Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Amalgam

683 views

Published on

amagam

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

Amalgam

 1. 1. DDEENNTTAALL AAMMAALLGGAAMM
 2. 2. HISTORY TERMINOLOGIES ALLOY COMPOSITION MANUFACTURE OF ALLOY POWDER AMALGAMATION & RESULTING MICROSTRUCTURE DIMENSIONAL STABILITY STRENGTH CREEP CLINICAL PERFORMANCE OF AMALGAM RESTORATIONS FACTORS AFFECTING SUCCESS OF AMALGAM RESTORATIONS
 3. 3. MERCURY/ALLOY RATIO MECHANICAL TRITURATION CONDENSATION CARVING & FINISHING CLINICAL SIGNIFICANCE OF DIMENSIONAL CHANGE MARGINAL DETERIORATION SIDE EFFECTS OF MERCURY SUMMARY CONCLUSION REFERENCES
 4. 4. HHIISSTTOORRIICCAALL BBAACCKKGGRROOUUNNDD SSiillvveerr AAmmaallggaamm iinn CClliinniiccaall PPrraaccttiiccee -- II..DD.. GGaaiinnssffoorrdd
 5. 5.  Used as a dental restorative material from the beginning of the 19th century.  Amalgams were made by mixing mercury with the fillings from Spanish or Mexican silver coins (high silver content).  FFaaiilluurree ccaauusseess:: 11.. HHaarrsshh mmaassss wwhhiicchh wwaass ddiiffffiiccuulltt ttoo mmiixx 22.. HHaarrddeenneedd vveerryy sslloowwllyy 33.. EExxppaannddeedd eennoorrmmoouussllyy 44.. SSttaaiinneedd tthhee tteeeetthh bbllaacckk
 6. 6. YYEEAARR EEVVEENNTTSS 11881199 FFiirrsstt ddeennttaall ssiillvveerr aammaallggaamm iiss ssuuppppoosseedd ttoo hhaavvee bbeeeenn iinnttrroodduucceedd iinnttoo EEnnggllaanndd bbyy BBeellll –– ““BBeellll’’ss PPuuttttyy”” 11883333 IInnttrroodduucceedd ttoo tthhee NNoorrtthh AAmmeerriiccaann ccoonnttiinneenntt bbyy CCaawwccoouurr bbrrootthheerrss tteerrmmeedd aass ““RRooyyaall MMiinneerraall SSuucccceeddaanneeuumm””.. 11884433 RReessoolluuttiioonn ppaasssseedd bbyy tthhee AAmmeerriiccaann SSoocciieettyy ooff DDeennttaall SSuurrggeeoonnss ((tthhee ffiirrsstt oorrggaanniisseedd DDeennttaall SSoocciieettyy iinn tthhee UU..SS..AA ddeeccllaarriinngg tthhee uussee ooff aammaallggaamm aa ““MMaallpprraaccttiiccee””.. TThhuuss tthhee AAmmaallggaamm WWaarr bbeeggaann 11884455 ““AAmmaallggaamm PPlleeddggee”” wwaass aaddoopptteedd bbyy tthhee ssoocciieettyy..
 7. 7. YYEEAARR EEVVEENNTTSS 11885500 PPlleeddggee wwaass rreesscciinnddeedd ooffffiicciiaallllyy eennddiinngg tthhee aammaallggaamm wwaarr.. 11886611 FFiirrsstt rreesseeaarrcchh pprrooggrraammmmee wwaass ccoonndduucctteedd bbyy JJoohhnn TToommeess (( TTrraannss..OOddoonnttooll..SSoocc.. GG..BB..,,VVooll IIIIII)) WWhhoo mmeeaassuurreedd sshhrriinnkkaaggee ooff aa nnuummbbeerr ooff aammaallggaammss 11887711 CChhaarrlleess TToommeess mmeeaassuurreedd sshhrriinnkkaaggee && eexxppaannssiioonnss bbyy ssppeecciiffiicc ggrraavviittyy tteessttss.. 11887744 TThhoommaass BB..HHiittcchhccoocckk ((TTrraannss..NN..YY..OOddoonnttooll..SSoocc)) ddiidd ssoommee iimmppoorrttaanntt wwoorrkk iinn mmeeaassuurriinngg mmoorree aaccccuurraatteellyy bbyy mmeeaannss ooff aa mmiiccrroommeetteerr cchhaannggeess ooff aammaallggaamm ffoorrmm
 8. 8. YYEEAARR EEVVEENNTTSS 11889966 CCllaassssiicc wwoorrkk ooff GG..VV..BBllaacckk tthhaatt aa mmoorree ssyysstteemmaattiicc ssttuuddyy wwaass mmaaddee ooff tthhee pprrooppeerrttiieess && mmaannnneerr ooff mmaanniippuullaattiioonn ooff ssiillvveerr aammaallggaamm aanndd iittss rreellaattiioonn ttoo ccaavviittyy pprreeppaarraattiioonn.. MMaannyy ooff GG..VV..BBllaacckk’’ss tteecchhnniiqquueess ffoorr aammaallggaamm rreessttoorraattiioonnss aarree ggeenneerraallllyy aacccceepptteedd ttooddaayy.. NNeeww mmeetthhooddss aarree oofftteenn ddeessccrriibbeedd aass vvaarriiaattiioonnss oorr mmooddiiffiiccaattiioonnss ooff tthhoossee uusseedd bbyy BBllaacckk..
 9. 9. YYEEAARR EEVVEENNTTSS 11993300 AA..DD..AA rreesseeaarrcchh oorrggaanniissaattiioonn ccoonndduucctteedd aa ssuurrvveeyy aanndd sshhoowweedd tthhaatt oonnllyy aa ffeeww ooff tthhee pprroopprriieettaarryy aammaallggaamm aallllooyyss oonn tthhee mmaarrkkeett && tteesstteedd bbyy tthhee NNaattiioonnaall BBuurreeaauu ooff SSttaannddaarrddss wweerree rreelliiaabbllee.. AA..DD..AA ssppeecciiffiiccaattiioonn NNoo.. 11 ffoorr AAllllooyy.. AA..DD..AA ssppeecciiffiiccaattiioonn NNoo.. 66 ffoorr MMeerrccuurryy.. 11993344 && 11996600 RReevviissiioonn ooff tthhiiss ssppeecciiffiiccaattiioonn
 10. 10. YYEEAARR EEVVEENNTTSS 11997700 IInncclluussiioonn ooff aa ddiiaammeettrraall tteennssiillee ssttrreennggtthh aass aann iinnddiiccaattiioonn ooff tthhee rraattee ooff hhaarrddeenniinngg ooff tthhee aammaallggaamm aass ddiissttiinncctt ffrroomm aa ccoommpprreessssiivvee ssttrreennggtthh tteesstt.. AAddjjuussttmmeennttss iinn tthhee sseettttiinngg cchhaannggee && ffllooww rreeqquuiirreemmeennttss tthhaatt aarree dduuee ttoo cchhaannggeess iinn tteesstt pprroocceedduurreess.. CChhaannggee ffrroomm hhaanndd ttrriittuurraattiioonn ttoo mmeecchhaanniiccaall ttrriittuurraattiioonn 11995577 && 11996611 BBrriittiisshh SSttaannddaarrddss IInnssttiittuuttiioonn pprroovviiddeedd aa ssppeecciiffiiccaattiioonn nnuummbbeerr ccuurrrreennttllyy uunnddeerr rreevviieeww
 11. 11. HHIISSTTOORRYY OOVVEERRVVIIEEWW
 12. 12.  11883333  CCrraawwccoouurr bbrrootthheerrss iinnttrroodduuccee aammaallggaamm ttoo UU..SS • ppoowwddeerreedd ssiillvveerr ccooiinnss mmiixxeedd wwiitthh mmeerrccuurryy  eexxppaannddeedd oonn sseettttiinngg  11889955  GG..VV.. BBllaacckk ddeevveellooppeedd ffoorrmmuullaa ffoorr mmooddeerrnn aammaallggaamm aallllooyy • 6677%% ssiillvveerr,, 2277%% ttiinn,, 55%% ccooppppeerr,, 11%% zziinncc  oovveerrccaammee eexxppaannssiioonn pprroobblleemmss
 13. 13. 11996600’’ss  ccoonnvveennttiioonnaall llooww--ccooppppeerr llaatthhee--ccuutt aallllooyyss • ssmmaalllleerr ppaarrttiicclleess  ffiirrsstt ggeenneerraattiioonn hhiigghh-- ccooppppeerr aallllooyyss • DDiissppeerrssaallllooyy ((CCaauullkk))  IInnnneess && YYoouuddeelliiss --11996633  aaddmmiixxttuurree ooff sspphheerriiccaall AAgg-- CCuu eeuutteeccttiicc ppaarrttiicclleess wwiitthh ccoonnvveennttiioonnaall llaatthhee--ccuutt  eelliimmiinnaatteedd ggaammmmaa--22 pphhaassee Mahler J Dent Res 1997
 14. 14.  11997700’’ss  ffiirrsstt ssiinnggllee ccoommppoossiittiioonn sspphheerriiccaall • TTyyttiinn ((KKeerrrr)) • tteerrnnaarryy ssyysstteemm ((ssiillvveerr//ttiinn//ccooppppeerr))  11998800’’ss  aallllooyyss ssiimmiillaarr ttoo DDiissppeerrssaallllooyy aanndd TTyyttiinn  11999900’’ss  mmeerrccuurryy--ffrreeee aallllooyyss Mahler J Dent Res 1997
 15. 15. TTEERRMMIINNOOLLOOGGIIEESS && DDEEFFIINNIITTIIOONNSS  AAMMAALLGGAAMM  DDEENNTTAALL AAMMAALLGGAAMM  DDEENNTTAALL AAMMAALLGGAAMM AALLLLOOYY  TTRRIITTUURRAATTIIOONN  AAMMAALLGGAAMMAATTIIOONN
 16. 16. AAmmaallggaamm Special type of alloy iinn tthhaatt oonnee ooff iittss ccoonnssttiittuueennttss iiss mmeerrccuurryy.. BBeeffoorree tthheessee aallllooyyss ccoommbbiinnee wwiitthh mmeerrccuurryy tthheeyy aarree kknnoowwnn aass ddeennttaall aammaallggaamm aallllooyyss -- AANNUUSSAAVVIICCEE ((22000033))
 17. 17. TTEERRMMIINNOOLLOOGGYY DDEEFFIINNIITTIIOONN AAmmaallggaamm AAmmaallggaamm iiss aann aallllooyy wwhhiicchh hhaass mmeerrccuurryy aass oonnee ooff iittss ccoommppoonneennttss –– MMaarrzzoouukk ((11999977)) DDeennttaall AAmmaallggaamm AAnn aallllooyy ooff mmeerrccuurryy,, ssiillvveerr,, ccooppppeerr,, ttiinn,, wwhhiicchh mmaayy aallssoo ccoonnttaaiinn ppaallllaaddiiuumm,, zziinncc,, aanndd ootthheerr eelleemmeennttss ttoo iimmpprroovvee hhaannddlliinngg cchhaarraacctteerriissttiiccss aanndd cclliinniiccaall ppeerrffoorrmmaannccee –– AAnnuussaavviiccee ((22000033)) DDeennttaall AAmmaallggaamm AAllllooyy // AAllllooyy ffoorr DDeennttaall AAmmaallggaamm AAnn aallllooyy ooff ssiillvveerr,, ccooppppeerr,, ttiinn,, aanndd ootthheerr eelleemmeennttss tthhaatt iiss ffoorrmmuullaatteedd aanndd pprroocceesssseedd iinn tthhee ffoorrmm ooff ppoowwddeerr ppaarrttiicclleess oorr aass aa ccoommpprreesssseedd ppeelllleett –– AAnnuussaavviiccee ((22000033))
 18. 18. BBuutt ttoo bbee mmoorree ssiimmppllee……  AAMMAALLGGAAMM == AA ++ MMAASSSS OOFF GGAAMM ((GGUUMM)) ((HHAANNDD TTRRIITTUURRAATTIIOONN))  AAMMAALLGGAAMM == AAMMAALLGGAAMMAATTEEDD GGAAMM ((GGUUMM)) ((AAMMAALLGGAAMMAATTOORR)) FFUUTTUURREE CCOOUULLDD BBEE……  AAMMAALLGGAAMM == AAMMAALLGGAAMMAATTEEDD MMAASSSS DDEELLIIVVEERREEDD FFRROOMM GGUUNN ((CCOOMMPPOOSSIITTEE CCOOMMPPUULLEESS))
 19. 19. TTEERRMMIINNOOLLOOGGYY DDEEFFIINNIITTIIOONN AAmmaallggaammaattiioonn TThhee pprroocceessss ooff mmiixxiinngg lliiqquuiidd mmeerrccuurryy wwiitthh oonnee oorr mmoorree mmeettaallss oorr aallllooyyss ttoo ffoorrmm aann aammaallggaamm.. –– AAnnuussaavviiccee ((22000033)) TTrriittuurraattiioonn TThhee pprroocceessss ooff ggrriinnddiinngg ppoowwddeerr,, eessppeecciiaallllyy wwiitthhiinn aa lliiqquuiidd.. IInn ddeennttiissttrryy,, tthhee tteerrmm iiss uusseedd ttoo ddeessccrriibbee tthhee pprroocceessss ooff mmiixxiinngg tthhee aammaallggaamm aallllooyy ppaarrttiicclleess wwiitthh mmeerrccuurryy iinn aann aammaallggaammaattoorr.. –– AAnnuussaavviiccee ((22000033))
 20. 20. WWhhyy AAmmaallggaamm??  IInneexxppeennssiivvee  EEaassee ooff uussee  PPrroovveenn ttrraacckk rreeccoorrdd  >>115500 yyeeaarrss  FFaammiilliiaarriittyy  RReessiinn--ffrreeee  lleessss aalllleerrggiieess tthhaann ccoommppoossiittee  CCaarriieess iinnddeexx -- DDMMFFTT
 21. 21. CCoonnssttiittuueennttss iinn AAmmaallggaamm  BBaassiicc  SSiillvveerr  TTiinn  CCooppppeerr  MMeerrccuurryy  OOtthheerr  ZZiinncc  IInnddiiuumm  PPaallllaaddiiuumm
 22. 22.  BBaassiicc  SSiillvveerr  TTiinn  CCooppppeerr  MMeerrccuurryy  GG..VV.. BBllaacckk ddeevveellooppss ffoorrmmuullaa ffoorr mmooddeerrnn aammaallggaamm aallllooyy • 6677%% ssiillvveerr,, 2277%% ttiinn,, 55%% ccooppppeerr,, 11%% zziinncc  oovveerrccaammee eexxppaannssiioonn pprroobblleemmss  OOtthheerr  ZZiinncc  IInnddiiuumm  PPaallllaaddiiuumm  11889955 AAmmaallggaamm CCoonnssttiittuueennttss
 23. 23. BBaassiicc CCoonnssttiittuueennttss  SSiillvveerr ((AAgg))  iinnccrreeaasseess ssttrreennggtthh  iinnccrreeaasseess eexxppaannssiioonn  TTiinn ((SSnn))  ddeeccrreeaasseess eexxppaannssiioonn  ddeeccrreeaasseedd ssttrreennggtthh  iinnccrreeaasseess sseettttiinngg ttiimmee Phillip’s Science of Dental Materials 2003
 24. 24. BBaassiicc CCoonnssttiittuueennttss  CCooppppeerr ((CCuu))  ttiieess uupp ttiinn • rreedduucciinngg ggaammmmaa--22 ffoorrmmaattiioonn  iinnccrreeaasseess ssttrreennggtthh  rreedduucceess ttaarrnniisshh aanndd ccoorrrroossiioonn  rreedduucceess ccrreeeepp • rreedduucceess mmaarrggiinnaall ddeetteerriioorraattiioonn Phillip’s Science of Dental Materials 2003
