Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Hodnotenie fakúlt vysokých škôl 2015
PRÍLOHA:
Grafy k jednotlivým indikátorom v rámci skupín odborov
(za roky 2012, 2013, ...
2
OBSAH
1. Vysvetlivky ku grafom 3
2. Grafy po skupinách odborov 4
2.1 Skupina TECH 4
2.2 Skupina PRIR 24
2.3 Skupina MED ...
3
1. Vysvetlivky ku grafom
Ku každej skupine odborov ponúkame tento rok 20 grafov, z toho 9 ku kritériám vzdelávania a 11 ...
4
2.1 Skupina TECH
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
HF TUKE
FEVT TUZVO
FA STU
FEI STU
SjF STU
FŠT TUAD
SvF TUKE
EF ŽU
FCHPT STU...
5
0 20 40 60 80 100 120
HF TUKE
FI PEVŠ
FCHPT STU
FEVT TUZVO
SjF ŽU
FEI STU
EF ŽU
SjF STU
SjF TUKE
FPT TUAD
FA STU
SvF ŽU
...
6
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 110%
FI PEVŠ
FPT TUAD
FEI STU
FIIT STU
SjF STU
DF TUZVO
SvF ŽU
FA STU
FŠT TU...
7
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
LF TUKE
FIIT STU
SvF TUKE
DF TUZVO
FŠT TUAD
FRI ŽU
MTF STU
FEVT TUZVO
FA STU
TF SPU
S...
8
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5
FŠT TUAD
FPT TUAD
HF TUKE
SjF TUKE
FEVT TUZVO
LF TUKE
DF TUZVO
FBERG TUKE
FVT TUKE
SvF TUKE
SjF ...
9
0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9
FCHPT STU
FIIT STU
FEI TUKE
DF TUZVO
LF TUKE
FI PEVŠ
SvF ŽU
FEVT TUZVO
FEI STU
HF ...
10
0% 2% 4% 6% 8% 10% 12%
FRI ŽU
MTF STU
FPT TUAD
FBERG TUKE
FVT TUKE
FEVT TUZVO
SvF ŽU
FEI TUKE
TF SPU
DF TUZVO
EF ŽU
SjF...
11
0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7%
FI PEVŠ
TF SPU
FBERG TUKE
FIIT STU
MTF STU
FCHPT STU
SvF TUKE
FEI TUKE
FEI STU
FRI ŽU
HF TUKE
E...
12
0% 2% 4% 6% 8% 10% 12%
FIIT STU
FEI STU
SvF ŽU
FCHPT STU
FI PEVŠ
FRI ŽU
HF TUKE
SjF STU
SjF ŽU
FEI TUKE
EF ŽU
MTF STU
S...
13
0 1 2 3 4 5 6 7 8
FA STU
FI PEVŠ
TF SPU
SvF ŽU
FEVT TUZVO
FŠT TUAD
LF TUKE
SjF STU
SjF ŽU
FRI ŽU
DF TUZVO
SvF STU
MTF S...
14
0 10 20 30 40 50 60 70 80
FI PEVŠ
FA STU
FEVT TUZVO
SvF ŽU
TF SPU
FŠT TUAD
LF TUKE
SjF STU
DF TUZVO
SjF ŽU
SvF TUKE
SjF...
15
0 2 4 6 8 10 12
FI PEVŠ
FA STU
FEVT TUZVO
SvF ŽU
TF SPU
FŠT TUAD
FIIT STU
SvF TUKE
SjF TUKE
LF TUKE
DF TUZVO
FEI TUKE
E...
16
0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 160%
FI PEVŠ
FIIT STU
FEI STU
HF TUKE
FCHPT STU
FŠT TUAD
SjF STU
SvF STU
FPT TUAD
FA ...
17
0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6
FI PEVŠ
FA STU
DF TUZVO
SjF STU
TF SPU
SvF STU
LF TUKE
SjF ŽU
HF TUKE
FŠT TUAD
FEVT TUZ...
18
0 0,5 1 1,5 2 2,5
FA STU
FI PEVŠ
SjF ŽU
SjF STU
TF SPU
FEVT TUZVO
DF TUZVO
FIIT STU
FŠT TUAD
LF TUKE
HF TUKE
SvF STU
Sv...
19
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
FI PEVŠ
DF TUZVO
HF TUKE
SvF ŽU
SjF TUKE
FEI STU
LF TUKE
TF SPU
FCHPT STU
FEI TU...
20
0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18%
FI PEVŠ
FRI ŽU
FBERG TUKE
DF TUZVO
FEVT TUZVO
TF SPU
LF TUKE
MTF STU
SvF ŽU
FVT TUKE...
21
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000
FI PEVŠ
FŠT TUAD
FPT TUAD
TF SPU
FEVT TUZVO
FA STU
FRI ŽU
DF TUZVO
LF TUKE
MTF STU...
22
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
HF TUKE
FPT TUAD
FŠT TUAD
FEVT TUZVO
FI PEVŠ
FIIT STU
DF TUZVO
MTF STU
FA ST...
23
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000
FI PEVŠ
FŠT TUAD
FPT TUAD
FEVT TUZVO
TF SPU
FA STU
DF TUZVO
FRI ŽU
MTF STU
HF...
24
2.2 Skupina PRIR
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
FPriV UKF FEE TUZVO PriF UK FPriV UMB FPriV UCM FMFI UK PriF UPJŠ
13,6
11,2 1...
25
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
55%
60%
65%
PriF UPJŠ PriF UK FMFI UK FPriV UKF FPriV UCM FPriV UMB FEE TUZVO...
26
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
2,5%
3,0%
3,5%
FPriV UKF PriF UK PriF UPJŠ FMFI UK FEE TUZVO FPriV UCM FPriV UMB
3,0%
1,7%
1,4...
27
0
2
4
6
8
10
12
14
PriF UPJŠ FMFI UK PriF UK FPriV UCM FPriV UKF FPriV UMB FEE TUZVO
12,0 12,0
7,2
4,9
3,9
3,2
1,8
VV1 ...
28
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
FPriV UKF FPriV UCM FEE TUZVO PriF UK FMFI UK PriF UPJŠ FPriV UMB
76% 75%
67%
63...
29
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
PriF UK FEE TUZVO FMFI UK PriF UPJŠ FPriV UKF FPriV UCM FPriV UMB
63%
53%
42%
37% 36%
21%
18...
30
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
PriF UPJŠ FMFI UK PriF UK FPriV UCM FPriV UMB FPriV UKF FEE TUZVO
4030
34...
31
2.3 Skupina MED
0
5
10
15
20
25
30
35
40
VŠ SA FZ TUAD FZSP TU FSVZ
UKF
FZ KU FZO PU FaF UK JLF UK LF UPJŠ LF UK
35,0
2...
32
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
FZSP TU FZ KU JLF UK VŠ SA FSVZ
UKF
FZ TUAD FaF UK LF UPJŠ LF UK FZO PU
54%
47% 46%
40%
38%
...
33
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
LF UPJŠ JLF UK LF UK FaF UK VŠ SA FZ TUAD FZ KU FSVZ
UKF
FZSP TU FZO PU
36,5% 36,0%
2...
34
0
1
2
3
4
5
6
7
FaF UK LF UPJŠ JLF UK LF UK FZSP TU FZ TUAD FSVZ
UKF
VŠ SA FZ KU FZO PU
6,2
4,8
4,3 4,2
2,8
2,5
1,5
0,8...
35
0%
50%
100%
150%
200%
250%
300%
350%
FZ KU FSVZ
UKF
FZSP TU JLF UK LF UPJŠ VŠ SA LF UK FaF UK FZO PU FZ TUAD
350%
127%
...
36
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
FZSP TU FSVZ
UKF
JLF UK LF UPJŠ LF UK FaF UK FZ KU VŠ SA FZO PU FZ TUAD
41%
36%
2...
37
0
100
200
300
400
500
600
700
FaF UK LF UPJŠ FZSP TU LF UK JLF UK FZ KU FSVZ
UKF
FZO PU VŠ SA FZ TUAD
587 577
360
84 72...
38
2.4 Skupina AGRO
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
FZKI SPU FAPZ SPU FBP SPU LF TUZVO UVLF
17,8 17,4
16,5
14,7
9,8
SV1 - Poče...
39
0%
10%
20%
30%
40%
50%
LF TUZVO FAPZ SPU FBP SPU FZKI SPU UVLF
55% 53%
43%
35% 33%
SV4 - Podiel profesorov a docentov n...
40
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
UVLF FBP SPU FZKI SPU FAPZ SPU LF TUZVO
11,6%
1,5% 1,5% 1,4%
0,1%
SV8 - Podiel zahraničných štud...
41
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
FBP SPU UVLF LF TUZVO FAPZ SPU FZKI SPU
3,2
2,7
2,5
2,3
1,0
VV1 - Počet publikácií vo WoK na tv...
42
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
LF TUZVO FAPZ SPU FZKI SPU FBP SPU UVLF
91% 90%
85%
79%
52%
VV4a - Pomer počtu absolventov...
43
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
FBP SPU LF TUZVO FZKI SPU FAPZ SPU UVLF
60%
47%
43%
35%
29%
VV5 - Pomer počtu doktorandov - ...
44
0
100
200
300
400
500
600
700
LF TUZVO FZKI SPU FAPZ SPU UVLF FBP SPU
610
278
216
76
0
VV9 - Suma zahraničných grantov ...
45
2.5 Skupina EKONOM
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
43,6
31,7
27,5 25,8
21,4 21,2 20,8 20,5 20,1 19,5 18,6 17,1 16,5 15,4
SV...
46
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
68%
46% 44% 42% 38% 36% 36%
32% 32% 29% 28% 28% 27% 24%
SV4 - Podiel profesorov a do...
47
0%
1%
1%
2%
2%
3%
3%
4%
4%
3,9%
3,7%
3,0% 2,9%
2,4% 2,3%
1,4%
1,1% 1,0%
0,9% 0,8% 0,7% 0,6% 0,5%
SV8 - Podiel zahraničn...
48
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5 4,1
3,0
2,1 2,1
1,7
1,4
1,2 1,1 1,1 0,9 0,9
0,7 0,6
0,0
VV1 - Počet publikácií vo WoK na ...
49
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120% 105%
93% 91% 90% 85% 84% 83% 80%
74%
68%
60%
51%
0% 0%
VV4a - Pomer počtu absolventov dokt...
50
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
67%
61%
52%
45% 45% 45%
40% 39%
35%
26%
20%
9%
0% 0%
VV5 - Pomer počtu doktorandov -...
51
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
2462
2327
1319
1010 958
715 682 601 549
348 249 197 185
34
VV7 - Suma grantov KEGA, VEGA...
52
2.6 Skupina OSTATNE SPOL
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
38,5
36,4
29,0 27,1 26,8 26,4
23,7 23,0 21,9 20,8
14,7
10,9
3,7...
53
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70% 66%
62%
44% 42%
39%
36% 36% 35% 33% 32%
29%
21%
13%
SV4 - Podiel profesorov a docentov n...
54
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12% 10,7%
6,9%
3,5% 3,2%
0,0235294121,9%
0,7% 0,6% 0,5% 0,4% 0,3% 0,0% 0,0%
SV8 - Podiel zahraničnýc...
55
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4 3,61
2,06
1,06
0,87 0,87 0,78
0,58 0,53 0,42 0,31
0,13 0,11 0,00
VV1 - Počet publikácií vo Wo...
56
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
115%
75%
61%
56% 55% 51% 48%
39%
0% 0% 0% 0% 0%
VV4a - Pomer počtu absolventov doktorandsk...
57
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70% 63%
58% 55%
52%
43%
30%
20%
5%
0% 0% 0% 0% 0%
VV5 - Pomer počtu doktorandov - absolvento...
58
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1384
1244
959
56
0 0 0 0 0 0 0 0 0
VV9 - Suma zahraničných grantov - priemer na tvoriv...
59
2.7 Skupina FILOZOF
0
5
10
15
20
25
FiF UKF FHPriV
PU
FHV
UMB
FiF UK FiF UPJŠ FiF PU FiF TU FiF UCM FHV ŽU FiF KU
17,0 ...
60
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
FHPriV
PU
FiF TU FiF UK FiF KU FHV
UMB
FiF UKF FiF PU FiF UPJŠ FiF UCM FHV ŽU...
