Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

520024sv

427 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

520024sv

 1. 1. EUROPAPARLAMENTET « «« « « 1999 « « « « 2004 « «« Utskottet för utrikesfrågor, mänskliga rättigheter, gemensam säkerhet och försvarspolitik 13 januari 2004 PE 329.338/1-105 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-105 Förslag till betänkande (PE 329.338) Per Gahrton EU:s Sydkaukasienpolitik (2003/2225(INI)) Förslag till rekommendation till rådet Ändringsförslag från Olivier Dupuis Ändringsförslag 1 Ny strecksats i ingressen – med beaktande av slutsatserna från OSSE:s toppmöte i Istanbul, Or. fr Ändringsförslag från Demetrio Volcic för PSE-gruppen, Ursula Stenzel och Ursula Schleicher Ändringsförslag 2 Ny strecksats i ingressen – med beaktande av sin resolution av den 11 mars 1999 om stöd för fredsprocessen i Kaukasien, Or. en AM520024SV.doc PE 329.338/1-105 SV SV
 2. 2. Ändringsförslag från Ursula Stenzel och Ursula Schleicher Ändringsförslag 3 Strecksats 9 i ingressen – med beaktande av de senaste parlaments- och presidentvalen i Armenien och Azerbajdzjan (text utgår), Or. en Ändringsförslag från Ursula Stenzel och Ursula Schleicher Ändringsförslag 4 Strecksats 9a (ny) i ingressen – med beaktande av de omvälvningar i Georgien i november 2003 (”rosornas revolution”) som ledde till en ny president, den påföljande regeringsbildningen av den 25 januari 2004 och de parlamentsval som snart kommer att hållas, Or. de Ändringsförslag från Jules Maaten Ändringsförslag 5 Skäl A A. Alla länder i Sydkaukasien är medlemmar i Europarådet och OSSE. (text utgår) Or. nl Ändringsförslag från Arie M. Oostlander Ändringsförslag 6 Skäl A A. Alla länder i Sydkaukasien är medlemmar i Europarådet och OSSE, vilket understryker att dessa länder och Europa har ett gemensamt öde. Or. nl PE 329.338/1-105 2/32 AM520024SV.doc SV
 3. 3. Ändringsförslag från Olivier Dupuis Ändringsförslag 7 Skäl B B. Dessa länder framhåller ofta att de historiskt, kulturellt och geografiskt tillhör Europa fullt ut och att de är villiga att närma sig EU ytterligare i syfte att på sikt kunna ansöka om fullvärdigt medlemskap. Or. fr Ändringsförslag från Per Gahrton Ändringsförslag 8 Skäl B B. Dessa länder har vid flera tillfällen betonat sin inriktning mot Europa och visat ett stort intresse för att närma sig EU i syfte att på sikt kunna ansöka om medlemskap. Återupptagande av det regionala samarbetet bör betraktas som en betydelsefull åtgärd i denna riktning. Or. en Ändringsförslag från Per Gahrton Ändringsförslag 9 Skäl Ba (nytt) Ba. Sydkaukasien fungerar som brobyggare mellan Europa och Centralasien och kommer i framtiden att bli en av det utvidgade EU:s grannregioner. Länderna i regionen (Armenien, Azerbajdzjan och Georgien) ställer sig positivt till partnerskap med EU som gynnar alla parter. Or. en Ändringsförslag från Lennart Sacrédeus Ändringsförslag 10 Skäl C C. År av krig och turbulens har följts av en period av fortsatt instabilitet i området, och hittills har det bara gjorts begränsade framsteg när det gäller återuppbyggande av statsapparaten, demokratisering, stärkande av rättsstatsprincipen, säkrandet av AM520024SV.doc 3/32 PE 329.338/1-105 SV
 4. 4. religionsfriheten och ekonomiska reformer. Regionen löper fortfarande risk för att bli fast i en negativ spiral som präglas av osäkerhet och konflikter, vilket står i vägen för en hållbar utveckling och hindrar politiska reformer. Or. sv Ändringsförslag från Per Gahrton Ändringsförslag 11 Skäl Ca (nytt) Ca. Valen som hölls i de tre länderna 2003 kännetecknades av oegentligheter i omfattande skala, vilket föranledde observatörerna från OSSE, Europarådet och EU att konstatera att dessa val inte levde upp till internationella normer. Or. en Ändringsförslag från Per Gahrton Ändringsförslag 12 Skäl Cb (nytt) Cb. Presidentvalet i Georgien för en tid avlöpte enligt internationella observatörer bättre än tidigare omröstningar och visade att landets nya ledarskap förbinder sig att verka för demokrati.. Or. en Ändringsförslag från Cecilia Malmström, Ole Andreasen, Joan Vallvé och Johan Van Hecke för ELDR-gruppen Ändringsförslag 13 Skäl Ca (nytt) Ca. Bristen på respekt för demokratiska värderingar är bekymrande, liksom bristen på rättssäkerhet och grundläggande rättigheter i regionen. Ytterligare administrativa och politiska reformer behövs för att större stabilitet skall kunna garanteras. Or. en PE 329.338/1-105 4/32 AM520024SV.doc SV
 5. 5. Ändringsförslag från Per Gahrton Ändringsförslag 14 Skäl Cc (nytt) Cc. Händelserna på senare tid har ännu en gång uppdagat bräckligheten hos de georgiska institutionerna och det brådskande behovet av en plan för att konsolidera demokratin och inleda en förlikningsprocess mellan alla parter i det georgiska samhället. Or. en Ändringsförslag från Per Gahrton Ändringsförslag 15 Skäl Cd (nytt) Cd. Det är nödvändigt att skapa villkor som främjar hållbar demokratisk stabilitet i Sydkaukasien och som erbjuder incitament för ekonomisk utveckling och gränsöverskridande samarbete och denna uppgift kan inte fullföljas utan ett betydande internationellt, politiskt, diplomatiskt och ekonomiskt bistånd. Or. en Ändringsförslag från Michael Gahler Ändringsförslag 16 Skäl Ca (nytt) Ca. EU:s intressen och mål på medellång och lång sikt måste definieras, liksom medlen för att uppnå målen i det att man undviker motsägelser mellan sådan EU-politik som svarar på utmaningar från stater som är oförmögna att själva sköta sina reformer å ena sidan, och sådan EU-politik som svarar på utmaningar från svaga och vacklande stater vilka utgör ett hot mot den europeiska stabiliteten å andra sidan. Or. en AM520024SV.doc 5/32 PE 329.338/1-105 SV
