Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

N.aklatiz

665 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

N.aklatiz

 1. 1. Գեղարվեստիդպրոց-պարտեզ<br />3-րդ դասարան<br />2011 <br />
 2. 2. Տի՜զ-տի՜զ ակլատիզ<br />
 3. 3. Ակլատիզ, բռնեբիբիզ,Եկարմերտուն,Կախվարերդիս: <br />Այսպեսերգելեներեխաները 100 տարիմեզանիցառաջ` ակլատիզըտաներդիկիցկախելով: Իսկի՞նչէակլատիզը. Զատիկիննախորդողմեծպասըտևումէ 49 օր` 7 շաբաթ: Այս 7 շաբաթներըհաշվելուհամարհնուցիվերգոյությունուներյուրահատուկօրացույց-շաբաթացույց` ակլատիզ, որըխորհրդանշումէտանևընտանիքիհաջողությունը։<br />
 4. 4. Սոխի, խմորիկամկարտոֆիլիվրա 7 փետուրէինխրումև 7 գույնիոլորածթելերովկախումէինառաստաղիցկամերդիկից: 7 փետուրներըխորհրդանշումէին 7 շաբաթները: Յուրաքանչյուրշաբաթվավերջումհանումէինմիփետուր:<br />
 5. 5. Տի՜զտի՜զակլատիզ,<br />Մազերդբիզ-բիզակլատիզ,<br />Մռութդգիզ-գիզակլատիզ,<br />Մռութդֆո՜ւ-ֆո՜ւակլատիզ:<br />Սոխիվրա` յոթփետուր:<br />ՅուրիԴանիելյան<br />
 6. 6. Տի՜զ-տի՜զակլատիզ,<br />Մազերդ` ահավոր, բիզ-բիզ,<br />Փետրեմազերակլատիզ, <br />Կծումարմինակլատիզ,<br />Պղպեղմատներակլատիզ, <br />Աչքերդուրախակլատիզ:<br />Գլուխըսոխ է, մազերնէլ` բիզ-բիզ:<br />ԱնահիտՎարսանյան<br />
 7. 7. Տի՜զ-տի՜զակլատիզ,<br />Կծու- մծուակլատիզ,<br />Ուրախ-մուրախակլատիզ,<br />Ուտիս-չուտիսակլատիզ:<br />Այնինչն է, որփետրավոր է ուկծու:<br />ԳևորգՀովհաննիսյան<br />
 8. 8. Տի՜զ-տի՜զակլատիզ,<br />Մազերդբիզ-բիզակլատիզ,<br />Ճիպոտովակլատիզ,<br />Թիթիզակլատիզ,<br />Պոչիկունեստի՜զ-տի՜զ,<br />Թիթիզ- միթիզակլատիզ<br />Ակլատիզ, մազերդ` բիզ:<br />Կծու-մծու է ութիթիզ: <br />Զատկինեկավ, կախվեցերդիս:<br />ՄարիաՊախուցկայա<br />
 9. 9. Քաչալ-մաչալակլատիզ,<br />Ճիպոտունեսձեռքերիդ,<br />Կծուոտքերովակլատիզ,<br />Քաչալ-պաչալակլատիզ:<br />Այնինչն է, ինչը, որձեռքինճիպոտկա, իսկոքերին`կծուպղպեղ:<br />ՌաֆայելԳեգչօղլյան<br />
 10. 10. Տի՜զ-տի՜զակլատիզ,<br />Մազերդբիզ-բիզակլատիզ:<br />Շորերդկծու, մազերդ` բմբուլուբիզ-բիզ:<br />Գլուխըսոխ է, մազերը` բմբուլ, ինքնէլ` կծու:<br />ԹովմասյանՇուշանիկ<br />
 11. 11. Տի՜զ-տի՜զակլատիզ,<br />Թիթիզ-միթիզակլատիզ,<br />Բեղերդ` կծու, մազերդ` խուճուճ,<br />Դուէլ` բիզ-բիզ, գլուխդկծուակլատիզ:<br />Մազերըբիզ-բիզ, ինքնէլկծուութիթիզ:<br />ԴոնաԹովմասյան<br />
