Hodnotenie SAV 2006

788 views

Published on

Published in: Business, Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
788
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Hodnotenie SAV 2006

 1. 1. SprávaPorovnanie výstupov ústavov Slovenskej akadémie vieda niektorých fakúlt verejných vysokých škôl v oblastivýskumu a vývoja © ARRA 2006
 2. 2. Správa zahŕňa výsledky projektu „Hodnotenie kvality výskumu a vývoja na vysokých školách a ústavoch SAV v Bratislavskom kraji“ financovaného zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu.Táto správa vznikla aj vďaka podpore týchto organizácií: www.pss.sk www.luba.sk www.orange.sk www.worldbank.sk www.yhman.skMediálnym partnerom ARRA je:www.trend.sk
 3. 3. Obsah1. Ciele ARRA ..........................................................................................3 1.1. K otázke hodnotenia ústavov SAV v oblasti humanitných a spoločenských vied .......................................................................4 1.2. Zaradenie ústavov SAV podľa odborov vedy a techniky s ohľadom na manuál Frascati ............................................................................5 1.3. Ústavy SAV ..................................................................................62. Kritériá................................................................................................93. Zber dát a metodika........................................................................... 104. Zmeny v štruktúre ústavov a ich odraz v publikáciách a citáciách ........... 10 4.1. Započítanie publikácie................................................................. 11 4.2. Počty citácií na tvorivého pracovníka ............................................ 12 4.3. Grantové prostriedky v roku 2005 ................................................ 12 4.4. Výsledky korešpondencie s jednotlivými ústavmi SAV .................... 13 4.5. Porovnanie výstupov vo vede a výskume pre ústavy SAV a fakulty vysokých škôl ............................................................................. 145. Výsledky ústavov SAV v jednotlivých kritériách a ich porovnanie s troma najúspešnejšími fakultami vysokých škôl .............................................. 15 5.1. Počet publikácií za obdobie 1995 – 2004 na tvorivého pracovníka .. 16 5.2. Počet citácií na práce z obdobia 1995 – 2004 na tvorivého pracovníka ................................................................................................ 18 5.3. Počet citácií na jednu publikovanú prácu z obdobia 1995 – 2004 .... 20 5.4. Počet prác v období 1995 – 2004 s viac ako 5 citáciami na tvorivého pracovníka ................................................................................. 23 5.5. Počet prác s viac ako 25 citáciami na tvorivého pracovníka v období 1995 – 2004 .............................................................................. 25 5.6. Prostriedky získané z agentúry VEGA v roku 2005 na tvorivého pracovníka ................................................................................. 27 5.7. Prostriedky získané z agentúry APVV v roku 2005 na tvorivého pracovníka ................................................................................. 30 5.8. Počet interných doktorandov na školiteľa...................................... 32 5.9. Interní doktorandi na fakultách a ústavoch SAV ............................ 356. Výsledné poradie ústavov v skupinách ................................................. 407. Niekoľko postrehov ............................................................................ 42 7.1. Množstvo, efektivita a kvalita....................................................... 42 7.2. Výstupy a peniaze ...................................................................... 46 7.3. Výchova mladých vedcov ............................................................ 48 7.4. Poznámka na záver..................................................................... 508. Niekoľko informácií z komunikácie s ústavmi SAV ................................. 52 8.1. Porovnanie údajov o citáciách a publikáciách ................................ 52 8.2. Informácia o mimodotačných zdrojoch ......................................... 53 8.3. Poznámka o „intenzitách“ a „objemoch“ ....................................... 549. Poďakovania a autorstvo .................................................................... 55 2
