Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
JUNEDASí i X m , i &FESTA MAJOR1-979DIES 25, 26, 27 i 28 DAGOST
IntroitJUNEDA, darreries dagost. El véinat es mostra inquiet. No és resalarmant, ja que tothom sap el motiu. És la Festa M...
OENERALITAT DE CATALUNYAEL CONSELLERDBNSENYAMBNT I CULTUHAJuneda esta novament de Festa Major! A Catalunya estar de FestaM...
La Festa Major de Juneda aplegará enguany — com altres anys—junedencs i forasters molts dells que ara resideixen fora la v...
CONVERSA BREUAMB EL NOU BATLLEDE LA VILALa Comissió de Pestes de lAjuntament al portar a terme la confecciódel Programa Of...
Les Comissions informatives de la Corporació suposen un alleuge-rament de la seva tasca?Aqüestes Comissions suposen sempre...
H A T r p Q p i | ^ % § f c * fC*Dia 24, divendresAl migdia:Tritlleig de campanes, anunciant la gran festa.A les 8 de la ...
PROGRAMA OFICIALDELS ACTES CIVICSDÍA 19, DIUMENGEA les 9 ñores:A la Placa dEspanya, III TORNEIG INTERPROVINCIAL DEPETANCA ...
A les 11:GRAN MARHATON JUNEDENCA: Una cursa feta pels junedencsde totes les edats en la que el mes ¡mportant no és guanyar...
DÍA 27, DILLUNS:A les 10 del matí:A les noves ¡nstallacions del CLUB DE TENIS JUNEDA a lapartida Camí dAlcoletge, partits ...
PINZELLADESDUN REPÓRTER A DISTANCIA"Duna Festa Major a laltra"JUSTIFICACIOEn el Programa de Festa Major de lany passat ins...
La Muía vella, tercer opuscle de la col-lecció que tractaDe la vida Junedenca, de la que és autor J. Torrent iGelonch.Fono...
cenes pressions de pes encara no han cessat. És ciar quehi ha qui ja ho enten aixi.COMMEMORACIÓSe celebra la del Centenar/...
DADES I APUNTSDEL PASSAT HISTORIODE JUNEDAAquest article clourá uns apunts histories deJuneda, portats a terme peí histori...
El repoblament de Juneda, sinicia pocs anys després de laReconquesta de les nostres terres, quina tasca fou enco-manada a ...
encara es poden contemplar junt al corral de Cal Marca,al carrer del Bas. Ademes queden també fragments demuralla de pedra...
Aquest programa ha siguteditat per lAjuntament ambcol-laborado de la Comissiode Pestes.Edita: Comisión Fiestas - Cuberes, ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Programa festa major Juneda 1979

274 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Programa festa major Juneda 1979

 1. 1. JUNEDASí i X m , i &FESTA MAJOR1-979DIES 25, 26, 27 i 28 DAGOST
 2. 2. IntroitJUNEDA, darreries dagost. El véinat es mostra inquiet. No és resalarmant, ja que tothom sap el motiu. És la Festa Major quede nou arriba.De que és la Festa Major, no ni ha cap mena de dubte, ja queés la diada mes gran, mes pomposa i mes festejada.Una especie de virus alegroi i a la vegada encomanadís, afectaa tot el veinatge i aquest el va transmetent ais amics, fami/iarsi forasters que peí motiu de la Festa, acudeixen a la nostra Vila.És la festa que tothom si fa.E/s carrers, les places i tots els indrets del poblé, es tindrá curaduna neteja i duna ornamentado especiáis.A les llars, no ho cal dir. El moble i lobjecte mes descuidat,delicades i a la vegada vigoroses mans de les nostres dones,tindran cura de treure deis mateixos, tota aquella be/lesa i lluentorque sembla que havien perdut.Els artesans de la loca/itat, son potser, qui mes en saben daquestescoses, ja que per aqüestes dades tot és vol arrenjar, endrecari corretgir. Qua/sevol