Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
‫קורס הפרעות אישיות/ ציפי וארנון רולניק‬


                  ‫סכמות אי-הסתגלות מוקדמת‬
         ...
‫קורס הפרעות אישיות/ ציפי וארנון רולניק‬

                  ‫עצמאות ותפקוד לקויים‬

   ‫)צפיות של אדם ...
‫קורס הפרעות אישיות/ ציפי וארנון רולניק‬

                   ‫גבולות)סייגים( לקויים‬


  ‫)מחסור בסייג...
‫קורס הפרעות אישיות/ ציפי וארנון רולניק‬

                   ‫הטלה על אחרים‬

   ‫)התמקדות מוגזמת ברצ...
‫קורס הפרעות אישיות/ ציפי וארנון רולניק‬

                  ‫דריכות יתר ועצירת רגשות‬

  ‫)הדגשה מופרזת ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Schema list content

3,240 views

Published on

Published in: Health & Medicine
 • Login to see the comments

Schema list content

 1. 1. ‫קורס הפרעות אישיות/ ציפי וארנון רולניק‬ ‫סכמות אי-הסתגלות מוקדמת‬ ‫והגדרות תחום של סכמה‬ ‫)הערה: 5 התחומים ממורכזים בכותרות בצבע ירוק; 81 סכמות האי-הסתגלות המוקדמות ממוספרות באדום בצד ימין של שולי העמוד(‬ ‫ניתוק ודחייה‬ ‫)צפייה של אדם שצרכי הבטחון, בטיחות, יציבות, טיפוח, אמפתיה, שיתוף רגשות, קבלה, וכבוד שלו לא‬ ‫ימומשו באופן צפוי מראש. אופייני לבית הרוס, קר, מנכר, דל-בנתינה, בודד, טעון, בלתי צפוי או מתעלל(.‬ ‫)נט(‬ ‫1. נטישה/ חוסר יציבות‬ ‫חוסר היציבות או העדר האמינות הנתפסים של מי שזמינים לצורך תמיכה ויצירת קשר. קשור בתחושה‬ ‫שבן/בת הזוג לא יוכל להמשיך לספק תמיכה רגשית, קשר, חוסן, או הגנה מעשית משום שהוא/היא‬ ‫עצמו/עצמה לא יציב רגשית ובלתי ניתן לחזוי )התפרצויות עצבים לדוגמא(, לא אמין, או לא נוכח באופן יציב;‬ ‫משום שהוא/היא עשויים למות בכל רגע; או משום שהם עשויים לנטוש את המטופל לטובת מישהו/מישהי יותר‬ ‫טובים.‬ ‫)חש(‬ ‫2. חשדנות/ התעללות‬ ‫הצפייה שאחרים יפגעו, יתעללו, ישפילו, ירמו, ישקרו, יפעילו מניפולציה, או ינצלו. בדרך כלל קשור בתפיסה‬ ‫שהנזק מכוון או שהוא נובע מרשלנות לא מוצדקת וקיצונית. יכולה לכלול גם תחושה ש)המטופל( תמיד מרומה‬ ‫ביחס לאחרים או פשוט נדפק )"יוצא פרייר"(.‬ ‫)חר(‬ ‫3. חסך רגשי‬ ‫הצפייה שהשאיפה למידה נורמאלית של תמיכה רגשית לא תמולא באופן מספק על ידי אחרים. שלושת‬ ‫הדפוסים העקריים של חסך הינם:‬ ‫א. חסך של טיפוח: העדר תשומת לב, חיבה, חום, או ידידות.‬ ‫ב. חסך של אמפתיה: העדר הבנה, הקשבה, חשיפה עצמית, או שיתוף הדדי ברגשות עם אחרים.