Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Newsletter 2007 02

797 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Newsletter 2007 02

 1. 1. newsletter máj 2007 | číslo 2 | ročník 1 Editorial téma čísla Pri analýze výsledkov hodnotenia vedy navysokých školách a v ústavoch akadémie vied saukázalo, že viaceré fakulty, najmä v oblasti hu-manít, ale aj spoločenských vied, majú pomer- Hodnotenie humanitnýchne málo prác evidovaných v medzinárodnýchdatabázach. Je to spôsobené viacerými fak-tormi, medzi iným aj tým, že naši autori málo a spoločenských viedpublikujú v časopisoch, ktoré sú registrovanév týchto databázach. Mnohí autori tiež tvr-dia, že na hodnotenie výstupov z oblasti ume-nia, humanít, spoločenských vied by sa malipoužívať iné kritériá ako v prípade ostatnýchvedných disciplín. Preto sme v tomto číslenewslettera otvorili túto otázku, aby sa nielenARRA, ale aj ďalšia verejnosť dozvedela viaco názoroch a postojoch k tomuto problému. Určite sa budeme venovať v ďalšíchanalýzach aj pátraniu po príčinách tohto stavu.Budeme skúmať, či je to naozaj charakteristikahumanitných a spoločenských vied, alebo lentých, ktorí sa im venujú na Slovensku. Budemesa pýtať, či naozaj ekonómovia, psychológovia, v čísle nájdetefilozofi, sociológovia či historici vo svete nemajúpotrebu a tradíciu časopisecky publikovať svoje Návrh na hodnotenie spoločenskovednezistenia v časopisoch registrovaných v medzi-národných databázach, akými sú napr. Web of a humanitne zameranej publikačnej činnostiScience alebo Scopus. Podľa zbežnej analýzysa vo svete napríklad v oblasti ekonómie, so- autori: Ján Pišút, Nevenka Pišútová strana 2ciológie či psychológie zverejní ročne pomerneveľa článkov, dokonca porovnateľne veľa aleboi viac než v niektorých prírodných vedách. Opätovné objavovanie kolesa Už pred zverejnením tohto návrhuoslovila ARRA dekanov fakúlt, ktoré patria autor: Martin Kanovskýv našom členení (www.arra.sk) k prevažne strana 7spoločenskovedne alebo humanitne zamera-ným. Spektrum ich návrhov bolo skutočne Hodnotenie spoločenskovednej a humanitneširoké – od návrhu „nič na súčasnej metodikenemeniť“, lebo takéto hodnotenie a následné zameranej publikačnej činnostiporovnanie je nielen možné, ale dokonca veľmipotrebné a užitočné, až po stanoviská, že ve- Áno? Nie? Ak áno – ako? Ak nie – prečo?decká a umelecká produkcia v týchto oblas- autorka: Mária Kusátiach je natoľko rôznorodá, že jednotnou me- strana 9todikou ju hodnotiť nejde, a teda ju nemožnoani vzájomne porovnávať. Preto sa usilujeme, aj prostredníctvom Hodnotenie umeleckej činnosti na VŠMU, VŠVUotvorenej výmeny názorov, získať čo možno a AUBBnajviac poznatkov o situácii v týchto oblas-tiach. Budeme vďační za každú reakciu, názor, autor: Vladimír Bokesnávrh, ku ktorému niektorého z čitateľov tých- strana 11to článkov podnietime. Ako úvod do diskusie zverejňujemenázory niektorých zástupcov akademického Možnosti hodnotenia umeleckej činnosti naprostredia slovenských verejných vysokýchškôl. Hodnotenie sa však skladá z viacerých slovenských vysokých umeleckých školáchčastí, pričom jedna kľúčová je „ČO hodnotiť“ autor: Ján Vladimír Michalkoa druhá „AKO hodnotiť“ pomocou údajov, strana 13ktoré pochádzajú z verejne kontrolovateľnýchzdrojov a informácií. Ukazuje sa, že tento druhýproblém zostáva ešte stále úplne otvorený. Juraj Barta, predseda Valného zhromaždenia ARRA
 2. 2. to korelácia existuje a nespochybňujúNávrh na hodnotenie ju ani hodnotené inštitúcie. V oblas- tiach spoločenských a humanitnýchspoločenskovedne vied sa zdá, že presvedčenie o korelácii medzi výsledkami založenými na data-a humanitne zameranej báze WoK a celkovými výsledkami ne- existuje. Takže hodnotiť dnes ústavypublikačnej činnosti a fakulty z týchto skupín podľa výsled- kov z databázy WoK nie je dostatočné.J. Pišút a N. Pišútová Z týchto dôvodov v roku 2006 ARRAARRA a Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vynechala takto zamerané ústavy SAVUniverzity Komenského v Bratislave z hodnotenia vedeckých výstupov založených na databáze WoK3. Druhá stránka tejto proble- matiky je medzinárodný kontext.TAKMER IHNEĎ PO PUBLIKOVANÍ SPRÁVY ARRA V DE- Aj keď, ako uvádzame nižšie, ajCEMBRI 20051 ZAČALA VEREJNE DISKUSIA O VHOD- v zahraničí sa akceptuje, že humanitnéNOSTI HODNOTENIA ÚSTAVOV V OBLASTI HUMANIT- vedy a umenie (arts and humanities) podľa WoK hodnotiť je nedostatočné,NÝCH A SPOLOČENSKÝCH VIED POMOCOU METODIKY pre spoločenské vedy (napríkladZALOŽENEJ NA VÝSLEDKOCH DOSTUPNÝCH V DATA- ekonómiu, sociológiu a pod.) to takto jednoznačne povedať nemožno. Nebo-BÁZE WOK2 (V RÁMCI ARRA PREBIEHALA UŽ PRED- lo by žiaduce, aby ARRA rezignovalaTÝM). NAJVIAC DISKUSIÍ VYVOLALA SKUTOČNOSŤ, na medzinárodné skúsenosti, alebo saŽE V METODIKE POUŽITEJ ARRA SA V OBLASTI HUMA- kvôli slovenským špecifikám vzdávala aj v zahraničí osvedčenej metodiky.NITNÝCH A SPOLOČENSKÝCH VIED NEBRALI DO ÚVA- Cieľom tohto článku je zamyslieťHY DOMÁCE A ZAHRANIČNÉ MONOGRAFIE, PRÁCE sa nad takými návrhmi hodnotenia, ktoré:V ZBORNÍKOCH ČI PUBLIKÁCIE V TÝCH VEDECKÝCH - umožnia zahrnúť aj práceA ODBORNÝCH ČASOPISOCH, KTORÉ NIE SÚ ZA- neregistrované v databázach WoK,CHYTENÉ V DATABÁZE WOK. - umožnia diferencovane hodnotiť vedeckú produkciu fakúlt a ústavov SAV, ktoré majú v databáze WoK nulové alebo nule blízke hod- Aj keď nie vždy je možné bez vzájomne nedajú porovnávať. Ďalším noty,pochybností konštatovať objektívne dôvodom je, že odborná verejnosť - bude však aj naďalej najvyšší dôrazdôvody, faktom zostáva, že väčšina z týchto škôl alebo z akadémie vied klásť na vedecké výsledky významnéfakúlt slovenských verejných vyso- tvrdí, že hodnotenie ARRA sa ne- v medzinárodnom kontexte (teda tie,kých škôl, ktoré sú prevažne zame- zaoberá väčšou časťou ich vedeckej ktoré registruje WoK).rané na spoločenské a humanitné produkcie. Ak má mať hodnotenie Tento názor nie je konečný. Má slúžiť,vedy, má počet publikácií v poslednom daného pracoviska zmysel, výsledky, rovnako ako ostatné články publiko-desaťročí registrovaný databázou WoK ktoré sa dajú získať z databázy WoK vané v tomto čísle, ako úvod do dis-prakticky rovný nule. Počet fakúlt a kvalita (i kvantita) vedeckých výs- kusie, v rámci ktorej by sa získal obrazs nenulovým počtom citácií v tejto da- tupov určitého pracoviska