detall cal cuidar-lo per la diada i comsacostuma a dir, volem que tot estigui al punt i al so.No es deixará de el-laborar les gustases ORELLETES, quina flairaesmercada per la vila, fará candes ais sentits del olfacte i alseu prop parent el paladar...La llei de la saviesa de les sanes costums no admet discussions.Aquest códex imprimit per lesperit deis pobles no hi cabenesmenes. Els pares el van lliurant fidelment ais seus filis com unfet bio/ógic...Totes les jornades de la festa, es viuen minut a minut. No hi hadescans. Cal rea/itzar tot alió que cuidadosament sha preparat,perqué la festa esdevingui el máxim de Huida.Espectacles, música, teatre, cinema, esports, festejos, cossos, etc..Davant de tots aquests esdeveniments i amb el desig de quetothom pugui gaudir de la nostra Festa Major, la CorporacióMunicipal, dona la benvinguda a tots a la vegada de que elshi desitja una molt felic Festa Major, i aquest és també el sentir deLa Comissió de Festes Local
 3. 3. OENERALITAT DE CATALUNYAEL CONSELLERDBNSENYAMBNT I CULTUHAJuneda esta novament de Festa Major! A Catalunya estar de FestaMajor vol dir celebrar a pie pulmfi totes les benaurances viscudeslany passat i prepar-se amb ilusi6 peí que tindrem per davant. Esel moment tradicional en que acabada la collita, és gaudeix del des-cans merescut i es retroben amics de cases, masos i masies. Sontdies bonics prometedors i caracterlstics de la nostra manera de ser,de gent que sap que cal bastir amb el propi esforc i cal prepararel dema per reunir-se de nou, i celebrar-ho, lany vinent.Si tot aixo és veritat arreu de Catalunya, maventuraría a dir queho es particularment a Juneda, poblaciÓ que ha demostrat a travésdeis anys una tenacitat admirable en mantenir el seu dinamisme ila seva identitat. Naturalment, con a Conseller dEnsenyament iCultura, conec mes bé que els altres els aspectes cultural i forma-tiu de les vostres manifestacions, aspectes en els quals sou bonsexemples del que caldria fer a cada vila, a cada ciutat i a cadabarri. Cree fermament que la nostra personalitat nacional es dis-tingeix sobre tot per la llengua i la cultura, sempre vives i araen plena recuperado. I aquesta llengua i aquesta cultura - i ambelles la reconstrucciS de Catalunya - només pot basar-se en lafeina ben feta, com sabeu fer vosaltres.Lestiu passat fou per a nosaltres el del Decret de normalitzacifi de1ensenyament del cátala a les escoles, Decret que tant ens ha per-inés progressar vers aquest objectiu primordialissim. Esperem queaquest estiu sigui el de lEstatut i que Juneda hi aporti el seuesforc i es prepari per una nova temporada en que el posaren enmarxa. I laltre estiu, quan ens trovem de nou a la Festa Major,poguem dir que Juneda, com tot Catalunya, ha fet un altre pas en-devant!3Pere Pi-Sunyat i*SSyotf-
 4. 4. La Festa Major de Juneda aplegará enguany — com altres anys—junedencs i forasters molts dells que ara resideixen fora la vila i queaprofiten aquesta avinentesa per retrobarse amb familiars i amics,molts companys dinfantesa i juventut de jocs i descola.Heus ací que la Festa Major aplega petits i grans i vol la joia detots, sobre tot la deis infants i la deis joves perqué la vivencia daques-tes diades, lalegria compartida per tots serví en el seu cor un víurecord de la vila i de la seva gent, de les seves Festes i popularstradicíons.El