495680sv

583 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

495680sv

 1. 1. EUROPAPARLAMENTET ««« « « 1999 « « « « 2004 « «« Utskottet för utrikesfrågor, mänskliga rättigheter, gemensam säkerhet och försvarspolitik 15 april 2003 PE 320.271/1-1 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-1 Förslag till betänkande (PE 320.271) Arie M. Oostlander Turkiets ansökan om medlemskap i EU (KOM(2002) 700 – C5-0613/2000 –2000/2014(COS)) Förslag till resolution Ändringsförslag från Joost Lagendijk, Daniel Marc Cohn-Bendit, Matti Wuori, Per Gahrton, Marie Anne Isler Béguin för Verts/ALE-gruppen och Andrew Nicholas Duff Ändringsförslag 1 Punkt 1 1. Europaparlamentet välkomnar de reformer som Turkiet har genomfört sedan oktober 2001, särskilt som dessa betraktas av befolkningen som viktiga förbättringar. Europaparlamentet uppmanar Turkiet att fortsätta med dessa reformer vilka den anser kan bedömas enbart på grundval av genomförandet. Europaparlamentet understryker att det krävs en politisk vilja att genomföra statsreformer, i synnerhet vad gäller statens förhållande till samhället i övrigt och till dess respekt för de mänskliga rättigheterna. Or. en Ändringsförslag från Olivier Dupuis Ändringsförslag 2 Punkt 1 1. Europaparlamentet lägger stor vikt vid Turkiets politiska vilja att förändra statens struktur och dess förhållande till medborgarna, att tillämpa de mänskliga AM495680SV.doc PE 320.271/1-1 SV SV
 2. 2. rättigheterna på ett mer konsekvent sätt och att reformera styrelseskicket, vilket är väsentligt i processen på vägen mot EU-medlemskap. Or. fr Ändringsförslag från Baroness Nicholson of Winterbourne, Bob van den Bos, Cecilia Malmström, Ole Andreasen och Andrew Nicholas Duff för ELDR-gruppen Ändringsförslag 3 Punkt 1 1. Europaparlamentet lägger stor vikt vid Turkiets politiska vilja att genomföra omfattande förändringar när det gäller statens struktur, förhållandet till samhället, anpassningen av de mänskliga rättigheterna och styrelseskicket, vilket är väsentligt i processen på vägen mot EU-medlemskap. Or. en Ändringsförslag från Jo Leinen Ändringsförslag 4 Punkt 1 1. Europaparlamentet lägger stor vikt vid Turkiets politiska vilja att genomföra (text utgår) förändringar när det gäller statens struktur, förhållandet till samhället, anpassningen av de mänskliga rättigheterna (text utgår), vilket är väsentligt i processen på vägen mot EU-medlemskap. Or. de Ändringsförslag från Geoffrey Van Orden Ändringsförslag 5 Punkt 1 1. Europaparlamentet lägger stor vikt vid Turkiets politiska vilja att fortsätta sitt praktiska reformarbete som ett led i strävan mot EU-medlemskap. Or. en Ändringsförslag från Véronique De Keyser PE 320.271/1-1 2/81 AM495680SV.doc SV
 3. 3. Ändringsförslag 6 Punkt 1 1. Europaparlamentet lägger stor vikt vid Turkiets politiska vilja att genomföra genomgripande förändringar när det gäller statens struktur, förhållandet till samhället, tillämpningen av de mänskliga rättigheterna och styrelseskicket, vilket är väsentligt i processen på vägen mot EU-medlemskap. Or. fr Ändringsförslag från Gerardo Galeote Quecedo Ändringsförslag 7 Punkt 1 1. Europaparlamentet lägger stor vikt vid Turkiets politiska vilja att fortsätta att reformera statens struktur, förhållandet till samhället, tillämpningen av de mänskliga rättigheterna och styrelseskicket, vilket är väsentligt i processen på vägen mot EU- medlemskap. Or. es Ändringsförslag från Baroness Nicholson of Winterbourne, Cecilia Malmström, Andrew Nicholas Duff och Ole Andreasen för ELDR-gruppen Ändringsförslag 8 Punkt 1a (ny) 1a. Europaparlamentet välkomnar Europeiska rådets beslut från dess möte i Köpenhamn i december 2002 om att utan dröjsmål inleda anslutningsförhandlingar mellan Europeiska unionen och Turkiet om rådet i december 2004 bedömer att Turkiet uppfyller de politiska Köpenhamnskriterierna. Or. en Ändringsförslag från Gerardo Galeote Quecedo Ändringsförslag 9 Punkt 2 2. Europaparlamentet inser att det härvid handlar om en (text utgår) reformprocess som kommer att pågå under en lång tid framöver. Turkiet kommer även i framtiden att ställas inför avgörande val. Det kommer även fortsättningsvis att vara nödvändigt med europeisk hjälp i denna process. Därför är det viktigt att denna hjälp utökas. Or. es AM495680SV.doc 3/81 PE 320.271/1-1 SV
 4. 4. Ändringsförslag från Jürgen Schröder Ändringsförslag 10 Punkt 2 2. Europaparlamentet inser att det härvid handlar om en långvarig reformprocess som innebär att Turkiet ställs inför avgörande val, som eventuellt ändrar dess identitet, och att det kommer att bli nödvändigt med europeisk hjälp i denna process. Or. de Ändringsförslag från Baroness Nicholson of Winterbourne, Bob van den Bos, Cecilia Malmström, Andrew Nicholas Duff och Ole Andreasen för ELDR-gruppen Ändringsförslag 11 Punkt 3 3. Europaparlamentet understryker att Europeiska unionen framför allt baseras på de politiska värden som kommer till uttryck i rättsstatsprincipen, de mänskliga rättigheterna och minoriteternas rättigheter samt religions- och samvetsfriheten, men anser att inget enskilt samfund har ensamrätt på dessa värden. Or. en Ändringsförslag från André Brie Ändringsförslag 12 Punkt 3 3. Europaparlamentet framhåller att en atmosfär av ömsesidigt förtroende bör skapas mellan Turkiet och Europeiska unionen så att Turkiet inte betraktar unionen som en ”exklusiv kristen klubb” utan som en värdegemenskap med framför allt långtgående respekt för frihet, demokrati och mänskliga rättigheter och tolerans i fråga om religion och kultur och så att det framgår klart att inga formella, kulturella eller religiösa villkor ligger i vägen för en EU-anslutning. Or. de Ändringsförslag från Pernille Frahm Ändringsförslag 13 Punkt 3 3. Europaparlamentet betonar att Europeiska unionen syftar till att skapa samhällen som utgår från respekten för mänskliga, politiska och kulturella rättigheter, och uppmanar Turkiet att åstadkomma verkliga förändringar inom dessa områden. PE 320.271/1-1 4/81 AM495680SV.doc SV
 5. 5. Or. en Ändringsförslag från Olivier Dupuis Ändringsförslag 14 Punkt 3 3. Europaparlamentet erkänner att Europeiska unionens politiska värden (text utgår) mycket väl kan accepteras och försvaras av ett samhälle som huvudsakligen är islamiskt. Or. fr Ändringsförslag från Joost Lagendijk, Daniel Marc Cohn-Bendit, Matti Wuori, Per Gahrton och Marie Anne Isler Béguin för Verts/ALE-gruppen Ändringsförslag 15 Punkt 3 3. Europaparlamentet erkänner att Europeiska unionens politiska värden framför allt baseras på Europas judisk-kristna och humanistiska kultur, men att man inte har någon ensamrätt på dessa universella värden. Därför anser parlamentet att det inte finns några principiella skäl att invända mot att ett land blir medlem i EU vars befolkning till övervägande del är muslimsk. Or. en Ändringsförslag från Cristina Gutiérrez Cortines och Alejo Vidal-Quadras Roca Ändringsförslag 16 Punkt 3 3. Europaparlamentet erkänner att Europeiska unionens politiska värden (text utgår) baseras på demokrati, tolerans och rättsstatsprincipen som utgör en garanti för att Europas judisk-kristna och humanistiska majoritetskultur kan existera sida vid sida med andra europeiska minoritetskulturer. Ingen enskild kultur har någon ensamrätt på dessa värden. Därför anser parlamentet att dessa värden mycket väl kan accepteras och försvaras av ett samhälle som huvudsakligen är islamiskt. Or. es Ändringsförslag från Hannes Swoboda och Giorgos Katiforis AM495680SV.doc 5/81 PE 320.271/1-1 SV
 6. 6. Ändringsförslag 17 Punkt 3 3. Europaparlamentet erkänner att (text utgår) man inte har någon ensamrätt på politiska värden och anser (text utgår) att EU:s värden mycket väl kan accepteras och försvaras av ett samhälle som huvudsakligen är islamiskt. Or. en Ändringsförslag från Véronique De Keyser Ändringsförslag 18 Punkt 3 3. Europaparlamentet erkänner att Europeiska unionens politiska värden framför allt baseras på Europas (text utgår) humanistiska kultur, men att man inte har någon ensamrätt på dessa värden. Därför anser parlamentet att dessa värden mycket väl kan accepteras och försvaras av ett samhälle som huvudsakligen är islamiskt. Or. fr Ändringsförslag från Jürgen Schröder Ändringsförslag 19 Punkt 3 3. Europaparlamentet erkänner att Europeiska unionens politiska värden framför allt baseras på Europas judisk-kristna och humanistiska kultur, men att man inte har någon ensamrätt på dessa värden. Därför anser parlamentet att dessa värden mycket väl kan och måste accepteras och försvaras av ett samhälle som huvudsakligen är islamiskt. Or. de Ändringsförslag från Joost Lagendijk, Daniel Marc Cohn-Bendit, Matti Wuori, Per Gahrton, Marie Anne Isler Béguin för Verts/ALE-gruppen och Andrew Nicholas Duff Ändringsförslag 20 Punkt 4 utgår Or. en Ändringsförslag från Gerardo Galeote Quecedo PE 320.271/1-1 6/81 AM495680SV.doc SV