 6. 6. Ändringsförslag från Arie M. Oostlander Ändringsförslag 17 Skäl Da (nytt) Da. Det faktum att konflikter och spänningar finns kvar mellan de tre berörda länderna blockerar mer långtgående ambitioner från europeisk sida. Or. nl Ändringsförslag från André Brie Ändringsförslag 18 Skäl E E. I alla de tre konfliktdrabbade områdena kan Ryssland spela en avgörande roll för att man skall nå en fredlig och hållbar lösning. Ett politisk slut på kriget i Tjetjenien är en förutsättning för att uppnå stabilitet i Kaukasien. Or. de Ändringsförslag från Per Gahrton Ändringsförslag 19 Skäl Ea (nytt) Ea. Vid OSSE:s ministermöte nyligen bekräftade EU på nytt behovet av att nå en tidig överenskommelse mellan parterna beträffande hur länge och enligt vilka modaliteter de ryska militärbaserna skall verka på georgiskt territorium. Or. en Ändringsförslag från André Brie Ändringsförslag 20 Skäl Ea (nytt) Ea. Regionen är angripen av en nedrivande utländsk intervention av makter med kontrasterande geopolitiska program som verkar för att instabiliteten skall bestå och hämmar processen för att lösa konflikten. Or. en PE 329.338/1-105 6/32 AM520024SV.doc SV
 7. 7. Ändringsförslag från André Brie Ändringsförslag 21 Skäl Eb (nytt) Eb. Kriget mot terrorism i allmänhet och kampanjen som Förenta Staterna leder i Afghanistan i synnerhet har ytterligare uppmuntrat redan förekommande tendenser till växande auktoritetstro i dessa länder. Or. en Ändringsförslag från Ursula Stenzel och Ursula Schleicher Ändringsförslag 22 Skäl F utgår Or. en Ändringsförslag från Richard Howitt Ändringsförslag 23 Skäl F F. Olika former av regionalt samarbete håller på att utvecklas, (text utgår), men vissa länder som skulle kunna ha möjlighet att vara med utesluts. Or. en Ändringsförslag från Ioannis Souladakis Ändringsförslag 24 Skäl F F. Olika former av regionalt samarbete håller på att utvecklas, t.ex. alliansen GUUAM och BSEC, som är den enda organisation inom vilken de tre länderna Georgien, Armenien och Azerbajdzjan möts regelbundet och idkar kontakter, men vissa länder som skulle kunna ha möjlighet att vara med utesluts på grund av de pågående konflikterna. AM520024SV.doc 7/32 PE 329.338/1-105 SV
 8. 8. Or. en Ändringsförslag från Per Gahrton Ändringsförslag 25 Skäl F F. Olika former av regionalt samarbete håller på att utvecklas, t.ex. alliansen GUUAM, men vissa länder som skulle kunna ha möjlighet att vara med utesluts på grund av de pågående konflikterna. EU bör finna vägar för att på tillbörligt sätt stöda sådana här former av regionalt samarbete. Or. en Ändringsförslag från Olivier Dupuis Ändringsförslag 26 Skäl H H. EU ger betydande stöd till länderna i Sydkaukasien i form av bidrag för att genomföra viktiga transport-, energi- och telekommunikationsprojekt. Stöd ges även till strukturella reformer. Det är dock beklagligt att EU hittills inte har dragit upp någon ambitiös strategi, vilket fått till följd att de tre länderna alltjämt hålls utanför initiativet för ett utvidgat europeiskt grannskap. Or. fr Ändringsförslag från Per Gahrton Ändringsförslag 27 Skäl Ha (nytt) Ha. Biståndsprogrammen INOGATE och TRACECA är av avgörande betydelse när det gäller att främja utvecklingen av ekonomiskt samarbete med och bland de sydkaukasiska staterna. Or. en PE 329.338/1-105 8/32 AM520024SV.doc SV
 9. 9. Ändringsförslag från Ursula Stenzel Ändringsförslag 28 Skäl Ha (nytt) Ha. Detta bistånd har emellertid delvis hindrats genom de demarkationslinjer som vissa av de här staterna eller deras regionala grannar dragit upp, och i synnerhet av den blockad som Azerbajdzjan och Turkiet utsätter Armenien för. Or. en Ändringsförslag från Pedro Marset Campos och Francis Wurtz Ändringsförslag 29 Skäl Ha (nytt) Ha. Detta bistånd hindras dock av Turkiets och Azerbajdzjans blockad mot Armenien. Or. fr Ändringsförslag från Per Gahrton Ändringsförslag 30 Skäl Hb (nytt) Hb. Under det kommande årtiondet blir regionen allt mer betydelsefull när det gäller energiförsörjningen till EU, som är världens största importör av olja och gas. Or. en Ändringsförslag från Marie Anne Isler Béguin och Demetrio Volcic för PSE-gruppen, Ursula Stenzel, Ursula Schleicher, Pedro Marset Campos och Francis Wurtz Ändringsförslag 31 Skäl I I. De senaste åren har EU:s humanitära bistånd till regionen minskat betydligt trots det fortsatta behovet av livsmedel, hälsovård och basvaror för internt fördrivna personer, flyktingar och invånare i konfliktområden. Förra året gav EU inget humanitärt bistånd till internt fördrivna personer och flyktingar från Armenien, Azerbajdzjan och Georgien. AM520024SV.doc 9/32 PE 329.338/1-105 SV
