LBAS 7.kongress

975 views

Published on

Pārskats par Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) darbību 2006. - 2011.gadā

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

LBAS 7.kongress

 1. 1. Pārskats par LBAS darbību 2006.- 2011.gadā
 2. 2. Sociālais dialogs
 3. 3. Sociālais dialogs• NTSP funkcijas:- koncepciju, programmu, kā arī likumu, MK noteikumuun citu normatīvo dokumentu projektu izskatīšana unpriekšlikumu izteikšana to pilnveidošanai;- Priekšlikumu iesniegšana par šādiem jautājumiem:valsts budžeta projekts, nodokļu pamatnostādnes,valsts ekonomiskā un reģionālās attīstība, sociālāsdrošība, veselības veicināšana, vispārējās,profesionālās un augstākās izglītības attīstība,nodarbinātība;- Valdības ziņojumu projektu Eiropas padomei parsaistību izpildi ekonomiskajos un sociālajos jautājumosizskatīšana;- Sadarbības veicināšana nozaru un reģionālajā līmenī;- Samierināšana.
 4. 4. NTSP apakšpadomes• Darba lietu trīspusējā apakšpadome (DLTSA)• Profesionālās izglītības un nodarbinātības apakšpadome (PINTSA)• Sociālās drošības apakšpadome (SDA)• Veselības aizsardzības nozares apakšpadome (VANA)• Reģionālās attīstības apakšpadome (RAAP)• Vides lietu apakšpadome (VLA)• Transporta un sakaru nozares trīspusējās sadarbības apakšpadome (TSNTSA)• Sabiedriskās drošības trīspusējās sadarbības apakšpadome (SDTSA)
 5. 5. Sadarbība
 6. 6. Sadarbība* Vienošanās par sadarbību ar LDDK(Ģenerālvienošanās ar LDDKnepieciešamība!)* Vienošanās par sadarbību ar LatvijasPašvaldību savienību (LPS)* Vienošanās par trīspusēju sadarbību starpvaldību, LDDK un LBAS (spēkā kopš 2004.gada)* Ģenerālvienošanās nozarēs* Divpusējās un trīspusējās sadarbībaslīgumi reģionos* Darba koplīgumi uzņēmumos un iestādēs
 7. 7. Tautsaimniecība
 8. 8. Minimālās darba algas palielināšana un noturēšana• Līdz šim paveiktais• Minimālā darba alga no 2006. līdz 2011.gadam ir pieaugusi: no 90Ls/mēn. līdz 200 Ls/mēn.• LBAS kopā ar LDDK nepieļāva minimālās darba algas samazināšanu2009.gada jūnijā, kad valdība piedāvāja minimālo algu samazināt no180 līdz 140 Ls/mēn.• LBAS šogad panāca to, ka minimālās algas pārskatīšanā turpmāk tiksņemts vērā arī iztikas minimums• Priekšlikumi nākotnei• Minimālā alga ir jāturpina palielināt atbilstoši dzīves dārdzībaspieaugumam un valsts ekonomikas attīstībai• Situācijā, kad minimālās algas palielināšana nav iespējama vai vēlama(piem., pastāvot ēnu ekonomikas pieauguma riskam), iedzīvotāju dzīveslīmenis ir jāuzlabo, palielinot ar iedzīvotāju ienākuma nodoklineapliekamo minimumu līdz minimālās algas līmenim, kā arī, palielinotatvieglojumu par apgādībā esošām personām
 9. 9. Cīņa par cienīgas darba samaksas saglabāšanu• Līdz šim paveiktais• LBAS izdevās panākt to, ka, neskatoties uz ekonomisko krīzi, arīvalsts un pašvaldību kapitālsabiedrībās tiek ievērotas darba koplīgumosietvertās darbinieku tiesības - 2010. gada aprīlī valdība apstiprināja MKnoteikumus Nr.378 "Noteikumi par kapitālsabiedrību sarakstu", kurosnoteica tās valsts un pašvaldību kapitālsabiedrības, publiski privātāskapitālsabiedrības, kurās, izpildot noteiktus kritērijus, 2010. un 2011.gadā drīkst izmaksāt prēmijas, naudas balvas, pabalstus un veikt citumateriālo stimulēšanu.