KAKAPUSAN ATKAKULANGANMga PangunahingSuliraninPangSuliranin Pang--ekonomiya
Kakapusan at KakulanganLahat ng bansa sa daigdig aynahaharap saisang suliranin na may kinalaman sakalagayan ng mga pinagku...
Ang kakapusan ay tumutukoy sa pagkakaroonng limitasyon sa mga pinagkukunang-yamanna ginagamit sa paglikha ng mga produkto....
Ang kakulangan ay isang kalagayanna panandalian lamang. Sinasabi na angkalagayang ito ay maaaring gawa olikha ng tao. Ito ...
HalimbawaAng artipisyal na kakulangan ngbigas sapamilihan na nagaganapkapag itinatago ngmganegosyante ang produktoupanghin...
Ang hoarding ay pagtatagong mga supply na ginagawang mga kasapi ng rice cartelna nagiging dahilanngpagkukulang ng bigas sa...
Kartelay pangkat ng mgamalalaking negosyanteng taonakumokontrol atnagmamanipula ngdistribusyon, pagbili, atpagpepresyo ng ...
Ang kakulangan ay pansamantalalamang naibinubunga ng mgamaling gawain ng tao. Kapagnaisaayosna ang supply, nawawalana ang ...
Mga Suliranin Pang-ekonomiyaAng kakapusan ang pangunahing dahilanng pagkakaroon ng mga suliranin pang-ekonomiya.Dahil sa s...
DayagramPRODUKSYON   S  DISTRIBUSYONAno ang     U  Para kanino anggagawin?    L  gagawin?        ...
Ang bawat bansa ay may mgalayuning pangkabuhayan nanais makamit. Sa pamamagitanng pagsasaalang-alang sa mgakatanungan na n...
Ano ang Gagawin?Sa isang ekonomiya,mahalagangmabatid ang mga produkto atserbisyo na kinokonsumo ng mgatao. Importanteng ma...
HalimbawaMas pinahahalagahan ng tao ang pagkainng kanin kaysa sa mais, kaya mas pipiliinang paglikha ng maraming bigas kay...
Ang paglikha ng mas maramingbigas ay nangangahulugang higitna malawak na lupain angpagtataniman nito kaysa mais.Ang pagpil...
Production PossibilityFrontier - PPF What Does Production Possibility Frontier - PPF Mean? A curve depicting all maximum ...
As indicated on the chart above, pointsA, B and C represent the points at whichproduction of Good A and Good B ismost effi...
Paano Ito Gagawin?Sa paglikha ng mga produkto aymay prosesona sinusunod. Isinasaalang-alangang mgabagay na gagamitinsa pag...
Gaano Karami ang Gagawin?Ang dami ng produkto na gagawinaypagsasaalang-alang ng yaman ngbansaat bilang ng mga mamamayannam...
Sinasabing ang produksiyon ay nagigingmakabuluhan kung ito ay maipapamahagi salahat ng mamamayan na nangangailanganng mga ...
Para Kanino Gagawin?Isinasaalang-alang ang mgamamamayan na gagamit atmakikinabang sa mga lilikhaingprodukto upang maging e...
Paano Ipamamahagi ang Produkto?Ang maging epektibo sa pamamahagi ngmga nagawang produkto ay isang layuninng pamahalaan, ka...
Ang aralin na ito ay kung papaano matutugunanng isang ekonomiya ang mga suliranin ngkanilang pinagkukunang-yaman.‡Kung saa...
Kailangan din ng kooperasyon ngmga mamamayan ng isang bansakung susundin ang mga saliknanatukoy, dahil kahit nagawa naang ...
http://www.scribd.com/doc/48864317/Finale-Ppt-Char
Kakapusan at kakulangan
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kakapusan at kakulangan

217,954 views

Published on

Kakapusan at Kakulangan By: Mrs. Ar Joi C. Proctan
Teacher II
Mina National High School
Mina, Iloilo

