Hodnotenie sav 2007

798 views

Published on

Published in: Education, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
798
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Hodnotenie sav 2007

 1. 1. Porovnanie výstupov v oblasti vedya výskumu ústavov SAV a vybraných fakúlt verejných vysokých škôl (Správa 2007) © ARRA Marec 2008
 2. 2. Správa zahŕňa výsledky projektu „Hodnotenie kvality výskumu a vývoja na vysokých školách a ústavoch SAV v Bratislavskom kraji“ financovaného zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu.Táto správa vznikla aj vďaka podpore týchto organizácií: www.pss.sk www.luba.sk www.orange.sk www.worldbank.sk www.yhman.sk rtnerom ARRA je:www.trend.sk
 3. 3. Obsah1. Úvod ...........................................................................................32. Ciele ARRA .................................................................................63. Zaradenie ústavov SAV podľa odborov vedy a techniky v rámci manuálu Frascati ...........................................................84. Kritériá ..................................................................................... 125. Poznámky k zberu dát a k metodike ....................................... 136. Výsledky ústavov SAV a ich porovnanie s tromi najúspešnejšími fakultami v každej zo skupín podľa manuálu Frascati ................................................................... 177. Výsledky ústavov SAV v počte citácií na prácu po preškálovaní celosvetovým priemerom ...................................................... 328. Záverečné poznámky ............................................................... 37 2
 4. 4. 1. Úvod V rokoch 2005, 2006 a 2007 zverejnila ARRA hodnotenie verejných vysokých škôla ich fakúlt (vždy za predchádzajúci rok). Prvú správu o hodnotení výstupov ústavovSAV v oblasti vedy a výskumu zverejnila ARRA v roku 2006. Predkladaná správa jedruhým hodnotením ústavov SAV. Všetky spomínané správy možno nájsť na stránkewww.arra.sk. Počas roku 2007 uskutočnila SAV prvú komplexnú evalváciu všetkých svojichústavov. Evalvácia bola uskutočnená veľmi starostlivo a zodpovedne a boli na ňuvynaložené primerané prostriedky. Každý z ústavov určitého oddelenia pripravil podľajednotnej schémy správu o svojej činnosti za uplynulé štyri roky. Správa bolaposúdená tromi oponentmi, pričom aspoň jeden (a často dvaja) bol zo zahraničia.Oponentúra správy sa uskutočnila na danom ústave za účasti evalvačnej komisie SAVpre dané oddelenie a všetkých oponentov. Súčasťou oponentúry bola aj návštevaevalvačnej komisie a oponentov na pracoviskách ústavu. Napokon evalvačná komisiazhodnotila všetky ústavy daného oddelenia SAV. Predkladaná správa ARRA je založená na verejne dostupných verifikovateľnýchdátach, najmä na databáze WOK (World of Knowledge firmy Thomson) a nasprávach jednotlivých ústavov SAV, zverejnených na ich stránkach. Z databázy WOKvybrala ARRA informácie o publikáciách a citáciách za obdobie 1997 – 2006, podľakritérií uvedených nižšie. Zo správ ústavov SAV sme použili informácie o počteškolených interných doktorandov a o grantových prostriedkoch. Na rozdiel od evalvácie ústavov prináša správa ARRA aj porovnanies najúspešnejšími fakultami vysokých škôl v SR. Túto informáciu považujeme zadôležitú prinajmenšom v otázke doktorandov a grantových prostriedkov. Je to jedinéporovnanie ústavov SAV s vysokými školami na Slovensku vôbec. 3
 5. 5. Celková produkcia publikácií SAV aj vysokých škôl sa v období 1995 – 2006 lenmálo zmenila. Vzhľadom na to, že publikácie a citácie sú sledované v 10-ročnomobdobí, sú zmeny v počtoch publikácií a citácií za uplynulé dva roky ešte o niečomenšie. Vedecká produkcia ústavov SAV, ako aj slovenských vysokých škôlv uplynulých rokoch stagnuje. Celkové počty publikácií vo WOK z VŠ a SAV v rokoch 1995 - 2006 Rok Publ. VŠ Publ. SAV 1995 991 905 1996 1081 916 1997 1037 979 1998 1122 1013 1999 1146 956 2000 1090 910 2001 1138 941 2002 1169 1035 2003 1158 996 2004 1435 1122 2005 1282 1032 2006 1573 1237Zdroj: Web of Science Príčiny tohto javu sa tu nebudeme pokúšať analyzovať. Predchádzajúce dáta tuuvádzame len ako podporu toho, že v tejto správe sa neuvádza porovnanie výsledkovpublikácií a citácií s predchádzajúcou správou ARRA o hodnotení ústavov SAV. V predchádzajúcej správe ARRA o SAV sme upozornili na to, že počtydoktorandov na ústavoch SAV sú pomerne nízke jednak v porovnaní s podobnezameranými fakultami, ako aj vzhľadom na školiteľskú kapacitu a na vedeckévýstupy ústavov SAV. Túto otázku budeme sledovať aj v súčasnej správe. Dôležitým kritériom sú i grantové prostriedky pripadajúce na jedného tvorivéhopracovníka. Pri zostavovaní predchádzajúcej správy ARRA sme mali k dispozíciiz verejne dostupných zdrojov len informáciu o grantovej úspešnosti jednotlivýchústavov vo VEGA a APVV. V tomto roku máme podrobnejšiu informáciu o celkovýchgrantových zdrojoch jednotlivých ústavov. Zdrojom sú informácie v správachjednotlivých ústavov. Pri porovnaní s fakultami používame pre fakulty súčet všetkých 4