• LBAS ir noraidījis vairākus valdības un darba devēju mēģinājumussamazināt piemaksas par virsstundu darbu, nakts darbu un darbusvētku dienās• Priekšlikumi nākotnei• Jāturpina stingri un neatlaidīgi iestāties par darbinieku tiesībām, laitiktu ievērotas koplīgumos iekļautās saistības• Jāturpina aktīvi sekot līdzi ministriju darbam un to izvirzītajiempriekšlikumiem, noraidot jebkuru mēģinājumu pasliktināt darbiniekusociālo drošību un labklājību• Panākt vidējās darba algas pieaugumu, tuvinot tās apmēru EiropasSavienības valstu vidējam algu līmenim
 10. 10. Izmaiņas nodokļu politikā• Līdz šim paveiktais• 2007. gadā sarunās ar Finanšu ministriju tika panākta vienošanās par kapitāla undividenžu nodokļu ieviešanu. Sociālajiem partneriem izdevās pārliecināt valdību,ka šādā veidā ir iespējams palielināt valsts budžeta ieņēmumus un palielinātsociālo taisnīgumu.• Krīzes laikā neizdevās nepieļaut vairākas nepārdomātas izmaiņas nodokļupolitikā: ar IIN neapliekamā minimuma un attaisnoto izdevumu samazināšanu, IIN,PVN un VSAOI likmju palielināšanu.• Pateicoties LBAS, LDDK un LPS ilgstošam spiedienam un nepiekāpībai, NĪnodoklis apdzīvojamām platībām tika palielināts nevis 10 reizes (kā ieteica SVF),bet tikai 2 reizes līdz 0,2-0,6% atkarībā no īpašuma kadastrālās vērtības.• Priekšlikumi nākotnei• Jāturpina aktīvi protestēt pret netaisnīgiem valdības un Saeimas lēmumiem,piedāvājot alternatīvus un reālus priekšlikumus situācijas atrisināšanai. Jāpanāk,ka valdībai sociālo partneru viedoklis ir saistošs.• Jāpieprasa valdībai nekavējoties sākt nodokļu sloga samazināšanudarbaspēkam, tādējādi samazinot arī ēnu ekonomikas apjomu• NĪ nodoklim ir jānosaka neapliekamais minimums, rēķinot uz vienu ģimeneslocekli• Nepieļaut samazināto PVN likmju atcelšanu• Lai panāktu lielāku sociālo taisnīgumu, ierobežotu spekulatīvos darījumus finanšutirgos un palielinātu ieņēmumus valsts budžetā, ir jāapsver finanšu darījumunodokļa ieviešana, kuru atbalsta gan ETUC, gan Eiropas Komisija.
 11. 11. Sociālā drošība
 12. 12. Sociālā drošība• Likums “Par valsts pensijām „-priekšlaicīgas pensionēšanās tiesību pagarināšana līdz31.12.2011.;-piemaksas pie vecuma pensijām palielināšana;-piemaksas nodrošināšana invaliditātes pensijām.√ Likums “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”-valsts pensiju neapliekamā minimuma paaugstināšanalīdz 165Ls;-IIN papildu atvieglojumu apmēru palielināšana I,II un IIIgrupas invalīdiem;-par IIN neapliekamā minimuma piemērošanustrādājošajiem pensionāriem
 13. 13. Sociālā drošība• No 2009. gada 1. oktobra GMI pabalsta palielināšana.√ Likums “Par valsts sociālo apdrošināšanu”-2007.gadā darba ņēmējiem sociālās apdrošināšanas obligātoiemaksu likmes saglabāšana√ Valsts sociālo pabalstu likums- tiesību uz ģimenes valsts pabalstu(8Ls) saglabāšana visāmģimenēm√ Likums „Par maternitātes un slimības apdrošināšanu”-ar 01.01.2008. paternitātes pabalsts 100 % apmērā nopabalsta saņēmēja vidējās apdrošināšanas iemaksu algas√ Likums „Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam”-bezdarbnieka pabalsta izmaksas kārtības kompromisa variantslīdz 31.12.2011.