 4. 4. 1. Ciele ARRA Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA) vznikla akonezávislá mimovládna organizácia s právnou formou občianskeho združenia.K úlohám, ktoré si stanovila, patrí poskytovať verejnosti informácie o kvalitejednotlivých vysokoškolských inštitúcií na Slovensku a zavedenie spôsobuhodnotenia kvality vzdelávania poskytovaného vysokoškolskými inštitúciamina Slovensku, ako aj hodnotenia ich výstupov v oblasti vedy a výskumu.V decembri 2005 ARRA zverejnila prvé pilotné Hodnotenie verejných vysokýchškôl a ich fakúlt (ďalej len hodnotenie vysokých škôl)1. Úlohou ARRA nie je nahrádzať povinnosti a úlohy Akreditačnej komisievlády SR. V súvislosti s verejnými vysokými školami ARRA poskytuje zrkadlovýobraz o situácii v oblasti vysokoškolského vzdelávania na Slovensku podľazvolených kritérií. V súčasnosti ARRA neanalyzuje príčiny, ktoré vedúk zisteným výsledkom. V roku 2005 sa ARRA úspešne uchádzala o podporu z Európskehosociálneho fondu (ESF) na riešenie projektu „Hodnotenie kvality výskumu avývoja na vysokých školách a ústavoch SAV v Bratislavskom kraji“. Jehocieľom je „vytvoriť systém hodnotenia výskumnej a vývojovej práce navysokých školách a ústavoch SAV podľa zvolených kritérií a porovnať výskuma vývoj na vysokých školách a na príbuzných ústavoch SAV“. Aby totohodnotenie bolo úplnejšie, ARRA po vnútorných diskusiách pristúpilak publikovaniu svojich zistení zahrnúc do svojich správ aj výskumnéorganizácie v ostatných častiach Slovenska, pretože takýto prístup môžeposkytnúť komplexnejší pohľad na danú problematiku. Metodika vyvinutáv rámci projektu ESF sa pritom len použila na spracovanie dát ostatných(„nebratislavských“) organizácií.1 Celú správu možno nájsť na www.arra.sk. 3
 5. 5. Postup, ktorý ARRA použila už pri hodnotení vysokých škôl naSlovensku a ich fakúlt v predchádzajúcom roku 2005, spočíval: • vo výbere istého počtu indikátorov, ktoré súvisia s výskumom (a jeho prípadnou kvalitou) na jednotlivých vysokých školách, • v porovnávaní porovnateľného, teda fakúlt s podobným zameraním a podobnými podmienkami práce, a to v šiestich skupinách podľa tzv. manuálu „Frascati“ (podrobnosti sú uvedené nižšie)2, • v hodnotení intenzity výkonu, nie celkového výkonu3, • v používaní verejne dostupných dát,. Aby bolo možné porovnať výsledky fakúlt a podobne zameranýchústavov SAV, analýza výstupov ústavov SAV bola vykonaná obdobnýmspôsobom. 1.1. K otázke hodnotenia ústavov SAV v oblasti humanitných a spoločenských vied Podstatná časť údajov, ktoré ARRA pri analýze výstupov jednotlivýchústavov SAV brala do úvahy, pochádza z informácií o publikáciách a ichcitáciách zachytených vo verejne dostupnej databáze WoK. Po skúsenostiach z viacerých verejných diskusií o hodnotení vysokýchškôl, ako aj po korešpondencii s riaditeľmi ústavov SAV, ARRA v tomto rokunebude hodnotiť vedeckú produkciu spoločenskovedne a humanitneorientovaných ústavov v oblasti publikácií a citácií v databáze WoK.Podrobnejšia analýza tejto otázky je v prílohe A.2 Frascati Manual, 6. vyd., OECD 2002, Paríž, str. 67.3 Napríklad jedným z kritérií bol celkový počet publikácií danej fakulty uvedený v databázeWeb of Knowledge spoločnosti Thomson (ďalej len WoK)3 delený počtom tvorivýchpracovníkov fakulty (učitelia a vedeckí pracovníci s vysokoškolským vzdelaním). Celkový početpublikácií bez delenia počtom tvorivých pracovníkov by bol podstatne ovplyvnený veľkosťoufakulty a neodrážal by intenzitu práce jej tvorivých pracovníkov. 4
