sa pokračovať.ich vplyvu na publikačnú činnosť uchádza- napr. kritériá na obsadzovanie miest nefor- Po prečítaní vyššie napísaného môžečov, otvára sa tým nepriamo samotný prob- mulovali aj výrazne mäkšie. Možno je ešte vzniknúť otázka: koho zodpovednosťou jelém docentúr a profesúr na Slovensku. Pokiaľ prikrátka doba, ale bolo by užitočné vyhod- zabezpečiť plnenie týchto kritérií? Nemala bysamotný hlavný článok nediskutuje tému v notiť, ako sa tento duálny model osvedčil. to AK zabezpečiť? Nech mi je dovolené po-tejto šírke, i keď si autori súvislosť so širším Garanti dotknúť, že zodpovednosťou AK je skôr po-problémom nepochybne uvedomujú, neuro- V hlavnom článku sa uvádza aj tento sudzovanie kvality. Primárnu zodpovednosťbím to ani ja. Chcem však predsa len aspoň argument: “Z administratívnej stránky sú za zabezpečenie kvality študijných progra-naznačiť niektoré ďalšie súvislosti. profesori a docenti dôležití ako garanti pre mov nesú tie inštitúcie, ktoré ich poskytujú. Titul alebo funkčné miesto akreditáciu študijných odborov“. Nech mi je Je to najprirodzenejšie, veď vysokým školám V diskusii pri tvorbe nového zákona o vy- dovolené vysloviť čisto osobný názor a nech musí na tom najviac záležať. Teda, okremsokých školách zaznela aj alternatíva „čistých“ mi je dovolené kvôli jasnosti argumentácie toho, že všetkým by nám malo najviac zále-funkčných miest, nakoniec sa odborné odpo- pohľad silno zjednodušiť. Podnietila ma k žať na pravde.rúčanie aj politické rozhodnutie priklonilo ku tomu formulácia, ktorá zdôrazňuje admi- Vráťme sa teraz oblúkom k téme docentúrkompromisu. Zdôrazňovalo sa však, že tzv. nistratívnu stránku garantov. Autori teda a profesúr: aj na ich kvalite by malo najviacfunkčný profesor nemá byť niečo menej (v nevidia dôvod garantovania v zabezpečení záležať vysokým školám. AK do jednotlivýchzmysle kvality, formálnejšie v zmysle plnenia kvality. Inými slovami, autori ako keby po- vymenúvacích konaní vonkoncom nemô-kritérií) ako tzv. titulový profesor. (Obdob- tvrdzovali domnienku, že celá koncepcia že vstupovať. Domnievam sa, že bude trebane sa to požaduje aj od funkčných docentov, personálneho garantovania, ako sa historicky skôr či neskôr vyjasniť si, aký model (funkč-tam je to však zabezpečené z definície, keďže v deväťdesiatych rokoch minulého storočia né miesta a/alebo tituly, rovnaké či rozdielnefunkciu docenta možno obsadiť len niekým, vyvinula na Slovensku, je pokusom o zúženie kritériá atď.) budeme na Slovensku mať.8 ARRA newsletter | október 2007
 9. 9. Nie je profesor tam slovenskí doktoranti, ktorí študujú v zahraničí. To je jedno meradlo kvality, ktoré odzrkadľuje určitú izolovanosť a nedostatokako profesor podnetov k presadzovaniu sa v medzinárod- nom meradle. Plne súhlasím s názorom autorov, že by na slovenských vysokých školách malo učiť viac a viac profesorov, ktorí sa narodili v cudzine. Zatiaľ prevláda národný duch na univerzitách, a ani sa k tomu nevytvárajú podmienky.Július Horváth Je zrejmé, že AK SR ustráži určitý kon- cept kvality. AK SR bezpečne garantuje mi-Central European University, Budapešť numum kvality, ktoré sa snaží posúvať na- hor, ale AK SR samotná nie je schopná držaťvedúci katedry ekonómie latku príliš vysoko, keď to nie je ani v záujme samotných vysokých škôl.