 14. 14. Sociālā drošība: uzdevumi• Saglabāt priekšlaicīgas pensionēšanās tiesības līdz2015. gada 31. decembrim.•Pilnveidot pensiju indeksācijas sistēmu paredzot sasaitiar darba stāžu.•Panākt piemaksu saglabāšanu jaunpiešķirtajāmpensijām arī pēc 2012. gada 1. janvāra vismaz mazāmpensijām vai paredzēt piemaksas diferencētu apmēruatkarībā no pensijas apmēra un kopējā apdrošināšanasstāža un mainīt piemaksu finansēšanas avotu, t.i. novalsts pamatbudžeta•Panākt atsevišķu profesiju darbinieku tiesību uz izdienaspensijām atjaunošanu un noteikšanu.•Panākt pensionēšanas ar atvieglotiem noteikumiempersonām, kuras strādājušas sevišķi kaitīgos un sevišķismagos darba apstākļos vai kaitīgos un smagos darbaapstākļos tiesību saglabāšanu arī pēc 2012.gada.
 15. 15. Sociālā drošība: uzdevumi• Panākt IIN piemērošanas atcelšanu jebkuram valstspensiju veidam.•panākt valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērapalielināšanu no 45 latiem līdz 60 latiem•panākt sociālās apdrošināšanas principa ievērošanuattiecībā uz darbnespējas atlīdzību sakarā ar nelaimesgadījumu darbā vai arodslimību nodrošināšanu unbezdarbnieka pabalstiem•panākt valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksulikmes samazinājumu darba ņēmējam vismaz par 2%.
 16. 16. Darba tiesības
 17. 17. Darba likums• Panākts:+ izskatīšana DLTSA+ nosargātas garantijas• Izaicinājumi:- praktiska piemērošana- centieni samazinātgarantijas
 18. 18. Atlīdzības likums• Neveiksme:- koplīgumuierobežojums valsts unpašvaldību iestādēs•Izaicinājums:- panākt darbakoplīguma saturapaplašināšanu
 19. 19. Konsultatīvo centru darbs•
 20. 20. Konsultatīvo centru darbs 2009 - 2011•
 21. 21. Darba aizsardzība
 22. 22. Situācija DA jomā• DA nav prioritāte valstī un daudzos uzņēmumos, kā rezultātā:• bizness tiek veidots uz darbinieku veselības un dzīvības rēķina;• Latvijā iedzīvotāju vidējais mūža ilgums: vīrieši – 66 g. sievietes – 77 g, viens noīsākiem ES. Cēloņi – vairākums strādā smagos un kaitīgos darba apstākļos;• Krīzes laikā - uzņēmumu drošas darba vides uzturēšanai mazāk resursu,•- DA speciālistu mazāk, - DA uzraudzība darba vietās sliktāka;• Oficiālā VDI nelaimes gadījumu (NG) statistika ir nepilnīga; Reālo NG = 20 reizesvairāk ~ 40t NG gadā, Vairākums NG netiek izmeklēti, cietušie nesaņemkompensācijas• Risinājums - pašu darbinieku iesaistīšana DA uzraudzībā, uzticībaspersonu (UP) ievēlēšana•ES pieredze – UP ir 60 -70% uzņēmumu, Latvijā mazāk par 10%uzņēmumos• Problēma – darba devēju(DD) uzskats par UP = vēl viens kontrolieris;• Skaidrot UP darbības 2 puses: = arī DD interesēs: darbinieku uzraudzība,NG novēršana, palīdzība jauniešiem darbu uzsākot utt.
 23. 23. Arodbiedrību darbība DA uzlabošanā• Arodorganizāciju (a/o) un UP darbība, lai nepieļautu darba drošībaslīmeņa strauju pazemināšanos darba vietās krīzes laikā•Organizēt uzticības personu ievēlēšanu un sistemātisku informatīvo,metodisko un mācību darbu ;•Sabiedriskā kontrole par valsts DA normatīvo aktu ievērošanuuzņēmumos•Koplīguma sadaļas “Droši un veselīgi darba apstākļi” izstrāde unrealizācija;•Kontrolēt riska faktoru novērtēšanu un veselībai kaitīgo faktorunovēršanu;•Nepieļaut NG slēpšanu un neizmeklēšanu;•Pastāvīga sadarbība un sociālais dialogs ar DD un speciālistiem;•- apkopot un iesniegt darbinieku priekšlikumus DD uzņēmuma DAsistēmas un darba vides pilnveidošanai;•- Kontrolēt to realizāciju .