 6. 6. 1.2. Zaradenie ústavov SAV podľa odborov vedy a techniky s ohľadom na manuál Frascati Prístup ARRA k hodnoteniu fakúlt a ústavov spočíva na niekoľkýchzásadách. Prvou sú verejne dostupné kvantitatívne údaje, ktoré sú všeobecnechápané ako indikátory kvality. Druhou je nezávislý pohľad na výsledky.Treťou zásadou je skupinový (clusterový) prístup k hodnoteniu. Rozdelenieústavov SAV a fakúlt vysokých škôl do rovnakých skupín na základepodobnosti zamerania umožňuje ich vzájomné porovnanie. Ústavy SAV boli rozdelené na základe manuálu Frascati do týchtoskupín: • prírodné vedy (PRIR) tvorí matematika a počítačové vedy, fyzikálne vedy, chemické vedy, biologické vedy a vedy o zemi a životnom prostredí, • technické vedy (TECH) obsahujú stavebné inžinierstvo, elektroinžinierstvo, elektroniku, strojárstvo a iné technické vedy, • lekárske vedy (MED) – sem sa zaraďujú najmä všeobecné lekárstvo a stomatológia, klinická medicína a farmaceutické vedy (ošetrovateľstvo a zdravotníctvo je zaradené do skupiny sociálnych vied), • pôdohospodárske vedy (AGRO) tvoria poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybolov, veterinárna medicína a príbuzné vedy, • spoločenské vedy (SOC) tvorí psychológia, ekonómia, pedagogické vedy, právo, politické vedy, ošetrovateľstvo, zdravotníctvo, iné spoločenské vedy. • humanitné vedy (HUM) sú história, jazyky a literatúra a iné humanitné vedy.Rovnako boli zaradené už skôr aj fakulty vysokých škôl. 5
 7. 7. 1.3. Ústavy SAV4Tab. 1.: Rozdelenie ústavov SAV podľa manuálu Frascati a vysvetlnie používaných skratiek Oddelenie vied o neživej prírodeVedy o zemiNázov ústavu Skrátený názov Vedný odborAstronomický ústav Astronom SAV PRIRGeofyzikálny ústav Geofyz SAV PRIRGeografický ústav Geograf SAV PRIRGeologický ústav Geolog SAV PRIRÚstav hydrológie Hydrolog SAV PRIRMatematicko-fyzikálne vedy a informatikaNázov ústavu Skrátený názov Vedný odborFyzikálny ústav Fyzika SAV PRIRMatematický ústav Matem SAV PRIRÚstav experimentálnej fyziky ExpFyz SAV PRIRÚstav informatiky InformatSAV TECHTechnické vedyNázov ústavu Skrátený názov Vedný odborElektrotechnický ústav Elektro SAV TECHÚstav geotechniky GeoTech SAV TECHÚstav materiálov a mechaniky strojov MaterMech SAV TECHÚstav materiálového výskumu MaterVysk SAV TECHÚstav merania Merania SAV TECHÚstav stavebníctva a architektúry StavArch SAV TECH4 Zaradenie ústavov SAV do skupín podľa manuálu Frascati bolo prediskutované s doc. RNDr.Petrom Samuelym, DrSc., z SAV. 6
 8. 8. Tab. 1 (pokrač.): Rozdelenie ústavov SAV podľa manuálu Frascati a vysvetlnie používaných skratiek Oddelenie vied o živej prírode a chemických vedáchLekárske vedyNázov ústavu Skrátený názov Vedný odborNeurobiologický ústav Neurobiol SAV MEDNeuroimunologický ústav Neuroimun SAV MEDÚstav experimentálnej endokrikológie ExpEndokrin SAV MEDÚstav experimentálnej farmakológie ExpFarmak SAV MEDÚstav experimentálnej onkológie ExpOnkol SAV MEDÚstav molekulárnej fyziológie a genetiky MolekFyzGen SAV MEDÚstav normálnej a patologickej fyziológie NormPatFyz SAV MEDÚstav pre výskum srdca VyskumSrdca SAV MEDVirologický ústav Virolog SAV MEDBiologické a chemické vedyNázov ústavu Skrátený názov Vedný odborBotanický ústav Botan SAV PRIRChemický ústav Chem SAV PRIRÚstav anorganickej chémie AnorgChem SAV PRIRÚstav genetiky a biotechnológií rastlín GenBiotech SAV PRIRÚstav molekulárnej biológie MolekBiol SAV PRIRÚstav polymérov Polymer SAV PRIRPoľnohospodárske a veterinárne vedyNázov ústavu Skrátený názov Vedný odborParazitologický ústav Parazitolog SAV AGROÚstav biochémie a genetiky živočíchov BiochemGen SAV AGROÚstav ekológie lesa EkoLes SAV AGROÚstav fyziológie hospodárskych zvierat FyzioZvierat SAV AGROÚstav krajinnej ekológie KrajinEkol SAV AGROÚstav zoológie Zoolog SAV AGRO 7