 10. 10. Or. fr Ändringsförslag från Per Gahrton Ändringsförslag 32 Skäl Ia (nytt) Ia. När det gäller stärkandet av internationell säkerhet kan Sydkaukasiens roll, på grund av dess geografiska läge, bli allt viktigare, men om regionen istället lämnas utanför de växande nätverken av ömsesidigt beroende och samarbete innebär det att de sydkaukasiska staterna blir mer mottagliga för den fara som exporten av instabilitet från grannregionerna utgör. Or. en Ändringsförslag från Marie Anne Isler Béguin Ändringsförslag 33 Skäl J J. EU har stora möjligheter att spela en konstruktiv roll tillsammans med de länder i Sydkaukasien som är medlemmar av Europarådet och som flera gånger visat sig beredda att på sikt närma sig Europa. EU skulle även kunna ha en roll som en civil makt med erfarenhet av att tillämpa ekonomiska incitament som är förbundna med politiska och diplomatiska initiativ, och som en aktör med förmåga att dela ansvaret för att tillsammans med andra viktiga internationella aktörer skapa demokrati, stabilitet, välstånd och ett gott grannskap. Or. fr Ändringsförslag från Olivier Dupuis Ändringsförslag 34 Skäl J J. EU har å ena sidan ett ansvar och å andra sidan stora möjligheter att spela en konstruktiv roll i regionen i egenskap av en civil makt med erfarenhet av att tillämpa ekonomiska incitament som är förbundna med politiska och diplomatiska initiativ, och som en aktör med förmåga att dela ansvaret för att tillsammans med andra viktiga internationella aktörer främja fred, säkerhet och integrering av regionens länder i EU:s strukturer. Or. fr PE 329.338/1-105 10/32 AM520024SV.doc SV
 11. 11. Ändringsförslag från Christos Zacharakis Ändringsförslag 35 Skäl L L. Frågan om att stänga kärnkraftverket i Medzamor, som är byggt i ett jordbävningsområde i Armenien, är särskilt känslig på grund av elbristen i regionen, som även beror på Turkiets och Azerbajzdjans blockad.. Man måste först bygga upp en alternativ energiförsörjning. Or. en Ändringsförslag från Lennart Sacrédeus Ändringsförslag 36 Skäl L L. Frågan om att stänga kärnkraftverket i Medzamor, som är byggt i ett jordbävningsområde i Armenien, är särskilt känslig på grund av elbristen i regionen, som förvärrats av Turkiets och Azerbajzdjans blockad. Man måste först bygga upp en alternativ energiförsörjning. Or. en Ändringsförslag från Per Gahrton Ändringsförslag 37 Skäl L L. Frågan om att stänga kärnkraftverket i Medzamor, som är byggt i ett jordbävningsområde i Armenien, är särskilt känslig på grund av elbristen i regionen. Man måste först bygga upp en alternativ energiförsörjning. En effektiv regional energimarknad måste utvecklas och förbättringar vad gäller effektiviteten hos ledningsnäten samt en politik för energisparande behövs. Or. en AM520024SV.doc 11/32 PE 329.338/1-105 SV
 12. 12. Ändringsförslag från Lennart Sacrédeus, Pedro Marset Campos och Francis Wurtz Ändringsförslag 38 Skäl La (nytt) La. Energiprojekt såsom byggandet av pipelinen mellan Baku, Tblisi och Ceyhan har lett till ytterligare spänningar, och det internationella civila samhället har kritiserat detta projekt, som anses öka instabiliteten och osäkerheten i regionen ytterligare. Or. fr Ändringsförslag från Demetrio Volcic for PSE-gruppen Ändringsförslag 39 Skäl La (nytt) La. Det internationella civila samhället har kritiserat detta projekt, som anses öka instabiliteten och osäkerheten i regionen ytterligare. Or. fr Ändringsförslag från André Brie Ändringsförslag 40 Skäl La (nytt) La. Kommissionen har tyvärr inte ("tillsvidare") införlivat de sydkaukasiska staterna inom ramen för sin politik för ett utvidgat europeiskt grannskap, och därigenom inte beaktat det faktum at regionen redan är fullständigt integrerad i befintliga europeiska och transatlantiska internationella säkerhetsorganisationer. Or. en Ändringsförslag från Olivier Dupuis Ändringsförslag 41 Punkt 1, strecksats 1 - Att fastställa en politisk EU-strategi som syftar till att driva på freds- och stabiliseringsprocesserna i Sydkaukasien och göra ytterligare insatser för att främja demokratisering, ekonomiska reformer och politisk integrering för de tre länderna i området genom bättre incitament för reformer och samarbete mellan parterna i de olika konflikterna. PE 329.338/1-105 12/32 AM520024SV.doc SV
 13. 13. Or. fr Ändringsförslag från Michael Gahler Ändringsförslag 42 Punkt 1, strecksats1 - Att driva på freds- och stabiliseringsprocesserna i Sydkaukasien samt göra ytterligare insatser för att främja demokratisering och ekonomiska reformer i området genom bättre incitament för parter i konflikt med varandra, exempelvis genom starkare associering till EU.. Or. en Ändringsförslag från Marie Anne Isler Béguin Ändringsförslag 43 Punkt 1, strecksats 1 - Att driva på freds- och stabiliseringsprocesserna i Sydkaukasien samt göra ytterligare insatser för att främja demokratisering och ekonomiska reformer i området genom bättre incitament för reformer och samarbete mellan parterna i de olika konflikterna och genom erkännande av folkmordet på armenier. Or. fr Ändringsförslag från Ursula Stenzel och Ursula Schleicher Ändringsförslag 44 Punkt 1, strecksats 1a (ny) - Att stödja det hoppingivande uppbrottet i Georgien genom demokratiseringsprogram. Or. de AM520024SV.doc 13/32 PE 329.338/1-105 SV