 6. 6. grantových prostriedkov z dát zverejnených Ministerstvom školstva SR. Vzhľadom narôznu metodiku môžu byť grantové zdroje fakúlt mierne podhodnotené. V správe ARRA o hodnotení ústavov SAV z roku 2006 sme nehodnotili ústavy SAVz oblasti humanitných a spoločenských vied. Dôvody sme podrobne uviedliv predchádzajúcej správe ARRA o SAV. Ani v tejto správe nebudeme systematickyhodnotiť ústavy SAV z oblasti spoločenských a humanitných vied. Aby sme mohliuskutočniť aspoň ilustratívne porovnanie najúspešnejších fakúlt s podobnezameranými ústavmi SAV, uvádzame niekoľko dát vo vybraných kritériách prenajúspešnejšie ústavy SAV. Ústavy, ktoré majú len veľmi málo publikácií v databázeWOK, neuvádzame v tabuľkách, spomíname ich len v texte. Väčšina predkladanej správy ARRA vychádza z metodiky, ktorú sme použiliv predchádzajúcich správach ARRA o SAV a o vysokých školách a ich fakultách. Pretoopíšeme metodiku pomerne stručne. Výnimkou je časť 7, v ktorej použijeme nový typ porovnania ústavov SAVa vybraných fakúlt. V databáze WOK v časti ESI (Essential Science Indicators) možnonájsť celosvetové údaje o priemernom počte citácií na prácu v 22 vybraných vednýchodboroch. Ak porovnávame počet publikácií na prácu (indikátor VV2a) v oblasti PRIR,porovnávame napríklad tento údaj pre matematiku (Matematický ústav SAV)s údajom pre fyziku (napríklad Fyzikálny ústav SAV). Celosvetové dáta z ESI WOKvšak ukazujú, že pre matematiku je priemerný počet citácií na prácu 2,85, zatiaľ čopre fyziku je to 7,63. V časti 7 preto porovnáme v oblastiach PRIR a MED údajeo počte citácií na prácu jednotlivých ústavov po preškálovaní (t. j. delenícelosvetovým priemerom). Ďakujeme členom Odbornej rady ARRA Štefanovi Olejníkovi a Ivanovi Štichovi zaodporúčanie zostaviť aj takto upravené dáta. 5
 7. 7. 2. Ciele ARRA K cieľom Akademickej rankingovej a ratingovej agentúry (ARRA) patrí poskytovaťverejnosti informácie o kvalite jednotlivých vysokoškolských inštitúcií na Slovensku,zaviesť spôsob hodnotenia kvality vzdelávania poskytovaného vysokoškolskýmiinštitúciami na Slovensku, ako aj hodnotenia ich výstupov v oblasti vedy a výskumu.Koncom rokov 2005, 2006 a 2007 zverejnila ARRA hodnotenia verejných vysokýchškôl a ich fakúlt (ďalej „hodnotenia vysokých škôl“)1. Úlohou ARRA však nie jenahrádzať povinnosti a úlohy Akreditačnej komisie vlády SR. V roku 2005 získala ARRA prostriedky z Európskeho sociálneho fondu (ESF) nariešenie úlohy „Hodnotenie kvality výskumu a vývoja na vysokých školách a ústavochSAV v Bratislavskom kraji“. Cieľom tohto projektu ARRA je „vytvoriť systémhodnotenia výskumnej a vývojovej práce na vysokých školách a ústavoch SAV podľavhodne zvolených kritérií a porovnať výskum a vývoj na vysokých školách a napríbuzných ústavoch SAV“. V roku 2006 zverejnila ARRA prvé hodnotenie ústavovSAV a porovnanie ich vedeckej produkcie s najúspešnejšími fakultami v jednotlivýchskupinách podľa manuálu Frascati. Postup, ktorý ARRA použila v hodnotení vysokých škôl na Slovensku a prihodnotení ústavov SAV spočíval:• vo výbere istého počtu indikátorov, ktoré súvisia s kvalitou výskumu na jednotlivých vysokých školách,• v porovnávaní porovnateľného, teda fakúlt s podobným zameraním a podobnými podmienkami práce, v šiestich skupinách podľa tzv. manuálu „Frascati“ (podrobnosti uvedieme nižšie)2,• v hodnotení intenzity výkonu, nie celkového výkonu – napríklad jedným z kritérií bol celkový počet publikácií danej fakulty uvedený v databáze Web of Knowledge1 Všetky správy možno nájsť na www.arra.sk2 Frascati Manual, 6. vyd., OECD 2002, Paríž, str. 67. 6
 8. 8. spoločnosti Thomson (WOK)3 delený počtom tvorivých pracovníkov fakulty (učitelia a vedeckí pracovníci); celkový počet publikácií bez delenia počtom tvorivých pracovníkov by bol podstatne ovplyvnený veľkosťou fakulty a neodrážal by intenzitu práce jej tvorivých pracovníkov,• v používaní výlučne verejne dostupných dát. Aby bolo možné porovnať výsledky fakúlt a podobne zameraných ústavov SAV,analýza výstupov ústavov SAV bola vykonaná obdobným spôsobom.K otázke hodnotenia ústavov SAV v oblasti humanitných a spoločenskýchvied Podstatná časť údajov, ktoré ARRA pri analýze výstupov jednotlivých ústavov SAVbrala do úvahy, pochádza z informácií o publikáciách a ich citáciách zachytených voverejne dostupnej databáze WOK. Podrobnejšiu analýzu problému hodnoteniahumanitných a spoločenskovedných ústavov SAV možno nájsť v Prílohe A k SpráveARRA o hodnotení SAV z roku 2006. Na ilustráciu tu ale uvedieme výsledky preniekoľko najúspešnejších ústavov SAV a porovnáme ich s najúspešnejšími fakultami.3 http://www.thomson.com/scientific/scientific.jsp, Vďaka MŠ SR majú k tejto databáze prístup všetkyvysoké školy, ústavy SAV a všetci ich učitelia a výskumní a umeleckí pracovníci, Akreditačná komisia, aMŠ SR. 7