 25. 25. BBaassiicc CCoonnssttiittuueennttss MMeerrccuurryy ((HHgg))  aaccttiivvaatteess rreeaaccttiioonn  oonnllyy ppuurree mmeettaall tthhaatt iiss lliiqquuiidd aatt rroooomm tteemmppeerraattuurree  sspphheerriiccaall aallllooyyss • rreeqquuiirree lleessss mmeerrccuurryy  ssmmaalllleerr ssuurrffaaccee aarreeaa eeaassiieerr ttoo wweett • 4400 ttoo 4455%% HHgg  aaddmmiixxeedd aallllooyyss • rreeqquuiirree mmoorree mmeerrccuurryy  llaatthhee--ccuutt ppaarrttiicclleess mmoorree ddiiffffiiccuulltt ttoo wweett • 4455 ttoo 5500%% HHgg Phillip’s Science of Dental Materials 2003
 26. 26. OOtthheerr CCoonnssttiittuueennttss  ZZiinncc ((ZZnn))  uusseedd iinn mmaannuuffaaccttuurriinngg • ddeeccrreeaasseess ooxxiiddaattiioonn ooff ootthheerr eelleemmeennttss  ssaaccrriiffiicciiaall aannooddee  pprroovviiddeess bbeetttteerr cclliinniiccaall ppeerrffoorrmmaannccee • lleessss mmaarrggiinnaall bbrreeaakkddoowwnn  OOssbboorrnnee JJWW AAmm JJ DDeenntt 11999922  ccaauusseess ddeellaayyeedd eexxppaannssiioonn wwiitthh llooww CCuu aallllooyyss • iiff ccoonnttaammiinnaatteedd wwiitthh mmooiissttuurree dduurriinngg ccoonnddeennssaattiioonn  PPhhiilllliippss RRWW JJAADDAA 11995544 H2O + Zn ZnO + H2 Þ Phillip’s Science of Dental Materials 2003
 27. 27. OOtthheerr CCoonnssttiittuueennttss  IInnddiiuumm ((IInn))  ddeeccrreeaasseess ssuurrffaaccee tteennssiioonn • rreedduucceess aammoouunntt ooff mmeerrccuurryy nneecceessssaarryy • rreedduucceess eemmiitttteedd mmeerrccuurryy vvaappoorr  rreedduucceess ccrreeeepp aanndd mmaarrggiinnaall bbrreeaakkddoowwnn  iinnccrreeaasseess ssttrreennggtthh  mmuusstt bbee uusseedd iinn aaddmmiixxeedd aallllooyyss  eexxaammppllee • IInnddiissppeerrssee ((IInnddiissppeerrssee DDiissttrriibbuuttiinngg CCoommppaannyy))  55%% iinnddiiuumm Powell J Dent Res 1989
 28. 28. OOtthheerr CCoonnssttiittuueennttss  PPaallllaaddiiuumm ((PPdd))  rreedduucceedd ccoorrrroossiioonn  ggrreeaatteerr lluusstteerr  eexxaammppllee • VVaalliiaanntt PPhhDD ((IIvvooccllaarr VViivvaaddeenntt))  00..55%% ppaallllaaddiiuumm Mahler J Dent Res 1990
 29. 29. CCllaassssiiffiiccaattiioonnss  BBaasseedd oonn nnuummbbeerr ooff aallllooyyss  BBaasseedd oonn ccooppppeerr ccoonntteenntt  BBaasseedd oonn ppaarrttiiccllee sshhaappee  BBaasseedd oonn mmeetthhoodd ooff aaddddiinngg ccooppppeerr  BBaasseedd oonn mmaannuuffaaccttuurriinngg pprroocceessss  BBaasseedd oonn ppoowwddeerr’’ss ppaarrttiiccllee ssiizzee  BBaasseedd oonn aaddddiittiioonn ooff NNoobbllee MMeettaallss
 30. 30. CCooppppeerr CCoonntteenntt  LLooww--ccooppppeerr aallllooyyss  44 ttoo 66%% CCuu  HHiigghh--ccooppppeerr aallllooyyss  tthhoouugghhtt tthhaatt 66%% CCuu wwaass mmaaxxiimmuumm aammoouunntt • dduuee ttoo ffeeaarr ooff eexxcceessssiivvee ccoorrrroossiioonn aanndd eexxppaannssiioonn  NNooww ccoonnttaaiinn 99 ttoo 3300%% CCuu • aatt eexxppeennssee ooff AAgg Phillip’s Science of Dental Materials 2003
 31. 31. CCoommppoo ssiittiioonn CCOOPPPPEERR CCOONNTTEENNTT LLOOWW CCOOPPPPEERR HHIIGGHH CCOOPPPPEERR AAddmmiixxeedd UUnniiccoommppoossiittiioonn PPaarrttiiccllee sshhaappee LLaatthhee-- CCuutt // SSpphheerriiccaall LLaatthhee--ccuutt ((22//33)) SSpphheerriiccaall ((11//33)) SSpphheerriiccaall SSiillvveerr 6633--7700%% 4400--7700 %% 4400--6655 %% 4400--6600 %% TTiinn 2266--2233 %% 2266--3300 %% 00--3300 %% 2222--3300 %% CCooppppeerr 22--55 %% 22--3300 %% 2200--4400 %% 1133--3300 %% ZZiinncc 00--22 %% 00--22 %% 00 %% 00--44 %%
 32. 32. PPaarrttiiccllee SShhaappee  LLaatthhee ccuutt  llooww CCuu • NNeeww TTrruuee DDeennttaallllooyy  hhiigghh CCuu • AANNAA 22000000  AAddmmiixxttuurree  hhiigghh CCuu • DDiissppeerrssaallllooyy,, VVaalliiaanntt PPhhDD  SSpphheerriiccaall  llooww CCuu • CCaavveexx SSFF  hhiigghh CCuu • TTyyttiinn,, VVaalliiaanntt
 33. 33. MMeetthhoodd ooff AAddddiinngg CCooppppeerr  SSiinnggllee CCoommppoossiittiioonn LLaatthhee--CCuutt ((SSCCLL))  SSiinnggllee CCoommppoossiittiioonn SSpphheerriiccaall ((SSCCSS))  AAddmmiixxttuurree:: LLaatthhee--ccuutt ++ SSpphheerriiccaall EEuutteeccttiicc ((AALLEE))  AAddmmiixxttuurree:: LLaatthhee--ccuutt ++ SSiinnggllee CCoommppoossiittiioonn SSpphheerriiccaall ((AALLSSCCSS))
 34. 34. SSiinnggllee CCoommppoossiittiioonn LLaatthhee--CCuutt ((SSCCLL)) MMoorree HHgg nneeeeddeedd tthhaann sspphheerriiccaall aallllooyyss  HHiigghh ccoonnddeennssaattiioonn ffoorrccee nneeeeddeedd dduuee ttoo llaatthhee ccuutt  2200%% CCuu  EExxaammppllee  AANNAA 22000000 ((NNoorrddiisskkaa DDeennttaall))
 35. 35. SSiinnggllee CCoommppoossiittiioonn SSpphheerriiccaall ((SSCCSS))  SSpphheerriiccaall ppaarrttiicclleess wweett eeaassiieerr wwiitthh HHgg  lleessss HHgg nneeeeddeedd ((4422%%))  LLeessss ccoonnddeennssaattiioonn ffoorrccee,, llaarrggeerr ccoonnddeennsseerr  GGaammmmaa ppaarrttiicclleess aass 2200 mmiiccrroonn sspphheerreess  wwiitthh eeppssiilloonn llaayyeerr oonn ssuurrffaaccee  EExxaammpplleess  TTyyttiinn ((KKeerrrr))  VVaalliiaanntt ((IIvvooccllaarr VViivvaaddeenntt))
 36. 36. AAddmmiixxttuurree:: LLaatthhee--ccuutt ++ SSpphheerriiccaall EEuutteeccttiicc ((AALLEE))  CCoommppoossiittiioonn  22//33 ccoonnvveennttiioonnaall llaatthhee ccuutt ((33%% CCuu))  11//33 hhiigghh CCuu sspphheerriiccaall eeuutteeccttiicc ((2288%% CCuu))  oovveerraallll 1122%% CCuu,, 11%% ZZnn  IInniittiiaall rreeaaccttiioonn pprroodduucceess ggaammmmaa 22  nnoo ggaammmmaa 22 wwiitthhiinn ttwwoo yyeeaarrss  EExxaammppllee  DDiissppeerrssaallllooyy ((CCaauullkk))
 37. 37. AAddmmiixxttuurree:: LLaatthhee--ccuutt ++ SSiinnggllee CCoommppoossiittiioonn SSpphheerriiccaall ((AALLSSCCSS))  HHiigghh CCuu iinn bbootthh llaatthhee--ccuutt aanndd sspphheerriiccaall ccoommppoonneennttss  1199%% CCuu  EEppssiilloonn llaayyeerr ffoorrmmss oonn bbootthh ccoommppoonneennttss  00..55%% ppaallllaaddiiuumm aaddddeedd  rreeiinnffoorrccee ggrraaiinn bboouunnddaarriieess oonn ggaammmmaa 11  EExxaammppllee  VVaalliiaanntt PPhhDD ((IIvvooccllaarr VViivvaaddeenntt))
 38. 38. MMAANNUUFFAACCTTUURREE OOFF AALLLLOOYY PPOOWWDDEERR  CCllaassssiiffiiccaattiioonn  LLaatthheeccuutt ppoowwddeerr  HHoommooggeenniizziinngg AAnnnneeaall  PPaarrttiiccllee TTrreeaattmmeennttss  AAttoommiizzeedd ppoowwddeerr  LLaatthheeccuutt ppoowwddeerr VVss AAttoommiizzeedd SSpphheerriiccaall ppoowwddeerr
 39. 39. MMaannuuffaaccttuurriinngg PPrroocceessss  LLaatthhee--ccuutt aallllooyyss  AAgg && SSnn mmeelltteedd ttooggeetthheerr  aallllooyy ccoooolleedd • pphhaasseess ssoolliiddiiffyy  hheeaatt ttrreeaatt • 110000 ºCC ffoorr 88 hhoouurrss  ggrriinndd,, tthheenn mmiillll ttoo 2255 -- 5500 mmiiccrroonnss  hheeaatt ttrreeaatt ttoo rreelleeaassee ssttrreesssseess ooff ggrriinnddiinngg Phillip’s Science of Dental Materials 2003
 40. 40. MMaannuuffaaccttuurriinngg PPrroocceessss  SSpphheerriiccaall aallllooyyss  mmeelltt aallllooyy  aattoommiizzee • sspphheerreess ffoorrmm aass ppaarrttiicclleess ccooooll  ssiizzeess rraannggee ffrroomm 55 -- 4400 mmiiccrroonnss • vvaarriieettyy iimmpprroovveess ccoonnddeennssaabbiilliittyy Phillip’s Science of Dental Materials 2003
 41. 41. AALLLLOOYY CCOOMMPPOOSSIITTIIOONN MMeettaalllluurrggiiccaall pphhaasseess iinn ddeennttaall aammaallggaammss  TThhee SSiillvveerr--TTiinn ssyysstteemm  TThhee iinnfflluueennccee ooff SSiillvveerr--TTiinn pphhaassee oonn aammaallggaamm pprrooppeerrttiieess
 42. 42. MMEETTTTAALLUURRGGIICCAALL PPHHAASSEESS
 43. 43. PPHHAASSEESS NUMBER OF ATOMS SSTTOOIICCHHIIOOMMEETTRRIICC FFOORRMMUULLAA AAgg33SSnn AAgg22HHgg33 SSnn88HHgg g g1 g2
 44. 44. SSTTOOIICCHHIIOOMMEETTRRIICC FFOORRMMUULLAA NNUUMMBBEERR OOFF AATTOOMMSS PPHHAASSEESS CCuue 33SSnn CCuu66SSnnh 55 SSiillvveerr-- AAgg--CCuu CCooppppeerr EEuutteeccttiicc
 45. 45. PPHHAASSEE:: SSiillvveerr-- CCooppppeerr EEuutteeccttiicc SSTTOOIICCHHIIOOMMEETTRRIICC FFOORRMMUULLAA:: AAgg--CCuu ((44)) -- 11 ((55)) -- 11 CCuu AAgg
 46. 46. PPHHAASSEE:: SSiillvveerr-- CCooppppeerr EEuutteeccttiicc SSTTOOIICCHHIIOOMMEETTRRIICC FFOORRMMUULLAA:: AAgg--CCuu
 47. 47. BBaassiicc CCoommppoossiittiioonn  AA ssiillvveerr--mmeerrccuurryy mmaattrriixx ccoonnttaaiinniinngg ffiilllleerr ppaarrttiicclleess ooff ssiillvveerr--ttiinn  FFiilllleerr ((bbrriicckkss))::  AAgg33SSnn ccaalllleedd ggaammmmaa • ccaann bbee iinn vvaarriioouuss sshhaappeess  iirrrreegguullaarr ((llaatthhee--ccuutt)),, sspphheerriiccaall,, oorr aa ccoommbbiinnaattiioonn  MMaattrriixx::  AAgg22HHgg33 ccaalllleedd ggaammmmaa 11 • cceemmeenntt  SSnn88HHgg ccaalllleedd ggaammmmaa 22 • vvooiiddss Phillip’s Science of Dental Materials 2003
 48. 48. BBaassiicc SSeettttiinngg RReeaaccttiioonnss  CCoonnvveennttiioonnaall llooww--ccooppppeerr aallllooyyss  AAddmmiixxeedd hhiigghh--ccooppppeerr aallllooyyss  SSiinnggllee ccoommppoossiittiioonn hhiigghh--ccooppppeerr aallllooyyss
 49. 49. CCoonnvveennttiioonnaall LLooww--CCooppppeerr AAllllooyyss  DDiissssoolluuttiioonn aanndd pprreecciippiittaattiioonn  HHgg ddiissssoollvveess AAgg aanndd SSnn ffrroomm aallllooyy  IInntteerrmmeettaalllliicc ccoommppoouunnddss ffoorrmmeedd Hg Hg Ag-Sn Alloy Ag Ag Ag-Sn Alloy Ag-Sn Alloy Ag Sn Sn Sn Mercury (Hg) AAgg33SSnn ++ HHgg Þ AAgg33SSnn ++ AAgg22HHgg33 ++ SSnn88HHgg g g g1 g2 Phillip’s Science of Dental Materials 2003
 50. 50. CCoonnvveennttiioonnaall LLooww--CCooppppeerr AAllllooyyss  GGaammmmaa ((g)) == AAgg33SSnn  uunnrreeaacctteedd aallllooyy  ssttrroonnggeesstt pphhaassee aanndd ccoorrrrooddeess tthhee lleeaasstt  ffoorrmmss 3300%% ooff vvoolluummee ooff sseett aammaallggaamm Hg Ag-Sn Alloy Ag-Sn Alloy Ag-Sn Alloy Sn Mercury Ag Ag Ag Sn Sn Hg Hg AAgg33SSnn ++ HHgg Þ AAgg33SSnn ++ AAgg22HHgg33 ++ SSnn88HHgg g g g1 g2 Phillip’s Science of Dental Materials 2003
 51. 51. CCoonnvveennttiioonnaall LLooww--CCooppppeerr AAllllooyyss  GGaammmmaa 11 ((g11)) == AAgg22HHgg33 Ag-Sn Alloy  mmaattrriixx ffoorr uunnrreeaacctteedd aallllooyy aanndd 22nndd ssttrroonnggeesstt pphhaassee 1100 mmiiccrroonn ggrraaiinnss g 1 Ag-Sn bbiinnddiinngg ggaammmmaa ((g)) Alloy  6600%% ooff vvoolluummee AAgg33SSnn ++ HHgg Þ AAgg33SSnn ++ AAgg22HHgg33 ++ SSnn88HHgg g g g1 g2 Ag-Sn Alloy Phillip’s Science of Dental Materials 2003
 52. 52. CCoonnvveennttiioonnaall LLooww--CCooppppeerr AAllllooyyss  GGaammmmaa 22 ((g22)) == SSnn88HHgg  wweeaakkeesstt aanndd ssoofftteesstt pphhaassee  ccoorrrrooddeess ffaasstt,, vvooiiddss ffoorrmm  ccoorrrroossiioonn yyiieellddss HHgg wwhhiicchh rreeaaccttss wwiitthh mmoorree ggaammmmaa ((g))  1100%% ooff vvoolluummee  vvoolluummee ddeeccrreeaasseess wwiitthh ttiimmee dduuee ttoo ccoorrrroossiioonn Ag-Sn Alloy g2 Ag-Sn Alloy AAgg33SSnn ++ HHgg Þ AAgg33SSnn ++ AAgg22HHgg33 ++ SSnn88HHgg g g g1 g2 Ag-Sn Alloy Phillip’s Science of Dental Materials 2003
 53. 53. CCoonnvveennttiioonnaall LLooww--CCooppppeerr AAllllooyyss AAgg33SSnn ++ HHgg Þ AAgg33SSnn ++ AAgg22HHgg33 ++ SSnn88HHgg g g g1 g2 Hg Hg Ag-Sn Alloy Ag Ag Ag-Sn Alloy Ag-Sn Alloy Ag Sn Sn Sn Mercury (Hg) Ag-Sn Alloy g1 Ag-Sn Alloy Ag-Sn Alloy Ag-Sn Ag-Sn Alloy Alloy g2 Ag-Sn Alloy (30%) (60%) (10%)
