Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentació giroscopi

478 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentació giroscopi

 1. 1. El  concepte  “Power  To  The  People”  
 2. 2. 11  de  març  de  2004  El  dia  que  els  sms  van  canviar  la  polí3ca  
 3. 3. 2010  -­‐  2011  Revolucions  al  món  àrab  –  Primavera  Àrab.  
 4. 4. #acampadabcn,  #spanishrevoluAon,   #catalanrevoluAon,  #15m…   La  seva  feina  és  canviar  el  món.  
 5. 5. El  dia  que  el  món  va  començar  a  creure  en   les  xarxes  socials   Link  a  la  no@cia  de  The  Thelegraph  
 6. 6. Unes  quantes  dades…  •  Un  68,3%  de  la  població  catalana  està  connectada  a  la  xarxa                  (Font:  Enquesta  Ins3tut  Nacional  Estadís3ca  2010)  •  80  %  dels  Barcelonins  uAlitzen  Internet  •  25  %  de  les  empreses  uAlitzen  xarxes  socials:  hNp://bit.ly/m9SiM3                  (Font:  Enquesta  Ajuntament  BCN)    
 7. 7. Qui  som?   6%   12%   !"#$%!&$%( &#)#)( 43%  18%   *+$,-.)%+/!( !*%0)( %!%0)( 21%  
 8. 8. #Quètenim?  53%   no  teniu  facebook   47%   Teniu  Facebook  
 9. 9. #Quètenim?   21%  44%   TwiNer   Youtube/Vimeo   Altres   21%   Res   15%  
 10. 10. MOLT  IMPORTANT                     PLANIFICACIÓ!      
 11. 11. Parades           1.    Observa  i  escolta         •    Què  es  diu  de  tu  a  la  xarxa?     •    En  quins  espais?     •    Quines  persones?        
 12. 12. Parades    2.  Perquè  hi  som?        •  Quins  són  els  teus  objec3us?  •  Quin  és  el  teu  públic  objec3u?  •  En  quines  xarxes  té  presència?  •  Què  vols  comunicar?  •  Crear  perfils  és  molt  fàcil,  mantenir-­‐los  no  tant  •  Pregunta’t  si  els  podràs  mantenir  •  No  és  obligatori  ser-­‐hi  ni  u3litzar  totes  les  xarxes  •  Si  no  saps  perquè  vols  ser-­‐hi  potser  no  ho  has  de  fer  servir      
 13. 13. Parades      3.  Defineix  un  pla,  una  ruta      •  En  quins  espais  socials  vols  tenir  presència?  •  Quins  missatges  vols  comunicar  i  com?  Quina   ru3na  seguiràs?  •  Sempre  que  puguis  unifica  la  imatge  i  el  nom   de  la  teva  presència  a  la  xarxa            
 14. 14. Parades      4.  Porta’l  a  terme  i  segueix  unes  ruAnes      •  Estableix  un  pe3t  pla  de  con3nguts,   què  comunicaràs,  on  i  com  •  Escolta  i  estableix  conversa  amb  els   teus  usuaris,  ells  són  la  part  central  del   teu  pla  •  Respon  les  pe3cions  dels  teus  usuaris   o  bé  directament  o  bé  derivant-­‐les    
 15. 15. Parades      5.  Atura’t  i  avalua      •  Existeixen  eines  de  monitorització   senzilles  que  et  donen  molta  informació  al   respecte  •  Analitza  el  que  s’està  parlant  de  tu  •  Interpreta  les  dades  i  defineix  si  cal  seguir   pel  mateix  camí  o  cal  prendre  noves  rutes  
 16. 16. Fem-­‐ho  bé!   Podem  disAngir  fàcilment  un  perfil   d’una   pàgina   perquè   el   perfil   en   aquest   apartat   permet   introduir   informació  personal  mentre  que  la   Les   pàgines     permeten   pàgina   no,   ja   que   té   un   apartat   filtrar   les   publicacions   especial   al   marge   esquerra,   sota   pròpies   i   les   dels   l’avatar,   especial   per   aquesta   admiradors.   funció   En   aquest   apartat,   les   pàgines   tenen   totes   les   opcions   que   inclouen,   com   per   exemple   e x t e n s i o n s   a   m o d e   d’aplicacions   (Twijer,   Flickr,   Youtube...),   també   hi   ha   els   enllaços  a  les  pàgines  FBML.   Els   perfils   tenen   “amistats”,   i   està   limitat  a  5.000  persones.   Apartat  d’informació  Les   pàgines   tenen   “likes”,   i   el   nombre  d’admiradors  és  il·∙limitat   PÀGINA   PERFIL   Marquem  les  diferències  en  vermell.  