 24. 24. LBAS atbalsts a/o DA jomā• Līdzdalība darba grupās DA valsts normatīvo aktu un izmaiņuizstrādē un darbinieku interešu aizstāvība, piemēram:- Grozījumi DAL 21. pantā, UP darbība, = paplašinātas tiesības; - MKn 427 + UP darbā apmaksāto stundu skaits pienākumuveikšanai;•Vienošanās par sadarbību ar VDI:- veicināt darba aizsardzības uzticības personu ievēlēšanuuzņēmumos;- veicot uzņēmuma apsekošanu, pieaicināt darbinieku uzticībaspersonu vai arī arodkomitejas pārstāvi;-veicināt sociālā dialoga ieviešanu un darba koplīgumu noslēgšanuuzņēmumos,.• Bezmaksas 50 stundu DA apmācības kursi UP;• Bezmaksas izdales DA grāmatas, brošūras un plakāti;• DA semināri, pieredzes apmaiņas konfences, 28.aprīlis ;• Reģionālie konsultāciju centri DA un darba tiesību jautājumos; u.c.
 25. 25. Konsultācijas DA jautājumos Gads Pozīcija 2009 2010•Apmācības DA 28 25Arodslimības 13 58DA sistēma 23 35Instrukcijas 2 4Koplīgumu DA daļa 5 3NGD 21 23OVP 27 15Prasības darba vietai 39 46Risku novērtēšana 13 18Uzticības personas 16 20Kopā DA 187 247
 26. 26. Konsultācijas DA jautājumos 70 58 60• 50 46 40 35 30 25 23 20 20 18 15 10 4 3 0
 27. 27. Nodarbinātība
 28. 28. Nodarbinātības un darba tirgus attīstīšana• Līdz šim paveiktais• 2009.gadā LBAS sāka dalību starptautiskā projektā BSLN ("Baltic Sea Labour Network" jeb„Baltijas jūras darba tīkls”). Projekta galvenais mērķis bija Baltijas jūras reģionā izveidot ilgtspējīguun konkurētspējīgu darba tirgu. Projekta ietvaros LBAS sadarbībā ar LDDK Latvijas reģionosorganizēja vairākus sociālā dialoga forumus ar nosaukumu „Sociālā dialoga attīstība unstiprināšana – pamats reģionālai sociāli ekonomiskai attīstībai”.• 2010.gada martā LBAS un LDDK sadarbības rezultātā Latvijā sāka darboties uzņēmumu„Ilgtspējas indekss”. „Ilgtspējas indekss” ir stratēģisks vadības instruments, kas balstīts uzstarptautiski atzītas metodoloģijas, palīdzot Latvijas uzņēmumiem diagnosticēt savas darbībasilgtspēju un korporatīvās atbildības līmeni. Vienlaikus tas sabiedrībai, valsts un nevalstiskajāmorganizācijām sniedz objektīvus kritērijus, lai uzslavētu un atbalstītu tādus uzņēmumus, kuri palīdzstiprināt Latvijas ekonomiku ilgtermiņā.• LBAS regulāri uztur diskusijas un aktualizē jautājums par nodarbinātības jautājumiem arpolitiskām partijām, MK, ministrijām, nacionāliem un ārvalstu partneriem, nozarudalīborganizācijām.• Priekšlikumi nākotnei• Panākt darba ražīguma palielināšanu, darba devējiem uzlabojot darbinieku darba apstākļus untehnisko aprīkojumu• Turpināt sadarbību ar pārējām Baltijas jūras reģiona valstīm, lai reģionā izveidotu ilgtspējīgu unkonkurētspējīgu darba tirgu• Iesaistīties augstākās un profesionālās izglītības kvalitātes uzlabošanas procesā, panākot tāsatbilstību darba tirgus prasībām• Turpināt popularizēt “Ilgtspējas indeksu”, iesaistot arvien jaunus uzņēmumus
 29. 29. Izglītība
 30. 30. Iesaiste izglītības procesosProfesionālās izglītības kvalitātes un efektivitātespaaugstināšanaLBAS regulāri piedalās dažādu normatīvo aktu, politikas dokumentuizstrādē un izvērtēšanā, trīspusējās sadarbības padomēs ( NTSP,PINTSA, NEP) un projektu realizācijā, atbalstot profesionālās izglītībaskvalitātes un prestiža paaugstināšanu.2011. gadā LBAS kopā ar dalīborganizācijām uzsāka dalību ESFprojekta īstenošanā, kurā tiek pārskatīti profesiju standarti,profesionālās sākotnējās izglītības saturs un ieviesta moduļu pieeja,izplatīta informācija par ārpus formālās izglītības iegūto prasmjunovērtēšanu.Kopš 2011.gada vidus LBAS nozaru dalīborganizāciju unarodorganizāciju pārstāvji darbojas nozaru ekspertu padomēs, kurāstiek skatīti nozares izglītības jautājumi.Priekšlikumi nākotneiPalielināt nozaru dalīborganizāciju un arodorganizāciju iesaistiun atbildību par izglītības un kvalifikācijas jautājumiem.