 9. 9. 3. Zaradenie ústavov SAV podľa odborov vedy a techniky v rámci manuáluFrascati Prístup ARRA k hodnoteniu ústavov spočíva na niekoľkých zásadách. Prvou súverejne dostupné kvantitatívne údaje, ktoré sú akceptované ako indikátory kvality.Druhou je nezávislý pohľad na výsledky. Treťou zásadou je skupinový (klasterový)prístup k hodnoteniu. Rozdelenie ústavov SAV a fakúlt vysokých škôl do rovnakýchskupín na základe podobnosti zamerania umožňuje ich vzájomné porovnanie. Ústavy SAV boli rozdelené do skupín na základe Frascati manuálu podľa týchtoskupín: • prírodné vedy (PRIR) tvorí matematika a počítačové vedy, fyzikálne vedy, chemické vedy, biologické vedy a vedy o zemi a životnom prostredí, • technické vedy (TECH) obsahujú stavebné inžinierstvo, elektroinžinierstvo, elektroniku, strojárstvo a iné technické vedy, • medzi lekárske vedy (MED) sa zaraďujú najmä všeobecné lekárstvo a stomatológia, klinická medicína, farmaceutické vedy, ošetrovateľstvo a zdravotníctvo, • pôdohospodárske vedy (AGRO) tvoria poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybolov, veterinárna medicína a príbuzné vedy, • spoločenské vedy (SPOL) tvorí psychológia, ekonómia, pedagogické vedy, právo, politické vedy, ošetrovateľstvo, iné spoločenské vedy. • humanitné vedy (HUM) sú história, jazyky a literatúra a iné humanitné vedy. 8
 10. 10. Ústavy SAV4 I. Oddelenie vied o neživej prírode Vedy o Zemi a vesmíreNázov ústavu Skrátený názov Vedný odborAstronomický ústav Astronom SAV PRIRGeofyzikálny ústav Geofyz SAV PRIRGeografický ústav Geograf SAV PRIRGeologický ústav Geolog SAV PRIRÚstav hydrológie Hydrolog SAV PRIR Matematicko-fyzikálne vedy a informatikaNázov ústavu Skrátený názov Vedný odborFyzikálny ústav Fyzika SAV PRIRMatematický ústav Matem SAV PRIRÚstav experimentálnej fyziky ExpFyz SAV PRIRÚstav informatiky Informat SAV TECH Technické vedyNázov ústavu Skrátený názov Vedný odborElektrotechnický ústav Elektro SAV TECHÚstav geotechniky GeoTech SAV TECHÚstav materiálov a mechaniky strojov MaterMech SAV TECHÚstav materiálového výskumu MaterVysk SAV TECHÚstav merania Merania SAV TECHÚstav stavebníctva a architektúry StavArch SAV TECH II. Oddelenie vied o živej prírode a chemických vedách Lekárske vedyNázov ústavu Skrátený názov Vedný odborNeurobiologický ústav Neurobiol SAV MEDNeuroimunologický ústav Neuroimun SAV MED4 Zaradenie ústavov SAV do skupín podľa manuálu Frascati bolo konzultované s Doc. RNDr. PetromSamuelym, DrSc. z SAV. 9
 11. 11. Ústav experimentálnej endokrikológie ExpEndokrin SAV MEDÚstav experimentálnej farmakológie ExpFarmak SAV MEDÚstav experimentálnej onkológie ExpOnkol SAV MEDÚstav molekulárnej fyziológie a genetiky MolekFyzGen SAV MEDÚstav normálnej a patologickej fyziológie NormPatFyz SAV MEDÚstav pre výskum srdca VyskumSrdca SAV MEDVirologický ústav Virolog SAV MED Biologické a chemické vedyNázov ústavu Skrátený názov Vedný odborBotanický ústav Botan SAV PRIRChemický ústav Chem SAV PRIRÚstav anorganickej chémie AnorgChem SAV PRIRÚstav genetiky a biotechnológií rastlín GenBiotech SAV PRIRÚstav molekulárnej biológie MolekBiol SAV PRIRÚstav polymérov Polymer SAV PRIR Poľnohospodárske a veterinárne vedyNázov ústavu Skrátený názov Vedný odborParazitologický ústav Parazitolog SAV AGROÚstav biochémie a genetiky živočíchov BiochemGen SAV AGROÚstav ekológie lesa EkoLes SAV AGROÚstav fyziológie hospodárskych zvierat FyzioZvierat SAV AGROÚstav krajinnej ekológie KrajinEkol SAV AGROÚstav zoológie Zoolog SAV AGRO III. Oddelenie vied o spoločnosti a kultúre Vedy o dejináchNázov ústavu Skrátený názov Vedný odborArcheologický ústav Archeolog SAV HUMHistorický ústav Histor SAV HUMÚstav etnológie Etnolog SAV HUMÚstav orientalistiky Orientalist SAV HUM Vedy o človeku a spoločnostiNázov ústavu Skrátený názov Vedný odborFilozoficky ústav SAV Filozof SAV HUMKabinet výskumu sociálnej a biologickej komunikácie SocBiolKom SAV SPOL 10
 12. 12. Prognostický ústav SAV Progno SAV SPOLSociologický ústav SAV Sociol SAV SPOLSpoločenskovedný ústav Spolocen SAV SPOLÚstav experimentálnej psychológie ExpPsych SAV SPOLÚstav politických vied Polit SAV SPOLÚstav slovenskej a svetovej ekonomiky Ekonom SAV SPOLÚstav štátu a práva Pravo SAV SPOL Vedy o kultúre a umeníNázov ústavu Skrátený názov Vedný odborJazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Jazyko SAV HUMKabinet divadla a filmu Divadla SAV HUMSlavistický ústav Jána Stanislava Slavist SAV HUMÚstav dejín umenia DejUmenia SAV HUMÚstav hudobnej vedy Hudba SAV HUMÚstav slovenskej literatúry Slovliter SAV HUMÚstav svetovej literatúry SvetLiter SAV HUM 11