 9. 9. Tab. 1. (pokrač.): Rozdelenie ústavov SAV podľa manuálu Frascati a vysvetlnie používaných skratiek Oddelenie vied o spoločnosti a kultúreVedy o dejináchNázov ústavu Skrátený názov Vedný odborArcheologický ústav Archeolog SAV HUMHistorický ústav Histor SAV HUMÚstav etnológie Etnolog SAV HUMÚstav orientalistiky Orientalist SAV HUMVedy o človeku a spoločnostiNázov ústavu Skrátený názov Vedný odborFilozoficky ústav SAV Filozof SAV HUMKabinet výskumu sociálnej a biologickej komunikácie SocBiolKom SAV SPOLPrognostický ústav SAV Progno SAV SPOLSociologický ústav SAV Sociol SAV SPOLSpoločenskovedný ústav Spolocen SAV SPOLÚstav experimentálnej psychológie ExpPsych SAV SPOLÚstav politických vied Polit SAV SPOLÚstav slovenskej a svetovej ekonomiky Ekonom SAV SPOLÚstav štátu a práva Pravo SAV SPOLVedy o kultúre a umeníNázov ústavu Skrátený názov Vedný odborJazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Jazyko SAV HUMKabinet divadla a filmu Divadla SAV HUMSlavistický ústav Jána Stanislava Slavist SAV HUMÚstav dejín umenia DejUmenia SAV HUMÚstav hudobnej vedy Hudba SAV HUMÚstav slovenskej literatúry SlovLiter SAV HUMÚstav svetovej literatúry SvetLiter SAV HUM 8
 10. 10. 2. Kritériá Kritériá pre hodnotenie ústavov SAV boli zostavené podobne ako prihodnotení vysokých škôl. Táto podobnosť umožňuje porovnať výkonnosťústavov SAV a fakúlt verejných vysokých škôl. Niektoré kritériá použité prihodnotení fakúlt sa týkali bakalárskeho a magisterského štúdia, tie v prípadeústavov SAV neboli použité5. Výkony fakúlt verejných vysokých škôl sazapočítavajú s koeficientom 2, a to z dôvodu, že len asi polovicu svojho časuvenujú učitelia a výskumní pracovníci VVŠ výskumnej činnosti, druhú polovicuvenujú výučbe.Tab. 2.: Kritériá hodnotené v správe 1.1. Veda a výskumVV1 počet publikácií za obdobie 1995 – 2004 na tvorivého pracovníkaVV2 počet citácií za obdobie 1995 – 2004 na tvorivého pracovníkaVV3 priemerný počet citácií na jednu prácuVV4 počet publikácií s viac ako 5 citáciam na jednu prácu na tvorivého pracovníka iVV5 počet publikácií s viac ako 25 citáciam na jednu prácu na tvorivého pracovníka i 1.2. Grantová úspešnosťVV6 prostriedky z VEGA na jedného tvorivého pracovníkaVV7 prostriedky z APVV na jedného tvorivého pracovníka 1.3. Doktorandské štúdiumVV8 počet interných doktorandov na jedného tvorivého pracovníka. počet doktorandov pôsobiacich na ústavov SAV z interných doktorandov prijatých na štúdiumVV9 v roku 2005/20065 Ústavy SAV prechádzajú pravidelnou akreditáciou a evalváciou. Hodnotenie ARRA má iné(jednoduchšie) pravidlá a berie do úvahy menší počet informácií. 9
 11. 11. 3. Zber dát a metodika Údaje o počte publikácií a citácií sú za obdobie 1995 – 20046. Na vyhodnocovanie sa použili všetky publikácie, v ktorých je možnéidentifikovať pracovisko autora ako niektorú zo súčastí SAV. Výhodou tohto postupu je napríklad to, že sa nestrácajú údaje zaústav, ktorý bol zlúčený s iným ústavom.4. Zmeny v štruktúre ústavov a ich odraz v publikáciách acitáciách V období rokov 1995 – 2004 (čo je tzv. sledované obdobie) sauskutočnili nasledujúce zmeny v štruktúre ústavov SAV: • Mikrobiologický ústav SAV sa stal súčasťou Ústavu molekulárnej biológie SAV, • Ekobiologický ústav SAV sa premenoval na Ústav zoológie SAV, • Fytopatologický ústav SAV bol rozdelený na viacero ústavov. Rešpektujúc tieto zmeny, bolo treba urobiť nasledujúce úpravy: • všetky publikácie a citácie s autormi z Mikrobiologického ústavu SAV boli zaradené do publikácií a citácií Ústavu molekulárnej biológie SAV, • všetky publikácie a citácie s autormi z Ekobiologického ústavu SAV boli zaradené do publikácií a citácií Ústavu zoológie SAV, • publikácie s autormi z bývalého Fytopatologického ústavu SAV sa nevzali do úvahy; bol to len malý počet prác (38)6 Pre porovnanie s fakultami vysokých škôl bolo potrebné zvoliť rovnaké sledované obdobie.Údaje získal externý expert prof. RNDr. Vladimír Kellö, DrSc. 10
