Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Pedagogu darba vide kā izglītības kvalitātes veicinātāja Dr. paed., Mg. Phil. Zanda Rubene LU profesore
Nozīmīgākie jēdzieni... <ul><li>Problēmas aktualitāte. </li></ul><ul><li>Darba vides jēdziena skaidrojums. </li></ul><ul>...
DnB NORD Latvijas barometrs (2010. augusts) <ul><li>Latvijas iedzīvotāj i uzskata, ka problēm a s un  nepilnīb a s izgl...
DnB NORD Latvijas barometrs (2010. augusts) <ul><li>28% respondentu pauda viedokli, ka izglītības reformu jomā nekas īpaš...
Darba vides jēdziena skaidrojums <ul><li>Darba vieta – darba pienākumu veikšanai atbilstoši aprīkota un sakārtota vieta u...
Darba vides jēdziena skaidrojums <ul><li>Vide ir fiziskā, sociālā, garīgā un informatīvā apkārtne, kur šie specifiskie v...
Darba vides jēdziena skaidrojums <ul><li>Vide - fiziskā un garīgā , arī sociālā apkārtne , apkārtējā viela apstākļu, o...
Darba vides jēdziena skaidrojums <ul><li>Darba vide – cilvēka dzīves un darbības vide, kas jāsaprot ne tikai kā fiziskā t...
Darba vides komponentes Fiziskā vide  Lietu vide Estētiskums, e rgonomika, funkcionlitāte  Sociālā vide  Sociālā sistē...
Izglītības kvalitātes izpratne <ul><li>Jēdziens tiek definēts kultūras kontekstā, saistīts ar indivīda radošo darbību un p...
<ul><li>Pedagoga darba vide = darbība + attīstošā perspektīva + situācija kultūrā. </li></ul><ul><li>Izglītības kvalitāte...
Darba vides ietekme uz rezultātu <ul><li>Darba vides riska faktoru iespējamās sekas: </li></ul><ul><li>sociālā nedrošība,...
Pedagoga darba vides ietekme uz rezultātu <ul><li>Sociālā nedrošība : skolotāja darbs Latvijā saistīts ar “liela izaicināj...
Darba vides un izglītības kvalitātes sakarību problēmu iespējamie risinājumi. <ul><li>Kā darba vide reāli ietekmē pedagogu...
<ul><li>“ Zināšanu sabiedrība neizbēgami kļūs konkurētspējīgāka par jebkuru sabiedrību, kuru esam pazinuši līdz šim tāpēc,...
Paldies par uzmanību! Veiksmīgu darbu šodienas diskusijās!
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Pedagogu darba vide kā izglītības kvalitātes veicinātāja

2,191 views

Published on

LIZDA konference "Pedagogu darba vide un izglītības kvalitāte" 28.09.2011. www.skolasdiena.lv

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pedagogu darba vide kā izglītības kvalitātes veicinātāja