clima de joia fa sortir tothom al carrer deixant de banda elsproblemes personáis per a participar en les festes de tots.Aquesta Festa Major ha désser per a tots els junedencs unaanticipació daquella gran festa de tot el poblé cátala, lOnze de Setem-bre, que confiem siguí el dia en que sortírem tots a celebrar queCatalunya té altre cop lEstatut, el mateíx Estatut aprovat pels parla-mentáis catalans el desembre del 1978.Volem lEstatut que reconeíx que el cátala es la llengua propia deCatalunya ¡ qué nés llengua oficial; volem lEstatut que digui que éscompetencia exclusiva de la Generalitat tot lensenyament i la cultura,i que la televisió catalana arríbi tot-hora a totes les viles i pobles¡ a totes les llars.I mentrestant esperem aquesta Festa, tot celebrant les festes deJuneda, volem veure col-locada la primera pedra del nou centredEducació General Básica (i de Preescolar) a fi de que tots elsinfants de Juneda puguín en un nou centre veure créixer la seva joiai els seus coneíxements.LAjuntament de Juneda ha de fer tot lesforc a fi de que laFesta Major no sacabí pels petits i els joves, que pugui veurels jugari riure pels carrers al sortir de lescola, perqué per a tots hi hagia Juneda bones escoles, des de matemals a Preescolar i E.G.B. finsa Centres de Formació Professíonal i on també tots els deficíents senso-rials físics o psíquics estiguín ben atesos. Que cap nen o nena, noio noia hagi de deixar Juneda abans dhora per rao descoles o debuscar un millor ensenyament.La Festa Major duna vila son els infants i els joves que dia reradia comuniquen a tot el poblé espontániament la seva joia i alegría deviure amb els seus crits ¡ els seus jocs. Fem les millors escolessi els volem teñir entre nosaltres tot-temps i perqué les Festes durintot lany. Juneda mereix teñir tots els carrers i places tot lany deFesta Major.Cal agraír a lAjuntament i a totes les nombroses entitats quetreballen peí lleure, leducació artística, lesport i la cultura deis jovesjunedencs que aixó sigui una realítat.Maria Rubíes GarroféDiputada per LleídaMembre del Consell dEnsenyament i Cultura de la Generalitat
 5. 5. CONVERSA BREUAMB EL NOU BATLLEDE LA VILALa Comissió de Pestes de lAjuntament al portar a terme la confecciódel Programa Oficial i també el llibret que a les vigilies de la nostraFesta Major arriba a les mans de tots els Junedencs ha sentit eldeure de fer arribar a tots els veins /inquietud del nou ConsistoriMunicipal en vers ais problemes de tot tipus i especia/ment de totsaquells projectes i fets que mes es consideren dinterés per tothom.Es per aixó que ens adrecem al Batlle en ANTONI PEGUERA LACASAal qual li fem les següents preguntes a les que atentament contesta:Li resulta lleugera o bé feixuga la tasca com a Batlle de la nostrapoblació?La dedicado és molt mes que la que es suposa vist desde fora. Es falleugera creient que és un servei de cara a la millora de tots elsaspectes de la població. Desitjaria no mes tota la comprensio del veinatper seguir treballant per Juneda amb tot /entusiasme.Els problemes municipals que cal afrontar li suposen dificultáisgeneralment?Els problemes ais que cal fer front son molt diversos, uns messenzills i da/tres mes laboriosos de poguer-los-hi donar solucions.Lo que si desitgem tant jo com els meus companys de Consistoriés trobar solucions justes i encertades.