 7. 7. Ändringsförslag 21 Punkt 4 4. Europaparlamentet välkomnar de reformer som genomförts sedan oktober 2001, i synnerhet eftersom dessa betraktas av befolkningen som viktig förbättring och eftersom de ger viktiga signaler om Turkiets strävanden att uppnå Köpenhamnskriterierna. Or. es Ändringsförslag från Joost Lagendijk, Daniel Marc Cohn-Bendit, Matti Wuori, Per Gahrton, Marie Anne Isler Béguin för Verts/ALE-gruppen och Andrew Nicholas Duff Ändringsförslag 22 Punkt 5 utgår Or. en Ändringsförslag från André Brie Ändringsförslag 23 Punkt 5 5. Europaparlamentet uppmanar Turkiet att fortsätta med de reformer som inleddes 2001 och anser att för att kunna undanröja de för närvarande delvis stora bristerna krävs mer tid eftersom denna process inte enbart kommer att kunna genomföras genom lagändringar och institutionella förändringar utan även kräver ändrad inställning och ändrat förhållningssätt såväl hos företrädare för staten som hos tjänstemän i beslutsfattande ställning. För att skapa permanenta rättsregler uppmanar därför Europaparlamentet EU-kommissionen att, utöver det planerade stödet inför anslutningen engagera sig i motsvarande utbildningsprogram. Or. de Ändringsförslag från Baroness Nicholson of Winterbourne, Bob van den Bos, Cecilia Malmström, Andrew Nicholas Duff och Ole Andreasen Ändringsförslag 24 Punkt 6 6. Europaparlamentet välkomnar kommissionens antagande av det reviderade partnerskapet för anslutning, och uppmanar Turkiet att göra sitt yttersta för att snarast möjligt genomföra alla de nödvändiga reformer som motsvarar de prioriteringar som anges i detta. AM495680SV.doc 7/81 PE 320.271/1-1 SV
 8. 8. Or. en Ändringsförslag från Arie M. Oostlander Ändringsförslag 25 Punkt 6a (ny) 6a. Europaparlamentet välkomnar kommissionens meddelande till rådet om förstärkning av strategin inför Turkiets anslutning (KOM(2003) 144), särskilt med avseende på en förstärkning av den politiska dialogen och de politiska kriterierna. Or. nl Ändringsförslag från Nicholson of Winterbourne, Bob van den Bos, Cecilia Malmström, Andrew Nicholas Duff och Ole Andreasen för ELDR-gruppen Ändringsförslag 26 Punkt 6b (ny) 6b. Europaparlamentet uppmanar Turkiets regering att snarast möjligt lägga fram en tydlig färd- och tidsplan för genomförandet av Köpenhamnskriterierna som en förutsättning för de framtida förbättringar som rör reformeringen av den turkiska staten. Or. en Ändringsförslag från Joost Lagendijk, Daniel Marc Cohn-Bendit, Matti Wuori, Per Gahrton, Marie Anne Isler Béguin för Verts/ALE-gruppen och Andrew Nicholas Duff Ändringsförslag 27 Punkt 7 7. Europaparlamentet understryker att armén fortfarande spelar en dominerande roll inom den turkiska staten och det turkiska samhället. Europaparlamentet konstaterar att det råder bristande överensstämmelse mellan den i formell bemärkelse begränsade roll som armén har tilldelats och en effektiv civil kontroll över militären. Parlamentet betonar att det är nödvändigt att ta ett första steg för att begränsa arméns roll genom att tilldela den en uteslutande militär funktion. Or. en Ändringsförslag från Baroness Nicholson of Winterbourne, Bob van den Bos, Cecilia Malmström, Andrew Nicholas Duff och Ole Andreasen PE 320.271/1-1 8/81 AM495680SV.doc SV
 9. 9. Ändringsförslag 28 Punkt 7 7. Europaparlamentet konstaterar att den roll som armén har intagit inom den turkiska staten och det turkiska samhället har tenderat att hämma Turkiets utveckling mot ett demokratiskt pluralistiskt system och kräver därför att den politiska beslutsmakten helt och hållet skall tillfalla de demokratiskt valda, civila myndigheterna (text utgår). Or. en Ändringsförslag från Olivier Dupuis Ändringsförslag 29 Punkt 7 7. Europaparlamentet konstaterar att armén under de senaste 15 åren i allt högre utsträckning fungerar som en hörnpelare inom den turkiska staten och det turkiska samhället, och att armén till och med värderas högre av medborgarna än andra statliga institutioner, inklusive parlamentet. Samtidigt anser parlamentet att arméns roll i Turkiets framtida institutionella system inte får hämma landets utveckling mot ett fullständigt demokratiskt och pluralistiskt system där den politiska beslutsmakten helt och hållet tillfaller de civila myndigheterna, som åtnjuter medborgarnas förtroende och är demokratiskt valda. Härigenom skall arméns och byråkratins traditionella makt (the deep state) reduceras till sådana former som är brukliga i medlemsstaterna. Or. fr Ändringsförslag från Hannes Swoboda och Giorgos Katiforis Ändringsförslag 30 Punkt 7 7. Europaparlamentet konstaterar att armén fortsätter att utgöra en hörnpelare inom den turkiska staten och det turkiska samhället, och att armén till och med värderas högre av medborgarna än andra statliga institutioner, inklusive parlamentet. Samtidigt konstaterar dock Europaparlamentet att arméns roll därigenom hämmar Turkiets utveckling mot ett demokratiskt pluralistiskt system och anser därför att Turkiet måste utnyttja den möjlighet som det starka parlamentariska stödet för den nuvarande regeringen utgör för att utforma ett nytt politiskt och grundlagsmässigt system som värnar om den sekulära principen – i enlighet med de kemalistiska reformerna – men som inte förutsätter militärens överhöghet gentemot de civila institutionerna. Or. en Ändringsförslag från Geoffrey Van Orden AM495680SV.doc 9/81 PE 320.271/1-1 SV
 10. 10. Ändringsförslag 31 Punkt 7 7. Europaparlamentet konstaterar att armén intar en viktig roll och att den av medborgarna ofta värderas högre än andra statliga institutioner, inklusive parlamentet. Europaparlamentet efterlyser därför större ansträngningar för att stärka de civila myndigheternas ledande ställning och trovärdighet. Or. en Ändringsförslag från Véronique De Keyser Ändringsförslag 32 Punkt 7 7. Europaparlamentet konstaterar att armén under de senaste 15 åren har fungerat som en hörnpelare inom den turkiska staten och det turkiska samhället (text utgår). Samtidigt konstaterar Europaparlamentet att arméns alltför stora roll därigenom hämmar Turkiets utveckling mot ett demokratiskt pluralistiskt system och begär därför att den politiska beslutsmakten helt och hållet skall tillfalla de civila myndigheterna, som skall åtnjuta medborgarnas förtroende och vara demokratiskt valda. Härigenom skall arméns och byråkratins traditionella makt (the deep state) reduceras till sådana former som är brukliga i medlemsstaterna. Or. fr Ändringsförslag från Jürgen Schröder Ändringsförslag 33 Punkt 7 7. Europaparlamentet beklagar att armén under de senaste 15 åren i allt högre utsträckning fungerar som en hörnpelare inom den turkiska staten och det turkiska samhället, och att armén till och med värderas högre av medborgarna än andra statliga institutioner, inklusive parlamentet. Samtidigt finner Europaparlamentet det beklagligt att arméns roll därigenom hämmar Turkiets utveckling mot ett demokratiskt pluralistiskt system och kräver därför att den politiska beslutsmakten helt och hållet skall tillfalla de civila myndigheterna, som skall åtnjuta medborgarnas förtroende och vara demokratiskt valda. Härigenom skall arméns och byråkratins traditionella makt (the deep state) reduceras till sådana former som är brukliga i medlemsstaterna. Or. de Ändringsförslag från Jo Leinen PE 320.271/1-1 10/81 AM495680SV.doc SV
 11. 11. Ändringsförslag 34 Punkt 7 7. Europaparlamentet konstaterar att armén utgör en hörnpelare inom den turkiska staten och det turkiska samhället (text utgår) och kräver därför att målsättning för den turkiska politiken skall vara att den politiska beslutsmakten skall tillfalla de civila myndigheterna, som skall åtnjuta medborgarnas förtroende och vara demokratiskt valda. Härigenom skall arméns och byråkratins traditionella makt (the deep state) reduceras till sådana former som är brukliga i medlemsstaterna. Or. de Ändringsförslag från Christos Zacharakis Ändringsförslag 35 Punkt 7 7. Europaparlamentet konstaterar att armén fortsättningsvis (text utgår) fungerar som en hörnpelare inom den turkiska staten och det turkiska samhället, och att armén till och med värderas högre av medborgarna än andra statliga institutioner, inklusive parlamentet. Samtidigt konstaterar Europaparlamentet att arméns roll därigenom hämmar Turkiets utveckling mot ett demokratiskt pluralistiskt system och kräver därför att den politiska beslutsmakten helt och hållet skall tillfalla de civila myndigheterna, som skall åtnjuta medborgarnas förtroende och vara demokratiskt valda. Härigenom skall arméns och byråkratins traditionella makt (the deep state) reduceras till sådana former som är brukliga i medlemsstaterna. Or. el Ändringsförslag från Ole Andreasen, Cecilia Malmström och Andrew Nicholas Duff Ändringsförslag 36 Punkt 8 8. Europaparlamentet anser att det inom ramen för reformeringen av staten är nödvändigt att på sikt avskaffa det nationella säkerhetsrådet i dess nuvarande roll och ställning (text utgår). Or. en Ändringsförslag från Hannes Swoboda och Giorgos Katiforis AM495680SV.doc 11/81 PE 320.271/1-1 SV