 12. 12. a prípadná zmena (rozdelenie tohto počtu medzi ďalšie ústavy) by podstatne neovplyvnila výsledky zistení. 4.1. Započítanie publikácie Publikácia je zahrnutá do publikácií určitého ústavu: • ak sa nachádza v databáze WoK, • ak je medzi jej autormi aspoň jeden pracovník tohto ústavu, • ak je meno ústavu explicitne uvedené v zozname pracovísk autorov, • ak bola publikovaná v rokoch 1995 – 2004, • ak je v názve pracoviska uvedené „Slovakia“ alebo „Slovensko“ alebo „Slovenská republika“ a zároveň je uvedená v jednej z možných označení alebo skratiek SAV. Publikácia je započítaná do zoznamu publikácií daného ústavu, ak jemedzi jej autormi aspoň jeden pracovník daného ústavu. Celkový početautorov sa neberie do úvahy. Pri tomto spôsobe sa práca, ktorú publikovaljediný autor, započítava rovnako ako publikácia s veľkým počtom autorov. Zahraničné skúsenosti ukazujú, že podľa zvolenej metódy získavaniainformácií o publikáciách z databázy WOK sa môžu „stiahnuté“ (elektronickyvyfiltrované) počty publikácií líšiť až o 20 % od údajov, ktoré má k dispozíciasamotná inštitúcia. Táto skutočnosť môže byť spôsobená inou metodikousťahovania informácií z databázy WoK alebo inými kritériami na zaradeniepráce do publikácií ústavu.77 Príkladom je situácia, keď je pracovník ústavu napr. na dlhodobom zahraničnom pobyte,neuvedie v publikácii dve pracoviská, ale k svojmu menu dá (okrem zahraničného pracoviska,na ktorom práve pôsobí) aj znak *) a pod čiarou je uvedené napr. „*) On leave of absencefrom the Institute of ..., SAV Bratislava“. Ústav prácu zaradí medzi svoje publikácie, ale privyššie opísanom postupe sa tam publikácia neobjaví, pretože WoK ju neidentifikuje ako prácuz SAV. 11
 13. 13. 4.2. Počty citácií na tvorivého pracovníka Pri každej publikácii vo WoK je uvedená aj informácia o tom, koľkokrátbola každá práca, publikovaná v danom období, citovaná. Tieto počty boli prejednotlivé ústavy sčítané. Na základe rovnakej informácie boli tiež určenépočty prác, ktoré boli citované viac ako 5-krát, a ďalšie, ktoré boli citovanéviac ako 25-krát. ARRA plánuje v ďalšom období uverejňovať aj najviaccitované práce a najviac citovaných autorov z hodnotenej inštitúcie v danomhodnotenom období. Údaje o prácach citovaných viac ako 5-krát a viac ako 25-krát prefakulty vysokých škôl sú za obdobie 1996 – 2005 (a nie za 1995 – 2004 akopri ústavoch SAV). Vzhľadom na to, že ide o desaťročné obdobie a tieto údajesa menia len pomaly, v podstate nedochádza k významnému skresleniu dát aporovnania. Databáza WoK neumožňuje automatizovaným spôsobom vylúčiťtakzvané autocitácie, teda citácie, pri ktorých je aspoň jeden autor z citujúcejpráce identický s aspoň jedným z autorov citovanej práce8, preto sú tietosúčasťou celkového počtu citácií. 4.3. Grantové prostriedky v roku 2005 Údaje o grantoch VEGA za rok 2005 sú zo stránky SAV9, o grantovýchprostriedkoch APVV zo stránky agentúry APVV10. Údaje o grantoch VEGA súpomerne podrobné, údaje na stránke APVV udávajú, kedy bol grant udelený,ako dlho sa projekt bude riešiť a aké sú celkové prostriedky. Viaceré z týchtoúdajov boli neskôr spresnené v korešpondencii s jednotlivými ústavmi SAV.8 ARRA pripraví riešenie tejto otázky v ďalších hodnoteniach, napr. s využitím databázySCOPUS.9 www.sav.sk10 www.apvv.sk 12