61
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
2,5%
FiF UK FiF UKF FiF PU FHV
UMB
FiF UCM FHV ŽU FiF TU FiF KU FiF UPJŠ FHPriV
PU
2,3%
2,2%
1...
62
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
FHPriV
PU
FiF
UPJŠ
FiF PU FHV
UMB
FiF KU FiF TU FiF UKF FHV ŽU FiF UK FiF
UCM
40,6
36,8
32,...
63
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
FiF TU FiF UPJŠ FHV
UMB
FHPriV
PU
FiF UK FiF KU FiF
UCM
FiF UKF FiF PU FHV ŽU
92%
83%...
64
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
FIF TU FiF KU FHPriV
PU
FiF UPJŠ FHV
UMB
FiF UK FiF UKF FIF PU FiF UCM FHV ŽU
44% 43%
39% 38...
65
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
FiF KU FiF
UCM
FiF TU FHV
UMB
FHPriV
PU
FiF UK FiF UPJŠ FHV ŽU FiF PU FiF UKF
3063
...
66
2.8 Skupina PRAV
0
10
20
30
40
50
60
FP PEVŠ PraF UMB PraF UK PraF TU FP VŠD PraF UPJŠ
41,5
32,7
22,2 20,2 19,5 18,8
SV...
67
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
FP VŠD FP PEVŠ PraF UPJŠ PraF UK PraF TU PraF UMB
53%
42% 42%
35% 33%
27%
SV4 - Podiel profe...
68
0%
5%
10%
15%
20%
25%
FP PEVŠ PraF UK PraF TU PraF UMB PraF UPJŠ FP VŠD
24,4%
3,1%
0,8% 0,3% 0,1% 0,0%
SV8 - Podiel zah...
69
0
5
10
15
20
25
30
35
PraF TU PraF UPJŠ PraF UK FP PEVŠ PraF UMB FP VŠD
31,3 31,0
27,9
25,7
14,8
4,9
VV1 - Body za publ...
70
0%
50%
100%
150%
200%
250%
300%
350%
400%
450%
500%
FP VŠD PraF UK FP PEVŠ PraF TU PraF UPJŠ PraF UMB
475%
76% 62% 58% ...
71
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
FP PEVŠ PraF TU PraF UPJŠ PraF UK PraF UMB FP VŠD
54% 54%
45%
43%
0% 0%
VV5 - Pomer počtu do...
72
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1
PraF TU PraF UK PraF UMB FP PEVŠ PraF UPJŠ FP VŠD
0 0 0 0 0 0
VV9 - Suma zahran...
73
2.9 Skupina PEDAGOG
0
5
10
15
20
25
30
PedF PU PedF UK PedF UKF PedF TU PedF UMB PedF UJS PedF KU FTVŠ UK FŠ PU
26,2
24...
74
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
PedF KU PedF PU PedF UJS PedF UKF PedF UK PedF TU FTVŠ UK PedF
UMB
FŠ PU
43% 42% ...
75
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
2,5%
3,0%
3,5%
4,0%
PedF
UMB
FTVŠ UK PedF KU PedF UJS PedF UKF PedF UK FŠ PU PedF TU PedF PU
3...
76
0
10
20
30
40
50
PedF
TU
PedF
UKF
FTVŠ UK PedF
UMB
PedF
UJS
PedF PU PedF KU PedF
UK
FŠ PU
42,1
32,5 31,0 29,8 28,7 26,7...
77
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
160%
PedF UKF FTVŠ UK PedF TU FŠ PU PedF
UMB
PedF PU PedF UK PedF KU PedF UJS
144%
10...
78
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
FTVŠ UK PedF
UMB
PedF UKF PedF UK PedF TU PedF KU PedF PU FŠ PU PedF UJS
58%
42%
32%
30% 29%...
79
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
FŠ PU PedF PU PedF
UMB
FTVŠ UK PedF TU PedF UK PedF UKF PedF UJS PedF KU
3353
2310
...
80
2.10 Skupina UMEL
0
2
4
6
8
10
12
14
FTF VŠMU FU TUKE HTF VŠMU FVU AU VŠVU DF VŠMU FDU AU FMU AU
10,2
7,4
6,6
6,2 5,9 5...
81
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
FTF VŠMU FDU AU FMU AU HTF VŠMU DF VŠMU FVU AU VŠVU FU TUKE
77%
61%
57% 57%
44% ...
82
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
20%
HTF VŠMU FMU AU VŠVU FTF VŠMU FDU AU DF VŠMU FU TUKE FVU AU
19,5%
12,9%
12,2%
3,...
83
0
1
2
3
4
5
6
7
FU TUKE FVU AU DF VŠMU FMU AU VŠVU FTF
VŠMU
FDU AU HTF
VŠMU
6,7
4,8
4,4
3,7 3,7
3,1 2,8
1,6
VV1 - Body ...
84
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
160%
HTF VŠMU FTF VŠMU FMU AU FVU AU VŠVU DF VŠMU FDU AU FU TUKE
119%
96%
83% 80% 76%...
85
0%
10%
20%
30%
40%
50%
FVU AU VŠVU FTF VŠMU DF VŠMU HTF VŠMU FMU AU FDU AU FU TUKE
30% 30% 29% 28%
23%
19%
9%
6%
VV5 - ...
86
0
50
100
150
200
250
VŠVU FDU AU FMU AU FVU AU FU TUKE FTF VŠMU HTF VŠMU DF VŠMU
204
0 0 0 0 0 0 0
VV9 - Suma zahraničn...
87
2.11 Skupina TEOLOG
0
5
10
15
20
25
30
GKTF PU PBF PU TF KU RKCMBF UK EBF UK FRT UJS TF TU
28,6
23,1
13,7
9,0 8,6
6,7 6...
88
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
PBF PU FRT UJS TF TU EBF UK TF KU GKTF PU RKCMBF UK
65%
56% 54%
43% 43% 42%
27%
SV4 ...
89
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
FRT UJS EBF UK TF TU RKCMBF UK PBF PU TF KU GKTF PU
42,4%
10,9%
3,6% 3,2% 3,0% 1,...
90
0
10
20
30
40
50
60
70
GKTF PU PBF PU EBF UK TF KU TF TU RKCMBF
UK
FRT UJS
63,1
57,4
39,2
32,5
28,0
14,7 12,4
VV1 - Bod...
91
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
GKTF PU TF KU PBF PU FRT UJS TF TU RKCMBF UK EBF UK
81%
73% 72%
53% 50% 46%
40%
VV4a - Pom...
92
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
GKTF PU FRT UJS RKCMBF UK PBF PU TF KU TF TU EBF UK
58% 57%
29% 29%
26%
18%
13%
VV5 - Pomer ...
93
0
50
100
150
200
250
300
350
TF TU GKTF PU TF KU PBF PU FRT UJS EBF UK RKCMBF UK
307
104
13
0 0 0 0
VV9 - Suma zahranič...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Arra priloha 2015

47,436 views

Published on

Priloha k Hodnoteniu fakult VS

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Arra priloha 2015

 1. 1. Hodnotenie fakúlt vysokých škôl 2015 PRÍLOHA: Grafy k jednotlivým indikátorom v rámci skupín odborov (za roky 2012, 2013, 2014) Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA) November 2015
 2. 2. 2 OBSAH 1. Vysvetlivky ku grafom 3 2. Grafy po skupinách odborov 4 2.1 Skupina TECH 4 2.2 Skupina PRIR 24 2.3 Skupina MED 31 2.4 Skupina AGRO 38 2.5 Skupina EKONOM 45 2.6 Skupina OSTATNE SPOL 52 2.7 Skupina FILOZOF 59 2.8 Skupina PRAV 66 2.9 Skupina PEDAGOG 73 2.10 Skupina UMEL 80 2.11 Skupina TEOLOG 87
 3. 3. 3 1. Vysvetlivky ku grafom Ku každej skupine odborov ponúkame tento rok 20 grafov, z toho 9 ku kritériám vzdelávania a 11 ku kritériám výskumu. Väčšina grafov ponúka porovnanie ukazovateľov za rok 2014 (ktoré boli vyhodnocované v tohtoročnom hodnotení) s ukazovateľmi rokov 2013 a 2012. Vo viacerých kritériách sa používa priemer údajov za niekoľko rokov, aj v tomto prípade je výsledok zobrazený v stĺpci označenom rokom 2014. Platí pravidlo, že čím väčšia je hodnota daného ukazovateľa, tým lepší je výkon fakulty. Výnimkou sú tri grafy, kde sme sa pre lepšiu názornosť rozhodli kritérium graficky znázorniť inverzne - ide o kritérium SV1 (koľko študentov pripadá na jedného učiteľa), SV2 (koľko študentov pripadá na jedného profesora alebo docenta) a SV10 (aká je nezamestnanosť absolventov). Pri týchto grafoch platí, že najmenšia hodnota je tou najlepšou hodnotou.