 12. 12. Ändringsförslag 37 Punkt 8 8. Europaparlamentet anser att det inom ramen för reformeringen av staten är nödvändigt att på sikt avskaffa det nationella säkerhetsrådet i dess nuvarande roll och ställning (text utgår). Or. en Ändringsförslag från Véronique De Keyser Ändringsförslag 38 Punkt 8 8. Europaparlamentet anser att det inom ramen för reformeringen av staten är nödvändigt att på sikt avskaffa det nationella säkerhetsrådet i dess nuvarande roll och ställning (text utgår). Or. fr Ändringsförslag från Geoffrey Van Orden Ändringsförslag 39 Punkt 8 8. Europaparlamentet anser att det inom ramen för reformeringen av staten är nödvändigt att på sikt ändra det nationella säkerhetsrådets (text utgår) nuvarande roll (text utgår). Or. en Ändringsförslag från Joost Lagendijk, Daniel Marc Cohn-Bendit, Matti Wuori, Per Gahrton, Marie Anne Isler Béguin för Verts/ALE-gruppen och Andrew Nicholas Duff Ändringsförslag 40 Punkt 8 8. Europaparlamentet anser att det inom ramen för reformeringen av staten är nödvändigt att på sikt anpassa det nationella säkerhetsrådets funktion i syfte att jämka den civila kontroll över militären efter den praxis som råder bland EU:s medlemsstater. Or. en Ändringsförslag från Jacques F. Poos PE 320.271/1-1 12/81 AM495680SV.doc SV
 13. 13. Ändringsförslag 41 Punkt 8 8. Europaparlamentet anser att det inom ramen för reformeringen av staten är nödvändigt att (text utgår) avskaffa det nationella säkerhetsrådet i dess nuvarande roll och ställning, men inser samtidigt att den önskade strukturförändringen är en mycket motstridig fråga. Or. fr Ändringsförslag från Baroness Nicholson of Winterbourne, Bob van den Bos och Andrew Nicholas Duff Ändringsförslag 42 Punkt 8 8. Europaparlamentet anser att det (text utgår) är nödvändigt att ytterligare reformera det nationella säkerhetsrådets (text utgår) roll i riktning mot ett för regeringen rådgivande organ. Europaparlamentet välkomnar de konkreta steg som hittills har tagits för att justera sammansättningen av det nationella säkerhetsrådets medlemskap således att en majoritet av medlemmarna nu är civila. Or. en Ändringsförslag från Jo Leinen Ändringsförslag 43 Punkt 8 (berör inte den svenska versionen) Or. de Ändringsförslag från Geoffrey Van Orden Ändringsförslag 44 Punkt 9 9. Europaparlamentet föreslår (text utgår) att de högsta råden för utbildning och för audiovisuella frågor bör bekräfta sitt engagemang för den turkiska statens integritet och sekulära traditioner, således att arméns företrädare kan dras tillbaka från dessa organ. Europaparlamentet uppmuntrar de turkiska myndigheterna till att införa större parlamentarisk kontroll över försvarsbudgeten som en del av statsbudgeten. Or. en AM495680SV.doc 13/81 PE 320.271/1-1 SV
 14. 14. Ändringsförslag från Joost Lagendijk, Daniel Marc Cohn-Bendit, Matti Wuori, Per Gahrton, Marie Anne Isler Béguin för Verts/ALE-gruppen och Andrew Nicholas Duff Ändringsförslag 45 Punkt 9 9. Europaparlamentet föreslår (text utgår) att arméns företrädare drar sig tillbaka från sådana civila organ som t.ex. högsta rådet för utbildning och för audiovisuella frågor, för att säkerställa dessa institutioners fulla oberoende. Europaparlamentet uppmuntrar de turkiska myndigheterna till att införa en fullständig parlamentarisk kontroll över försvarsbudgeten som en del av statsbudgeten. Or. en Ändringsförslag från Joan Vallvé Ändringsförslag 46 Punkt 9 9. Europaparlamentet föreslår bland annat att arméns företrädare drar sig tillbaka från sådana civila organ som t.ex. högsta rådet för utbildning och för audiovisuella frågor, för att säkerställa dessa institutioners fulla oberoende. Europaparlamentet uppmuntrar med kraft de turkiska myndigheterna till att införa en fullständig parlamentarisk kontroll över försvarsbudgeten som en del av statsbudgeten. Or. en Ändringsförslag från Joost Lagendijk, Daniel Marc Cohn-Bendit, Matti Wuori, Per Gahrton, Marie Anne Isler Béguin för Verts/ALE-gruppen, Andrew Nicholas Duff, Hannes Swoboda och Pernille Frahm Ändringsförslag 47 Punkt 10 utgår Or. en Ändringsförslag från Jürgen Schröder Ändringsförslag 48 Punkt 10 10. Europaparlamentet anser att en framgångsrik reformering av staten delvis kommer att vara beroende av i vilken utsträckning de politiskt ansvariga lyckas med att på ett demokratiskt sätt förmedla till folket de i författningen, artiklarna 13 och 14, PE 320.271/1-1 14/81 AM495680SV.doc SV
 15. 15. förankrade principerna om territoriets odelbarhet och statens sekulariserade natur och därmed fullständigt utrota separatism och fundamentalism. Or. de Ändringsförslag från Baroness Nicholson of Winterbourne, Cecilia Malmström, Andrew Nicholas Duff och Ole Andreasen för ELDR-gruppen Ändringsförslag 49 Punkt 10 10. Europaparlamentet (text utgår) uppmanar den turkiska regeringen att främja tolerans och mångfald i religiösa frågor liksom icke-diskriminering av minoritetsgrupper. Europaparlamentet anser att den inneboende risken med trångsynt sekularism är att den innebär en begränsning av religionsfriheten och kan ge upphov till religiös extremism. Or. en Ändringsförslag från Olivier Dupuis Ändringsförslag 50 Punkt 10 10. Europaparlamentet anser att en framgångsrik reformering av staten bör genomföras inom ramen för artiklarna 13 och 14 i grundlagen1. Parlamentet uppmanar därför regeringen att främja sekulariseringen genom att tillämpa en politik som bygger på principerna om rättssäkerhet, demokrati och maktdelning. Or. fr Ändringsförslag från Geoffrey Van Orden Ändringsförslag 51 Punkt 10 10. Europaparlamentet anser att en framgångsrik reformering av staten delvis kommer att vara beroende av i vilken utsträckning man lyckas reducera den oro för fundamentalism och separatism som (text utgår) återspeglas i artiklarna 13 och 14 i grundlagen2. Parlamentet uppmanar därför regeringen att inta en mer avspänd attityd till (text utgår) religion i allmänhet. Or. en 1 Dessa artiklar avser skyddet av ”territoriets odelbarhet” och ”statens sekulära natur”. 2 Dessa artiklar avser skyddet av ”territoriets odelbarhet” och ”statens sekulära natur”. AM495680SV.doc 15/81 PE 320.271/1-1 SV
 16. 16. Ändringsförslag från Véronique De Keyser Ändringsförslag 52 Punkt 10 10. Europaparlamentet uppmanar (text utgår) regeringen att inta en mer flexibel attityd till islam och till religion i allmänhet och avvisar den trångsynta sekularism som lockar fram antidemokratiska reaktioner, såsom den intoleranta islamismen. Or. fr Ändringsförslag från Jo Leinen Ändringsförslag 53 Punkt 10 10. Europaparlamentet anser att en framgångsrik reformering av staten delvis kommer att vara beroende av i vilken utsträckning regeringen lyckas frigöra sig från sin (text utgår) rädsla för att fundamentalism och separatism skall uppträda, vilket återspeglas i artiklarna 13 och 14 i grundlagen1. Parlamentet anser därför (text utgår) att en mer avspänd attityd till islam och till religion förhindrar att antidemokratiska krafter, t.ex. intolerant fundamentalism, växer sig starka. Or. de Ändringsförslag från Jas Gawronski Ändringsförslag 54 Punkt 10 10. Europaparlamentet anser att en framgångsrik reformering av staten delvis kommer att vara beroende av i vilken utsträckning regeringen lyckas frigöra sig från sin överdrivna rädsla för att fundamentalism och separatism skall uppträda, vilket återspeglas i artiklarna 13 och 14 i grundlagen2. Parlamentet uppmanar därför regeringen att inta en avspänd attityd till islam och till religiösa minoriteter i synnerhet och avvisar den trångsynta sekularism som lockar fram antidemokratiska reaktioner, såsom den intoleranta islamismen. Or. it 1 Dessa artiklar avser skyddet av ”territoriets odelbarhet” och ”statens sekulära natur”. 2 Dessa artiklar avser skyddet av ”territoriets odelbarhet” och ”statens sekulära natur”. PE 320.271/1-1 16/81 AM495680SV.doc SV
 17. 17. Ändringsförslag från Geoffrey Van Orden Ändringsförslag 55 Punkt 11 utgår Or. en Ändringsförslag från Joost Lagendijk, Daniel Marc Cohn-Bendit, Matti Wuori, Per Gahrton och Marie Anne Isler Béguin för Verts/ALE-gruppen Ändringsförslag 56 Punkt 11 11. Europaparlamentet föreslår att instiftandet av en ny grundlag kan utgöra det bästa sättet att se till att alla kommer i fullt åtnjutande av sina mänskliga rättigheter och grundläggande friheter, utan diskriminering och oberoende av språk, ras, hudfärd, kön, politisk åskådning, religion eller övertygelse, i enlighet med relevanta internationella eller europeiska instrument till vilka Turkiet har anslutit sig. Or. en Ändringsförslag från Olivier Dupuis Ändringsförslag 57 Punkt 11 11. Europaparlamentet betonar att grundlagsreformerna bör basera sig på demokratiska principer, så att det blir möjligt att uppnå en balans mellan å ena sidan individuella och minoriteters rättigheter och å andra sidan de kollektiva rättigheterna i enlighet med de brukliga europeiska standarderna, som bl.a. återfinns i Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna och ramkonventionen om skyddet av nationella minoriteter. Or. fr Ändringsförslag från Baroness Nicholson of Winterbourne, Bob van den Bos, Cecilia Malmström, Andrew Nicholas Duff och Ole Andreasen för ELDR-gruppen Ändringsförslag 58 Punkt 11 11. Europaparlamentet betonar att de begärda förändringarna är så grundläggande att de kräver en omfattande grundlagsreform som utgår från att individuella och minoriteters rättigheter skall vara i samklang med de kollektiva rättigheterna i enlighet AM495680SV.doc 17/81 PE 320.271/1-1 SV
