Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
EXPRESSIÓ	
  ORAL:	
  Disseny	
  d’ac7vitats	
  d’ensenyament-­‐
aprenentatge	
  i	
  avaluació	
  en	
  línia	
  facilita...
ÍNDEX	
  GENERAL	
  
1.  Objec7us	
  del	
  workshop	
  
2.  Classificació	
  de	
  recursos	
  2.0	
  suscep7bles	
  de	
 ...
ÍNDEX	
  |	
  SESSIÓ	
  1	
  
1.  Objec7us	
  del	
  workshop	
  
2.  Recursos	
  2.0	
  
2.1.	
  Gravadors	
  de	
  veu	
...
1	
  |	
  OBJECTIUS	
  DEL	
  WORKSHOP	
  
	
  
1.  Presentar	
   recursos	
   2.0	
   suscep1bles	
   de	
   ser	
  
u1li...
2	
  |	
  RECURSOS	
  2.0	
  
Classificació	
  de	
  RR	
  2.0	
  suscep7bles	
  de	
  ser	
  u7litzats	
  per	
  dissenyar...
2.1.	
   |	
   Gravadors	
   de	
   veu	
   online	
   i	
  
creació	
  de	
  podcast	
  
2.1.	
  |	
  Gravadors	
  de	
  veu	
  online	
  i	
  creació	
  de	
  podcast	
  
audioBoom	
  
	
  
hlps://audioboom.com...
audioBoom	
  
	
  
hlps://audioboom.com/	
  
	
  
AudioBoom	
  ens	
  permet	
  fer	
  una	
  
cerca	
  avançada	
  dividi...
audioBoom	
  
	
  
La	
  versió	
  gratuïta	
  inclou...	
  
w Fins	
  a	
  10	
  minuts	
  de	
  temps	
  de	
  gravació...
audioBoom	
  	
  
Passes	
  per	
  pujar/generar	
  el	
  nostre	
  àudio:	
  
	
  
1.  Ens	
  registrem	
  a	
  audioBoom...
2.2.	
   |	
   Comunicació	
   sincrònica	
   i	
  
debats	
  en	
  línia	
  
Skype	
  
	
  
hlps://www.skype.com/es/	
  
	
  
Skype	
  és	
  un	
  sohware	
  que	
  et	
  permet	
  fer	
  trucades,	
...
Skype	
  
	
  
Caracterís7ques	
  principals	
  (més	
  a	
  la	
  web	
  d’Skype):	
  
	
  
2.2.	
  |	
  Comunicació	
  s...
Skype	
  
	
  
Descarrega	
  Skype	
  des	
  d’aquí:	
  
w Skype	
  per	
  Android	
  
w Skype	
  per	
  iPhone	
  
w D...
Skype	
  
	
  
Tutorials/Recursos	
  informa7us:	
  
	
  
w Directori	
  de	
  aplicacions	
  extres	
  (apps)	
  
w Sky...
2.2.	
  |	
  Comunicació	
  sincrònica	
  i	
  debats	
  en	
  línia	
  
Hangout	
  
	
  
hlps://plus.google.com/hangouts	...
2.2.	
  |	
  Comunicació	
  sincrònica	
  i	
  debats	
  en	
  línia	
  
Hangout	
  
	
  
	
  
	
  	
  
Font:	
  Nerea	
  ...
2.2.	
  |	
  Comunicació	
  sincrònica	
  i	
  debats	
  en	
  línia	
  
Hangout	
  
	
  
	
  
Què	
  és	
  un	
  Hangout?...
Hangout	
  
	
  
Hangouts	
  en	
  directe	
  
	
  
Retransmet	
  un	
  Hangout	
  en	
  directe	
  públicament	
  per	
  ...
Hangout	
  
	
  
Amplificant	
  Hangout	
  amb	
  aplicacions	
  gratuïtes	
  (Font1	
  +	
  Font2)	
  
w Cacoo	
  permet	...
Hangout	
  
	
  
	
  
2.2.	
  |	
  Comunicació	
  sincrònica	
  i	
  debats	
  en	
  línia	
  
Font:	
  Nerea	
  Nieto	
  ...
Hangout	
  
	
  
	
  
2.2.	
  |	
  Comunicació	
  sincrònica	
  i	
  debats	
  en	
  línia	
  
Hangout	
  
	
  
	
  
2.2.	
  |	
  Comunicació	
  sincrònica	
  i	
  debats	
  en	
  línia	
  
Hangout	
  
	
  
	
  
2.2.	
  |	
  Comunicació	
  sincrònica	
  i	
  debats	
  en	
  línia	
  
Font: Youtube (Google)
Yout...
Hangout	
  
	
  
	
  
A	
   la	
   part	
   superior	
   dreta	
  
veuràs	
   un	
   botó	
   que	
   posa	
  
“Subir”.	
 ...
Hangout	
  
	
  
2.2.	
  |	
  Comunicació	
  sincrònica	
  i	
  debats	
  en	
  línia	
  
Tutorials/Recursos	
  informa7us...
2.2.	
  |	
  Comunicació	
  sincrònica	
  i	
  debats	
  en	
  línia	
  
Font:	
  Mondagron	
  Formación	
  Online	
  
MIC...
2.3.	
  |	
  Presentacions	
  amb	
  àudio	
  
2	
  |	
  Presentacions	
  amb	
  àudio	
  
Smore	
  
	
  
hlps://www.smore.com/app	
  
	
  
Es	
  tracta	
  d’una	
  eina...
2.3.	
  |	
  Presentacions	
  amb	
  àudio	
  
Smore	
  
	
  