 14. 14. 4.4. Výsledky korešpondencie s jednotlivými ústavmi SAV ARRA sa po skúsenostiach s hodnotením vysokých škôl rozhodla v čomožno najväčšej miere verifikovať používané údaje so samotnýmiinštitúciami, ktorých sa týkajú. Preto ARRA 15. júna 2006 oslovila riaditeľovústavov SAV listom, v ktorom ich požiadala o spresnenie zhromaždenýchúdajov a o poskytnutie ďalších (najmä o pridelených grantoch mimo schémVEGA a APVV). Na list ARRA odpovedalo 54 % oslovených ústavov. Podrobnejšíprehľad je v nasledujúcej tabuľke. Tab. 3.: Podiel ústavov, sktorými ARRA korešpondovala, podľa Frascati skupín Skupina ústavov Počet ústavov Počet odpovedí Percento odpovedí PRIR 14 7 50% TECH 7 4 57% MED 9 4 44% AGRO 6 3 50% SPOL 8 4 50% HUM 12 8 67% Spolu 56 30 54% Korekcie k objemu prostriedkov pridelených ústavom v rámci schémVEGA a APVV na rok 2005 boli len menšieho rozsahu. ARRA bude používaťtieto korigované údaje. Korekcie k údajom o počte publikácií a citácií získaných z WoK saobjavili v menšom počte prípadov. Údaje z ústavov boli viac ráz založené nainom zdroji informácií, v takom prípade ich nebolo možné použiť vzhľadom nazvolenú metodiku11. Niektoré z ústavov uviedli údaje o svojich publikáciácha citáciách založené na databáze WoK. Informácia o hodnotách z týchtoústavov sa uvádza spolu s komentárom nižšie. Porovnanie s hodnotami ARRAumožňuje odhadnúť nepresnosti spojené s malými rozdielmi v metodike11 SCOPUS, vlastná databáza ústavu. 13
 15. 15. a v kritériách12. Niektoré ústavy SAV poskytli podrobné informácieo mimorozpočtových prostriedkoch, ktoré získali v roku 2005. Informácia jeuvedená v rámci dodatočných informácií. 4.5. Porovnanie výstupov vo vede a výskume pre ústavy SAV a fakulty vysokých škôl V rámci každej zo skupín podľa manuálu Frascati (PRIR, TECH, MED,AGRO) uvádzame výsledky ústavov SAV a porovnávame ich s výsledkamitroch najlepších fakúlt (tieto sú prevzaté zo „Správy 2005“ ARRA z decembraminulého roka). Samozrejme, porovnanie možno rozšíriť aj o ďalšie fakultyverejných VŠ. Údaje sú uvedené v správe ARRA na www.arra.sk. Pre lepšiu možnosť porovnania sme vychádzali z všeobecneakceptovaného predpokladu, že vysokoškolský učiteľ venuje vedeckej prácipolovicu svojho času. Pri kritériách, ktorých sa to týka, sme preto výkonvysokej školy na tvorivého pracovníka vynásobili dvoma (v týchto grafoch jeúdaj za vysokú školu zložený z dvoch rovnako veľkých, farebne odlíšenýchstĺpcov). Tento spôsob konštrukcie grafov nebol uplatnený pri kritériu, ktoréudáva priemerný počet citácií na jednu publikáciu. Toto je kvalitatívnekritérium a nie je možné tvrdiť, že práce vysokoškolských učiteľov by mohli(alebo dokonca mali) byť o polovicu menej kvalitné ako práce vedeckýchpracovníkov SAV.12 Za podrobnú a pre nás v mnohom poučnú korešpondenciu k otázke publikácií a citáciív databáze WOK ďakujeme riaditeľovi Chemického ústavu SAV Ing. Igorovi Tvaroškovi,DrSc., a námestníkovi riaditeľa Ing. Miroslavovi Koóšovi, DrSc. 14
 16. 16. 5. Výsledky ústavov SAV v jednotlivých kritériách a ichporovnanie s troma najúspešnejšími fakultami vysokýchškôl V tejto časti uvádzame graficky spracované výsledky ústavov SAVv skupinách PRIR, TECH, MED a AGRO a ich porovnanie s tromanajúspešnejšími fakultami verejných vysokých škôl. Na rozdiel od „Správy2005“ o verejných vysokých školách v tomto prípade grafy nie súkomentované. Ide o zámer, pretože každý čitateľ si pri vlastnej analýze stavumôže vyvodiť vlastné závery. Fakty však často hovoria samy za seba. Napriektomu v závere tejto správy (kapitola 7) jej autori poukazujú na niektoré javy,ktoré sa v grafoch zreteľne vizualizujú. 15
 17. 17. 5.1. Počet publikácií za obdobie 1995 – 2004 na tvorivého pracovníka 5.1.i Skupina PRIR Počet publikácií na tvorivého pracovníka1614121086420 ExpFyz Hydrolog Geofyz Geograf AnorgChem Geolog GenBiotech MolekBiol Fyzika Botan Polymer Matem FMFI UK Chem Astronom Prir UK Prir UPJŠ 5.1.ii Skupina TECH Počet publikácií na tvorivého pracovníka181614121086420 MaterMech Merania GeoTech MaterVysk FCHPT StavArch TUKE Elektro Informat PriemTech Hutn STU TUAD 16
 18. 18. 0 2 4 6 8 10 12 14 16 0 2 4 6 8 10 12 14 16 Neurobiol Parazitolog VyskumSrdca FyzioZvierat ExpEndokrin 5.1.iv 5.1.iii Zoolog ExpFarmak NormPatFyz Veter UVL ExpOnkol EkoLes Skupina MED MolekFyzGen Skupina AGRO BiochemGen Farm UK Virolog KrajinEkol Počet publikácií na tvorivého pracovníka Počet publikácií na tvorivého pracovníka Neuroimun BiotPotr SPU Lek UPJŠ Les TUZV Lek UK17