 18. 18. med de vad som bl.a. återfinns i Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Or. en Ändringsförslag från Cristina Gutiérrez Cortines och Alejo Vidal-Quadras Roca Ändringsförslag 59 Punkt 11 11. Europaparlamentet betonar att de begärda förändringarna är så grundläggande att de kräver att de politiska grupperna i Turkiet diskuterar möjligheten att utarbeta en ny grundlag (text utgår) som uttryckligen (text utgår) vilar på (text utgår) europeisk demokratisk grund, varvid framför allt individuella och minoriteters rättigheter skall vara i samklang med de kollektiva rättigheterna i enlighet med de brukliga europeiska standarderna, som bl.a. återfinns i Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Or. es Ändringsförslag från Michael Gahler Ändringsförslag 60 Punkt 11 11. Europaparlamentet betonar att de begärda förändringarna är så grundläggande att de kräver att en ny grundlag utarbetas som uttryckligen inte vilar på kemalistisk utan på europeisk demokratisk grund, varvid framför allt individuella och minoriteters rättigheter skall vara i samklang med de kollektiva rättigheterna i enlighet med de brukliga europeiska standarderna, som bl.a. återfinns i Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, i synnerhet med beaktande av ramkonventionen om skydd av nationella minoriteter. Or. de Ändringsförslag från Per-Arne Arvidsson Ändringsförslag 61 Punkt 11 11. Europaparlamentet betonar att ett EU-medlemskap för Turkiet förutsätter att en ny grundlag utarbetas som uttryckligen (text utgår) vilar på (text utgår) demokratisk grund, varvid framförallt individuella och minoriteters rättigheter skall vara i samklang med de kollektiva rättigheterna i enlighet med de principer som bl.a. återfinns i Europakonventionen som skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. PE 320.271/1-1 18/81 AM495680SV.doc SV
 19. 19. Or. sv Ändringsförslag från Jo Leinen Ändringsförslag 62 Punkt 11 11. Europaparlamentet betonar att vid författningsändringar skall särskild tyngdpunkt läggas vid att individuella och minoriteters rättigheter skall vara i samklang med de kollektiva rättigheterna i enlighet med de brukliga europeiska standarderna, som bl.a. återfinns i Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Or. de Ändringsförslag från Arie M. Oostlander Ändringsförslag 63 Punkt 11 11. Europaparlamentet betonar att de begärda förändringarna är så grundläggande att de kräver att en ny grundlag utarbetas som uttryckligen (text utgår) vilar på (text utgår) europeisk demokratisk grund, varvid framför allt individuella och minoriteters rättigheter skall vara i samklang med de kollektiva rättigheterna i enlighet med de brukliga europeiska standarderna, som bl.a. återfinns i Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Or. nl Ändringsförslag från Hannes Swoboda och Giorgos Katiforis Ändringsförslag 64 Punkt 11 11. Europaparlamentet betonar att de begärda förändringarna är så grundläggande att de kräver att en ny grundlag utarbetas (text utgår) varvid framför allt individuella och minoriteters rättigheter skall vara i samklang med de kollektiva rättigheterna i enlighet med de brukliga europeiska standarderna, som bl.a. återfinns i Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Or. en Ändringsförslag från Véronique De Keyser AM495680SV.doc 19/81 PE 320.271/1-1 SV
 20. 20. Ändringsförslag 65 Punkt 11 11. Europaparlamentet betonar att grundlagsändringarna bör vila på europeisk demokratisk grund, varvid framför allt individuella och minoriteters rättigheter skall vara i samklang med de kollektiva rättigheterna i enlighet med de brukliga europeiska standarderna, som bl.a. återfinns i Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Or. fr Ändringsförslag från Feleknas Uca Ändringsförslag 66 Punkt 11 11. Europaparlamentet betonar att de begärda förändringarna är så grundläggande att de kräver att en ny grundlag utarbetas som uttryckligen baserar sig på demokratiska och rättsliga principer i enlighet med Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna och Europeiska unionens stadga om grundläggande rättigheter (text utgår). Or. de Ändringsförslag från Marie-Arlette Carlotti Ändringsförslag 67 Punkt 11 11. Europaparlamentet betonar att de begärda förändringarna är så grundläggande att de kräver att en ny grundlag utarbetas som uttryckligen inte vilar på kemalistisk utan på europeisk demokratisk grund, varvid framför allt individuella och minoriteters rättigheter skall vara i samklang med de kollektiva rättigheterna i enlighet med de brukliga europeiska standarderna, som bl.a. återfinns i Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna och ramkonventionen om skyddet av nationella minoriteter. Or. fr Ändringsförslag från Francis Wurtz Ändringsförslag 68 Punkt 11 11. Europaparlamentet betonar att de begärda förändringarna är så grundläggande att de kräver att en ny grundlag utarbetas som uttryckligen inte vilar på kemalistisk utan på PE 320.271/1-1 20/81 AM495680SV.doc SV
 21. 21. europeisk demokratisk grund, varvid framför allt individuella och minoriteters rättigheter skall vara i samklang med de kollektiva rättigheterna i enlighet med de brukliga europeiska standarderna, som bl.a. återfinns i Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna samt ramkonventionen om skyddet av nationella minoriteter, som Turkiet bör underteckna och tillämpa. Or. fr Ändringsförslag från Lennart Sacrédeus Ändringsförslag 69 Punkt 11 11. Europaparlamentet betonar att de begärda förändringarna är så grundläggande att de kräver att en ny grundlag utarbetas som uttryckligen inte vilar på kemalistisk utan på europeisk demokratisk grund, varvid framför allt individuella och minoriteters rättigheter skall vara i samklang med de kollektiva rättigheterna i enlighet med de brukliga europeiska standarderna, som bl.a. återfinns i Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna eller i ramkonventionen om skydd av nationella minoriteter. Or. en Ändringsförslag från Pernille Frahm Ändringsförslag 70 Punkt 11 11. Europaparlamentet betonar att det är nödvändigt att finna en ny jämvikt mellan kollektiva rättigheter och individers och minoriteters rättigheter i enlighet med de brukliga europeiska standarderna, som bl.a. återfinns i Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna och EU:s stadga om de grundläggande friheterna och konventionen om politiska och kulturella rättigheter. Or. en Ändringsförslag från Jürgen Schröder Ändringsförslag 71 Punkt 11 11. Europaparlamentet betonar att de begärda förändringarna är så grundläggande att de kräver att en ny grundlag utarbetas som bringar samstämmighet mellan kemalistiska AM495680SV.doc 21/81 PE 320.271/1-1 SV
 22. 22. och europeiska demokratiska principer, varvid framför allt individuella och minoriteters rättigheter skall vara i samklang med de kollektiva rättigheterna vilka är förankrade i enlighet med de brukliga europeiska standarderna, som bl.a. återfinns i Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Or. de Ändringsförslag från Arie M. Oostlander Ändringsförslag 72 Punkt 11a (ny) 11a. Därför välkomnar Europaparlamentet premiärminister Erdogans avsikt att låta utarbeta en ny grundlag där tyngdpunkten läggs på den demokratiska rättsstaten och en pluralistisk demokrati som är öppen för medverkan. Or. nl Ändringsförslag från Baroness Nicholson of Winterbourne, Bob van den Bos, Cecilia Malmström, Andrew Nicholas Duff, Ole Andreasen för ELDR-gruppen, Jo Leinen, Joost Lagendijk, Daniel Marc Cohn-Bendit, Matti Wuori, Per Gahrton, Marie Anne Isler Béguin för Verts/ALE-gruppen, Olivier Dupuis, Geoffrey Van Orden och Véronique De Keyser Ändringsförslag 73 Punkt 12 utgår Or. en Ändringsförslag från Pernille Frahm Ändringsförslag 74 Punkt 12 12. Europaparlamentet understryker att (text utgår) nationalism passar inte inom ramen för den europeiska integrationsmodellen med tolerans och icke-diskriminering av minoriteter. Or. en Ändringsförslag från Cristina Gutiérrez Cortines och Alejo Vidal-Quadras Roca PE 320.271/1-1 22/81 AM495680SV.doc SV