‬ ‫ג. חסך של הגנה: העדר חוסן, הכוונה, או הדרכה מאחרים.‬ ‫)פג(‬ ‫4. פגמים / בושה‬ ‫התחושה שאני פגום, דפוק, לא רצוי, נחות, או פסול בנושאים מהותיים; או שאם איחשף לא אפשר יהיה לבן/‬ ‫בת הזוג שלי לאהוב אותי. עשויה להיות כרוכה ברגישות יתר לביקורת, דחייה, ואשמה; מודעות-עצמית,‬ ‫השוואות, וחוסר בטחון בנוכחות אחרים; או תחושת בושה בשל הפגמים לכאורה. פגמים אלה יכולים להיות‬ ‫נסתרים )למשל אנוכיות, דחפים של כעס, תשוקות מיניות אסורות( או גלויים ) למשל מראה דוחה, מוזרות‬ ‫חברתית(.‬ ‫)בנ(‬ ‫5. בידוד חברתי / ניכור‬ ‫התחושה של בידוד משאר העולם, זרות ושוני מאנשים אחרים, ו/או חוסר שייכות לאף קבוצה או קהילה‬ ‫חברתית.‬
 2. 2. ‫קורס הפרעות אישיות/ ציפי וארנון רולניק‬ ‫עצמאות ותפקוד לקויים‬ ‫)צפיות של אדם והסביבה המשפיעה על יכולתו הנתפסת להתמודד עם פרידה, לשרוד, לתפקד עצמאית,‬ ‫ולהצליח בביצועיו. אופייני לרקע משפחתי מכשיל, מערער את הבטחון העצמי של הילד, מגונן מדי, או שאינו‬ ‫מספק חיזוקים לתפקוד מוצלח של הילד מחוץ למסגרת המשפחה(.‬ ‫)תל(‬ ‫6. תלות / אי-כשירות‬ ‫אמונה של אדם בחוסר יכולתו להתמודד עם תפקוד יומיומי באופן מוצלח, ללא סיוע משמעותי מאחרים )למשל‬ ‫טיפוח וטיפול בעצמך, פתרון בעיות יומיומיות, הפעלת שיקול דעת סביר, התמודדות עם משימות חדשות,‬ ‫קבלת החלטות נכונות(. לעתים קרובות )התופעה( מוצגת כחוסר ישע.‬ ‫)נז(‬ ‫7. רגישות )חשש מוגבר מ-( לנזק או מחלה‬ ‫חשש מוגזם מאסון העומד להתרגש בכל רגע ואשר לא ניתן למנוע אותו. הפחדים מתמקדים באחד או יותר‬ ‫מהתחומים הבאים: )א( אסון רפואי כגון התקף לב, ‪) ;AIDS‬ב( אסון רגשי כגון איבוד שפיות הדעת; )ג( אסון‬ ‫חיצוני כגון התמוטטות מעלית, נפילת קורבן לתקיפה אלימה, התרסקות מטוס, רעידות אדמה.‬ ‫)פל(‬ ‫8. הילכדות)פלונטר(/ אישיות עצמית לא מפותחת‬ ‫מעורבות רגשית וקרבה מופרזים עם אחד או יותר מהקרובים ביותר )הורים לעתים תכופות(, הבאים על חשבון‬ ‫ביטוי הצביון האישי או התפתחות סוציאלית נורמאלית של האדם. בכל רגע ואשר לא ניתן למנוע אותו.‬ ‫לעתים קרובות כרוכה באמונה שלפחות אחד מהאנשים הכרוכים יחד אינו מסוגל לשרוד או לזכות באושר ללא‬ ‫התמיכה המתמדת מצד האחר. עשויה לכלול גם תחושת מחנק או מיזוג עם אחרים או זהות עצמית לא‬ ‫מספקת. לעתים קרובות נחווה כתחושת ריקנות והתחבטות, אבדן הדרך, או במקרים קיצוניים אף פקפוק‬ ‫בעצם הקיום העצמי.‬ ‫)כש(‬ ‫9. כשלון‬ ‫האמונה של מישהו/הי שנכשל, ייכשל בסופו של דבר, או שהוא חסר כישורים מיסודו בהשוואה לעמיתים שווי‬ ‫מעמד, בתחומים השגיים )בית ספר, קריירה, ספורט, וכיו"ב(. לעתים כרוכה באמונה שהוא/ היא טיפש, חסר‬ ‫מיומנות, חסר כישרון, בור, בעל מעמד נמוך, פחות מוצלח מאחרים, וכיו"ב.‬