 4. 4. 4 2.1 Skupina TECH 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 HF TUKE FEVT TUZVO FA STU FEI STU SjF STU FŠT TUAD SvF TUKE EF ŽU FCHPT STU FI PEVŠ SvF ŽU SjF TUKE SvF STU FEI TUKE FPT TUAD SjF ŽU LF TUKE FBERG TUKE DF TUZVO FRI ŽU MTF STU FVT TUKE TF SPU FIIT STU 6,9 8,9 10,8 11,2 11,5 11,7 12,1 12,4 12,5 12,6 13,0 13,8 13,9 14,0 14,1 14,3 14,9 15,1 16,8 17,0 17,9 18,2 21,9 42,2 SV1 - Počet študentov na učiteľa v roku 2014 2014 2013 2012
 5. 5. 5 0 20 40 60 80 100 120 HF TUKE FI PEVŠ FCHPT STU FEVT TUZVO SjF ŽU FEI STU EF ŽU SjF STU SjF TUKE FPT TUAD FA STU SvF ŽU FŠT TUAD SvF STU FBERG TUKE FEI TUKE SvF TUKE FVT TUKE LF TUKE FRI ŽU DF TUZVO MTF STU TF SPU FIIT STU 10,9 18,0 19,8 22,8 22,8 23,5 24,5 24,5 24,6 27,1 27,3 31,0 31,3 32,3 32,6 33,2 34,0 37,1 43,8 45,3 45,6 46,4 52,2 119,0 SV2 - Počet študentov na profesora alebo docenta v roku 2014 2014 2013 2012
 6. 6. 6 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 110% FI PEVŠ FPT TUAD FEI STU FIIT STU SjF STU DF TUZVO SvF ŽU FA STU FŠT TUAD SvF STU FRI ŽU SvF TUKE MTF STU EF ŽU SjF ŽU HF TUKE FCHPT STU LF TUKE FBERG TUKE FEI TUKE SjF TUKE FVT TUKE FEVT TUZVO TF SPU 0,8 84% 88% 90% 92% 92% 92% 93% 94% 94% 94% 95% 95% 95% 96% 97% 97% 98% 98% 99% 100% 100% 100% 100% SV3 - Podiel učiteľov s PhD. na všetkých učiteľov v roku 2014 2014 2013 2012
 7. 7. 7 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% LF TUKE FIIT STU SvF TUKE DF TUZVO FŠT TUAD FRI ŽU MTF STU FEVT TUZVO FA STU TF SPU SvF ŽU FEI TUKE SvF STU FBERG TUKE SjF STU FEI STU FVT TUKE EF ŽU FPT TUAD SjF TUKE SjF ŽU FCHPT STU HF TUKE FI PEVŠ 34% 35% 36% 37% 38% 38% 39% 39% 40% 42% 42% 42% 43% 46% 47% 48% 49% 50% 52% 56% 63% 63% 64% 70% SV4 - Podiel profesorov a docentov na všetkých ucitelov v roku 2014 2014 2013 2012
 8. 8. 8 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 FŠT TUAD FPT TUAD HF TUKE SjF TUKE FEVT TUZVO LF TUKE DF TUZVO FBERG TUKE FVT TUKE SvF TUKE SjF ŽU FEI STU FIIT STU SvF ŽU TF SPU MTF STU FEI TUKE SjF STU FI PEVŠ EF ŽU FA STU SvF STU FCHPT STU FRI ŽU 0,22 0,24 0,33 0,51 0,52 0,64 0,64 0,67 0,69 0,72 0,81 0,95 1,04 1,11 1,14 1,25 1,32 1,35 1,35 1,40 1,59 1,59 1,78 1,84 SV6 - Pomer počtu prihlásených na štúdium k plánu v roku 2014 2014 2013 2012
 9. 9. 9 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 FCHPT STU FIIT STU FEI TUKE DF TUZVO LF TUKE FI PEVŠ SvF ŽU FEVT TUZVO FEI STU HF TUKE SvF STU SjF STU SvF TUKE SjF ŽU FBERG TUKE SjF TUKE EF ŽU FVT TUKE FRI ŽU MTF STU TF SPU FPT TUAD FŠT TUAD FA STU 0,55 0,57 0,61 0,64 0,66 0,67 0,68 0,69 0,70 0,71 0,72 0,72 0,72 0,72 0,73 0,74 0,74 0,78 0,78 0,81 0,81 0,82 0,84 0,88 SV7 - Pomer počtu zapísaných študentov k počtu prijatých v roku 2014 2014 2013 2012
 10. 10. 10 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% FRI ŽU MTF STU FPT TUAD FBERG TUKE FVT TUKE FEVT TUZVO SvF ŽU FEI TUKE TF SPU DF TUZVO EF ŽU SjF TUKE FCHPT STU SjF ŽU FIIT STU FI PEVŠ SjF STU FŠT TUAD SvF TUKE SvF STU FEI STU LF TUKE HF TUKE FA STU 0,3% 0,4% 0,4% 0,8% 0,8% 0,9% 1,1% 1,2% 1,3% 1,3% 1,5% 1,5% 1,5% 1,7% 1,8% 2% 1,9% 2,2% 2,6% 2,7% 2,9% 3,9% 4,2% 4,3% SV8 - Podiel zahraničných študentov denného štúdia v roku 2014 2014 2013 2012
 11. 11. 11 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% FI PEVŠ TF SPU FBERG TUKE FIIT STU MTF STU FCHPT STU SvF TUKE FEI TUKE FEI STU FRI ŽU HF TUKE EF ŽU SjF STU SvF STU LF TUKE DF TUZVO SjF TUKE SvF ŽU FVT TUKE FŠT TUAD FPT TUAD SjF ŽU FEVT TUZVO FA STU 0% 0,4% 0,9% 1,0% 1,0% 1,1% 1,2% 1,3% 1,3% 1,6% 2,0% 2,1% 2,2% 2,2% 2,3% 2,3% 2,9% 3,0% 3,0% 3,3% 3,7% 4,9% 5,6% 6,1% SV9 - Podiel študentov denného štúdia vyslaných do zahraničia v roku 2014 2014 2013 2012
 12. 12. 12 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% FIIT STU FEI STU SvF ŽU FCHPT STU FI PEVŠ FRI ŽU HF TUKE SjF STU SjF ŽU FEI TUKE EF ŽU MTF STU SjF TUKE FŠT TUAD FVT TUKE FBERG TUKE SvF STU TF SPU LF TUKE DF TUZVO FEVT TUZVO FA STU SvF TUKE FPT TUAD 0,1% 1,0% 2,1% 2,2% 2,6% 2,6% 2,6% 2,8% 2,8% 2,9% 2,9% 2,9% 4,1% 4,1% 4,2% 4,4% 4,6% 5,0% 5,1% 5,2% 5,7% 7,0% 8,1% 9,3% SV10 - Podiel nezamestnaných absolventov na všetkých absolventoch (priemer 2012-2014) 2013 2014
 13. 13. 13 0 1 2 3 4 5 6 7 8 FA STU FI PEVŠ TF SPU SvF ŽU FEVT TUZVO FŠT TUAD LF TUKE SjF STU SjF ŽU FRI ŽU DF TUZVO SvF STU MTF STU EF ŽU SjF TUKE SvF TUKE FBERG TUKE HF TUKE FVT TUKE FEI TUKE FPT TUAD FEI STU FIIT STU FCHPT STU 0,2 0,4 0,9 1,0 1,1 1,4 1,5 1,5 1,7 2,2 2,3 2,5 2,7 3,3 3,4 3,5 3,7 4,0 4,7 5,9 6,2 6,7 7,3 7,5 VV1 - Počet publikácií vo WoK na tvorivého pracovníka (obdobie 10 rokov) 2014 2013 2012
 14. 14. 14 0 10 20 30 40 50 60 70 80 FI PEVŠ FA STU FEVT TUZVO SvF ŽU TF SPU FŠT TUAD LF TUKE SjF STU DF TUZVO SjF ŽU SvF TUKE SjF TUKE EF ŽU MTF STU FIIT STU FRI ŽU FVT TUKE FEI TUKE FBERG TUKE SvF STU HF TUKE FEI STU FPT TUAD FCHPT STU 0 0,1 0,5 0,5 0,8 1,2 2,4 3,3 3,9 4,0 4,2 4,5 5,9 7,2 7,8 7,9 8,7 10,2 10,4 11,7 11,9 19,8 28,5 76,0 VV2 - Počet citácií vo WoK na tvorivého pracovníka (obdobie 10 rokov) 2014 2013 2012
 15. 15. 15 0 2 4 6 8 10 12 FI PEVŠ FA STU FEVT TUZVO SvF ŽU TF SPU FŠT TUAD FIIT STU SvF TUKE SjF TUKE LF TUKE DF TUZVO FEI TUKE EF ŽU FVT TUKE SjF STU SjF ŽU MTF STU FBERG TUKE FEI STU HF TUKE FRI ŽU FPT TUAD SvF STU FCHPT STU 0,0 0,3 0,5 0,5 0,8 0,9 1,1 1,2 1,3 1,6 1,7 1,7 1,8 1,8 2,2 2,3 2,7 2,8 3,0 3,0 3,6 4,6 4,7 10,1 VV2a - Priemerný počet citácií na publikáciu vo WoK (obdobie 10 rokov) 2014 2013 2012
 16. 16. 16 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 160% FI PEVŠ FIIT STU FEI STU HF TUKE FCHPT STU FŠT TUAD SjF STU SvF STU FPT TUAD FA STU FEVT TUZVO FEI TUKE LF TUKE MTF STU TF SPU SvF TUKE SvF ŽU EF ŽU DF TUZVO FBERG TUKE SjF ŽU FRI ŽU FVT TUKE SjF TUKE 0% 35% 37% 47% 48% 49% 50% 55% 56% 56% 59% 61% 67% 69% 76% 77% 79% 82% 82% 87% 89% 90% 94% 102% VV4a - Pomer počtu absolventov doktorandského štúdia (priemer 2012-2014) k počtu študentov 1. ročníka doktorandského štúdia (priemer 2009-2011) 2014 2013 2012
 17. 17. 17 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 FI PEVŠ FA STU DF TUZVO SjF STU TF SPU SvF STU LF TUKE SjF ŽU HF TUKE FŠT TUAD FEVT TUZVO SvF ŽU FIIT STU FEI STU FBERG TUKE FPT TUAD SvF TUKE SjF TUKE MTF STU FEI TUKE EF ŽU FCHPT STU FRI ŽU FVT TUKE 0,00 0,05 0,22 0,22 0,24 0,32 0,33 0,36 0,37 0,43 0,45 0,53 0,53 0,67 0,74 0,76 0,76 0,76 0,80 0,85 0,86 0,92 0,93 1,52 VV4b - Počet publikácií vo WoK na jedného doktoranda (priemer 2012-2014) 2014 2013 2012
 18. 18. 18 0 0,5 1 1,5 2 2,5 FA STU FI PEVŠ SjF ŽU SjF STU TF SPU FEVT TUZVO DF TUZVO FIIT STU FŠT TUAD LF TUKE HF TUKE SvF STU SvF TUKE FRI ŽU EF ŽU FEI TUKE SjF TUKE FEI STU MTF STU FBERG TUKE SvF ŽU FVT TUKE FPT TUAD FCHPT STU 0,00 0,00 0,06 0,08 0,14 0,14 0,18 0,21 0,25 0,27 0,28 0,41 0,44 0,46 0,48 0,56 0,68 0,70 0,74 0,79 1,03 1,64 1,70 2,38 VV4c- Počet citácií vo WoK na jedného doktoranda (priemer 2012-2014) 2014 2013 2012
 19. 19. 19 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% FI PEVŠ DF TUZVO HF TUKE SvF ŽU SjF TUKE FEI STU LF TUKE TF SPU FCHPT STU FEI TUKE FRI ŽU EF ŽU FBERG TUKE FVT TUKE FA STU SvF STU FEVT TUZVO FIIT STU FŠT TUAD SjF STU MTF STU SvF TUKE SjF ŽU FPT TUAD 0% 24% 27% 28% 29% 30% 34% 36% 37% 37% 38% 40% 41% 41% 41% 43% 44% 44% 48% 53% 58% 63% 72% 84% VV5 - Pomer počtu doktorandov - absolventov k počtu profesorov a docentov (priemer 2012-2014) 2014 2013 2012
 20. 20. 20 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% FI PEVŠ FRI ŽU FBERG TUKE DF TUZVO FEVT TUZVO TF SPU LF TUKE MTF STU SvF ŽU FVT TUKE FIIT STU SjF TUKE EF ŽU FEI TUKE FPT TUAD SjF STU FA STU FŠT TUAD FEI STU SvF TUKE SvF STU SjF ŽU FCHPT STU HF TUKE 0,0% 1,9% 2,4% 2,7% 2,9% 2,9% 2,9% 3,0% 3,6% 3,8% 4,0% 4,0% 4,5% 5,4% 5,4% 5,6% 6,5% 6,6% 6,7% 6,8% 7,0% 8,4% 8,8% 17,7% VV6 - Pomer počtu denných doktorandov k počtu denných študentov I. a II. stupňa v roku 2014 2014 2013 2012
 21. 21. 21 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 FI PEVŠ FŠT TUAD FPT TUAD TF SPU FEVT TUZVO FA STU FRI ŽU DF TUZVO LF TUKE MTF STU SvF ŽU HF TUKE FBERG TUKE SvF TUKE EF ŽU SjF STU FVT TUKE FEI TUKE SvF STU SjF TUKE FIIT STU FCHPT STU FEI STU SjF ŽU 174 177 423 594 889 959 1268 1616 1714 1915 2041 2044 2315 2484 2696 2711 2966 3576 3748 4152 4215 4692 5225 5952 VV7 - Suma grantov KEGA, VEGA a APVV - priemer na tvorivého pracovníka za roky 2012-2014 2014 2013
 22. 22. 22 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 HF TUKE FPT TUAD FŠT TUAD FEVT TUZVO FI PEVŠ FIIT STU DF TUZVO MTF STU FA STU SjF STU SvF STU SvF TUKE FEI TUKE TF SPU SjF ŽU FRI ŽU SvF ŽU SjF TUKE FBERG TUKE EF ŽU FVT TUKE FCHPT STU LF TUKE FEI STU 0 0 0 0 0 39 53 55 220 226 256 284 470 508 523 580 586 822 988 1080 1134 1272 1459 1623 VV9 - Suma zahraničných grantov - priemer na tvorivého pracovníka za roky 2012-2014 2014 2013
 23. 23. 23 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 FI PEVŠ FŠT TUAD FPT TUAD FEVT TUZVO TF SPU FA STU DF TUZVO FRI ŽU MTF STU HF TUKE SvF ŽU SvF TUKE SjF STU LF TUKE FBERG TUKE EF ŽU SvF STU FEI TUKE FVT TUKE FIIT STU SjF TUKE FCHPT STU SjF ŽU FEI STU 174 177 423 889 1102 1179 1669 1848 1970 2044 2628 2768 2937 3173 3303 3776 4003 4045 4100 4254 4974 5963 6475 6847 VV10 - Celková suma grantov - priemer na tvorivého pracovníka za roky 2012- 2014 2014 2013