Entre	
  les	
  diferents	
  que	
  podem	
  dur	
  a	
  ter...
2.3.	
  |	
  Presentacions	
  amb	
  àudio	
  
Smore	
  |	
  Funcionament	
  
mira
Des	
  de	
  l’escriptori	
  escollim	
...
2.3.	
  |	
  Presentacions	
  amb	
  àudio	
  
Smore	
  |	
  Funcionament	
  
TÍTOL,	
  SUBTÍTOL,	
  
DESCRIPCIÓ	
  
AFEGI...
2.3.	
  |	
  Presentacions	
  amb	
  àudio	
  
Smore	
  |	
  Funcionament	
  
Xarxes	
  socials,	
  enviar	
  per	
  email...
2.3.	
  |	
  Presentacions	
  amb	
  àudio	
  
Smore	
  |	
  Funcionament	
  
Exemples	
  de	
  Smore	
  
2.3.	
  |	
  Presentacions	
  amb	
  àudio	
  
Smore	
  |	
  Funcionament	
  
Exemples	
  de	
  Smore	
  
2.4.	
  |	
  Gravadors	
  de	
  pantalla	
  
Audacity	
  
	
  
hlp://audacity.sourceforge.net/?lang=es	
  
	
  
Audacity	
...
2.4.	
  |	
  Gravadors	
  de	
  pantalla	
  
Audacity	
  
	
  
Tutorials	
  i	
  recursos:	
  
	
  
1.  Audacity,	
   edit...
2.4.	
  |	
  Gravadors	
  de	
  pantalla	
  
2.4.	
  |	
  Gravadors	
  de	
  pantalla	
  
Screencast-­‐o-­‐ma7c	
  
	
  
hlp://www.screencast-­‐o-­‐ma7c.com/	
  
	
  
...
2.4.	
  |	
  Gravadors	
  de	
  pantalla	
  
Screencast-­‐o-­‐ma7c	
  
	
  
La	
  versió	
  gratuïta	
  ens	
  deixa:	
  
...
2.4.	
  |	
  Gravadors	
  de	
  pantalla	
  
Fer	
  click	
  en	
  “Start	
  
Recording”	
  per	
  
començar	
  la	
  
gra...
2.4.	
  |	
  Gravadors	
  de	
  pantalla	
  
Potser	
  t’hauràs	
  d'instal·∙lar	
  algun	
  plugin,	
  però	
  la	
  segü...
2.4.	
  |	
  Gravadors	
  de	
  pantalla	
  
Screencast-­‐o-­‐ma7c	
  
	
  
Abans	
  de	
  produir	
  un	
  screencast	
  ...
2.5.	
  |	
  Calaix	
  desastre	
  ;)	
  
2.5.	
  |	
  Calaix	
  desastre	
  
Pronunciator	
  
	
  
hlp://www.pronunciator.com/	
  
	
  
Recurs	
  gratuït	
  que	
 ...
2.5.	
  |	
  Calaix	
  desastre	
  ;)	
  
Pronunciator	
  
	
  
	
  
Font	
  
Dins	
   de	
   cada	
   exercici	
   trobar...
2.6.|	
  Fun&Learn	
  
2.6.|	
  Fun&Learn	
  
Karaoke	
  Party	
  
	
  
hlp://www.karaokeparty.com/en/	
  
	
  
Canta	
   les	
   teves	
   canço...
3.	
  Matriu	
  educa7va	
  2.0	
  
3.	
  Matriu	
  educa7va	
  2.0	
  
...	
  per	
  si	
  necessitem	
  inspiració	
  en	
  el	
  
moment	
  de	
  dissenyar...
3.	
  Matriu	
  educa7va	
  2.0	
  
Què	
  es	
  treballa?	
  	
  
CONTINGUTS	
  
Amb	
  quin	
  recurs	
  2.0?	
  
EINA	
...
3.	
  Matriu	
  educa7va	
  2.0	
  
...i	
  més	
  dosis	
  d’inspiració	
  didàc7ca...	
  
3.	
  Matriu	
  educa7va	
  2.0	
  
...i	
  més...	
  
3.	
  Matriu	
  educa7va	
  2.0	
  
...i	
  encara	
  més...	
  
4.	
  SOBRES	
  EXTRA	
  
4	
  |	
  Sobres	
  Extra	
  
Com	
  gravar	
  el	
  so	
  del	
  nostre	
  pc	
  amb	
  screencast-­‐o-­‐ma7c	
  o	
  les...
4	
  |	
  Sobres	
  Extra	
  
Amb	
  quins	
  serveis	
  2.0	
  podem	
  realitzar	
  una	
  gravació	
  d’audio	
  i	
  p...
QuickTime	
  
	
  
Gravar	
  Vídeo	
  amb	
  àudio	
  (Micròfon	
  +	
  Ordinador)	
  
	
  	
  
Obrir	
  el	
  QuickTime	
...
QuickTime	
  
	
  
Gravar	
  Vídeo	
  amb	
  àudio	
  (Micròfon	
  +	
  Ordinador)	
  
	
  	
  
Apareixerà	
  la	
  finestr...
QuickTime	
  
	
  
Gravar	
  Vídeo	
  amb	
  àudio	
  (Micròfon	
  +	
  Ordinador)	
  
4	
  |	
  Sobres	
  extra	
  
Un	
 ...
QuickTime	
  
	
  
Gravar	
  Vídeo	
  amb	
  àudio	
  (Micròfon	
  +	
  Ordinador)	
  