by mali o tom, aké rôzne pohľady môžutabáze je ešte nižší. Túto skutočnosť byť pozitívne korelované. V oblas- existovať na kritériá hodnotenianemožno ignorovať už aj preto, lebo tiach prírodných, lekárskych, technic- predovšetkým humanitne zameranýchnulové hodnoty akejkoľvek veličiny sa kých a poľnohospodárskych vied taká- odborov.1 Správa „Hodnotenie verejných vysokých škôl a ich fakúlt 2005“, ARRA 2005, www.arra.sk2 http://www.thomson.com/scientific/scientific.jsp; vďaka MŠ SR majú k tejto databáze prístup všetky vysoké školy na Slovensku a všetci ichučitelia a výskumní a umeleckí pracovníci, akreditačná komisia, MŠ SR a SAV.3 Z hodnotenia vysokých škôl ARRA takto zamerané fakulty nevynechala, keďže k diskutabilnému hodnoteniu mohlo dôjsť iba pri kritériáchzameraných na publikácie a citácie, teda pri malej časti kritérií používaných na hodnotenie. Navyše, viaceré fakulty majú publikačnú aktivituaj v týchto databázach, a zámerom ARRA bolo oceniť túto, na Slovensku v týchto oblastiach zatiaľ nie celkom samozrejmú, skutočnosť.2 ARRA newsletter | máj 2007
 3. 3. Európsky pohľad Hodnotenie výsledkov vedy postupne vyvíja a upravuje, sú do a výskumu v Českej republike hodnotenia publikačnej činnosti „The League of European Re- zahrnuté aj publikácie mimo da- search Universities“ (LERU) združuje V Českej republike existuje Rada tabázy WoK. Poučný je pohľad na na základe pozvania tie univer- pre výskum a vývoj (RVV), ktorá tabuľku, z ktorej vidno, že 60 % zity, ktoré majú vysoký štandard na základe uznesenia vlády hod- všetkých bodov, ktoré získali všetky výskumu a vzdelávania4. LERU notí v spolupráci s Ministerstvom pracoviská v Českej republike spolu, najprv uskutočňuje kvantitatívnu školstva, mládeže a telovýchovy je založených na výsledkoch z da- analýzu určitej univerzity, a potom aj výsledky výskumu a vývoja v ČR tabázy WoK. Problém je ale v tom, kvalitatívnu analýzu. a odporúča zvýšenie alebo zníženie a to je centrálna otázka, koľko per- V rámci kvantitatívnej analýzy sa prostriedkov pre inštitúcie, ktoré cent získali za publikácie databázy hodnotia vedecké publikácie a citácie sa na ňom podieľajú. V rámci Ra- WoK ústavy rôznych zameraní, vo verejne dostupných medzinárod- dou používanej metodiky7, ktorá sa napríklad humanitné. ných databázach. Podrobnejšie sa o tomto procese píše v materiáli Druh výsledku Váha „Membership criteria for LERU“5 : Článok v impaktovaných časopisoch 10 x (IF/medián IF odboru) „Publications within the natural svetovej databázy ISI (Jimp) sciences, engineering and life sciences Článok v recenzovaných 1 (po česky a slovensky) are systematically identified in va- rious databases and their quality and neimpaktovaných časopisoch (Jrec) 2 (iný jazyk) impact quantified in various ways. This Odborná kniha recenzovaná (B) 5 (po česky a slovensky) is also the case in social sciences but to 10 (iný jazyk) a much less complete degree ... .Bib- Kapitola v odbornej knihe 2 (po česky a slovensky) liometric analysis of social sciences is li- recenzovanej (C) 4 (iný jazyk) mited and clearly not as encompassing as the potential analysis of natural sciences Článok v zborníku (D) 1 (po česky a slovensky) etc. Bibliometric analysis of humani- 2 (iný jazyk) ties is virtually impossible as there is Patenty a ďalšie výsledky chránené podľa 25 a completely different tradition for pub- zvláštnych právnych predpisov (P) lication in these areas. [...]“6 Prototyp, poloprevádzka, overená 25 Ďalšie zaujímavé myšlienky možno nájsť v citovanom materiáli. technológia a funkčná vzorka (T)4 Podrobnosti o tejto inštitúcii možno nájsť na stránke www.leru.org.5 Úplné znenie kritérií možno nájsť na www.leru.org v sekcii „Members“.6 Samozrejme, dajú sa nájsť aj odlišné stanoviská podobne renomovanýh inštitúcií.7 Podrobnejšie informácie sa dajú nájsť na stránke www.vyzkum.cz.ARRA newsletter | máj 2007 3
 4. 4. sa pre spoločenskovedne a humanitneVýchodiskové dáta zamerané fakulty vyskytujú už tak- mer výlučne iba nuly9. Súbor kritérií Ministerstvo školstva SR vy- hodnotiacich vedu by potom moholdalo v roku 2005 Smernicu vyzerať napríklad takto:č. 13/2005-R o bibliografickej re- - VV1 – Publikácie na tvorivéhogistrácii a kategorizácii publikačnej pracovníka vo WOK (ako doteraz),činnosti a ohlasov. V smernici sa - VV2 – Citácie na tvorivéhokonštatuje, že akademické knižnice pracovníka vo WOK (ako doteraz),na vysokých školách majú zákonnú8 - VV2a – Citácie na jednupovinnosť bibliografickej registrácie publikáciu vo WoK (ako doteraz),publikačnej činnosti vysokoškolských - VV3 – Knižné publikáciemohla nahradiť inými publikáciami.učiteľov, výskumných pracovníkov mimo WOK na tvorivého pracovníka Nesúhlasíme s tézou, že vedeckúa doktorandov vysokej školy. (podrobnejšie tab. 1 nižšie), publikáciu v renomovanom, recen- Smernica zabezpečuje jednotný - VV3a – Recenzované zovanom, medzinárodne uznávanompostup pri registrovaní a vykazovaní časopisecké publikácie mimo WoK na časopise je možné plne nahradiť inýmpublikačnej činnosti, vymedzuje pred- tvorivého pracovníka (podrobnejšie výstupom. Prinajmenej preto nie, že ajmet bibliografickej registrácie, de- tab. 2) nižšie. Nerecenzované pub- keď odborná úroveň takýchto časopisovfinuje základné pravidlá a kategórie likácie odporúčame nebrať do úvahy. môže byť nerovnaká, rozdielnosťpublikácií a ohlasov. Kategorizácia Pri celkovom hodnotení by VV1 iných publikačných výstupov je rádovopublikácií je prílohou k smernici. – VV3a boli spojené do väčšia. Jednoducho monografia vy-Publikačné výstupy sú zaradené do skupiny publikácie a citácie, ďalšie daná veľkým svetovým vydavateľstvomvyše 60 rôznych kategórií a posledná dve skupiny indikátorov – doktorand- (napr. Springer, Oxford Universityz kategórií (označená ako GII) zahŕňa ské štúdium a grantová úspešnosť - by Press a pod.) vo svetovom jazyku sa„Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré zostali nezmenené. Dáta pre kritériá nedá porovnať s monografiou vy-nemožno zaradiť do žiadnej z pred- VV3 a VV3a sa budú získavať z akade- danou autorom vo vlastnom nákladechádzajúcich kategórií“. Takéto vyka- mických knižníc univerzít a výročných v malom vydavateľstve v Českej repub-zovanie teda zahŕňa celú publikačnú správ fakúlt. like, aj keď obe sú vedené v kategóriičinnosť