 31. 31. Iesaiste izglītības procesosĀrpus formālās izglītības sistēmas apgūto profesionālokompetenču atzīšanaKopš 2011.gada sākuma Latvijā, līdzīgi kā citās valstīs, ir iespējamsapliecināt savu pieredzi un bez mācīšanās izglītības iestādē, nokārtotprofesionālās kvalifikācijas eksāmenu un iegūt kvalifikācijas apliecinošudokumentu.2005.gadā LBAS piedalījās Neformālās izglītības atzīšanas un prasmjunovērtēšanas metodikas izstrādē un pēc tam – tās apspriešanā. Uz šīsmetodikas pamata tika izstrādāti MK noteikumi, kurus apstiprināja2011.gada 22.februārī, sniedzot iedzīvotājiem šādu iespēju.Priekšlikumi nākotneiNodrošināt, ka LBAS nozaru konsultanti izglīto nozaru arodbiedrībaspar ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto profesionālo kompetenčunovērtēšanas iespējām .Veicināt arodorganizāciju un to biedru iesaisti kvalifikācijasapliecināšanā.
 32. 32. Projekti
 33. 33. Eiropas Sociālā fonda projekts „Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos” • Projekta mērķis- uzlabot darba apstākļus un sekmēt, lai tiktu ievērotas strādājošo darba tiesības katrādarba vietā atbilstoši darba tiesību normām.
 34. 34. Projekta aktivitātes Konsultāciju Informatīvo un sniegšana un • apmācību metodisko materiālu Sabiedrības informēšanas un izglītošanas pasākumi programmu izdošana veidošana un (ietver 20 apakšaktivitātes – (ietver 5 Sabiedrības informēšanas organizēšana apakšaktivitātes - stratēģijas izstrādi, SKDS,(ietver 7 Informatīvu, izglītojošu, informatīvās publicitātes kampaņas metodisku materiālu par par projekta aktivitātēm, Informatīvoapakšaktivitātes – DT izstrādāšanu un biļetenu izdošanu, TV raidījumu cikluKonsultāciju sniegšanu, veidošanu, video sižetu izveidi, radio izdošanu, rokasdarba strīdu risināšanu, 20 raidījumu cikla veidošanu, grāmatas izdošanuDA apmācību moduļu starptautisko forumu organizēšanu, darbinieku pārstāvjiemizstrādāšanu, Profesionālo Vispasaules darba aizsardzības un uzticības personām,izglītības iestāžu dienai veltītas konferences 6 DA grāmatu izdošanu,pasniedzēju apmācību, organizēšanu, piedalīšanos DA elektronizētas datusemināru organizēšanu izstādēs, “Ilgtspējas indeksa” bāzes par koplīgumiempar sociālo dialogu par konkursa organizēšanu, konkursa un ģenerālvienošanosDT jautājumiem, semināru “Profs” organizēšanu, kampaņas izstrādāšanu unorganizēšanu “ToDo” organizēšanu, konkursa darbībasarodbiedrību nozaru “Smārts” organizēšanu, pētījumu nodrošināšanu,vadītājiem par DA par DT izpratni veikšanu, elektroniskāsjautājumiem, piecu dienu sabiedrības informēšanas kampaņas reģistrēšanās sistēmasDA kursu organizēšanu par DT jautājumiem īstenošanu ) izstrādāšanu unuzticības personām ) ieviešanu.)