	
  	
  
Per	
  finalitzar	
  la	
  ...
4	
  |	
  Sobres	
  Extra	
  
Amb	
  quins	
  serveis	
  2.0	
  podem	
  realitzar	
  una	
  gravació	
  d’audio	
  i	
  p...
EXPRESSIÓ	
  ORAL:	
  Disseny	
  d’ac7vitats	
  d’ensenyament-­‐
aprenentatge	
  i	
  avaluació	
  en	
  línia	
  facilita...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Workshop (1) - Expresió oral - Disseny d’activitats d’ensenyament-aprenentatge i avaluació en línia facilitades amb eines 2.0

2,091 views

Published on

Objectius del workshop:

1- Presentar recursos 2.0 suscep1bles de ser
u1litzats per dissenyar, implementar i avaluar
ac1vitats educa1ves (individualment i/o en
grup) vinculades amb l’expressió oral en EVA.
2- Idear ac1vitats d’ensenyament-aprenentatge i
avaluació/feedback relacionades amb el treball
de l’expressió oral dins de contextos educa1us
en línia, facilitades amb tecnologies de la web
2.0.

Published in: Education

Workshop (1) - Expresió oral - Disseny d’activitats d’ensenyament-aprenentatge i avaluació en línia facilitades amb eines 2.0

