Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

LIZDA ir spēcīgākais izglītības un zinātnes darbinieku aizstāvis

40,045 views

Published on

LIZDA ir spēcīgākais izglītības un zinātnes darbinieku aizstāvis! Parūpējies par sevi, kļūsti par arodbiedrības biedru!

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

LIZDA ir spēcīgākais izglītības un zinātnes darbinieku aizstāvis

  1. 1. vēl 4 h klāt pirmsskolas izglītības pedagogiem par papilddarbiem un arī 4 h klāt 5 – 6 gadīgo bērnu pedagogiem 4 h Gaisma tunelī… DROŠĪBAS SPILVENS Cietoksnis, pret kuru atduras darba devēja zobens AIZMUGURE Lietussargs APDROŠINĀTĀJS Garantija IZLŪKS Ledlauzis Lokomotīve Skabarga Saliedētājs Resurss Straume pret klintiSTABILITĀTE PALĪDZĪBA Kolēģi, kas slepus sadodas rokās, lai Tev palīdzētu Atbalsts Psihologs Padomdevējs Sabiedrotais Glābējs SOLIDARITĀTE Iespēja Sala bangojošā okeānā Pēdējā cerība BĀKA finansējuma nesamazinā- šanu pedagogu papildu pienākumu un atbalsta pasākumu veikšanai, kas joprojām ir 40% no mācību stundu plāna īstenošanai aprēķinātās valsts mērķ- dotācijas piemaksu 8%, 20%, 25% apmērā par pedagogu profesionālās darbības kvalitātes 3., 4., 5. pakāpi studiju vietu minimālo izmaksu palielinājumu augstākajā izglītībā zinātnes bāzes finan- sējuma palielinājumu pedagogu zemāko mēneša darba algas likmju paaugstināšanu kopā par 15% LIZDA ir lielākā nozaru arodbiedrība Latvijāizglītības un zinātnes darbinieki arodorganizācijas izglītības un zinātnes iestādēs teritoriālās arodorga- nizācijas visā Latvijā profesionāli speciālisti nacionālajā birojā Rīgā 31 052 36 1 311 11 Arodbiedrība biedriem gadā sociālajā dialogā aizstāvējusi biedru profesionālās intereses vairāk nekā 50 institūcijās, piedaloties 200 sanāksmēs un sniedzot 50 atzinumus par dažādiem normatīvajiem aktiem sniegusi 2 600 konsultācijas darba tiesību, darba drošības, sociāli eko- nomiskajos jautājumos un vairāk nekā 70 reizes sniegusi profesionālu juridisko palīdzību dokumentu saga- tavošanā AIZSTĀVĒJUSI KONSULTĒJUSI noslēgusi 52 vienošanās ar pašval- dībām un 833 darba koplīgumus, paredzot labvēlīgākus darba notei- kumus un garantijas, nekā noteikts strādājošo darba līgumos un nor- matīvajos aktos izstrādājusi 2 reprezentatīvus pētīju- mus par pedagogu darba samaksu ietekmējošiem faktoriem un izglītī- bas darbinieku vajadzībām cienīgu darba apstākļu nodrošināšanā IZSTRĀDĀJUSI PĒTĪJUMUS rīkojusi brīdinājuma piketu ar 2 000 izglītības un zinātnes darbinieku dalību, lai pievērstu deputātu un sabiedrības uzmanību arodbiedrības prasībām par cienīgu darba samaksu nodrošinājusi izdevīgas atlaides pie vairāk nekā 100 sadarbības partne- riem visā Latvijā RĪKOJUSI PIKETU NODROŠINĀJUSI ATLAIDES nelaimes gadījumu fondā izskatījusi 800 iesniegumus un izmaksājusi materiālo palīdzību kopā 134 000 € apmērā (42,3% par kaulu lūzumiem, 19,5% par miesas bojājumiem, 19,46% par ārstēšanās izdevumiem, 18,74% par citiem nelaimes un nāves gadījumiem) no sociālās palīdzības fonda snie- gusi materiālo palīdzību valstī kopā 328 000 € apmērā biedriem, kas nonākuši neapskaužamās dzīves situācijās ATBALSTĪJUSI NELAIMES GADĪJUMOS DARBA KOPLĪGUMS IZMAKSĀJUSI MATERIĀLO PALĪDZĪBU Skolu krājaizdevu sabiedrībā 109 biedriem izsniegusi naudas aizdevu- mus 133 000 € apmērā un no 9 biedriem pieņēmusi naudas nogul- dījumus 101 200 € apmērā 148 plašsaziņas līdzekļiem paudusi 284 viedokļus par svarīgiem izglītības un zinātnes jautājumiem, kas publis- koti 1540 publikācijās (presē, radio, TV, internetā) IZSNIEGUSI AIZDEVUMUS PAUDUSI VIEDOKĻUS NOSLĒGUSI KOPLĪGUMUS