 1. 1. Pedagogu darba vide kā izglītības kvalitātes veicinātāja Dr. paed., Mg. Phil. Zanda Rubene LU profesore
 2. 2. Nozīmīgākie jēdzieni... <ul><li>Problēmas aktualitāte. </li></ul><ul><li>Darba vides jēdziena skaidrojums. </li></ul><ul><li>Izglītības kvalitātes izpratne. </li></ul><ul><li>Pedagogu darba vides konsekvences izglītības kvalitātes jomā. </li></ul><ul><li>Darba vides un izglītības kvalitātes sakarību problēmu iespējamie risinājumi. </li></ul>
 3. 3. DnB NORD Latvijas barometrs (2010. augusts) <ul><li>Latvijas iedzīvotāj i uzskata, ka problēm a s un nepilnīb a s izglītības jomā skaidrojamas ar: </li></ul><ul><li>55% - nepietiekam o finansējum u; </li></ul><ul><li>48% – Izglītības un zinātnes ministrijas, skolu valžu un citu izglītības pārvaldes iestāžu necaurspīdīgo un birokrātisko darbību; </li></ul><ul><li>42% - politiķu attieksm i . </li></ul>
 4. 4. DnB NORD Latvijas barometrs (2010. augusts) <ul><li>28% respondentu pauda viedokli, ka izglītības reformu jomā nekas īpašs nenotiek, pārmaiņas ir īslaicīgas un, tiklīdz būs vairāk naudas, “viss būs kā iepriekš”. </li></ul><ul><li>Problēma: Atzīstot, ka nepietiekamais finansējums, necaurspīdīgā un birokrātiskā institūciju darbība neļauj pēc būtības īstenot pārmaiņas izglītībā, diskutēt par aktuālajām iespējām darba vides pilnveidē un izglītības kvalitātes celšanā Latvijā, kā arī par valsts, pašvaldību un pašu izglītības darbinieku atbildību. </li></ul>
 5. 5. Darba vides jēdziena skaidrojums <ul><li>Darba vieta – darba pienākumu veikšanai atbilstoši aprīkota un sakārtota vieta un vide. </li></ul><ul><li>Darbavieta – iestāde uzņēmums, organizācija, kur strādā, piemēram, augstskola, institūts. </li></ul><ul><li>/Pedagoģijas terminu </li></ul><ul><li>skaidrojošā vārdnīca,2000/ </li></ul>
 6. 6. Darba vides jēdziena skaidrojums <ul><li>Vide ir fiziskā, sociālā, garīgā un informatīvā apkārtne, kur šie specifiskie vides aspekti atrodas nepārtrauktā savstarpējā mijiedarbībā. Šajās attiecībās fiziskā vide ir dabas vai cilvēka veidota vide, ko raksturo fizikālie apstākļi un telpiski priekšmetiskais lietu kopums; sociālā vide- indivīda dzīves sabiedriskā apkārtne, attiecības starp cilvēkiem, viņu veidotajām materiālajām un garīgajām vērtībām; informatīvā vide - resursu un procesu kopums, kas demonstrē katras konkrētas sabiedrības vai indivīda uzkrātās un lietotās zināšanas. ( Vides zinību terminu skaidrojošā vārdnīca,2000 ) </li></ul>
 7. 7. Darba vides jēdziena skaidrojums <ul><li>Vide - fiziskā un garīgā , arī sociālā apkārtne , apkārtējā viela apstākļu, objektu un/vai indivīdu, kā arī to savstarpējo attieksmju un mijietekmes kopums , kas apņem dzīvās un nedzīvās dabas objektus, nodrošina eksistenci un saskarsmi starp indivīdiem , ietekmē to pastāvēšanu, attīstību . (Pedagoģijas terminu skaidrojošā vārdnīca,2000) </li></ul><ul><li>Starp cilvēku un vidi pastāv dubultsaikne – cilvēki rada dzīves un darba apstākļus vienlaikus tajos eksistējot (Holzkamp, 1983). </li></ul>
 8. 8. Darba vides jēdziena skaidrojums <ul><li>Darba vide – cilvēka dzīves un darbības vide, kas jāsaprot ne tikai kā fiziskā telpa, kurā cilvēks strādā, bet gan kā kultūras telpa. </li></ul><ul><li>Darba vide ir drošību, jēgpilnu kārtību pamatojoša pamatstruktūra, kas ir bāze indivīda attīstībai. </li></ul><ul><li>Darba vide = darbība + attīstošā perspektīva + situācija kultūrā. </li></ul><ul><li>“ Cilvēks un telpa” </li></ul><ul><li>Otto Fridrihs Bolnovs </li></ul>