 1. 1. EXPRESSIÓ  ORAL:  Disseny  d’ac7vitats  d’ensenyament-­‐ aprenentatge  i  avaluació  en  línia  facilitades  amb  eines  2.0   WORKSHOP    
 2. 2. ÍNDEX  GENERAL   1.  Objec7us  del  workshop   2.  Classificació  de  recursos  2.0  suscep7bles  de  ser  u7litzats  per   dissenyar,  implementar  i  avaluar  competències  associades  a   l’expressió  oral  (individualment  i/o  en  grup)  en  EVA   3.  Ac7vitats   educa7ves   vinculades   al   treball   didàc7c   i   d’avaluació  de  l’expressió  oral  en  contextos  online     4.  Sobres  extra  
 3. 3. ÍNDEX  |  SESSIÓ  1   1.  Objec7us  del  workshop   2.  Recursos  2.0   2.1.  Gravadors  de  veu  online  i  creació  de  podcast   2.2.  Comunicació  sincrònica  i  debats  en  línia   2.3.  Presentacions  amb  àudio   2.4.  Gravadors  de  pantalla   2.5.  Calaix  desastre  ;)   2.6.  Fun&Learn   3.  Matriu  educa7va  2.0   4.  Sobres  extra   SESSIÓ  #1  
 4. 4. 1  |  OBJECTIUS  DEL  WORKSHOP     1.  Presentar   recursos   2.0   suscep1bles   de   ser   u1litzats   per   dissenyar,   implementar   i   avaluar   ac1vitats   educa1ves   (individualment   i/o   en   grup)  vinculades  amb  l’expressió  oral  en  EVA.   2.  Idear   ac1vitats   d’ensenyament-­‐aprenentatge   i   avaluació/feedback   relacionades   amb   el   treball   de  l’expressió  oral  dins  de  contextos  educa1us   en   línia,   facilitades   amb   tecnologies   de   la   web   2.0.  
 5. 5. 2  |  RECURSOS  2.0   Classificació  de  RR  2.0  suscep7bles  de  ser  u7litzats  per  dissenyar,   implementar  i  avaluar  competències  associades  a  l’expressió  oral  en  EVA  
 6. 6. 2.1.   |   Gravadors   de   veu   online   i   creació  de  podcast  
 7. 7. 2.1.  |  Gravadors  de  veu  online  i  creació  de  podcast   audioBoom     hlps://audioboom.com/     És  una  eina  per  a  gravar  i  editar   clips   d’àudio.   Permet   realitzar   suggeriments   intel·∙ligents   basats  en  l’historial  del  que  has   escoltat   i   permet   descarregar   con1nguts  dels  canals  existents.       Inclou   podcast   de   programes   coneguts  com  Sky  Sports  News,   la  BBC,  English  Premier  League,   The  Guardian,  etc.      
 8. 8. audioBoom     hlps://audioboom.com/     AudioBoom  ens  permet  fer  una   cerca  avançada  dividint  els  seus   con1nguts   per   podcasts,   c a t e g o r i e s ,   l l i s t e s   d e   reproducció   o   proveïdors   de   con1nguts.     2.1.  |  Gravadors  de  veu  online  i  creació  de  podcast  
 9. 9. audioBoom     La  versió  gratuïta  inclou...   w Fins  a  10  minuts  de  temps  de  gravació  per  clip.     w Pujar  clips  de  manera  il·∙limitada  al  teu  perfil  audioBoom.   w Seguir,  comentar  i  enviar  missatges  de  veu  directes.   w Crear  llistes  de  reproducció  pròpies.     w Compar1r  els  clips  amb  els  amics  i  seguidors  a  Twier  i  Facebook.   Tutorials/Recursos  informa7us:   w How  to  Use  AudioBoom  to  Create  Short  Audio  Recordings   w Audioboom  Tutorial  Video  final   w Una  herramienta  de  audio  que  se  reinventa         2.1.  |  Gravadors  de  veu  online  i  creació  de  podcast  
 10. 10. audioBoom     Passes  per  pujar/generar  el  nostre  àudio:     1.  Ens  registrem  a  audioBoom  (manualment  o  mitjançant  el  nostre  compte   de  Twier)   2.  Afegim  el  nostre  email,  per  rebre  suport  (revisem  el  email  ja  que,  ens   enviaran  un  missatge  de  confirmació  des  de  l’eina)   3.  Fem  clic  sobre  el  botó  vermell  (record)  per  començar  a  pujar  o  gravar  el   nostre  arxiu  d’àudio   w  Pujar   vídeo:   fem   clic   sobre   el   botó   Upload   i   seleccionem   l’arxiu   corresponent   w  Gravar  vídeo:  mitjançant  el  botó  Record.  A  la  nova  finestra  es  presenten  les   funcionalitats  de:  gravació,  play,  eliminació  i  Save   4.  Afegim  una  imatge,  un  atol  i  una  descripció  a  la  nostra  producció   5.  Un   cop   es1guem   sa1sfets/tes   amb   el   nostre   podcast   el   publiquem   el   nostre  treball  (Publish)     6.  Ob1ndrem  una  URL  que  ens  permetrà  compar1r  la  nostra  feina           2.1.  |  Gravadors  de  veu  online  i  creació  de  podcast  
 11. 11. 2.2.   |   Comunicació   sincrònica   i   debats  en  línia  
 12. 12. Skype     hlps://www.skype.com/es/     Skype  és  un  sohware  que  et  permet  fer  trucades,  enviar  missatges,  adjuntar   arxius  o  realitzar  videoconferències.  És  gratuït,  només  necessites  tenir  un   compte  d’usuari  i  instal·∙lar  el  programa  al  teu  disposi1u  tecnològic.     Amb  Skype  resulta  fàcil...   w COMPARTIR:  arxius,  pantalla  i  contactes.   w REALITZAR:  vídeo-­‐trucades  entre  dos  o  més  persones  (màx.  25),  trucar   gra1s  als  ususaris  de  Skype,  trucades  a  números  de  telèfon,  enviar   missatges  o  crear  i  par1cipar  en  un  xat.   w DISPONIBLE:  es  troba  disponible  per  MAC,  Windows  8  i  LINUX.  També  es   pot  instal·∙lar  a  smartphones,  tauletes  i  altes  disposi1us  mòbils.       2.2.  |  Comunicació  sincrònica  i  debats  en  línia   ...més  informació  sobre  Skype  