„celý systém udeľovania Profesúr má niekoľko Na to, aby AK SR mohla hrať kľúčovú úlohu pri otázkach kvality by komisia malavlastností, ktoré „Pomáhajú“ k tomu, že úroveň mať ďaleko výraznejšie slovo, a musela by saslovenskej vedy sa nePribližuje svetovému vývo- osamostatniť od Ministerstva školstva. Tiežju.“ svoju úlohu tu zohráva aj akreditačná komi- by sa musel zmeniť jej štatút, musela by mať výraznejšie obsadenie odborníkmi zo zahra-sia. autor sa Prihovára za celkové Prebudovanie ničia, atď.systému akreditácie na slovensku a za vytvorenie Zo štúdie autorov dosť jednoznačne vy-silnej nezávislej inštitúcie, ktorá bude určovať plýva, že spoločenské vedy zaostávajú. Špeci- fická situácia je v ekonomickej vede, ktorá byminimálne kritériá kvality. Prof. horváth tiež Pou- mala prejsť výraznou reformou. Signály, kto-kazuje na Problém uzavretosti slovenských vys- ré dostávame od mladých doktorantov sú od-okých škôl Pred svetom a Prevládajúci „národný strašujúce. Mladá generácia vedcov, ktorá jeduch“. väčšinou v zahraničí má negatívnu mienku o akademickej úrovni ekonómie a príbuzných oblastí. Aj moja alma mater, Ekonomická Vyzvali ma vyjadriť sa k „hlavnému člán- Existujúci systém garancií byrokratizuje univerzita, robí málo preto, aby sa úroveňku“ k téme kritérií na habilitácie docentov a celé univerzitné školstvo. Pri takomto systé- akademickej ekonómie zvýšila. Na druhejinaugurácie profesorov (“Kritériá pre habili- me nemôže byť kvalita profesorov a docentov strane je pozoruhodné, akí kvalitní - väčši-tácie docentov a inaugurácie profesorov a ich prvoradým kritériom. Slovenský systém uka- nou mladí - ekonómovia sú v analytickýchvplyv na kvalitu a rozsah publikačnej činnos- zuje istú nedôveru štátu voči vysokým ško- neakademických pozíciach.ti uchádzačov” autorov Pišút a Pišútová). lám či dokážu urobiť dobrý program. Akre- Podľa môjho názoru chýba, že v sloven- Týmto krátkym príspevkom vyjadrujem ditačná komisia SR (AK SR) ako poradný skom prostredí nie je podporovaná – mimo-niektoré svoje neskoro letné názory, ktoré by orgán vlády vypracúva hodnotenie študinj- riadnymi prostriedkami – elitná inštitúcia vmali byť súvislejšie, než ako sa mi to poda- ných programov pre Ministerstvo školstva oblasti sociálnych a humanitných vied. Tátorilo. SR. Akreditačná komisia pri tom postupuje inštitúcia – pravdepodobne malá elitná uni- podľa schálených pravidiel, ktorých súčasťou verzita, alebo tzv. Institute of Advanced Stu- Problém profesorov a do menšej miery je aj podmienka, že škola musí mať učitelov, dies – by mala mať špecifické financovanie,docentov je kľúčový pre slovenskú vedu a čo majú tituly a funkcie. Samozrejme to ne- najlepšie z privátnych zdrojov a nie zo štátne-vzdelanosť. Celý systém udeľovania profesúr značí, že kvalita nie je kritériom, ale kvalita ho rozpočtu a nemala by sa posudzovať bež-má niekoľko vlastností, ktoré „pomáhajú“ k je tak definovaná, že to umožňuje rôzne od- nými kritériami, to jest kritéria na jej posu-tomu, že úroveň slovenskej vedy sa nepribli- chýlky od – podľa môjho názoru – jediného dzovanie by mali byť veľmi vysoké. Je smoloužuje svetovému vývoju. Aj na Slovensku pla- kritéria kvality, to jest medzinárodne uzná- slovenského vzdelávania, že takáto inštitúciatí, ako píšu autori, že nie je profesor ako profe- vaných kritérií, to jest hlavne publikácií. Pre neexistuje. Takáto elitná inštitúcia by doká-sor. V USA je omnoho ťažšie získať profesúru mňa, ako pre ekonóma so širokým záujmom zala na Slovensko prilákať dnes už desiatkynapríklad na Princetone než na väčšine iných o sociálne vedy, je