Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
1-12 Final
From : Oblivious72 จุดประสงค์ของการจัดทา เพื่อการศึกษา ไม่ใช่เพื่อการค้าขาย ความรู้ทางฟิสิกส์ไม่ใช่การค้า :)
ฟิ...
2-12 Final
From : Oblivious72 จุดประสงค์ของการจัดทา เพื่อการศึกษา ไม่ใช่เพื่อการค้าขาย ความรู้ทางฟิสิกส์ไม่ใช่การค้า :)
3....
3-12 Final
From : Oblivious72 จุดประสงค์ของการจัดทา เพื่อการศึกษา ไม่ใช่เพื่อการค้าขาย ความรู้ทางฟิสิกส์ไม่ใช่การค้า :)
6....
4-12 Final
From : Oblivious72 จุดประสงค์ของการจัดทา เพื่อการศึกษา ไม่ใช่เพื่อการค้าขาย ความรู้ทางฟิสิกส์ไม่ใช่การค้า :)
9....
5-12 Final
From : Oblivious72 จุดประสงค์ของการจัดทา เพื่อการศึกษา ไม่ใช่เพื่อการค้าขาย ความรู้ทางฟิสิกส์ไม่ใช่การค้า :)
12...
6-12 Final
From : Oblivious72 จุดประสงค์ของการจัดทา เพื่อการศึกษา ไม่ใช่เพื่อการค้าขาย ความรู้ทางฟิสิกส์ไม่ใช่การค้า :)
14...
7-12 Final
From : Oblivious72 จุดประสงค์ของการจัดทา เพื่อการศึกษา ไม่ใช่เพื่อการค้าขาย ความรู้ทางฟิสิกส์ไม่ใช่การค้า :)
16...
8-12 Final
From : Oblivious72 จุดประสงค์ของการจัดทา เพื่อการศึกษา ไม่ใช่เพื่อการค้าขาย ความรู้ทางฟิสิกส์ไม่ใช่การค้า :)
18...
9-12 Final
From : Oblivious72 จุดประสงค์ของการจัดทา เพื่อการศึกษา ไม่ใช่เพื่อการค้าขาย ความรู้ทางฟิสิกส์ไม่ใช่การค้า :)
21...
10-12 Final
From : Oblivious72 จุดประสงค์ของการจัดทา เพื่อการศึกษา ไม่ใช่เพื่อการค้าขาย ความรู้ทางฟิสิกส์ไม่ใช่การค้า :)
2...
11-12 Final
From : Oblivious72 จุดประสงค์ของการจัดทา เพื่อการศึกษา ไม่ใช่เพื่อการค้าขาย ความรู้ทางฟิสิกส์ไม่ใช่การค้า :)
*...
12-12 Final
From : Oblivious72 จุดประสงค์ของการจัดทา เพื่อการศึกษา ไม่ใช่เพื่อการค้าขาย ความรู้ทางฟิสิกส์ไม่ใช่การค้า :)
เ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

7วิชาสามัญ ฟิสิกส์ + เฉลย

787 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

7วิชาสามัญ ฟิสิกส์ + เฉลย

 1. 1. 1-12 Final From : Oblivious72 จุดประสงค์ของการจัดทา เพื่อการศึกษา ไม่ใช่เพื่อการค้าขาย ความรู้ทางฟิสิกส์ไม่ใช่การค้า :) ฟิสิกส์สามัญประจาบ้าน 2556 คาชี้แจง : จงเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุด 1 คาตอบ ค่าคงที่ : 2 9.80 /g m s 22 3.141529..., 7    3 sin60 cos30 2   log หมายถึง ลอกกาลิทึมฐาน 10 1. พิจารณาเลนส์นูนบาง พบว่าเมื่อวางวัตถุห่างจากเลนส์เป็นระยะ a จะได้ ภาพที่จุด R ถ้าย้ายตาแหน่ง วัตถุไปห่างจากเลนส์เป็นระยะ b จะต้องนาเลนส์บางอีกเลนส์มาประกบเลนส์นูนที่มีความยาวโฟกัสเท่าใด จึง จะทาให้เกิดภาพที่ตาแหน่ง R เหมือนเดิม 1. ab b a   2. ab a b 3. ab b a 4. ab a b   5. 