 14. 14. Ändringsförslag från André Brie Ändringsförslag 45 Punkt 1, strecksats1a (ny) - Att uppmana kommissionen att ytterligare stöda det narkotikabekämpningsprogram som administreras av UNDP och som är av stor betydelse för den socioekonomiska och politiska stabiliteten i Sydkaukasus. Or. en Ändringsförslag från Ioannis Souladakis Ändringsförslag 46 Punkt 1, strecksats2 - Att uppmana kommissionen att utöka EU:s biståndsprogram (text utgår). Or. en Ändringsförslag från Olivier Dupuis Ändringsförslag 47 Punkt 1, strecksats 2 - Att mot denna bakgrund uppmana kommissionen att utöka gemenskapsprogrammen och att föra en dialog med Turkiet om dess och EU:s politik och om gemensamma åtgärder för regionen. Or. fr Ändringsförslag från Per Gahrton Ändringsförslag 48 Punkt 1, strecksats2 - Att uppmana kommissionen att utöka EU:s biståndsprogram och att föra en dialog med Turkiet om dess och EU:s politik och åtgärder för regionen. Att kräva att Turkiet visar full respekt för sina förpliktelser som kandidatland och att Turkiet vidtar de åtgärder som krävs för att etablera goda grannrelationer med länderna i regionen, i synnerhet med avseende på den gradvisa återöppningen av gränsen med Armenien. PE 329.338/1-105 14/32 AM520024SV.doc SV
 15. 15. Or. en Ändringsförslag från Demetrio Volcic for PSE-gruppen och Ursula Stenzel Ändringsförslag 49 Punkt 1, strecksats 2 - Att uppmana kommissionen att utöka EU:s biståndsprogram och att föra en dialog med Turkiet om dess och EU:s politik och åtgärder för regionen. Att använda sitt inflytande för att uppmana Turkiet att så snart som möjligt häva sin blockad mot Armenien, vilken tenderar att öka de regionala spänningarna. Or. fr Ändringsförslag från Pedro Marset Campos och Francis Wurtz Ändringsförslag 50 Punkt 1, strecksats 2 - Att uppmana kommissionen att utöka EU:s biståndsprogram och att föra en dialog med Turkiet om dess och EU:s politik och åtgärder för regionen. Att uppmana de turkiska myndigheterna att häva sin blockad mot Armenien. Or. fr Ändringsförslag från Lennart Sacrédeus Ändringsförslag 51 Punkt 1, strecksats 2 - Att uppmana kommissionen att utöka EU:s biståndsprogram och att föra en dialog med Turkiet om dess och EU:s politik och åtgärder för regionen och där handelsblockader utgör ett hinder. Or. sv AM520024SV.doc 15/32 PE 329.338/1-105 SV
 16. 16. Ändringsförslag från Ursula Stenzel Ändringsförslag 52 Punkt 1, strecksats 3 - Att följa upp sin utnämning av en särskild EU-representant för Sydkaukasien som gjordes på Europaparlamentets begäran och förse honom med alla nödvändiga resurser för att han skall kunna verka på ett effektivt och synligt sätt. Därigenom skulle han få möjlighet att bidra till att både tillämpa EU:s politiska mål i regionen och anpassa politiken i de tre länderna i regionen i syfte att utveckla en gemensam syn på deras gemensamma problem. Or. de Ändringsförslag från Per Gahrton Ändringsförslag 53 Punkt 1, strecksats3 - Att följa upp sin utnämning av en särskild EU-representant för Sydkaukasien som gjordes på Europaparlamentets begäran och förse honom med alla nödvändiga resurser för att han skall kunna verka på ett effektivt och synligt sätt. Att uppmana de medlemsstater som är involverade i försöken att lösa konflikten i regionen att aktivt samarbeta med honom. Or. en Ändringsförslag från Ursula Stenzel Ändringsförslag 54 Punkt 1, strecksats 3a (ny) - Att i detta sammanhang uppmana Azerbajdzjan att inte hindra de tre ländernas försök till tillnärmning genom att kräva en lösning av konflikten i Nagorno- Karabach som villkor för detta. Or. de PE 329.338/1-105 16/32 AM520024SV.doc SV
 17. 17. Ändringsförslag från Per Gahrton Ändringsförslag 55 Punkt 1, strecksats 3a (ny) - Att finna sätt för att stöda de nya georgiska myndigheterna och tillhandahålla det politiska, ekonomiska och tekniska bistånd som behövs för att stabilisera situationen, definiera en strategi för reformer och förbereda allmänna val. Or. en Ändringsförslag från Olivier Dupuis Ändringsförslag 56 Punkt 1, strecksats 4 - Att så snart som möjligt fastställa och genomföra en strategi för politisk integration gentemot de tre republikerna i regionen och att därvid ge regionen Sydkaukasien särskild status inom den nya politiska ramen för ett utvidgat europeiskt grannskap i enlighet med principen om att man bör undvika nya skiljelinjer i Europa, att stimulera länderna i regionen att göra framsteg genom politiska och ekonomiska reformer i syfte att snabbt anta gemenskapens regelverk och att samtidigt bekräfta EU:s önskan om att i denna region inneha en roll som står i paritet med dess politiska intressen, särskilt när det gäller konfliktlösning, och med dess ekonomiska intressen. Or. fr Ändringsförslag från Joan Vallvé Ändringsförslag 57 Punkt 1, strecksats 4 - Att ge regionen Sydkaukasien särskild status inom den nya politiska ramen för ett utvidgat europeiskt grannskap i enlighet med principen om att man bör undvika nya skiljelinjer i Europa och med beaktande av att de här länderna är medlemmar av Europarådet, att stimulera länderna i regionen att göra framsteg genom politiska och ekonomiska reformer och att samtidigt bekräfta EU:s önskan om att utvidga sin politiska roll och sin roll som konfliktlösare i regionen. Or. en AM520024SV.doc 17/32 PE 329.338/1-105 SV