 54. 54. AAddmmiixxeedd HHiigghh--CCooppppeerr AAllllooyyss  AAgg eenntteerrss HHgg ffrroomm AAgg--CCuu sspphheerriiccaall eeuutteeccttiicc ppaarrttiicclleess  eeuutteeccttiicc • aann aallllooyy iinn wwhhiicchh tthhee eelleemmeennttss aarree ccoommpplleetteellyy ssoolluubbllee iinn lliiqquuiidd ssoolluuttiioonn bbuutt sseeppaarraattee iinnttoo ddiissttiinncctt aarreeaass uuppoonn ssoolliiddiiffiiccaattiioonn  BBootthh AAgg aanndd SSnn eenntteerr HHgg ffrroomm AAgg33SSnn ppaarrttiicclleess Hg Hg Ag-Sn Alloy Ag-Cu Alloy Ag Ag Ag-Sn Alloy Ag Sn Sn Mercury Ag AAgg33SSnn ++ AAgg--CCuu ++ HHgg Þ AAgg33SSnn ++ AAgg--CCuu ++ AAgg22HHgg33 ++ CCuu66SSnn5 g g g1 h Phillip’s Science of Dental Materials 2003
 55. 55. AAddmmiixxeedd HHiigghh--CCooppppeerr AAllllooyyss  SSnn ddiiffffuusseess ttoo ssuurrffaaccee ooff AAgg--CCuu ppaarrttiicclleess  rreeaaccttss wwiitthh CCuu ttoo ffoorrmm ((eettaa)) CCuu66SSnn5 ((h)) • aarroouunndd uunnccoonnssuummeedd AAgg--CCuu ppaarrttiicclleess h Ag-Cu Alloy Ag-Sn Alloy Ag-Sn Alloy AAgg33SSnn ++ AAgg--CCuu ++ HHgg Þ AAgg33SSnn ++ AAgg--CCuu ++ AAgg22HHgg33 ++ CCuu66SSnn5 g g g1 h Phillip’s Science of Dental Materials 2003
 56. 56. AAddmmiixxeedd HHiigghh--CCooppppeerr AAllllooyyss  GGaammmmaa 11 ((g11)) ((AAgg22HHgg33)) ssuurrrroouunnddss ((h)) eettaa pphhaassee ((CCuu66SSnn5)) aanndd ggaammmmaa ((g)) aallllooyy ppaarrttiicclleess ((AAgg33SSnn)) Ag-Sn h Ag-Cu Alloy Alloy g1 Ag-Sn Alloy AAgg33SSnn ++ AAgg--CCuu ++ HHgg Þ AAgg33SSnn ++ AAgg--CCuu ++ AAgg22HHgg33 ++ CCuu66SSnn5 g g g1 h Phillip’s Science of Dental Materials 2003
 57. 57. AAgg33SSnn ++ AAgg--CCuu ++ HHgg Þ AAgg33SSnn ++ AAgg--CCuu ++ AAgg22HHgg33 ++ CCuu66SSnn5 g g g1 h Hg Ag Hg Ag-Sn Alloy Ag-Sn Ag-Cu Alloy Mercury Alloy Ag Ag Ag Sn Sn Ag-Sn Alloy Ag-Cu Alloy h Ag-Sn Alloy Ag-Cu Alloy h Ag- Sn Alloy g1 Ag- Sn Alloy AAddmmiixxeedd HHiigghh--CCooppppeerr AAllllooyyss
 58. 58. SSiinnggllee CCoommppoossiittiioonn HHiigghh--CCooppppeerr AAllllooyyss  GGaammmmaa sspphheerree ((g)) ((AAgg33SSnn)) wwiitthh eeppssiilloonn ccooaattiinngg ((e)) ((CCuu33SSnn))  AAgg aanndd SSnn ddiissssoollvvee iinn HHgg Ag-Sn Alloy Ag-Sn Alloy Ag-Sn Alloy Mercury (Hg) e Ag Sn Ag Sn AAgg33SSnn ++ CCuu33SSnn ++ HHgg Þ AAgg33SSnn ++ CCuu33SSnn ++ AAgg22HHgg33 ++ CCuu66SSnn5 g e g e g1 h Phillip’s Science of Dental Materials 2003
 59. 59. SSiinnggllee CCoommppoossiittiioonn HHiigghh--CCooppppeerr AAllllooyyss  GGaammmmaa 11 ((g11)) ((AAgg22HHgg33)) ccrryyssttaallss ggrrooww bbiinnddiinngg ttooggeetthheerr ppaarrttiiaallllyy-- ddiissssoollvveedd ggaammmmaa ((g)) aallllooyy ppaarrttiicclleess ((AAgg33SSnn))  EEppssiilloonn ((e)) ((CCuu33SSnn)) ddeevveellooppss ccrryyssttaallss oonn ssuurrffaaccee ooff ggaammmmaa ppaarrttiiccllee ((AAgg33SSnn)) iinn tthhee ffoorrmm ooff eettaa ((h)) ((CCuu66SSnn5))  rreedduucceess ccrreeeepp  pprreevveennttss ggaammmmaa--22 ffoorrmmaattiioonn Ag-Sn Alloy Ag-Sn Alloy Ag-Sn Alloy g1 h AAgg33SSnn ++ CCuu33SSnn ++ HHgg Þ AAgg33SSnn ++ CCuu33SSnn ++ AAgg22HHgg33 ++ CCuu66SSnn5 g e g e g1 h Phillip’s Science of Dental Materials 2003
 60. 60. MMaatteerriiaall--RReellaatteedd VVaarriiaabblleess  DDiimmeennssiioonnaall cchhaannggee  SSttrreennggtthh  CCoorrrroossiioonn  CCrreeeepp
 61. 61. DDIIMMEENNSSIIOONNAALL SSTTAABBIILLIITTYY DDeellaayyeedd EExxppaannssiioonn TThhee ggrraadduuaall eexxppaannssiioonn ooff aa zziinncc--ccoonnttaaiinniinngg aammaallggaamm oovveerr wweeeekkss ttoo mmoonntthhss,, wwhhiicchh iiss aassssoocciiaatteedd wwiitthh hhyyddrrooggeenn ggaass ddeevveellooppmmeenntt ccaauusseedd bbyy ccoonnttaammiinnaattiioonn ooff tthhee ppllaassttiicc mmaassss wwiitthh mmooiissttuurree dduurriinngg iittss mmaanniippuullaattiioonn iinn aa ccaavviittyy pprreeppaarraattiioonn–– AAnnuussaavviiccee ((22000033))  DDIIMMEENNSSIIOONNAALL CCHHAANNGGEE  TTHHEEOORRYY OOFF DDIIMMEENNSSIIOONNAALL CCHHAANNGGEE  EEFFFFEECCTT OOFF MMOOIISSTTUURREE CCOONNTTAAMMIINNAATTIIOONN
 62. 62. DDIIMMEENNSSIIOONNAALL CCHHAANNGGEESS DDiimmeennssiioonnaall cchhaannggeess oonn sseettttiinngg:: CCOONNTTRRAACCTTIIOONN dduurriinngg aallllooyy ddiissssoolluuttiioonn EEXXPPAANNSSIIOONN dduurriinngg iimmppiinnggeemmeenntt ooff rreeaaccttiioonn pprroodduucctt ccrryyssttaallss ((EEXXPPAANNSSIIOONN iiff ssiiddee rreeaaccttiioonnss dduuee ttoo HH22OO ccoonnttaammiinnaattiioonn)) EEXXPP ((++)) CCOONNTT ((----)) TTIIMMEE AADDAA == ±± 2200 mmm DDiimmeennssiioonnaall cchhaannggeess ddeeppeenndd oonn rreeaaccttiioonn vvaarriiaabblleess:: PPaarrttiiccllee ssiizzee,, HHgg//aallllooyy rraattiioo,, ttrriittuurraattiioonn ttiimmee,, ccoonnddeennssaattiioonn,, ......
 63. 63. DDiimmeennssiioonnaall CChhaannggee MMoosstt hhiigghh--ccooppppeerr aammaallggaammss uunnddeerrggoo aa nneett ccoonnttrraaccttiioonn  CCoonnttrraaccttiioonn lleeaavveess mmaarrggiinnaall ggaapp  iinniittiiaall lleeaakkaaggee • ppoosstt--ooppeerraattiivvee sseennssiittiivviittyy  rreedduucceedd wwiitthh ccoorrrroossiioonn oovveerr ttiimmee Phillip’s Science of Dental Materials 2003
 64. 64. DDiimmeennssiioonnaall CChhaannggee  NNeett ccoonnttrraaccttiioonn  ttyyppee ooff aallllooyy • sspphheerriiccaall aallllooyyss hhaavvee mmoorree ccoonnttrraaccttiioonn  lleessss mmeerrccuurryy  ccoonnddeennssaattiioonn tteecchhnniiqquuee • ggrreeaatteerr ccoonnddeennssaattiioonn == hhiigghheerr ccoonnttrraaccttiioonn  ttrriittuurraattiioonn ttiimmee • oovveerrttrriittuurraattiioonn ccaauusseess hhiigghheerr ccoonnttrraaccttiioonn Phillip’s Science of Dental Materials 2003
 65. 65. SSTTRREENNGGTTHH MMeeaassuurreemmeenntt ooff ssttrreennggtthh  EEffffeecctt ooff ttrriittuurraattiioonn  EEffffeecctt ooff mmeerrccuurryy ccoonntteenntt  EEffffeecctt ooff ccoonnddeennssaattiioonn  EEffffeecctt ooff ppoorroossiittyy  EEffffeecctt ooff aammaallggaamm hhaarrddeenniinngg rraattee
 66. 66. SSttrreennggtthh  DDeevveellooppss sslloowwllyy  11 hhrr:: 4400 ttoo 6600%% ooff mmaaxxiimmuumm  2244 hhrrss:: 9900%% ooff mmaaxxiimmuumm  SSpphheerriiccaall aallllooyyss ssttrreennggtthheenn ffaasstteerr  rreeqquuiirree lleessss mmeerrccuurryy  HHiigghheerr ccoommpprreessssiivvee vvss.. tteennssiillee ssttrreennggtthh WWeeaakk iinn tthhiinn sseeccttiioonnss  uunnssuuppppoorrtteedd eeddggeess ffrraaccttuurree Phillip’s Science of Dental Materials 2003
 67. 67. AAmmaallggaamm PPrrooppeerrttiieess Compressive Strength (MPa) % Creep Tensile Strength (24 hrs) (MPa) Amalgam Type 1 hr 7 days Low Copper1 145 343 2.0 60 Admixture2 137 431 0.4 48 Single Composition3 262 510 0.13 64 Phillip’s Science of Dental Materials 2003 1Fine Cut, Caulk 2 Dispersalloy, Caulk 3Tytin, Kerr
 68. 68. CCRREEEEPP CCrreeeepp TThhee ttiimmee--ddeeppeennddeenntt ssttrraaiinn oorr ddeeffoorrmmaattiioonn tthhaatt iiss pprroodduucceedd bbyy aa ssttrreessss.. TThhee ccrreeeepp pprroocceessss ccaann ccaauussee aann aammaallggaamm rreessttoorraattiioonn ttoo eexxtteenndd oouutt ooff tthhee ccaavviittyy pprreeppaarraattiioonn,, tthheerreebbyy iinnccrreeaassiinngg iittss ssuusscceeppttiibbiilliittyy ttoo mmaarrggiinnaall bbrreeaakkddoowwnn.. –– AAnnuussaavviiccee ((22000033)) MMaarrggiinnaall BBrreeaakkddoowwnn TThhee ggrraadduuaall ffrraaccttuurree ooff tthhee ppeerriimmeetteerr ooff mmaarrggiinn ooff aa ddeennttaall aammaallggaamm rreessttoorraattiioonn tthhaatt lleeaaddss ttoo tthhee ffoorrmmaattiioonn ooff ggaappss oorr ddiittcchhiinngg aatt tthhee eexxtteerrnnaall iinntteerrffaacciiaall rreeggiioonn bbeettwweeeenn tthhee aammaallggaamm aanndd tthhee ttooootthh.. –– AAnnuussaavviiccee ((22000033))
 69. 69. CCrreeeepp  Significance ooff ccrreeeepp oonn aammaallggaamm ppeerrffoorrmmaannccee  IInnfflluueennccee ooff mmiiccrroossttrruuccttuurree oonn ccrreeeepp  EEffffeecctt oonn mmaanniippuullaattiivvee vvaarriiaabbllee oonn ccrreeeepp
 70. 70. CCrreeeepp  SSllooww ddeeffoorrmmaattiioonn ooff aammaallggaamm ppllaacceedd uunnddeerr aa ccoonnssttaanntt llooaadd  llooaadd lleessss tthhaann tthhaatt nneecceessssaarryy ttoo pprroodduuccee ffrraaccttuurree  GGaammmmaa 22 ddrraammaattiiccaallllyy aaffffeeccttss ccrreeeepp rraattee  ssllooww ssttrraaiinn rraatteess pprroodduucceess ppllaassttiicc ddeeffoorrmmaattiioonn • aalllloowwss ggaammmmaa--11 ggrraaiinnss ttoo sslliiddee  CCoorrrreellaatteess wwiitthh mmaarrggiinnaall bbrreeaakkddoowwnn Phillip’s Science of Dental Materials 2003
 71. 71. CCrreeeepp  HHiigghh--ccooppppeerr aammaallggaammss hhaavvee ccrreeeepp rreessiissttaannccee  pprreevveennttiioonn ooff ggaammmmaa--22 pphhaassee • rreeqquuiirreess >>1122%% CCuu ttoottaall  ssiinnggllee ccoommppoossiittiioonn sspphheerriiccaall • eettaa ((CCuu66SSnn5)) eemmbbeeddddeedd iinn ggaammmmaa--11 ggrraaiinnss  iinntteerrlloocckk  aaddmmiixxttuurree • eettaa ((CCuu66SSnn5)) aarroouunndd AAgg--CCuu ppaarrttiicclleess  iimmpprroovveess bboonnddiinngg ttoo ggaammmmaa 11
 72. 72. Amalgam Type % Creep Low Copper1 2.0 Admixture2 0.4 Single Composition3 0.13 Phillip’s Science of Dental Materials 2003 1Fine Cut, Caulk 2 Dispersalloy, Caulk 3Tytin, Kerr
 73. 73. AAMMAALLGGAAMM PPRROOPPEERRTTIIEESS AA.. IInnttrroodduuccttiioonn:: 11.. SSppeecciiffiiccaattiioonnss ffoorr AAmmaallggaamm PPrrooppeerrttiieess aa.. AADDAA // AANNSSII aanndd IISSOO 22.. CClliinniiccaall PPeerrffoorrmmaannccee aa.. LLoonnggeevviittyy == 2200--2255 yyrrss iiddeeaallllyy,, 8--1122 yyrrss pprraaccttiiccaallllyy bb.. MMooddeess ooff ffaaiilluurree == ccaarriieess,, mmaarrggiinnaall ffrraaccttuurree,, bbuullkk UNITED STATES WORLD ADA FDI ANSI ISO BB.. PPrrooppeerrttiieess:: 11.. PPhhyyssiiccaall 22.. MMeecchhaanniiccaall 33.. CChheemmiiccaall 44.. BBiioollooggiiccaall
 74. 74. PPhhyyssiiccaall PPrrooppeerrttiieess [[HHiigghh]] 11.. TThheerrmmaall ccoonndduuccttiivviittyy == 22.. EElleeccttrriiccaall ccoonndduuccttiivviittyy == 33.. CCooeeffffiicciieenntt ooff tthheerrmmaall eexxppaannssiioonn == 44.. RRaaddiiooppaacciittyy == [[>>22 mmmm AAlluummiinnuumm]] 55.. CCoolloorr == [[LLuussttrroouuss,, sshhiinnyy,, wwhhiittee]] 2255 ppppmm//ºCC [[HHiigghh]]
 75. 75. MMeecchhaanniiccaall PPrrooppeerrttiieess TTYYTTIINN ((KKeerrrr DDeennttaall MMffgg)) == ““ttiiee uupp tthhee ttiinn”” HHiigghh--CCooppppeerr,, SSpphheerriiccaall,, 11 PPaarrttiiccllee,, ZZnn--ffrreeee 4422%% HHgg mmiixxeedd wwiitthh aallllooyy FFaasstt--sseettttiinngg HHiigghh eeaarrllyy ssttrreennggtthh PPoolliisshheedd SSuurrffaaccee FFrraaccttuurree SSuurrffaaccee
 76. 76. MMeecchhaanniiccaall pprrooppeerrttiieess  ccoommpprreessssiivvee ssttrreennggtthh iiss mmoorree ffoorr hhiigghh ccuu aammaallggaamm  IIttss mmuucchh mmoorree ffoorr ssiinnggllee ccoommppoossiittiioonn,,wwhheenn ccoommppaarreedd ttoo aaddmmiixxeedd aallllooyyss..