2 a a b 2. วัตถุชิ้นหนึ่งเคลื่อนที่ตามแนวแกน y มีสมการการเคลื่อนที่เป็น 2 siny A t T        เมื่อ ,A T เป็นค่าคงที่ และ t แทนเวลา จงหาเวลาที่วัตถุใช้ในการเคลื่อนที่จากตาแหน่ง 0y  ไปยังตาแหน่ง 3 2 y A 1. 2 T 2. 6 T 3. 3 T 4. 3 T 5. 6 T วัตถุ ภาพ
 2. 2. 2-12 Final From : Oblivious72 จุดประสงค์ของการจัดทา เพื่อการศึกษา ไม่ใช่เพื่อการค้าขาย ความรู้ทางฟิสิกส์ไม่ใช่การค้า :) 3. จานวนอนุภาค N ของธาตุกัมมันตรังสีที่มีจานวนเริ่มต้น 0N และมีครึ่งชีวิต 1/2T ที่เวลา t ใดๆ สามารถ เขียนได้เป็น 1/2 0 1 2 t T N N        ถ้าเรานิยามปริมาณ 1/8T ว่าเป็นเวลาที่ธาตุกัมมันตรังสีใช้ในการสลายตัวจาก จานวนเริ่มต้น จนเหลือ 1 8 ของจานวนเริ่มต้น จงหาค่าของ 1/8 1/2 T T 1. 1 2. 2 3. 3 4. 4 5. 5 4. พิจาณาภาพของคลื่นที่กาลังเคลื่อนที่ขบวนหนึ่ง เราทาการจับภาพคลื่นขบวนนั้นที่เวลา 2 ค่า และได้ภาพ ของคลื่นออกมาดังรูป จงหาความเร็วของคลื่นนี้ กาหนดให้ทิศการเคลื่อนที่ไปทางขวาเป็นบวก 1. 1 6.67 ms  2. 1 6.67 ms  3. 1 4.00 ms  4. 1 4.00 ms  5. 1 10.0 ms  5. พิจารณาวงจรไฟฟ้าดังรูป จงหาค่าของกระแสไฟฟ้าที่ผ่านตัวต้านทาน R 1. 500R mA 2. 6000 mA R 3. 100 mA 4. 100 mA R 5. 0 mA
 3. 3. 3-12 Final From : Oblivious72 จุดประสงค์ของการจัดทา เพื่อการศึกษา ไม่ใช่เพื่อการค้าขาย ความรู้ทางฟิสิกส์ไม่ใช่การค้า :) 6. พิจารณาท่อปลายเปิด และ ท่อปลายปิดดังรูป ถ้าทาการปล่อยเสียงด้วยความถี่ที่ต่างกันผ่านท่อทั้ง 2 แล้ว ทาให้เกิดการสั่นพ้องที่ความถี่ที่ต่าที่สุด จงหาอัตราส่วนของความยาวคลื่นในท่อปลายปิดต่อท่อปลายเปิด เมื่อ เกิดการสั่นพ้องที่ความถี่ที่ต่าที่สุดนั้น 1. A B L L       2. 4 A B L L       3. 1 4 A B L L       4. 2 A B L L       5. 1 2 A B L L       7. พลังงานศักย์ของอิเล็กตรอนในนิวเคลียสของอะตอมไฮโดรเจน เป็นกี่เท่าของพลังงานรวมของอะตอม ไฮโดรเจนที่สภาวะเดียวกัน (พลังงานรวม หมายถึง ผลรวมของพลังงานศักย์ และ พลังงานจลน์ของอิเล็กตรอน ที่สภาวะนั้น) 1. 2 2. 1 2  3. 1 4. 1 2 5. 2 8. พิจารณาวงจรไฟสลับดังรูป จงหาค่าของแอมพลิจูดของกระแส I 1. 0V R 2. 0CV 3.   20 1 V CR R  4.   20 1 V CR R  5.   20 1 V C R  ท่อปลายปิด ท่อปลายเปิด