inštitúcie. „Vedecké a umelecké monografie Ďalšou možnosťou je, že časť bo- v zahraničných vydavateľstvách“. Na-Možnosti na úpravu súčasnej dov v kritériu VV1 bude prideľovaná vrhovaný prístup zachováva princíp, žemetodiky aj za publikácie, ktoré nie sú zahrnuté výstupy v databáze WoK sú hodnote- v databáze WoK. Z celkového počtu né najvyššie, a ak má fakulta najvyššie V súčasnej metodike používa 100 bodov za publikácie by potom hodnoty v týchto kategóriách, nemôžeARRA na hodnotenie vedy tri skupiny spoločenskovedne zamerané fakulty ju predbehnúť – ani rovnaké hodnote-indikátorov. Publikačnej činnosti sa mohli získať napr. 15 bodov za knižné nie získať – fakulta, ktorá má vyššietýka prvá skupina, do ktorej patrí päť a 10 za časopisecké publikácie (defi- hodnoty v iných publikačných akti-indikátorov VV1, VV2, VV2a, VV3 nované nižšie) mimo databázy WoK. vitách.10a VV3a (podrobnejšie v správe ARRA Humanitne zamerané fakulty byz roku 2006). Tie obsahujú iba pub- mohli takto získať 30, resp. 20 bodov. Analýza publikačnej činnostilikácie a citácie z databázy WoK, ako V súlade s princípmi hodnotenia stano- mimo databázy WoKaj priemerný počet citácií na jednu venými na začiatku by však aj naďalejpublikáciu a práce citované viac než zostal maximálny počet bodov 100 Knižné publikácie obsahujú mno-5-, resp. 25-krát. Navrhujeme ďalej a fakulta s najvyšším počtom publikácií ho rôznych položiek a majú rozličnúvyužívať kritériá VV1, VV2 a VV2a, vo WoK by naďalej získala plný počet významnosť. Je preto potrebné prideliťa kritériá VV3 a VV3a nahradiť – teda 100 bodov. Fakulta s nižším im váhu. Návrh váh je vskutku ibanovými, pretože v týchto kritériách počtom WoK publikácií by časť z nich vkladom do diskusie.8 Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov.9 Treba zdôrazniť, že táto situácia, najmä v niektorých spoločenských vedách, nie je vo svete obvyklá. Napríklad ekonomické vedy v celkomblízkom zahraničí (ČR, Rakúsko) vykazujú štandardné svetové parametre, preto za normálnych okolností by žiadne ďalšie dáta ako tie, ktoréobsahuje WoK, neboli na ich hodnotenie potrebné. Žiaľ, aj v tejto oblasti je to na Slovensku inak.10 Tento spôsob hodnotenia podrobnejšie rozoberieme na diskusiách k hodnoteniu humanitne a spoločenskovedne zameranej vedeckej produk-cie, ktoré bude ARRA organizovať.4 ARRA newsletter | máj 2007
 5. 5. Tab. 1: Knižné publikácie pre jednotlivé fakulty a navrhnuté váhy Výstup Váha Ved. a umel. monografie v zahr. vydavateľstvách 20 Ved. a umel. monografie v dom. vydavateľstvách 10 Odb. knižn. publ. v zahr. vydavateľstvách 8 Odb. knižn. publ. v dom. vydavateľstvách 4 Kapitoly vo ved. a umel. monogr. v zahr. vydavateľstvách 8 Kapitoly vo ved. a umel. monogr. v dom. vydavateľstvách 4 Kapitoly v odb. publ. v zahr. vydavateľstvách 4 Kapitoly v odb. publ. v dom. vydavateľstvách 2 Vysokoškol. učebnice v zahr. vydavateľstvách 16 Vysokoškol. učebnice v dom. vydavateľstvách 8 Kapitoly vo vysokoškol. učebniciach v zahr. vyd. 8 Kapitoly vo vysokoškol. učebniciach v dom. vyd. 4 Učebné texty (skriptá - prednášky, cvičenia) 4 Kapitoly v učebných textoch 6 Stredoškolské učebnice 7 Iné Tab. 2: Práce v recenzovaných vedeckých a odborných časopisoch a v zborníkoch z konferencií Výstup Váha Vedecké zahraničné časopisy 8 Vedecké domáce časopisy 4 Zahraničné odborné časopisy 6 Domáce odborné časopisy 3 Vedecké práce v medzinár. zborníkoch z konferencií 4 Vedecké práce v domácich zborníkoch z konferencií 2 Vyžiadané prednášky v zahraničí 8 Vyžiadané prednášky doma 4 Podobne ako v predchádzajúcom Touto otázkou sa navrhovaná úpravaprípade aj tu sú váhy na diskusiu. metodiky nezaoberá, ale ARRA saNiektoré z fakúlt, napríklad právnické môže k nej vrátiť v budúcnosti.a ekonomické, môžu mať časť výstu-pov v oblasti expertíz, zmlúv a pod.ARRA newsletter | máj 2007 5
 6. 6. Problém hodnotenia výstupov Je to prirodzené, pretože Fakultaumelecky zameraných fakúlt architektúry STU je aj umelecky zameraná. Na základe grantu od PSS, a. s., Pri ďalších umelecky zame-ARRA hodnotila výsledky činnosti raných fakultách bude situáciastavebných fakúlt v SR a Fakulty ar- podobná, každá fakulta má typychitektúry STU v Bratislave. Fakul- výstupov, ktoré vysoko hodnotí. Po-ta architektúry v súlade so svojím rovnávanie výstupov rôznych fakúltzameraním hodnotí svoju činnosť nie je triviálnym problémom.11aj podľa nasledujúcich výstupov. Výstup Váha Umelecké zahraničné časopisy Umelecké domáce časopisy Umelecké práce v medzinárodných zborníkoch a katalógoch Umelecké práce v domácich zborníkoch a katalógoch Umelecké a architektonické štúdie a projekty publik. v zahr. Umelecké a architektonické štúdie a projekty publik. doma Ocenené umelecké a architektonické súťaže v zahraničí Ocenené umelecké a architektonické súťaže doma, celoštátne Ocenené umelecké a architektonické súťaže doma, regionálne Výstavy, zavedenie diela do národných zbierok v zahraničí Výstavy, zavedenie diela do národných zbierok, doma, celoštátne Výstavy, zavedenie diela do národných zbierok, doma, regionálne Vyžiadané prednášky v zahraničí Vyžiadané prednášky doma V tabuľke zatiaľ nie sú navrh- Závernuté váhy, tie by mali vyplynúťz diskusie. Uvedená tabuľka ume- Predkladáme dve možnosti, akoleckých výstupov je len ilustratívna, hodnotiť publikačné výkony spo- ločenských a humanitných odborov.pre každú školu môže byť iná podľa ARRA privíta ohlas najmä z dot-toho, na akú umeleckú činnosť sa knutých vysokých škôl, od vedcov,daná fakulta zameriava. odborníkov z oblasti spoločenských a humanitných vied.11 Tejto otázke sa podrobnejšie venujú ďalšie články v tomto čísle.6 ARRA newsletter | máj 2007