 24. 24. 24 2.2 Skupina PRIR 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 FPriV UKF FEE TUZVO PriF UK FPriV UMB FPriV UCM FMFI UK PriF UPJŠ 13,6 11,2 10,7 10,2 8,8 8,0 7,6 SV1 - Počet študentov na učiteľa v roku 2014 2012 2013 2014 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 FPriV UKF FEE TUZVO FPriV UMB PriF UK FPriV UCM FMFI UK PriF UPJŠ 30,5 27,3 24,0 20,8 20,1 15,6 13,4 SV2 - Počet študentov na profesora alebo docenta v roku 2014 2012 2013 2014 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 110% FEE TUZVO FPriV UKF FPriV UCM PriF UPJŠ FPriV UMB PriF UK FMFI UK 100% 100% 98% 98% 96% 93% 92% SV3 - Podiel učiteľov s PhD. na všetkých učiteľov v roku 2014 2012 2013 2014
 25. 25. 25 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% PriF UPJŠ PriF UK FMFI UK FPriV UKF FPriV UCM FPriV UMB FEE TUZVO 57% 51% 51% 44% 44% 42% 41% SV4 - Podiel profesorov a docentov na všetkých ucitelov v roku 2014 2012 2013 2014 0 0,5 1 1,5 2 2,5 PriF UPJŠ FPriV UKF PriF UK FPriV UCM FMFI UK FEE TUZVO FPriV UMB 1,3 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,6 SV6 - Pomer počtu prihlásených na štúdium k plánu v roku 2014 2012 2013 2014 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 FPriV UMB FPriV UCM FMFI UK PriF UK FPriV UKF FEE TUZVO PriF UPJŠ 0,83 0,75 0,67 0,61 0,57 0,56 0,48 SV7 - Pomer počtu zapísaných študentov k počtu prijatých v roku 2014 2012 2013 2014
 26. 26. 26 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% 3,5% FPriV UKF PriF UK PriF UPJŠ FMFI UK FEE TUZVO FPriV UCM FPriV UMB 3,0% 1,7% 1,4% 1,2% 1,0% 0,8% 0,7% SV8 - Podiel zahraničných študentov denného štúdia v roku 2014 2012 2013 2014 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% 3,5% FEE TUZVO FPriV UMB PriF UK PriF UPJŠ FPriV UCM FPriV UKF FMFI UK 3,2% 2,7% 2,2% 2,0% 2,0% 1,9% 1,8% SV9 - Podiel študentov denného štúdia vyslaných do zahraničia v roku 2014 2012 2013 2014 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% FEE TUZVO FPriV UKF PriF UPJŠ FPriV UMB FPriV UCM PriF UK FMFI UK 9,1% 5,7% 5,4% 5,3% 4,1% 3,2% 0,9% SV10 - Podiel nezamestnaných absolventov na všetkých absolventoch (priemer 2012-2014) 2013 2014
 27. 27. 27 0 2 4 6 8 10 12 14 PriF UPJŠ FMFI UK PriF UK FPriV UCM FPriV UKF FPriV UMB FEE TUZVO 12,0 12,0 7,2 4,9 3,9 3,2 1,8 VV1 - Počet publikácií vo WoK na tvorivého pracovníka (obdobie 10 rokov) 2012 2013 2014 0 20 40 60 80 100 120 140 160 FMFI UK PriF UPJŠ PriF UK FPriV UCM FPriV UKF FPriV UMB FEE TUZVO 158,3 98,9 59,4 29,5 21,2 11,6 6,5 VV2 - Počet citácií vo WoK na tvorivého pracovníka (obdobie 10 rokov) 2012 2013 2014 0 2 4 6 8 10 12 14 FMFI UK PriF UK PriF UPJŠ FPriV UCM FPriV UKF FEE TUZVO FPriV UMB 13,2 8,3 8,2 6,0 5,5 3,6 3,6 VV2a - Priemerný počet citácií na publikáciu vo WoK (obdobie 10 rokov) 2012 2013 2014
 28. 28. 28 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% FPriV UKF FPriV UCM FEE TUZVO PriF UK FMFI UK PriF UPJŠ FPriV UMB 76% 75% 67% 63% 58% 52% 45% VV4a - Pomer počtu absolventov doktorandského štúdia (priemer 2012-2014) k počtu študentov 1. ročníka doktorandského štúdia (priemer 2009-2011) 2012 2013 2014 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 FPriV UCM FMFI UK PriF UPJŠ FPriV UMB FPriV UKF PriF UK FEE TUZVO 1,56 1,47 1,12 0,98 0,59 0,56 0,29 VV4b - Počet publikácií vo WoK na jedného doktoranda (priemer 2012-2014) 2012 2013 2014 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 FMFI UK PriF UPJŠ FPriV UCM PriF UK FPriV UMB FEE TUZVO FPriV UKF 19,62 5,99 4,55 2,22 1,70 1,22 1,00 VV4c- Počet citácií vo WoK na jedného doktoranda (priemer 2012-2014) 2012 2013 2014
 29. 29. 29 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% PriF UK FEE TUZVO FMFI UK PriF UPJŠ FPriV UKF FPriV UCM FPriV UMB 63% 53% 42% 37% 36% 21% 18% VV5 - Pomer počtu doktorandov - absolventov k počtu profesorov a docentov (priemer 2012-2014) 2012 2013 2014 0% 5% 10% 15% 20% 25% PriF UK PRiF UPJŠ FMFI UK FPriV UKF FEE TUZVO FPriV UCM FPriV UMB 17,9% 14,7% 11,5% 6,2% 5,9% 5,0% 4,6% VV6 - Pomer počtu denných doktorandov k počtu denných študentov I. a II. stupňa v roku 2014 2012 2013 2014 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 PriF UK PriF UPJŠ FMFI UK FEE TUZVO FPriV UMB FPriV UCM FPriV UKF 5978 5133 4214 3006 1919 1884 1621 VV7 - Suma grantov KEGA, VEGA a APVV - priemer na tvorivého pracovníka za roky 2012-2014 2013 2014
 30. 30. 30 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 PriF UPJŠ FMFI UK PriF UK FPriV UCM FPriV UMB FPriV UKF FEE TUZVO 4030 3406 633 490 391 155 0 VV9 - Suma zahraničných grantov - priemer na tvorivého pracovníka za roky 2012-2014 2013 2014 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 PriF UPJŠ FMFI UK PriF UK FEE TUZVO FPriV UCM FPriV UMB FPriV UKF 9163 7621 6610 3006 2374 2310 1775 VV10 - Celková suma grantov - priemer na tvorivého pracovníka za roky 2012- 2014 2013 2014
 31. 31. 31 2.3 Skupina MED 0 5 10 15 20 25 30 35 40 VŠ SA FZ TUAD FZSP TU FSVZ UKF FZ KU FZO PU FaF UK JLF UK LF UPJŠ LF UK 35,0 23,8 23,8 21,0 15,5 13,5 11,8 9,9 9,4 6,8 SV1 - Počet študentov na učiteľa v roku 2014 2012 2013 2014 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 VŠ SA FZ TUAD FSVZ UKF FZO PU FZSP TU FaF UK FZ KU LF UPJŠ LF UK JLF UK 87,0 68,8 55,3 51,7 44,1 36,5 33,2 29,2 23,6 21,7 SV2 - Počet študentov na profesora alebo docenta v roku 2014 2012 2013 2014 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 110% FZSP TU FSVZ UKF JLF UK FZ KU FaF UK FZ TUAD VŠ SA LF UPJŠ LF UK FZO PU 100% 98% 95% 89% 87% 85% 81% 77% 74% 74% SV3 - Podiel učiteľov s PhD. na všetkých učiteľov v roku 2014 2012 2013 2014
 32. 32. 32 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% FZSP TU FZ KU JLF UK VŠ SA FSVZ UKF FZ TUAD FaF UK LF UPJŠ LF UK FZO PU 54% 47% 46% 40% 38% 35% 32% 32% 29% 26% SV4 - Podiel profesorov a docentov na všetkých ucitelov v roku 2014 2012 2013 2014 0 1 2 3 4 5 6 7 JLF UK LF UPJŠ LF UK FZO PU FSVZ UKF FZ KU FaF UK VŠ SA FZ TUAD FZSP TU 6,2 5,1 4,3 3,1 2,6 2,2 1,7 1,6 1,5 1,0 SV6 - Pomer počtu prihlásených na štúdium k plánu v roku 2014 2012 2013 2014 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 FaF UK LF UPJŠ LF UK FSVZ UKF FZO PU VŠ SA JLF UK FZ TUAD FZ KU FZSP TU 0,97 0,86 0,85 0,85 0,85 0,80 0,78 0,71 0,65 0,58 SV7 - Pomer počtu zapísaných študentov k počtu prijatých v roku 2014 2012 2013 2014
 33. 33. 33 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% LF UPJŠ JLF UK LF UK FaF UK VŠ SA FZ TUAD FZ KU FSVZ UKF FZSP TU FZO PU 36,5% 36,0% 29,5% 17,7% 8,6% 4,3% 1,3% 1,2% 0,5% 0,0% SV8 - Podiel zahraničných študentov denného štúdia v roku 2014 2012 2013 2014 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% FZO PU FZ KU JLF UK LF UPJŠ FaF UK LF UK FSVZ UKF FZ TUAD FZSP TU VŠ SA 4,4% 3,1% 1,8% 1,6% 1,6% 1,5% 1,2% 0,9% 0,8% 0,0% SV9 - Podiel študentov denného štúdia vyslaných do zahraničia v roku 2014 2012 2013 2014 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% FZ TUAD FZSP TU FSVZ UKF FZO PU VŠ SA FZ KU JLF UK LF UPJŠ LF UK FaF UK 7,2% 6,1% 6,0% 5,0% 3,8% 3,4% 2,3% 1,6% 1,0% 0,5% SV10 - Podiel nezamestnaných absolventov na všetkých absolventoch (priemer 2012-2014) 2013 2014
 34. 34. 34 0 1 2 3 4 5 6 7 FaF UK LF UPJŠ JLF UK LF UK FZSP TU FZ TUAD FSVZ UKF VŠ SA FZ KU FZO PU 6,2 4,8 4,3 4,2 2,8 2,5 1,5 0,8 0,8 0,7 VV1 - Počet publikácií vo WoK na tvorivého pracovníka (obdobie 10 rokov) 2012 2013 2014 0 5 10 15 20 25 30 35 40 FSVZ UKF FaF UK JLF UK LF UPJŠ LF UK FZSP TU FZ TUAD FZ KU VŠ SA FZO PU 38,4 34,4 31,1 24,9 23,4 16,9 4,9 4,2 1,9 1,6 VV2 - Počet citácií vo WoK na tvorivého pracovníka (obdobie 10 rokov) 2012 2013 2014 0 5 10 15 20 25 30 FSVZ UKF JLF UK FZSP TU FZ KU FaF UK LF UK LF UPJŠ FZ TUAD VŠ SA FZO PU 25,8 7,3 6,0 5,6 5,5 5,5 5,2 2,8 2,5 2,4 VV2a - Priemerný počet citácií na publikáciu vo WoK (obdobie 10 rokov) 2012 2013 2014
 35. 35. 35 0% 50% 100% 150% 200% 250% 300% 350% FZ KU FSVZ UKF FZSP TU JLF UK LF UPJŠ VŠ SA LF UK FaF UK FZO PU FZ TUAD 350% 127% 84% 71% 50% 47% 47% 20% 0% 0% VV4a - Pomer počtu absolventov doktorandského štúdia (priemer 2012-2014) k počtu študentov 1. ročníka doktorandského štúdia (priemer 2009-2011) 2012 2013 2014 0 1 2 3 4 5 6 7 8 FZO PU FaF UK FZ KU LF UPJŠ LF UK JLF UK FSVZ UKF FZSP TU VŠ SA FZ TUAD 2,50 1,08 0,83 0,74 0,72 0,56 0,45 0,25 0,08 0,00 VV4b - Počet publikácií vo WoK na jedného doktoranda (priemer 2012-2014) 2012 2013 2014 0 2 4 6 8 10 12 14 16 FZO PU FaF UK LF UPJŠ LF UK JLF UK FSVZ UKF FZ KU FZSP TU VŠ SA FZ TUAD 2,38 2,10 1,51 1,48 1,35 1,09 1,08 0,53 0,06 0,00 VV4c- Počet citácií vo WoK na jedného doktoranda (priemer 2012-2014) 2012 2013 2014
 36. 36. 36 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% FZSP TU FSVZ UKF JLF UK LF UPJŠ LF UK FaF UK FZ KU VŠ SA FZO PU FZ TUAD 41% 36% 26% 16% 14% 11% 7% 4% 0% 0% VV5 - Pomer počtu doktorandov - absolventov k počtu profesorov a docentov (priemer 2012-2014) 2012 2013 2014 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% JLF UK FaF UK LF UPJŠ LF UK FZSP TU FSVZ UKF VŠ SA FZ KU FZO PU FZ TUAD 6,4% 4,2% 4,1% 4,0% 2,2% 1,1% 0,7% 0,6% 0,0% 0,0% VV6 - Pomer počtu denných doktorandov k počtu denných študentov I. a II. stupňa v roku 2014 2012 2013 2014 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 JLF UK FaF UK LF UPJŠ FSVZ UKF LF UK FZO PU FZSP TU FZ KU VŠSA FZ TUAD 3279 2219 1969 1784 1491 389 374 57 0 0 VV7 - Suma grantov KEGA, VEGA a APVV - priemer na tvorivého pracovníka za roky 2012-2014 2013 2014