 6. 6. Les Comissions informatives de la Corporació suposen un alleuge-rament de la seva tasca?Aqüestes Comissions suposen sempre una bona ajuda per el Batllei per tot lAjuntament ja que tots per tots teñen cura de la vigilanciade qualsevol anomalía que afecta al poblé, informant i treballant perposar-hi remei. Es per aixó que aquesta collaboracio esdevé moltprofitosa.A nivell ¡nformatiu, podria adelantar nos els projectes ¡mmediats perJuneda que cregui dinterés peí poblé?Els projectes son varis i tots molts apreciáis i necessaris. Els mesimmediats son: la pavimentado del Carrer Tambor dEI Bruc, la PlacaTres Creus i laccés al nou Grup Escolar. Considerem prioritari eltrámit immediat de tot alió que siguí necessári perqué es porti a termede forma immediata o el mes aviat possible la construcció del nouGrup. Escolar tota vegada que els terrenys ja están cedits i sois faltael toe que marqui el seu inici. Es necessária també la aprovaciódefinitiva de les normes complementáries i subsidiáries del Pía GeneraldOrdenació Urbarna. I daltres: no hauria fí en els projectes que téla Corporació Municipal.Finalment, vol afegir quelcom que consideri dinterés?Per mí, tot quant siguí treballar per Juneda i que aquest treball generiper els junedenes benestar, per mí, repeteixo, és important i té interés.Per tot aixó so/s puc dir que estem en molt bona disposició de treball,som optimistes i que juntament amb els meus companys de Consistoriprocurarem treballar fermament per la Vila i fer que Juneda siguí díaa día millor, mes próspera i mes felic. Saludos desde aqüestes paginesdel llibret a tots els junedenes i també a tots aquells que ens visitenen aquests dies en els que Juneda estará en festes. Molta salut atothom i molt bona Festa Majorl
 7. 7. H A T r p Q p i | ^ % § f c * fC*Dia 24, divendresAl migdia:Tritlleig de campanes, anunciant la gran festa.A les 8 de la tarda:Confessions.A les 21 hores:Missa Parroquial.Dia 25, dissabteA les 12 hores:MISSA SOLEMNE, cantada per la Coral Junedenca ¡ parti-cipado de tot el poblé amb HOMILÍA a carree de lIHustreDr. Eloi Reñé i Oró, Canonge de la Seu de Lleida i fill dela nostra vila.A les 2030:Funció Parroquial.A les 21 hores:Missa anticipada valedora per al precepte dominical.Día 26, diumengeA les 8, 12 i 20.Misses.A les 7 de la Tarda:Pregaría Comunitaria.Dia 27, dillunsA les 12 i 21 hores:Celebració de lEucaristía.A les 2030.Sant Rosari.Dia 28, dimartsA les 12:Funeral per tots els difunts de Juneda.A les 2030:Rosari i Cant de la Salve Mariana.A les 21:Missa vespertina.Que la joia i la pau emplenin els vostres cors i les llars durant aquestaFesta Major i sempre. Us ho desitja tot invitant-vos ais precedents actes,el vostre Rector.Mn. Gabriel Queralt.
 8. 8. PROGRAMA OFICIALDELS ACTES CIVICSDÍA 19, DIUMENGEA les 9 ñores:A la Placa dEspanya, III TORNEIG INTERPROVINCIAL DEPETANCA VILA DE JUNEDA, amb la participado de 64 tripletesi 21 equips de varíes poblacions arreu de Catalunya.DÍA 24, DIVENDRES:A /es 8 del vespre:Animada CERCAVILA acompanyada duna gran caravana anun-ciant linici de la FESTA MAJOR.A les 10:GRAN VETLLADA HOQUEISTICAInteresants partits amistosos entre els equips SICORIS CLUB deLleida i CLUB DE HOQUEI JUNEDA en la categoría dínfantilsdisputant-se uns magnífics trofeus cedits per lExcel-lentíssimAjuntament i per la Cambra Agraria.Acte seguit gran FESTIVAL de patinatge artístic per nens i nenesdel CLUB DE HOQUEI JUNEDA.La vetllada será clausurada per lORQUESTRA PALACE amb unaHuida sessió de ball.Durant el descans es sortejará un vespíno G.L.DÍA 25, DISSABTEA les 10:III Concurs de balcons florits: El jurat passara a veure els balconsi finestres del nostre poblé per poder atorgar els premís me-rescuts.