 18. 18. Ändringsförslag från Christos Zacharakis Ändringsförslag 58 Punkt 1, strecksats 4 - Att ge regionen Sydkaukasien särskild status inom den nya politiska ramen för ett utvidgat europeiskt grannskap i enlighet med principen om att man bör undvika nya skiljelinjer i Europa, att stimulera de länder i regionen, vars europeiska inriktning upprepade gånger bekräftats, att göra framsteg genom politiska och ekonomiska reformer och att samtidigt bekräfta EU:s önskan om att utvidga sin politiska roll och sin roll som konfliktlösare i regionen. Or. en Ändringsförslag från Ursula Stenzel, Ursula Schleicher och Demetrio Volcic för PSE-gruppen Ändringsförslag 59 Punkt 1, strecksats 4a (ny) - Att beakta det faktum, utöver oron vad gäller konfliktlösningen, att närmandet mellan EU och länderna i Sydkaukasien, vilka är medlemmar av Europarådet och vars långsiktiga europeiska inriktning fått erkännande flera gånger, kommer att möjliggöra skapandet av ett demokratiskt område av stabilitet, välstånd och god grannsämja. Or. en Ändringsförslag från Cecilia Malmström, Ole Andreasen, Joan Vallvé och Johan Van Hecke för ELDR-gruppen Ändringsförslag 60 Punkt 1, strecksats 4a (ny) - Att ha principen om fri handel, både inom regionen och med EU, som en nyckelmålsättning i de förbindelser som utvecklas med regionen Sydkaukasus och dess grannländer. Or. en PE 329.338/1-105 18/32 AM520024SV.doc SV
 19. 19. Ändringsförslag från Per Gahrton Ändringsförslag 61 Punkt 1, strecksats 5 - Att ta med frågan om de tre fredsprocesserna i Sydkaukasien i utformningen av partnerskapet mellan EU och Ryssland för att skapa den drivkraft som behövs för att bryta det nuvarande dödläget. Att inför de ryska myndigheterna ge uttryck för sin djupa oro med anledning av avsikten att ytterligare utvidga det militära samarbetet med Armenien som är en av konfliktparterna i Nagorno-Karabach. Europaparlamentet förkastar den ryske presidenten Vladimir Putins och den ryske utrikesministern Igor Ivanovs uttalanden om att Ryssland vid fara skulle kunna använda sig av föregripande attacker mot sina grannländer. Or. en Ändringsförslag från André Brie Ändringsförslag 62 Punkt 1, strecksats 5 - Att ta med frågan om de tre fredsprocesserna i Sydkaukasien och regionens framtid i utformningen av partnerskapet mellan EU och Ryssland för att skapa den drivkraft som behövs för att bryta det nuvarande dödläget och att engagera Ryssland för en långsiktig konflikthanteringspolitik. Europaparlamentet förkastar den ryske presidenten Vladimir Putins och den ryske utrikesministern Igor Ivanovs uttalanden om att Ryssland vid fara skulle kunna använda sig av föregripande attacker mot sina grannländer. Or. en Ändringsförslag från Arie M. Oostlander Ändringsförslag 63 Punkt 1, strecksats 5 - Att ta med frågan om de tre fredsprocesserna i Sydkaukasien i utformningen av partnerskapet mellan EU och Ryssland för att skapa den drivkraft som behövs för att bryta det nuvarande dödläget; Europaparlamentet förkastar den ryske presidenten Vladimir Putins och den ryske utrikesministern Igor Ivanovs uttalanden om att Ryssland vid fara skulle kunna använda sig av föregripande attacker mot sina grannländer. Att uppmana Rysslands regering att dra tillbaka landets styrkor från Georgien i enlighet med utfästelserna gentemot OSSE. AM520024SV.doc 19/32 PE 329.338/1-105 SV
 20. 20. Or. nl Ändringsförslag från Olivier Dupuis Ändringsförslag 64 Punkt 1, strecksats 5a (ny) - Att kräva att Ryska federationen respekterar de åtaganden som man gjorde inför världssamfundet vid OSSE:s toppmöte i Istanbul, genom att som första åtgärd stänga alla sina militärbaser i Georgien. Or. fr Ändringsförslag från Per Gahrton Ändringsförslag 65 Punkt 1, strecksats 5a (ny) - Att tillsammans med kommissionen utvidga Tacisprogrammen för demokrati, i synnerhet med avseende på konsolideringen av demokratiska institutioner, utvecklandet och stärkandet av det civila samhället och stödet till oberoende media. Or. en Ändringsförslag från Per Gahrton Ändringsförslag 66 Punkt 1, strecksats 5b (ny) - Att uttrycka sin oro inför de azeriska myndigheterna angående situationen avd gäller mänskliga rättigheter och mediafrihet i landet och att i synnerhet uppmana den azeriska regeringen och de behöriga myndigheterna att genomföra en fullständig, öppen och grundlig utredning av händelserna efter presidentvalet den 15 oktober 2003. Or. en PE 329.338/1-105 20/32 AM520024SV.doc SV
 21. 21. Ändringsförslag från André Brie Ändringsförslag 67 Punkt 1, strecksats 6 - Att vidta åtgärder med anledning av Europaparlamentets förslag om att utveckla en stabilitetspakt för Sydkaukasien, inte som ett instrument för att övervinna det aktuella dödläget utan som något att uppnå i en situation efter en överenskommelse, och att dra lärdom av de erfarenheter som gjorts från stabilitetspakten för sydöstra Europa. Denna pakt bör inbegripa grannländer och andra viktiga aktörer i regionen och utbrytarregionerna bör göras delaktiga på lämpligt sätt. Or. en Ändringsförslag från Richard Howitt Ändringsförslag 68 Punkt 1, strecksats 6 - Att vidta åtgärder med anledning av Europaparlamentets förslag om att hjälpa länderna i regionen med att utveckla en stabilitetspakt för Sydkaukasien och att dra lärdom av de erfarenheter som gjorts från stabilitetspakten för sydöstra Europa. Denna pakt bör inbegripa grannländer och andra viktiga aktörer i regionen och utbrytarregionerna bör göras delaktiga på lämpligt sätt. Or. en Ändringsförslag från Ursula Stenzel och Ursula Schleicher Ändringsförslag 69 Punkt 1, strecksats 6 - Att vidta åtgärder med anledning av Europaparlamentets förslag om att utveckla en stabilitetspakt för Sydkaukasien och att dra lärdom av de erfarenheter som gjorts från stabilitetspakten för sydöstra Europa. Denna pakt bör inbegripa grannländer, under förutsättning att de dessförinnan har löst sina egna konflikter med länderna i Sydkaukasus, detta gäller särskilt Turkiet, och andra viktiga aktörer i regionen och utbrytarregionerna bör göras delaktiga på lämpligt sätt. Or. en AM520024SV.doc 21/32 PE 329.338/1-105 SV