 37. 37. 37 0 100 200 300 400 500 600 700 FaF UK LF UPJŠ FZSP TU LF UK JLF UK FZ KU FSVZ UKF FZO PU VŠ SA FZ TUAD 587 577 360 84 72 8 0 0 0 0 VV9 - Suma zahraničných grantov - priemer na tvorivého pracovníka za roky 2012-2014 2013 2014 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 JLF UK FaF UK LF UPJŠ FSVZ UKF LF UK FZSP TU FZO PU FZ KU VŠ SA FZ TUAD 3352 2805 2546 1784 1575 734 389 65 0 0 VV10 - Celková suma grantov - priemer na tvorivého pracovníka za roky 2012- 2014 2013 2014
 38. 38. 38 2.4 Skupina AGRO 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 FZKI SPU FAPZ SPU FBP SPU LF TUZVO UVLF 17,8 17,4 16,5 14,7 9,8 SV1 - Počet študentov na učiteľa v roku 2014 2012 2013 2014 0 10 20 30 40 50 60 FZKI SPU FBP SPU FAPZ SPU UVLF LF TUZVO 50,6 38,7 32,6 29,4 26,6 SV2 - Počet študentov na profesora alebo docenta v roku 2014 2012 2013 2014 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 110% FAPZ SPU FBP SPU FZKI SPU LF TUZVO UVLF 100% 100% 100% 100% 84% SV3 - Podiel učiteľov s PhD. na všetkých učiteľov v roku 2014 2012 2013 2014
 39. 39. 39 0% 10% 20% 30% 40% 50% LF TUZVO FAPZ SPU FBP SPU FZKI SPU UVLF 55% 53% 43% 35% 33% SV4 - Podiel profesorov a docentov na všetkých ucitelov v roku 2014 2012 2013 2014 0 0,5 1 1,5 2 2,5 UVLF FZKI SPU FBP SPU LF TUZVO FAPZ SPU 1,7 1,3 1,2 1,2 1,2 SV6 - Pomer počtu prihlásených na štúdium k plánu v roku 2014 2012 2013 2014 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 LF TUZVO FAPZ SPU UVLF FBP SPU FZKI SPU 0,83 0,78 0,72 0,67 0,66 SV7 - Pomer počtu zapísaných študentov k počtu prijatých v roku 2014 2012 2013 2014
 40. 40. 40 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% UVLF FBP SPU FZKI SPU FAPZ SPU LF TUZVO 11,6% 1,5% 1,5% 1,4% 0,1% SV8 - Podiel zahraničných študentov denného štúdia v roku 2014 2012 2013 2014 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0% FZKI SPU FAPZ SPU FBP SPU UVLF LF TUZVO 4,7% 3,4% 2,2% 2,0% 0,7% SV9 - Podiel študentov denného štúdia vyslaných do zahraničia v roku 2014 2012 2013 2014 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% LF TUZVO FZKI SPU FAPZ SPU UVLF FBP SPU 8,6% 7,5% 5,4% 5,0% 4,8% SV10 - Podiel nezamestnaných absolventov na všetkých absolventoch (priemer 2012-2014) 2013 2014
 41. 41. 41 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 FBP SPU UVLF LF TUZVO FAPZ SPU FZKI SPU 3,2 2,7 2,5 2,3 1,0 VV1 - Počet publikácií vo WoK na tvorivého pracovníka (obdobie 10 rokov) 2012 2013 2014 0 2 4 6 8 10 12 14 16 LF TUZVO FBP SPU UVLF FAPZ SPU FZKI SPU 14,9 11,1 10,7 7,1 2,8 VV2 - Počet citácií vo WoK na tvorivého pracovníka (obdobie 10 rokov) 2012 2013 2014 0 1 2 3 4 5 6 7 LF TUZVO UVLF FBP SPU FAPZ SPU FZKI SPU 5,8 4,0 3,4 3,1 2,8 VV2a - Priemerný počet citácií na publikáciu vo WoK (obdobie 10 rokov) 2012 2013 2014
 42. 42. 42 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% LF TUZVO FAPZ SPU FZKI SPU FBP SPU UVLF 91% 90% 85% 79% 52% VV4a - Pomer počtu absolventov doktorandského štúdia (priemer 2012-2014) k počtu študentov 1. ročníka doktorandského štúdia (priemer 2009-2011) 2012 2013 2014 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 FAPZ SPU LF TUZVO UVLF FBP SPU FZKI SPU 0,71 0,63 0,49 0,44 0,24 VV4b - Počet publikácií vo WoK na jedného doktoranda (priemer 2012-2014) 2012 2013 2014 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 FAPZ SPU LF TUZVO FBP SPU UVLF FZKI SPU 1,29 0,95 0,70 0,69 0,36 VV4c- Počet citácií vo WoK na jedného doktoranda (priemer 2012-2014) 2012 2013 2014
 43. 43. 43 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% FBP SPU LF TUZVO FZKI SPU FAPZ SPU UVLF 60% 47% 43% 35% 29% VV5 - Pomer počtu doktorandov - absolventov k počtu profesorov a docentov (priemer 2012-2014) 2012 2013 2014 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% UVLF FBP SPU LF TUZVO FAPZ SPU FZKI SPU 5,4% 4,8% 3,8% 2,4% 2,1% VV6 - Pomer počtu denných doktorandov k počtu denných študentov I. a II. stupňa v roku 2014 2012 2013 2014 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 LF TUZVO FBP SPU UVLF FZKI SPU FAPZ SPU 6515 3680 3302 2503 1997 VV7 - Suma grantov KEGA, VEGA a APVV - priemer na tvorivého pracovníka za roky 2012-2014 2013 2014
 44. 44. 44 0 100 200 300 400 500 600 700 LF TUZVO FZKI SPU FAPZ SPU UVLF FBP SPU 610 278 216 76 0 VV9 - Suma zahraničných grantov - priemer na tvorivého pracovníka za roky 2012-2014 2013 2014 0 2000 4000 6000 8000 LF TUZVO FBP SPU UVLF FZKI SPU FAPZ SPU 7125 3680 3378 2781 2213 VV10 - Celková suma grantov - priemer na tvorivého pracovníka za roky 2012- 2014 2013 2014
 45. 45. 45 2.5 Skupina EKONOM 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 43,6 31,7 27,5 25,8 21,4 21,2 20,8 20,5 20,1 19,5 18,6 17,1 16,5 15,4 SV1 - Počet študentov na učiteľa v roku 2014 2012 2013 2014 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 112,0 100,0 82,8 74,6 66,3 63,9 60,1 57,8 57,5 57,1 51,4 47,5 43,1 38,0 SV2 - Počet študentov na profesora alebo docenta v roku 2014 2012 2013 2014 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 110% 100% 100% 97% 97% 97% 96% 96% 95% 93% 92% 92% 85% 73% 71% SV3 - Podiel učiteľov s PhD. na všetkých učiteľov v roku 2014 2012 2013 2014
 46. 46. 46 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 68% 46% 44% 42% 38% 36% 36% 32% 32% 29% 28% 28% 27% 24% SV4 - Podiel profesorov a docentov na všetkých učiteľov v roku 2014 2012 2013 2014 0 1 2 3 4 5 6 4,0 2,3 2,1 2,0 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,5 1,4 1,2 0,9 0,2 SV6 - Pomer počtu prihlásených na štúdium k plánu v roku 2014 2012 2013 2014 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 0,94 0,90 0,88 0,86 0,85 0,77 0,75 0,66 0,65 0,64 0,63 0,59 0,58 0,51 SV7 - Pomer počtu zapísaných študentov k počtu prijatých v roku 2014 2012 2013 2014
 47. 47. 47 0% 1% 1% 2% 2% 3% 3% 4% 4% 3,9% 3,7% 3,0% 2,9% 2,4% 2,3% 1,4% 1,1% 1,0% 0,9% 0,8% 0,7% 0,6% 0,5% SV8 - Podiel zahraničných študentov denného štúdia v roku 2014 2012 2013 2014 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 14,7% 8,1% 6,7% 6,3% 5,7% 5,5% 5,3% 3,9% 3,8% 3,7% 2,7% 2,2% 1,9% 0,5% SV9 - Podiel študentov denného štúdia vyslaných do zahraničia v roku 2014 2012 2013 2014 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 12,6% 10,4% 8,1% 7,4% 4,7% 3,9% 3,6% 2,9% 2,6% 2,4% 2,1% 2,0% 1,6% 1,1% SV10 - Podiel nezamestnaných absolventov na všetkých absolventoch (priemer 2012-2014) 2013 2014
 48. 48. 48 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 4,1 3,0 2,1 2,1 1,7 1,4 1,2 1,1 1,1 0,9 0,9 0,7 0,6 0,0 VV1 - Počet publikácií vo WoK na tvorivého pracovníka (obdobie 10 rokov) 2012 2013 2014 0 1 2 3 4 5 6 5,5 2,6 2,2 2,1 1,2 1,2 1,0 1,0 0,9 0,6 0,4 0,3 0,3 0,0 VV2 - Počet citácií vo WoK na tvorivého pracovníka (obdobie 10 rokov) 2012 2013 2014 0 0,5 1 1,5 2 2,5 2,3 1,6 1,3 1,1 1,0 1,0 1,0 0,8 0,7 0,6 0,5 0,3 0,1 0,0 VV2a - Priemerný počet citácií na publikáciu vo WoK (obdobie 10 rokov) 2012 2013 2014
 49. 49. 49 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 105% 93% 91% 90% 85% 84% 83% 80% 74% 68% 60% 51% 0% 0% VV4a - Pomer počtu absolventov doktorandského štúdia (priemer 2012-2014) k počtu študentov 1. ročníka doktorandského štúdia (priemer 2009-2011) 2012 2013 2014 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,5 0,4 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 VV4b - Počet publikácií vo WoK na jedného doktoranda (priemer 2012-2014) 2012 2013 2014 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,68 0,45 0,15 0,11 0,11 0,11 0,10 0,09 0,07 0,04 0,02 0,02 0,00 0,00 VV4c- Počet citácií vo WoK na jedného doktoranda (priemer 2012-2014) 2012 2013 2014
 50. 50. 50 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 67% 61% 52% 45% 45% 45% 40% 39% 35% 26% 20% 9% 0% 0% VV5 - Pomer počtu doktorandov - absolventov k počtu profesorov a docentov (priemer 2012-2014) 2012 2013 2014 0% 1% 1% 2% 2% 3% 3% 4% 4% 5% 3,8% 3,7% 3,1% 2,6% 2,6% 2,5% 2,3% 2,3% 2,0% 2,0% 2,0% 1,4% 0,0% 0,0% VV6 - Pomer počtu denných doktorandov k počtu denných študentov I. a II. stupňa v roku 2014 2012 2013 2014
 51. 51. 51 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 2462 2327 1319 1010 958 715 682 601 549 348 249 197 185 34 VV7 - Suma grantov KEGA, VEGA a APVV - priemer na tvorivého pracovníka za roky 2012-2014 2013 2014 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 8283 1315 696 525 466 299 209 125 17 0 0 0 0 0 VV9 - Suma zahraničných grantov - priemer na tvorivého pracovníka za roky 2012-2014 2013 2014 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 10610 2587 1786 1564 1074 1010 958 923 893 698 647 601 185 34 VV10 - Celková suma grantov - priemer na tvorivého pracovníka za roky 2012- 2014 2013 2014