 9. 9. A les 11:GRAN MARHATON JUNEDENCA: Una cursa feta pels junedencsde totes les edats en la que el mes ¡mportant no és guanyar,sino participar.A les 5 de la tarda:Al Pare dEsports Municipal, partit de fútbol entre els equips:C.F. SANT PERE I SANT PAU (De Tarragona) .¡C.F. JUNEDAdisputant-se un magnífic trofeu donat per lExcellentíssim Ajun-tament.A les 7 de la tarda:A la Placa de lEsglésia, divertida vetllada infantil per a totsels nens a carree del GRUP DE JOVES.DÍA 26, DIUMENGE:A les 10 del matí:Torneig dEscacs ais Perxes: Simultánea a 15 tableros infantiisa carree del Ex-President de la F.LL.E. i conjuntament altrespartides amistoses JUNEDA-FORASTERS.A les 1230:Al Pare Alegría 5ÓCAMPIONAT SARDANISTA DE LA TERRAFERMA amenitzat per la renombrada Cobla-Orquestra MARINA.Seguidament entrega de trofeus donats per lAjuntament, CambraAgraria i altres Entitats.A les 5 de la tarda:Al Pare dEsports Municipal, partit de fútbol entre els equips:ARTESA DE SEGRE (1aCategoría Regional)C. F. JUNEDAdisputant-se el Trofeu cedit per la Cambra Agraria.A les 7 de la tarda:Vetllada infantil a carree del GRUP DE JOVES.
 10. 10. DÍA 27, DILLUNS:A les 10 del matí:A les noves ¡nstallacions del CLUB DE TENIS JUNEDA a lapartida Camí dAlcoletge, partits de TENIS de les fináis del X!Campionat Social categories infantils (masculí) i seniors masculíi femení, modalitats individuáis i dobles.A les 11 del matí:A la Piscina del Pare Municipal dEsports, CONCURS DE NATA-CIÓ, disputant-se uns magnífics trofeus entre les categories din-fantils i alevins.A les 12 del migdia:GHIMKAMA MOTORISTA, amb exhibido i proves per totes lescilindrades al CLOT DEL BOSCH.A les 5 de la tarda:Al Camp Municipal dEsports, emocionant partit de FÚTBOLa benefici dAPROMI entre els equipsASSOCIACIÓ DEL PERSONAL DE LA CAIXA DE PENSIONSAGRUPACIO DE VETERANS DE JUNEDA.A les 7 de la tarda:A la Placa de lEsglésia, vetllada infantil a carree del GRUP DEJOVES.DÍA 28, DIMARTS:A les 11 del matí:COSSOS MATINALS a la Placa de lEsglésia amb concursosper grans i petits.A les 4,30 de la tarda:GRAN CURSA CICLISTA per el tradicional circuit urbá amb laparticipado de fémines, alevins, infantils i cadets i també dungrup de joves aficionáis.EXPOSICIO DE FOTOGRAFÍES, tema Iliure a la SALA DACTES DELA CAIXA, organitzat peí Club FOTO CINE AMATEUR DE JUNEDA.
 11. 11. PINZELLADESDUN REPÓRTER A DISTANCIA"Duna Festa Major a laltra"JUSTIFICACIOEn el Programa de Festa Major de lany passat insería unespinzellades que es referien, entre a/tres coses, a fets oco-rreguts els dotze mesos precedents. Enguany, 1aparició deFONOLL ho fa innecessari, perqué aquest pot recollir amboportun/tat i mes ámpliament tots els batees de la nostravi/a.Pero el Programa de Pestes continua, vol mantenir la trajec-tória iniciada lany 1.916 i que ha recorregut un cami nosempre planer, ans al contrari, amb giragonces i sorpresesvqneudes en mes duna ocasió amb voluntat ¡Ilusionada nosempre ben entesa, I en aquesta continuitat que jo admiroi que cree tothom ha dadmirar, em plau correspondre aisamics que, com en a/tres ocasjons, mhan sol-licitat la col--laborado que encapcalo com lany passat perqué, pesi alque he dit resprecte de FONOLL, una norma elemental decivisme maconsella continuar, almenys per enguany, el quevaig iniciar lany anterior.PUBLICACIONS LOCALSDurant els darrers mesos han aparegut les següents:«Petita historia dun segle del Ferrocarril a Juneda» /Levolució urbana de Juneda, dos treballs acurats i interes-sants escrits per lenginyer Josep Mf Albaigés i Olivart.Una publicado escolar confeccionada per alumnes del grauvuité dE.G.B. de les nostres escoles, recull de testimonisdel passat junedenc, elogiable peí seu contingut i peí pro-pósit que Iavala.