 13. 13. 4. Kritériá Kritériá pre hodnotenie ústavov SAV v oblasti vedy a výskumu boli zostavenérovnako ako pri hodnotení vysokých škôl. Toto umožňuje porovnať výkonnosťústavov SAV a fakúlt vysokých škôl. Niektoré kritériá použité pri hodnotení fakúlt satýkali bakalárskeho a magisterského štúdia, tie v prípade ústavov SAV nebolipoužité5. V tejto správe používame rovnaké kritériá ako v správe ARRA o hodnotenívysokých škôl a ich fakúlt z decembra 2007.Veda a výskumVV1 – počet publikácií za obdobie 1997 – 2006 na tvorivého pracovníkaVV2 – počet publikácií za obdobie 1997 – 2006 na tvorivého pracovníkaVV2a – priemerný počet citácií na jednu prácuVV3 – počet publikácií s viac ako 5 citáciami na jednu prácu na tvorivého pracovníkaVV3a – počet publikácií s viac ako 25 citáciami na jednu prácu na tvorivého pracovníkaDoktorandské štúdiumVV4 – počet interných doktorandov na jedného oprávneného školiteľa v roku 2006 (v SAV vedecký stupeň IIa a vyšší, na vysokých školách docent alebo profesor)Grantová úspešnosťVV6 – grantové prostriedky na jedného tvorivého pracovníka v ústavoch SAV, na fakultách súčet všetkých grantových prostriedkov v databázach MŠ SR5 Ústavy SAV prechádzajú pravidelnou akreditáciou a evalváciou. Hodnotenie ARRA má iné,jednoduchšie pravidlá a berie do úvahy menší počet informácií. 12
 14. 14. 5. Poznámky k zberu dát a k metodike Údaje o počte publikácií a citácií sú za obdobie 1997 – 20066. Na vyhodnocovaniesa použili všetky publikácie, v ktorých je možné identifikovať pracovisko autora akoniektorú zo súčastí SAV7. Výhodou tohto postupu je napríklad to, že sa nestrácajúúdaje za ústav, ktorý bol zlúčený s iným ústavom.Zmeny v štruktúre ústavov a ich odraz v publikáciách a citáciách V období rokov 1995 – 2006 sa uskutočnili nasledujúce zmeny v štruktúre ústavovSAV: - Mikrobiologický ústav SAV sa stal súčasťou Ústavu molekulárnej biológie SAV, - Ekobiologický ústav SAV sa premenoval na Ústav zoológie SAV, - Fytopatologický ústav SAV bol rozdelený do viacerých ústavov. Tieto zmeny boli rešpektované takto: - všetky publikácie a citácie s autormi z Mikrobiologického ústavu SAV boli zaradené do publikácií a citácií Ústavu molekulárnej biológie SAV, - všetky publikácie a citácie s autormi z Ekobiologického ústavu SAV boli zaradené do publikácií a citácií Ústavu zoológie SAV, - publikácie autorov z bývalého Fytopatologického ústavu SAV neboli vzaté do úvahy. Bol to len malý počet prác a prípadná zmena by nič podstatné neovplyvnila.Započítanie publikáciePublikácia je zahrnutá do publikácií určitého ústavu - ak sa nachádza v databáze WOK, - ak je medzi jej autormi aspoň jeden pracovník tohto ústavu, - ak je meno ústavu explicitne uvedené v zozname pracovísk autorov,6 Pre porovnanie s fakultami vysokých škôl bolo potrebné zvoliť rovnaké sledované obdobie. Údajezískal externý expert prof. RNDr. Vladimír Kellö, DrSc.7 V databáze WOK sa ako podmienka na stiahnutie informácie zadajú všetky kombinácie slova"Slovakia" alebo "Slovensko" s rôznymi názvami SAV ako "SAV", "SAS", "Slovak Academy of Sciences","SlovakAcadSci", "Slovenská akadémia vied". Celá stiahnutá databáza sa potom rozdelí na jednotlivéústavy. 13
 15. 15. - ak bola publikovaná v rokoch 1997 – 2006, - ak je v názve pracoviska uvedené „Slovakia“ alebo „Slovensko“ alebo „Slovenská republika“, a zároveň je uvedená v jednej z možných označení alebo skratiek SAV.Publikácia je zahrnutá v hodnotení, ak spĺňa všetky uvedené podmienky.Poznámky k započítavaniu publikácie Publikácia je započítaná do zoznamu publikácií daného ústavu, ak je medzi jejautormi aspoň jeden pracovník daného ústavu. Celkový počet autorov sa neberie doúvahy. Pri tomto spôsobe sa práca, ktorú publikoval jediný autor, započítava rovnakoako publikácia s veľkým počtom autorov. Zahraničné skúsenosti ukazujú, že podľa zvolenej metódy sťahovania informáciío publikáciách z databázy WOK sa môžu stiahnuté počty publikácií líšiť až o 10 % odúdajov, ktoré má k dispozícia samotná inštitúcia. Táto skutočnosť môže byťspôsobená inou metodikou sťahovania informácií z databázy WOK alebo inýmikritériami na zaradenie práce do publikácií ústavu. Príkladom je situácia, keď je pracovník ústavu na dlhodobom zahraničnompobyte, neuvedie v publikácii dve pracoviská, ale k svojmu menu dá (okrem *)zahraničného pracoviska, na ktorom práve pôsobí) aj znak a pod čiarou je uvedené„*) On leave of absence from the Institute of ..., SAV Bratislava“. Ústav prácu zaradímedzi svoje publikácie, ale pri vyššie opísanom postupe, ktorý používa ARRA, sa tampublikácia neobjaví.Počty citácií na tvorivého pracovníka Pri každej publikácii vo WOK je uvedená aj informácia o tom, koľkokrát bola danápublikácia v danom období citovaná. Tieto počty boli pre jednotlivé ústavy sčítané.Na základe rovnakej informácie boli tiež určené počty prác, ktoré boli citované viacako 5-krát, a ďalšie, ktoré boli citované viac ako 25-krát. ARRA zamýšľa v budúcnostiuverejňovať aj najviac citované práce z hodnotenej inštitúcie. 14