 23. 23. Ändringsförslag 75 Punkt 12 12. Europaparlamentet anser att nationalismen och (text utgår) tolkningen av densamma bör överensstämma med den europeiska integrationsmodellen med tolerans och icke- diskriminering av icke-muslimska samhällen och andra minoritetsgrupperingar (text utgår). Or. es Ändringsförslag från Michael Gahler Ändringsförslag 76 Punkt 12 12. Europaparlamentet anser att den stora vikt som Turkiet fäster vid nationalism, och den partiska tolkningen av sekularismen, inte passar inom ramen för den europeiska integrationsmodellen med tolerans och icke-diskriminering av muslimska samhällen och andra minoritetsgrupperingar. Parlamentet anser också att genomförandet av en ny grundlag kan undanröja dessa invändningar. Or. fr Ändringsförslag från Hannes Swoboda, Giorgos Katiforis Ändringsförslag 77 Punkt 12 12. Europaparlamentet anser att även Turkiets uppfattning av nationsbegreppet och principen om den konfessionslösa staten måste bygga på tolerans och icke- diskriminering av religiösa samhällen och (text utgår) minoritetsgrupperingar. Parlamentet anser också att genomförandet av en ny grundlag måste tjäna till att främja att dessa principer efterlevs. Or. en Ändringsförslag från Hannes Swoboda Ändringsförslag 78 Punkt 13 13. Europaparlamentet kräver att regeringen och parlamentet, om så önskas under medverkan från Europeiska kommissionens sida, skall stimulera den offentliga debatten om statens kännetecken i förhållande till EU:s politiska värden, delvis inom ramen för resultaten från konventet, för att därigenom förstärka medborgarnas demokratiska medvetande. (text utgår) AM495680SV.doc 23/81 PE 320.271/1-1 SV
 24. 24. Or. en Ändringsförslag från Cristina Gutiérrez Cortines och Alejo Vidal-Quadras Roca Ändringsförslag 79 Punkt 13 13. Europaparlamentet kräver att regeringen och parlamentet, om så önskas under medverkan från Europeiska kommissionens sida, skall stimulera den offentliga debatten om statens kännetecken i förhållande till EU:s politiska värden, delvis inom ramen för resultaten från konventet, för att därigenom förstärka medborgarnas demokratiska medvetande. Samtidigt uppmanar Europaparlamentet de turkiska myndigheterna och kommissionen att organisera informationskampanjer för att öka de turkiska medborgarnas kunskap om Europeiska unionen och de förpliktelser som sammanhänger med medlemskapet och för att öka EU-medborgarnas kunskap om Turkiet. Or. es Ändringsförslag från Jürgen Schröder Ändringsförslag 80 Punkt 13 13. Europaparlamentet kräver att regeringen och parlamentet, om så önskas under medverkan från Europeiska kommissionens och Europaparlamentets sida, skall stimulera den offentliga debatten om statens kännetecken i förhållande till EU:s politiska värden, delvis inom ramen för resultaten från konventet, för att därigenom förstärka medborgarnas demokratiska medvetande. Samtidigt uppmanar Europaparlamentet de turkiska myndigheterna och kommissionen att organisera informationskampanjer för att öka de turkiska medborgarnas kunskap om Europeiska unionen och de förpliktelser som sammanhänger med medlemskapet. Or. de Ändringsförslag från Hannes Swoboda och Giorgos Katiforis Ändringsförslag 81 Punkt 14 14. (text utgår) Parlamentet anser att lagstiftning, som bygger på en modern grundlag, måste komma till stånd för att stimulera framväxten av fria samhällsorganisationer på det ekonomiska, sociala och kulturella området. Dessutom betonar Europaparlamentet värdet av en fullvärdig trepartsförhandling mellan staten och arbetsmarknadens parter. Or. en PE 320.271/1-1 24/81 AM495680SV.doc SV
 25. 25. Ändringsförslag från Geoffrey Van Orden Ändringsförslag 82 Punkt 14 14. Europaparlamentet understryker att det är absolut nödvändigt med ett aktivt civilt samhälle för att förstärka samhällets demokratiska karaktär och att detta är något som staten bör uppmuntra till. Or. en Ändringsförslag från Jo Leinen Ändringsförslag 83 Punkt 14 14. Europaparlamentet understryker att det är absolut nödvändigt med ett aktivt civilt samhälle för att förstärka samhällets demokratiska karaktär. Parlamentet anser att inrättandet av fria samhällsorganisationer på det ekonomiska, sociala och kulturella området måste understödjas. Dessutom betonar Europaparlamentet värdet av en fullvärdig trepartsförhandling mellan staten och arbetsmarknadens parter. Or. de Ändringsförslag från Per-Arne Arvidsson Ändringsförslag 84 Punkt 14 14. Europaparlamentet understryker att det är absolut nödvändigt med ett aktivt civilt samhälle för att förstärka samhällets demokratiska karaktär. Parlamentet anser att lagstiftning, som bygger på en moderna grundlag, måste komma till stånd för att stimulera framväxten av fria samhällsorganisationer på det ekonomiska, sociala och kulturella området. Dessutom måste ett icke-diskriminerande förhållningssätt tillämpas på arbetsmarknaden. Or. sv Ändringsförslag från Pernille Frahm Ändringsförslag 85 Punkt 14a (ny) 14a. Europaparlamentet understryker att om den politiska demokratin skall stärkas i Turkiet måste den pågående förföljelsen av politiska partier upphöra och partier som Hadep måste ha rätt att spela en aktiv roll i Turkiets politiska liv. AM495680SV.doc 25/81 PE 320.271/1-1 SV
 26. 26. Or. en Ändringsförslag från André Brie Ändringsförslag 86 Punkt 15 15. Europaparlamentet anser också att befolkningen i högre grad skall medverka i beslutsfattandet. Uppbyggnaden av ett starkt civilsamhälle spelar i detta sammanhang en särskilt viktig roll för att kunna skapa en väl befäst demokrati. Europaparlamentet anser dock att trots vissa ansträngningar att etablera en civil samhällskultur i Turkiet är det nödvändigt att tillskapa ytterligare, viktiga institutionella och organisatoriska förutsättningar för att kunna lägga en fast grund för ett sådant civilt samhälle. Or. de Ändringsförslag från Geoffrey Van Orden Ändringsförslag 87 Punkt 16 16. Europaparlamentet uppmuntrar de turkiska myndigheterna till att i högre grad anamma den internationella rättens (text utgår) principer i fråga om respekten för de mänskliga rättigheterna och rättsstaten. (text utgår) Or. en Ändringsförslag från Joost Lagendijk, Daniel Marc Cohn-Bendit, Matti Wuori, Per Gahrton, Marie Anne Isler Béguin för Verts/ALE-gruppen och Andrew Nicholas Duff Ändringsförslag 88 Punkt 16 16. Europaparlamentet uppmuntrar de turkiska myndigheterna till att stärka ytterligare principen om den internationella rättens företräde framför den nationella rätten om det skulle uppstå en djupare motsättning i fråga om respekten för de mänskliga rättigheterna och rättsstaten. Europaparlamentet anser att denna åtgärd är nödvändig för att Turkiet skall kunna närma sig de normer som gäller i Europeiska unionens medlemsstater. Or. en Ändringsförslag från Francis Wurtz PE 320.271/1-1 26/81 AM495680SV.doc SV
 27. 27. Ändringsförslag 89 Punkt 16 16. Europaparlamentet uppmuntrar de turkiska myndigheterna till att erkänna principen om den internationella rättens företräde framför den nationella rätten om det skulle uppstå en djupare motsättning i fråga om respekten för de mänskliga rättigheterna och rättsstaten. Europaparlamentet anser att denna åtgärd är nödvändig för att Turkiet skall kunna närma sig de normer som gäller i Europeiska unionens medlemsstater. Turkiet uppmanas att underteckna och ratificera stadgan för den internationella brottmålsdomstolen. Or. fr Ändringsförslag från Baroness Nicholson of Winterbourne, Ole Andreasen, Cecilia Malmström och Bob van den Bos för ELDR-gruppen Ändringsförslag 90 Punkt 16 16. Europaparlamentet uppmuntrar de turkiska myndigheterna till att stärka principen om den internationella rättens företräde framför den nationella rätten om det skulle uppstå en djupare motsättning i fråga om respekten för de mänskliga rättigheterna och rättsstaten. Europaparlamentet anser att denna åtgärd är nödvändig för att Turkiet skall kunna närma sig de normer som gäller i Europeiska unionens medlemsstater. Europaparlamentet noterar den ändring som har gjorts i Turkiets grundlag varigenom man förbinder sig att respektera beslut av Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna. Or. en Ändringsförslag från Michael Gahler Ändringsförslag 91 Punkt 16a (ny) 16a. Europaparlamentet anmodar Turkiet att i enlighet med medlemsstaterna och övriga kandidatländer delta i den process som leder till anslutning till internationella brottmålsdomstolens stadgar. Europaparlamentet anser att ett sådant åtagande skulle kunna bidra till en ökad samstämmighet mellan Turkiets och Europas syn på internationella relationer. Or. de Ändringsförslag från Feleknas Uca AM495680SV.doc 27/81 PE 320.271/1-1 SV