 3. 3. ‫קורס הפרעות אישיות/ ציפי וארנון רולניק‬ ‫גבולות)סייגים( לקויים‬ ‫)מחסור בסייגים פנימיים, אחריות כלפי אחרים, או באוריינטציה של תכנון יעדים לטווח ארוך. מוביל לקושי‬ ‫בכיבוד זכויות אחרים, שתוף פעולה עם אחרים, יצירת מחויבות, או הגדרה והשגה של מטרות אישיות‬ ‫מציאותיות. טיפוסי למשפחות מתירניות, מפנקות יתר על המידה, חסרות כיוון, או משדרות רגשי עליונות –‬ ‫במקום התעמתות הולמת, משמעת, וגבולות של לקיחת אחריות, שתוף פעולה באופן הדדי, וקביעת יעדים.‬ ‫במקרים מסוימים, ייתכן שהילד לא חונך להסכין עם רמות נורמאליות של חוסר נוחות, או שלא זכה לפיקוח‬ ‫הולם, הכוונה, או הדרכה(.‬ ‫)זכ(‬ ‫01. זכויות יתר/ יוהרה‬ ‫אמונה של אדם שהוא נעלה על אחרים; ראוי לזכויות מיוחדות ופריבילגיות; או שהוא פטור מכללי ההדדיות‬ ‫העומדים בבסיס יחסים סוציאליים נורמאלים. לעתים קרובות כרוכה בדרישה תקיפה לעשות או לקבל כל חפצו,‬ ‫ללא התחשבות במגבלות המציאות, הסבירות בעיני אחרים, או העלות של השגת מטרתו לאחרים; או‬ ‫התרכזות מוגזמת בעליונות )לדוגמא, היות האדם מצליח, מפורסם, עשיר( – כדי להשיג עוצמה או שליטה‬ ‫)לוא-דווקא לצרכי תשומת לב, או אישור(. לעתים כולל תחרותיות מופרזת עם, או שתלטנות על אחרים:‬ ‫הפגנת כוחניות, אכיפת דעתו, או אכיפת התנהגות אחרים בהתאם למאוויו – ללא אמפתיה או דאגה לצרכי או‬ ‫רגשות האחרים.‬ ‫)של(‬ ‫11. שליטה עצמית לא מספקת / משמעת-עצמית‬ ‫קושי מתגבר או סירוב לנקוט שליטה עצמי מספקת ושליטה בתסכול למען השגת יעדים אישיים, או ריסון‬ ‫הביטוי המופרז של רגשות ודחפים. בצורתה הקלה יותר המטופל מפגין דגש מוגזם על הימנעות מאי-נוחות:‬ ‫הימנעות מכאב, סכסוך, עימות, אחריות, או מאמץ יתר - על חשבון הגשמה עצמית, מחויבות, או יושרה.‬
 4. 4. ‫קורס הפרעות אישיות/ ציפי וארנון רולניק‬ ‫הטלה על אחרים‬ ‫)התמקדות מוגזמת ברצונות, רגשות, ותגובות של אחרים, על חשבון צרכי העצמי – כדי לזכות באהבה‬ ‫ואישור, שמירה על תחושת השיוך, או למניעת נקמה. בדרך כלל כרוכה בדיכוי וחוסר מודעות לכעסים והנטיות‬ ‫הטבעיות של המטופל עצמו. טיפוסי למי שגדל במשפחה בה הקבלה היא מותנית: ילדים חייבים לדכא‬ ‫אספקטים חשובים של עצמם כדי להשיג אהבה, תשומת לב, ואישור(.