 19. 19. 5.2. Počet citácií na práce z obdobia 1995 – 2004 na tvorivého pracovníka 5.2.i Skupina PRIR Počet citácií na tvorivého pracovníka12010080604020 0 Hydrolog ExpFyz Geograf AnorgChem Geolog Geofyz MolekBiol Fyzika GenBiotech Prír UK Chem Polymer Botan Matem FMFI UK Prír UPJŠ Astronom 5.2.ii Skupina TECH Počet citácií na tvorivého pracovníka706050403020100 MaterMech Merania GeoTech MaterVysk FCHPT StavArch Elektro PriemTech Informat STUBA Elektr STU TUAD 18
 20. 20. 0 10 20 30 40 50 0 10 20 30 40 50 60 70 80 MolekFyzGen Parazitolog ExpEndokrin Zoolog Virolog 5.2.iv 5.2.iii FyzioZvierat Neurobiol VyskumSrdca BiochemGen ExpOnkol Veter UVL Skupina MED NormPatFyz Skupina AGRO EkoLes ExpFarmak Neuroimun KrajinEkol Počet citácií na tvorivého pracovníka Počet citácií na tvorivého pracovníka Farm UK Les TUZV Lek UPJŠ BoitPotr SPU Lek UK19
 21. 21. 0 2 4 6 8 10 12 0 1 2 3 4 5 6 7 ExpFyz GeoTech GenBiotech Elektro FMFI UK – 2004 AnorgChem FCHPT MolekBiol 5.3.i STU 5.3.ii Fyzika Elektr STU Botan Polymer Merania Chem PriemTech Prír UK Skupina TECH Skupina PRIR TUAD Geolog StavArch Prír UPJŠ Počet citácií na jednu publikáciu Počet citácií na jednu publikáciu Geofyz MaterMech Astronom MaterVysk Hydrolog Matem Informat Geograf 5.3. Počet citácií na jednu publikovanú prácu z obdobia 199520
 22. 22. 0 1 2 3 4 5 0 2 4 6 8 10 12 14 Parazitolog Virolog MolekFyzGen Zoolog Neuroimun BiochemGen 5.3.iv 5.3.iii ExpEndokrin FyzioZvierat ExpOnkol Lesnícka Neurobiol TUZV Skupina MED NormPatFyz Skupina AGRO BiotPotr SPU VyskumSrdca VeterLek ExpFarmak Počet citácií na jednu publikáciu UVL Počet citácií na jednu publikáciu Farm UK EkoLes Lek UPJŠ KrajinEkol JessenLek UK21
 23. 23. Poznámky Isté porovnanie so zahraničím sa dá urobiť pomerne jednoducho,pretože v časopise The Times Higher Education Supplement13 bolipublikované priemerné počty citácií na článok v najlepších svetovýchuniverzitách. Niekoľko vybraných výsledkov tu ponúkame. Najskôr tie z najlepších: Tab. 4: Najlepšie školy v počte citácií na publikáciu Vysoká škola Priemerný počet citácií na jednu prácu publikovanú v r. 1995-2004 Harvard University 20,6 Princeton University 17,7 Stanford University 17,3 University of California, Berkeley 16,0 ETH Zurich 14,0 Cambridge University 12,9 Oxford University 12,2 Stred tabuľky v citovanom časopise: Tab. 5: Priemerné školy v počte citácií na publikáciu Vysoká škola Priemerný počet citácií na jednu prácu v publikovanú v r. 1995-2004 University of British Columbia 10,1 Copenhagen University 8,7 La Sapienza University Roma 7,8 Osaka University 7,313 THES zo 7. októbra 2005, str. 9. 22
 24. 24. 5.4. Počet prác v období 1995 – 2004 s viac ako 5 citáciami na tvorivého pracovníka 5.4.i Skupina PRIR Počet prác s viac ako 5 citáciami na tvorivého pracovníka76543210 Hydrolog ExpFyz Geograf AnorgChem Geolog Geofyz MolekBiol Fyzika GenBiotech Prír UK Chem Polymer Botan Matem FMFI UK Prír UPJŠ Astronom 5.4.ii Skupina TECH Počet prác s viac ako 5 citáciami na tvorivého pracovníka543210 MaterMech Merania GeoTech MaterVysk FCHPT PriemTechn StavArch Elektro Informat Elektr STU STU TUAD 23
 25. 25. 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 Neurobiol Parazitolog ExpEndokrin FyzioZvierat MolekFyzGen 5.4.iv 5.4.iii Zoolog ExpOnkol VyskumSrdca BiochemGen NormPatFyz Veter UVL Virolog Skupina MED pracovníka Skupina AGRO pracovníka EkoLes ExpFarmak Farm UK Les TUZV Neuroimun Počet prác s viac ako 5 citáciami na tvorivého Počet prác s viac ako 5 citáciami na tvorivého KrajinEkol Lek UJPŠ Agro SPU Lek UK24
 26. 26. 5.5. Počet prác s viac ako 25 citáciami na tvorivého pracovníka v období 1995 – 2004 5.5.i Skupina PRIR Počet prác s viac ako 25 citáciami na tvorivého pracovníka1,2 10,80,60,40,2 0 Hydrolog ExpFyz Geograf AnorgChem Geolog Geofyz MolekBiol GenBiotech Fyzika Prír UK Chem Botan Matem FMFI UK Polymer Prír UPJŠ Astronom 5.5.ii Skupina TECH Počet prác s viac ako 25 citáciami na tvorivého pracovníka0,40,30,20,1 0 Merania MaterMech GeoTech MaterVysk FCHPT StavArch Elektro PriemTech Informat Elektr STU STU TUAD 25