 7. 7. lege/rankings/rankindex_brief.php). Príkladom z druhej skupiny môžeOpätovné objavovanie byť rebríček svetových univerzít zo Šanghajskej univerzity (http://ed.sjtu.kolesa edu.cn/ranking2006.htm), či svetový rebríček pracovísk politických vied (http://www.politicalstudies.org/pdf/Martin Kanovský psr/hix.pdf ), alebo u nás hodnoteniesociálny antropológ ARRA (http://www.arra.sk/oldweb/Fakulta sociálnych a ekonomických vied ARRA-Sprava_o_VS-2006.pdf ).Univerzita Komenského v Bratislave Obe metódy majú svoje výhody a nevýhody. Pokiaľ ide o výhody „peer evaluations“, spočívajú najmä v ich veľmi širokej akceptácii, mimoriadne V tomto článku sa pokúsim nia ich kvality na vysokoškolských precíznom vyhodnocovaní a prepra-prezentovať a zdôvodniť svoje názory pracoviskách, ale (3) všeobecná me- covanom systéme transparentnýchna hodnotenie kvality vysokoškol- todika hodnotenia kvality musí byť kritérií tak pri zbere údajov, ako aj priských pracovísk z oblasti sociálnych vypracovaná natoľko precízne, aby hodnotení. Najmä v prípade americ-a humanitných vied. Žiaľ, kvalifiko- možnosť zohľadniť tieto špecifiká kého NRC či britského RAE ide určitevaná diskusia na túto tému u nás ani v nej bola implicitne zakomponovaná. o celosvetovo rešpektované systémy.len nezačala, čo je veľká škoda, pretože Z toho vyplýva jeden dôležitý záver: Ich nevýhodou je do určitej mieryto vedie k prezentácii insitných názo- každá metodika hodnotenia kvality vyššia forma subjektivity a mimoriad-rov, kritérií a stanovísk, ktoré nevedú vysokoškolského vzdelávania a výuky, na finančná a časová náročnosť: konajúk tomu, čo by malo byť hlavným ktorá na základe svojich všeobecných sa v najlepšom prípade raz za 5 rokovcieľom hodnotenia kvality – teda v pri- kritérií nedokáže zohľadniť a posúdiť a vyžadujú si angažovanie a koordino-meranej miere objektívne ohodnote- aj sociálne a humanitné vedy, je in- vanie veľkého počtu odborníkov. Výho-nie kvality, slúžiace na jednej strane herentne a fatálne chybná a je to roz- dou čisto kvantitatívnych „rankings“ako indikátor súčasného stavu a na hodujúci argument na to, aby sa na jej je časová a finančná nenáročnosť zberustrane druhej ako pomôcka pre budúce výsledky jednoducho nebral ohľad. a vyhodnotenia údajov (je pomernezvyšovanie kvality. Nebudem však Vo svete existujú v podstate iba dva jednoduché zistiť počet a univerzitnúv tomto príspevku ponúkať iba názo- hlavné metodické spôsoby hodnote- príslušnosť nositeľov Nobelových cienry: chcel by som ich podložiť dôvodmi nia kvality vysokoškolských pracovísk: – šanghajský systém – alebo početa argumentmi, ktoré budú spočívať buď (1) „peer assessment/evaluation“, článkov v databáze Web of Science)najmä a predovšetkým v porovnaní keď dáta, zozbierané podľa presných a vyššia miera formálnej objektivity, aleso štandardnými a rešpektovanými a vopred zadaných kritérií, posu- rozhodujúcou nevýhodou je takmerevaluačnými metódami, využívanými dzujú (zväčša medzinárodné) panely neprekonateľná metodická obtiažnosťv zahraničí. Nevidím nijaký dôvod na príslušných odborníkov, opäť podľa určenia relevantných kvantitatívnychto, aby sme tu na Slovensku opätovne presne zadaných a vopred známych kritérií a z toho vyplývajúca veľmi níz-objavovali koleso a pokúšali sa rozvíjať kritérií, alebo (2) „rankings“ alebo ka miera všeobecného uznania.a implementovať neštandardné sys- zoradenie pracovísk podľa malého Chcel by som na tomto miestetémy, ktoré nemajú nijaký náproti- súboru čisto kvantitatívnych dát. Prík- upozorniť na niektoré možné ne-vok a zdôvodnenie v porovnaní so ladom prvého postupu sú napríklad dorozumenia. (1) „Peer evaluations“zahraničnými metodológiami. v USA hodnotenie kvality PhD. štúdia vychádzajú z korpusov presne de- Veľa sa toho u nás popísalo vládnym National Research Council finovaných kvantitatívnych a dos-o „špecifikách“ sociálnych a humanit- (http://www7.nationalacademies.org/ tupných údajov, a nie sú vonkon-ných vied vzhľadom na metodiku hod- resdoc/index.html), alebo vo Veľkej com založené na akejsi subjektívnejnotenia kvality. K tomu by som chcel Británii Research Assessment Exer- ľubovôli posudzovateľov – teda rozdielpoznamenať iba tri veci: (1) humanitné cise (RAE; http://www.rae.ac.uk), medzi prvou a druhou skupinou niea sociálne vedy skutočne sú špecifické, prípadne, ak nemáme hovoriť iba je rozdielom medzi „subjektivitou“rovnako ako sú špecifické všetky os- o výskume a programoch PhD., ale a „objektivitou“, alebo medzi „kvali-tatné vedecké oblasti; (2) nemyslím si, aj o pracoviskách s prevahou bakalár- tatívnym“ a „kvantitatívnym“ hod-že táto ich špecifickosť musí alebo by skych programov, hodnotenie časopisu notením. (2) Aj v prvej metodike jemala viesť k vytváraniu špecifických US News and World Report (http:// výsledkom „ranking“, teda rebríčeka úplne osobitných kritérií hodnote- www.usnews.com/usnews/edu/col- kvantifikovaných stupňov a presnýchARRA newsletter | máj 2007 7
 8. 8. číselných údajov. Rozdiel spočíva tatívneho posúdenia je ich evaluačná kedykoľvek pripravený. Je však najvyššískôr v tom, že „peer assessments“ sa hodnota blízka nule. Vezmime si iba čas prejsť k pozitívnym návrhom: mo-snažia kvantifikovať mnohonásobne publikácie. Ak berieme do úvahy jou dobre zdôvodnenou mienkou je, ževiac dát a všeobecná metodika je oveľa iba databázu Web of Knowledge Slovensko má obrovskú výhodu vo svo-väčšmi prispôsobená špecifikám jed- bez zohľadnenia „impact“ faktora jej relatívnej vedeckej málopočetnosti,notlivých disciplín. Nižšie uvediem (teda miery citovanosti), rovnako takže napriek nadmerne vysokému ab-príklady, prečo je to veľmi dôležité. hodnotíme štúdiu zo slovenského solútnemu počtu univerzít a komicko-(3) Čisto kvantitatívne rebríčky, ak časopisu FILOZOFIA s minimálnym absurdne vysokému počtu študijnýchmajú mať aspoň minimálnu mieru va- impaktom i štúdiu z časopisu MIND programov by nebolo nad sily jednejlidity, voľky-nevoľky začleňujú do svo- s gigantickým impaktom. Isteže, dá sa inštitúcie vypracovať metodiku „peerjich metodík výnimky: napríklad, ak namietnuť, že toto kritérium sa objaví evaluation“, ktorá by sa dokonca nav Šanghajskom rankingu svetových pri kvantifikácií citácií samotných – rozdiel od USA či Veľkej Británie dalauniverzít má 20 % celkovej váhy krité- táto korelácia, hoci vysoko pravdepo- aktualizovať na ročnej báze, pretožerium „články publikované v časopisoch dobná, však závisí od príliš mnohých kvantita dát by tvorila marginálnyNature a Science“, je tam zavedená faktorov: napríklad od „módnosti“ zlomok v porovnaní s USA či Veľkouvýnimka pre inštitúcie ako naprík- témy. Bolo by zaujímavé pozorovať, Britániou. Pozitívny návrh: dôkladnelad London School of Economics, čo by sa napríklad stalo, keby sa pub- preštudovať napríklad britský systému ktorých sa toto kritérium mecha- likácie hoci aj slovenských prírodných RAE či americký NRC s ich krité-nicky relokuje do ostatných