 35. 35. Projekta īstenošanas “plusi” Palielina strādājošo un potenciālo darbinieku izpratni un zināšanas par darba tiesību un darba aizsardzības jautājumiem • Palielina visas sabiedrības informētību par darba tiesisko attiecību normu praktisko piemērošanu, darba drošības un arodveselības prasībām darba vietā Veicina darba tiesisko attiecību pārkāpumu un nelaimes gadījumu skaita samazināšanosSekmē sociāli atbildīgas uzņēmējdarbības vides attīstību, darba tirgus kvalitātes pilnveidošanās izaugsmi Veicina valsts un privātā sektora sadarbību Vairo Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības autoritāti un tēlu sabiedrības acīs
 36. 36. Eiropas Sociālā fonda projekts „Latvijas Brīvo arodbiedrību savienībasadministratīvās kapacitātes stiprināšana” • Projekta mērķis - veicināt sociālā dialoga attīstību reģionu līmenī, kā arī stiprināt Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) kā sociālā partnera iespējas piedalīties rīcībpolitikas izstrādē un īstenošanā valsts un reģionālā līmenī.
 37. 37. Galvenās projekta aktivitātes•Arodbiedrību reģionālā sadarbības tīkla izveide un koordinēšana•Apmācību kursu un semināru organizēšana•Normatīvo aktu un politikas dokumentu ekspertīzes•Sabiedrības informēšanas un publicitātes pasākumi
 38. 38. Normatīvo aktu un politikas dokumentu ekspertīzes Ekspertīzes tiek veiktas 2 jomās: 1) ES normatīvie akti un politikas dokumenti; 2)Sociālā un darba tirgus attīstība.Ziņojumi par ES politikas dokumentiem tiek sagatavoti katru mēnesi, savukārt Sociālāun darba tirgus attīstībā ziņojumi tiek sagatavoti reizi ceturksnīUNEkspertīzes un metodisko materiālu, rokasgrāmatu un ziņojuma izdošana. Laipaaugstinātu darba ņēmēju un viņu pārstāvju izpratni un informētību par sociālādialoga līmeņiem, sociālā dialoga veidošanu reģionos un Eiropas Savienības direktīvuieviešanu darba vietās. Aktivitātes ietvaros plānots izstrādāt kopumā trīs metodiskosmateriālus, divas rokasgrāmatas un vienu ziņojumu.
 39. 39. Sabiedrības informēšanas un publicitātes pasākumi1) Biļetenu sagatavošana un izdošana vienu reizi ceturksnī;2) Sociālās partnerības pasākuma organizēšana;3) Informatīvo dienu reģionos organizēšana;4) Dalība izstādēs;5) Informatīvā kampaņa;6) Video filmas izveide.
 40. 40. Apmācību kursu un semināru organizēšanaTikušas izstrādātas apmācību programmas „Divpusējā un trīspusējā sociālādialoga attīstība – nacionālā, reģionālā un uzņēmumu līmenī”, „Mehānismssociālo partneru iesaistei rīcībpolitikas izstrādē un īstenošanā” un„Arodbiedrību struktūru kapacitātes stiprināšana” (18 st. katra). Kursi tiekorganizēti LBAS dalīborganizāciju vadītājiem un speciālistiem, kā arīuzņēmumu arodorganizāciju vadītājiem.Tiek organizēti semināri LBAS speciālistiem, LBAS dalīborganizācijuvadītājiem un speciālistiem, arodorganizāciju vadītājiem, arodbiedrībasbiedriem.par reģionālo struktūru darbību, reģionālo sociālo dialogu kopumāun iespējām ar to palīdzību iesaistīties politikas procesos nacionālajā unreģionālajā līmenī, par sociālekonomiskajām aktualitātēm reģionos unarodbiedrību lomu reģionālās reformas un nozaru restrukturizācijasapstākļos.
 41. 41. Arodbiedrību reģionālā sadarbības tīkla izveide un koordinēšanaKurzemē, Zemgalē, Vidzemē, Latgalē un Rīgā irpiesaistīts viens koordinators no darba ņēmējupuses.Koordinatora darba galvenie jautājumi ir jaunubiedru iesaiste, došanās uz uzņēmumiem, darbs pienozaru un arodorganizāciju sadarbībasstiprināšanas.