 22. 22. Ändringsförslag från Lennart Sacrédeus Ändringsförslag 70 Punkt 1, strecksats 6 - Att vidta åtgärder med anledning av Europaparlamentets förslag om att utveckla en stabilitetspakt för Sydkaukasien och att dra lärdom av de erfarenheter som gjorts från stabilitetspakten för sydöstra Europa. Denna pakt bör inbegripa grannländer, under förutsättning att de dessförinnan har löst sina egna konflikter med länderna i Sydkaukasus, detta gäller särskilt Turkiet som bör erkänna folkmordet på armenierna, och andra viktiga aktörer i regionen och utbrytarregionerna bör göras delaktiga på lämpligt sätt. Or. en Ändringsförslag från Pedro Marset Campos och Francis Wurtz Ändringsförslag 71 Punkt 1, strecksats 6 - Att vidta åtgärder med anledning av Europaparlamentets förslag om att utveckla en stabilitetspakt för Sydkaukasien och att dra lärdom av de erfarenheter som gjorts från stabilitetspakten för sydöstra Europa. Denna pakt bör inbegripa grannländerna, förutsatt att dessa länder först löser sina konflikter med länderna i Sydkaukasien. Exempelvis kan konflikten med Turkiet lösas om folkmordet på armenier erkänns. Dessutom bör andra viktiga aktörer i regionen och ”utbrytarregionerna” göras delaktiga på lämpligt sätt. Or. fr Ändringsförslag från Joan Vallvé Ändringsförslag 72 Punkt 1, strecksats 6 - Att vidta åtgärder med anledning av Europaparlamentets förslag om att utveckla en stabilitetspakt för Sydkaukasien och att dra lärdom av de erfarenheter som gjorts från stabilitetspakten för sydöstra Europa. Denna pakt bör inbegripa grannländer och andra viktiga aktörer i regionen och territorier med utbrytarpretentioner bör göras delaktiga på lämpligt sätt. Or. en PE 329.338/1-105 22/32 AM520024SV.doc SV
 23. 23. Ändringsförslag från Lennart Sacrédeus, Ursula Stenzel, Ursula Schleicher och Demetrio Volcic för PSE-gruppen Ändringsförslag 73 Punkt 1, strecksats 6a (ny) - Att stöda Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) och Förenta nationerna i deras försök att lösa de regionala konflikterna som befinner sig i ett fruset läge. Or. en Ändringsförslag från Cecilia Malmström, Ole Andreasen, Joan Vallvé och Johan Van Hecke för ELDR-gruppen Ändringsförslag 74 Punkt 1, strecksats 6a (ny) - Att med noggrannhet, tillsammans med kommissionen, följa utvecklingen i Georgien och att tillhandahålla myndigheterna allt det finansiella och tekniska bistånd som krävs för att stödja, stabilisera och återuppbygga institutionerna och formulera en strategi för reformer samt förbereda kommande val, i synnerhet omvalet av parlament denna vår. Or. en Ändringsförslag från Ioannis Souladakis Ändringsförslag 75 Punkt 1, strecksats 6a (ny) - Att av de tre länderna Armenien, Azerbajdzjan och Georgien, som behöver utländska investeringar för sin utveckling, kräva att de skapar en stark och öppen rättslig ram som garanterar dessa investeringar, och att helt och fullt stöda sådana initiativ från deras sida. Or. en AM520024SV.doc 23/32 PE 329.338/1-105 SV
 24. 24. Ändringsförslag från Pedro Marset Campos, Francis Wurtz och Ursula Stenzel Ändringsförslag 76 Punkt 1, strecksats 7 - Att i detta sammanhang uppmana kommissionen att inrätta program för partnersamverkan mellan å ena sidan Nagorno-Karabach, Sydossetien och Abchazien och å andra sidan regioner med särskild status i EU-länderna så att det blir möjligt att utbyta erfarenheter och finna konkreta lösningar (text utgår). Or. fr Ändringsförslag från Ursula Stenzel och Ursula Schleicher Ändringsförslag 77 Punkt 1, strecksats 7 - Att i detta sammanhang uppmana kommissionen att inrätta program för partnersamverkan mellan Nagorno-Karabach, Sydossetien och Abchazien å ena sidan och regioner med särskild status i EU-länderna å andra sidan, så att det blir möjligt att utbyta erfarenheter och finna konkreta lösningar som följer principen om territoriell integritet för de berörda länderna och minoriteters rätt till självstyre. Or. en Ändringsförslag från Joan Vallvé Ändringsförslag 78 Punkt 1, strecksats 7 - Att i detta sammanhang uppmana kommissionen att inrätta program för (text utgår) politisk dialog mellan territorier med utbrytningstendenser och regioner med särskild status i EU-länderna så att det blir möjligt att utbyta erfarenheter och finna konkreta lösningar som följer principen om territoriell integritet för de berörda länderna och minoriteters rätt till självstyre. Or. en PE 329.338/1-105 24/32 AM520024SV.doc SV