 13. 13. Skype     Caracterís7ques  principals  (més  a  la  web  d’Skype):     2.2.  |  Comunicació  sincrònica  i  debats  en  línia  
 14. 14. Skype     Descarrega  Skype  des  d’aquí:   w Skype  per  Android   w Skype  per  iPhone   w Descarregar  Skype  per  iPad   w Descarregar  Skype  per  tablets  Android       2.2.  |  Comunicació  sincrònica  i  debats  en  línia  
 15. 15. Skype     Tutorials/Recursos  informa7us:     w Directori  de  aplicacions  extres  (apps)   w Skype  Qik  (per  enviar  vídeos  i  missatges  als  teus  amics)     w Ampliant  funcionalitats  d’Skype  (free):   w Idroo  (pissarra  online)   w MP3  Skype  Recorder  (gravador  d’skype)   w Callnote  Premium  (gravador  d’skype)   w Més  gravadors  d’skype     w 10  tricks  de  Skype   w Skype  in  classroom:  és  una  forma  fàcil  i  gratuïta  per  als  professors  de  fer   públiques  les  seves  classes.  Conèixer  gent  nova,  parlar  amb  experts  i   compar1r  idees.     2.2.  |  Comunicació  sincrònica  i  debats  en  línia  
 16. 16. 2.2.  |  Comunicació  sincrònica  i  debats  en  línia   Hangout     hlps://plus.google.com/hangouts           Font:  Nerea  Nieto  (ComputerHoy)   “Google  Hangouts  és  una  eina  perfecte  per   realitzar  una  videoconferència  en  directe,   programar  un  Hangout  y  poder  tenir  una  sessió  de   preguntes  i  respostes  amb  altres  usuaris”   Els  esdeveniments  són  la  promoció  d’un  HANGOUT.  
 17. 17. 2.2.  |  Comunicació  sincrònica  i  debats  en  línia   Hangout           Font:  Nerea  Nieto  (ComputerHoy)     El  taulell  de  control     1.  Xat  en  grup   2.  Compar1r  escriptori   3.  Sessió  preguntes  i  respostes   4.  Captures  de  pantalla   5.  Control  configuració  vídeo   6.  Sala  control:  moderar  micròfons  i   càmeres  dels  vídeos   7.  Efectes   8.  Compte  YouTube  transmissió”   9.  Enviar  arxius  de  Google  Drive    
 18. 18. 2.2.  |  Comunicació  sincrònica  i  debats  en  línia   Hangout       Què  és  un  Hangout?   Les  trobades  (o  Hangouts)  són  llocs  u1litzats  per  facilitar  el  videoxat  de  grup   (amb   un   màxim   de   10   persones   que   par1cipen   en   una   única   trobada   a   qualsevol  punt  en  el  temps).     w Informació  general  sobre  Hangout   w Instalar  plugin   w Com  u1lizar  Hangouts?   w Preguntes  freqüents  sobre  Hangouts     w Apps  i  Extres     Disponible  pels  teus  disposi1us  mòbils  (Android  i  iOS).      
 19. 19. Hangout     Hangouts  en  directe     Retransmet  un  Hangout  en  directe  públicament  per  Google+,  en  un  canal  de   Youtube  o  una  pàgina  web.       2.2.  |  Comunicació  sincrònica  i  debats  en  línia  
 20. 20. Hangout     Amplificant  Hangout  amb  aplicacions  gratuïtes  (Font1  +  Font2)   w Cacoo  permet  crear  diagrames   w Scoot  &  Doodle  et  deixa  dibuixar  i  pintar   w SlideShare  pots  compar1r  presentacions,  documents  i  vídeos     Tutorials  i  recursos  per  a  gravar  i  publicar  Hangouts:   w 5  Eines  per  gravar  els  teus  Hangouts   w Google+:  Broadcast  Your  Hangout  On  Air  To  The  World   w Cómo  grabar  un  Hangout  en  muy  poco  Eempo   Alguns  recursos  més:   w Google  Hangout  integra  el  llenguatge  de  signes     w Consells  per  crear  Hangouts  professionals  en  directe   w Manycam  (efectes  virtuals  amb  la  teva  webcam)       2.2.  |  Comunicació  sincrònica  i  debats  en  línia  
 21. 21. Hangout       2.2.  |  Comunicació  sincrònica  i  debats  en  línia   Font:  Nerea  Nieto  (ComputerHoy)   INGREDIENTS:   w  Un  compte  gmail   w  Per  transmetre  l’emissió:  perfil  GOOGLE  PLUS  +  CANAL  YOUTUBE   IMPORTANT:   w  Els  hangouts  s’emeten  automà1cament  en  Youtube.  Per  fer-­‐los  en   directe,  cal  connectar  el  compte  de  Youtube  amb  Google  HANGOUT.   w  Els  hangouts  poden  tenir  un  màxim  de  10  persones  par1cipant  en  viu,  i   un  número  il·∙limitat  d’espectadors.   w  Dels  vídeos  resultants  es  pot  fer  un  <embed>  
 22. 22. Hangout       2.2.  |  Comunicació  sincrònica  i  debats  en  línia  
 23. 23. Hangout       2.2.  |  Comunicació  sincrònica  i  debats  en  línia  
 24. 24. Hangout       2.2.  |  Comunicació  sincrònica  i  debats  en  línia   Font: Youtube (Google) Youtube   en   viu,   molt   més   que   un   Hangout  
 25. 25. Hangout       A   la   part   superior   dreta   veuràs   un   botó   que   posa   “Subir”.   T’apareixerà   la   següent   pantalla   i   esculls   l’opció  Hangout  en  Directe   de  Google+.     2.2.  |  Comunicació  sincrònica  i  debats  en  línia   Youtube  en  viu,  molt  més  que  un  Hangout  