 4. 4. 4-12 Final From : Oblivious72 จุดประสงค์ของการจัดทา เพื่อการศึกษา ไม่ใช่เพื่อการค้าขาย ความรู้ทางฟิสิกส์ไม่ใช่การค้า :) 9. ฉายแสงเลเซอร์ความยาวคลื่น 600nm ตกกระทบเกรตติงอย่างตั้งฉาก 25,000 ช่อง โดยมีความยาว 2.5 เซนติเมตร แล้วผ่านไปกระทบฉาก จงหาว่าจะเกิดจุดสว่างขึ้นบนฉากขึ้นกี่จุด 1. 1 2. 2 3. 3 4. 4 5. 5 10. พิจารณาลาโพงดังรูป ถ้าเปลี่ยนกระแสไฟฟ้าจาก I เป็น 3I ผู้ฟังที่ยืนสังเกตอยู่จะได้ยินดังขึ้นกี่เดซิเบล 1. 10log3 2. 20log3 3. 10log6 4. 20log6 5. 5log3 11. แก๊สอุดมคติอะตอมเดี่ยว ขยายตัวภายใต้ปริมาตรคงที่ V จากความดัน 1P ไปเป็นความดัน 2P จงหาว่า แก๊สอุดมคติมีพลังงานภายในเปลี่ยนไปเท่าใด 1.  2 1 1 2 P P V 2.  2 1 3 2 P P V 3.  2 1 5 2 P P V 4.  2 1 7 2 P P V 5.  2 1P P V ลำโพง ผู้ฟัง
 5. 5. 5-12 Final From : Oblivious72 จุดประสงค์ของการจัดทา เพื่อการศึกษา ไม่ใช่เพื่อการค้าขาย ความรู้ทางฟิสิกส์ไม่ใช่การค้า :) 12. แก๊สอุดมคติอะตอมเดี่ยว ขยายตัวภายใต้ปริมาตรคงที่ V เมื่อได้รับความร้อนจากภายนอก Q จะมีความ ดันเปลี่ยนไปเท่าใด 1. 2 3 Q V 2. 3 2 Q V 3. 1 3 Q V 4. 5 3 Q V 5. 3 5 Q V 13. วัตถุมวล m เคลื่อนที่ไปตามพื้นลื่นด้วยอัตราเร็ว u เข้าชนมวล M ซึ่งอยู่นิ่งและติดสปริงซึ่งมีค่าคงที่ สปริง k ไว้กับกาแพงที่มีมวลสูงมากๆ พบว่ามวล m และ M ติดไปด้วยกันหลังชน สปริงจะยุบลงไปเป็น ระยะทางเท่าใด 1. 2 mu k 2. 2 Mu k 3.   2 2 m u k M m 4.   2 2 m u k M m 5.   2 2 M u k M m
 6. 6. 6-12 Final From : Oblivious72 จุดประสงค์ของการจัดทา เพื่อการศึกษา ไม่ใช่เพื่อการค้าขาย ความรู้ทางฟิสิกส์ไม่ใช่การค้า :) 14. ฉายแสงตกกระทบตั้งฉากแท่งวงกลมรัศมี R ดังกลมดังรูป ซึ่งมีดัชนีหักเห n ทาการเลื่อนตาแหน่งแสง จนกระทั่งตาแหน่งของแสงดังรูป เริ่มเกิดการสะท้อนกลับหมดพอดี จงหาระยะ OA เมื่อ 2 3 n  1. 2 R 2. 22 1 R n n  3. 22 1 R n n  4. 2 1 n R n  5. 2 1 n R n  15. โปรตอนมวล m มีประจุ e วิ่งมาจากระยะไกลมากๆดังรูป เข้ามาด้วยอัตราเร็ว u เข้าหาโปรตอนอีกตัว หนึ่งที่หยุดอยู่นิ่งในแนวเส้นตรงเดียวกัน เมื่อโปรตอนทั้ง 2 ตัวอยู่ใกล้กันที่สุด อัตราเร็วของโปรตอนที่วิ่งเข้ามา เป็นเท่าใด 1. 0 2. 2 u 3. 2 u 4. 2 u  5. 2 u  เริ่มสะท้อนกลับหมดพอดี
 7. 7. 7-12 Final From : Oblivious72 จุดประสงค์ของการจัดทา เพื่อการศึกษา ไม่ใช่เพื่อการค้าขาย ความรู้ทางฟิสิกส์ไม่ใช่การค้า :) 16. มวล ,M m วางอยู่บนพื้นลื่น ติดกันด้วยเชือกเบามาก ถ้าออกแรง F ดึงมวลทั้ง 2 ก้อนดังรูป จงหาแรง ลัพธ์ที่กระทาต่อ M 1. F 2. m F M 3. M F m M 4. m F m M 5. M F M m 17. จากรูป หากมีกระแสไฟฟ้า i ไหลในเส้นลวดเป็นวงกลม จะให้สนามแม่เหล็กที่จุดกึ่งกลางวงกลมมีค่า 0 2 i B r   เมื่อ r แทนรัศมีของวงกลม จงใช้ผลจากข้อมูลนี้หาสนามแม่เหล็กที่จุดศูนย์กลาง O ของรูป ทางด้านขวา 1. 0 2 1 1 1 2 i R R        2. 0 2 1 1 1 2 i R R        3. 0 2 1 1 1 4 i R R        4. 0 2 1 1 1 4 i R R        5. 0 2 1 1 1 i R R       