‬ ‫)הכ(‬ ‫21. הכנעה‬ ‫ויתור מופרז על שליטה לאחרים מתוך תחושת כורח – ברך כלל כדי להימנע מכעס, נקמה, או נטישה. שתי‬ ‫הצורות העיקריות של הכנעה הינן:‬ ‫א. הכנעת צרכים: דכוי ההעדפות, החלטות, ומאוויים של המטופל.‬ ‫ב. הכנעת רגשות: דכוי בטוי רגשות, במיוחד כעס.‬ ‫בדרך כלל כרוכה בתפיסה שהמאוויים, הדעות, והרגשות של עצמך פסולים או אינם חשובים לאחרים. לעתים‬ ‫קרובות נוכח כציות מופרז, המשולב עם רגישות יתר לרגשות לכודים. על פי רוב מוביל לצבירת כעסים, הבאה‬ ‫לידי בטוי בסמפטומים של הסתגלות לקויה )כגון תקפנות סמויה ) ‪,( passive-aggressive behavior‬‬ ‫התפרצויות מצבי-רוח לא ניתנות לשליטה, סימפטומים פסיכוסומאטיים, ירידה בתחושות, העמדת פנים,‬ ‫התמכרות לסמים/אלכוהול(.‬ ‫)הק(‬ ‫31. הקרבה עצמית‬ ‫התמקדות מוגזמת על מלוי צרכי האחרים בסיטואציות יומיומיות, על חשבון ההנאה העצמית. הסיבות‬ ‫השכיחות ביותר הינן: מניעת סבל מאחרים; מניעת רגשי הנובעים מתחושת אנוכיות; או כדי לשמר קשר עם‬ ‫אחרים הנתפסים כנזקקים. נובע לעתים תכופות מרגישות חודרת לסבל של אחרים. לעתים מובילה לתחושה‬ ‫שהצרכים העצמיים לא מתמלאים ולכעס על מושא ההקרבה העצמית )חופף לקונספט התלות ההדדית(.‬ ‫)הק(‬ ‫41. צורך באישור/ צורך בהכרה‬ ‫דגש מופרז על השגת אישור, הכרה, או תשומת לב מצד אנשים, או נסיון להשתלב, על חשבון יצירת אישיות‬ ‫עצמית בטוח ואמיתית. ההערכה העצמית תלויה בעיקר בתגובות האחרים במקום שתתבסס על הנטיות‬ ‫הטבעיות של המטופל. לעתים כוללת הדגשת יתר של מעמד, הופעה, מקובלות חברתית, כסף, או השגיות –‬ ‫כאמצעים להשגת אישור, הערכה, או תשומת לב )שלא לצורך כוח או שליטה(. לעיתים מזומנות גורמת לקבלת‬ ‫לא אמתיות או מספקות ; או לרגישות יתר לדחייה.‬
 5. 5. ‫קורס הפרעות אישיות/ ציפי וארנון רולניק‬ ‫דריכות יתר ועצירת רגשות‬ ‫)הדגשה מופרזת של דיכוי רגשות ספונטאניים, דחפים, ובחירות או מילוי קפדני של כללים פנימיים קשיחים‬ ‫וצפיות לרמת ביצוע והתנהגות מוסרית – לעתים תכופות על חשבון אושר, בטוי עצמי, שלווה, יחסים קרובים,‬ ‫או בריאות. רקע משפחתי אופייני מריר, דורשני, ולעתים מעניש: רמת ביצוע, חובה, פרפקציוניזם, קיום כללים,‬ ‫הסתרת רגשות, והימנעות מטעויות גוברים על הנאה, שמחה, ורגיעה. בדרך כלל יש תחושה עמומה של‬ ‫פסימיות ודאגה – שהכל עשוי להתמוטט אם המטופל לא יהיה ערני וזהיר כל הזמן(.