 26. 26. Hangout     2.2.  |  Comunicació  sincrònica  i  debats  en  línia   Tutorials/Recursos  informa7us:     w  Tutorial  d’iniciació  a  HANGOUTS   w  Com  crear  un  esdeveniment?  (Google)   w  Hangouts  a  Google   w  Com  organitzar  un  Hangout  i  emetre  en  directe  en  el  canal  de  Youtube   w  Manual  de  transmissió  de  vídeo  per  streaming  (per  aprofundir)   w  Manual  de  Hangouts  amb  aspecte  professional  (per  aprofundir)     w  Potenciar  un  Hangout  On  Air  creant  un  esdeveniment  en  Google   w  Youtube  Live  Events  vs  HOA  (Hangouts  on  Air)      
 27. 27. 2.2.  |  Comunicació  sincrònica  i  debats  en  línia   Font:  Mondagron  Formación  Online   MICROSOFT   SKYPE   GOOGLE   HANGOUT   ADOBE   CONNECT   Necessari  instal·∙lar  sohware?   SÍ   NO   NO   Els  par1cipants  necessiten  compte?   SÍ   SÍ   NO   Número  càmeres  per  fer  streaming?   25   10   50   Persones  al  mateix  temps   25   10   50   Xat  de  text   Sí   Sí   Sí   Xat  de  text  integrat  amb  facebook   Sí  (PC)   No   No   Transferència  d’arxius   Sí   Sí   Sí   Gravació  de  la  sessió   No*   Sí  (youtube)   Sí   Compar1r  escriptori   Sí   Sí   Sí   Donar  el  control  de  l’ordinador  a  usuari   No*   Sí   Sí   Rols  diferents   No   Sí  (youtube)   Sí   *  Sí,  instal·∙lant  funcions  desenvolupades  per  tercers   Hangout  vs  Skype  vs  Adobe  Connect  
 28. 28. 2.3.  |  Presentacions  amb  àudio  
 29. 29. 2  |  Presentacions  amb  àudio   Smore     hlps://www.smore.com/app     Es  tracta  d’una  eina  gratuïta  que  permet  publicar  con1ngut  en  forma  de   pàgina  web  o  poster  digital  des  de  la  seva  web.     Tutorials/Recursos  informa7us:   w Smore,  una  vistosa  herramienta  para  crear  publicaciones  web   w Dale  atrac1vo  a  tus  contenidos  con  Smore   w Tutorial  Smore  y  guía  de  creación  del  folleto  
 30. 30. 2.3.  |  Presentacions  amb  àudio   Smore     Entre  les  diferents  que  podem  dur  a  terme  amb  aquesta  eina  destaquem  les   següents:     w U1lització  de  Smore  com  a  quadern  virtual  perquè  els  nostres  alumnes   presen1n  treballs  durant  el  curs.   w Generació  de  treballs  amb  con7nguts  mul7mèdia:  àlbums  de  fotos,   recopilatori  de  reportatges  en  vídeo,  comentaris  de  text,  audicions  musicals,   etc.   w Creació  de  revistes  digitals  amb  els  treballs  dels  alumnes.   w Publicació  d’anuncis  d’esdeveniments  del  centre,  cartells  virtuals  sobre   ac1vitats  i  sor1des  didàc1ques,  etc.   w Edició  d’unitats  didàc7ques,  plantejament  de  treballs,  propostes   d’ac1vitats,  explicacions  de  tasques,  tutorials,  etc.  
 31. 31. 2.3.  |  Presentacions  amb  àudio   Smore  |  Funcionament   mira Des  de  l’escriptori  escollim  l’opció   de  Start  a  New  Flyer   Podem  començar  des  de  0  o   seleccionar  una  plan1lla  segons  el   que  volem  promocionar  
 32. 32. 2.3.  |  Presentacions  amb  àudio   Smore  |  Funcionament   TÍTOL,  SUBTÍTOL,   DESCRIPCIÓ   AFEGIR  ELEMENTS:  text,  imatge,  vídeo,  àudio,  links,  formularis…  (alguns  només   estan  disponibles  per  a  versions  de  pagament).   DISSENY  I   ESTIL:   modificar   1pografia,   fons,  colors,   etc.   PREVISUALITZAR  I   GUARDAR  
 33. 33. 2.3.  |  Presentacions  amb  àudio   Smore  |  Funcionament   Xarxes  socials,  enviar  per  email  o  a  través  d’un  codi  embed   COMPARTIR  I   PUBLICAR  
 34. 34. 2.3.  |  Presentacions  amb  àudio   Smore  |  Funcionament   Exemples  de  Smore  
 35. 35. 2.3.  |  Presentacions  amb  àudio   Smore  |  Funcionament   Exemples  de  Smore  
 36. 36. 2.4.  |  Gravadors  de  pantalla   Audacity     hlp://audacity.sourceforge.net/?lang=es     Audacity  és  un  editor  de  gravacions  i  edició  de  so  amb  sohware  lliure,  de  còdi   obert  i  mul1plataforma.     1.  Pot   gravar   àudio   en   directe   mitjançant   un   micròfon   o   digitalitzar   gravacions  des  de  cintes,  discs  o  minidiscs.   2.  Permet  importar  i  exportar  arxius  en  varis  formats  (mp3,  wav,  aiff,  etc.)   3.  Te  gran  qualitat  de  so.   4.  L’edició  és  molt  senzilla  i  permet  1rar  endarrere  tantes  vegades  com  es   vulgui.   5.  Barrejar  varies  pistes.   6.  Afegir  efectes.   7.  Etc.  
 37. 37. 2.4.  |  Gravadors  de  pantalla   Audacity     Tutorials  i  recursos:     1.  Audacity,   editor   de   audio   de   código   abierto   2.  Tutorial  Audacity  (vídeo)   3.  Tutorial  de  Audacity  en  español   4.  Audacity:   creación   y   edición   de   audio,   podcast  al  alcance  de  todos  (esta  super   y  con1ene  más  recursos)   5.  Tutorial  d'Audacity  de  la  UOC  (2010)   6.  Grabando   una   cuña   de   radio   (vídeo   de   8’)   7.  Vídeo-­‐tutorial  sobre  Audacity  (vídeo  de   6’)   8.  Manuals  d'Audacity   9.  Tutorial  Basico  Audacity  2014  [Español]  
 38. 38. 2.4.  |  Gravadors  de  pantalla  
 39. 39. 2.4.  |  Gravadors  de  pantalla   Screencast-­‐o-­‐ma7c     hlp://www.screencast-­‐o-­‐ma7c.com/     ScreenCast-­‐o-­‐Ma1c  és  una  aplicació  per  a  realitzar  screencast  (gravació  del   que  passa  a  la  pantalla  de  l’ordinador).     L’aplicació  és  ideal  per  fer  vídeos  curts  i  és  possible  treballar  amb  ella  sense   necessitat   d’instal·∙lar   res   a   l’ordinador   ja   que   s’hi   pot   accedir   u1litzant   el   navegador  web.     Font  