 12. 12. La Muía vella, tercer opuscle de la col-lecció que tractaDe la vida Junedenca, de la que és autor J. Torrent iGelonch.Fono/1, Publicado periódica que marca una fita trascendenten la vi/a. Lesforc deis seus impulsors i el que suposa perJuneda una publicado daquesta índole, creiem que mereixel reco/zament unánim.DE MÚSICAEls dos estius anteriors, a la nostra vi/a es donaren senglesconcerts de música clássica. Enguany sinterromp el quesembla havia de teñir continuitat. És de doldre.ROTULACIÓ DELS CARRERSEl darrer consistori del període anterior va reto/ar els carrersde la vi/a en cátala. Una bona rúbrica a una gestió. Pero hiha noms que hi manquen perqué encara en sobren daltres.NOU CONSISTORIEl mes dabril últim, a reí de les eleccions municipa/s demo-crátiques sobrí una nova etapa: la deis consistoris repre-sentatius. Aquesta representativitat que obre moltes portesper on passa tota mena de critiques, resulta que no sempreés ben acceptada i valorada. Hi ha qui parla de /actuadodemocrática amb una certa reticencia, amb un to gairebéde menyspreu a vo/tes dissimulat, pero suficientment ente-nedor. No hi ha res a dir davant les conviccions de cadascú.Daltres, perqué les coses no rutilen com voldrien o pen-saven que rutllarien, se senten decebuts. Amb propósits derecldures en les idees sense opció, sesplai^n en una críticanegativa que no fa altra cosa que entorpir la bona marxade la gestió municipal, tot tirant, potser sense adonar-sen,pedrés a la teulada comuna. Potser seria bo pensar que
 13. 13. cenes pressions de pes encara no han cessat. És ciar quehi ha qui ja ho enten aixi.COMMEMORACIÓSe celebra la del Centenar/ de /arribada del ferrocarril aJuneda amb un entusiasme vibrant de sensibilitat i dalegria.Tant de bo que lavui, el demá i el demapassat, siguindesprés de cent anys, motiu de joia i dorgull per ais june-dencs del futur.NOU EDIFICI ESCOLAREn /anterior Programa de Pestes, /ex batlle Sr. Capdevi/afeia unes dec/aracions sobre aquest tema. Hi remeto allector, com també el remeto al comunicat que repartí unpartit polític local. Tot fa pensar, per que transcendeix, queles obres no tindran una execució immediata. Confiem quee/s edils municipaís davui, no deixen de banda el projecte,per be que sabem que avui no depén tot dells.CASA DE CULTURA.De cada dia el "Museu" que aixopluga és fa mes interessant.Val la pena visitarlo. També fa goig constatar com algunesagrupacions locáis sen serveixen per a les seves activitats.GRUP DESPLAILany passat li dedicavem una sola ratlla. Ens vam quedarcurts. La seva activitat és admirable. Serveixin aqüestesparaules, i que no senfadi ningú, per a deixar testimoni degratitud per la tasca que duu a terme aquest grup i tots e/sque agombolen infants. LANY INTERNACIONAL DEL NENhi troba ressó.J. RAMAS
 14. 14. DADES I APUNTSDEL PASSAT HISTORIODE JUNEDAAquest article clourá uns apunts histories deJuneda, portats a terme peí historiador llei-datá D. Rodrigo Pita i Mercé. Quatre ani-eles anteriors han aparegut en anteriors pro-grames com aquest de Festa Major. Mercésa interessants trobalIes que shan fet dinsal nostre terme i rodalies, les quals donentestimoniatge evident del nostre passathistorie, aquests articles no solament hanestat ratificáis si no que sha pogut, podriemdir, ampliar.V - EL NUCLI HABITAT PRIMITIU DE JUNEDAEs creu que JUNEDA, fou un nucli habitat ja en lepocaárab. L any 7.149, la L/eida árab cau en poder deis cristians,i per aquells temps son evidents els vestigis dun poblat for-tificat, el qual fou repoblat després de quedar deshabitat perla fúgida de la poblado musulmana, a la primera meitat delsegle XII.
