Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Innsats eller flaks

277 views

Published on

Published in: Entertainment & Humor, Travel
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Innsats eller flaks

  1. 1. FATTIGDOM. Amerikanerne minsker velferdsstaten fordi de tror de fattige kan jobbe seg ut av fattigdommen vissde yter nok. Europa tviholder på velferdsstaten fordi folk tror rikdom skyldes flaks.Innsats eller flaks?KJETIL STORESLETTEN – professor i økonomi, Universitetet i Oslo (Aftenposten 3.12. 2010)Velferd. Denne uka har USA kortet ned Hvem har rett? Det er et åpent spørsmål. Selvoppfyllende. Det fins to mulige utfall.tidende arbeidsledige får trygd: Etter bare På den ene siden er arv og miljø (gener, I samfunn der folk flest tror at innsats girseks måneder er det slutt. Også på andre oppdragelse …) avgjørende for hvordan suksess (USA), vil de velge liten grad avområder er amerikanerne uvillige til å ha det går i livet. Den heldige er født inn i en omfordeling. Folk vil derfor yte myeen sjenerøs velferdsstat. Det finnes for rik familie som åpner døra til gode jobber, innsats – både fordi skattene er lave ogeksempel ingen sykelønnsordning, ingen mens uheldige er født inn i en alkoholisert fordi de tror det øker sannsynligheten forsosialtrygd og heller ikke et offentlig og belastet familie. Tilfeldigheter påvirker å lykkes. Siden ytelsen er høy, har flaksfinansiert helsevesen som dekker alle. også utfall som hvilken karriere du ender FOTO: JIM YOUNG/REUTERS/SCANPIX mindre betydning i dette samfunnet.Liten appetitt for omfordeling er ikke av ny opp med og hvem du gifter deg med. På Dette bekrefter folks opprinneligedato. Allerede på 1800-tallet bemerket den andre siden er det opplagt at den som oppfatning, og de ser ingen grunn til åfilosofen Toqueville at det var større vilje investerer i utdannelse og jobber hardt for endre syn på hva som driver suksess ogtil omfordeling i Europa enn i USA. å stige i gradene, vil ha gode sjanser for å om hva som er sosialt rettferdig. Amerikanske gniere? Skyldes denne lykkes i livet. På samme måte vil samfunn der folkforskjellen mellom USA og Europa at Begge kan ha rett. I følge Alesina og flest tror at suksess skyldes flaks (Europa)amerikanerne ikke bryr seg om sosial Angeletos har både amerikanere og velge en sjenerøs velferdsstat med høyerettferdighet? Tvilsomt. Mennesker i ulike europeere rett i sin tro på hva som styrer skatter og mye omfordeling. Innsatsen erland, ulike inntektsgrupper og ulike livssyn hvem som er fattige. Det vil si at flaks kan laber fordi skattene er høye og fordi folksynes å være enige om at det til en viss være viktigst i Europa og innsats viktigst i tror at suksess uansett styres av flaks. Degrad er «rettferdig» å omfordele viss USA, selv om mekanismene for hvem som erfarer, ganske riktig, at mange lykkes selvinntektsforskjeller skyldes flaks og uflaks, er rike og fattige i virkeligheten er de uten innsats. Folk styrkes derfor i sin tromen at det er ”urettferdig” å omfordele samme over hele verden. på at de rike har hatt flaks og atviss forskjellen skyldes at de rike har ytt Anta at folk ønsker et omfang på velferdsstaten er sosialt rettferdig.stor innsats. Amerikanere og europeere velferdsstaten som de oppfatter somønsker altså omfordeling fra de heldige til sosialt rettferdig og at offentlig politikk Hva er best? I den grad innsats spiller ende uheldige, men ikke fra flittige til late. bestemmes demokratisk. De som tror de rolle, vil land med høyere innsats ogsåUenighet. Det viser seg imidlertid at fattige er fattige fordi de er late, stemmer oppleve høyere gjennomsnittsinntekt.amerikanere og europeere har ganske ulik da for lite omfordeling. De er imot Dette stemmer godt overens med detoppfatning om hvorfor de fattige er fattige velferdsstaten av to grunner: fordi de faktum at USA er rikere enn alleog de rike er rike. Langt flere amerikanere oppfatter omfordeling som urettferdig, og europeiske land (med unntak av bystatenenn europeere tror at fattigdom skyldes fordi omfordeling er dyrt i den forstand at Luxembourg og oljestaten Norge).latskap og ikke uflaks. Mange oppfatter det hemmer folks innsats og dermed øker Amerikanerne ser dette som bevis på atsuksess som et resultat av innsats og tror antall fattige. De som tror på flaks en begrenset velferdsstat er best. Likevelde fattige kunne jobbe seg ut av stemmer for høye skatter og sjenerøse har ulikhetene økt kraftig i USA sidenfattigdommen viss de bare var villige til å trygdeordninger fordi de syns det er 1970, noe som til en viss grad skyldesyte tilstrekkelig innsats. Enropeere tror i rettferdig og fordi de tror den samfunns- minskingen av velferdsstaten (svakere fag-stedet at fattigdom er en felle du ikke kan messige kostnaden er lav (da antallet foreninger, flere fattige som må ut i jobbta deg ut av, og at det er tilfeldigheter som fattige ikke påvirkes av politikken). for å kunne sette mat på bordet). Den sombestemmer hvem som går i denne fella. Tenk deg videre at sannsynligheten for lever får se hvilken samfunnsmodell somIfølge World Values Survey, tror 71 prosent suksess bestemmes både av innsats og av overlever på sikt.av amerikanerne at de fattige kunne bli hell. Det betyr at dersom du ikke yter noerike viss de bare forsøkte hardt nok. Det innsats, vil det utelukkende være hellettilsvarende tallet for europeere er 40 som styrer hvem som blir rike. Menprosent. dersom du investerer og jobber veldig hardt, vil flaksen bli av mindre betydning.

×