 40. 40. 2.4.  |  Gravadors  de  pantalla   Screencast-­‐o-­‐ma7c     La  versió  gratuïta  ens  deixa:   w Realitzar  gravacions  de  l’escriptori  o  de  la  WebCam  executant  l’aplicació   en  línia.     w Gravar  fins  a  15  minuts  cada  vegada.   w Allotjament   fins   a   un   màxim   de   15   minuts   per   a   cada   gravació   o   la   possibilitat  d’emmagatzemar  gravacions  al  nostre  propi  canal  de  Youtube   HD.   w Guardar  localment  les  gravacions  en  format:  .mp4,  .avi,  .flv  o  com  a  .gif   animat.   Tutorials/Recursos  informa7us:   w Tutorial  screencast  o-­‐ma1c   w ScreenCast-­‐o-­‐Ma1c   w Como  usar  Screencast-­‐O-­‐Ma1c   w Russell  Stannard:  Tutorial  sobre  Screen-­‐O-­‐Ma1c     Font  
 41. 41. 2.4.  |  Gravadors  de  pantalla   Fer  click  en  “Start   Recording”  per   començar  la   gravació  
 42. 42. 2.4.  |  Gravadors  de  pantalla   Potser  t’hauràs  d'instal·∙lar  algun  plugin,  però  la  següent  pantalla  et   permet  seleccionar  la  zona  que  vols  gravar  i  els  comandaments  per   començar  la  filmació,  apagar-­‐la,  etc.  
 43. 43. 2.4.  |  Gravadors  de  pantalla   Screencast-­‐o-­‐ma7c     Abans  de  produir  un  screencast  no  hem  d’oblidar  portar  a  terme  les  següents   accions:   1.  Definició  dels  objec1us  i  con1nguts  que  es  volen  presentar   2.  Redacció  de  les  informacions  que  s’han  de  transmetre,  de  manera   clara,  concisa  i  organitzada   3.  Comprovació  de  que  el  nostre  micròfon  funciona  correctament  i  que   l’àudio  del  nostre  disposi1u  es  troba  ac1vat   4.  Pràc1ca  sense  gravar  (2  ó  3  vegades)  fins  que  ens  sen1m  segurs     5.  Gravació  del  screencast   Per  assegurar-­‐nos  de  no  deixar-­‐nos  res  a  fer...  també  es  recomanable  que   donem  un  cop  d’ull  a  aquest  document:   CreaEng  a  Tutorial  in  Screencast-­‐o-­‐MaEc.     Font  
 44. 44. 2.5.  |  Calaix  desastre  ;)  
 45. 45. 2.5.  |  Calaix  desastre   Pronunciator     hlp://www.pronunciator.com/     Recurs  gratuït  que  ens  ofereix,  gràcies  a  uns  senzills  exercicis,  prac7car  la   fonè7ca  de  paraules  i  frases  en  més  de  60  idiomes  diferents.     El  seu  ús  ens  pot  ajudar  a  millorar  l’accent  a  les  nostres  converses  en  una   nova  llengua.     Començar  és  molt  senzill,  només  hem  de:   1.  Escollir  l’idioma  d’origen     2.  Seleccionar  l’idioma  que  volem  aprendre   3.  Fer  clic  sobre  una  de  les  diferents  lliçons  classificades  per  temes  i   nivells  de  dificultat  que  presenta  el  recurs   4.  PRACTICAR!!!    
 46. 46. 2.5.  |  Calaix  desastre  ;)   Pronunciator       Font   Dins   de   cada   exercici   trobarem   diferents   maneres   de   reproducció   de   la   lliçó   així   com,   qües1onaris   de   pronunciació,   vocabulari   i   ortografia,   comprensió   oral   i   escrita.     Ah!   El   podem   portar   sempre   a   sobre   ja   que,  es  troba  disponible  per  Android  i  iOS.     Tutorials/Recursos  informa7us:   w Pronunciator,  ejercicios  foné1cos  en  60   idiomas  diferentes        
 47. 47. 2.6.|  Fun&Learn  
 48. 48. 2.6.|  Fun&Learn   Karaoke  Party     hlp://www.karaokeparty.com/en/     Canta   les   teves   cançons   preferides   online,   gravant   la   teva   actuació   per   després  compar1r-­‐la  amb  la  resta  companys  a  través  d’un  link.     Només   cal   registrar-­‐se   i   una   vegada   dins   de   l’aplicació   escollir  o  buscar  la  cançó  que   t’interessa  i  afinar  la  veu!     La   teva   producció   sonora   la   podràs   compar1r   amb   altres   usuaris  per  tal  de  dur  a  terme   duels   així   com,   veure   el   teu   progrés.      
 49. 49. 3.  Matriu  educa7va  2.0  
 50. 50. 3.  Matriu  educa7va  2.0   ...  per  si  necessitem  inspiració  en  el   moment  de  dissenyar  les  nostres   ac1vitats  podem  donar-­‐li  un  cop   d’ull  a  aquesta  figura...     ...  així,  les  nostres  propostes   educa1ves,  vinculades  amb   l’expressió  oral,  es  centraran  una   d’aquestes  sis  grans  categories:   (1)recordar,  (2)  analitzar,  (3)   entendre,  (4)  avaluar,  (5)  aplicar  o   (6)  crear  