 52. 52. 52 2.6 Skupina OSTATNE SPOL 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 38,5 36,4 29,0 27,1 26,8 26,4 23,7 23,0 21,9 20,8 14,7 10,9 3,7 SV1 - Počet študentov na učiteľa v roku 2014 2012 2013 2014 0 20 40 60 80 100 120 140 160 129,9 81,2 81,2 75,1 71,1 65,4 62,625 55,5 49,4 49,2 37,6 37,1 27,6 SV2 - Počet študentov na profesora alebo docenta v roku 2014 2012 2013 2014 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 110% 100% 100% 100% 100% 100% 97% 97% 95% 94% 92% 90% 68% 60% SV3 - Podiel učiteľov s PhD. na všetkých učiteľov v roku 2014 2012 2013 2014
 53. 53. 53 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 66% 62% 44% 42% 39% 36% 36% 35% 33% 32% 29% 21% 13% SV4 - Podiel profesorov a docentov na všetkých učiteľov v roku 2014 2012 2013 2014 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 3,0 1,9 1,8 1,8 1,5 1,5 1,4 1,4 1,2 0,5 0,29 0,3 0,1 SV6 - Pomer počtu prihlásených na štúdium k plánu v roku 2014 2012 2013 2014 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 0,94 0,89 0,81 0,77 0,77 0,74 0,64 0,63 0,63 0,58 0,58 0,48 0,43 SV7 - Pomer počtu zapísaných študentov k počtu prijatých v roku 2014 2012 2013 2014
 54. 54. 54 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 10,7% 6,9% 3,5% 3,2% 0,0235294121,9% 0,7% 0,6% 0,5% 0,4% 0,3% 0,0% 0,0% SV8 - Podiel zahraničných študentov denného štúdia v roku 2014 2012 2013 2014 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 14,0% 10,4% 6,5% 5,9% 3,3% 2,6% 2,4% 2,2% 1,8% 1,5% 1,4% 0,0% 0,0% SV9 - Podiel študentov denného štúdia vyslaných do zahraničia v roku 2014 2012 2013 2014 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 11,9% 11,2% 9,0% 7,6% 7,3% 5,6% 4,5% 4,0% 3,8% 3,6% 3,5% 1,2% 0,0% SV10 - Podiel nezamestnaných absolventov na všetkých absolventoch (priemer 2012-2014) 2013 2014
 55. 55. 55 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 3,61 2,06 1,06 0,87 0,87 0,78 0,58 0,53 0,42 0,31 0,13 0,11 0,00 VV1 - Počet publikácií vo WoK na tvorivého pracovníka (obdobie 10 rokov) 2012 2013 2014 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8,1 3,4 3,0 0,7 0,7 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 VV2 - Počet citácií vo WoK na tvorivého pracovníka (obdobie 10 rokov) 2012 2013 2014 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7,6 3,4 2,9 1,1 0,9 0,9 0,6 0,5 0,3 0,2 0,0 0,0 0,0 VV2a - Priemerný počet citácií na publikáciu vo WoK (obdobie 10 rokov) 2012 2013 2014
 56. 56. 56 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 115% 75% 61% 56% 55% 51% 48% 39% 0% 0% 0% 0% 0% VV4a - Pomer počtu absolventov doktorandského štúdia (priemer 2012-2014k počtu študentov 1. ročníka doktorandského štúdia (priemer 2009-2011) 2012 2013 2014 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,64 0,26 0,23 0,22 0,17 0,15 0,15 0,11 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 VV4b - Počet publikácií vo WoK na jedného doktoranda (priemer 2012-2014) 2012 2013 2014 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 1,77 0,16 0,10 0,06 0,05 0,04 0,04 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VV4c- Počet citácií vo WoK na jedného doktoranda (priemer 2012-2014) 2012 2013 2014
 57. 57. 57 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 63% 58% 55% 52% 43% 30% 20% 5% 0% 0% 0% 0% 0% VV5 - Pomer počtu doktorandov - absolventov k počtu profesorov a docentov (priemer 2012-2014) 2012 2013 2014 0% 1% 1% 2% 2% 3% 3% 4% 4% 5% 5% 3,8% 3,7% 3,0% 2,8% 2,4% 1,8% 1,7% 1,3% 1,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% VV6 - Pomer počtu denných doktorandov k počtu denných študentov I. a II. stupňa v roku 2014 2012 2013 2014 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 2959 2608 1201 589 544 404 233 90 53 23 0 0 0 VV7 - Suma grantov KEGA, VEGA a APVV - priemer na tvorivého pracovníka za roky 2012-2014 2013 2014
 58. 58. 58 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1384 1244 959 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VV9 - Suma zahraničných grantov - priemer na tvorivého pracovníka za roky 2012-2014 2013 2014 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 4203 3567 2585 589 544 404 233 146 53 23 0 0 0 VV10 - Celková suma grantov - priemer na tvorivého pracovníka za roky 2012- 2014 2013 2014
 59. 59. 59 2.7 Skupina FILOZOF 0 5 10 15 20 25 FiF UKF FHPriV PU FHV UMB FiF UK FiF UPJŠ FiF PU FiF TU FiF UCM FHV ŽU FiF KU 17,0 16,9 16,2 13,8 13,7 13,2 12,9 12,6 12,1 10,4 SV1 - Počet študentov na učiteľa v roku 2014 2012 2013 2014 0 10 20 30 40 50 60 70 FHV ŽU FiF UKF FHV UMB FiF UPJŠ FiF UCM FiF PU FiF UK FHPriV PU FiF TU FiF KU 44,7 42,1 39,5 39,2 37,0 33,9 32,5 32,3 27,8 25,1 SV2 - Počet študentov na profesora a docenta v roku 2014 2012 2013 2014 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% FHPriV PU FiF UKF FiF TU FiF PU FHV UMB FiF UK FiF KU FiF UCM FHV ŽU FiF UPJŠ 100% 97% 97% 94% 94% 93% 92% 89% 89% 86% SV3 - Podiel učiteľov s PhD. na všetkých učiteľov v roku 2014 2012 2013 2014
 60. 60. 60 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% FHPriV PU FiF TU FiF UK FiF KU FHV UMB FiF UKF FiF PU FiF UPJŠ FiF UCM FHV ŽU 52% 46% 43% 42% 41% 40% 39% 35% 34% 27% SV4 - Podiel profesorov a docentov na všetkých ucitelov v roku 2014 2012 2013 2014 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 FiF UPJŠ FiF TU FiF PU FiF UK FiF KU FHV UMB FiF UKF FHV ŽU FHPriV PU FiF UCM 2,9 2,9 1,8 1,8 1,6 1,4 1,3 1,2 0,9 0,7 SV6 - Pomer počtu prihlásených na štúdium k plánu v roku 2014 2012 2013 2014 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 FHV ŽU FiF TU FiF UK FHV UMB FiF UCM FiF KU FiF UPJŠ FiF UKF FiF PU FHPriV PU 0,84 0,69 0,69 0,67 0,66 0,65 0,65 0,60 0,59 0,57 SV7 - Pomer počtu zapísaných študentov k počtu prijatých v roku 2014 2012 2013 2014
 61. 61. 61 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% FiF UK FiF UKF FiF PU FHV UMB FiF UCM FHV ŽU FiF TU FiF KU FiF UPJŠ FHPriV PU 2,3% 2,2% 1,9% 1,9% 1,5% 1,2% 0,5% 0,4% 0,3% 0,2% SV8 - Podiel zahraničných študentov denného štúdia v roku 2014 2012 2013 2014 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0% 8,0% FiF KU FHV ŽU FiF UK FiF UKF FiF UPJŠ FHV UMB FHPriV PU FiF PU FiF TU FiF UCM 7,1% 5,4% 5,2% 3,6% 3,4% 3,4% 2,9% 2,9% 2,9% 1,1% SV9 - Podiel študentov denného štúdia vyslaných do zahraničia v roku 2014 2012 2013 2014 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% FiF PU FiF UPJŠ FHPriV PU FiF UCM FiF UKF FiF TU FHV ŽU FiF UK FHV UMB FiF KU 8,8% 7,1% 6,6% 6,1% 6,0% 5,4% 5,2% 4,1% 3,9% 3,4% SV10 - Podiel nezamestnaných absolventov na všetkých absolventoch (priemer 2012-2014) 2013 2014
 62. 62. 62 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 FHPriV PU FiF UPJŠ FiF PU FHV UMB FiF KU FiF TU FiF UKF FHV ŽU FiF UK FiF UCM 40,6 36,8 32,6 29,7 27,2 24,6 24,0 23,5 23,0 16,7 VV1 - Body za publikačnú činnosť na tvorivého pracovníka 2012 2013 2014 0 10 20 30 40 50 60 70 80 FHPriV PU FiF UPJŠ FHV ŽU FHV UMB FiF TU FiF UK FiF PU FiF KU FiF UKF FiF UCM 70,4 46,9 33,9 21,5 20,1 17,4 16,4 15,8 15,4 7,9 VV2 - Body za citácie na tvorivého pracovníka 2012 2013 2014 0 0,5 1 1,5 2 2,5 FHPriV PU FHV ŽU FiF UPJŠ FiF TU FiF UK FHV UMB FiF UKF FiF KU FiF PU FiF UCM 1,7 1,4 1,3 0,8 0,8 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 VV2a - Body za priemerný počet citácií na publikáciu 2012 2013 2014
 63. 63. 63 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% FiF TU FiF UPJŠ FHV UMB FHPriV PU FiF UK FiF KU FiF UCM FiF UKF FiF PU FHV ŽU 92% 83% 69% 65% 64% 60% 59% 53% 45% 38% VV4a - Pomer počtu absolventov doktorandského štúdia (priemer 2012-2014) k počtu študentov 1. ročníka doktorandského štúdia (priemer 2009-2011) 2012 2013 2014 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 FHV ŽU FiF UCM FHPriV PU FiF UKF FiF PU FHV UMB FiF UPJŠ FiF KU FiF TU FiF UK 16,09 9,33 6,81 5,16 4,94 4,91 4,77 4,39 3,29 2,30 VV4b - Body za publikačnú činnosť na jedného doktoranda 2012 2013 2014 0 2 4 6 8 10 12 FHV ŽU FHPriV PU FiF UCM FiF UKF FHV UMB FiF KU FiF UPJŠ FiF TU FiF PU FiF UK 11,19 3,72 2,96 1,92 1,85 1,57 1,54 1,32 1,29 0,96 VV4c - Body za citácie na jedného doktoranda 2012 2013 2014
 64. 64. 64 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% FIF TU FiF KU FHPriV PU FiF UPJŠ FHV UMB FiF UK FiF UKF FIF PU FiF UCM FHV ŽU 44% 43% 39% 38% 35% 35% 32% 24% 15% 14% VV5 - Pomer počtu doktorandov - absolventov k počtu profesorov a docentov (priemer 2012-2014) 2012 2013 2014 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% FiF UK FHPriV PU FiF KU FHV UMB FiF TU FiF UPJŠ FiF UKF FiF PU FiF UCM FHV ŽU 6,6% 4,7% 4,1% 3,5% 3,5% 3,4% 3,0% 2,8% 1,9% 1,5% VV6 - Pomer počtu denných doktorandov k počtu denných študentov I. a II. stupňa v roku 2014 2012 2013 2014 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 FHPriV PU FiF UPJŠ FiF PU FiF UK FiF TU FHV UMB FiF UKF FHV ŽU FiF UCM FiF KU 1912 1854 1829 1812 1703 647 643 557 241 233 VV7 - Suma grantov KEGA, VEGA a APVV - priemer na tvorivého pracovníka za roky 2012-2014 2013 2014
 65. 65. 65 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 FiF KU FiF UCM FiF TU FHV UMB FHPriV PU FiF UK FiF UPJŠ FHV ŽU FiF PU FiF UKF 3063 651 343 295 185 164 47 6 0 0 VV9 - Suma zahraničných grantov - priemer na tvorivého pracovníka za roky 2012-2014 2013 2014 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 FiF KU FHPriV PU FiF TU FiF UK FiF UPJŠ FiF PU FHV UMB FiF UCM FiF UKF FHV ŽU 3296 2097 2045 1975 1900 1829 942 893 643 562 VV10 - Celková suma grantov - priemer na tvorivého pracovníka za roky 2012- 2014 2013 2014