 27. 27. 0 0,1 0,2 0,3 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 MolekFyzGen Zoolog Virolog Parazitolog ExpEndokrin 5.5.iv 5.5.iii BiochemGen Neurobiol VyskumSrdca FyzioZvierat Neuroimun Veter UVL Skupina MED NormPatFyz pracovníka Skupina AGRO pracovníka Les TUZV ExpOnkol Farm UK EkoLes ExpFarmak Počet prác s viac ako 25 citáciami na tvorivého Počet prác s viac ako 25 citáciami na tvorivého KrajinEkol Lek UJPŠ AGRO SPU Lek UK26
 28. 28. 5.6. Prostriedky získané z agentúry VEGA v roku 2005 na tvorivého pracovníka14 5.6.i Skupina PRIR VEGA v tis. Sk na tvorivého pracovníka 150 125 100 75 50 25 0 ExpFyz AnorgChem Geolog Geofyz Botan Matem Prir UK InforInfTech Polymer STU 5.6.ii Skupina TECH VEGA v tis. Sk na tvorivého pracovníka 150 125 100 75 50 25 0 Merania MaterMech GeoTech MaterVysk FCHPT StavArch Elektro TUKE Informat Elektr STU Hutn STU14 Prostriedky do agentúry VEGA pre ústavy SAV sú pridelené Predsedníctvom SAVa prostriedky pre fakulty vysokých škôl sú prideľované Ministerstvom školstva SR. Porovnanieprostriedkov získaných jednotlivými ústavmi SAV medzi sebou má istú výpovednú hodnotu,porovnanie s vysokými školami zase odráža pomer prostriedkov pridelených Ministerstvomškolstva SR a Predsedníctvom SAV do grantovej schémy VEGA. 27
 29. 29. 0 25 50 75 100 125 150 175 200 0 25 50 75 100 125 150 Farm UK Les TUZV MolekFyzGen VeterLek UVL Neurobiol 5.6.iv 5.6.iii Záhrad SPU ExpOnkol JessenLek FyzioZvierat UK NormPatFyz Parazitolog Skupina MED Lek UK Skupina AGRO EkoLes VyskumSrdca ExpEndokrin BiochemGen VEGA v tis. Sk na tvorivého pracovníka VEGA v tis. Sk na tvorivého pracovníka Virolog KrajinEkol ExpFarmak Zoolog Neuroimun28
 30. 30. 0 25 50 75 100 0 25 50 75 100 Fil PU Športu PU Hudba TV UK DejUmenia Práv TVU Slavist 5.6.v 5.6.vi Archeolog Progno Teol TVU ExpPsych Fil UK Spolocen Etnolog Skupina HUM Skupina SPOL Filozof Ekonom Histor Sociol Divadla VEGA v tis. Sk na tvorivého pracovníka VEGA v tis. Sk na tvorivého pracovníka Polit SvetLiter Jazyko SocBiolKom Orientalist Pravo SlovLiter29
 31. 31. 5.7. Prostriedky získané z agentúry APVV v roku 2005 na tvorivého pracovníka15 5.7.i Skupina PRIR APVV v tis. Sk na tvorivého pracovníka 500 400 300 200 100 0 Hydrolog ExpFyz Geograf AnorgChem Fyzika Chem Prír UJPŠ InfInfTech Astronom STU 5.7.ii Skupina TECH APVV v tis. Sk na tvorivého pracovníka 200 175 150 125 100 75 50 25 0 Merania MaterMech GeoTech MaterVysk ŠpecTechn FCHPT StavArch Elektro Informat Elektr STU STU TUAD15 Agentúra APVV získava prostriedky priamo zo štátneho rozpočtu a súťaž o granty jeotvorená, takže projekty tímov z ústavov SAV a z fakúlt vysokých škôl majú rovnaké možnostiuspieť. Dáta z APVV majú výpovednú hodnotu pri porovnávaní úspešnosti ústavov SAVa fakúlt verejných vysokých škôl. 30
 32. 32. 0 50 100 150 200 250 0 50 100 150 200 250 300 MolekFyzGen BiochemGen Neurobiol FyzioZvierat ExpEndokrin 5.7.iv 5.7.iii EkoLes Virolog ExpOnkol Zoolog ExpFarmak Biotpotr SPU Skupina MED NormPatFyz Skupina AGRO Agro SPU VyskumSrdca JessenLek VeterLek UK UVL APVV v tis. Sk na tvorivého pracovníka APVV v tis. Sk na tvorivého pracovníka Farm UK KrajinEkol Lek UJPŠ Parazitolog Neuroimun31
 33. 33. 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 0 0,5 1 1,5 2 Inform. STUBA Ban TUKE Prír UK 5.8. FCHPT FMFI UK STU GenBiotech PriemTech 5.8.i 5.8.ii TUAD Geolog MolekBiol Merania Polymer MaterVysk AnorgChem Hydrolog Skupina PRIR Skupina TECH Elektro Geofyz Botan Informat Chem Fyzika GeoTech Počet interných doktorandov na školiteľa Počet interných doktorandov na školiteľa Počet interných doktorandov na školiteľa Matem MaterMech ExpFyz Geograf StavArch Astronom32

×