 51. 51. 3.  Matriu  educa7va  2.0   Què  es  treballa?     CONTINGUTS   Amb  quin  recurs  2.0?   EINA  DE  LA  WEB  2.0   Què  es  demana  als  estudiants?   EXEMPLES  D’ACTIVITATS  ED.   Pronunciació/Treball   fonè7c   (accents)   Pronunciator   KaraokeParty   w Sing  Star  o  “Britain’s  Got  Talent”:  es  genera  un  concurs  on   els  estudiants  que  obtenen  més  punts  durant  la  setmana  són   els  guanyadors   Comunicació   oral   espontània   (individual,  per  parelles  o  en  grup)   Audioboom     w Opinió    personal  sobre  la  noacia  del  dia  que  el  docent  o  un   alumne  pengi  a  la  plataforma  del  curs   w Producció  d’un  podcast  sobre  el  trending  topic  del  dia  a  la   nostra  comunitat  autònoma  o  a  un  país  del  món   Comunicació   oral   planificada   (individual,  per  parelles  o  en  grup)   Skype  i  Hangout   Screencast-­‐o-­‐ma1c   Smore       w Entrevista   (per   parelles   o   en   pe1t   grup)   on   els   estudiants   han  d’adoptar  diferents  rols   w Debat,   taula   rodona   o   simposi     sobre   una   temà1ca   determinada   w Rol  play  sobre  una  situació  quo1diana   w Presentació  col·∙labora1va  d’una  ciutat,  llibre,  pel·∙lícula   w Edició  d’un  programa  de  noacies   w Explicació  d’una  ac1vitat  que  s’ha  de  dur  a  terme  pas  a  pas   (ex.  recepta  de  cuina,    el  funcionament  d’un  programa,  etc.)   Fitxa  de  Disseny  Didàc7c   Format  de  sor7da  (COMPARTIR)   w Els  alumnes  poden  compar7r  la  seva  gravació  a  través  d’un  link  (que  es  genera  automà7cament)    
 52. 52. 3.  Matriu  educa7va  2.0   ...i  més  dosis  d’inspiració  didàc7ca...  
 53. 53. 3.  Matriu  educa7va  2.0   ...i  més...  
 54. 54. 3.  Matriu  educa7va  2.0   ...i  encara  més...  
 55. 55. 4.  SOBRES  EXTRA  
 56. 56. 4  |  Sobres  Extra   Com  gravar  el  so  del  nostre  pc  amb  screencast-­‐o-­‐ma7c  o  les  imatges  d’una  web   cam?   Aquest  tutorial  explica  com  ho  hem  de  fer  si  volem  gravar  el  so  del  nostre  ordinador  (ex:   un  vídeo),  el  so  del  micròfon  o  que  no  s’escol1  res.  També  es  comenta  com  gravar  la   pantalla  de  l’ordinador  o  la  imatge  provinent  d’una  webcam  
 57. 57. 4  |  Sobres  Extra   Amb  quins  serveis  2.0  podem  realitzar  una  gravació  d’audio  i  pantalla  des  del  teu   dispositu?   w Aquí  tens  dues  opcions  que  requereixen  descàrrega  i   isntal·∙lació  al  teu  ordinador   w Ambues  permeten  capturar  la  pantalla,  la  webcam,  etc.   w Aquí  podràs  trobar  tres  pe1ts  tutorials    sobre  Free     w Screencast  que  t’ajudaran  a  u1litzar  aquest  servei       w I  si  et  decideixes  per  Jing  aquí  tens  un  post  explica1u  de   com  fer-­‐ho  servir  i  una  guia  d’usuari   w Ah!  Totes  dues  eines  són  gratuïtes  J    
 58. 58. QuickTime     Gravar  Vídeo  amb  àudio  (Micròfon  +  Ordinador)       Obrir  el  QuickTime  (eina  que  ja  ve  per  defecte  en  un  Mac  amb  sistema   opera7u  Mavericks  o  posterior)     Anar  a  Archivoà  Nueva  grabación  de  pantalla   4  |  Sobres  extra   També  podem  fer  una  gravació  de  vídeo   amb  la  imatge  de  la  nostra  webcam   seleccionant  à  Nueva  grabación  de  vídeo     o  gravar  l’àudio  del  micròfon  amb  à  Nueva   grabación  de  audio         Amb  quins  serveis  2.0  podem  realitzar  una  gravació  d’audio  i  pantalla  des  del  teu   dispositu?  
 59. 59. QuickTime     Gravar  Vídeo  amb  àudio  (Micròfon  +  Ordinador)       Apareixerà  la  finestra  de  Gravació  de  Pantalla  amb  un  botó  vermell  de   gravació,  control  de  volum,  i  una  una  fletxa  cap  avall.  Fes  clic  a  la  fletxa,  i   verifica  que  es1gui  seleccionat  "Micròfon  integrat:  Micròfon  intern"  o  el   micròfon  que  es1guis  u1litzant.     4  |  Sobres  extra   NOTA   Deixa  el  marcador  de  volum  al  mínim,  tal   com  es  mostra  a  la  imatge,  en  cas  contrari   s'escoltarà  eco  
 60. 60. QuickTime     Gravar  Vídeo  amb  àudio  (Micròfon  +  Ordinador)   4  |  Sobres  extra   Un  cop  presa  una  decisió,  prem  el  botó   "Iniciar  gravació"  i  realitza  el  teu  vídeo   Clica  sobre  el  botó  vermell  de   gravació.   Apareixerà  un  missatge  a  la  pantalla,   que  avisa  que  tens  2  opcions:  capturar   la  pantalla  completa  o  una  secció  de  la   mateixa  
 61. 61. QuickTime     Gravar  Vídeo  amb  àudio  (Micròfon  +  Ordinador)       Per  finalitzar  la  gravació,  fer  clic  al  botó  de  stop  a  la   barra  de  menús  (cercle  amb  quadrat  al  centre)     Apareixerà  una  finestra  amb  el  teu  vídeo  gravat.  Pots   veure’l  o  guardar,  fent  clic  al  menú  Archivo  à  Guardar     Altres  tutorials  sobre  Quick7me:   w Como  grabar  video  en  la  Mac  con  QuickTime   w Cómo  grabar  tu  pantalla  en  Mac  -­‐  Quick<me  Player   [Español]   w Aplicaciones  para  Grabar  la  Pantalla  de  tu  Mac         4  |  Sobres  extra   Font  
 62. 62. 4  |  Sobres  Extra   Amb  quins  serveis  2.0  podem  realitzar  una  gravació  d’audio  i  pantalla  des  del  teu   dispositu?   w Si  treballes  amb  Windows  per  defecte  pots  realitzar  la  teva   grabació  d’accions  d’usuari  fent  ús  del  program  PSR   w Aquí  trobaràs  un  post  informa1u  sobre  aquest  sohware    
 63. 63. EXPRESSIÓ  ORAL:  Disseny  d’ac7vitats  d’ensenyament-­‐ aprenentatge  i  avaluació  en  línia  facilitades  amb  eines  2.0   WORKSHOP     NEUS BURCH neusburch@gmail.com @Neus_BS ANA RODERA anarodera@gmail.com @arodera

×