ATLAIDES Biedri par arodbiedrību… € Pievienojies arodbiedrībai! http://ej.uz/arodbiedribu Arodbiedrības biedra ieguvumi – skolotājas Ilzes piemērs Kad vērtējam, vai maksāt arodbiedrībai biedra naudu 1% no bruto algas, ir svarīgi aprēķināt kopējo ieguvumu. Piedāvājam nosacītu piemēru – kāda skolotāja Ilze mazā lauku skolā strādā 1 slodzi un mēnesī saņem bruto 400 eiro, no kā arodbiedrībai skolotāja maksā biedra naudu 4 eiro mēnesī. Iemaksāto biedra naudu skolotāja „saņem atpakaļ” ar uzviju – piemēram: Arodbiedrības pakalpojumi un biedra iespējas Iemaksātās biedra naudas „atdeve” / ietaupījums Arodbiedrības izcīnītā pedagogu zemāko mēneša darba algas likmju paaugstināšana par 10% (09.2012), turklāt no 09.2014. likmes paaugstinās vēl par 5%; Skolotājai Ilzei ir arī profesionālās darbības 3. kvalitātes pakāpe, kam LIZDA izcīnīja 8% piemaksu INTEREŠU AIZSTĀVĪBA Skolotāja Ilze kopā ar kolēģiem devās uz teātra izrādi, iegādājās jaunas brilles un kancelejas preces Mēnešalgas palielinājums ~ 36 eiro pie likmes (2012) ~ 32 eiro par pakāpi (2013) ~ 20 eiro pie likmes (2014) ~ 34 eiro par pakāpi (2014) Teātra biļete maksāja 15 eiro Brilles maksāja 200 eiro LIZDA ir spēcīgākais izglītības un zinātnes darbinieku aizstāvis Pēdējo gadu laikā arodbiedrība izcīnījusi: ATLAIŽU GROZS PIE 100 SADARBĪBAS PARTNERIEM atlaide 30% – ietaupīti 4,50 eiro atlaide 20% – ietaupīti 40 eiro Skolotāja Ilze saziņai ar skolēnu vecākiem izmanto savu LIZDA e-pastu, bet prezentācijas stundām glabā un rediģē tiešsaistē SkyDrive Pro, Web Apps BIZNESA KLASES E-PASTS UN OFFICE 365 Office 365 Small Business mēnesī jebkuram maksā 4,10 eiro, bet LIZDA biedriem tas ir bezmaksas – ietaupīti 49,20 eiro gadā Skolotāja Ilze kopā ar kolēģiem Skolotāju dienā devās interesantā vienas dienas ekskursijā pa Latviju KULTŪRAS UN SPORTA PASĀKUMI Ekskursija pa Latviju vidēji 30 eiro – arodbiedrība biedriem sarūpēja dāvanu – ekskursiju bez maksas Skolotājai Ilze vēlas risināt konfliktu ar darba devēju PROFESIONĀLA JURISTA KONSULTĀCIJA Jurista konsultācija – ietaupīti vidēji 35 eiro stundā Skolotāja Ilze savus iekrājumus 1000 eiro nolēma uz gadu noguldīt Skolu krājaizdevu sabie- drībā NAUDAS NOGULDĪJUMI 54 eiro Skolotāja Ilze nonāca neapskau- žamā dzīves situācijā, kad nomira viņas 1. pakāpes radinieks SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS FONDS ~ 45 eiro Skolotājas Ilzes darba vietā arodbiedrība noslēgusi koplī- gumu, vienošanos ar pašvaldību, kas paredz pabalstu minimālās algas apmērā tuva radinieka nāves gadījumā DARBA KOPLĪGUMS 320 eiro Skolas direktors vēlas Ilzi atbrīvot no darba. Pirms darba līguma uzteik- šanas darba devējam ir pienākums noskaidrot, vai darbinieks ir arod- biedrības biedrs, un, ja ir, jāsaņem attiecīgās arodbiedrības piekri- šana (Darba likuma 110.pants). Arodbiedrība nedod piekrišanu Ilzes atbrīvošanai, jo noskaidrojies, ka norādītie iemesli nav pamatoti. Arodbiedrība tiesā panāk Ilzes atjau- nošanu darbā un kompensāciju par darba piespiedu kavējumu. JURIDISKĀ UN TIESISKĀ AIZSTĀVĪBA Ar arodbiedrības palīdzību izdevies nosargāt darbinieka tiesības uz darbu – saglabāti ikmēneša ienākumi 400 eiro un bezmaksas aizstāvības pakal- pojumi ~ 800 eiro apmēra IZGLĪTĪBA – VALSTS PAMATS € Skolotāja Ilze neveiksmīgi krita un salauza roku. Strādājošie arod- biedrības biedri ir apdrošināti 2 500 eiro apmērā pret nelai- mes gadījumiem APDROŠINĀŠANA PRET NELAIMES GADĪJUMIEM 24/7 Kompensācija par traumu 125 eiro, ārstēšanās izdevumiem – 75 eiro € Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība, 2014www.LIZDA.lv

×