 77. 77. CChheemmiiccaall PPrrooppeerrttiieess CCHHEEMMIICCAALL CCOORRRROOSSIIOONN:: AgS Sn-O-Cl Sn-O Clean Surface, High O2 Potential (CATHODIC) Plaque Buildup, Low O2 Potential (ANODIC) (a) (b) (a) (b) Plaque Buildup Clean Surface, High O2 Potential (CATHODIC) Plaque Buildup, Low O2 Potential (ANODIC) (a) (b) (a) (b) Plaque Buildup EELLEECCTTRROOCCHHEEMMIICCAALL CCOORRRROOSSIIOONN:: • GGaallvvaanniicc ccoorrrroossiioonn • LLooccaall ggaallvvaanniicc ccoorrrroossiioonn ((ssttrruuccttuurree sseelleeccttiivvee)) • CCrreevviiccee ccoorrrroossiioonn ((ccoonncceennttrraattiioonn cceellll)) • SSttrreessss ccoorrrroossiioonn
 78. 78. BBiioollooggiiccaall PPrrooppeerrttiieess MMeerrccuurryy TTooxxiicciittyy:: OOSSHHAA mmaaxxiimmuumm TTLLVV == 5500 mgg//mm33 ((vvaappoorr)) ppeerr 4400 hhrr wwoorrkk wweeeekk TTrraannssiieenntt iinnttrraaoorraall rreelleeaassee ((<<3355 mgg//mm33)) MMeerrccuurryy HHyyppeerrsseennssiittiivviittyy:: LLooww lleevveell aalllleerrggiicc rreeaaccttiioonn EEssttiimmaatteedd ttoo bbee << 11 // 110000,,000000,,000000 AAmmaallggaamm TTaattoooo:: CCaann ooccccuurr dduurriinngg aammaallggaamm rreemmoovvaall iiff nnoo rruubbbbeerr ddaamm EEmmbbeeddddeedd aammaallggaamm ppaarrttiicclleess ccoorrrrooddee aanndd llooccaallllyy ddiissccoolloorr gguumm NNoo kknnoowwnn aaddvveerrssee rreeaaccttiioonnss
 79. 79. CClliinniiccaall PPeerrffoorrmmaannccee RReeaassoonnss ffoorr FFaaiilluurree:: SSeeccoonnddaarryy ccaarriieess ---- pprriinncciippaallllyy wwiitthh llooww--ccooppppeerr aammaallggaamm MMaarrggiinnaall ffrraaccttuurree ---- pprreevvaalleenntt wwiitthh llooww--ccooppppeerr aammaallggaamm BBuullkk ffrraaccttuurree ---- mmoosstt ccoommmmoonn wwiitthh hhiigghh--ccooppppeerr aammaallggaamm JJoorrggeennsseenn tthheeoorryy ooff mmeerrccuurroossccooppiicc eexxppaannssiioonn CCoorrrroossiioonn aatt mmaarrggiinnss SSnn--OO--CCll aanndd SSnn--OO IInntteerrnnaall ccoorrrroossiioonn PPEENNEETTRRAATTIINNGG vveerrssuuss SSUUPPEERRFFIICCIIAALL CCOORRRROOSSIIOONN
 80. 80. CClliinniiccaall EEvvaalluuaattiioonn MMaahhlleerr ssccaallee:: HHii--CCuu LLooww--CCuu ??????
 81. 81. CLINICAL PPEERRFFOORRMMAANNCCEE OOFF AAMMAALLGGAAMM RREESSTTOORRAATTIIOONNSS  TTaarrnniisshh && CCoorrrroossiioonn  CCoommppoossiittiioonnaall eeffffeeccttss oonn tthhee ssuurrvviivvaall ooff aammaallggaamm rreessttoorraattiioonnss
 82. 82. CCoorrrroossiioonn  RReedduucceess ssttrreennggtthh  SSeeaallss mmaarrggiinnss  llooww ccooppppeerr • 66 mmoonntthhss  SSnnOO22,, SSnnCCll  ggaammmmaa--22 pphhaassee  hhiigghh ccooppppeerr • 66 -- 2244 mmoonntthhss  SSnnOO22 ,, SSnnCCll,, CCuuCCll  eettaa--pphhaassee ((CCuu66SSnn5)) Sutow J Dent Res 1991
 83. 83. Manufacturer ccoonnttrroolllleedd vvaarriiaabblleess  TThhee ccoommppoossiittiioonn ooff tthhee aallllooyy  TThhee hheeaatt ttrreeaattmmeenntt ooff tthhee aallllooyy  TThhee ssiizzee,, sshhaappee,, && mmeetthhoodd ooff pprroodduuccttiioonn ooff tthhee aallllooyy ppaarrttiicclleess  TThhee ssuurrffaaccee ttrreeaattmmeenntt ooff tthhee ppaarrttiicclleess  TThhee ffoorrmm iinn wwhhiicchh tthhee aallllooyy iiss ssuupppplliieedd
 84. 84. DDeennttiisstt--CCoonnttrroolllleedd VVaarriiaabblleess  AAllllooyy SSeelleeccttiioonn  MMaanniippuullaattiioonn  MMeerrccuurryy//AAllllooyy rraattiioo  ttrriittuurraattiioonn  CCoonnddeennssaattiioonn tteecchhnniiqquuee  MMaarrggiinnaall iinntteeggrriittyy  AAnnaattoommiicc cchhaarraacctteerriissttiiccss  bbuurrnniisshhiinngg  ppoolliisshhiinngg
 85. 85. AAllllooyy SSeelleeccttiioonn  HHaannddlliinngg cchhaarraacctteerriissttiiccss MMeecchhaanniiccaall aanndd pphhyyssiiccaall pprrooppeerrttiieess  CClliinniiccaall ppeerrffoorrmmaannccee
 86. 86. HHaannddlliinngg CChhaarraacctteerriissttiiccss  SSpphheerriiccaall  aaddvvaannttaaggeess • eeaassiieerr ttoo ccoonnddeennssee  aarroouunndd ppiinnss • hhaarrddeennss rraappiiddllyy • ssmmooootthheerr ppoolliisshh  ddiissaaddvvaannttaaggeess • ddiiffffiiccuulltt ttoo aacchhiieevvee ttiigghhtt ccoonnttaaccttss • hhiigghheerr tteennddeennccyy ffoorr oovveerrhhaannggss Phillip’s Science of Dental Materials 2003
 87. 87. HHaannddlliinngg CChhaarraacctteerriissttiiccss  AAddmmiixxeedd  aaddvvaannttaaggeess • eeaassyy ttoo aacchhiieevvee ttiigghhtt ccoonnttaaccttss • ggoooodd ppoolliisshh  ddiissaaddvvaannttaaggeess • hhaarrddeennss sslloowwllyy  lloowweerr eeaarrllyy ssttrreennggtthh
 88. 88. OOvveerrvviieeww ooff MMaanniippuullaattiioonn PPllaacceemmeenntt aanndd CCoonnddeennssaattiioonn CCaarrvviinngg BBuurrnniisshhiinngg PPoolliisshhiinngg TTIIMMEE OOnnsseett ooff MMIIXXIINNGG OOnnsseett ooff WWOORRKKIINNGG OOnnsseett ooff SSEETTTTIINNGG EEnndd ooff SSEETTTTIINNGG 2244 hhoouurrss SSeelleeccttiioonn // PPrrooppoorrttiioonniinngg // AAmmaallggaammaattiioonn // MMaanniippuullaattiioonn // PPoolliisshhiinngg
 89. 89. AALLLLOOYY MMAANNIIPPUULLAATTIIOONN MMaannuuaall TTrriittuurraattiioonn PPrroocceedduurreess:: AAllllooyy ++ HHgg ® mmoorrttaarr ++ ppeessttllee ® mmaannuuaall mmiixxiinngg MMeecchhaanniiccaall TTrriittuurraattiioonn PPrroocceedduurreess:: PPoowwddeerreedd aallllooyy ++ HHgg ® ccaappssuullee ++ ppeessttllee ® aammaallggaammaattoorr PPeelllleetteedd aallllooyy ++ HHgg ® ccaappssuullee ++ ppeessttllee ® aammaallggaammaattoorr PPoowwddeerreedd aallllooyy ++ HHgg ® pprree--ccaappssuullaatteedd ® aammaallggaammaattoorr
 90. 90. AAmmaallggaammaattoorrss SSPPEEEEDD TTIIMMEE EENNEERRGGYY == SSppeeeedd xx TTiimmee
 91. 91. TTrriittuurraattiioonn  MMiixxiinngg ttiimmee  rreeffeerr ttoo mmaannuuffaaccttuurreerr rreeccoommmmeennddaattiioonnss  OOvveerrttrriittuurraattiioonn  ““hhoott”” mmiixx • ssttiicckkss ttoo ccaappssuullee  ddeeccrreeaasseess wwoorrkkiinngg // sseettttiinngg ttiimmee  sslliigghhtt iinnccrreeaassee iinn sseettttiinngg ccoonnttrraaccttiioonn  UUnnddeerrttrriittuurraattiioonn  ggrraaiinnyy,, ccrruummbbllyy mmiixx Phillip’s Science of Dental Materials 2003
 92. 92. CCoonnddeennssaattiioonn  FFoorrcceess  llaatthhee--ccuutt aallllooyyss • ssmmaallll ccoonnddeennsseerrss • hhiigghh ffoorrccee  sspphheerriiccaall aallllooyyss • llaarrggee ccoonnddeennsseerrss • lleessss sseennssiittiivvee ttoo aammoouunntt ooff ffoorrccee • vveerrttiiccaall // llaatteerraall wwiitthh vviibbrraattoorryy mmoottiioonn  aaddmmiixxttuurree aallllooyyss • iinntteerrmmeeddiiaattee hhaannddlliinngg bbeettwweeeenn llaatthhee--ccuutt aanndd sspphheerriiccaall
 93. 93. BBuurrnniisshhiinngg  PPrree--ccaarrvvee  rreemmoovveess eexxcceessss mmeerrccuurryy  iimmpprroovveess mmaarrggiinn aaddaappttaattiioonn  PPoosstt--ccaarrvvee  iimmpprroovveess ssmmooootthhnneessss  CCoommbbiinneedd  lleessss lleeaakkaaggee Ben-Amar Dent Mater 1987
 94. 94. EEaarrllyy FFiinniisshhiinngg  AAfftteerr iinniittiiaall sseett  pprroopphhyy ccuupp wwiitthh ppuummiiccee  pprroovviiddeess iinniittiiaall ssmmooootthhnneessss ttoo rreessttoorraattiioonnss  rreeccoommmmeennddeedd ffoorr sspphheerriiccaall aammaallggaammss
 95. 95. PPoolliisshhiinngg  IInnccrreeaasseedd ssmmooootthhnneessss  DDeeccrreeaasseedd ppllaaqquuee rreetteennttiioonn  DDeeccrreeaasseedd ccoorrrroossiioonn  CClliinniiccaallllyy eeffffeeccttiivvee??  nnoo iimmpprroovveemmeenntt iinn mmaarrggiinnaall iinntteeggrriittyy • MMaayyhheeww OOppeerr DDeenntt 11998866 • CCoolllliinnss JJ DDeenntt 11999922
 96. 96. AALLTTEERRNNAATTIIVVEESS TTOO AAMMAALLGGAAMM  11.. MMeerrccuurryy--ffrreeee ddiirreecctt ––ffiilllliinngg aallllooyy::  AADDAA--NNIISSTT ((NNaattiioonnaall IInnssttiittuuttee oonn SSttaannddaarrddss aanndd TTeecchhnnoollooggyy))  PPaatteenntteedd tthhiiss aallllooyy  SSiillvveerr ccooaatteedd SSiillvveerr--TTiinn ppaarrttiicclleess tthhaatt ccaann bbee sseellff-- wweellddeedd bbyy ccoommppaaccttiioonn ((hhaanndd--ccoonnssoolliiddaatteedd))  22.. TTrraannssiittiioonnaall AApppprrooaacchheess::  RReeddeessiiggnniinngg aammaallggaamm ttoo hhaavvee mmuucchh lleessss iinniittiiaall mmeerrccuurryy  AAllllooyy ppaarrttiicclleess ppaacckk ttooggeetthheerr wweellll  RReedduuccee mmeerrccuurryy ffoorr mmiixxiinngg ttoo tthhee 1155%%--2255%% rraannggee
 97. 97.  PRIMM -- PPoollyy RRiiggiidd IInnoorrggaanniicc MMaattrriixx MMaatteerriiaall -- PPoorroouuss CCeerraammiicc ffiibbeerrss.. CCoonnddeennssaabbllee,, ccuurraabbllee,, ccaarrvvaabbllee,, ppoolliisshhaabbllee.. ""WWhhiittee aammaallggaamm""  RReessttoorraattiioonnss wwiitthh >>00..33%% ZZnn aanndd >>1122%% CCuu hhaavvee mmiinniimmaall ccoorrrroossiioonn aanndd tthhee lloonnggeesstt lloonnggeevviittyy.. ZZnn aanndd CCuu aacctt ssyynneerrggiissttiiccaallllyy.. ((JJ.. DDeenntt RReess,, NNoovv 11999977))
 98. 98.  33.. GGaalllliiuumm AAllllooyyss::  MMeerrccuurryy ccoonnttrroovveerrssyy lliimmiittss tthhee uussee ooff SSiillvveerr AAmmaallggaamm  TTooxxiicc eeffffeeccttss ccoouupplleedd wwiitthh mmeerrccuurryy hhyyggiieennee lleedd tthhee rreesseeaarrcchheerrss tthhiinnkk ooff mmeerrccuurryy ffrreeee aallllooyyss  SSuuggggeesstteedd bbyy PPuuttttKKaammmmeerr --11992288  PPRROOPPEERRTTIIEESS:: • WWeettttaabbiilliittyy • SSeettss iinn rreeaassoonnaabbllee ttiimmee aanndd ppoosssseesssseess ssttrreennggtthh • DDiiaammeettrriiccaall ssttaabbiilliittyy && ccoorrrroossiioonn rreessiissttaannccee eeqquuaall ttoo oorr ggrreeaatteerr tthhaann ssiillvveerr aammaallggaamm
 99. 99.  CCOOMMPPOOSSIITTIIOONN:: AALLLLOOYY LLIIQQUUIIDD SSiillvveerr ((AAgg)) –– 6600%% GGaalllliiuumm ((GGaa)) -- 6622%% TTiinn ((SSnn)) --2255%% IIrriiddiiuumm ((IIrr)) -- 2255%% CCooppppeerr ((CCuu)) --1133%% TTiinn ((SSnn)) --2255%% PPaallllaaddiiuumm (( PPdd)) -- 2200%%
 100. 100. AALLLLOOYY CCRREEEEPP %% CCOOMMPPRREESSSSIIVVEE SSTTRREENNGGTTHH ((AAFFTTEERR 66 HHOOUURRSS)) SSEETTTTIINNGG ((CCOONNTTRRAACCTT IIOONN//EEXXPPAANN SSIIOONN %%)) SSiillvveerr AAllllooyy ((HHiigghh CCooppppeerr)) 11..0044__00..0066 337700 MMPPaa --00..0055 GGaalllliiuumm AAllllooyy + 00..0099__+ 00..0033 335500 MMPPaa ++00..3399
 101. 101.  BBOONNDDEEDD AAMMAALLGGAAMM RREESSTTOORRAATTIIOONNSS::  SSiillvveerr ddooeess nnoott aaddhheerree pprrooppeerrllyy ttoo ccaavviittyy wwaallllss  AAddhheessiivvee ssyysstteemmss ddeessiiggnneedd ttoo bboonndd aammaallggaamm ttoo eennaammeell && ddeennttiinn  IImmpprroovvee aaddhheessiioonn,, ssttrreennggtthheenn rreemmaaiinniinngg ttooootthh ssttrruuccttuurree,, ddeeccrreeaasseess tthhee nneeeedd ffoorr rreemmoovvaall ooff hheeaalltthh ttooootthh ssttrruuccttuurree  PPiioonneeeerrss wweerree SSuunn MMeeddiiccaall ((SSuuppeerrbboonndd)),, KKuurrrraarryy ((PPaannaavviiaa))  SSuuppeerrbboonndd wwaass bbaasseedd oonn 44--MMEETTAA//MMMMAA rreessiinnss  PPaannaavviiaa wwaass bbaasseedd oonn BBiiss GGMMAApphhoosspphhoonnaatteedd eesstteerr
 102. 102.  LLaatteerr ddeennttiinn bboonnddiinngg aaggeennttss hhaavvee aallssoo bbeeeenn aa ssuubbjjeecctt ooff bboonnddiinngg aammaallggaamm ttoo ddeennttiinn  VVaarriioouuss AAggeennttss aarree  AAmmaallggaamm BBoonndd wwiitthh HHPPAA (( PPaarrkkeellll))  AAllll BBoonndd 22 ((BBiissccoo))  OOppttiibboonndd 22 ((KKeerrrr))  PPaannaavviiaa 2211((KKuurraarraayy))  CClleeaarrffiill LLiinneeaarr BBoonndd 22 ((KKuurraarraayy))  SSccootthhbboonndd MMPP ((33MM))
 103. 103. a) etching the dental ssuurrffaaccee wwiitthh aacciidd,, bb)) aappppllyyiinngg aa ttrreeaattmmeenntt ccoommppoossiittiioonn ccoommpprriissiinngg aann aarroommaattiicc ssuullffiinnaattee ssaalltt ttoo tthhee eettcchheedd ddeennttaall ssuurrffaaccee,, cc)) aappppllyyiinngg aa pprriimmiinngg ssoolluuttiioonn ccoonnttaaiinniinngg aa ffiillmm--ffoorrmmeerr ttoo tthhee ttrreeaatteedd ddeennttaall ssuurrffaaccee,, dd)) aappppllyyiinngg aa cchheemmiiccaallllyy ccuurraabbllee ddeennttaall aaddhheessiivvee ttoo tthhee pprriimmeedd ddeennttaall ssuurrffaaccee,, aanndd ee)) aappppllyyiinngg aammaallggaamm ttoo tthhee aaddhheessiivvee--ccooaatteedd ddeennttaall ssuurrffaaccee..  TThhee cchheemmiiccaallllyy ccuurraabbllee aaddhheessiivvee ccoommpprriisseess aann ooxxiiddiizziinngg aaggeenntt aanndd aa rreedduucciinngg aaggeenntt..  TThhee ooxxiiddiizziinngg aaggeenntt iiss pprreesseenntt iinn aann aammoouunntt ssuuffffiicciieenntt ttoo iinntteerraacctt wwiitthh ssaaiidd aarroommaattiicc ssuullffiinnaattee ssaalltt ttoo aacchhiieevvee hhiigghheerr aaddhheessiioonn ttoo tthhee ddeennttaall ssuurrffaaccee tthhaann aa lliikkee mmeetthhoodd nnoott ccoommpprriissiinngg aann aarroommaattiicc ssuullffiinnaattee ssaalltt iinn tthhee ttrreeaattmmeenntt ccoommppoossiittiioonn.. -- UU..SS PPaatteenntt IIssssuueedd oonn JJaannuuaarryy 2211,, 11999977