Published in: Travel, Business

Kakapusan at kakulangan

 1. 1. KAKAPUSAN ATKAKULANGANMga PangunahingSuliraninPangSuliranin Pang--ekonomiya
 2. 2. Kakapusan at KakulanganLahat ng bansa sa daigdig aynahaharap saisang suliranin na may kinalaman sakalagayan ng mga pinagkukunang-yaman atang kakayahan ng mga ito na matugunanang dumaraming pangangailangan at hiligng tao. Ang suliranin ng kakapusan ay angkatotohanang hindi kayang matustusan nganumang bansa ang lahat ng mgapangangailangan ng buong ekonomiya.
 3. 3. Ang kakapusan ay tumutukoy sa pagkakaroonng limitasyon sa mga pinagkukunang-yamanna ginagamit sa paglikha ng mga produkto. Itoay isang kalagayan na kaakibat ng buhay ngtaona naglalarawan ng pagtutunggalian sapaggamit ng yaman ng bansa upangmatugunan ang mgapangangailangan.Dahilan ito ng paghahanapng iba·t ibangparaan upang matamo ang lubosnakapakinabangan sa paggamit ng mgayaman ng bansa.
 4. 4. Ang kakulangan ay isang kalagayanna panandalian lamang. Sinasabi na angkalagayang ito ay maaaring gawa olikha ng tao. Ito ang nagaganap kungmay pansamantalang pagkukulang ngsupply ng isang produkto. Angpagkakaroon ng artipisyal nakakulangan ay madalas na nangyayarisa isang ekonomiya.
 5. 5. HalimbawaAng artipisyal na kakulangan ngbigas sapamilihan na nagaganapkapag itinatago ngmganegosyante ang produktoupanghintayin ang pagtaas ngpresyo, o tinatawag na hoarding.
 6. 6. Ang hoarding ay pagtatagong mga supply na ginagawang mga kasapi ng rice cartelna nagiging dahilanngpagkukulang ng bigas sapamilihan.
 7. 7. Kartelay pangkat ng mgamalalaking negosyanteng taonakumokontrol atnagmamanipula ngdistribusyon, pagbili, atpagpepresyo ng mga
 8. 8. Ang kakulangan ay pansamantalalamang naibinubunga ng mgamaling gawain ng tao. Kapagnaisaayosna ang supply, nawawalana ang kakulangan. Ibig sabihin,mas madaling bigyan ng solusyonang kakulangan kaysa sakakapusan.
 9. 9. Mga Suliranin Pang-ekonomiyaAng kakapusan ang pangunahing dahilanng pagkakaroon ng mga suliranin pang-ekonomiya.Dahil sa suliraning kakapusan,mahalagana pag-isipan ng isang bansa kung anongprodukto at serbisyo ang gagawin atgaano karami. Mahalaga din na tukuyinkung para kanino gagawin at paanoipapamahagi.
 10. 10. DayagramPRODUKSYON S DISTRIBUSYONAno ang U Para kanino anggagawin? L gagawin? IPaano ito Rgagawin? A N Paano ipamamahagi I ang produkto?Gaano karamiang gagawin? N
 11. 11. Ang bawat bansa ay may mgalayuning pangkabuhayan nanais makamit. Sa pamamagitanng pagsasaalang-alang sa mgakatanungan na nauukol saproduksiyon at distribusyon, itoay mabibigyan ng pansin.
 12. 12. Ano ang Gagawin?Sa isang ekonomiya,mahalagangmabatid ang mga produkto atserbisyo na kinokonsumo ng mgatao. Importanteng malaman angmga pangangailangan ng tao nabinibigyan ng higit napagpapahalaga.
 13. 13. HalimbawaMas pinahahalagahan ng tao ang pagkainng kanin kaysa sa mais, kaya mas pipiliinang paglikha ng maraming bigas kaysa samais. Ang ganitong sitwasyon ng pagpili ngproduktong gagawin ay naiuugnay sakonsepto ng Production Possibilities-Frontier ng paglikha ng iba·t ibangprodukto mula sa tiyak nadami ngpinagkukunang-yaman sa isang takdangpanahon.