 42. 42. Projekta īstenošanas “plusi” Reģionālā sociālā dialoga attīstība un arodbiedrības biedru izpratne un informētība par sociālā dialoga līmeņiem, tā veidošanu uzņēmuma, reģiona un nacionālā līmenī• Arodbiedrības biedru zināšanu uzlabošana un informētība par aktualitātēm sociālekonomiskajos jautājumos Palielinātas arodbiedrības biedru zināšanas par Latvijā un ES spēkā esošiem normatīviem tiesību aktiem un politikas dokumentiem Tiek apzināti, pozitīvi novērtēti un publiskoti LBAS un dalīborganizāciju sadarbības partneri Uzlabota sabiedrības izpratne par arodbiedrību un koplīgumu priekšrocībām, kā arī motivēti darba ņēmēji, aizstāvot savas tiesības apvienojoties arodorganizācijās Vairo Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības autoritāti un tēlu sabiedrības acīs
 43. 43. Starptautiskā darbība
 44. 44. Starptautiskā darbība• Aktīva dalība Eiropas sociālo partneru darba programmu unpamatnolīgumu īstenošanā, Starptautiskās Arodbiedrību konfederācijas(ITUC), Eiropas arodbiedrību konfederācijas (ETUC) un Viseiropasreģionālās padomes (PERC) darba grupās un komitejās.• Paplašināta starptautiskā sadarbību, stiprinot jau esošos sadarbībasmodeļus ar Baltijas un Ziemeļvalstu arodbiedrībām (piem.LO-Sweden),gan veidojot draudzīgas un lietderīgas attiecības ar jauniem partneriemgan no ES dalībvalstīm (piem.LO-Norway), gan ar ES austrumukaimiņiem ( FNPR, Krievija un CNSM, Moldova).• Produktīva sadarbība ar LO-Norway, kuras solidaritātes fonds ir devisiespēju pieteikties uz stipendijām arodbiedrību aktīvistiem unspeciālistiem, kas vairākkārtīgi izmantotas svešvalodu apgūšanai.• Pieredze divos ETUC kongresos (2007., 2011.g.), gan ITUC2.pasaules arodbiedrību kongresā 2010.gadā, kā arī PERC dibināšanasasamblejā un ETUC starpkongresu konferencē 2009.gadā.
 45. 45. Problēmas produktīvasstarptautiskās darbības īstenošanā • Nepietiekoša informācija no dalīborganizācijām par to starptautiskajām aktivitātēm. • Nav izveidota LBAS starptautiskā komisija, kur d/o pārstāvji varētu apkopot nozaru aktualitātes par arodbiedrību pozīciju gan attiecībā uz ES likumdošanu un tās normatīvo aktu piemērošanu, gan Eiropas un pasaules arodbiedrību viedokļu paušanā nacionālajā līmenī, gan starptautisku dokumentu tulkošanas nodrošināšanā. • Dalīborganizācijās trūkst speciālistu ar labām svešvalodu zināšanām, lai operatīvi varētu sagatavot atbildes un viedokļus par dažādiem svarīgiem jautājumiem. • Nepietiek finanšu un cilvēku resursu, lai piedalītos svarīgās starptautiskās konferencēs, semināros. • Izpaliek dalīborganizāciju aktīva rīcība, lai noorganizētu protesta akcijas un cita veida kampaņas starptautisko arodbiedrību aktivitāšu atbalstam gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī.
 46. 46. Turpmākā rīcība• Turpināt un aktivizēt sadarbību ar ES dalībvalstu, īpaši Ziemeļvalstu unBaltijas valstu arodbiedrībām, regulāri apmainoties ar aktuāloinformāciju, lai labāk pārzinātu situāciju un vienotos par kopīgiemmērķiem un rīcību, aizstāvot strādājošo cilvēku intereses un tiesības.•Veidot jaunus sadarbības modeļus un stiprināt jau esošos ar Krieviju uncitām ES Austrumu partnerības valstu dalīborganizācijām.•Stiprināt starptautisko solidaritāti, aktīvāk iesaistoties arodbiedrībupasākumos (solidaritātes kampaņas, parakstu vākšana, akcijas , eiro-demonstrācijas u.c.).•Aktīvi izmantot LO-Norway Solidaritātes fonda piedāvātās iespējas, kāarī piedalīties starptautisko arodbiedrību piedāvātajos projektos.•Regulāri darboties ITUC Cilvēktiesību un arodbiedrību tiesībupārkāpumu sadarbības tīklā, informējot vadošās starptautiskāsinstitūcijas par situāciju Latvijā, lai efektīvi sagatavotos StarptautiskāsDarba organizācijas sesijām, kā arī gūstot praktisku pieredzi dokumentusagatavošanā, saskaņā ar noteiktām procedūrām.