 16. 16. Údaje o prácach citovaných viac ako 5-krát a viac ako 25-krát pre fakultyvysokých škôl sú tiež za obdobie 1997 – 2006. Žiaľ, databáza WOK neumožňuje automatizovaným spôsobom vylúčiť takzvanéautocitácie, teda citácie, pri ktorých je aspoň jeden autor z citujúcej práce identickýs aspoň jedným z autorov citovanej práce.Porovnanie výstupov vo vede a výskume ústavov SAV a fakúlt vysokýchškôl V rámci každej zo skupín podľa manuálu Frascati (PRIR, TECH, MED, AGRO)uvádzame výsledky ústavov SAV a porovnávame ich s výsledkami troch najlepšíchfakúlt, prevzatými zo správy ARRA o vysokých školách z decembra 2007. Pre prácez ústavov zo skupín HUM a SPOL uvádzame výsledky najúspešnejších ústavova porovnávame ich s najúspešnejšími fakultami VŠ. Ostatné ústavy spomíname lenv texte. Ústavy zo skupiny vied o kultúre a umení neuvádzame ani v tabuľkách, aniv texte, pretože len veľmi malá časť ich publikácií je v časopisoch v databáze WOK. Často sa možno stretnúť s názorom, že vysokoškolský učiteľ má venovať polovicusvojho času na vzdelávanie študentov a druhú polovicu na prácu v oblasti vedya výskumu (pravidlo „pol na pol“). Výsledky za jednotlivé fakulty, napríklad pre početpublikácií na tvorivého pracovníka, sú potom prezentované tak, že dosiahnutý výkonje označený stĺpcom jednej farby a k nemu je pridaný rovnako veľký stĺpec inej farby(zodpovedajúci polovici času venovanému vede a výskumu). Čitateľ, ktorý súhlasís tvrdením, že vysokoškolský pedagóg venuje len polovicu svojho času vedea výskumu, si potom všimne celý dvojfarebný stĺpec, zatiaľ čo čitateľ, ktorý s týmnesúhlasí, si všimne iba jednu farbu stĺpca. Názory na pravidlo „pol na pol“ sau vysokoškolských učiteľov rôznia. Ak čitateľ uprednostňuje iné pravidlo ako „pol napol“, môže vziať za základ dolnú polovicu stĺpca pre danú fakultu a vynásobiť jukoeficientom, ktorý považuje za vhodnejší. 15
 17. 17. Tento spôsob konštrukcie grafov nebol uplatnený pri kritériu, ktoré udávapriemerný počet citácií na jednu publikáciu. Toto je kvalitatívne kritérium a nie jemožné tvrdiť, že práce vysokoškolských učiteľov by mohli (alebo dokonca mali) byťo polovicu menej kvalitné ako práce vedeckých pracovníkov SAV. 16
 18. 18. 6. Výsledky ústavov SAV a ich porovnanie s tromi najúspešnejšímifakultami v každej zo skupín podľa manuálu Frascati6.1 VV1 – Publikácie v rokoch 1997 – 2006 na tvorivého pracovníkaSkupina PRIR Publikácie 1997 - 2006 na tvorivého pracovníka 16 14 12 10 8 6 4 2 0 FMFI UK Prir UPJS MolekBiol Prir UK Fyzika Matem Chem Polymer ExpFyz AnorgChem Geolog GenBiotech Hydrolog Astronom Botan GeografSkupina TECH Geofyz Publikácie 1997 - 2006 na tvorivého pracovníka 16 14 12 10 8 6 4 2 0 FCHPT Hut TUKE Elekt STU Elektro MaterMech GeoTech Merania Informat MaterVysk StavArch STU 17
 19. 19. 0 2 4 6 8 10 12 14 0 2 4 6 8 10 12 VyskumSrdca FyzioZvierat Skupina MED Neurobiol Skupina AGRO Parazitolog ExpEndokrin UVL ExpFarmak Zoolog MolekFyzGen Neuroimun EkoLes ExpOnkol BiochemGen Farm UK BioPotr SPU Virolog Publikácie 1997 - 2006 na tvorivého pracovníka Publikácie 1997 - 2006 na tvorivého pracovníka NormPatFyz KrajinEkol Lek UPJŠ Agro SPU Lek UK18
 20. 20. 0 10 20 30 40 50 60 70 0 20 40 60 80 100 120 140 F C H PT AnorgChem ST U ExpFyz Skupina PRIR Skupina TECH Elek tro Fyzika FMFI UK Stav Arc h Polymer GenBiotech G eoT ec h Chem Elek tr MolekBiol ST U BA Prir UPJS M aterVy s k Botan Prir UK M aterM ec h Astronom Priem T ec h Matem T U AD Citácie 1997 - 2006 na tvorivého pracovníka Citácie 1997 - 2006 na tvorivého pracovníka Geolog M erania Geofyz Hydrolog Inform at Geograf 6.2 VV2 – Citácie na práce z obdobia 1997 – 2006 na tvorivého pracovníka19
 21. 21. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Neuroimun Parazitolog Skupina MED MolekFyzGen Skupina AGRO FyzioZvierat Virolog Zoolog Neurobiol ExpEndokrin BiochemGen VyskumSrdca UVL ExpOnkol Bio Potr SPU ExpFarmak Farm UK EkoLes Citácie 1997 - 2006 na tvorivého pracovníka Citácie 1997 - 2006 na tvorivého pracovníka NormPatFyz Les TUZV Lek UPJS KrajinEkol zdravSoc TVU20
 22. 22. 6.3 VV2a – Priemerný počet citácií na prácu z rokov 1997 – 2006Skupina PRIR Priemerný počet citácii na prácu z rokov 1997 - 2006 12 10 8 6 4 2 0 FMFI UK Prir UPJS MolekBiol Prir UK Fyzika Chem Matem Polymer ExpFyz AnorgChem Geolog GenBiotech Hydrolog Astronom Botan Geograf GeofyzSkupina TECH Priemerný počet citácii na prácu z rokov 1997 - 2006 7 6 5 4 3 2 1 0 Elektr STU FChPT PriemTech GeoTech Elektro MaterMech Merania Informat MaterVysk StavArch STU TUAD 21
 23. 23. 0 1 2 3 4 5 6 0 2 4 6 8 10 12 14 Zoolog Virolog Skupina MED Neuroimun Skupina AGRO BiochemGen MolekFyzGen Parazitolog ExpOnkol FyzioZvierat ExpEndokrin Neurobiol Les TUZV VyskumSrdca Bio Potr SPU ZdravSoc TVU UVL ExpFarmak Lek UPJS EkoLes Priemerný počet citácii na prácu z rokov 1997 - 2006 Priemerný počet citácii na prácu z rokov 1997 - 2006 JessenLek UK KrajinEkol NormPatFyz22
 24. 24. 6.6 VV4 – Počet interných doktorandov na oprávneného školiteľa v roku2006Skupina PRIR Počet interných doktorandov na oprávneného školiteľa v roku 2006 2 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 FMFI UK Prir UPJS MolekBiol Prir UK Fyzika Matem Chem Polymer ExpFyz AnorgChem Geolog GenBiotech Hydrolog Astronom Botan GeofyzSkupina TECH Počet interných doktorandov na oprávneného školiteľa v roku 2006 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 Hutn TUKE Stroj TUKE GeoTech Elektro MaterMech Merania Informat Stroj ŽU MaterVysk StavArch 23