 28. 28. Ändringsförslag 92 Punkt 16b (ny) 16b. Europaparlamentet uppmanar Turkiet att ratificera FN:s konventioner om medborgerliga och politiska samt ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter och att tillämpa dem samt att underteckna och ratificera de fakultativa protokollen till FN-konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter. Or. de Ändringsförslag från Joost Lagendijk, Daniel Marc Cohn-Bendit, Matti Wuori, Per Gahrton och Marie Anne Isler Béguin för Verts/ALE-gruppen Ändringsförslag 93 Punkt 16c (ny) 16c. Europaparlamentet välkomnar regeringens tillkännagivande att inleda en genomgripande reform av rättsväsendet och bl.a. avskaffa statssäkerhetsdomstolarna och uppmuntrar regeringen till att anpassa lagstiftningen avseende lagarna om bekämpning av terroristbrott till de beslut som fattats av Europeiska unionen och därmed eftersträva ett samarbete med medlemsstaterna. Or. de Ändringsförslag från Marie-Arlette Carlotti Ändringsförslag 94 Punkt 16d (ny) 16d. Europaparlamentet upprepar den bestämda uppfattning som man uttryckte i resolutionen av den 26 september 2002, nämligen att Romstadgan har ratificerats av alla medlemsstater såsom ett mycket viktigt inslag i EU:s demokratiska system och värderingar. Turkiet uppmanas att utan dröjsmål utfästa sig att anta stadgorna för den internationella brottmålsdomstolen. Or. fr Ändringsförslag från Olivier Dupuis Ändringsförslag 95 Punkt 16e (ny) 16e. Europaparlamentet uppmanar Turkiet att förbehållslöst utfästa sig att anta stadgan för den internationella brottmålsdomstolen. Or. fr PE 320.271/1-1 28/81 AM495680SV.doc SV
 29. 29. Ändringsförslag från Pernille Frahm Ändringsförslag 96 Punkt 17 17. (text utgår) Europaparlamentet är djupt oroat över att Leyla Zana och andra kurdiska f.d. parlamentsledamöter fortfarande hålls fängslade efter en rättegång som Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna har dömt som orättvis. Europaparlamentet uppmanar Turkiet att frige Leyla Zana och de övriga f.d. parlamentsledamöterna och att lämpa sig efter domstolens dom. Europaparlamentet uppmanar de turkiska och europeiska åklagarna och domarna att utbyta erfarenheter i syfte att bringa det turkiska rättssystemet i samklang med det som är gängse i Europa. Europaparlamentet begär att kommissionen och Europarådet fortsätter med det utbytesprogram som startades på hösten 2002 och utvidgar det med annan utbildning. Or. en Ändringsförslag från Olivier Dupuis Ändringsförslag 97 Punkt 17 17. Europaparlamentet beklagar att Turkiet har dröjt mycket länge med att genomföra de beslut som fattats av Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (ECHR), vilket Europarådets parlamentariska församling uppmanade till genom en resolution av den 23 september 2002 (bland annat Loizidou-målet). (text utgår) Parlamentet uppmanar de turkiska och europeiska åklagarna och domarna att utbyta erfarenheter i syfte att uppmuntra Turkiet att anta gemenskapens regelverk. Europaparlamentet begär att kommissionen och Europarådet fortsätter med det utbytesprogram som startades på hösten 2002 och utvidgar det med annan utbildning. Or. fr Ändringsförslag från Geoffrey Van Orden Ändringsförslag 98 Punkt 17 17. Europaparlamentet beklagar att Turkiet har dröjt mycket länge med att genomföra de beslut som fattats av Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (ECHR), vilket Europarådets parlamentariska församling uppmanade till genom en resolution av den 23 september 2002 (bland annat Loizidou-målet). Samtidigt konstaterar parlamentet det misstroende som råder gentemot ECHR och uppmanar de turkiska och europeiska åklagarna och domarna att utbyta erfarenheter i syfte att bringa det turkiska rättssystemet i bättre samklang med de system som är gängse i Europa. Europaparlamentet begär att kommissionen och Europarådet fortsätter med det utbytesprogram som startades på hösten 2002 och utvidgar det med annan utbildning. AM495680SV.doc 29/81 PE 320.271/1-1 SV
 30. 30. Or. en Ändringsförslag från Jo Leinen Ändringsförslag 99 Punkt 17 17. Europaparlamentet beklagar att Turkiet har dröjt mycket länge med att genomföra de beslut som fattats av Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (ECHR), vilket Europarådets parlamentariska församling uppmanade till genom en resolution av den 23 september 2002 (bland annat Loizidou-målet). Samtidigt (text utgår) uppmanar de turkiska och europeiska åklagarna och domarna att utbyta erfarenheter i syfte att bringa det turkiska rättssystemet i samklang med det som är gängse i Europa. Europaparlamentet begär att kommissionen och Europarådet fortsätter med det utbytesprogram som startades på hösten 2002 och utvidgar det med annan utbildning. Or. de Ändringsförslag från Jacques F. Poos Ändringsförslag 100 Punkt 17 17. Europaparlamentet beklagar att Turkiet fortsätter att blockera genomförandet av de beslut som fattats av Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (ECHR), vilket Europarådets parlamentariska församling uppmanade till genom en resolution av den 23 september 2002 (bland annat Loizidou-målet). Samtidigt konstaterar parlamentet det misstroende som råder gentemot ECHR och uppmanar de turkiska och europeiska åklagarna och domarna att utbyta erfarenheter i syfte att bringa det turkiska rättssystemet i samklang med det som är gängse i Europa. Europaparlamentet begär att kommissionen och Europarådet fortsätter med det utbytesprogram som startades på hösten 2002 och utvidgar det med annan utbildning. Or. fr Ändringsförslag från Baroness Nicholson of Winterbourne, Ole Andreasen, Cecilia Malmström, Bob van den Bos för ELDR-gruppen och Andrew Nicholas Duff Ändringsförslag 101 Punkt 17 17. Europaparlamentet beklagar att Turkiet har dröjt mycket länge med att genomföra de beslut som fattats av Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (ECHR), vilket Europarådets parlamentariska församling uppmanade till genom en resolution av den 23 september 2002 (bland annat Loizidou-målet). Europaparlamentet uppmanar de turkiska och europeiska åklagarna och domarna att utbyta erfarenheter i PE 320.271/1-1 30/81 AM495680SV.doc SV
 31. 31. syfte att bringa det turkiska rättssystemet i samklang med det som är gängse i Europa. Europaparlamentet begär att kommissionen och Europarådet fortsätter med det utbytesprogram som startades på hösten 2002 och utvidgar det med annan utbildning. Or. en Ändringsförslag från Joost Lagendijk, Daniel Marc Cohn-Bendit, Per Gahrton och Marie Anne Isler Béguin för Verts/ALE-gruppen Ändringsförslag 102 Punkt 17a (ny) 17a. Europaparlamentet välkomnar det reformpaket enligt vilket personer vilkas fällande domar av Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna har befunnits strida mot Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna får rätt till ny rättegång. Samtidigt välkomnar Europaparlamentet att de fällande domarna mot medlemmarna i DEP-partiet, Leyla Zana (erhöll Sacharowpriset 1995) Orhan Dogan, Haip Dicle och Selim Sadak tas upp till ny rättegång och kräver deras frigivning eftersom presumtionen att en åtalad är oskyldig tills motsatsen bevisats även måste gälla vid en ny rättegång och med hänsyn till att dessa medlemmar varit fängslade i nio år sedan den andra respektive fjärde mars 1994. Or. de Ändringsförslag från Feleknas Uca Ändringsförslag 103 Punkt 17b (ny) 17b. Europaparlamentet framför sin oro över att Leyla Zana och andra medlemmar av DEP fortfarande är fängslade, vilka enligt Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna blivit dömda på orättmätiga grunder. Europaparlamentet kräver därför att de omgående släpps fria. Or. de Ändringsförslag från Christos Zacharakis Ändringsförslag 104 Punkt 17c (ny) 17c. Europaparlamentet uppmanar Turkiet att ansluta sig till konventionen om den internationella brottmålsdomstolen, precis som EU:s medlemsländer och de andra kandidatländerna gjort. Or. el AM495680SV.doc 31/81 PE 320.271/1-1 SV
 32. 32. Ändringsförslag från Feleknas Uca Ändringsförslag 105 Punkt 17d (ny) 17d. Europaparlamentet anser att Turkiet skall återuppta till rättegång den fällande domen mot Abdullah Öcalan, som enligt ett beslut av Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna av de 12 mars 2003 dömts enligt ett rättsligt förfarande som präglats av allvarliga brister. Vidare kräver Europaparlamentet att de turkiska myndigheterna skall ge Öcalan rätt till regelbundna kontakter med sina försvarsadvokater och familjemedlemmar. Or. de Ändringsförslag från Feleknas Uca Ändringsförslag 106 Punkt 17e (ny) 17e. Europaparlamentet fördömer den turkiska författningsdomstolens beslut att förbjuda partiet HADEP och kräver att detta beslut omedelbart återkallas liksom beslutet att belägga HADEP:s ledare med ett femårigt förbud mot att bedriva all form av politisk verksamhet. Europaparlamentet anser att detta beslut strider mot Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna och EU-stadgan och de grundläggande rättigheterna avseende yttrande- och mötesfrihet. Europaparlamentet finner vidare att förföljelsen av medlemmar av politiska partier som HADEP och DEHAP, som också blivit föremål för förbudsförande, strider mot de demokratiska grundprinciperna. Or. de Ändringsförslag från Joost Lagendijk, Daniel Marc Cohn-Bendit, Matti Wuori, Per Gahrton och Marie Anne Isler Béguin för Verts/ALE-gruppen Ändringsförslag 107 Punkt 20 20. Europaparlamentet uppmanar Turkiet att fortsätta kampen mot korruption och att utan dröjsmål ratificera de relevanta internationella konventionerna. Parlamentet betonar att ett öppet samhälle, med bland annat fria medier, och ett bättre fungerande rättsväsen är väsentligt i kampen mot korruption. Dessutom krävs större öppenhet framför allt i samband med korruptionsrättegångar, och dessa skall kunna kontrolleras av medierna och andra organisationer som fungerar som ”vakthundar”. Or. en PE 320.271/1-1 32/81 AM495680SV.doc SV