 12. 12. Տի՜զ-տի՜զակլատիզ,<br />Համե՜ղ-համե՜ղ ակլատիզ:<br />Ունես-ունեսբեղիկներ,<br />Ուրի՜շ-ուրի՜շբեղիկներ:<br />Այն ի՞նչն է, ի՞նչը, որձեռքերիցքարերենկախված, գլխինէլորնայես, լացդկգա:<br />ԱլեքսՄանուկյան<br />
 13. 13. Տի՜զ-տի՜զակլատիզ,<br />Մազերդ` բիզ, ակլատիզ,<br />Ծտինմանակլատիզ,<br />Կծուպղպեղ, ակլատիզ,<br />Յոթփետուրովակլատիզ,<br />Փետուրկորցնողակլատիզ:<br />Յոթփետուրունիույոթշաբաթվակյանք:<br />ԷրիկՆալբանդյան<br />
 14. 14. Տի՜զ-տի՜զակլատիզ,<br />Մազերդբիզ-բիզակլատիզ,<br />Շորերչունիակլատիզ,<br />Գլուխը` սոխիցակլատիզ,<br />Միոտքունիակլատիզ,<br />Յոթմազունիակլատիզ:<br />Այնինչն է, ինչը, որգլխինյոթփետուր է ամրացվածումիոտքունի:<br />ԵվգենիաՄարտիրոսյան<br />
 15. 15. Տի՜զ-տի՜զակլատիզ,<br />Մազերդբիզակլատիզ,<br />Յոթփետուրովակլատիզ,<br />Քիթդչաղլիկակլատիզ:<br />Այն ի՞նչն է, ի՞նչը, համկծու է, համքաղցր, բայցերեխաներընրանչենսիրում:<br />ԱլեքսՄնացականյան<br />
 16. 16. Տի՜զ-տի՜զակլատիզ, <br />Բմբուլներդշողալիակլատիզ,<br />Շորդփնթիակլատիզ,<br />Աչքերդմազոտակլատիզ:<br />Այն ի՞նչ է ի՞նչը, որձեզասում է պասպահեք:<br />ՀարությունՉրաղյան<br />
 17. 17. Տի՜զ-տի՜զակլատիզ, <br />Կծու, տգեղակլատիզ:<br />Այնինչն է, ինչը, որգլուխըսոխից է:<br />ԷդուարդՋահանգիրյան<br />
 18. 18. Այն ի՞նչնէ, ի՞նչը, որիներեխաներըծաղրումեն:<br />ԱսքանազԲաբայան<br />
 19. 19. ԱրմենԲաբայան<br />
 20. 20. Տի՜զի-տի՜զիակլատիզի:<br />ԱրտյոմՎառլամով<br />Նա կծու է ումռմռան:<br />
 21. 21. ՆարեԱռաքելյան<br />Տի՜զ-տի՜զակլատիզթիթիզ,<br />Միթիզակլատիզ,<br />Ունեսքարերոտքերիդ, <br />Շատկծուես ,<br />Քիթդերկարակլատիզ:<br />Բիզ-բիզմազերով է , շատկծուութիթիզ:<br />
 22. 22. ԴավիթՇաբոյան<br />Տի՜զ-տի՜զ ակլատիզ,<br />Շորերդթթուակլատիզ,<br />Քիթդխուճուճակլատիզ,<br />Ձեռքերդփուչիկակլատիզ:<br />Այն ի՞նչն է, ի՞նչը, որթթու է ուվախեցնող:<br />
 23. 23. Տի՜զ-տի՜զակլատիզ,<br />Մազերդբիզակլատիզ,<br />Գլուխդտիզակլատիզ,<br />Բիզ-բիզ, թիթիզակլատիզ,<br />Թշերդբիզ, գիժակլատիզ:<br />Թևերունի, ձեռքերչունի,<br />Միոտքունի, կոշիկչունի<br />ՄիքայելՄնացականյան<br />

×