kritérií, vied prepočítali podľa impakt fak- riami a dotazníkmi, adaptovať, doplniťčiže sa naň neprihliada. Iným príkla- tora. Ďalej, v databázach WoK nie sú či skresať ich po kvalifikovanej debatedom je horeuvedené hodnotenie pra- zohľadnené knižné publikácie, ktoré na naše slovenské pomery a uskutočniťcovísk politických vied podľa publi- sú pre mnohé oblasti sociálnych a hu- naozaj všeobecne akceptovanúkovania v časopisoch, v ktorom autor manitných vied podstatné a kľúčové evaluáciu. Nevolám po mechanickommusel urobiť s databázou SSCI (Social – žiaľ, nejestvuje celosvetová databá- prevzatí: ale čo je dobré a osvedčenéSciences Citation Index) niekoľko do- za vedeckých kníh alebo prestížnych pre Veľkú Britániu a USA, musí sa daťbre zdôvodnených operácií vyraďova- vydavateľstiev, z ktorej by sa dalo po úpravách uplatniť aj pre Slovensko.nia časopisov vyskytujúcich sa v SSCI priamo čerpať. Potom sa ešte vysky- Vrátane špecifík sociálnych a huma-a zaraďovania nevyskytujúcich sa, tujú prípady, ktoré si vyžadujú mimo- nitných vied. Zatiaľ nič také nemámepo ktorých z pôvodne 143 časopisov riadnu vedeckú erudíciu a fundovanosť a je pre mňa skutočným prekvapením,zostalo 63, a z týchto 63 časopisov 9 a výnimočný časový rozsah, ale sú prečo sa toľko racionálnych ľudí pripôvodne vôbec nefiguruje v databáze neviditeľné pre databázu WoK: ak debate o hodnotení kvality zaoberáSSCI. Takisto obrovské diskrepancie napríklad klasický filológ s enormnou činnosťami a výsledkami, ktoré sú ek-v hodnotení ARRA (sociálne/huma- námahou pripraví kritické vydanie vivalentné opätovnému objavovaniunitné vedy, veľký počet doktorandov antického písomného prameňa v ori- kolesa. A to ešte aj takého, ktoré sana pracoviskách s nulovým výsku- ginálnom jazyku spolu s prekladom nekrúti.mom a nulovou publikačnou aktivitou a kritickým komentárom, jeho úsiliea mnoho ďalších) svedčia o tom, že môže stačiť na jeho veľmi vysoké za-tieto metodiky jednoducho nemajú radenie v príslušnom paneli RAE, alešancu na všeobecnejšie uznanie. pre databázu WoK je neviditeľné. S čisto kvantitatívnymi krité- Bolo by možné veľmi dlho uvádzaťriami je totiž obtiaž, že bez interpre- príklady a argumentovať, na čo som8 ARRA newsletter | máj 2007
 9. 9. z ktorého je možné čerpať údajeHodnotenie spoločenskovednej o publikáciách pracovníkov fakul-a humanitne zameranej ty/VŠ v týchto periodikách. Návrh vytipovať v každom takomto odbore,publikačnej činnosti v ktorom vedecky pôsobia pracovníci jednotlivých fakúlt/VŠ, tri významnéÁno? Nie? Ak áno - ako? Ak nie - periodiká nezahrnuté medzi časopismi, ktoré eviduje WoK, sa však nestretolprečo? s jednoznačne pozitívnym prijatím ako riešenie danej problematikyMária Kusá z viacerých dôvodov. Vytipovanie niekoľkých časopisovÚstav svetovej literatúry SAV neobsiahnutých v databáze WoK zaFilozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave každý odbor totiž nijako nezmenšuje obavu zo subjektívnosti, ktorá môže súvisieť napríklad s pragmatickými záujmami vyplývajúcimi z publikačnejHODNOTENIE SPOLOČENSKOVEDNEJ A HUMA- praxe toho-ktorého pracoviska. Na- vrhovaný postup navyše v podstateNITNE ZAMERANEJ PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI nereflektoval tematickú variabilituA JEHO ŠPECIFIKA SA STÁVAJÚ PREDMETOM KOM- výskumu v jednotlivých odboroch. Dekan FiF UK doc. A. Eliáš v odpove-PETENTNÝCH DISKUSIÍ O CHARAKTERE ZMIENENEJ di na túto žiadosť reagoval dvoma príkladmi, ktoré by som v ďalšíchŠPECIFIKY, ALE PREDOVŠETKÝM O SPÔSOBOCH úvahách chcela použiť ako ilustráciu.JEJ PREMIETNUTIA DO OBJEKTIVIZUJÚCEHO PRÍS- Prvým špecifickým príkladom môže byť napr. psychológia, ktorá sa (aj, aleTUPU K TOMUTO HODNOTENIU. nielen) výskumne delí na všeobecnú a experimentálnu, klinickú, edukačnú, poradenskú, sociálnu či pracovnú psy- Istý čas od vzniku ARRA som ale aj konkretizáciou hodnotenia v ob- chológiu, pričom každá z týchto dis-bola v jej odborovej rade jediným lasti publikačných aktivít. Pokrokom ciplín by dokázala definovať tri „svoje“predstaviteľom/zástupcom, a teda aj je práve zreteľné akceptovanie špe- najvýznamnejšie periodiká. Alebo za„zastupiteľom“ spoločenskovedných cifík humanitných a spoločensko- najrelevantnejšie treba pokladať tie,a humanitných pracovísk VŠ či SAV. vedných odborov a zároveň – v prí- ktoré majú „všeobecnejší“ charakter?V ostatnom čase sa situácia v tomto pade ARRA i AK SAV – zohľadnenie Druhým príkladom môže byť filoló-zmysle výraznejšie zmenila pozitív- odlišných tradícií zverejňovania gia, ktorá sa z hľadiska výskumnýchnym smerom a moje časté repliky, výsledkov bádania než v prírodných oblastí prirodzene člení na jazyko-pripomienky týkajúce sa práve špeci- či technických vedách. Teda odpoveď vedu, literárnu vedu, didaktiku a me-fiky hodnotenia spoločenskovednej na polaritne postavenú otázku znie todiku výučby daného jazyka, ale aja humanitne zameranej publikačnej určite: „Áno, hodnotiť.“ Celkom na translatologický výskum viažucičinnosti – aj po prvej skúsenosti zreteľne sa však ukázalo aj to, že toto sa na problémy prekladu a tlmočeniaARRA s hodnotením ústavov SAV – hodnotenie musí byť iné – teda zásad- „z a do“ daného jazyka. Samozrejme,sa dostali do širšieho kontextu záujmu ná odpoveď na otázku „Ak áno, ako?“ v európskom i svetovom kultúrnomo vyriešenie tohto problému. znie: „Inak!“ priestore existujú aj vedné oblasti zovšeobecňujúcejšieho charakteru –Naštartovanie procesu akceptácie Ako precizovať „inakosť“ všeobecná jazykoveda, komparatívnašpecifikovaného hodnotenia hodnotenia? literárna veda, teória translatológie a pod. Čomu by ste potom dali Za najvýznamnejší krok v takto Ešte v roku 2006 v tejto súvislosti prednosť?naštartovanom procese – a to nielen a so snahou skvalitniť a zobjektívniťz hľadiska ARRA – považujem pocho- kritériá hodnotenia vedeckej a ume- K problému preferenciepenie potreby rozdielnosti hodnote- leckej produkcie i publikačných výs- konkrétnych národných alebonia spoločenskovednej a humanitne tupov z tejto činnosti ARRA požiadala medzinárodných publikáciízameranej publikačnej činnosti. Po- zainteresovaných dekanov, respektívedobnou cestou sa totiž pri vypracúvaní predstaviteľov dotknutých humanitne Ďalšou otvorenou otázkou,akreditačných dotazníkov vybrala a spoločenskovedne orientovaných ktorá sa vyjavuje aj v súvislosti sotohto roku aj Akreditačná komisia fakúlt a vysokých škôl, aby v od- zmieňovanými vednými disciplína-SAV, keď jej tri súčasti – akreditačné boroch, v ktorých pracovníci danej mi, je potom nastolenie problémukomisie 1., 2., a 3. oddelenia – vytvo- fakulty vedecky pôsobia, vytipovali tri preferencie konkrétnych národnýchrili v zásade jednotný dotazník periodiká, ktoré považujú za význam- alebo medzinárodných publikácií.o pracovisku, modifikovaný v jednot- né a ktoré nie sú zahrnuté medzi A tu sa celkom jasne odhaľuje vnútor-livých oddeleniach nielen váhovaním časopismi evidovanými vo WoK; ná nekonzistencia zlučovania a kom-a špecifikáciou jednotlivých kritérií, zároveň mali uviesť aj verejný zdroj, paratívneho hodnotenia faktickyARRA newsletter | máj 2007 9