 8. 8. 8-12 Final From : Oblivious72 จุดประสงค์ของการจัดทา เพื่อการศึกษา ไม่ใช่เพื่อการค้าขาย ความรู้ทางฟิสิกส์ไม่ใช่การค้า :) 18. พิจารณาวงจรไฟฟ้าในรูป ตอนแรกสวิตช์อยู่ที่ตาแหน่ง A จากนั้นสับสวิตช์ไปที่ตาแหน่ง B เมื่อเวลา ผ่านไปนานๆ จงหาประจุบนตัวเก็บประจุ 2C 1. 1 2 1 2 C C V C C 2. 1 2 1 2 C C V C C 3. 2 1 1 2 C V C C 4. 2 2 1 2 C V C C 5. 2C V 19. มวล m และ M โยงติดกันด้วยเชือกเบายาว ถ้าหมุนมวลทั้งสองก้อนให้หมุนรอบกันด้วยอัตราเร็ว เชิงมุม  คงที่ จงหาแรงตึงในเส้นเชือก 1. 2 2M M m   2. 2 2m M m   3. 2Mm M m   4. 2Mm M m   5. 22Mm M m   20. พิจารณากราฟการเคลื่อนที่ใน 1 มิติของวัตถุ ซึ่งเขียนระหว่างความเร็ว V และเวลา t นานเท่าใดนับ จากตอนเริ่มวัตถุจึงจะกลับมาอยู่ที่เดิม 1. T 2. 2 T 3. 3 2 T 4. 2T 5. 3 T
 9. 9. 9-12 Final From : Oblivious72 จุดประสงค์ของการจัดทา เพื่อการศึกษา ไม่ใช่เพื่อการค้าขาย ความรู้ทางฟิสิกส์ไม่ใช่การค้า :) 21. พิจารณาการเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ดังสมการ จงหาเลขมวลและเลขอะตอมของธาตุ Xe 235 1 94 1 92 0 38 02U n Xe Sr n     พลังงาน 1. 140 54 Xe 2. 140 53 Xe 3. 140 55 Xe 4. 141 54 Xe 5. 141 55 Xe 22. พิจารณาโปรตอน p และอนุภาคอัลฟา  ที่มีพลังงานจลน์เท่ากันถูกปล่อยเข้าไปในสนามแม่เหล็กด้วย ทิศทางความเร็วเดียวกัน ลักษณะการเคลื่อนที่ของอนุภาคทั้ง 2 เป็นอย่างไร (ไม่ต้องพิจารณาของผลเนื่องจาก แรงทางไฟฟ้าของประจุทั้งสอง) 1. 2. 3. 4. 5. 23. พิจาณารอกเบา 2 อัน โดยรอก A ถูกยึดติดไว้กับเพดาน ในขณะที่รอก B สามารถเคลื่อนที่ได้คล่อง ทั้ง สองรอกถูกโยงกันด้วยเส้นเชือกเบามากดังรูป เมื่อปล่อยให้ระบบเคลื่อนที่อิสระ จงหาแรงตึงเชือกของเชือก เส้นที่ยึดระหว่างรอก B และมวล m 1. 1 2 mg 2. 3 2 mg 3. 2 5 mg 4. 3 5 mg 5. 2 3 mg
 10. 10. 10-12 Final From : Oblivious72 จุดประสงค์ของการจัดทา เพื่อการศึกษา ไม่ใช่เพื่อการค้าขาย ความรู้ทางฟิสิกส์ไม่ใช่การค้า :) 24.พิจารณารางโค้งลื่นดังรูป ทาการปล่อยมวล m จากตาแหน่งสูงสุดของรางโค้งให้ไถลไปตามราง ข้อใด แสดงวิถีการเคลื่อนที่ของมวล m เมื่อหลุดจากราง ได้อย่างถูกต้อง 1. 2. 3. 4. 5. จุดยอด