 66. 66. 66 2.8 Skupina PRAV 0 10 20 30 40 50 60 FP PEVŠ PraF UMB PraF UK PraF TU FP VŠD PraF UPJŠ 41,5 32,7 22,2 20,2 19,5 18,8 SV1 - Počet študentov na učiteľa v roku 2014 2012 2013 2014 0 50 100 150 200 250 PraF UMB FP PEVŠ PraF UK PraF TU PraF UPJŠ FP VŠD 119,8 98,3 64,0 61,6 45,4 36,8 SV2 - Počet študentov na profesora alebo docenta v roku 2014 2012 2013 2014 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% PraF TU FP VŠD PraF UK PraF UPJŠ PraF UMB FP PEVŠ 98% 94% 93% 89% 85% 82% SV3 - Podiel učiteľov s PhD. na všetkých učiteľov v roku 2014 2012 2013 2014
 67. 67. 67 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% FP VŠD FP PEVŠ PraF UPJŠ PraF UK PraF TU PraF UMB 53% 42% 42% 35% 33% 27% SV4 - Podiel profesorov a docentov na všetkých učiteľov v roku 2014 2012 2013 2014 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 PraF UPJŠ PraF TU PraF UMB PraF UK FP PEVŠ FP VŠD 1,9 1,9 1,6 1,5 0,5 0,5 SV6 - Pomer počtu prihlásených na štúdium k plánu v roku 2014 2012 2013 2014 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 PraF UPJŠ PraF UK FP VŠD FP PEVŠ PraF TU PraF UMB 0,78 0,72 0,70 0,62 0,57 0,49 SV7 - Pomer počtu zapísaných študentov k počtu prijatých v roku 2014 2012 2013 2014
 68. 68. 68 0% 5% 10% 15% 20% 25% FP PEVŠ PraF UK PraF TU PraF UMB PraF UPJŠ FP VŠD 24,4% 3,1% 0,8% 0,3% 0,1% 0,0% SV8 - Podiel zahraničných študentov denného štúdia v roku 2014 2012 2013 2014 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% 3,5% 4,0% 4,5% FP PEVŠ PraF UPJŠ PraF TU PraF UK PraF UMB FP VŠD 4,3% 3,2% 2,9% 2,7% 1,7% 1,2% SV9 - Podiel študentov denného štúdia vyslaných do zahraničia v roku 2014 2012 2013 2014 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% FP VŠD PraF UPJŠ PraF TU PraF UK PraF UMB FP PEVŠ 8,4% 6,1% 6,0% 2,6% 2,3% 2,1% SV10 - Podiel nezamestnaných absolventov na všetkých absolventoch (priemer 2012-2014) 2013 2014
 69. 69. 69 0 5 10 15 20 25 30 35 PraF TU PraF UPJŠ PraF UK FP PEVŠ PraF UMB FP VŠD 31,3 31,0 27,9 25,7 14,8 4,9 VV1 - Body za publikačnú činnosť na tvorivého pracovníka 2012 2013 2014 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 PraF TU PraF UPJŠ PraF UK FP PEVŠ PraF UMB FP VŠD 47,2 18,9 17,5 13,6 6,4 0,2 VV2 - Body za citácie na tvorivého pracovníka 2012 2013 2014 0 0,5 1 1,5 2 PraF TU PraF UK PraF UPJŠ FP PEVŠ PraF UMB FP VŠD 1,5 0,6 0,6 0,5 0,4 0,0 VV2a - Body za priemerný počet citácií na publikáciu 2012 2013 2014
 70. 70. 70 0% 50% 100% 150% 200% 250% 300% 350% 400% 450% 500% FP VŠD PraF UK FP PEVŠ PraF TU PraF UPJŠ PraF UMB 475% 76% 62% 58% 52% 0% VV4a - Pomer počtu absolventov doktorandského štúdia (priemer 2012-2014) k počtu študentov 1. ročníka doktorandského štúdia (priemer 2009-2011) 2012 2013 2014 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 PraF UK PraF UPJŠ FP PEVŠ PraF TU PraF UMB FP VŠD 3,84 3,38 3,05 2,57 0,72 0,23 VV4b - Body za publikačnú činnosť na jedného doktoranda 2012 2013 2014 0 1 2 3 4 5 PraF TU PraF UK PraF UPJŠ FP PEVŠ PraF UMB FP VŠD 2,12 1,47 0,71 0,43 0,00 0,00 VV4c - Body za citácie na jedného doktoranda 2012 2013 2014
 71. 71. 71 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% FP PEVŠ PraF TU PraF UPJŠ PraF UK PraF UMB FP VŠD 54% 54% 45% 43% 0% 0% VV5 - Pomer počtu doktorandov - absolventov k počtu profesorov a docentov (priemer 2012-2014) 2012 2013 2014 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% FP PEVŠ PraF UK PraF UPJŠ PraF TU PraF UMB FP VŠD 5,6% 3,4% 3,3% 2,1% 0,7% 0,6% VV6 - Pomer počtu denných doktorandov k počtu denných študentov I. a II. stupňa v roku 2014 2012 2013 2014 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 PraF TU Praf UPJŠ PraF UK FP PEVŠ PraF UMB FP VŠD 3572 3070 1913 674 192 0 VV7 - Suma grantov KEGA, VEGA a APVV - priemer na tvorivého pracovníka za roky 2012-2014 2013 2014
 72. 72. 72 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 PraF TU PraF UK PraF UMB FP PEVŠ PraF UPJŠ FP VŠD 0 0 0 0 0 0 VV9 - Suma zahraničných grantov - priemer na tvorivého pracovníka za roky 2012-2014 2013 2014 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 PraF TU PraF UPJŠ PraF UK FP PEVŠ PraF UMB FP VŠD 3572 3070 1913 674 192 0 VV10 - Celková suma grantov - priemer na tvorivého pracovníka za roky 2012- 2014 2013 2014
 73. 73. 73 2.9 Skupina PEDAGOG 0 5 10 15 20 25 30 PedF PU PedF UK PedF UKF PedF TU PedF UMB PedF UJS PedF KU FTVŠ UK FŠ PU 26,2 24,1 22,3 21,0 20,0 19,4 17,1 16,7 16,0 SV1 - Počet študentov na učiteľa v roku 2014 2012 2013 2014 0 10 20 30 40 50 60 70 80 PedF PU FŠ PU PedF UK PedF UKF PedF TU PedF UMB PedF UJS FTVŠ UK PedF KU 62,4 59,4 59,2 53,6 53,1 51,0 46,5 42,5 39,6 SV2 - Počet študentov na profesora alebo docenta v roku 2014 2012 2013 2014 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 110% PedF UMB PedF TU PedF PU PedF UKF PedF KU PedF UK FTVŠ UK PedF UJS FŠ PU 100% 99% 96% 96% 93% 93% 92% 88% 77% SV3 - Podiel učiteľov s PhD. na všetkých učiteľov v roku 2014 2012 2013 2014
 74. 74. 74 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% PedF KU PedF PU PedF UJS PedF UKF PedF UK PedF TU FTVŠ UK PedF UMB FŠ PU 43% 42% 42% 42% 41% 40% 39% 39% 27% SV4 - Podiel profesorov a docentov na všetkých uciteľov v roku 2014 2012 2013 2014 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 PedF TU FTVŠ UK PedF UMB PedF UKF PedF PU PedF KU PedF UK FŠ PU PedF UJS 2,8 2,1 1,4 1,4 1,3 1,1 0,9 0,7 0,6 SV6 - Pomer počtu prihlásených na štúdium k plánu v roku 2014 2012 2013 2014 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 FŠ PU FTVŠ UK PedF PU PedF UJS PedF UMB PedF KU PedF UKF PedF UK PedF TU 0,89 0,88 0,81 0,77 0,73 0,71 0,70 0,59 0,58 SV7 - Pomer počtu zapísaných študentov k počtu prijatých v roku 2014 2012 2013 2014
 75. 75. 75 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% 3,5% 4,0% PedF UMB FTVŠ UK PedF KU PedF UJS PedF UKF PedF UK FŠ PU PedF TU PedF PU 3,6% 3,0% 2,8% 2,4% 2,3% 2,2% 1,7% 0,8% 0,1% SV8 - Podiel zahraničných študentov denného štúdia v roku 2014 2012 2013 2014 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% 3,5% 4,0% 4,5% PedF UJS PedF UK PedF KU PedF UKF FŠ PU FTVŠ UK PedF UMB PedF PU PedF TU 3,2% 2,7% 2,2% 1,8% 1,7% 1,4% 1,2% 0,7% 0,6% SV9 - Podiel študentov denného štúdia vyslaných do zahraničia v roku 2014 2012 2013 2014 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% FŠ PU PedF UJS PedF PU FTVŠ UK PedF UMB PedF UKF PedF TU PedF KU PedF UK 5,9% 5,5% 5,5% 4,6% 3,8% 3,4% 3,2% 3,2% 3,1% SV10 - Podiel nezamestnaných absolventov na všetkých absolventoch (priemer 2012-2014) 2013 2014
 76. 76. 76 0 10 20 30 40 50 PedF TU PedF UKF FTVŠ UK PedF UMB PedF UJS PedF PU PedF KU PedF UK FŠ PU 42,1 32,5 31,0 29,8 28,7 26,7 24,8 24,3 16,5 VV1 - Body za publikačnú činnosť na tvorivého pracovníka 2012 2013 2014 0 20 40 60 80 100 120 PedF TU FTVŠ UK PedF PU PedF UK PedF UMB PedF UKF PedF UJS PedF KU FŠ PU 113,4 34,8 29,0 27,6 26,4 24,4 24,1 24,1 11,5 VV2 - Body za citácie na tvorivého pracovníka 2012 2013 2014 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 PedF TU PedF UK FTVŠ UK PedF PU PedF KU PedF UMB PedF UJS PedF UKF FŠ PU 2,7 1,1 1,1 1,1 1,0 0,9 0,8 0,8 0,7 VV2a - Body za priemerný počet citácií na publikáciu 2012 2013 2014
 77. 77. 77 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 160% PedF UKF FTVŠ UK PedF TU FŠ PU PedF UMB PedF PU PedF UK PedF KU PedF UJS 144% 100% 95% 89% 78% 74% 72% 54% 36% VV4a - Pomer počtu absolventov doktorandského štúdia (priemer 2012-2014) k počtu študentov 1. ročníka doktorandského štúdia (priemer 2009-2011) 2012 2013 2014 0 5 10 15 20 25 PedF UJS PedF TU PedF UKF PedF UK PedF PU FTVŠ UK PedF UMB PedF KU FŠ PU 20,17 14,74 8,30 6,42 5,46 4,76 4,36 3,70 3,36 VV4b - Body za publikačnú činnosť na jedného doktoranda 2012 2013 2014 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 PedF TU PedF UJS PedF UK FTVŠ UK PedF KU PedF UKF PedF PU FŠ PU PedF UMB 16,81 15,97 5,20 4,35 2,66 2,32 1,89 1,85 1,73 VV4c - Body za citácie na jedného doktoranda 2012 2013 2014
 78. 78. 78 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% FTVŠ UK PedF UMB PedF UKF PedF UK PedF TU PedF KU PedF PU FŠ PU PedF UJS 58% 42% 32% 30% 29% 25% 25% 19% 5% VV5 - Pomer počtu doktorandov - absolventov k počtu profesorov a docentov (priemer 2012-2014) 2012 2013 2014 0% 1% 1% 2% 2% 3% 3% 4% 4% 5% PedF KU PedF UMB FTVŠ UK PedF UK PedF TU FŠ PU PedF UKF PedF PU PedF UJS 3,6% 3,4% 2,9% 2,8% 1,9% 1,4% 1,3% 1,3% 1,2% VV6 - Pomer počtu denných doktorandov k počtu denných študentov I. a II. stupňa v roku 2014 2012 2013 2014
 79. 79. 79 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 FŠ PU PedF PU PedF UMB FTVŠ UK PedF TU PedF UK PedF UKF PedF UJS PedF KU 3353 2310 1464 1408 1303 1113 729 423 393 VV7 - Suma grantov KEGA, VEGA a APVV - priemer na tvorivého pracovníka za roky 2012-2014 2013 2014 0 100 200 300 400 500 600 700 800 PedF TU PedF KU FTVŠ UK PedF UK PedF PU PedF UJS FŠ PU PedF UKF PedF UMB 620 359 275 246 77 21 0 0 0 VV9 - Suma zahraničných grantov - priemer na tvorivého pracovníka za roky 2012- 2014 2013 2014 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 FŠ PU PedF PU PedF TU FTVŠ UK PedF UMB PedF UK PedF KU PedF UKF PedF UJS 3353 2387 1922 1684 1464 1359 752 729 444 VV10 - Celková suma grantov - priemer na tvorivého pracovníka za roky 2012-2014 2013 2014