 25. 25. Skupina MED Počet interných doktorandov na oprávneného školiteľa v roku 2006 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 MolekFyzGen NormPatFyz ExpFarmak ExpOnkol ExpEndokrin Neuroimun Soc UKF Jessen Lek Neurobiol VyskumSrdca ZdravSoc Virolog TVU UKSkupina AGRO Počet interných doktorandov na oprávneného školiteľa v roku 2006 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 BioPotr SPU KrajinEkol BiochemGen Zahrad SPU EkoLes Parazitolog FyzioZvierat Agro SPU Zoolog 24
 26. 26. 6.7 VV6 – Grantové prostriedky v roku 2006 v tis. Sk na tvorivéhopracovníkaSkupina PRIR Grantové prostriedky na tvorivého pracovníka v roku 2006 v tis.Sk 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 ExpFyz Fyzika Geofyz Hydrolog MolekBiol FMFI UK Geolog Polymer Botan GenBiotech Prir UK Matem Prir UPJS Geograf Chem AnorgChem AstronomSkupina TECH Grantové prostriedky na tvorivého pracovníka v roku 2006 v tis.Sk 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 MaterMech MaterVysk StavArch Merania Elektr STU GeoTech Elektro Stroj ZU FChPT Informat STU 25
 27. 27. Skupina MED Grantové prostriedky na tvorivého pracovníka v roku 2006 v tis.SK 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 MolekFyzGen ExpEndokrin ExpOnkol ExpFarmak NormPatFyz VyskumSrdca Virolog Neurobiol Lek UPJS Jessen Lek Neuroimun Farm UK UKSkupina AGRO Grantové prostriedky na tvorivého pracovníka v roku 2006 v tis.Sk 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 FyzioZvierat Parazitolog BioPotr SPU Zoolog UVL KrajinEkol Les TUZV EkoLes BiochemGen 26
 28. 28. 6.8 Ilustratívne príklady výsledkov najúspešnejších ústavov SAV zo skupínSPOL a HUM a ich porovnanie s najúspešnejšími fakultamiVV1 – Publikácie 1997 – 2006 v databáze WOK na tvorivého pracovníkaSkupina SPOL Publikácie 1997 - 2006 na tvorivého pracovníka 12 10 8 6 4 2 0 Ekonom SocBiolKom ExpPsych Spolocen Progno Obch EUBA NarHosp SocEk UK Sociol EUBAMenej publikácií na tvorivého pracovníka majú ústavy: Polit a Pravo.Skupina HUM Publikácie 1997 - 2006 na tvorivého pracovníka 6 5 4 3 2 1 0 Evanj UK Archeolog Etnolog Fil PU Filozof Fil UK Orientalist HistorMenej publikácií v databáze WOK majú ústavy SAV z oblasti vied o kultúre a umení. 27
 29. 29. VV2 – Citácie 1997 – 2006 v databáze WOK na tvorivého pracovníkaSkupina SPOL Citácie 1997 - 2006 na tvorivého pracovníka 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Ekonom ExpPsych SocEkon Pedag TVU SocBiolKom Progno Eur. St. Sociol Spolocen SPU UKMenej citácií v databáze WOK na tvorivého pracovníka majú ústavy: Prav, Polita ustavy z oblasti o kultúre a umení.Skupina HUM Citácie 1997 - 2006 na tvorivého pracovníka 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 Fil PU HumPrir Fil UK Etnolog Orientalist Filozof Archeolog PUMenej citácií v databáze WOK na tvorivého pracovníka majú ústavy z oblasti viedo kultúre a umení a ústav Histor. 28
 30. 30. VV2a – Priemerný počet citácií na prácu v databáze WOKSkupina SPOL Priemerný počet citácii na prácu z rokov 1997 - 2006 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Polit UM B Pedag UMB Ek onom SocBiolKom Pedag TVU Socio l Pr ogno Ex pPsych SpolocenMenší podiel citácií na publikáciu majú ústavy Polit a Pravo.Skupina HUM Priemerný počet citácii na prácu z rokov 1997 - 2006 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 Hum Prir Fil UK Fil TVU Etnolog Orientalist Filozof Archeolog PUMenej publikácií na prácu má ústav Histor a ústavy z oblasti vied o kultúre a umení. 29
 31. 31. VV4 – Počet interných doktorandov na oprávneného školiteľa v roku 2006Skupina SPOL Počet interných doktorandov na oprávneného školiteľa v roku 2006 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Medz vztah ExpPsych Pravo Spolocen Progno Eur. Št. TV UK SocBiolKom SPU EUBASkupina HUM Počet interných doktorandov na oprávneného školiteľa v roku 2006 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 SvetLiter Divadla SlovLiter Slavist Filozof Fil KU Hud Tan Etnolog Histor Archeolog Orientalist DejUmenia Film Tel VSMU VSMU 30
 32. 32. VV6 – Grantové prostriedky na tvorivého pracovníka v roku 2006 v tis. SkSkupina SPOL Grantové prostriedky na tvorivého pracovníka v roku 2006 v tis.Sk 700 600 500 400 300 200 100 0 ExpPsych Pravo Pedag TVU Spolocen Sociol Ekon TUKE Eur. St. Ekonom SocBiolKom SPUSkupina HUM Grantové prostriedky na tvorivého pracovníka v roku 2006 v tis.Sk 400 350 300 250 200 150 100 50 0 SlovLiter Divadla SvetLiter Filozof Slavist Teol TVU Histor Etnolog Archeolog Fil UK Orientalist DejUmenia HumPrir PU 31