‬ ‫)נג(‬ ‫51. נגטיביות/ פסימיות‬ ‫פוקוס עמוק ותמידי על אספקטים שליליים של החיים )סבל, מוות, אבדן, אכזבה, עימות, אשמה, עלבון, בעיות‬ ‫לא פתורות, בעיות פוטנציאליות, בגידה, עניינים העלולים להשתבש, וכיו"ב( תוך גימוד או התעלמות‬ ‫מהאספקטים החיוביים או אופטימיים של החיים. בדרך כלל כולל צפייה מופרזת – בטווח רחב של עבודה,‬ ‫פיננסים, או מצבים בין אישיים – שבסופו של דבר דברים יסתיימו בכי רע, או שאפקטים של החיים שנראה‬ ‫כאילו הם תקינים ישתבשו בסופו של דבר. בדרך כלל כרוכה בחשש לא סביר מפני טעויות שעשויות לגרום ל:‬ ‫התמוטטות פיננסית, אבדן, השפלה, או נפילה בפח. הגזמת התוצאות בשל הפוטנציאל השלילי מביאה לכך‬ ‫שמטופלים לעיתים מזומנות מתאפיינים בדאגה כרונית, דריכות, תלונות, או חוסר החלטיות.‬ ‫)דר(‬ ‫61. דיכוי רגשות‬ ‫דיכוי מופרז של התנהגות ספונטאנית, רגשות, או תקשור – בדרך כלל כדי למנוע אי-הסכמה של אחרים,‬ ‫רגשות בושה, או אבדן שליטה על דחפים. התחומים הנפוצים ביותר של עצירת רגשות כוללים:‬ ‫)א( דיכוי של רגשות כעס תוקפנות; )ב( דיכוי של דחפים חיוביים )כגון שמחה, חיבה, הלהבות מינית, משחק(;‬ ‫)ג( קושי בהבעת פגיעות או תקשור חופשי של רגשות, צרכים וכיו"ב; או )ד( דגש מוגזם על רציונאליות תוך‬ ‫התעלמות מרגשות.‬ ‫)סט(‬ ‫71. סטנדרטים בלתי ניתנים לפשרה/ ביקורתיות יתר‬ ‫האמונה הנסתרת שצריך לשאוף ולהשיג סטנדרטים פנימיים של התנהגות וביצועים, בדרך כלל כדי להימנע‬ ‫מביקורת. תוצאה אופיינית היא תחושה של לחץ או קושי בהאטת הקצב; ובביקורתיות יתר כלפי עצמך וכלפי‬ ‫אחרים. חייב לכלול לקוי משמעותי ב: הנאה, רגיעה, בריאות, הערכה-עצמית, תחושת הישגיות, או יחסים‬ ‫מספקים.‬ ‫סטנדרטים קשיחים מתבטאים אופיינית ב: )א( פרפקציוניזם, תשומת לב מופרזת לפרטים, או הערכת חסר‬ ‫לאיכות הביצועים של המטופל יחסית לנורמה; )ב( כללים קשיחים ו "אני מוכרח" התחומים רבים של החיים,‬ ‫כולל רמה גבוהה ובלתי מציאותית מוסרית של מוסר, אתיקה, תרבות, או קיום מצוות דתיות; או )ג( עיסוק יתר‬ ‫בניהול זמן ויעילות, כדי להספיק להשיג יותר.‬ ‫)ענ(‬ ‫81. ענישות‬ ‫האמונה שאנשים צריכים להיענש על טעויות. כרוכה בנטייה לכעוס, חוסר סובלנות, ענישה, וחוסר סבלנות‬ ‫כלפי אנשים )כולל עצמך( שלא עומדים בציפיות או הסטנדרטים שלך. בדרך כלל כולל קושי לסלוח על טעויות‬ ‫שלך או של אחרים, בשל הסתייגות מהתחשבות בנסיבות מקלות, קבלת טעויות אנוש, או גלוי הזדהות רגשית.‬ ‫זכויות יוצרים 3002, ד"ר ג'פרי יונג. שיעתוק ללא הרשאה בכתב של המחבר אסורה בהחלט. לפרטים יש‬ ‫לפנות ל:‬ ‫‪Cognitive Therapy Center of New York, 36 West 44th Street, Suite 1007, New York, NY‬‬ ‫.63001‬

×