 9. 9. Darba vides komponentes Fiziskā vide Lietu vide Estētiskums, e rgonomika, funkcionlitāte Sociālā vide Sociālā sistēma Sociālo institūciju darbība, indivīdu savstarpējā sadarbība, indivīda darbība sociālajā sistēmā Informatīvā vide Simbolisko jēgu sistēma Informatīvā, komunikatīvā , radošā funkcija
 10. 10. Izglītības kvalitātes izpratne <ul><li>Jēdziens tiek definēts kultūras kontekstā, saistīts ar indivīda radošo darbību un paredz pastāvīgu attīstību. </li></ul><ul><li>Izglītības kvalitāte ietver: </li></ul><ul><li>Ieguldījumu izglītībā (skolēnu pieredze, skolotāja kvalifikācija, darba apstākļi, skolēnu skaits klasē, investīcijas izglītībā); </li></ul><ul><li>Izglītības procesu (izglītība, audzināšana un ar to saistītie procesi); </li></ul><ul><li>Sagaidāmos rezultātus jeb atdevi (indivīdu sociālās, ekonomiskās un vides vajadzības). </li></ul><ul><li>( EI VI kongresa rezolūcija 2011 .) </li></ul>
 11. 11. <ul><li>Pedagoga darba vide = darbība + attīstošā perspektīva + situācija kultūrā. </li></ul><ul><li>Izglītības kvalitāte = radoša darbība + pastāvīga attīstība + kultūras konteksts. </li></ul>
 12. 12. Darba vides ietekme uz rezultātu <ul><li>Darba vides riska faktoru iespējamās sekas: </li></ul><ul><li>sociālā nedrošība, </li></ul><ul><li>neapmierinātība ar darbu, </li></ul><ul><li>izdegšanas sindroms ( Burnout ) </li></ul><ul><li>Ilgstoša ļaunprātīga darbība ( Mobbing ). </li></ul><ul><li>Pētījums “Psihosociālā darba vide” (LR Labklājības ministrija) </li></ul>
 13. 13. Pedagoga darba vides ietekme uz rezultātu <ul><li>Sociālā nedrošība : skolotāja darbs Latvijā saistīts ar “liela izaicinājuma un maza atbalsta” attīstības scenārijs – neskaidras prasības sistēmai, nespēja formulēt skaidrus mērķus, kas sasniedzami. </li></ul><ul><li>Neapmierinātība ar darbu : lai arī kopš neatkarības atgūšanas Latvijā izglītības sistēmā tiek veiktas vērienīgas reformas, izglītības darbiniekiem pieejamie resursi saglabājušies zemā līmenī. </li></ul><ul><li>Izdegšanas sindroms : Ņemot vērā nelabvēlīgo darba vidi, izdegšanas rādītāji ir diezgan augsti. </li></ul><ul><li>“ Skolotāju tolerances barometrs” (Providus, 2007) </li></ul><ul><li>“ DnB NORD Latvijas barometrs ” (2010) </li></ul>
 14. 14. Darba vides un izglītības kvalitātes sakarību problēmu iespējamie risinājumi. <ul><li>Kā darba vide reāli ietekmē pedagogu darba kvalitāti? </li></ul><ul><li>Kā vērtēt darba vides ietekmi uz izglītības kvalitāti Latvijā? Kuri darba vides komponenti (fiziskie, sociālie vai informatīvie) kā riska faktori mūsu valstī ir būtiskāki, kuri – mazāk būtiski? </li></ul><ul><li>Kā resursu piesaiste izglītībai un pedagogu atalgojuma sistēma ir saistīta ar darba kvalitātes uzlabošanu? </li></ul><ul><li>Kāds ir valsts un pašvaldību atbalsts pedagogu darba kvalitātes veicināšanā? </li></ul><ul><li>Kāda ir pašu pedagogu atdeve resursu izmantošanā? Kā pedagogi ir izmantojuši resursu piedāvātās iespējas veicināt savu profesionālo izaugsmi? </li></ul>
 15. 15. <ul><li>“ Zināšanu sabiedrība neizbēgami kļūs konkurētspējīgāka par jebkuru sabiedrību, kuru esam pazinuši līdz šim tāpēc, ka zināšanām esot universāli pieejamām, nepastāv vairs iespēja atrunāties par neizdarību. Nebūs nabadzīgu valstu. Būs tikai nekompetentas valstis...” </li></ul><ul><li>(P. Drukers,2007) </li></ul>
 16. 16. Paldies par uzmanību! Veiksmīgu darbu šodienas diskusijās!

×