 33. 33. 7. Výsledky ústavov SAV v počte citácií na prácu po preškálovanícelosvetovým priemerom Ako sme už spomínali v úvode. v tabuľkách v indikátore VV2a (priemerný početpublikácií na prácu) sme nebrali do úvahy celosvetové priemery. V nasledujúcej tabuľke uvádzame priemerný počet citácií na prácu v 22oblastiach výskumu. V prvom stĺpci tabuľky je celosvetový priemer prebranýz databázy WOK z časti ESI (Essential Science Indicators), v druhom stĺpci je prezaujímavosť uvedený ten istý priemer pre krajiny OECD. Údaje pre jednotlivé krajinypoužité pri výpočte druhého stĺpca pochádzajú tiež z databázy ESI, výpočet priemeruzostavila ARRA. Ukazuje sa, že priemer v krajinách OECD je o niečo vyšší akocelosvetový, čo nie je prekvapujúce. V ďalšom budeme používať pri škálovanívýsledkov v indikátore VV2a celosvetové údaje (prvý stĺpec).Tabuľka: Priemerný počet citácií na prácu v 22 vedných oblastiach podľa ESI Priemerná citovanosť Priemerná citovanosť vVedný odbor vo svete krajinách OECDMolekulárna biológia a genetika 24,79 28,17Imunológia 20,08 21,72Neurológia a vedy o správaní 17,33 18,9Biológia a biochémia 15,95 17,9Mikrobiológia 14,51 16,48Vedy o vesmíre 12,45 15,32Klinická medicína 11,32 13,28Farmakológia a toxikológia 10,26 11,59Psychiatria a psychológia 9,14 9,77Chémia 8,94 11,24Enviromentálne a ekologické vedy 8,91 10,35Vedy o zemi 8,16 10,32Fyzika 7,63 9,81Vedy o rastlinách a živočíchoch 6,61 7,77Poľnohospodárske vedy 5,69 6,78Veda o vlastnostiach materálov 5,04 6,18Ekonomické vedy 4,69 5,58Spoločenské vedy 3,82 4,43Strojárstvo 3,62 4,4Matematika 2,85 3,37Počítačové vedy 2,79 3,3 32
 34. 34. Skupina PRIR Ak chceme využiť údaje z predchádzajúcej tabuľky pre porovnávanie výsledkovjednotlivých ústavov v skupine PRIR, potrebujeme ústavy zo skupiny PRIR zaradiť dojednotlivých vedeckých oblastí v tejto tabuľke. Rozdelenie, ktoré sme použili, jev nasledujúcej tabuľke: Ústav Skupina ESIÚstav genetiky a biotechchnológiírastlín MolBiolGÚstav anorganickej chémie ChemÚstav experimentálnej fyziky FyzFMFI UK FyzÚstav molekulárnej biológie MolBiolGFyzikálny ústav FyzÚstav polymérov ChemBotanický ústav PlantAnimChemický ústav ChemPrirF UK ChemPrirF UPJS FyzAstronomický ústav SpaceSciGeofyzikálny ústav GeosciGeologický ústav GeosciHydrologický ústav GeosciMatematický ústav MatemGeografický ústav Geosci V prvom stĺpci tabuľky máme názov ústavu, v druhom stĺpci je skrátený názovskupiny ESI, do ktorej sme ústav zaradili. Niekedy je zaradenie ústavu do skupinyESI jednoznačné, inokedy je trocha problematické. Ospravedlňujeme sa týmústavom, ktoré sa „nenašli“ v skupine ESI, ktorú považujú za najvhodnejšiu. Pri fakultách je zaradenie do skupín ESI problematické vždy. Fakulty sme zaradilido skupín ESI podľa oblasti, v ktorej je najväčšia časť jej publikácií. Na nasledujúcomobrázku sú priemerné počty citácií na jednu publikáciu delené priemerným počtomcitácií na prácu v skupine ESI, do ktorej sme ústav zaradili. 33
 35. 35. Počet citácií na prácu delený počtom citácií na prácu v skupine ESI, do ktorej sme ústav zaradili1,2 10,80,60,40,2 0 Fyzikálny ústav experimentálnej Ústav genetiky a Ústav polymérov anorganickej Geografický Astronomický PrirF UPJS PrirF UK biotechchnológií chémie ústav Ústav ústav Ústav fyziky rastlín K najúspešnejším ústavom tu patria fyzikálne ústavy, matematický ústav a botanický ústav. O podrobnejšiu analýzu výsledkov z tohto obrázku sa teraz nebudeme pokúšať. Takéto hodnotenie by fakticky obsahovalo dva aspekty: a) porovnanie medzi ústavmi SAV zo skupiny PRIR a porovnanie týchto ústavov s vybranými fakultami, b) medzinárodné porovnanie ústavov a fakúlt s priemerom zahraničia. Tam, kde je na obrázku hodnota 1, je produkcia ústavu alebo fakulty porovnateľná so zahraničným priemerom. ARRA zamýšľa venovať sa podrobnejšie porovnaniu slovenskej vedy so zahraničím v blízkej budúcnosti a tam sa k analýze týchto výsledkov vrátime. 34
 36. 36. Skupina MEDPodobnú analýzu sme sa pokúsili uskutočniť aj v skupine MED. Rozdelenie ústavovdo skupín ESI je v nasledujúcej tabuľke: Ústav Skupina v ESIJesseniova LF UK ClinMedLF UPJS ClinMedNeurobiologický ústav NeuroSciNeuroimunologický ústav ImmunolÚstav experimentálnej endokrinológie ClinMedÚstav experimentálnej farmakológie PharmToxÚstav experimentálnej onkológie ClinMedÚstav molekulárnej fyziológie a genetiky MolBiolGÚstav normálnej a patologickej fyziológie ClinMedÚstav pre výskum srdca ClinMedVirologický ústav MolBiolGZdravSocF TVU ClinMedPodobným postupom ako vyššie pre skupinu PRIR prídeme k nasledujúcimvýsledkom. Počet citácií na prácu delený počtom citácií na prácu v skupine ESI, do ktorej sme ústav zaradili 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 Virologický ústav experimentálnej experimentálnej JessenLekF UK molekulárnej Neuroimunologický fyziológie a farmakológie genetiky onkológie Ústav Ústav Ústav ústav Aj v tomto prípade sa ospravedlňujeme ústavom SAV a fakultám, ktorénepovažujú svoje zaradenie do skupín ESI za primerané. Výsledky necháme „hovoriťza seba“ a vrátime sa k nim neskôr, keď sa bude ARRA podrobnejšie zaoberaťporovnaním výsledkov slovenskej vedy so zahraničím. V každom prípade na tomto 35
