Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน

191 views

Published on

Published in: Technology, Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน

  1. 1. เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน <ul><li>จัดทำโดย </li></ul><ul><li>ด . ญ . พัชรินทร์ พันธุรี เลขที่ 28 ชั้น ม .3/5 </li></ul><ul><li>ด . ญ . พิมพ์ผกา ชาวแพร่ เลขที่ 29 ชั้น ม .3/5 </li></ul><ul><li>ด . ญ . วรารัตน์ นวลจิตต์ เลขที่ 30 ชั้น ม .3/5 </li></ul><ul><li>ด . ญ . อริสา เทพวงค์ เลขที่ 31 ชั้น ม .3/5 </li></ul>
  2. 2. เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน <ul><li>เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน คือ อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานในรูปแบบอื่น และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ได้แก่ </li></ul><ul><li>1. เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้แสงสว่าง </li></ul><ul><li>2. เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้ความร้อน </li></ul><ul><li>3. เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้พลังงานกล </li></ul><ul><li>4. เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้พลังงานเสียง </li></ul>
  3. 3. 1. เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้พลังงานแสงสว่าง <ul><li>หลอดไฟ </li></ul><ul><li>เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นแสงสว่าง </li></ul><ul><li>ให้เราสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆ ได้ ซึ่ง โธมัส เอดิสัน </li></ul><ul><li>เป็นผู้ประดิษฐ์หลอดไฟเป็นครั้งแรก โดยใช้คาร์บอนเส้น </li></ul><ul><li>เล็กๆ เป็นไส้หลอดและได้มีการพัฒนาเรื่อยมาเป็นลำดับ </li></ul><ul><li>หลอดไฟทั่วไปมี 3 ชนิด </li></ul><ul><li>1) หลอดธรรมดา </li></ul><ul><li>2) หลอดฟลูออเรสเซนต์ </li></ul><ul><li>3) หลอดนีออน </li></ul>
  4. 4. 2. เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้ความร้อน <ul><li>ส่วนประกอบสำคัญของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้พลังงานความร้อน คือขดลวดหรือแผ่นความร้อนหรือขดลวดนิโครม ซึ่งเป็นโลหะผสมระหว่างนิกเกิลกับโครเมียม ลวดนิโครมมีคุณสมบัติดังนี้ </li></ul><ul><li>1. มีความต้านทานไฟฟ้าสูง เพื่อให้เกิดความร้อนสูง </li></ul><ul><li>2. มีจุดหลอดเหลวสูงทำให้ขดลวดไม่ขาดเมื่อเกิดความร้อนที่ขดลวด </li></ul><ul><li>เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้ความร้อน เช่น เตาไฟฟ้า เตารีดไฟฟ้า หม้อหุงข้าว กาต้มน้ำไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง เครื่องอบผม เป็นต้น </li></ul>
  5. 5. 3. เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้พลังงานกล <ul><li>  เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้พลังงานกล  มีการเปลี่ยนรูปพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกล โดยอาศัยหลักการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า ด้วยอุปกรณ์ ที่เรียกว่า มอเตอร ์ และ เครื่องควบคุมความเร็ว ซึ่งเป็นอุปกรณ์หลักในเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้พลังงานกล ตัวอย่าง   เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้พลังงานกล เช่น เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น เครื่องดูดฝุ่น พัดลม เครื่องซักผ้า เครื่องปั่นน้ำผลไม้ ฯลฯ </li></ul>
  6. 6. 4. เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้พลังงานเสียง <ul><li>เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานเสียงได้แก่  เครื่องรับวิทยุ เครื่องขยายเสียง ุ เครื่องบันทึกเสียง ฯลฯ               </li></ul><ul><li>เครื่องรับวิทยุ    เป็นอุปกรณ์ที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานเสียง โดยรับคลื่นวิทยุ จากสถานีส่งแล้วใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขยายสัญญาณเสียงที่มีอยู่ในรูปของสัญญาณไฟฟ้าให้แรงขึ้นเมื่อผ่านสัญญาณไฟฟ้านี้ไปยังลำโพงจะทำให้ลำโพงสั่นสะเทือนเปลี่ยนเป็นเสียงที่สามารถรับฟังได้ </li></ul>
  7. 7. แหล่งข้อมูล <ul><li>http://www.thaigoodview.com </li></ul>

×