 10. 10. neporovnateľného: oblasť humanit- 2005 Smernicu č. 13/2005-R o bib- na hodnotenie spoločenskovednených (Arts and Humanities – teda liografickej registrácii a kategorizácii a humanitne zameranej publikačnejnapríklad spomínané filológie) vied publikačnej činnosti a ohlasov, ktorá činnosti, ktorý sa usiluje zovšeobecniťvykazuje celkom iné slovenské kon- nadobudla platnosť a účinnosť dňom nielen skúsenosti ARRA posled-vencie publikovania svojich výsled- 1. 9. 2005. V nej sú presne definované ných rokov, ale aj reflektovať ďalšiekov ako oblasť niektorých, ba dalo a klasifikované všetky druhy a formy medzinárodné i domáce súvislos-by sa povedať väčšiny spoločenských publikačných výstupov a ohlasov tak ti. Tento návrh prezentuje jednakvied (napríklad už zmieňovaná psy- v členení na medzinárodné a domáce, možnosti na úpravu súčasnej meto-chológia, sociológia, ekonómia a p.). karentované a nekarentované, ako aj diky, jednak návrhy váhovania/bo-Rozličnosť týchto konvencií spočíva v rozvrstvení podľa druhu dokumentu. dových konkretizácií publikačnejtotiž priamo v charaktere jednot- Vysoké školy a ich fakulty sú podľa činnosti mimo databázy WoK.livých vied, a ak sa skutočne chceme tejto smernice povinné viesť bib- V zmysle doterajších konštatovaní,približovať k objektívnejším výsled- liografické databázy publikácií svojich ale zároveň aj uvedomovania sikom, musíme túto rozličnosť brať do pracovníkov v podobe predpísanej významu faktoru porovnateľnosti,úvahy. týmto dokumentom, a zároveň v prípade úpravy súčasnej meto- Spomínaná rozličnosť tak prináša sú povinné – ak sa chcú uchádzať diky sa prikláňam k riešeniu, ktorénielen rozdielnosť v preferencii o príslušnú časť štátnej dotácie by znamenalo prideľovanie časti bo-domáceho či zahraničného prostredia – zverejniť tieto databázy na svojich dov v kritériu VV1 – Publikácie nana publikovanie: len ťažko si predstaviť webových stránkach. Analogické tvorivého pracovníka vo WoK „ajdominantne zahraničné publikácie pri požiadavky boli vznesené zo strany za publikácie, ktoré nie sú zahrnutétých humanitných vedách, ktoré majú AK SAV aj na ústavy SAV vo vzťahu v databáze WoK“, pričom by „fakulta– zjednodušene povedané – „vlas- k výročným správam a akreditačnému s nižším počtom WoK publikácií časťtivedný“ charakter, alebo, povedané dotazníku. Niet preto dôvodu z as- z nich mohla nahradiť inými pub-vznešene, sú neoddeliteľnou súčasťou pektu verejnej dostupnosti a relevan- likáciami“. Otázky váhovania jed-nepretržitého konštituovania národ- cie tieto zdroje spochybňovať. notlivých publikačných či v ďalšomnej kultúry a pamäte; naopak, mnohé Naďalej teda otázkou ostáva umeleckých výstupov sú vždy pred-zistenia spoločenských vied nadobúda- spôsob uplatnenia týchto špecifík metom sporov, rozličné, často pro-jú zmysel až po ich zahraničnej pub- pri konkrétnom hodnotení jednot- tikladné názory sú naozaj často mo-likácii, ktorá umožňuje ich docenenie livých publikačných výsledkov. Ak sa tivované práve neschopnosťou „vidieťaž v konfrontácii s inonárodným zhodneme na tom, že odpoveď „nie celé“. Navrhované riešenie, v ktoromkultúrnym a vedeckým priestorom... – nehodnotiť spoločenskovednú a sa adekvátne reflektuje princíp medzi-Situácia na Slovensku sa však okrem humanitne zameranú publikačnú čin- národných/domácich podujatí, ako ajtýchto faktorov komplikuje aj ďalšou nosť, lebo sa to nedá celkom ob- vedeckého/odborného významu jed-„tradíciou“ – totiž faktom, že najmä jektívne...“ nás neuspokojí; potreba notlivých kategórií by som označila zaslužobne staršie filozofické a čiastočne porovnávať výsledky nie je predsa len koncepčné, premyslené a proporčné.aj pedagogické fakulty na Slovensku otázkou východiska pre prideľovanie K možnostiam kategorizácie ume-sú práve kombináciou vo vyššieuvede- finančných prostriedkov, ale mala leckých výstupov by sa mali vyjadriťnom zmysle rôznorodých vedných by byť aj prirodzenou potrebou predovšetkým tí, ktorých sa to bez-disciplín/študijných odborov a nie sú poznať svoju vlastnú úroveň; ot- prostredne týka, pričom ani oni bysvojím zložením identické. Nuž, a ešte vorenou zostáva naďalej disku- nemali strácať to, čo by som pracovneďalší problém porovnávacieho hod- sia o celkom jednoznačnom bod- nazvala „celkovou porovnateľnosťou“notenia sa otvára v neporovnateľnosti ovom uprednostňovaní WoK, resp. a význam čoho, verím, vyplynultakto širokospektrálnych fakúlt, zahraničnej publikácie vo všetkých čiastočne i z mojich predchádzajúcicha predsa len vo väčšine prípadov sférach humanitných a spoločenských poznámok.„mono“orientovaných ústavov SAV. vied. Ako som sa snažila ukázať, súvisí Považujem za dôležité ešte razAj v tomto ohľade teda jednoznačnú to totiž naozaj s mnohými objektívny- podčiarknuť význam (s istým nad-odpoveď „áno“ v zmysle hodnotového mi faktormi, ktoré nemožno nebrať do sadením – temer celospoločenskej)preferovania zahraničných výstupov, úvahy. Navyše, skúsenosti časti európ- diskusie, ktorej dôkazom by maliresp. výstupov evidovaných vo WoK skych krajín i „porovnateľnej“ Českej byť aj články publikované v tomtonemožno dať. republiky ukazujú, že táto špecifika čísle, ako znaku meniaceho sa vní- je pri analogických hodnoteniach mania hodnotenia spoločenskovednejVerejná dostupnosť potrebných rozlične, ale temer vždy akceptovaná a humanitne zameranej publikačnejúdajov a projektovaná do ich konkretizácie. činnosti v kontexte hodnotenia ve- deckých a publikačných aktivít Myslím si však, že určite Záverom vôbec. *jednoznačne možno konštatovaťexistenciu verejne prístupnej databázy, Vo fáze dovršovania mojich úvaha teda možnosti získavania údajov. o pertraktovanej problematike somMinister školstva vydal dňa 31. 8. sa zoznámila s materiálom Návrh* Miera esejistickosti, uplatnená v tomto texte, mi jednoducho vyplynula z formulovania jednotlivých otázok, nazdávam sa však, že nepredstavujeprekážku recipovania tohto textu a trochu dokumentuje jeho základný pátos.10 ARRA newsletter | máj 2007