 14. 14. Ang paglikha ng mas maramingbigas ay nangangahulugang higitna malawak na lupain angpagtataniman nito kaysa mais.Ang pagpili sa produktonglilikhain ay ibinabatay sapangangailangan ngnakararaming kasapi ng lipunan.
 15. 15. Production PossibilityFrontier - PPF What Does Production Possibility Frontier - PPF Mean? A curve depicting all maximum output possibilities for two or more goods given a set of inputs (resources, labor, etc.). The PPF assumes that all inputs are used efficiently.
 16. 16. As indicated on the chart above, pointsA, B and C represent the points at whichproduction of Good A and Good B ismost efficient. Point X demonstrates thepoint at which resources are not beingused efficiently in the production of bothgoods; point Y demonstrates an outputthat is not attainable with the giveninputs
 17. 17. Paano Ito Gagawin?Sa paglikha ng mga produkto aymay prosesona sinusunod. Isinasaalang-alangang mgabagay na gagamitinsa pagbuo ngmgaprodukto. Ang bansa ba ay may sapatnasalik ng produksiyon upang makalikhangmga produkto na kailangan ngekonomiya?Sa paggamit ng mas maramingmanggagawakaysa sa makinarya?Makakamura ba angbansa sa paglikha ngbigas? Ito aymahalagang isaisip kung paanogagawin angisang produkto.
 18. 18. Gaano Karami ang Gagawin?Ang dami ng produkto na gagawinaypagsasaalang-alang ng yaman ngbansaat bilang ng mga mamamayannamakikinabang sa produktonggagawin.Kapag may nagawang produktoangekonomiya, dapat itong ipamahagisamga mamamaya. Ang distribusyonaykakambal ng produksyon. Itoangpamamahagi ng mga bagay-bagaysalahat ng sektor ng ekonomiya.
 19. 19. Sinasabing ang produksiyon ay nagigingmakabuluhan kung ito ay maipapamahagi salahat ng mamamayan na nangangailanganng mga produkto upang pantay-pantay namatamo ang kasiyahan atkapakinabangan sa buhay. At kapag anglahat ng tao ay nakakabahagi sa mganilikhang produkto ng bansa, ibig sabihinepisyenteng nagamit ang mga likas nayaman.
 20. 20. Para Kanino Gagawin?Isinasaalang-alang ang mgamamamayan na gagamit atmakikinabang sa mga lilikhaingprodukto upang maging epektiboang mga pamamahaging mganasabing produkto.
 21. 21. Paano Ipamamahagi ang Produkto?Ang maging epektibo sa pamamahagi ngmga nagawang produkto ay isang layuninng pamahalaan, kaya isinasagawa nito angiba·t ibang pamamaraan upang makaratingsa kinauukulan ang mga nalikhangprodukto. Ang kalakalang lokal at mgapamilihan ay mga mekanismonamakakatulong sa pamamahagi ng mgaprodukto.
 22. 22. Ang aralin na ito ay kung papaano matutugunanng isang ekonomiya ang mga suliranin ngkanilang pinagkukunang-yaman.‡Kung saan ang ating mga pinagkukunang-yaman ay may limitasyon at ang iba aypansamantalalang kung kulangin at ang iba ayang kakapusan nito .‡May mga salik na dapat isaalang-alangkung gusto ng isang bansa na umunlad angisang ekonomiya.
 23. 23. Kailangan din ng kooperasyon ngmga mamamayan ng isang bansakung susundin ang mga saliknanatukoy, dahil kahit nagawa naang mga nasabi ay wala itong silbikung ang mga mamamayanmismo ay walang kooperasyon attiwala namakakamit nila angkaunlaran.
 24. 24. http://www.scribd.com/doc/48864317/Finale-Ppt-Char

×