 33. 33. Ändringsförslag från Olivier Dupuis Ändringsförslag 108 Punkt 20 20. Europaparlamentet uppmanar Turkiet att fortsätta kampen mot korruption och att utan dröjsmål ratificera de relevanta internationella konventionerna. Parlamentet betonar att ett öppet samhälle, med bland annat fria medier, och en oberoende rättsskipning är väsentligt i kampen mot korruption (text utgår). Or. fr Ändringsförslag från Olivier Dupuis Ändringsförslag 109 Punkt 21 utgår Or. en Ändringsförslag från Joan Vallvé Ändringsförslag 110 Punkt 21 21. Europaparlamentet förordar att valsystemet skall främja att parlamentets sammansättning skall göra fullständig rättvisa åt principen om representativ demokrati, särskilt beträffande den kurdiska befolkningens och andra minoritetsgruppers representation. Or. en Ändringsförslag från Geoffrey Van Orden Ändringsförslag 111 Punkt 21 21. Europaparlamentet förordar att valsystemet skall främja att parlamentets sammansättning skall göra fullständig rättvisa åt principerna om representativ demokrati och stabilt styre. Or. en AM495680SV.doc 33/81 PE 320.271/1-1 SV
 34. 34. Ändringsförslag från Feleknas Uca Ändringsförslag 112 Punkt 21 21. Europaparlamentet uppmanar Turkiet att garantera att parlamentets sammansättning skall göra fullständig rättvisa åt principen om representativ demokrati genom att minska betydelsen av den i nuvarande vallag fastlagda procentspärren. Or. de Ändringsförslag från Joost Lagendijk, Daniel Marc Cohn-Bendit, Matti Wuori, Per Gahrton, Marie Anne Isler Béguin för Verts/ALE-gruppen och Andrew Nicholas Duff Ändringsförslag 113 Punkt 21 21. Europaparlamentet påpekar att det sätt på vilket Turkiets regering och parlament bemötte den amerikanska regeringens begäran om att få stationera amerikanska trupper i Turkiet ger bevis på att de demokratiska institutionernas funktionsduglighet har förbättrats avsevärt under de senaste tio åren. Or. en Ändringsförslag från Baroness Nicholson of Winterbourne, Bob van den Bos, Cecilia Malmström, Andrew Nicholas Duff och Ole Andreasen för ELDR-gruppen Ändringsförslag 114 Punkt 21a (ny) 21a. Europaparlamentet välkomnar helhjärtat det turkiska parlamentets beslut, genom omröstning den 2 augusti 2002, att avskaffa dödsstraffet i fredstid och, som följd därav, undertecknandet den 15 januari 2003 av protokoll nr 6 till Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Europaparlamentet välkomnar dessa viktiga steg framåt men uppmanar samtidigt till att förbudet utvidgas till att även gälla brott begångna under pågående krig. Or. en Ändringsförslag från André Brie PE 320.271/1-1 34/81 AM495680SV.doc SV
 35. 35. Ändringsförslag 115 Punkt 21b (ny) 21b. Europaparlamentet fördömer turkiska författningsdomstolens beslut att förbjuda HADEP och kräver att beslutet återkallas omedelbart. Europaparlamentet anser att förbudet står i strid med Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna och EU-stadgan samt de grundläggande rättigheterna om yttrande- och mötesfrihet. Or. de Ändringsförslag från Michael Gahler Ändringsförslag 116 Punkt 21c (ny) 21c. Europaparlamentet strävar att understödja de nationella minoriteternas deltagande i det politiska livet och kräver att dessa partier skall undantas från tioprocentsregeln eftersom partier som representerar nationella minoriteter i andra länder är undantagna från en sådan procentgräns. Or. de Ändringsförslag från Arie M. Oostlander Ändringsförslag 117 Punkt 21d (ny) 21d. Europaparlamentet betvivlar att upplösandet av partiet Hadep är förenligt med europeiska värderingar i fråga om pluralistisk demokrati. Or. nl Ändringsförslag från Geoffrey Van Orden Ändringsförslag 118 Punkt 22 22. Europaparlamentet erinrar om den turkiska regeringens utfästelse att helt och hållet avskaffa tortyr (nolltolerans). Europaparlamentet tar med oro del av rapporter om att tortyr fortfarande används och att detta inte bestraffas. Europaparlamentet kräver att de mest kraftfulla och konsekventa åtgärder vidtas, både i fråga om lagstiftning och utbildning, för att åtgärda detta och att det center för behandling och rehabilitering av tortyroffer i Diyarbakir som stöds av Europeiska kommissionen kan fortsätta sin verksamhet obehindrat. Europaparlamentet fördömer skicket av regeringsmotståndare att utnyttja anklagelser om tortyr av politiska skäl. Or. en AM495680SV.doc 35/81 PE 320.271/1-1 SV
 36. 36. Ändringsförslag från Joost Lagendijk, Daniel Marc Cohn-Bendit, Matti Wuori, Per Gahrton, Marie Anne Isler Béguin för ELDR-gruppen och Andrew Nicholas Duff Ändringsförslag 119 Punkt 22 22. Europaparlamentet välkomnar den turkiska regeringens utfästelse att helt och hållet avskaffa tortyr (nolltolerans). Europaparlamentet konstaterar med oro att tortyr fortfarande används och att torterarna ofta åtnjuter straffrihet. Europaparlamentet kräver att de mest kraftfulla och konsekventa åtgärder vidtas, både i fråga om lagstiftning och utbildning, för att lösa detta problem snarast möjligt och att det center för behandling och rehabilitering av tortyroffer i Diyarbakir som stöds av Europeiska kommissionen kan fortsätta sin verksamhet obehindrat. Or. en Ändringsförslag från Baroness Nicholson of Winterbourne, Bob van den Bos, Cecilia Malmström, Andrew Nicholas Duff och Ole Andreasen för ELDR-gruppen Ändringsförslag 120 Punkt 22 22. Europaparlamentet erinrar om den turkiska regeringens utfästelse att helt och hållet avskaffa tortyr (nolltolerans). Europaparlamentet konstaterar med oro att tortyr fortfarande används och att torterarna ofta åtnjuter straffrihet. Europaparlamentet kräver att de mest kraftfulla och konsekventa åtgärder vidtas, både i fråga om lagstiftning och utbildning, för att bekämpa denna barbariska praxis och att det center för behandling och rehabilitering av tortyroffer i Diyarbakir som stöds av Europeiska kommissionen kan fortsätta sin verksamhet obehindrat. Or. en Ändringsförslag från Pernille Frahm Ändringsförslag 121 Punkt 22a (ny) 22a. Europaparlamentet uppmanar Turkiet att tillämpa internationella fängelsestandarder och avstå från att isolera fångar. Or. en Ändringsförslag från Feleknas Uca PE 320.271/1-1 36/81 AM495680SV.doc SV
 37. 37. Ändringsförslag 122 Punkt 22b (ny) 22b. Europaparlamentet uttrycker sin oro över det sexuella våld som utövas på polisstationer och i fängelser, framför allt mot kvinnor och flickor och kräver garanti för att kroppsvisitering endast får utföras av kvinnlig personal och att övergrepp sanktioneras. Or. de Ändringsförslag från Feleknas Uca Ändringsförslag 123 Punkt 22c (ny) 22c. Europaparlamentet uttrycker sin oro över de upprepade hungerstrejkerna i turkiska fängelser och förespråkar att ansträngningar görs för att få till stånd samtal om denna fråga för att förhindra ytterligare dödsfall. Or. de Ändringsförslag från Jas Gawronski Ändringsförslag 124 Punkt 22d (ny) 22d. Europaparlamentet uppmanar den turkiska regeringen att under den nya rättegången mot Sacharovpristagaren Leyla Zana med flera se till att dessa inte fråntas sina personliga friheter. På så sätt kan regeringen visa sin vilja att genomföra en reformprocess som berör både det politiska systemet och rättsväsendet. Or. it Ändringsförslag från Arie M. Oostlander Ändringsförslag 125 Punkt 23 23. Europaparlamentet kräver av de turkiska myndigheterna att alla fångar, även de som frihetsberövats i enlighet med statssäkerhetsdomstolarnas domsrätt, omedelbart skall få direkt tillgång till rättshjälp (text utgår). Or. nl AM495680SV.doc 37/81 PE 320.271/1-1 SV