 25. 25. Ändringsförslag från Per Gahrton Ändringsförslag 79 Punkt 1, strecksats 7a (ny) - Att inom ramen för den stabilitetspakt som föreslagits främja ekonomiskt samarbete på området för sänkande av handelshindren, energiutveckling, transport- och kommunikationsnätverk, ökad rörelsefrihet för personer, förbättrad gränsförvaltning, åtgärder mot gränsöverskridande brottslighet och samarbete i miljöfrågor. Europaparlamentet anser att framsteg inom dessa områden å ena sidan, och när det gäller direkta säkerhetsfrågor å andra sidan, ömsesidigt skulle kunna stärka varandra. Or. en Ändringsförslag från Cecilia Malmström, Ole Andreasen, Joan Vallvé och Johan Van Hecke för ELDR-gruppen Ändringsförslag 80 Punkt 1, strecksats 7a (ny) - Att se till att Europeiska investeringsbanken också beviljar lån till länder i Sydkaukasus, i synnerhet för projekt till stöd för små och medelstora företag och för hållbara investeringar i infrastruktur. Or. en Ändringsförslag från Olivier Dupuis Ändringsförslag 81 Punkt 1, strecksats 7a (ny) - Att anta en gemensam åtgärd som syftar till att ge georgierna fördelar av förfarandena, till exempel möjlighet att beviljas tremånaders turistvisum till EU. Or. fr Ändringsförslag från Olivier Dupuis Ändringsförslag 82 Punkt 1, strecksats 7b (ny) - Att uppmana kommissionen att prioritera en förstärkning av program som ger AM520024SV.doc 25/32 PE 329.338/1-105 SV
 26. 26. studenter från sydkaukasiska tredje länder möjlighet att studera vid EU:s universitet och högskolor. Or. fr Ändringsförslag från Ioannis Souladakis Ändringsförslag 83 Punkt 1, strecksats 8 - Att överväga ekonomiskt stöd till utveckling av energiförsörjningssystemen i regionen, särskilt när det gäller Armenien och Georgien, med beaktande av den politik som EU fört vad gäller kärnreaktorer av sovjetisk typ i Litauen, Slovakien och Bulgarien, särskilt vad gäller kärnkraftverket Medzamor.. Or. en Ändringsförslag från Per Gahrton Ändringsförslag 84 Punkt 1, strecksats 8a (ny) - Att till fullo beakta vikten av att EU fortsättningsvis stöder upprättandet av nätverk för energi, transport och telekommunikation i regionen. Or. en Ändringsförslag från Pedro Marset Campos och Francis Wurtz Ändringsförslag 85 Punkt 1, strecksats 8a (ny) - Att skapa särskilda mekanismer för att kompensera Armenien för dess inklämda läge och för det faktum att landet inte omfattas av de regionala energitransportprojekten. Or. fr PE 329.338/1-105 26/32 AM520024SV.doc SV
 27. 27. Ändringsförslag från Ioannis Souladakis Ändringsförslag 86 Punkt 1, strecksats 9 - Att ta full hänsyn till den strategiska betydelsen av området för transport av kaspisk olja till Svarta havet, Medelhavet och andra ställen och de relevanta pipeline- programmen i detta avseende, och att uppmana de berörda länderna att följa kraven i EU:s direktiv om miljökonsekvensbedömning i projektet. Or. en Ändringsförslag från Olivier Dupuis Ändringsförslag 87 Punkt 1, strecksats 9 - Att ta full hänsyn till den strategiska betydelse som EU tillmäter energifrågan i Sydkaukasienområdet, och särskilt pipelinen mellan Baku, Tbilisi och Ceyhan, och att uppmana de berörda länderna att följa kraven i EU:s direktiv om miljökonsekvensbedömning i projektet. Or. fr Ändringsförslag från Christos Zacharakis Ändringsförslag 88 Punkt 1, strecksats 9 - Att ta full hänsyn till den strategiska betydelsen av pipelinen mellan Baku, Tbilisi och Ceyhan, och att uppmana de berörda länderna att följa kraven i EU:s direktiv om miljökonsekvensbedömning i projektet samt att undvika alla sådana åtgärder som kan leda till ytterligare instabilitet och osäkerhet i regionen. Or. en Ändringsförslag från Demetrio Volcic för PSE-gruppen Ändringsförslag 89 Punkt 1, strecksats 9 - Att ta full hänsyn till den strategiska betydelsen av pipelinen mellan Baku, Tbilisi och Ceyhan, och att uppmana de berörda länderna att följa kraven i EU:s direktiv om AM520024SV.doc 27/32 PE 329.338/1-105 SV
 28. 28. miljökonsekvensbedömning i projektet. Att uppmana länderna i regionen att främja ett öppet samarbete som inte utesluter något land när det gäller användningen av energiresurser och dragningen av pipelinerna, så att man effektivt bidrar till att återupprätta stabiliteten i regionen. Or. fr Ändringsförslag från Ioannis Souladakis Ändringsförslag 90 Punkt 1, strecksats 9a (ny) - Att stöda utvecklingen och stabiliteten i Armenien, Azerbajdzjan och Georgien och att avhålla sig från alla former av inblandning i konflikter som baserar sig på oljans betydelse i regionen. Or. en Ändringsförslag från Olivier Dupuis Ändringsförslag 91 Punkt 1, strecksats 10 - Att tillsammans med kommissionen se till att gemenskapsinstrumenten för att förhindra konflikter och GUSP-mekanismerna för de s.k. Petersbergsuppdragen används fullt ut och med inriktning på humanitär hjälp till internt fördrivna personer och flyktingar, minröjning, livsmedelssäkerhet, vattenförsörjning och miljön. Man måste emellertid se till att de befintliga internationella mekanismerna för konfliktlösning och försoning inte överlappar varandra. Or. fr Ändringsförslag från Per Gahrton Ändringsförslag 92 Punkt 1, strecksats 10 - Att tillsammans med kommissionen se till att gemenskapsinstrumenten för att förhindra konflikter används fullt ut och med inriktning på humanitär hjälp till internt fördrivna personer och flyktingar, minröjning, livsmedelssäkerhet, vattenförsörjning och miljön. Man måste emellertid se till att de befintliga internationella mekanismerna för konfliktlösning och försoning inte överlappar varandra. Europaparlamentet understryker att befintliga överenskommelser och förpliktelser i anslutning till PE 329.338/1-105 28/32 AM520024SV.doc SV