 47. 47. Organizatoriskais darbs
 48. 48. Izaicinājumi• Biedru skaita samazināšanās, jaunatnes vājā iesaistīšanās organizācijas darbībā• Organizatoriskās struktūras sadrumstalotība• Solidaritātes trūkums• Finansiālās disciplīnas neievērošana• Līderu trūkums un novecošana• Nopietnas mācību un zinātniskās bāzes trūkums• Trausla saikne starp LBAS, nozarēm, reģioniem un arodorganizācijām
 49. 49. Ko darīt?• Izstrādāt visām dalīborganizācijām kopīgu jaunu biedrupiesaistīšanas stratēģiju.• Aktivizēt darbību jauniešu vidū, vairāk izmantojot jaunotehnoloģiju sniegtās iespējas.• Atjaunot darbu pie likuma “Par arodbiedrībām” jaunāsredakcijas, iesniegt priekšlikumus “Streiku likuma”demokratizācijai, panākt sabiedriskā labuma organizācijustatusa piešķiršanu arodbiedrībām.• Aktivizēt arodbiedrību viedokļa paušanu plašsaziņas līdzekļos,plašāk izmantojot nozaru arodbiedrību pozitīvo darba pieredzi.• Veicināt sociālo dialogu un nostiprināt darba koplīgumuslēgšanu uzņēmumos un iestādēs.• Aktīvāka līdzdarbība sabiedriski politiskajos procesos,sadarbības paplašināšana ar nevalstiskajām organizācijām unpolitiskajām partijām.• Veicināt dalīborganizāciju darbības konsolidāciju – vienotsviedoklis, kopējas akcijas, konstruktīvas prasības un pārdomātastratēģija to realizācijai.
 50. 50. Darbs ar jauniešiem un dzimumu līdztiesība
 51. 51. Jaunieši un dzimumu līdztiesība• LBAS Jauniešu padome - Baltijas jauniešu forumi, vasaras skolas;darbība ITUC/PERC jauniešu komitejā u.c.• LBAS Dzimumu līdztiesībaspadomei – 10 - Publikācijas; diskusijas
 52. 52. Sabiedriskās attiecības
 53. 53. Publicitāte 2009.g. 2010.g.• LBAS 757 690• LIZDA 631 309• LVSADA 145 191• LVPUFDA 31 17• LKDAF 16 9• LAKRS 9 9• LSAB 2 6* Avots: ESF projekta „Darba attiecību un darba drošībasnormatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos”ietvaros veiktie pētījumi
 54. 54. Sasniegumi•LBAS tēls nacionālajā līmenī uzlabojieskvalitatīvi: pieaugusi publiskā atpazīstamībaun publicitātes reitingi.•Mediji aicina izteikt viedokli LBAS vadību,speciālistus, reģionālos konsultantus unkoordinatorus.•Izveidojusies pozitīvāka attieksme pretarodbiedrībām.•Pateicoties ESF projektiem, LBAS ir iespējapalielināt publicitāti – ar LBASinformatīvajiem biļeteniem, informatīvajāmkampaņām, pasākumu publicitāti.
 55. 55. • Sabiedrības informēšana www.arodbiedribas.lv www.lbas.lv www.darbatiesibas.lv
 56. 56. Sabiedrības informēšana www.drosaistodo.lv
 57. 57. Mums ir, kur augt• Dalīborganizāciju nepietiekamaatspoguļošanā publiskajā telpā.•Nepieciešama patiesa vēlme informētun izpratne, par ko un kā informēt.•Arodbiedrību “runas personu” lokapaplašināšana.•Sabiedrisko attiecību profesionāļupiesaistīšana.•Prasmju pilnveidošana, arodbiedrībudarbā inovatīvi izmantojot sociālosmedijus.
 58. 58. Patiesības• Katra iekšējā pretruna, kas tiek iznestauz āru, vājina mūsu kopējās pozīcijas!•Arodbiedrības Latvijā kopumā ir tikspēcīgas, cik spēcīga ir pati vājākā notām!•Nevar dzīvot sabiedrībā un būtneatkarīgs no tās!•Tas spēks, kas niecīgs pilienā, top lielsun varens kopumā!
 59. 59. Paldies par uzmanību!

×