 17. 17. Fem-­‐ho  bé!           Mala   Bona   PràcAca   PràcAca  
 18. 18. Fixem-­‐nos  què  fan  els  que  ja  hi  són…      1.  Museus      •  CCCB  •  Museu  Picasso  •  MoMA  2.  Ajuntaments  •  Barcelona  •  Vilanova  i  La  Geltrú  •  Lloret  de  Mar  
 19. 19. Fixem-­‐nos  què  fan  els  que  ja  hi  són…      3.  Teatres      •  TNC  •  L’Auditori  4.  Altres  •  Bòlit  •  CPNL  •  A  Viva  Veu  
 20. 20. Resum  de  conceptes        •  Hem  de  conceptualitzar  la  nostra  web  amb  un  objec3u  social.     •  ScannerFM   •  Blog  Barcelona.cat  •  Hem   de   potenciar   la   interacció.   Si   els   usuaris   s’adhereixen   a   la   nostra   plataforma   és   perque   els   interessa   el   què   diem.   Fem-­‐los   parlar  i  no  els  ignorem.   •  Facebook  Primavera  Sound  •  Seguim  el  principi  de  Ne#quete:   •  Són  el  conjunt  de  normes  que  regulen  el  comportament  d’un   usuari   en   una   comunitat:   Seguir   a   qui   ens   segueix,   contestar   els  dubtes,  fer  front  a  les  reclamacions,  establir  ru6nes…  
 21. 21. Resum  de  conceptes        •  És  important  que  la  nostra  pàgina  3ngui  unes  Normes  d’ús.     •  Normes  d’ús  de  L’Auditori   •  Normes  dús  de  Barcelona.cat  •  És  important  establir  vincles  entre  el  món  offline  i  el  món  on-­‐line.   •  Flashmobs   •  Xats   •  Altres  accions  interessants.  
 22. 22. Resum  de  conceptes        •  Plantem  cara  als  errors  i  a  les  queixes.     •  #turismobisbal  •  No  menyspreem  mai  un  usuari  pel  seu  nombre  de  followers.  
 23. 23. Resum  de  conceptes        •  Plantem  cara  als  errors  i  a  les  queixes.    
 24. 24. Resum  de  conceptes    •  Donar  valor  afegit  als  nostres  canals  de  xarxes  socials:         •  El  valor  de  les  llistes  de  TwiNer   •  Què   és   una   llista?   Agrupació   de   diferents   perfils   de   Twi>er   ja   sigui   per   temà6ques,   afinitat,   sectors   i   caracterís6ques   comuns.   Les   pot   fer   qualsevol   usuari  amb  els  perfils  que  vulgui  i  poden  ser  tant  públiques  com  privades.  
 25. 25. Resum  de  conceptes    •  El  Valor  de  les  eines  que  ens  facilita  Internet…         •  U3litzem  YouTube,  Vimeo…   •  Inspai   •  Ajuntament  de  Figueres   •  U3litzem  Flickr…   •  La  Primavera  a  Barcelona   •  U3litzem  Spo3fy…   •  U3litzem  plataformes  d’Streaming   •  Ustream   •  Livestream  
 26. 26. Per  saber-­‐ne  més           •  Cibernàrium   Cibernàrium   és   el   programa   de   capacitació   i   divulgació   tecnològica   de   Barcelona   Ac3va  –  Ajuntament  de  Barcelona.  Ofereix  formació  per  a  professionals  i  empreses,   així  com  ac3vitats  diniciació  a  Internet  per  a  tota  la  ciutadania.       •  Parlament  2.0   És   un   directori   online   per   a   lac3visme   polí3c   i   la   comunicació   digital,   una   eina   senzilla  per  conèixer  de  primera  mà  qui  són,  quines  eines  u3litzen  i  quin  és  lac3vitat   online  dels  diputats  i  diputades  del  Parlament  de  Catalunya,  així  com  don  són  i  de   quin  par3t.     •  Irekia   Què  és?   A  la  xarxa  
 27. 27. Gràcies  per  la  vostra  atenció   arnau@avivaveu.com   @arnausabate   @avivaveu   www.avivaveu.com  

×