 37. 37. štádiu považujeme výsledky v tejto časti správy ARRA za ilustratívne a veľmipredbežné. Ďakujeme ešte raz členom Odbornej rady ARRA, že nás upozornili na možnostitohto typu analýzy. 36
 38. 38. 8. Záverečné poznámky V istom zmysle čísla uvedené v tejto správe hovoria samy za seba, podrobný komentár preto možno nie je nutný. Napriek tomu si dovolíme stručne upozorniť čitateľa na niektoré z výsledkov analýzy ARRA. Publikácie na tvorivého pracovníka (VV1) - V skupine PRIR sú aj pri rešpektovaní pravidla „pol na pol“ ústavy AnorgChem, Fyzika a ExpFyz o niečo úspešnejšie ako najlepšie z fakúlt, rozdiely ale nie sú výrazné. - V skupine TECH sú výsledky ústavov SAV a fakúlt porovnateľné, najúspešnejší sú FChPT STU a Elektro SAV. - V skupine MED sú najúspešnejšie ústavy SAV (VyskumSrdca, Neurobiol, ExpEndokrin, MolekFyzGen, Neuroimun) a až za nimi sa umiestnila UVL, „produktívne“ o približne 30 % viac ako najúspešnejšia fakulta FarmUK. - V skupine AGRO je situácia podobná, v rámci SR sú pomerne úspešné ústavy SAV: FyzioZvierat a Parazitolog. Citácie na tvorivého pracovníka (VV2) a citácie na publikáciu (VV2a) Situácia je tu podobná ako pri počte publikácií na tvorivého pracovníka. Počet interných doktorandov na oprávneného školiteľa v roku 2006 (VV4) Dáta ukazujú systematický trend podstatne nižších počtov interných doktorandov na oprávneného školiteľa v ústavoch SAV ako na podobne zameraných fakultách vysokých škôl. Analógie vedeckých ústavov organizačne združených mimo vysokých škôl existujú aj v zahraničí. Napríklad v SRN sú to Inštitúty Maxa Plancka a vo Francúzsku 37
 39. 39. ústavy CNRS. Ich spolupráca s fakultami je intenzívna a vedeckí pracovníci týchto ústavov často prednášajú na vysokých školách a vedú diplomové a dizertačné práce. Bolo by veľmi zaujímavé mať o týchto ústavoch a ich spolupráci s fakultami vysokých škôl podrobnejšie informácie a získať tak inšpiráciu o tom, ako by sa dala u nás zlepšiť spolupráca ústavov SAV a vysokých škôl. Platí, alebo by malo platiť, pravidlo „Najlepší doktorandi k najlepším vedeckým pracovníkom“. U nás by podľa neho museli byť vyššie počty doktorandov na najlepších ústavoch SAV. Podľa zistení ARRA je aj na fakultách vysokých škôl malá korelácia medzi počtami interných doktorandov a intenzitou výskumu. Tento výsledok ARRA bol spomenutý aj v sektorovej správe Európskej asociácie univerzít8 vypracovanej na základe inštitucionálnej evalvácie vysokých škôl v SR. Navrhovaným riešením je zvýšiť počet miest pre doktorandov, ktoré sú financované z grantových prostriedkov na výskumné projekty. Grantové prostriedky na tvorivého pracovníka (VV6) V skupine PRIR aj pri použití pravidla „pol na pol“ majú ústavy SAV (ExpFyz, MolekBiol) približne dvojnásobné grantové prostriedky ako najúspešnejšie fakulty a ďalšie ústavy (Fyzika, Hydrolog, Chem, Geolog a Polymer) vyššie prostriedky ako najúspešnejšie fakulty (PrirUK a FMFI UK). V skupine TECH sú rozdiely o niečo menšie, ale aj tu majú ústavy GeoTech a MaterMech vyššie prostriedky ako najúspešnejšia fakulta (FChPT STU). V skupine MED sú medzi najúspešnejšími ústavmi SAV (Virolog a Neuroimun) a najúspešnejšími fakultami (Farm UK) dramatické rozdiely. Aj ďalších 7 ústavov SAV má vyššie grantové prostriedky na tvorivého pracovníka ako najúspešnejšia fakulta.8 http://www.srk.sk/EVA/Slovakia_SectorEvaluationReport_080208.pdf 38
 40. 40. Tento výsledok je zaujímavé porovnať s indikátorom VV4 (počet internýchdoktorandov na oprávneného školiteľa) pre skupinu MED. S výnimkouNeuroimunologického ústavu SAV, kde je počet doktorandov pomerne vysoký,majú fakulty zo skupiny MED podstatne viac doktorandov ako ústavy SAV, ktorémajú vyššie grantové prostriedky. Okrem spomínaného pravidla „najlepšídoktorandi k najlepším vedeckým pracovníkom“ by asi malo platiť aj niečo akopravidlo „najlepší doktorandi k najlepšie financovanému výskumu“ – a zdá sa, žetoto pravidlo neplatí.K ilustračným príkladom výsledkov ústavov SAV zo skupín SPOL a HUMV počte publikácií (VV1) v skupine SPOL je najúspešnejší ústav ExpPsych,nasledovaný Ekonom, Progno, Sociol, SocBiolKom. Všetky z nich sú podstatneúspešnejšie ako tri fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktoré bolinajúspešnejšie v rámci fakúlt zo skupiny SPOL.V počte publikácií v skupine HUM dosiahol Filozofický ústav SAV dramaticky lepšievýsledky ako najlepšie fakulty (Fil UK, Evanj UK). Počty publikácií ďalších ústavovsú ešte nižšie.V počte citácií (VV2) v skupinách SPOL a HUM je situácia obdobná ako v prípadepublikácií. V skupine SPOL vedie ExpPsych ústav SAV, sledovaný ústavmiSocBiolKom, Progno, Spolocen, Sociol a Ekonom a po nich nasledujúnajúspešnejšie fakulty Pedag TVU a SocEkon UK.V skupine HUM je najúspešnejší Filozof ústav SAV, sledovaný fakultou HumPrirPrešovskej univerzity a fakultou Fil UK. 39

×