 80. 80. 80 2.10 Skupina UMEL 0 2 4 6 8 10 12 14 FTF VŠMU FU TUKE HTF VŠMU FVU AU VŠVU DF VŠMU FDU AU FMU AU 10,2 7,4 6,6 6,2 5,9 5,7 4,5 3,5 SV1 - Počet študentov na učiteľa v roku 2014 2012 2013 2014 0 5 10 15 20 25 30 FU TUKE FVU AU VŠVU FTF VŠMU DF VŠMU HTF VŠMU FDU AU FMU AU 21,5 14,1 13,8 13,2 12,8 11,7 7,5 6,1 SV2 - Počet študentov na profesora alebo docenta v roku 2014 2012 2013 2014 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% FTF VŠMU HTF VŠMU FDU AU FMU AU FVU AU VŠVU FU TUKE DF VŠMU 90% 88% 88% 86% 81% 65% 63% 60% SV3 - Podiel učiteľov s PhD. na všetkých učiteľov v roku 2014 2012 2013 2014
 81. 81. 81 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% FTF VŠMU FDU AU FMU AU HTF VŠMU DF VŠMU FVU AU VŠVU FU TUKE 77% 61% 57% 57% 44% 44% 43% 34% SV4 - Podiel profesorov a docentov na všetkých uciteľov v roku 2014 2012 2013 2014 0 1 2 3 4 5 6 7 DF VŠMU FU TUKE FTF VŠMU FVU AU FDU AU VŠVU HTF VŠMU FMU AU 5,6 4,7 3,9 3,2 3,2 3,1 1,5 1,5 SV6 - Pomer počtu prihlásených na štúdium k plánu v roku 2014 2012 2013 2014 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 HTF VŠMU DF VŠMU FDU AU FTF VŠMU VŠVU FVU AU FMU AU FU TUKE 0,96 0,95 0,93 0,92 0,90 0,85 0,84 0,73 SV7 - Pomer počtu zapísaných študentov k počtu prijatých v roku 2014 2012 2013 2014
 82. 82. 82 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% HTF VŠMU FMU AU VŠVU FTF VŠMU FDU AU DF VŠMU FU TUKE FVU AU 19,5% 12,9% 12,2% 3,3% 1,9% 1,9% 1,1% 1,0% SV8 - Podiel zahraničných študentov denného štúdia v roku 2014 2012 2013 2014 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% FVU AU FU TUKE FMU AU DF VŠMU VŠVU FTF VŠMU FDU AU HTF VŠMU 15,2% 8,0% 6,5% 5,7% 4,8% 4,2% 3,9% 3,2% SV9 - Podiel študentov denného štúdia vyslaných do zahraničia v roku 2014 2012 2013 2014 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% FDU AU FVU AU FTF VŠMU FU TUKE VŠVU DF VŠMU HTF VŠMU FMU AU 7,1% 6,4% 5,3% 5,1% 5,0% 2,0% 1,7% 0,0% SV10 - Podiel nezamestnaných absolventov na všetkých absolventoch (priemer 2012-2014) 2013 2014
 83. 83. 83 0 1 2 3 4 5 6 7 FU TUKE FVU AU DF VŠMU FMU AU VŠVU FTF VŠMU FDU AU HTF VŠMU 6,7 4,8 4,4 3,7 3,7 3,1 2,8 1,6 VV1 - Body za publikačnú činnosť na tvorivého pracovníka 2012 2013 2014 0 5 10 15 20 25 30 FMU AU VŠVU HTF VŠMU FVU AU FTF VŠMU FU TUKE DF VŠMU FDU AU 28,2 24,3 21,9 20,7 14,3 11,4 9,5 8,2 2013 2014 VV2 - Počet závažných umeleckých diel na tvorivého pracovníka
 84. 84. 84 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 160% HTF VŠMU FTF VŠMU FMU AU FVU AU VŠVU DF VŠMU FDU AU FU TUKE 119% 96% 83% 80% 76% 67% 63% 57% VV4a - Pomer počtu absolventov doktorandského štúdia (priemer 2012-2014) k počtu študentov 1. ročníka doktorandského štúdia (priemer 2009-2011) 2012 2013 2014 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 FU TUKE FVU AU DF VŠMU FDU AU FTF VŠMU VŠVU HTF VŠMU FMU AU 4,32 1,34 1,27 1,27 0,81 0,72 0,61 0,60 VV4b - Body za publikačnú činnosť na jedného doktoranda 2012 2013 2014 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 FU TUKE HTF VŠMU FMU AU VŠVU FVU AU FDU AU DF VŠMU FTF VŠMU 9,7 9,1 9,0 7,7 6,3 5,2 3,0 2,8 VV4c - Počet závažných umeleckých diel na jedného doktoranda 2013 2014
 85. 85. 85 0% 10% 20% 30% 40% 50% FVU AU VŠVU FTF VŠMU DF VŠMU HTF VŠMU FMU AU FDU AU FU TUKE 30% 30% 29% 28% 23% 19% 9% 6% VV5 - Pomer počtu doktorandov - absolventov k počtu profesorov a docentov (priemer 2012-2014) 2012 2013 2014 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% VŠVU DF VŠMU FMU AU FVU AU FTF VŠMU FDU AU HTF VŠMU FU TUKE 8,8% 7,4% 6,2% 6,1% 5,0% 3,3% 3,0% 1,9% VV6 - Pomer počtu denných doktorandov k počtu denných študentov I. a II. stupňa v roku 2014 2012 2013 2014 0 100 200 300 400 500 600 700 VŠVU DF VŠMU FTF VŠMU FU TUKE FVU AU FDU AU FMU AU HTF VŠMU 696 476 383 226 196 117 90 21 VV7 - Suma grantov KEGA, VEGA a APVV - priemer na tvorivého pracovníka za roky 2012-2014 2013 2014
 86. 86. 86 0 50 100 150 200 250 VŠVU FDU AU FMU AU FVU AU FU TUKE FTF VŠMU HTF VŠMU DF VŠMU 204 0 0 0 0 0 0 0 VV9 - Suma zahraničných grantov - priemer na tvorivého pracovníka za roky 2012-2014 2013 2014 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 VŠVU DF VŠMU FTF VŠMU FU TUKE FVU AU FDU AU FMU AU HTF VŠMU 900 476 383 226 196 117 90 21 VV10 - Celková suma grantov - priemer na tvorivého pracovníka za roky 2012- 2014 2013 2014
 87. 87. 87 2.11 Skupina TEOLOG 0 5 10 15 20 25 30 GKTF PU PBF PU TF KU RKCMBF UK EBF UK FRT UJS TF TU 28,6 23,1 13,7 9,0 8,6 6,7 6,5 SV1 - Počet študentov na učiteľa v roku 2014 2012 2013 2014 0 10 20 30 40 50 60 70 GKTF PU PBF PU RKCMBF UK TF KU EBF UK TF TU FRT UJS 68,0 35,7 32,9 32,3 20,2 12,1 12,0 SV2 - Počet študentov na profesora a docenta v roku 2014 2012 2013 2014 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 110% GKTF PU PBF PU TF TU FRT UJS TF KU EBF UK RKCMBF UK 100% 100% 100% 100% 87% 86% 70% SV3 - Podiel učiteľov s PhD. na všetkých učiteľov v roku 2014 2012 2013 2014
 88. 88. 88 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% PBF PU FRT UJS TF TU EBF UK TF KU GKTF PU RKCMBF UK 65% 56% 54% 43% 43% 42% 27% SV4 - Podiel profesorov a docentov na všetkých učiteľov v roku 2014 2012 2013 2014 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 TF KU GKTF PU PBF PU RKCMBF UK TF TU EBF UK FRT UJS 0,9 0,8 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 SV6 - Pomer počtu prihlásených na štúdium k plánu v roku 2014 2012 2013 2014 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 FRT UJS EBF UK TF TU RKCMBF UK PBF PU TF KU GKTF PU 0,92 0,89 0,83 0,83 0,76 0,75 0,72 SV7 - Pomer počtu zapísaných študentov k počtu prijatých v roku 2014 2012 2013 2014
 89. 89. 89 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% FRT UJS EBF UK TF TU RKCMBF UK PBF PU TF KU GKTF PU 42,4% 10,9% 3,6% 3,2% 3,0% 1,9% 0,0% SV8 - Podiel zahraničných študentov denného štúdia v roku 2014 2012 2013 2014 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0% 8,0% TF TU TF KU RKCMBF UK EBF UK GKTF PU PBF PU FRT UJS 7,3% 2,8% 1,3% 0,8% 0,8% 0,0% 0,0% SV9 - Podiel študentov denného štúdia vyslaných do zahraničia v roku 2014 2012 2013 2014 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% GKTF PU FRT UJS PBF PU EBF UK TF KU TF TU RKCMBF UK 14,4% 11,1% 10,6% 6,2% 4,9% 2,5% 0,0% SV10 - Podiel nezamestnaných absolventov na všetkých absolventoch (priemer 2012-2014) 2013 2014
 90. 90. 90 0 10 20 30 40 50 60 70 GKTF PU PBF PU EBF UK TF KU TF TU RKCMBF UK FRT UJS 63,1 57,4 39,2 32,5 28,0 14,7 12,4 VV1 - Body za publikačnú činnosť na tvorivého pracovníka 2012 2013 2014 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 PBF PU TF TU GKTF PU TF KU RKCMBF UK EBF UK FRT UJS 49,3 37,7 34,9 19,3 10,0 9,8 1,6 VV2 - Body za citácie na tvorivého pracovníka 2012 2013 2014 0 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 TF TU PBF PU RKCMBF UK TF KU GKTF PU EBF UK FRT UJS 1,3 0,9 0,7 0,6 0,6 0,2 0,1 VV2a - Body za priemerný počet citácií na publikáciu 2012 2013 2014
 91. 91. 91 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% GKTF PU TF KU PBF PU FRT UJS TF TU RKCMBF UK EBF UK 81% 73% 72% 53% 50% 46% 40% VV4a - Pomer počtu absolventov doktorandského štúdia (priemer 2012-2014) k počtu študentov 1. ročníka doktorandského štúdia (priemer 2009-2011) 2012 2013 2014 0 2 4 6 8 10 12 EBF UK TF TU PBF PU GKTF PU RKCMBF UK TF KU FRT UJS 10,10 9,49 8,78 4,70 3,21 2,96 1,93 VV4b - Body za publikačnú činnosť na jedného doktoranda 2012 2013 2014 0 2 4 6 8 10 12 14 TF TU PBF PU EBF UK RKCMBF UK TF KU GKTF PU FRT UJS 12,43 1,79 1,10 0,88 0,86 0,63 0,04 VV4c - Body za citácie na jedného doktoranda 2012 2013 2014
 92. 92. 92 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% GKTF PU FRT UJS RKCMBF UK PBF PU TF KU TF TU EBF UK 58% 57% 29% 29% 26% 18% 13% VV5 - Pomer počtu doktorandov - absolventov k počtu profesorov a docentov (priemer 2012-2014) 2012 2013 2014 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% FRT UJS EBF UK PBF PU TF KU TF TU GKTF PU RKCMBF UK 10,0% 8,2% 5,4% 4,3% 3,8% 2,4% 1,9% VV6 - Pomer počtu denných doktorandov k počtu denných študentov I. a II. stupňa v roku 2014 2012 2013 2014 0 100 200 300 400 500 600 700 TF TU GKTF PU TF KU EBF UK PBF PU RKCMBF UK FRT UJS 678 583 399 380 150 138 63 VV7 - Suma grantov KEGA, VEGA a APVV - priemer na tvorivého pracovníka za roky 2012-2014 2013 2014
 93. 93. 93 0 50 100 150 200 250 300 350 TF TU GKTF PU TF KU PBF PU FRT UJS EBF UK RKCMBF UK 307 104 13 0 0 0 0 VV9 - Suma zahraničných grantov - priemer na tvorivého pracovníka za roky 2012-2014 2013 2014 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 TF TU GKTF PU TF KU EBF UK PBF PU RKCMBF UK FRT UJS 986 687 412 380 150 138 63 VV10 - Celková suma grantov - priemer na tvorivého pracovníka za roky 2012- 2014 2013 2014

×