 104. 104.  IINNDDIICCAATTIIOONNSS::  AAuuxxiillllaarryy rreetteennttiioonn  EExxtteennssiivveellyy ccaarriioouuss ppoosstteerriioorr tteeeetthh  TTeeeetthh wwiitthh llooww GGiinnggiivvaall--OOcccclluussaall hheeiigghhtt  TTeemmppoorraarryy rreessttoorraattiioonnss  AAmmaallggaamm SSeeaallaannttss  AADDVVAANNTTAAGGEE::  MMoorree ccoonnsseerrvvaattiivvee  RReeiinnffoorrcceess ttooootthh ssttrruuccttuurree  EElliimmiinnaatteess tthhee uussee ooff ppiinnss  DDeeccrreeaasseess tthhee iinncciiddeennccee ooff mmaarrggiinnaall ffrraaccttuurree  PPrroovviiddeess aa bboonndd aatt tthhee ttooootthh rreessttoorraattiioonn iinntteerrffaaccee  BBiioollooggiicc sseeaalliinngg ooff tthhee ppuullppoo--ddeennttiinnaall ccoommpplleexx  AAppppooiinnttmmeenntt ttiimmee  CCoosstt eeffffeeccttiivvee
 105. 105.  DDIISSAADDVVAANNTTAAGGEE::  TTeecchhnniiqquuee sseennssiittiivvee  TTiimmee ttoo aaddaapptt ttoo tthhee nneeww tteecchhnniiqquuee  CClliinniiccaall ppeerrffoorrmmaannccee aarree nnoott ddooccuummeenntteedd  NNoo ssuussttaaiinneedd eeffffeeccttss ooff aammaallggaamm bboonnddiinngg wwhheenn ssuubbjjeecctteedd ttoo tthheerrmmooccyycclliinngg  HHyyddrroollyyttiicc ssttaabbiilliittyy ooff tthhee bboonndd iiss qquueessttiioonnaabbllee
 106. 106.  "...amalgam bboonnddiinngg iiss aann aaddjjuunncctt ttoo aanndd nnoott aa ssuubbssttiittuuttee ffoorr mmeecchhaanniiccaall rreetteennttiivvee ffoorrmm.. TThhee mmaaiinn aaddvvaannttaaggee ooff ccoonnvveennttiioonnaall aammaallggaamm aaddhheessiivveess sseeeemmss ttoo bbee tthheeiirr aabbiilliittyy ttoo sseeaall tthhee ttooootthh rreessttoorraattiivvee iinntteerrffaaccee,, pprreevveennttiinngg mmiiccrroolleeaakkaaggee iinnttoo tthhee ddeennttaall ttuubbuulleess aanndd ppuullpp aanndd rreedduucciinngg ppoosstt--ooppeerraattiivvee sseennssiittiivviittyy.. -- CCoobbbb,, eett aall,, AAmm JJ DDeenntt,, OOcctt 11999999  ""CCoonnttiinnuuoouuss mmiiccrrooggaappss wweerree oobbsseerrvveedd bbeettwweeeenn aammaallggaamm aanndd ddeennttiinn iinn tthhee ssppeecciimmeennss uussiinngg nnoo lliinniinngg mmaatteerriiaall aanndd CCooppaall vvaarrnniisshh ccoommppaarreedd ttoo ssppeecciimmeennss uussiinngg aaddhheessiivvee bboonnddiinngg ssyysstteemm.."" --EEssttaaffaann,, GGeenn DDeenntt,, MMaarrcchh--AApprriill 22000000
 107. 107.  CCrriitteerriiaa wwhheenn ccoonnssiiddeerriinngg aammaallggaamm ssuubbssttiittuutteess::  sseerrvviiccee lliiffee,,  rraaddiiooppaacciittyy,,  wweeaarr pprrooppeerrttiieess,,  mmaarrggiinnaall aaddaappttaattiioonn,,  sseettttiinngg eexxppaannssiioonn//ccoonnttrraaccttiioonn,,  tteecchhnniiqquuee sseennssiittiivviittyy,,  ppootteennttiiaall sseeccoonnddaarryy ccaarriieess rriisskk.. WWhhaatt mmaatteerriiaallss aarree bbeetttteerr tthhaann aammaallggaamm iinn tthheessee aarreeaass?? ((LLuuttzz aanndd KKrreejjcc--22000000))
 108. 108. CCOONNCCLLUUSSIIOONN
 109. 109. SSUUMMMMAARRYY  ““DDeennttaall aallllooyyss aarree mmaannuuffaaccttuurreedd ffoorr uuss.. AAmmaallggaammss wwee mmaakkee ffoorr oouurrsseellvveess aanndd tthhee ssttrreennggtthh aanndd tthhee ssttaabbiilliittyy ooff tthhee hhaarrddeenneedd aammaallggaamm aanndd tthhee mmeerriitt ooff tthhee ffiilllliinngg aarree oonnllyy aass ggoooodd aass tthhee ccaauussee aanndd tthhee sskkiillll tthhee ddeennttiisstt ppuuttss iinnttoo iitt””.. -- WWiilllliiaamm EE.. HHaarrppeerr;; JJ..AAmm..DDeenntt..AAssssoocc..1133,,111199--112255,,11992266..  ““TThhee ttoonngguuee rreepprreesseennttss tthhee bbeesstt aanndd tthhee wwoorrsstt aammoonnggsstt tthhiinnggss;; aammaallggaamm rreessttoorraattiioonnss mmiigghhtt bbee tthhee mmoosstt nnoobbllee rreessttoorraattiioonnss bbuutt aallssoo tthhee wwoorrsstt iiggnnoobbllee ffiilllliinnggss””.. -- AAeessoopp
 110. 110. RREEFFEERREENNCCEESS  PPhhiilllliipp’’ss SScciieennccee ooff DDeennttaall MMaatteerriiaallss-- 1100tthh,,1111tthh EEddiittiioonn:: KKeennnneetthh AAnnuussaavviiccee  AArrtt && SScciieennccee ooff OOppeerraattiivvee DDeennttiissttrryy--44tthh EEddiittiioonn:: SSttuurrddeevvaanntt..  RReessttoorraattiivvee DDeennttaall MMaatteerriiaallss--1111tthh EEddiittiioonn:: RRoobbeerrtt GG..CCrraaiigg..
 111. 111.  JJoonneess DDWW:: PPuuttttiinngg ddeennttaall mmeerrccuurryy ppoolllluuttiioonn iinnttoo ppeerrssppeeccttiivvee.. BBDDJJ 22000044;;119977::117755--117777..  EEiicchhmmiilllleerr FFCC:: RReesseeaarrcchh iinnttoo NNoonn--MMeerrccuurryy CCoonnttaaiinniinngg MMeettaalllliicc AAlltteerrnnaattiivveess.. OOpp DDeenntt 22000011;;66::111111--111188..  RRoonnaalldd KK HHaarrrriiss:: DDeennttaall AAmmaallggaamm:: SSuucccceessss OOrr FFaaiilluurree??.. OOpp DDeenntt 11999922;;1177::224433--225522..  DDuunnnnee SSMM eett aall:: CCuurrrreenntt mmaatteerriiaallss aanndd TTeecchhnniiqquueess ffoorr ddiirreecctt rreessttoorraattiioonnss iinn ppoosstteerriioorr tteeeetthh.. IIDDJJ 11999977;;4477::112233--113366..
 112. 112. TTHHAANNKK YYOOUU
 113. 113. MMEERRCCUURRYY TTOOXXIICCIITTYY
 114. 114. MMeerrccuurryy tthhee MMeettaall
 115. 115. HHgg FFaaccttss && UUsseess • Quicksilver • 13.6 times the weight of water • Evaporates at room temperature • Bacteria change to Methylmercury • Amalgam • Many Industrial uses (thermometers, chemical reactions, gold mining)
 116. 116. SSoouurrcceess ooff MMeerrccuurryy  DDeennttaall SScchhoooollss  DDeennttaall cclliinniiccss  CCoolllleeggeess && uunniivveerrssiittiieess  HHoossppiittaallss,, mmeeddiiccaall cclliinniiccss && llaabboorraattoorriieess  HHoommee oowwnneerrss//ccoommmmuunniittiieess  PPlluummbbeerrss//eelleeccttrriicciiaannss  JJuunnkkyyaarrddss//aauuttoo ccrruusshheerrss && rreeccyycclleerrss  MMSSWW iinncciinneerraattoorrss  FFeeddeerraall && ootthheerr ggoovveerrnnmmeenntt ffaacciilliittiieess  FFaarrmmss
 117. 117. MMeerrccuurryy--AAddddeedd PPrroodduuccttss  FFeevveerr && llaabb tthheerrmmoommeetteerrss  BBlloooodd pprreessssuurree ddeevviicceess  BBaarroommeetteerrss,, mmaannoommeetteerrss,, ggaauuggeess  AAuuttoo sswwiittcchheess  EElleemmeennttaall mmeerrccuurryy ffrroomm ddeennttaall ooffffiicceess && sscchhoooollss  AApppplliiaanncceess  FFlluuoorreesscceenntt && ootthheerr llaammppss
 118. 118. C Mercury Coolllleeccttiioonn PPrrooggrraammss ffrroomm SScchhoooollss,, DDeennttaall OOffffiicceess && HHoouusseehhoollddss
 119. 119. HHgg LLiiqquuiidd aanndd VVaappoorr HHgg == ooddoorrlleessss,, ccoolloorrlleessss ggaass HHgg == ppeenneettrraattiinngg lliiqquuiidd VVaappoorr LLiimmiittss ((TTLLVV)) == 00..005 mmgg//mm33 == 500 mgg//mm33 == 5 ppppbb Gas Liquid VVaappoorr TTooxxiicciittyy CCaallccuullaattiioonnss:: SSeennssiittiivviittyy CCaallccuullaattiioonnss:: AADDAA » 11 // 110000,,000000,,000000 UUNNCC » 11 // 118800,,000000,,000000
 120. 120.  Current CCoonnttrroovveerrssyy oonn MMeerrccuurryy ((TTyyppeess)):: 11.. EElleemmeennttaall -- LLeeaasstt ttooxxiicc.. VVeerryy ssmmaallll ccoonnttrriibbuuttiioonn ttoo ttoottaall bbooddyy bbuurrddeenn ooff HHgg.. IIss tthhee ffoorrmm ffoouunndd iinn ddeennttiissttrryy.. LLiippiidd ssoolluubbllee,, aabbssoorrbbeedd iinn lluunnggss.. VVeerryy sshhoorrtt--lliivveedd dduuee ttoo rraappiidd ooxxiiddaattiioonn.. 22.. IInnoorrggaanniicc -- MMooddeerraattee ttooxxiicciittyy.. FFoorrmmeedd bbyy ooxxiiddaattiioonn ooff eelleemmeennttaall.. LLiimmiitteedd lliippiidd ssoolluubbiilliittyy.. BBeeccoommeess sseeqquueesstteerreedd iinn kkiiddnneeyy,, eexxccrreetteedd sslloowwllyy iinn uurriinnee.. HHaallff lliiffee ~~ 6600 ddaayyss.. 33.. OOrrggaanniicc -- MMoosstt ttooxxiicc.. HHiigghh lliippiidd ssoolluubbiilliittyy.. OOnnllyy ffrroomm nnoonn--ddeennttaall ssoouurrcceess.. 9900%% aabbssoorrbbeedd iinn gguutt.. AAccccuummuullaatteess iinn rreedd bblloooodd cceellllss,, sseeqquueesstteerreedd iinn CCNNSS aanndd lliivveerr.. NNoott ffoouunndd iinn uurriinnee.. EExxccrreetteedd iinn ffeecceess..
 121. 121. Elemental Mercury: Hg 0 InorganicMercury : Hg +1 or Hg +2 Organic Mercury; Compounds such as: Methyl mercury - HgCH3+ Dimethyl mercury - Hg(CH3)2
 122. 122. PPHHYYSSIIOOLLOOGGIICCAALL HHgg CCYYCCLLEE EElleemmeennttaall HHgg IInnoorrggaanniicc HHgg OOrrggaanniicc HHgg SKIN LUNGS GI TRACT BBLLOOOODD All other sites Brain HHaaiirr,, NNaaiillss URINE FECES BBLLOOOODD EXFOLIATION of Skin, Hair, Nails AAvveerraaggee HHaallff--LLiiffee iinn HHuummaann BBooddyy == 55 DDaayyss AABBSSOORRPPTTIIOONN RROOUUTTEE TTRRAANNSSPPOORRTTIIOONN aanndd LLOOCCAALLIIZZAATTIIOONN EEXXCCRREETTIIOONN ooff HHgg HHgg FFOORRMM
 123. 123. HHgg RReelleeaassee ffrroomm AAmmaallggaammss MMeerrccuurryy RReelleeaassee ((mgg//mm33)) FF FF MM Chewing FF MM No Chewing TLV (40 hrs/wk) 500 4400 3300 2200 1100 3300 6600 TTiimmee ((mmiinnuutteess)) Few Many
 124. 124. Pronounced symptoms. 11000000 Mild-to-moderate symptoms. Subtle changes on some tests. No known health effects. 50000 110000 500 1100 5
 125. 125. HHgg SSwwaalllloowweedd ffrroomm AAmmaallggaammss 1100..00 11..00 HHgg CCoonncceennttrraaiioonn iinn PPllaassmmaa ((nnmmooll // LL == 00..22 ppppbb)) AAff GGeeiijjeerrssssttaamm EE,, SSaannddbboorrgghh--EEnngglluunndd GG,, JJoonnssssoonn FF,, EEkkssttrraanndd JJ.. MMeerrccuurryy uuppttaakkee aanndd kkiinneettiiccss aafftteerr iinnggeessttiioonn ooff ddeennttaall aammaallggaamm.. JJ DDeenntt RReess 22000011;;8800::11779933--11779966.. CCoonnttrroolllleedd ffoorr bbaasseelliinnee lleevveellss iinn vvoolluunntteeeerrss.. PPuullvveerriizzeedd ffrreesshh ddeennttaall aammaallggaamm.. 11..00 ggmm aammaallggaamm ppoowwddeerr ppllaacceedd iinn ggeellaattiinn ccaappssuulleess.. DDrreeww bblloooodd ssaammpplleess aatt 5,, 2244,, 3300 hhrrss aanndd 22,, 77,, 1144,, 2211,, 2288,, 566,, 9900 ddaayyss.. HHgg rraappiiddllyy ddeetteecctteedd ffrroomm GGII ttrraacckk …… bbuutt aatt vveerryy llooww lleevveellss.. NNoo ddiiffffeerreennccee bbeettwweeeenn 00 aanndd 9900 ddaayyss.. HHgg hhaallff--lliiffee aabboouutt 3377 ddaayyss.. 4400 8800 TTIIMMEE ((ddaayyss)) 00..11 2200 6600
 126. 126. BBooddyy--BBuurrddeenn CCaallccuullaattiioonnss EElleemmeennttaall IInnoorrggaanniicc OOrrggaanniicc == TTOOTTAALL AAIIRR 00..5 mgg//ddaayy …….... …….... == 00..5 mgg//ddaayy WWAATTEERR …….... 1100 mgg//ddaayy …….... == 1100 mgg//ddaayy FFOOOODD …….... …….... 110000 mgg//ddaayy == 110000 mgg//ddaayy AAmmaallggaammss 2200 mgg//ddaayy …….... …….... == 2200 mgg//ddaayy TTOOTTAALL == 113300..5 mgg//ddaayy 1188 oocccclluussaall aammaallggaammss == aallll HHgg rreelleeaassee aabbssoorrbbeedd AAccttuuaall bbooddyy bbuurrddeenn dduuee ttoo aammaallggaamm eessttiimmaatteedd aass <<00..5%% ooff ttoottaall
 127. 127. EEnnvviirroonnmmeennttaall IImmppaacctt ooff HHgg  HHuummaannss aarree ccoonnttiinnuuaallllyy eexxppoosseedd ttoo aa vvaarriieettyy ooff ssoouurrcceess ooff HHgg ffrroomm tthhee eennvviirroonnmmeenntt ---------- HHgg iiss oommnniipprreesseenntt.. AAIIRR ssuuppppllyy == nnaattuurraall ssoouurrcceess,, hhuummaann ppoolllluuttiioonn,, …… WWAATTEERR ssuuppppllyy == nnaattuurraall ssoouurrcceess,, hhuummaann ppoolllluuttiioonn,, …… FFOOOODD ssuuppppllyy == nnaattuurraall ssoouurrcceess,, hhuummaann ppoolllluuttiioonn,, …… DDEENNTTAALL aanndd MMEEDDIICCAALL == aammaallggaammss,, OOTTCC ooiinnttmmeennttss,, ...... AAIIRR HHgg mmiinnee……………………………………........330000 mgg//mm33 IInndduussttrriiaall eemmiissssiioonn……………………33 UUrrbbaann aaiirr…………………………………………......00..005 PPuurree aaiirr………………………………………………....00..000022 FFOOOODD TTuunnaaffiisshh……………………………………....11000000 mgg//kkgg CCaattttllee………………………………………………....116600 HHuummaannss………………………………………………225
 128. 128. MMEERRCCUURRYY TTOOXXIICCIITTYY HHiissttoorriiccaall PPrroobblleemmss:: TTaannnneerrss TThheerrmmoommeetteerr tteecchhnniicciiaannss HHggSS mmiinnee wwoorrkkeerrss RReecceenntt IInncciiddeennttss:: AAllmmaaddeenn,, SSppaaiinn ((HHgg mmiinnee)) MMiinnaammaattaa BBaayy,, KKyyuusshhuu,, JJaappaann ((ffiisshh pprroobblleemm)) IIrraaqq ((ggrraaiinn pprroobblleemm)) AAllaammooggoorrddoo,, NNMM ((ggrraaiinn pprroobblleemm)) SSwweeddeenn ((eennvviirroonnmmeennttaall llooaadd pprroobblleemm)) MMiicchhiiggaann ((rreeddiissttiillllaattiioonn pprroobblleemm))
 129. 129. HHiissttoorriiccaall AAwwaarreenneessss
 130. 130. AALLMMAADDEENN,, SSPPAAIINN SSPPAAIINN AAllmmaaddeenn MMeerrccuurryy MMiinnee 22440000 YYeeaarrss ooff CCoonnttiinnuuoouuss PPrroodduuccttiioonnss >>330000 mgg//mm33
 131. 131. KKYYUUSSHHUU,, JJAAPPAANN 1953, Minamata Bay, Chisso Corporation Factory Methyl mercury waste dumped into bay. CCHHIISSSSOO CCOORRPPOORRAATTIIOONN PPrroodduucceedd ffeerrttiilliizzeerrss,, cchheemmcciiaall,, ppllaassttiiccss MMiinnaammaattaa BBaayy CCoonnttaammiinnaattiioonn • HHgg((CCHH33))22 llaaddeenn ffiisshh • CChhrroonniicc HHgg ttooxxiicciittyy • 220022 PPeeooppllee PPooiisseenneedd • 522 DDeeaatthhss SSYYMMPPTTOOMMSS ooff cchhrroonniicc HHgg ppooiissoonniinngg:: • AAttaaxxiicc ggaaiitt.. • CCoonnvvuullssiioonnss.. • NNuummbbnneessss iinn mmoouutthh aanndd lliimmbbss.. • CCoonnssttrriiccttiioonn ooff vviissuuaall ffiieelldd.. • DDiiffffiiccuullttyy iinn ssppeeaakkiinngg..