 11. 11. Hodnotenie umeleckej činnostina VŠMU, VŠVU a AUBBVladimír BokesKatedra skladby a dirigovania,Hudobná a tanečná fakulta VŠMU v BratislaveHODNOTENIE ÚROVNE VYSOKÝCH ŠKÔL, SPOJENÉ monografie (porovnateľné s vedeckouS PRAVIDELNOU EVALUÁCIOU A AKREDITÁCIOU, monografiou), ohlasom na ne sú re- cenzie v odbornej alebo dennej tlačiSA ZAMERIAVA NAJMÄ NA VEDECKO-VÝSKUMNÚ (porovnateľné s citáciou).ČINNOSŤ PEDAGÓGOV A ŠTUDENTOV. TÁTO FOR-MULÁCIA VŠAK PRINIESLA V MINULÝCH ROKOCH Umelecká činnosť divadelného umelca sa prejavuje v scénickej reali-VEĽKÉ PROBLÉMY NA SLOVENSKÝCH UMELEC- zácii činoherného divadla a je viacKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH. TIETO ŠKOLY, ROVNA- diferencovaná: iným spôsobom sa na nej podieľa autor (scenárista), scénickýKO SA UCHÁDZAJÚCE O UNIVERZITNÝ ŠTATÚT, výtvarník, režisér a herec. Autor je za-SÚ ZAMERANÉ NA PROFESIONÁLNU PRÍPRAVU meraný na tvorbu nových diel a jehoA VZDELÁVANIE MLADÝCH UMELCOV. cesta k realizácii diela býva často zložitá. Málokedy sa zameriava iba na drama- tickú tvorbu, píše poviedky a romány, Centrom aktivity pedagógov vidíme, k záujmovej (t. j. oddychovej, ktoré vo svojej prvotnej podobe súa študentov je umelecká činnosť, príp- vedľajšej) umeleckej aktivite na ostat- tak ako výtvarné diela nezávislé odrava na celoživotnú umeleckú tvorbu, ných školách. divadla. Vo významnej miere sa autorprebiehajúca vo výučbe, ako aj vo Hodnotenie umeleckej činnosti svojím podielom uplatňuje v spolu-výstupoch školy (koncerty, divadelné prirodzene súvisí so štruktúrou jed- práci s prekladateľom pri uvedení dielpredstavenia, filmy, výstavy). notlivých druhov umenia. Tá je svetovej drámy, čím je zainteresovaný Veda je na týchto školách prítomná odlišná vo výtvarnom umení a v lite- spolu s ďalšími činohernými profe-ako jeden zo študijných programov, ratúre, kde obraz, socha či zbierka siami na obnovovanom uvádzaní kla-v podobe katedier teórie jednotlivých básní obvykle nevyžadujú sprostred- sického repertoáru. Pozícia scénickéhodruhov umenia (hudba, divadlo, film, kujúcu funkciu interpreta (alebo výtvarníka je na rozhraní umeleckýchtanec) a najmä na vedecko-výskum- herca) tak, ako to je nevyhnutné žánrov, pretože je tvorcom prostredia,ných pracoviskách škôl a platí pre ňu v hudbe (skladateľ-dirigent-interpreti), v ktorom sa hra realizuje. Úloharovnaká hodnotová škála ako na ve- v divadle (autor-režisér-herci), v tan- režiséra a herca (hercov) je v tomtodeckú a výskumnú činnosť na ostat- ci (choreograf-tanečník) či vo filme zmysle odlišná, hoci práve oni dávajúných vysokých školách. (scenárista-režisér-kameraman-herec). dielu definitívnu podobu a vlastnú in-Umelecká činnosť na týchto školách je terpretáciu. Významnými podujatiamiteda základnou odbornou činnosťou, Umeleckou činnosťou výtvar- sú pravidelné divadelné festivaly domaktorá by mala byť porovnateľná níka sú výtvarné diela – obrazy, i v zahraničí. Ku špecifikám žánrua porovnávaná s vedecko-výskumnou sochy, fotografie, objekty, prezen- patrí, že herec sa časom vydá na dráhuaktivitou pedagógov a študentov hu- tované na výstavách alebo v galériách, režiséra alebo scenáristu, dramatika čimanitných a technických vysokých ktoré by sa mohli porovnávať s vy- spisovateľa.škôl. V žiadnom prípade by nema- daním vedeckej práce. Výstavy sú Vlastne to isté platí vo filme, kdela byť zaraďovaná, tak ako to často často spojené s vydaním autorskej sa už aj tak zložitá profesijná štruktúraARRA newsletter | máj 2007 11
 12. 12. obohacuje o ďalšie profesie: kamera, livým problémom, odzrkadľujúcimstrih, nevyhnutný dabing a výroba. nielen dielo samotné, ale aj samot-Nemožno vynechať mnohotvárnu nú spoločnosť a jej kultúrnu úroveňumeleckú činnosť pre rozhlas a tele- (Kurt Blaukopf) – to platí rovnakovíziu. Aj tu hodnotenie zodpovedá pre všetky druhy umenia. Hodnote-tým istým zásadám, ako pri divadel- nie hudobného diela určite závisí odnej realizácii hier. Najmä verejno- jej výrazovej a kompozičnotechnickejprávne médiá by mali vytvárať zod- úrovne, od jej štýlového prínosu, alepovedajúci priestor pre dokumentáciu i od zvoleného žánru a trvania. Sklad-činoherného diania tak, ako je to ba je skôr projektom pripravenýmbežné i v zahraničí. na realizáciu, môže byť predmetom záujmu hudobného vydavateľstva, Podobne treba členiť aktivity hu- a vtedy sa stáva publikáciou, nadobných umelcov. Iné výsledky má ktorú by mali platiť podobné kritériáumelecká činnosť skladateľa, iné ako na vydanú vedeckú štúdiu čičinnosť dirigenta, operného spe- monografiu.váka, klaviristu alebo orchestrálneho Koncerty súčasnej hudby sú častohráča. Poslucháč a záujemca o hudob- odlišné od vyššie spomenutých, i keďné umenie sa vo filharmónii stretáva je – častejšie v zahraničí – bežnou pra-častejšie s interpretmi hudby z kla- xou spájať uvádzanie novej tvorby sosickoromantického obdobia, opera štandardným repertoárom. Skladateľsa takmer výlučne zameriava na tzv. sa uchádza o zaradenie svojho diela doštandardný repertoár. Vyvrcholením programu špecializovaných festivalovkaždoročnej sezóny v kultúrnom cen- súčasnej hudby, ktoré možno takistotre bývajú medzinárodné festivaly ako rozdeliť na špičkové (u nás napr. fes-Bratislavské hudobné slávnosti alebo tival Melos-Étos, konajúci sa v Bratis-u nás známa Pražská jar či Salzburger lave každý druhý rok, v zahraničí napr.Festspiele – tieto vytvárajú každoročne dobre známa Varšavská jeseň, Darm-čoraz väčší priestor novej hudbe. stadtské dni novej hudby či WienPrezentácia umenia na regionál- Modern) a regionálne.nej úrovni je však rovnako dôležitá, Významnou zložkou umeleckeja preto svoj význam majú aj lokálne fes- činnosti hudobníkov sú rozhlasovétivaly usporiadané mimo kultúrnych nahrávky a nahrávky na CD, pricentier, ku ktorým dnes patrí aj Bra- ktorých môžeme uplatniť v zásade tie i