 29. 29. konfliktzoner samt säkerhetsarrangemang måste respekteras. Or. en Ändringsförslag från Per Gahrton Ändringsförslag 93 Punkt 1, strecksats 10a (ny) - Att uttrycka oro över Rysslands beslut för en tid sedan om att underlätta visabestämmelserna för invånare från Adzjarien, utan att först ha hört de georgiska myndigheterna, och över arrangemangen nyligen för att påskynda processen för beviljande av ryskt medborgarskap åt invånare i Abchazien och Adzjarien. Or. en Ändringsförslag från Ursula Stenzel Ändringsförslag 94 Punkt 1, strecksats 10a (ny) - Att finna en övergripande lösning på flyktingproblematiken eftersom den berör alla länder i regionen. Or. de Ändringsförslag från Per Gahrton Ändringsförslag 95 Punkt 1, strecksats 12 - Att politiskt och ekonomiskt stöda planen som utgör ett första åtgärdspaket för att lösa konflikten och etablera samarbete, enligt vilken armeniska beväpnade styrkor bör dra sig tillbaka från fem ockuperade områden i Azerbajdzjan (Fizuli, Djabrail, Zangilan, Gubadly och Agdam) samt att järnvägslinjen Baku-Nachitjevan-Jerevan återuppbyggs och därigenom göra rehabiliteringen av dessa områden möjlig och skapa nödvändiga villkor för azeriska internt fördrivna personer att återvända hem. Or. en AM520024SV.doc 29/32 PE 329.338/1-105 SV
 30. 30. Ändringsförslag från Olivier Dupuis Ändringsförslag 96 Punkt 1, strecksats 12 - Att föreslå ekonomiskt stöd till att modernisera den georgiska delen av vägförbindelsen mellan Tblisi och Jerevan och den georgiska delen av vägförbindelsen mellan Tblisi och Groznyj samt till att återuppbygga järnvägsinfrastrukturen i Armenien och i Georgien och förbättra förbindelserna med grannländerna. Detta bör åtföljas av ett gradvist återvändande av azeriska internt fördrivna personer till de ockuperade territorierna som ett första steg på väg mot en slutlig lösning på frågan om Nagorno-Karabach. Or. fr Ändringsförslag från Ursula Stenzel och Ursula Schleicher Ändringsförslag 97 Punkt 1, strecksats 12 - Att föreslå ekonomiskt stöd till återuppbyggnad av järnvägsinfrastrukturen i Armenien och förbättring av förbindelserna med grannländerna. (text utgår) Or. en Ändringsförslag från Per Gahrton Ändringsförslag 98 Punkt 1, strecksats 12a (ny) - Att utveckla program under många ordförandeskap om samarbete med de sydkaukasiska staterna i rättsliga frågor och inrikesfrågor, med betoning på bekämpningen av terrorism, organiserad brottslighet, narkotikahandel, handel med handeldvapen, kidnappningar och annan brottslig verksamhet med ansenliga destabiliserande konsekvenser som leder till osäkerhet och försvagande av statliga och sociala strukturer. Or. en PE 329.338/1-105 30/32 AM520024SV.doc SV
 31. 31. Ändringsförslag från Per Gahrton Ändringsförslag 99 Punkt 1, strecksats 12b (ny) - Att välkomna enskilda medlemsstaters bistånd vad gäller stärkandet av gränskontroller, skatteindrivning, tullfrågor och bekämpning av korruption och terrorism. Europaparlamentet tror att medlemsstater som nyligen själv upplevt övergång till demokrati och fungerande marknadsekonomi kan bidra med särskilt värdefull hjälp och rådgivning och föreslår att denna potential utnyttjas. Or. en Ändringsförslag från Arie M. Oostlander Ändringsförslag 100 Punkt 1, strecksats 12a (ny) - Att uppmana Turkiet att normalisera sina förbindelser med Armenien och öppna gränsen, så att Turkiet kan spela en mer aktiv roll i Kaukasienregionen. Or. nl Ändringsförslag från Per Gahrton Ändringsförslag 101 Punkt 1, strecksats 12c (ny) - Att påminna de tre sydkaukasiska republikerna, i synnerhet Azerbajdzjan och Georgien som har ingått reciproka bilaterala immunitetsavtal med Förenta staterna, om att stöd för Internationella brottmålsdomstolen utgör ett viktigt element i samarbetet med EU. Or. en Ändringsförslag från Ursula Stenzel, Ursula Schleicher, Pedro Marset Campos och Francis Wurtz Ändringsförslag 102 Punkt 1, strecksats 12a (ny) - Att inrätta vissa specifika instrument för kulturellt och vetenskapligt samarbete med länderna i Sydkaukasus inom ramen för partnerskaps- och samarbetsavtalen som AM520024SV.doc 31/32 PE 329.338/1-105 SV
 32. 32. ingåtts med dessa stater. Europaparlamentet anser därför att om EU till exempel engagerade sig i det armeniska CANDEL-projektet så vore det en uppmuntrande signal för detta projekt vilket huvudsakligen berört europeiska vetenskapliga grupper. Or. en Ändringsförslag från Christos Zacharakis Ändringsförslag 103 Punkt 1, strecksats 12a (ny) - Att främja kulturellt och vetenskapligt samarbete med länderna i Sydkaukasusregionen i samband med de avtal om partnerskap och samarbete som undertecknats med dessa länder, inbegripet en involvering från EU:s sida i det armeniska CANDEL-projektet, i syfte att uppmuntra detta intressanta perspektiv. Or. en Ändringsförslag från Cecilia Malmström, Ole Andreasen, Joan Vallvé och Johan Van Hecke för ELDR-gruppen Ändringsförslag 104 Punkt 1, strecksats13a (ny) - Att tillhandahålla tekniskt och ekonomiskt bistånd för förrättande av val och för valobservation i regionen. Or. en Ändringsförslag från Per Gahrton Ändringsförslag 105 Punkt 2 2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna rekommendation till rådet och, för kännedom, till kommissionen, Förenta nationerna, OSSE och Europarådet samt till regeringarna och parlamenten i Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Ryssland, Turkiet och Iran. Or. en PE 329.338/1-105 32/32 AM520024SV.doc SV

×