 132. 132. BBAANNNNEEDD IINN EEUURROOPPEE ?????? SSwweeddiisshh NNaattiioonnaall BBooaarrdd ooff HHeeaalltthh aanndd WWeellffaarree ((AApprriill 2200tthh,, 11999922 ----RReeppoorrtt ttoo tthhee GGoovveerrnnmmeenntt)) 11.. NNoo aammaallggaamm rreessttoorraattiioonnss iinn ddeecciidduuoouuss tteeeetthh aafftteerr JJuullyy 11,, 11999933.. 22.. NNoo aammaallggaamm rreessttoorraattiioonnss iinn ppeerrmmaanneenntt tteeeetthh uupp ttoo aaggee 1100 aafftteerr JJuullyy 11,, 1199995.. 33.. EEvvaalluuaattee iinn 11999966 tthhee ppoossssiibbiilliittyy ooff ddiissccoonnttiinnuuiinngg aallll aammaallggaamm uussee aafftteerr 11999977.. Sweden
 133. 133. MMiinnaammaattaa BBaayy,, JJaappaann  11995533 ssttaarrttuupp ooff aacceettaallddeehhyyddee pprroodduuccttiioonn aatt aa ccooaassttaall ffaaccttoorryy uussiinngg mmeerrccuurriicc ooxxiiddee aass aa ccaattaallyysstt  SSttrraayy ccaattss 11995533-- oouuttbbrreeaakk ooff ppoolliioo--lliikkee ddiisseeaassee aammoonngg ccooaassttaall ffiisshhiinngg vviillllaaggeess  wweenntt ccrraazzyy aafftteerr eeaattiinngg ffiisshh  11996688--mmeerrccuurryy ddiiaaggnnoosseedd aass ccaauussee ooff 22000000 ddiisseeaassee vviiccttiimmss
 134. 134. Discharge in Minamata Bay PPoolllluuttiinngg wwiitthh HHGG
 135. 135. MMiinnaammaattaa ddiisseeaassee--iinnffaannttss MMeennttaall rreettaarrddaattiioonn iinn iinnffaannttss  AAbbnnoorrmmaall rreefflleexxeess,, aattaaxxiiaa,, iinnvvoolluunnttaarryy mmoovveemmeennttss  CCeerreebbrraall ppaallssyy  DDeevveellooppmmeennttaall ddeellaayyss——ssoommee ddiiddnn’’tt wwaallkk uunnttiill aaggee 77
 136. 136. iinn MMiinnaammaattaa ddiisseeaassee aadduullttss  PPaarreesstthheessiiaa--nnuummbbnneessss ““ppiinnss aanndd nneeeeddlleess””  CCeerreebbeellllaarr aattaaxxiiaa,, ttrreemmoorrss,, ccoonnvvuullssiioonnss  CCoonnssttrriiccttiioonn ooff vviissuuaall ffiieellddss,, lloossss ooff ssmmeellll  LLoossss ooff hheeaarriinngg,, ddiizzzziinneessss,, iinnssoommnniiaa  DDyyssaarrtthhrriiaa --ssppeeeecchh ddiissoorrddeerr..  SSppeeeecchh wwaass ssllooww,, wweeaakk,, iimmpprreecciissee oorr uunnccoooorrddiinnaatteedd..  CCooggnniittiivvee iimmppaaiirrmmeennttss,, ssuucchh aass iinnaatttteennttiioonn,, eexxcciitteemmeenntt,, hhaalllluucciinnoossiiss,, lloossss ooff iinntteelllliiggeennccee
 137. 137. LLiiffee LLoonngg EEffffeeccttss ooff MMeetthhyyll HHgg
 138. 138. BBiioottrraannssffoorrmmaattiioonn ooff MMeerrccuurryy Ambient Water Sediments Edible Fish Inorganic Mercury Discharge Biomethylation Methyl- Mercury Methyl-Mercury In Humans Bioaccumulation Exposure
 139. 139. OOuutt BBrreeaakkss ooff MMeeHHgg PPooiissoonniinngg PPllaaccee YYeeaarr CCaasseess MMiinnaammaattaa 11995533--6600 11000000 NNeeggaattee 11996644--6655 664466 GGuuaatteemmaallaa 11996633--6655 4455 GGhhaannaa 11996677 114444 PPaakkiissttaann 11996699 110000 IIrraaqq 11995566 110000 IIrraaqq 11996600 11,,000022 IIrraaqq 11997711 4400,,000000 OOnn--ggooiinngg 22000011 ??????
 140. 140. SSeeeedd GGrraaiinn OOuuttbbrreeaakkss  MMeerrccuurryy ccoommppoouunnddss aapppplliieedd aass aannttiiffuunnggaall aaggeenntt ttoo sseeeedd ggrraaiinnss  IIrraaqq——mmaaddee bbrreeaadd ddiirreeccttllyy ffrroomm ttrreeaatteedd sseeeedd ggrraaiinn
 141. 141. PPllaannttiinngg SSeeeedd wwiitthh MMeerrccuurryy
 142. 142. IIrraaqq MMootthheerrss wwiitthh BBrreeaadd
 143. 143. IIrraaqq IInnffaanntt -- EEffffeeccttss ooff MMeerrccuurryy
 144. 144. NNeeuurroobbeehhaavviioorraall EEffffeeccttss • Blindness - Deafness • Cerebral Palsy - Seizures • Abnormal reflexes & muscle tone • Retarded motor development • Visual and Auditory Deficits • Delayed motor development
 145. 145. EEffffeeccttss OOnn TThhee BBrraaiinn • Decrease in Brain Size • Cell loss • Disorganization of cells • Cell migration failures
 146. 146. FFeettaall TTooxxiicciittyy  BBiirrtthh ddeeffeeccttss mmaayy bbee dduuee ttoo aa bbrriieeff eexxppoossuurree dduurriinngg ccrriittiiccaall ppeerriiooddss ooff ffeettaall ddeevveellooppmmeenntt  AAffffeecctteedd ffeettuusseess mmaayy ssppoonnttaanneeoouussllyy aabboorrtt  RReellaattiioonnsshhiipp bbeettwweeeenn eexxppoossuurree aanndd oouuttccoommee iiss ddiiffffiiccuulltt ttoo eessttaabblliisshh
 147. 147. Environmental SSoouurrcceess ooff MMeerrccuurryy • Natural Degassing of the earth • Combustion of fossil fuel • Industrial Discharges and Wastes • Incineration & Crematories • Dental amalgams Hg0 Hg2+ CH3Hg+
 148. 148. MMeerrccuurryy RReelleeaassee 50-75% mercury released in the environment related to human activities, but there is lots of mercury in the soil from millions of years ago
 149. 149. TThhee MMeerrccuurryy CCyyccllee
 150. 150. MMeerrccuurryy AA GGlloobbaall IIssssuuee Mercury distribution and exposure is a global problem
 151. 151. HHgg aanndd HHeeaarrtt AAttttaacckkss  22000022 ccaassee--ccoonnttrrooll ssttuuddyy sshhoowwiinngg hhiigghheerr mmeerrccuurryy iinn mmeenn wwhhoo hhaadd hheeaarrtt aattttaacckkss vvss.. ccoonnttrroollss  HHooppiinngg ttoo ssttaarrtt sseerriieess ooff ssttuuddiieess iinn PPooppuullaattiioonn HHeeaalltthh SScciieenncceess oonn HHgg aanndd ccaarrddiioovvaassccuullaarr ddiisseeaassee
 152. 152. CCaann VVaacccciinneess CCoonnttaaiinniinngg TThhiimmeerroossaall ((eetthhyyll mmeerrccuurryy)) CCaauussee AAuuttiissmm??  PPaarreennttss ssaayy ““yyeess””  SScciieennccee ssttuuddiieess ssaayy ““nnoo””  HHvviiiidd AA,, eett aall.. AAssssoocciiaattiioonn bbeettwweeeenn tthhiimmeerroossaall--ccoonnttaaiinniinngg vvaacccciinnee aanndd aauuttiissmm.. ((DDeennmmaarrkk rreeggiissttrryy)) JJAAMMAA OOccttoobbeerr 11,, 22000033;;229900::11776633--66 ––ttoottaallllyy nneeggaattiivvee  IInnsstt.. ooff MMeeddiicciinnee:: IImmmmuunniizzaattiioonn SSaaffeettyy RReevviieeww:: VVaacccciinneess aanndd AAuuttiissmm RReeppoorrtt:: NNoo AAssssoocciiaattiioonn,, MMaayy 22000044
 153. 153. MMeerrccuurryy iinn DDeennttaall AAmmaallggaammss  DDoossee iiss hhiigghh iinn mmoouutthh,, bbuutt llooww ttoo tthhee bbooddyy  AAdduulltt bbrraaiinn iiss ddeevveellooppeedd  SSuubbttllee cchhaannggeess iinn bbrraaiinn oorr kkiiddnneeyy ffuunnccttiioonn dduuee ttoo ssuucchh aa llooww ddoossee??  AAllzzhheeiimmeerr’’ss ddiisseeaassee??
 154. 154.  In one study, dentists with aabbnnoorrmmaallllyy hhiigghh ccoonncceennttrraattiioonnss ooff uurriinnaarryy mmeerrccuurryy,, aattttrriibbuuttaabbllee ttoo tthheeiirr ooccccuuppaattiioonnaall eexxppoossuurree,, sshhoowweedd nnoo eevviiddeennccee ooff kkiiddnneeyy iimmppaaiirrmmeenntt oonn sseevveerraall kkeeyy mmeeaassuurreemmeennttss ooff rreennaall ffuunnccttiioonn  AAnnootthheerr ssttuuddyy eexxaammiinneedd ccllaaiimmss tthhaatt ddeennttaall aammaallggaamm iinntteerrffeerreess wwiitthh iimmmmuunnee ffuunnccttiioonn.. TThhee rreesseeaarrcchheerrss ffoouunndd tthhaatt ssuubbjjeeccttss wwiitthh ddeennttaall ffiilllliinnggss hhaadd tthhee ssaammee nnuummbbeerr ooff ddiisseeaassee ffiigghhttiinngg wwhhiittee bblloooodd cceellllss aass ppeeooppllee wwhhoo wweerree aammaallggaamm--ffrreeee..  AA SSwweeddiisshh rreesseeaarrcchheerr ffoouunndd nnoo ddiiffffeerreenncceess bbeettwweeeenn aammaallggaamm aanndd nnoonn--aammaallggaamm ggrroouuppss iinn mmeeaassuurreess uusseedd ttoo aasssseessss iimmmmuunnee ssyysstteemm hheeaalltthh,, lliivveerr aanndd kkiiddnneeyy ffuunnccttiioonn,, aanndd sskkeelleettaall mmuussccllee ssttaattuuss..  AA SSwweeddiisshh ssttuuddyy ooff 11002244 wwoommeenn llooookkeedd aatt tthhee pprreevvaalleennccee ooff 3300 ssyymmppttoommss oofftteenn ccllaaiimmeedd ttoo rreefflleecctt ttooxxiicc eeffffeeccttss ooff aammaallggaamm,, iinncclluuddiinngg ffaattiigguuee,, ddiizzzziinneessss,, iirrrriittaabbiilliittyy,, aanndd bbaacckk ppaaiinn.. WWoommeenn wwiitthh mmoorree tthhaann 2200 aammaallggaamm ffiilllliinnggss wweerree nnoo mmoorree lliikkeellyy ttoo ccoommppllaaiinn ooff tthheessee ssyymmppttoommss tthhaann wwoommeenn wwiitthh ffeeww oorr nnoo aammaallggaammss..
 155. 155.  Another Swedish study examined mmeerrccuurryy sseerruumm lleevveellss iinn aa ppooppuullaattiioonn ooff 11446622 wwoommeenn iinn oorrddeerr ttoo ccoorrrreellaattee tthhee sseerruumm mmeerrccuurryy lleevveell ((ffrroomm aallll ssoouurrcceess iinncclluuddiinngg ddiieett)) ttoo tthhee vvaagguuee ssyymmppttoommss oofftteenn ccllaaiimmeedd ttoo bbee dduuee ttoo mmeerrccuurryy iinnttooxxiiccaattiioonn ffrroomm aammaallggaamm..  TThhee ssttuuddyy ccoorrrreellaatteedd sseerruumm mmeerrccuurryy lleevveellss wwiitthh tthhee iinncciiddeennccee ooff DDiizzzziinneessss,, Eyyee ccoommppllaaiinnttss..  HHeeaarriinngg ddeeffeeccttss,, HHeeaaddaacchhee,, GGeenneerraall ffaattiigguuee,, SSlleeeepp ddiissttuurrbbaanncceess aanndd 2255 ootthheerr ssyymmppttoommss oovveerr aa ppeerriioodd ooff 2255 yyeeaarrss..  TThhiiss ssttuuddyy ffoouunndd NNOO ccoorrrreellaattiioonn bbeettwweeeenn sseerruumm lleevveellss ooff mmeerrccuurryy aanndd tthhee 3311 ssyymmppttoommss ssttuuddiieedd..  ((NNoottee:: IInn SSwweeddeenn,, sseerruumm mmeerrccuurryy lleevveellss tteenndd ttoo bbee mmuucchh hhiigghheerr tthhaann tthhoossee ffoouunndd iinn NNoorrtthh AAmmeerriiccaa oorr ootthheerr nnoonn--SSccaannddiinnaavviiaann ppaarrttss ooff Euurrooppee bbeeccaauussee SSccaannddiinnaavviiaannss aarree mmoorree lliikkeellyy ttoo eeaatt llaarrggee aammoouunnttss ooff oocceeaann ccaauugghhtt ffiisshh wwhhiicchh iinnccrreeaasseess sseerruumm mmeerrccuurryy lleevveellss mmuucchh mmoorree tthhaann mmeerrccuurryy ffrroomm aammaallggaamm ffiilllliinnggss..))
