Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hashv. arhest

629 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Hashv. arhest

 1. 1. ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑ<br />ԿԻՍԱՄՅԱԿԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ<br />Առաջինկիսամյակ<br />2010-2011 ուստարի<br />Ծրագրիղեկավար` ԱրթուրԲլեյան<br />a.bleyan@mskh.am<br />
 2. 2. Կառուցվածքը և շարժը<br />Հունվար<br />Սեպտեմբեր<br />8 –րդդաս. – 9<br />9-րդ դաս. - 20<br />10-1 դաս. – 20<br />10-2 դաս. – 21<br />10-3 դաս. – 22<br />11-1 դաս. – 25 <br />11-2 դաս. – 25<br />11-3 դաս. – 26<br />Նախնականմասնագիտական<br /> 1-ամյա ուսուցում - 33<br />8 –րդդաս. – 10 <br />9-րդ դաս. - 22<br />10-1 դաս. – 20<br />10-2 դաս. – 21<br />10-3 դաս. – 22<br />11-1 դաս. – 23<br />11-2 դաս. – 25<br />11-3 դաս. – 27<br />Նախնականմասնագիտական<br /> 1-ամյա ուսուցում - 30 <br />
 3. 3.
 4. 4. Վերապատրաստումներ, սեմինարներ<br />ՏՀՏ վերապատրաստումներ<br />Դասավանդողներիամենշաբաթյասեմինարներ<br />Վարպետությանդասեր /վարսահարդարներ, խոհարարներ/<br />Կայքիսպասարկման, նյութերիթողարկման<br />Էլեկտրոնայինցանցերում, սոց. ցանցերումնյութերիտեղադրում<br />Նյութերիստեղծումութողարկում<br />
 5. 5. Անհատականթվայինմիջոցներ<br />
 6. 6. Սովորողիուսումնականգործունեությանկազմակերպումը<br />Ուսումնահետազոտականճամբար<br />Ուսումնականճամփորդություններ<br />Ստուգատեսներ<br />Նախագծեր<br />Միջավայրիբարելավում<br />
 7. 7. Ուսումնահետազոտականճամբար<br />Վարպետությանդասերկրթահամալիրիտարբերդպրոցներում<br />Արշավներ<br />Ներկայացումներդպրոցում<br />Մասնակցությունկրթահամալիրյանմիջոցառումներին<br />
 8. 8. Ուսումնականճամփորդություններ<br />Վանաձոր<br />Կոտայքիմարզ, ՀավունցԹառ<br />Ջերմուկ, Նորավանք /երկօրյա/<br />Սևան, «Ժայռ» հանգստիգոտի /եռօրյա/<br />Էջմիածին - Զվարթնոց<br />Սևանիթերակղզի-Դիլիջան-Գոշավանք- Գոշալիճ<br />Ապարան<br />Գառնի-Գեղարդ<br />Գառնուտաճար, Գառնուկիրճ<br />Ծաղկաձոր /երկօրյա/<br />Ամբերդ<br />Աշտարակիեկեղեցիներ<br />Բուսաբանականայգի<br />Մատենադարան<br />
 9. 9. Նախագծեր<br />ՄասնակցությունԷրեբունի- Երևանտոնակատարությանը<br />«Պարմանի» ակումբիգործունեություն<br />Հանդիպումներանվանիմարդկանցհետ<br />Թարգմանչականխմբիստեղծում<br />
 10. 10. Ստուգատեսներ<br />ՄխիթարՍեբաստացուօրեր<br />Նյութերիցուցադրություն<br />Ցուցահանդես-տոնավաճառիկազմակերպում<br />Թթու+ Expo + ավանդականհարիսա<br />Գրականներկայացում<br />Խորացվածուսուցման և մեկամյաուսուցմանվարսահարդարների և խոհարարներիմասնակցությունըկրթահամալիրիաշխատանքներինստուգատեսներիօրերին<br />
 11. 11. Միջավայրիբարելավում 2010<br />Բնագիտությանլաբորատորիայիվերանորոգում և միջնապատերիտեղադրում<br />Ջերմոցինախապատրաստականաշխատանքներ<br />Խոհանոցինորպատուհաններիտեղադրում<br />Կենդանաբուծությանլաբորատորիայիկահավորում<br />Ներքին և արտաքինբակերիբարեկարգում<br />
 12. 12. Տեխնոլոգիանդպրոցում<br />8-րդ և 9-րդ դասարաններիտեխնոլոգիա.<br />Բուսաբուծություն<br />Կենդանաբուծություն<br />Կավագործություն<br />Ատաղձագործություն<br />
 13. 13. Առավոտյանընդհանուրպարապմունք<br />15 րոպեերգ-երաժշտություն, տեսանյութերիցուցադրություն: Ընդհանուրպարապմունքինյութերըստեղծվումենմեդիամիջոցներով` սովորողների և դասավանդողներիկողմից:<br />Սննդիկազմակերպումըդպրոցում<br />Կազմակերպմանաշխատանքներում<br />ներգրավվածենխոհարար –սովորողները, պատրաստվում է որակյալ և մատչելի, խոհանոցիցօգտվումեն և’ սովորողները և’ դասավանդողները:<br />
 14. 14.
 15. 15. Հաշվետվություններ<br />Յուրաքանչյուրամիսսովորողներնուդասավանդողներըներկայացնումենհաշվետվությունները: Կիսամյակայինհաշվետվություններներկայացրելենբոլորդասավանդողները, սոց. կայքերումտեղադրվածենտեսանյութեր:<br />
 16. 16. Գնահատում<br />Ստուգատեսներ, օլիմպիադաներ, հավաքներ<br />Ամենուրբաթյացուցադրություններ<br />Տոներ, ծեսեր<br />Ուսումնահետազոտականճամբարներ<br />Կայքը /www.mskh.am/ որպեսուսուցողականմիջավայր<br />Հանրօգուտաշխատանքներ<br />Ամենամսյահաշվետվություններ<br />

×