klúčovým znakom kvali- a stovky talentovaných mladých ľudí, ktoríuniverzít. Tento fakt je v obecnom povedo- ty, či sa slovenskí akademickí ekonómovia zostali vo svete. Takéto elitné inštitúcie bolimí, keďže miesto univerzity v celonárodnom, zúčastňujú dvoch špičkových konferencií: v založené už v Prahe a aj v Budapešti a zabez-alebo v štátnom rebríčku kvality je vcelku januári v USA v auguste v Európe. Na po- pečujú, že sa do Čiech a do Maďarska – doznáme. U nás je situácia zahmlená. Profesúry slednej takejto konferencii, ktorá bola pred určitej miery – vracajú absolventi špičkovýchsa udeľujú ako rovnocenný akt, a tak menej pár dňami v Budapešti na Central European amerických a západoeurópskych škol.kvalitní profesori majú ten istý štatút ako University, z vyše tisíc prednášajúcich nik ne-kvalitní profesori. bol z inštitúcie, ktorá je na Slovensku. BoliARRA newsletter | október 2007 9
 10. 10. Jednotné kritériá pre sa zase len uvádzajú čísla na báze WoK. Ak teda hovoríme o porovnaniach kritérií, mali by sa porovnávať kritériá porovnateľných fa-habilitácie docentov a kúlt jednotlivých slovenských VŠ tak, ako sa to robilo aj v iných materiáloch ARRA. Som presvedčená, že takýto obraz by zreteľne uká-inaugurácie profesorov? zal zhody a rozdielnosti a hlbšie odpovedal na položené otázky. Ešte z inej strany je pripomienka, týkajú- ca sa konkretizácie kritérií pre skupiny HUM a SPOL, ktorá hovorí o „ideálnom prípade výberu niekoľkých najnáročnejších domácichprof. Mária Kusá a zahraničných časopisov“. Zároveň sa však poznamenáva, že ide o cestu, ktorej schod-Filozofická fakulta Univerzita Komenského nosť musia posúdiť vedecké rady fakúlt a univerzít. Myslím, že presne z tohto dôvoduhlavný článok je Písaný autormi Pôsobiacimi v sa vedecké rady touto cestou nevyberajú – je totiž temer nemožné vybrať pri známej ob-Prírodných vedách. Prof. kusá Prináša novú Per- rovskej diferenciácii skupín HUM a SPOLsPektívu založenú na jej skúsenostiach v human- „niekoľko“ najnáročnejších časopisov.itných a sPoločenských vedách. nastoľuje otázky, Ďalšou pripomienkou trochu iného cha- rakteru je otázka akceptácie/neakceptácie čiktoré už často odzneli na rôznych Podujatiach skôr vyžadovania/nevyžadovania pomernearra ako aj v širšej akademickej diskusii, ale ktoré výraznej pedagogickej skúsenosti, čo podľastále nie sú vyriešené. predloženého materiálu niekedy aj v prípade ľudí zo SAV, ktorí by mohli byť prínosom pre VŠ bráni ich postupu v týchto kategóriách. Analytické úvahy profesora Pišúta, týka- pedagogicky pracuje v istej oblasti, mal by po Otázku pedagogickej praxe by som navrho-júce sa problematiky VŠ, vždy prinášajú tro- dosiahnutí istých kritérií prejsť habilitačným vala vnímať veľmi komplexne (doktorandi,chu iný pohľad na často zdanlivo jednoduchý a inauguračným pokračovaním. oponentúry rigoróznych, dizertačných prác aproblém, zdanlivo jasné formulácie. Tentoraz Skutočné jadro problému vidím skôr v pod.), často totiž ľudia, ktorí v SAV vychova-sa venuje problému naozaj „žeravému“ totiž - tom, čo je naznačené aj v stati manželov Pi- li nie dvoch, ale podstatne viac doktorandov,nielen na jednotlivých slovenských vysokých šútovcov: ukazuje sa, že na Slovensku naozaj nemusia mať veľkú skúsenosť s priamou vý-školách, ale aj v rámci jednej VŠ, a to na jed- „nie je docent ako docent, nie je profesor ako učbou bakalárov či magistrov. Je len pocho-notlivých fakultách UK - rozdielnym krité- profesor“ a že naozaj spôsoby, akými prechá- piteľné, že takíto vedci by mali oprávneneriám pre habilitáciu docentov a inaugurácie dzajú habilitačné a inauguračné pokračo- ašpirovať na možnosť účastniť sa habilitačné-profesorov. Túto otázku považujem naozaj za vania na jednotlivých slovenských VŠ, skôr ho/inauguračného konania.jednu z kľúčových, k úvahám prezentovaným implikuje vnímanie docentov a profesorov Pripomienok, impulzov, námetov provo-v článku manželov Pišútovcov však mám nie- ako docentov a profesorov konkrétnych aka- kuje text manželov Pišútovcov veľmi veľa –koľko pripomienok. Tie, ktoré sa pokúsim demických pracovísk. napr. z hľadiska rozličného „prekladu“ požia-aspoň schematicky formulovať, považujem za Ďalšou pripomienkou, ktorá mi prichodí daviek na budúcich docentov a profesorov dovýznamné, pri komplexnejšom prístupe by aj ako dosť závažná, je otázka porovnávania. Ako smerníc jednotlivých VŠ - ja som sa usilovalaich počet bol vyšší. vyplýva z veľmi podrobnej analýzy jednotli- v krátkom čase naozaj len naznačiť tie, ktoré Prvou pripomienkou je formulácia ná- vých smerníc na fakultách UK, ako ju urobili považujem za dôležité a zároveň sa dotýkajúzvu, ktorú vnímam ako nie celkom presne Pišútovci, logicky si napríklad FMFI či Príro- oblasti, v ktorej pôsobím.formulovanú – ak nás zaujímajú „Kritériá dovedecká fakulta UK stanovili rozdielne kri-pre habilitáciu docentov a inaugurácie tériá pre rozličné odbory, ktorých špecifika saprofesorov a ich vplyv na kvalitu a rozsah v nich nevyhnutne musí prejaviť. Práve z tohopublikačnej činnosti uchádzačov“, vlastne dôvodu nevidím zmysel ani v prípade porov-hovoríme nepriamo o tom, že publikačnú návania kritérií rozličných fakúlt jednej uni-činnosť, ktorá by mala byť fakticky prezentá- verzity. Zabezpečenie porovnateľnosti kritériíciou vedeckej práce vysokoškolských pedagó- totiž neznamená ich totožnosť. Teda – v textegov, by mali dominantne určovať kritériá pre sa síce konštatuje nevyhnutná rozdielnosť –habilitácie a inaugurácie. Podľa môjho ná- dokonca i v medzinárodnom meradle fakúltzoru je to spôsob, ktorý podčiarkuje forma- skupín HUM a SPOL, a to predovšetkým vlizáciu získavania kritérií, a tým sa fakticky oblasti rozdielneho vnímania monografií –,dehonestuje vedecká činnosť adeptov iba na v záveroch však akoby aj tu vyššieuvedenézískavanie potrebných „bodov“. Zrejme by to špecifiky narúšali homogénny obraz, či, inakmalo byť naopak: ak niekto reálne vedecky a povedané, napriek konštatovaniu špecifiky10 ARRA newsletter | október 2007
 11. 11. arra newsletter www.arra.sk číslo 4, ročník 1, rok 2007 issn 1337-3471 šéfredaktor: ján Pišút vydáva: © akademická rankingová a ratingová agentúra i. bukovčana 16, bratislava (korešpondenčná adresa: arra, Partizánska 2 811 03 bratislava 1) arra newsletter je recenzo- vaný. informácia pre prispievateľov: svoje príspevky, námety a komentáre môžete zasielať e-mailom na adresu arra@arra.sk (v predmete správy uveďte „newsletter“). akceptujeme príspevky vo formáte ms word, resp. kompa- tibilnom. nevyžiadané príspevky sa nevracajú. články prezentujú názory autorov, ktoré nemusia nutne odzrkadľovať názory redakcie newslettera arra. V nasledujúcich číslach plánujeme diskutovať o týchto témach: - Akreditácia ústavov Slovenskej akadémie vied - Medzinárodne porovnateľná vedecká špička na Slovensku - Odchod mladých vedeckých pracovníkov do zahraničiaARRA newsletter | október 2007 11

×