 156. 156.  A study of 30,000 female dental assistants aanndd tthhee wwiivveess ooff 2299,,000000 ddeennttiissttss,, ddiivviiddeedd iinnttoo hhiigghh aanndd llooww mmeerrccuurryy eexxppoossuurree ggrroouuppss ffoouunndd nnoo ddiiffffeerreennccee bbeettwweeeenn tthhee ttwwoo ggrroouuppss iinn tthhee iinncciiddeennccee ooff mmiissccaarrrriiaaggee oorr ooff bbiirrtthh ddeeffeeccttss iinn tthheeiirr ooffffsspprriinngg..  SSttaannddaarrddss sseett bbyy tthhee OOccccuuppaattiioonnaall SSaaffeettyy aanndd HHeeaalltthh AAddmmiinniissttrraattiioonn ((OOSSHHAA)) eessttiimmaattee tthhee mmeerrccuurryy--vvaappoorr ccoonncceennttrraattiioonn ttoo wwhhiicchh eevveenn tthhee mmoosstt sseennssiittiivvee wwoorrkkeerrss ccaann bbee cchhrroonniiccaallllyy eexxppoosseedd wwiitthhoouutt ssuuffffeerriinngg aaddvveerrssee eeffffeeccttss..  UUnnddeerr OOSSHHAA gguuiiddeelliinneess,, tthhee mmaaxxiimmuumm ssaaffee ooccccuuppaattiioonnaall ddoossee aapppprrooxxiimmaatteess rroouugghhllyy 330000 ttoo 550000 mmiiccrrooggrraammss ooff mmeerrccuurryy vvaappoorr ppeerr ddaayy..  CCuurrrreenntt eessttiimmaatteess pprreeddiicctt tthhaatt ppeeooppllee wwiitthh aa mmooddeerraattee ttoo llaarrggee nnuummbbeerr ooff ffiilllliinnggss aarree eexxppoosseedd ttoo 11 ttoo 44 mmiiccrrooggrraammss ooff mmeerrccuurryy ppeerr ddaayy,, bbaarreellyy 11%% ooff tthhee ddoossee ccoonnssiiddeerreedd ssaaffee..
 157. 157.  IINNHHAALLEEDD MMEERRCCUURRYY:  TThhee rreessuullttss ooff oonnee ssttuuddyy iinn wwhhiicchh ppaattiieennttss wwiitthh aammaallggaamm rreessttoorraattiioonnss wweerree mmoonniittoorreedd wwiitthh mmeerrccuurryy vvaappoorr ddeetteeccttoorrss oovveerr aa 2244--hhoouurr ppeerriioodd sshhoowweedd tthhaatt tthhee aammoouunntt ooff vvaappoorr iinnhhaalleedd wwaass 11..77 μμgg//ddaayy..  TThhrreeee ootthheerr ssttuuddiieess hhaavvee ccoonnffiirrmmeedd tthhaatt tthhee mmaaggnniittuuddee ooff vvaappoorr eexxppoossuurree ffoorr aa ppaattiieenntt wwiitthh 88 ttoo 1100 aammaallggaamm rreessttoorraattiioonnss iiss iinn tthhee rraannggee ooff 11..11 ttoo 44..44 μμgg//ddaayy..  TThhee tthhrreesshhoolldd vvaalluuee ffoorr wwoorrkkeerrss iinn tthhee mmeerrccuurryy iinndduussttrryy iiss 335500 ttoo 550000 μμgg//ddaayy,, ddeeppeennddiinngg oonn aaccttiivviittyy lleevveell,, aanndd iiss bbaasseedd oonn aann eexxppoossuurree ooff 4400 hhoouurrss ppeerr wweeeekk..
 158. 158.  BBlloooodd LLeevveellss::  MMeerrccuurryy bblloooodd lleevveellss tthhaatt wweerree mmeeaassuurreedd iinn oonnee ssttuuddyy iinnddiiccaatteedd tthhaatt tthhee aavveerraaggee lleevveell iinn ppaattiieennttss wwiitthh aammaallggaamm wwaass 00..77 nngg//mmLL ccoommppaarreedd wwiitthh aa vvaalluuee ooff 00..33 nngg//mmLL ffoorr ssuubbjjeeccttss wwiitthh nnoo aammaallggaamm..  TThhiiss ddiiffffeerreennccee wwaass ffoouunndd ttoo bbee ssttaattiissttiiccaallllyy ssiiggnniiffiiccaanntt ((PP 00..0011))..  HHoowweevveerr,, oonnee sshhoouulldd bbee aawwaarree ooff aa ssttuuddyy iinn SSwweeddeenn tthhaatt ddeemmoonnssttrraatteedd tthhaatt oonnee ssaallttwwaatteerr sseeaaffoooodd mmeeaall ppeerr wweeeekk rraaiisseedd aavveerraaggee bblloooodd lleevveellss ooff mmeerrccuurryy ffrroomm 22..33 ttoo 55..11 nngg//mmLL,, aa sseevveennffoolldd iinnccrreeaassee ((22..88 nngg//mmLL)) ccoommppaarreedd wwiitthh tthhaatt ((00..44 nngg//mmLL)) aassssoocciiaatteedd wwiitthh aammaallggaamm rreessttoorraattiioonnss..  TThhee nnoorrmmaall ddaaiillyy iinnttaakkee ooff mmeerrccuurryy iiss 1155 μμgg ffrroomm ffoooodd,, 11 μμgg ffrroomm aaiirr,, aanndd 0..44 μμgg ffrroomm wwaatteerr..
 159. 159.  Total mercury vvaappoorr rreelleeaassee wwaass ccoonnssiisstteennttllyy ffoouunndd ttoo bbee ggrreeaatteerr ffoorr aaddmmiixxeedd aass ccoommppaarreedd ttoo sspphheerriiccaall aammaallggaamm..  AAmmaallggaamm rreessttoorraattiioonnss pprreeppaarreedd bbyy aann iinneexxppeerriieenncceedd ooppeerraattoorr ddeemmoonnssttrraatteedd ssttaattiissttiiccaallllyy lleessss mmeerrccuurryy vvaappoorr tthhaann aa nnoovviiccee oorr eexxppeerriieenncceedd cclliinniicciiaann ffoorr bbootthh sspphheerriiccaall aanndd aaddmmiixxeedd mmoorrpphhoollooggiieess..  AA ssttaattiissttiiccaallllyy ssiiggnniiffiiccaanntt ddiiffffeerreennccee iinn mmeerrccuurryy vvaappoorr uussiinngg ddiiffffeerreenntt ccoonnddeennssaattiioonn aanndd ccaarrvviinngg tteecchhnniiqquueess wwaass ffoouunndd ffoorr tthhee sspphheerriiccaall aammaallggaamm bbuutt nnoott ffoorr tthhee aaddmmiixxeedd mmaatteerriiaall..  RReessttoorraattiioonn ddeessiiggnn ddeemmoonnssttrraatteedd ssiiggnniiffiiccaanntt ddiiffffeerreenncceess iinn ttoottaall mmeerrccuurryy vvaappoorr ddeeppeennddeenntt oonn vvoolluummee aanndd eexxppoosseedd ssuurrffaaccee aarreeaa ooff tthhee aammaallggaamm rreessttoorraattiioonn..
 160. 160. AADDAA HHgg HHYYGGIIEENNEE Recommendations DDeennttaall mmeerrccuurryy hhyyggiieennee rreeccoommmmeennddaattiioonnss:  SSoouurrcceess ooff ddeennttaall mmeerrccuurryy iinn tthhee ooffffiiccee..  GGeenneerraall mmeerrccuurryy hhyyggiieennee rreeccoommmmeennddaattiioonnss..  OOffffiiccee eemmeerrggeenncciieess..  HHyyggiieennee rreeccoommmmeennddaattiioonnss dduurriinngg pprreeppaarraattiioonn aanndd ppllaacceemmeenntt ooff ddeennttaall aammaallggaamm..  MMaannaaggeemmeenntt ooff mmeerrccuurryy ssppiillllss..  MMaannaaggeemmeenntt ooff ssmmaallll mmeerrccuurryy ssppiillllss..  MMaannaaggeemmeenntt ooff llaarrggee mmeerrccuurryy ssppiillllss..  Recommendations aarree cchhaannggiinngg –– ssttaayy ccuurrrreenntt..  UUnnddeerrssttaanndd rreeccyycclliinngg ddooccuummeennttaattiioonn..  LLooookk ffoorr ssiimmiillaarr rreeccoommmmeennddaattiioonnss ffoorr ootthheerr ooffffiiccee mmaatteerriiaallss..
 161. 161. RReessiidduuaall HHgg iinn CCaappssuulleess OOBBJJEECCTTIIVVEE: MMeeaassuurree ((11)) rreessiidduuaall HHgg iinn ccaappssuulleess aanndd ((22)) ppootteennttiiaall ffoorr lleeaacchhiinngg iinn llaannddffiillll.. MMEETTHHOODDSS: RReessiidduuaall HHgg ((UUSSEEPPAA MMeetthhoodd 77447711));; LLeeaacchhiinngg HHgg ((UUSSEEPPAA MMeetthhoodd 1131111)).. CCaappssuullee:: RReessiidduuaall HHgg LLeeaacchheedd HHgg –– PP//FF ((mmgg // ccaappssuullee)) ((mmgg // LL // ccaappssuullee)) DDiissppeerrssaallllooyy RReegguullaarr SSeett 11..225555 ±± 0..77993 0..0447777 ((PP)) VVaalllliiaanntt PPhhDD 0..77770 ±± 0..330 0..0226611 ((PP)) OOppttaallooyy 0..66550 ±± 0..664444 0..03440 ((PP)) MMeeggaallllooyy 0..55990 ±± 0..55044 0..039999 ((PP)) VVaalllliiaanntt SSnnaapp SSeett 0..55344 ±± 0..39988 0..0442255 ((PP)) TTyyttiinn RReegguullaarr SSeett 0..226666 ±± 0..118844 0..011044 ((PP)) TTyyttiinn FFCC 0..22223 ±± 0..11220 0..1166440 ((PP)) CCoonnttoouurr SSeellff--AAccttiivvaattiinngg 0..118811 ±± 0..112211 0..4411220 ((FF)) SSyybbrraallooyy RReegguullaarr SSeett 0..114422 ±± 0..11663 0..225530 ((FF)) TTyyttiinn RReegguullaarr SSeett 0..112255 ±± 0..0663 0..011110 ((PP)) SSttoonnee MMEE,, PPeeddeerrssoonn EEDD,, CCoohheenn MMEE,, RRaaggaaiinn JJCC,, KKaarraawwaayy RRSS,, AAuuxxeerr RRAA,, SSaalluuttaa AARR.. RReessiidduuaall mmeerrccuurryy ccoonntteenntt aanndd lleeaacchhiinngg ooff mmeerrccuurryy aanndd ssiillvveerr ffrroomm uusseedd aammaallggaamm ccaappssuulleess.. DDeenntt MMaatteerr 220022;;1188:228899--229944..
 162. 162. NNoonn--CCoonnttaacctt AAmmaallggaamm PPaassss--tthhrroouugghh jjaarr lliidd SSppeenntt ffiixxeerr,, ggllyycceerriinnee,, oorr wwaatteerr RRuubbbbeerr ddaamm wwiitthh sslliitt HHgg VVaappoorr UUnnuusseedd aammaallggaamm aanndd mmeerrccuurryy ccoolllleeccttiioonn
 163. 163. HHgg SSppiillll KKiittss SSppiillllss == ssmmaallll;; mmeeddiiuumm;; llaarrggee SSppiillllss == aacccciiddeennttss;; ddaaiillyy mmiiccrroo--ssppiillllss
 164. 164. AAmmaallggaamm MMiixxiinngg • CCaappssuulleess • NNoonn--CCoonnttaacctt HHgg AAmmaallggaamm SSttoorraaggee HHGG HHYYGGIIEENNEE PPLLUUMMBBIINNGG HHgg--SSppiillll KKiitt 660%% LLaarrggee PPaarrttiicclleess >>1100 mmm 30%% SSmmaallll PPaarrttiicclleess 110--1100 mmm 110%% VVeerryy SSmmaallll PPaarrttiicclleess,, <<110 mmm LLiiqquuiidd,, aanndd VVaappoorr SSiinnkk TTrraappss aanndd PPlluummbbiinngg SSEEWWEERR SSuuccttiioonn // MMiinnii--TTrraapp CChhaaiirrssiiddee FFiilltteerr SSeeppaarraattoorr VVaaccuuuumm PPuummpp FFiilltteerr oorr TTrraapp VVaaccuuuumm PPuummpp SSEEWWEERR SSEEWWEERR
 165. 165. AAmmaallggaamm//HHgg SSeeppaarraattoorrss OOBBJJEECCTTIIVVEE: RReemmoovvee aammaallggaamm aanndd//oorr mmeerrccuurryy ffrroomm aaiirr//wwaatteerr ssttrreeaamm iinn HHVVAACC ssyysstteemm.. MMEETTHHOODDSS: IISSOO 111111443 ffoorr AAmmaallggaamm SSeeppaarraattoorrss.. AAmmaallggaamm SSeeppaarraattoorr:: EEMMPPTTYY FFUULLLL TToottaall EEfffflluueenntt HHgg ((%% EEffffiicciieennccyy)) ((%% EEffffiicciieennccyy)) ((ppppbb,, rraannggee)) AA11000 9966..099 ±± 0..399 9966..2244 ±± 0..4466 30,,2200 -- 344,,889999 AAmmaallggaamm CCoolllleeccttoorr 9999..8899 ±± 0..066 9999..9966 ±± 0..03 11,,11880 -- 3,,3550 AAssddeexx 9999..110 ±± 0..099 9999..366 ±± 0..1144 99,,9930 -- 1155,,77550 BBuullllffrrooHHgg 9988..8888 ±± 0..6644 9999..388 ±± 0..4488 55,,88550 -- 1166,,22770 DDuurrrr 778800//7788011 9988..066 ±± 11..088 9977..6666 ±± 0..355 99770 44,,0770 EECCOO IIII 9988..1177 ±± 0..443 9977..5511 ±± 0..7744 1166,,3110 -- 2266,,3440 HHggSS 9999..366 ±± 0..1155 9999..2288 ±± 0..110 66,,4430 -- 99,,6600 HHgg110 9999..9999 ±± 0..066 ((nnoott tteesstteedd)) 220 -- 1100 MMRRUU 9999..9966 ±± 0..03 9999..9955 ±± 0..044 2200 -- 55770 MMSSSS 22000 9999..6666 ±± 0..30 9988..9944 ±± 0..066 7730 -- 44,,0440 RRaasscchh 88990--44000 9999..993 ±± 0..03 9999..990 ±± 0..03 6600 -- 11,,22550 RRMMEE 22000 9999..6677 ±± 0..113 9999..6666 ±± 0..2244 11,,5530 -- 3,,4430 FFaann PPLL,, BBaattcchhuu HH,, CChhoouu HHNN,, GGaassppaarraacc WW,, SSaannddrriikk JJ,, MMeeyyeerr DDMM.. LLaabboorraattoorryy eevvaalluuaattiioonn ooff aammaallggaamm sseeppaarraattoorrss.. JJ AAmm DDeenntt AAssssoocc 220022;; 1133: 557777--558899..