študentov.tislava. isté kritériá, ako pri koncertoch. Podobné členenie (choreograf- Pre hodnotenie umeleckej činnosti Aj v hudbe dochádza k tomu, že tanečník) platí aj v tanečnom umení,je dôležitý aj údaj, v akom žánri sa in- významný huslista či skladateľ po čase ktoré sa vo svojich prejavoch poväčšineterpret prejavuje. Inú mieru hodnote- prevezme dirigentskú taktovku, alebo spája s hudbou i divadlom. Tradičnenia musíme uplatniť pri dirigentovi, interpret si vyskúša profesiu skladateľa. je dôležitou súčasťou tejto profe-sólistovi či komornom hráčovi, inú pri Často však skladateľ písomne for- sie tanečná pedagogika, a to prinášačlenovi orchestra alebo zboru. muluje svoje teoretické názory alebo z hľadiska štruktúry umeleckých Celkom odlišné prejavy má ume- klavírny pedagóg napíše metodiky a pedagogických profesií ďalší prob-lecká činnosť skladateľa. Vo veku, hry na nástroj, čím vlastne dochádza lém.keď jeho kolegovia interpreti úspešne k prelínaniu umeleckej a vedeckej To, že sa vo väčšej miere zaoberámbudujú svoju umeleckú kariéru, sa zdá činnosti. hudobným umením, je dané jednakbyť jeho aktivita nie veľmi dôležitá. K významnému prezentovaniu tým, že problémy spojené s hodnote-Inak je to v staršom veku, keď spevák aktivít umeleckej školy dochádza ním v ňom azda najviac vystupujúči klavirista končí so svojimi vystúpe- najmä vtedy, keď pedagóg alebo do popredia, aj tým, že žáner „vážnejniami, vtedy skladateľské dielo začína študent podáva grant na väčší pro- hudby“ je dnes u nás neodôvodneneprenikať do vedomia spoločnosti. jekt, festival alebo sympózium, teda v menšinovej pozícii, a, samozrejme,Dielo vzniká v tichom prostredí pra- na podujatia, v ktorých obvykle do- aj mojou skladateľskou profesiou.covne. Jeho hodnotenie, podliehajúce chádza k prepojeniu umeleckých a ve-historickej verifikácii, je vždy hák- decko-výskumných aktivít pedagógov12 ARRA newsletter | máj 2007
 13. 13. Možnosti hodnotenia umeleckejčinnosti na slovenskýchvysokých umeleckýchškoláchJán Vladimír MichalkoKatedra klávesových nástrojov a cirkevnej hudbyHudobná a tanečná fakulta VŠMU v Bratislave Hľadaniu najvhodnejších kritérií C – význam v kontexte národnejpre hodnotenie umeleckej činnosti sa kultúry,venujú všetky umelecké vysoké školy D – národná reprezentácia,na Slovensku už dlhšie obdobie. Prvým E – regionálny, miestny význam,krokom v tejto činnosti bolo osvojeniesi skutočnosti, že ak umelecká činnosť III. teritorialituje práve to, čo najcharakteristickejšie A – aktivita v zahraničí,vypovedá o kvalite tej-ktorej ume- B – aktivita na Slovensku.leckej fakulty, tak je potrebné vytvoriťčím lepšie predpoklady pre možnosti Skúsenosti s používaním uvedenejjej hodnotenia. Je treba otvorene kategorizácie ukazujú, že proble-priznať, že tento proces nebol a nie matickým stále ostáva oblasť ohlasuje jednoduchý. Na jednej strane je a ocenení (napr. závažný umelecký boroch – zahŕňajú do veľkej miery ajsnaha prispôsobovať kritériá hodnote- výkon či umelecké dielo v hudob- umeleckú činnosť pedagóga. Zvlášťnia umeleckej činnosti všeobecne plat- nom umení mnohokrát nie je možné sa to prejavuje v oblasti oceneníným kritériám hodnotenia vedeckej vzhľadom na relatívne malý počet od- (ceny na súťažiach), kde je pries-činnosti (ide hlavne o publikačnú borných časopisov doložiť ohlasom, tor skutočne určený študentom.činnosť zaznamenanú v rámci databázy čo nemusí znamenať jeho nižšiu kva- O umeleckej činnosti študentov súWoK), na druhej strane je hľadanie litu). Taktiež nie je jednoznačné vní- odborníci i verejnosť detailne in-spoločných kritérií pre hodnotenie manie pojmov ako „závažné umelecké formovaní v rámci výročných správumeleckej činnosti v rôznych ume- dielo“, „závažný umelecký výkon“, fakúlt (v kapitole Umelecká činnosťleckých odboroch (hudobné, tanečné, ako i problematiky premiér a repríz, študentov: Umelecké výkony, ocene-divadelné, filmové, výtvarné). sólovej a skupinovej prezentácie, nia a ohlasy na tvorbu študentov doma Umelecké vysoké školy na Slovensku komerčného a nekomerčného šírenia a v zahraničí).v súčasnosti pracovne používajú diela inštitúciami v zahraničí a nakategorizáciu umeleckých činností, Slovensku (najšírenejšie diela nevy- Malo by byť vo vlastnom záujmena ktorej sa vzájomne dohodli. Jej povedajú o ich kvalite). každej umeleckej fakulty čo najlepšie,štruktúra zahŕňa odstupňovanie Zatriedenie umeleckej činnosti donajdôslednejšie a kriticky (t. j. prav-činnosti podľa významu (1 až 4) tejto kategorizácie samotnými fakul- divo) informovať verejnosť o výsled-a 3-písmenový kód predstavujúci: tami je pri ich často nedostatočne koch svojej umeleckej činnosti (nielen kritickom prístupe len prvým preto, aby presvedčila MŠ o potrebe I. typ krokom. Je preto dôležité zaručiť reálneho financovania umeleckého A – výstup umeleckej činnosti, taký mechanizmus hodnotenia, ktorý výkonu, ale pravdivo preto, lebo B – ohlas na umeleckú činnosť, bude garantovať individuálne a de- autentické umelecké dielo, či au- C – ocenenie umeleckej činnosti, tailne hodnotenie odborníkmi v jed- tentický umelecký výkon je o hľadaní notlivých zameraniach. Pravdy). Akýkoľvek dobre vymyslený II. závažnosť systém, či správne zvolené kritériá A – význam v európskom Mimoriadne dôležitým uka- nepomôžu, pokiaľ nebude záujem (svetovom) kontexte, zovateľom kvality umeleckej činnosti fakúlt dobrovoľne sa „pozrieť pravde B – význam v medzinárodnom je umelecká činnosť študentov. Jej do očí“. Kvalitná umelecká fakulta kontexte, výsledky – viac ako v iných od- s tým nemá mať problémy.ARRA newsletter | máj 2007 13
 14. 14. V nasledujúcich číslach plánujeme ARRA newsletterdiskutovať o týchto témach: www.arra.sk číslo 2, ročník 1, rok 2007- jún 2007 ISSN 1337-3471 - Výskumné univerzity na šéfredaktorka: Zuzana Lamošová Slovensku vydáva: © Akademická rankingová a ratingová agentúra- júl/august 2007 I. Bukovčana 16, Bratislava (korešpondenčná adresa: - Kritériá menovania docentov ARRA, Partizánska 2 811 03 Bratislava 1) a profesorov ARRA newsletter je recenzovaný. Informácia pre prispievateľov: Svoje príspevky, námety a ko- mentáre môžete zasielať e-mailom na adresu arra@arra.sk (v predmete správy uveďte „newsletter“). Akceptujeme príspevky vo formáte MS Word, resp. kompati- bilnom. Nevyžiadané príspevky sa nevracajú.

×