 15. 15. El repoblament de Juneda, sinicia pocs anys després de laReconquesta de les nostres terres, quina tasca fou enco-manada a Guillem de Cervera el Gras com a donació que lifeu de la Senyoria de Juneda en Ramón Berenguer IV.Fou aquest il-lustre baró el qui envié a les nostres terres,vassa/ls, famí/ies i ramats, ademes de homes distingits.Els noms de Pinell Bernat, Torre Sala, donen nom avuiencara a partides del nostre terme, i daltres com Miravall iCanyis.Canyis, esdevé de lárab AL-KANISA, nom que indica unaesglesia mossárab o bé visigótica-cristiana, aleshores encarapervivent i que debia estar situada cap a la partida de lesPorqués, assentada a qualsevol de les restes dépoca romanao bé, al centre de lantiga Juneda.Un document de lany 1.173, ja parla de Iesglesia de Junedai els seus de/mes. Aquesta esglesia deuria ésser seguramentlantiga mesquita de Juneda, transformada en esglesia cris-tiana vers lany 1.149, i situada probablement dins del primitiunucli habitat de Juneda.Aquest nucli habitat, es creu que té el seu origen a Iépocacalifa/, segle X, durant el període de prosperitat del camp deles nostres rodalies i de Lleida, encara baix la dependenciadeis darrers califes de Córdova i per tant amb la culturamusulmana. Segueix un període de pau durant el segle XI.A les darreríes daquest segle, la invasió dAlmoravidsles guerres de la primera meitat del segle XII, fa que lacomarca resti empobrida i dona ¡loe a la fúgida deis seushabitants, la qual no tornaría a ésser rehabitada fins desprésde lany 1.150, ja per pobladors cristians.Restes duna primitiva muralla mitjaval, potser de fináis delsegle XI i XII, per torres quadrades de tipus árab; com
 16. 16. encara es poden contemplar junt al corral de Cal Marca,al carrer del Bas. Ademes queden també fragments demuralla de pedra, tot el quaí tancava la vi/a-c/osa. Encaraque el seu origen fos de /época califa/, modificacionsposteriors deurien canviar la seva forma primitiva, com hodemostra el Porta/ del Marca, /are apuntat, possible delsegle XV i la resta de la porta potser mes anterior.El primitiu nucli de la poblado, era abastit daigua per unaobra de canalització, segurament portada a terme pels árabsi encara existent, la qual es coneix amb el nom de LaCANONADA, canal per portar aigües subterrani o bé enforma daquaducte, segons el lloc.Shan fet trobailes dunes esteles discoidals mitjavals depedra, deis segles XIII i XIV, procedents de primitius fossarsmitjavals de Juneda i Margalef, les quals están dipositadesal nostre Museu.La ampliado i desenvolupament del case urbá de Juneda,de /época mitjaval; esdevindria bastant tardaner. Existeixla Vi/a Closa, tancada; fins a lany 1.350 poc mes o menys.Després fins lany 1.450, hi ha una fase destabilització,miseria i defalliment, que fa que la poblado quedi mermadai que molts deis poblats de les rodalies quedin senseningú.Juneda i aquests llocs de les rodalies, comencaran rápidamentla seva creixenca a partir de lany 1.450. Durant el segleXVI, és quan el case urbá experimenta una considerablecreixenca, per quina circumstáncia ben prompte la vila-closa,passa a ser un barri antic, duna planta urbana nova,extensa i desenvolupada.PERE BELLMUNTAgost de 1.979.
 17. 17. Aquest programa ha siguteditat per lAjuntament ambcol-laborado de la Comissiode Pestes.Edita: Comisión Fiestas - Cuberes, S. A. Mollerusa

×