 166. 166. HHgg RReelleeaassee ffrroomm AAmmaallggaamm CChheemmiiccaall aanndd EElleeccttrroocchheemmiiccaall CCoorrrroossiioonn ® NNOO HHgg RREELLEEAASSEEDD aa.. LLooww--ccooppppeerr ddeennttaall aammaallggaamm: [[SSnn--HHgg]] ® [[SSnn]] ++ ssaalliivvaa ® [[SSnn--OO--CCll]] ((ssoolluubbllee)) ® [[SSnn]] ++ ssaalliivvaa ® [[SSnn--OO]] ((iinnssoolluubbllee)) ® [[HHgg]] ++ [[SSgg--SSnn]] ® [[SSgg--HHgg]] ++ [[SSnn++HHgg]] ((mmoorree rrxx)) bb.. HHiigghh--ccooppppeerr ddeennttaall aammaallggaamm: [[CCuu--SSnn]] ® [[SSnn]] ++ ssaalliivvaa ® [[SSnn--OO--CCll]] ((ssoolluubbllee)) ® [[SSnn]] ++ ssaalliivvaa ® [[SSnn--OO]] ((iinnssoolluubbllee)) ® [[CCuu]] ++ ssaalliivvaa ® [[CCuu--CCll]] ((ssoolluubbllee))
 167. 167. CCuurrrreenntt SSeeppaarraattoorr TTeecchhnnoollooggiieess CCoommppaannyy:: LLooccaattiioonn:: TTeelleepphhoonnee NNuummbbeerr SSOOLLMMEETTEEXX ((NNoorrtthhbbuurroouugghh,, MMAA)) 997788--226622--9966990 DDRRNNAA ((HHaacckkeennssaacckk,,NNJJ)) 8800--3660--110011 MMaaxx.. SSeeppaarr.. SSyysstteemmss ((SSaanniicchhttoonn,, BBCC)) 8800--779999--77114477 AABB DDeennttaall TTrreennddss ((LLyynnddeenn,, WWAA)) 3660--35544--44772222 RReebbeecc ((EEddmmoonnddss,, WWAA)) 8800--556699--1108888 AAiirr TTeecchhnniiqquueess IInncc.. ((HHiicckkssvviillllee,, NNYY)) 8800--AAiirr--TTeecchh hhttttpp:////wwwwww..nnccddddeennttaall..oorrgg
 168. 168. PP..OO.. BBooxx 1106699 HHaacckkeennssaacckk,, NNJJ 07766011 11--8800--3660--110011 ((TTEELL)) 11--22011--448899--4477440 ((FFAAXX)) SEWER 9999++ %%
 169. 169. SSOOLLMMEETTEEXX SSoollmmeetteeXX 2299 CCooookk SSttrreeeett BBiilllleerriiccaa,, MMAA 011882211 TTEELL == 997788--226622--9966990 FFAAXX == 997788--226622--99888899 AAiirr--WWaatteerr SSeeppaarraattoorr FFiilltteerr aanndd HHgg AAbbssoorrbbeerr $$669955 ffoorr iinnssttaallllaattiioonn $$11550 ppeerr ccaarrttrriiddggee eexxcchhaannggee 9999..55%% rreeccoovveerryy iiss ttyyppiiccaall
 170. 170. DDEETTEECCTTIIOONN OOFF HHgg HHOOMMEE EENNVVIIRROONNMMEENNTT DDEENNTTAALL OOFFFFIICCEE WWoorrkk PPllaaccee MMoonniittoorriinngg: AAiirr ssaammpplliinngg ---- 3MM bbaaddggeess AAiirr ssaammpplliinngg ---- JJeerroommee HHgg aannaallyyzzeerr DDeennttaall PPeerrssoonnnneell MMoonniittoorriinngg: AAiirr ssaammpplliinngg ---- 3MM bbaaddggeess BBlloooodd tteessttss UUrriinnee tteessttss HHaaiirr tteessttss PPaattiieenntt MMoonniittoorriinngg: IInnttrraaoorraall aaiirr mmeeaassuurreemmeennttss PPaattcchh tteessttiinngg ((bbyy ddeerrmmaattoollooggiisstt oorr aalllleerrggiisstt)) IImmmmuunnee ssyysstteemm tteessttss
 171. 171. HHgg RROOAADD MMAAPP SSaaffeettyy,, EEffffiiccaaccyy • Patients • Personnel FFDDAA BBMMPP’’ss • PPuurrcchhaassee • SSttoorraaggee • UUssaaggee • NNoonn--CCoonnttaacctt • FFiilltteerrss • TTrraaiinniinngg,, SSppiillllss OOSSHHAA // AADDAA TTRRAASSHH IInncciinneerraattoorr ((aauuddiittss)) SSaanniittaarryy LLaannddffiillll ((aauuddiittss)) RREECCYYCCLLIINNGG PPLLAANNTT ((aauuddiittss)) EEPPAA // NNCCDDEENNRR • Leach Field • Stream Dumping CCIITTYY // EEPPAA • Burning • Land Spreading WASTE-WATER TREATMENT PLANT HHgg OOFFFFIICCEE PPLLUUMMBBIINNGG • [Chairside Filter] • [Vacuum SSyysstteemm and Trap] • Separators • Flushing Plumbing Lines
 172. 172. PROCEDURES / 100 pts 200 0 Total Amalgams New Amalgams 1960 1970 1980 1990 2000 2010 150 100 50 DATE (year) PRESENT
 173. 173.  The US Food and drug administration has tthhiiss ttoo ssaayy aabboouutt iinntteerrnnaattiioonnaall aacccceeppttaannccee ooff ddeennttaall aammaallggaamm::  ""TThhee ssaaffeettyy ooff ddeennttaall aammaallggaammss hhaass bbeeeenn rreevviieewweedd eexxtteennssiivveellyy oovveerr tthhee ppaasstt tteenn yyeeaarrss,, bbootthh nnaattiioonnaallllyy aanndd iinntteerrnnaattiioonnaallllyy.. IInn 11999944,, aann iinntteerrnnaattiioonnaall ccoonnffeerreennccee ooff hheeaalltthh ooffffiicciiaallss ccoonncclluuddeedd tthheerree iiss nnoo sscciieennttiiffiicc eevviiddeennccee tthhaatt ddeennttaall aammaallggaamm pprreesseennttss aa ssiiggnniiffiiccaanntt hheeaalltthh hhaazzaarrdd ttoo tthhee ggeenneerraall ppooppuullaattiioonn,, aalltthhoouugghh aa ssmmaallll nnuummbbeerr ooff ppaattiieennttss hhaadd mmiilldd,, tteemmppoorraarryy aalllleerrggiicc rreeaaccttiioonnss.. TThhee WWoorrlldd HHeeaalltthh OOrrggaanniizzaattiioonn ((WWHHOO)),, iinn iittss CCoonnsseennssuuss SSttaatteemmeenntt oonn DDeennttaall AAmmaallggaamm rreeaacchheedd aa ssiimmiillaarr ccoonncclluussiioonn.. TThheeyy wwrroottee:: ""AAmmaallggaamm rreessttoorraattiioonnss aarree ssaaffee aanndd ccoosstt--eeffffeeccttiivvee.. CCoommppoonneennttss iinn ddeennttaall rreessttoorraattiivvee mmaatteerriiaallss,, iinncclluuddiinngg aammaallggaamm,, mmaayy,, iinn rraarree iinnssttaanncceess,, rreessuulltt iinn llooccaall ssiiddee--eeffffeeccttss oorr aalllleerrggiicc rreeaaccttiioonnss.. TThhee rriisskk ooff aaddvveerrssee ssiiddee--eeffffeeccttss iiss vveerryy llooww ffoorr aallll ttyyppeess ooff rreessttoorraattiivvee mmaatteerriiaallss,, iinncclluuddiinngg aammaallggaamm aanndd aallll rreessiinn--bbaasseedd mmaatteerriiaallss..”” SSiimmiillaarr ccoonncclluussiioonnss wweerree rreeaacchheedd bbyy tthhee UUnniitteedd SSttaatteess PPuubblliicc HHeeaalltthh SSeerrvviiccee,, tthhee Euurrooppeeaann CCoommmmiissssiioonn,, tthhee NNaattiioonnaall BBooaarrdd ooff HHeeaalltthh aanndd WWeellffaarree iinn SSwweeddeenn,, tthhee NNeeww ZZeeaallaanndd MMiinniissttrryy ooff HHeeaalltthh,, HHeeaalltthh CCaannaaddaa aanndd tthhee pprroovviinnccee ooff QQuueebbeecc..""  DDeennttaall aammaallggaamm iiss NNOOTT bbaannnneedd iinn aannyy ssttaattee iinn tthhee UUSS oorr iinn aannyy WWeesstteerrnn ccoouunnttrryy.. HHoowweevveerr,, lleeggiissllaattiioonn ttoo bbaann iitt eexxiissttss aallll oovveerr tthhee mmaapp.. TThhee lleeggiissllaattiioonn iiss nnoott tthhee wwoorrkk ooff sscciieennttiissttss.. IItt iiss tthhee wwoorrkk ooff aannttii--aammaallggaammiissttss ppuusshhiinngg aa ppoolliittiiccaall,, nnoott aa sscciieennttiiffiicc aaggeennddaa,, aanndd tthhee ffaacctt tthhaatt iitt iiss nnoott ppaasssseedd iinnttoo llaaww iiss bbeeccaauussee tthheerree iiss nnoo sscciieennttiiffiicc eevviiddeennccee tthhaatt iitt iiss hhaarrmmffuull ttoo tthhee ggeenneerraall ppuubblliicc aanndd lloottss ooff eevviiddeennccee tthhaatt
 174. 174.  Making a aammaallggaamm rreessttoorraattiioonn mmiigghhtt bbee ccoonnssiiddeerreedd ttoo bbee aa cchhaaiinn pprroocceessss..  TThhee ssttrreennggtthh ooff aa cchhaaiinn ddeeppeennddss uuppoonn iittss wweeaakkeesstt lliinnkk.. MMiissjjuuddggmmeenntt ooff iittss pprrooppeerrttiieess oorr tthhee ssmmaalllleesstt nneegglleecctt aass ttoo iittss mmaanniippuullaattiioonn mmiigghhtt hhaavvee uunnffaavvoorraabbllee eeffffeeccttss wwiitthh rreeggaarrdd ttoo tthhee rreessttoorraattiioonn && eevveenn rreessuulltt iinn iittss ttoottaall ffaaiilluurree..
 175. 175. A.D.A & F.D.A state that use of amalgam is safe scientifically
 176. 176. Mercury aanndd tthhee AAmmeerriiccaann DDeennttaall AAssssoocciiaattiioonn  TThhee AAmmeerriiccaann DDeennttaall AAssssoocciiaattiioonn ((AADDAA)) ccoonnttiinnuueess ttoo rreemmaaiinn iinn ddeenniiaall aabboouutt tthhee ttooxxiicciittyy ooff mmeerrccuurryy..  AA nneewwss rreelleeaassee bbyy tthhee AAmmeerriiccaann DDeennttaall AAssssoocciiaattiioonn ((AADDAA)) oonn JJuunnee 1133,, 22000011 ccoonnttaaiinnss aa ssiiggnniiffiiccaannttllyy eerrrroonneeoouuss ssttaatteemmeenntt.. TThhee AAmmeerriiccaann DDeennttaall AAssssoocciiaattiioonn ((AADDAA)) PPrreessiiddeenntt DDrr.. RRoobbeerrtt MM.. AAnnddeerrttoonn iiss rreeppoorrtteedd aass ssaayyiinngg,,  ""TThheerree iiss nnoo ssoouunndd sscciieennttiiffiicc eevviiddeennccee ssuuppppoorrttiinngg aa lliinnkk bbeettwweeeenn aammaallggaamm ffiilllliinnggss aanndd ssyysstteemmiicc ddiisseeaasseess oorr cchhrroonniicc iillllnneessss''''..  HHoowweevveerr,, iitt iiss aa wweellll kknnoowwnn ffaacctt iinn tthhee ppuubblliisshheedd,, ppeeeerr--rreevviieewweedd ddeennttaall jjoouurrnnaallss tthhaatt mmeerrccuurryy lleeaakkss ddiirreeccttllyy ffrroomm aammaallggaamm iinnttoo aaddjjaacceenntt oorraall ttiissssuueess ccaauussiinngg ppeerriiooddoonnttaall ddiisseeaassee ((gguumm ddiisseeaassee)) ..
 177. 177.  DDrr.. MMuurrrraayy VViimmeeyy iiss oonnee ooff tthhee ttoopp mmeerrccuurryy rreesseeaarrcchheerrss iinn tthhee wwoorrlldd aanndd hhee hhaass pprroovviiddeedd aa ddeettaaiilleedd cchhrroonnoollooggyy ddooccuummeennttiinngg hhooww mmeerrccuurryy hhaass bbeeeenn cclleeaarrllyy eessttaabblliisshheedd aass aa ccoonnttrriibbuuttiinngg ffaaccttoorr ffoorr ppeerriiooddoonnttaall ddiisseeaassee.. DDrr.. VViimmyy iiss oonnee ooff tthhee lleeaaddiinngg mmeerrccuurryy rreesseeaarrcchheerrss aanndd hhiiss rreebbuuttttaall ttoo tthhee AADDAA pprreessss rreelleeaassee iiss mmoosstt iinnffoorrmmaattiivvee::  FFaacctt ##11:: IInn 11995577,, ZZaannddeerr ((JJAADDAA,, 5555::1111--1155)) rreeppoorrtteedd ""mmaatteerriiaallss uusseedd iinn rreessttoorraattiivvee ddeennttiissttrryy mmaayy bbee aa ccoonnttrriibbuuttiinngg ffaaccttoorr iinn ggiinnggiivvaall ddiisseeaassee.. ""FFaacctt ##22:: IInn 11996611,, AApppp ((JJ PPrroosstthh DDeenntt 1111::552222--553322)) ssuuggggeesstteedd tthhaatt tthheerree wwaass ggrreeaatteerr cchhrroonniicc iinnffllaammmmaattiioonn aarroouunndd aammaallggaamm ssiitteess tthhaann nnoonn--aammaallggaamm aarreeaass ..FFaacctt ##33:: IInn 11996644,, TTrrootttt aanndd SShheerrkkaatt ((JJ CCDDAA,, 3300::776666--777700)) sshhoowweedd tthhaatt tthhee pprreesseennccee ooff mmeerrccuurryy aammaallggaamm ccoorrrreellaatteess wwiitthh ggiinnggiivvaall ddiisseeaassee.. SSuucchh ddiisseeaassee wwaass nnoott pprreesseenntt aatt ccoonnttrraallaatteerraall aammaallggaamm--ffrreeee ssiitteess.. FFaacctt ##44:: IInn 11996699,, SSaanncchheess SSoottrreess eett aall ((JJ.. PPeerriiooddoo.. ll4400:: 554433--554466)) ccoonnffiirrmmeedd TTrrootttt aanndd SShheerrkkaatt ffiinnddiinnggss ..FFaacctt ##55:: IInn 11997722,, TTuurrggeeoonn eett aall.. ((JJ CCDDAA 3377::225555--225566)) rreeppoorrtteedd tthhee pprreesseennccee ooff vveerryy ssiiggnniiffiiccaanntt eerryytthheemmaa aarroouunndd aammaallggaamm rreessttoorraattiioonnss wwhhiicchh wwaass nnoott pprreesseenntt aatt ccoonnttrrooll nnoonn--aammaallggaamm ssiitteess..
 178. 178.  Fact #6: In 1973, Trivedi and Talim (J. Prosth. DDeennttiissttrryy,, 2299::7733-- 8811)) ddeemmoonnssttrraatteedd tthhaatt 6622%% ooff aammaallggaamm ssiitteess hhaavvee iinnffllaammmmaattoorryy ppeerriiooddoonnttaall ttiissssuuee rreeaaccttiioonn..  TThhuuss,, aass eeaarrllyy aass 11997733,, aa ccaassee ccaann bbee mmaaddee tthhaatt tthhee pprreesseennccee ooff ddeennttaall mmeerrccuurryy--aammaallggaamm rreessuullttss iinn cchhrroonniicc iinnffllaammmmaattiioonn aanndd bblleeeeddiinngg iinn tthhee ggiinnggiivvaall ttiissssuuee aaddjjaacceenntt ttoo iitt;; iinn ootthheerr wwoorrddss,, ''iinn ssiittuu'' aammaallggaamm pprroodduucceedd cchhrroonniicc GGiinnggiivviittiiss..  FFaacctt ##77:: IInn 11997744,, FFrreeddeenn eett aall.. ((OOddoonnttooll.. RReevvyy,, 2255:: 220077--221100)) sshhoowweedd tthhaatt ggiinnggiivvaall bbiiooppssyy mmaatteerriiaall ffrroomm ssiitteess nnoott aaddjjaacceenntt ttoo aammaallggaamm hhaadd 11--1100 μμgg mmeerrccuurryy//ggrraamm ooff ttiissssuuee ((mmeeaann==33));; wwhheerreeaass,, ggiinnggiivvaall bbiiooppssyy ssiitteess nneeaarr aammaallggaammss ccoonnttaaiinneedd 1199-- 338800 μμgg mmeerrccuurryy//ggrraamm ooff ttiissssuuee ((mmeeaann==114477))..  FFaacctt ##88:: IInn 11997766,, GGoollddsscchhmmiiddtt eett aall ((JJ.. PPeerriioo.. RReess..,, 1111::110088--111155)) ddeemmoonnssttrraatteedd tthhaatt aammaallggaamm ccoorrrroossiioonn pprroodduuccttss wweerree ccyyttoottooxxiicc ttoo ggiinnggiivvaall cceellllss aatt ccoonncceennttrraattiioonnss ooff 1100--66;; tthhaatt iiss,, mmiiccrrooggrraammss//ggrraamm ooff ttiissssuuee..  FFaacctt ##99:: IInn 11998844,, tthhee yyeeaarr ooff tthhee NNIIDDRR//AADDAA WWoorrkksshhoopp,, FFiisshheerr eett aall ((JJ OOrraall RReehhaabb,, 1111::339999--440055)) rreeppoorrtteedd tthhaatt aatt aammaallggaamm ssiitteess aallvveeoollaarr bboonnee lloossss wwaass vveerryy pprroonnoouunncceedd aanndd ssttaattiissttiiccaallllyy ssiiggnniiffiiccaanntt aass ccoommppaarreedd ttoo ccoonnttrrooll nnoonn--aammaallggaamm ssiitteess.. IInn ootthheerr
 179. 179.  TThheerreeffoorree,, ffoorr tthhee AAmmeerriiccaann DDeennttaall AAssssoocciiaattiioonn ((AADDAA)) ttoo ccoonncclluuddee ""TThheerree iiss nnoo ssoouunndd sscciieennttiiffiicc eevviiddeennccee ssuuppppoorrttiinngg aa lliinnkk bbeettwweeeenn aammaallggaamm ffiilllliinnggss aanndd ssyysstteemmiicc ddiisseeaasseess oorr cchhrroonniicc iillllnneessss'''' iiss nnoott ccoorrrreecctt..

×