 11. 11. 11-12 Final From : Oblivious72 จุดประสงค์ของการจัดทา เพื่อการศึกษา ไม่ใช่เพื่อการค้าขาย ความรู้ทางฟิสิกส์ไม่ใช่การค้า :) *25. พิจารณามวล m ผูกติดเชือกบนรางโค้งรูปวงกลมรัศมี R ดังภาพ พบว่าเมื่อมวล m อยู่ที่จุดสูงสุด เชือกหย่อนพอดี ถ้าออกแรงน้อยมากๆให้มวล m เริ่มเคลื่อนที่ลงมาที่จุด B จงหาอัตราเร็วของมวล m 1. gR 2. 2gR 3. 3gR 4. 4gR 5. 5gR ******************************** โจทย์ข้อสอบนี้เป็นโจทย์ที่ผู้ออกข้อสอบออกได้ดีมากๆ เพราะสามารถวัดความรู้ของวิชาฟิสิกส์ได้ อย่างแท้จริง ไม่ใช่เป็นการจาสูตรเพื่อไปตอบ แทนค่า หรือ ย้ายข้างสมการเท่านั้น หากแต่ผู้ทาต้องมีความรู้ ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ รวมไปถึงตัวเลือกที่ผู้ออกข้อสอบคิดออกมา มีการดักรอคาตอบที่ผิดไว้เรียบร้อย (ตัวเลือกนี้ไม่ใช่ของจริง) ซึ่งสามารถดักวิธีการคิดผิดได้หลากหลายรูปแบบมาก อีกทั้งระดับความยากในนี้ เหมาะสมกับการสอบเข้ามหาวิทยาลัย และ ยังสามารถตัดแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆได้อย่างสวยงาม ทางผู้ พิมพ์ยังไม่เคยเห็นข้อสอบฟิสิกส์เข้ามหาวิทยาลัย ที่ดูสวยงามขนาดนี้มาก่อน ข้อสอบข้อที่ยากจะมีในข้อ 14 ที่ต้องใช้ความสามารถทางตรีโกณมิติของผู้ทา และ ข้อ 15 ซึ่งถือว่า ยากที่สุด เพราะเราต้องไม่ลืมว่า โปรตอนอีกตัวสามารถเคลื่อนที่ได้เช่นกัน(โจทย์ไม่ได้ระบุว่าโปรตอนถูกตรึง) อย่างไรก็ดีข้อสอบฉบับนี้ไม่ใช่ลิขสิทธิ์ของผู้พิมพ์ ผู้พิมพ์ต้องการพิมพ์เผยแพร่เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ ทางวิชาฟิสิกส์ และทาให้เกิดความเท่าเทียมกันระหว่างนักเรียนที่ไม่ได้เรียนกวดวิชาและนักเรียนที่เรียนกวด วิชา เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้เห็นข้อสอบเพื่อการเตรียมตัวสอบในครั้งต่อไป แต่ควรตระหนักไว้เสมอว่า “ฟิสิกส์ถ้าไม่เข้าใจจริง ปีหน้าเค้าก็แค่ออกซ้าข้อเดิมมาเปลี่ยนโจทย์นิดหน่อย ก็โดนหลอกกันอีก” กรุณาอย่านาเอกสารชุดนี้ไปใช้ในทางการค้าขาย หรือ ใช้เพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
 12. 12. 12-12 Final From : Oblivious72 จุดประสงค์ของการจัดทา เพื่อการศึกษา ไม่ใช่เพื่อการค้าขาย ความรู้ทางฟิสิกส์ไม่ใช่การค้า :) เฉลยคาตอบ (ตามความเห็นของผู้พิพม์) 1. ab b a   2. 6 T 3. 3 4. 1 10.0 ms  5. 0 mA 6. 2 A B L L       7. 2 8.   20 1 V CR R  9. 3 10. 20log3 11.  2 1 3 2 P P V 12. 2 3 Q V 13.   2 2 m u k M m 14. 22 1 R n n  15. 2 u 16. M F m M 17. 0 2 1 1 1 4 i R R        18. 1 2 1 2 C C V C C 19. 2Mm M m   20. 2T 21. 140 54 Xe 22. 23. 3 2 mg 24. ข้อ 3 25. 4gR หมายเหตุ : ข้อ 25 ยังเป็นประเด็นถกเถียงกันอยู่ เพราะถ้าโจทย์กลายเป็น พิจารณามวล m ผูกติดเชือกบนรางโค้งรูปวงกลมรัศมี R ดังภาพ ปล่อยให้มวล m เคลื่อนที่เป็นแนววงกลม พบว่าที่จุดสูงสุดเชือกหย่อน เมื่อมวล m เริ่มเคลื่อนที่ลงมาที่จุด B จงหาอัตราเร็วของมวล m คาตอบจะตอบ 5gR ประเด็นคือ ตอนที่มวล m อยู่ที่ A มวลมีความเร็วหรือไม่

×