Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pune me projekt statistika

27,074 views

Published on

sdffgsd

Published in: Art & Photos
 • Dating direct: ❤❤❤ http://bit.ly/39pMlLF ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Sex in your area is here: ❶❶❶ http://bit.ly/39pMlLF ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Pune me projekt statistika

 1. 1. TEMA:STATISTIKA DHE PERPUNIMI I PYETSORIT LENDA:MATEMATIK PUNOI:ARNOLD BEQIRI XHESJAN DUZHA
 2. 2. STATISTIKA  Statistika është shkenca që studion marrjen organizimin , analizimin dhe interpretimin e ndryshimeve sasiore në zhvillimin e shoqërisë, të ekonomisë, të kulturës etj, duke mbledhur të dhëna numërore për to, të cilat grupohen e përpunohen me metoda të veçanta. Statistikë gjithashtu paraqetë tërësia e të dhënave numërore të mbledhura nga një fushë e jetës, e ekonomisë etj. Ose për një dukuri dhe të renditura sipas një kriteri të caktuar.Statistika nuk eshte degë e matematikes pro konsiderohet si nje dege e vecante per shkak te karakterit multidisiplinar.
 3. 3. 2  Degët e Statistikes  Statistika deskriptive  Statistika iduktive  Statistika eksplorative  Statistika llogaritëse  Indekset: jane tregues relativ te cilet paraqesin raportin e nivelit te caktuar te dukurive te ndryshme ne periudha te caktuara kohore. Ata mund te paraqiten si raport i dy niveleve te veçanta apo si raport i niveleve te grupuara  Ndryshe quhen edhe tregues të dinamikes sepse paraqesin krahasimin përmes faktorit kohor.
 4. 4. PYETSORI  1) CILA ESHTE LENDA JUAJ E PREFERUAR?  2) SA ESHTE MESATARJA JUAJ?  3)A DONI NDONJE NDRYSHIM NE SHKOLLEN TUAJ?  4)A DESHIRONI TE STUDIONI?  5)A JU KANE RRAHUR NDONJEHER MESUESJAI ?
 5. 5. PERGJIGJET  Pyetja 1 TABELA TIPARI MATEMATIK FIZIK HISTORI ANGLISHT GJUHE EFEKTIVI 8 10 5 8 4 EFEKTIVI I GRUMBUL LUAR 8 18 24 32 36 DENDURIA 8 36 10 36 5 36 8 36 4 36 DENDURIA E G…….. 8 36 18 36 24 36 32 36 36 36
 6. 6. GRAFIKU 58%23% 10% 9% MATEMATIKA GJUHA ANGLISHTJA BIOLOGJI HISTORI
 7. 7. PERGJIGJA  Pyetja 2 MESATARET  sTIPARI 4 5 6 7 8 9 10 EFEKTIVI 5 7 6 9 2 3 4 EFEKTIVI G…… 5 12 18 27 29 32 36 DENDURI 5 36 7 36 6 36 9 36 2 36 3 36 4 36 DENDURIA E G…… 5 36 12 36 18 36 27 36 29 36 32 36 36 36
 8. 8. GRAFIKU 40% 15% 7% 6% 7% 16% 9% 4 5 6 7 8 9 10
 9. 9. PERGJIGJA Pyetja 3 TIPARI PO JO EFEKTIVI 14 22 EFEKTIVI I GRUMBULLUAR 14 36 DENDURIA 14 36 22 36 DENDURIA E GRUMBULLUAR 14 36 36 36
 10. 10. GRAFIKU 72% 28% PO JO
 11. 11. PERGJIGJA Pyetja 4 TIPARI PO JO EFEKTIVI 32 4 EFEKTIVI I GRUMBULLUAR 32 36 DENDURIA 32 36 4 36 DENDURIA E GRUMBULLUAR 32 36 36 36
 12. 12. GRAFIKU 85% 15% PO JO
 13. 13. PERGJIGjA Pyetja5 TIPARI PO JO EFEKTIVI 2 34 EFEKTIVI I GRUMBULLUAR 2 36 DENDURIA 2 36 34 36 DENDURIA E GRUMBUlluar 2 36 36 36
 14. 14. GRAFIKU 72% 28% PO JO

×