 38. 38. Ändringsförslag från Joost Lagendijk, Daniel Marc Cohn-Bendit, Matti Wuori, Per Gahrton, Marie Anne Isler Béguin för Verts/ALE-gruppen och Andrew Nicholas Duff Ändringsförslag 126 Punkt 23 23. Europaparlamentet välkomnar det faktum att lagen om statssäkerhetsdomstolarna har ändrats såtillvida att de straffprocessrättsliga reglerna har utvidgas till att även gälla inom statssäkerhetsdomstolarnas domsrätt. Härvid har de begränsningar i tillgången till rättshjälp avskaffats. Europaparlamentet insisterar på att genomförandet av detta måste underkastas strikt kontroll. Or. en Ändringsförslag från Geoffrey Van Orden Ändringsförslag 127 Punkt 23 23. Europaparlamentet kräver av de turkiska myndigheterna att alla fångar, även de som frihetsberövats i enlighet med statssäkerhetsdomstolarnas domsrätt, (text utgår) skall få (text utgår) tillgång till rättshjälp utan oskäligt dröjsmål. Or. en Ändringsförslag från Pernille Frahm Ändringsförslag 128 Punkt 23 23. Europaparlamentet uppmanar den turkiska regeringen att snarast godkänna lagstiftning om att avskaffa artikel 31.1 i lagen om ändring av vissa artiklar i de straffprocessrättsliga reglerna (1992, nr 3842). Enligt denna artikel kan personer som häktats för brott inom statssäkerhetsdomstolarnas domsrätt förvägras tillgång till rättshjälp i fyrtioåtta timmar. Or. en Ändringsförslag från Baroness Nicholson of Winterbourne, Cecilia Malmström och Bob van den Bos för ELDR-gruppen Ändringsförslag 129 Punkt 23a (ny) 23a. Europaparlamentet är djupt oroat över rapporter om att häktade kvinnor ofta utsätts för sexuellt våld och våldtas av personal vid statssäkerhetstjänsten. Europaparlamentet konstaterar att kvinnor av kurdiskt ursprung och kvinnor som PE 320.271/1-1 38/81 AM495680SV.doc SV
 39. 39. har en politisk uppfattning som av myndigheterna eller militären betraktas som oacceptabel löper särskild stor risk att utsättas för sådant våld. Or. en Ändringsförslag från Hannes Swoboda och Giorgos Katiforis Ändringsförslag 130 Punkt 23b (ny) 23b. Europaparlamentet noterar att det faktum att det bor människor av kurdiskt ursprung i andra länder förutom Turkiet får inte hindra Turkiet från att finna fram till ett mer avspänt och konstruktivt förhållande till sina egna medborgare av kurdiskt ursprung. Detsamma gäller förhållandet till medborgare som tillhör andra etniska och religiösa minoriteter. Or. en Ändringsförslag från Pernille Frahm Ändringsförslag 131 Punkt 23c (ny) 23c. Europaparlamentet föreslår att system införs för strikt övervakning av polis- och gendarmeristationer, och att dessa system inbegriper oberoende råd vari även representanter för allmänheten ingår. Europaparlamentet kräver att poliser och gendarmer bestraffas hårt och/eller åtalas närhelst de vägrar häktade personer tillgång till rättshjälp, förleder dem att skriftligen avstå från rätten att träffa en advokat, underlåter att underrätta dem om deras rättigheter, blandar sig i läkarundersökningar, underlåter att informera anhöriga när någon häktas eller underlåter att omgående registrera namnen på häktade personer eller föra häktade barn till åtalsmyndigheten såsom förordningarna kräver. Or. en Ändringsförslag från Joost Lagendijk, Daniel Marc Cohn-Bendit, Matti Wuori, Michael Gahler, Marie Anne Isler Béguin för Verts/ALE-gruppen och Andrew Nicholas Duff Ändringsförslag 132 Punkt 24 24. Europaparlamentet uppmanar Turkiet att slå vakt om den kulturella mångfalden och om de kulturella rättigheterna som tillkommer alla medborgare oavsett ursprung, att slå vakt om tillgången till såväl radio- och tv-program, även de som sänds av privata medieföretag, som utbildning på det kurdiska språket och på andra icke- turkiska språk genom att tillämpa gällande ordningar och avskaffa de hinder som fortfarande står i vägen för denna tillgång. AM495680SV.doc 39/81 PE 320.271/1-1 SV
 40. 40. Or. en Ändringsförslag från Geoffrey Van Orden Ändringsförslag 133 Punkt 24 24. Europaparlamentet noterar (text utgår) lagändringarna av den 3 augusti 2002, varigenom kurderna tillerkändes undervisningsrättigheter och rätten till radio- och tv-program på det kurdiska språket. Parlamentet kräver dock av Turkiet att man skall agera helt i enlighet med andan i Europeiska stadgan om regionala språk eller minoritetsspråk, ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter och Europeiska unionens stadga om grundläggande rättigheter. Europaparlamentet noterar att ett stort antal turkiska kurder innehar offentlig tjänst i Turkiet, inte minst i det turkiska parlamentet, och uppmanar landets alla medborgare av kurdiskt ursprung att spela en positiv roll i den turkiska staten. Or. en Ändringsförslag från Baroness Nicholson of Winterbourne, Ole Andreasen, Cecilia Malmström och Bob van den Bos för ELDR-gruppen Ändringsförslag 134 Punkt 24 24. Europaparlamentet noterar (text utgår) lagändringarna av den 3 augusti 2002, varigenom kurderna tillerkändes undervisningsrättigheter och rätten till radio- och tv-program på det kurdiska språket. Parlamentet kräver dock av Turkiet att man skall agera helt i enlighet med andan i Europeiska stadgan om regionala språk eller minoritetsspråk, ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter och Europeiska unionens stadga om grundläggande rättigheter och genom dessa se till att yttrandefriheten och minoriteternas rättigheter respekteras fullt ut i Turkiet. Or. en Ändringsförslag från Olivier Dupuis Ändringsförslag 135 Punkt 24 24. Europaparlamentet noterar (text utgår) lagändringarna av den 3 augusti 2002, varigenom kurderna tillerkändes undervisningsrättigheter och rätten till radio- och tv-program på det kurdiska språket. Parlamentet kräver dock av Turkiet att man skall agera (text utgår) i enlighet med andan i Europeiska stadgan om regionala språk eller minoritetsspråk, ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter och Europeiska unionens stadga om grundläggande rättigheter. PE 320.271/1-1 40/81 AM495680SV.doc SV
 41. 41. Or. fr Ändringsförslag från Jo Leinen Ändringsförslag 136 Punkt 24 24. Europaparlamentet noterar (text utgår) lagändringarna av den 3 augusti 2002, varigenom kurderna tillerkändes undervisningsrättigheter och rätten till radio- och tv-program på det kurdiska språket. Parlamentet kräver dock av Turkiet att kurdiska språket skall behandlas helt i enlighet med andan i Europeiska stadgan om regionala eller minoritetsrättigheter, ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter och Europeiska unionens stadga om grundläggande rättigheter. Or. de Ändringsförslag från André Brie Ändringsförslag 137 Punkt 24 24. Europaparlamentet ser de mycket begränsade lagändringarna av den 3 augusti 2002 som ett första steg, varigenom kurderna tillerkändes undervisningsrättigheter och rätten till radio- och tv-program på det kurdiska språket och kräver ytterligare åtgärder för att tillförsäkra den kurdiska minoriteten större kulturell autonomi och garantera det kurdiska språkets ställning som ett andra officiellt språk i de kurdiska områdena. Parlamentet kräver dock av Turkiet att man skall agera helt i enlighet med andan i Europeiska stadgan om regionala språk eller minoritetsspråk, ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter och Europeiska unionens stadga om grundläggande rättigheter. Or. de Ändringsförslag från Francis Wurtz Ändringsförslag 138 Punkt 24 24. Europaparlamentet noterar de mycket begränsade lagändringarna av den 3 augusti 2002, varigenom kurderna tillerkändes undervisningsrättigheter och rätten till radio- och tv-program på det kurdiska språket. Parlamentet anser dock att dessa ändringar är otillräckliga (programmen har ännu inte börjat sändas) och uppmanar Turkiet att fullt ut erkänna det kurdiska folkets ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter och att agera helt i enlighet med andan i Europeiska stadgan om regionala språk eller minoritetsspråk, ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter och AM495680SV.doc 41/81 PE 320.271/1-1 SV
 42. 42. Europeiska unionens stadga om grundläggande rättigheter. Parlamentet fördömer det turkiska rättsväsendets förbud av HADEP-partiet. Or. fr Ändringsförslag från Gerardo Galeote Quecedo Ändringsförslag 139 Punkt 24 24. Europaparlamentet välkomnar lagändringarna av den 3 augusti 2002, varigenom kurderna tillerkändes undervisningsrättigheter och rätten till radio- och tv-program på det kurdiska språket. Parlamentet kräver dock av Turkiet att man skall agera helt i enlighet med andan i Europeiska stadgan om regionala språk eller minoritetsspråk, ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter och Europeiska unionens stadga om grundläggande rättigheter. Or. es Ändringsförslag från Joan Vallvé Ändringsförslag 140 Punkt 24 24. Europaparlamentet noterar de mycket begränsade lagändringarna av den 3 augusti 2002, varigenom kurderna tillerkändes undervisningsrättigheter och rätten till såväl radio- som tv-program på det kurdiska språket. Parlamentet kräver dock av Turkiet att man skall agera helt i enlighet med andan i Europeiska stadgan om regionala språk eller minoritetsspråk, ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter och Europeiska unionens stadga om grundläggande rättigheter. Or. en Ändringsförslag från Feleknas Uca Ändringsförslag 141 Punkt 24a (ny) 24a. Europaparlamentet uppmanar Turkiet att vidta ytterligare åtgärder för att inom ramen för territoriell suveränitet tillgodose den kurdiska befolkningens och andra minoritetsgruppers legitima intressen i Turkiet och säkerställa deras möjligheter till medverkan i det politiska livet. Or. de PE 320.271/1-1 42/81 AM495680SV.doc SV

×