Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Miten mobiilius auttaa kotityö- ja puhdistuspalvelualan ammattilaista?

956 views

Published on

Kotityö- ja puhdistuspalvelualan kehittämispäivät Kouvolassa: Miten mobiilius auttaa alan ammattilaista?

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Miten mobiilius auttaa kotityö- ja puhdistuspalvelualan ammattilaista?

 1. 1. M I T E N M O B I I L I U S A U T TA A ’ P U PA K O PA - P R O TA’ ? VA LTA K U N N A L L I S E T K O T I T Y Ö - J A P U H D I S T U S PA LV E L U A L A N K E H I T TÄ M I S PÄ I VÄT, 
 K O U V O L A 2 . - 3 . 9 . 2 0 1 5 K O U L U T TA J A A R I R A P O , K S A O 2 0 1 5
 2. 2. T R E N D E J Ä J A I L M I Ö I TÄ A J A S S A • Digitalisaation jatkuva laajeneminen. • Pelillisyys (Gamification). • Oppimisen kaikkiallisuus. • Ubiikkiyhteiskunta. • Lisätty todellisuus (Augmented Reality). • Hyvinvointiteknologian esiinmarssi. • Työn uudelleen muotoutuminen.
 3. 3. K S A O S S A M O B I I L I - T E K N O L O G I A VA H VA S T I M U K A N A • Mobiililaitteita kuten älypuhelimia ja padeja hyödynnetään opetuksessa ja työssäoppimisen ohjauksessa. • Pocket College -konsepti kehitteillä. Olennaista hyödyntää opiskelijoiden omaa laitekantaa (BYOD = bring your own device). • Pedagoginen HUB -ajattelu: opetus pois luokasta ’hubimaisiin’ tiloihin. • Pelialan koulutuksessa kehitetään hyöty- ja oppimispelejä.
 4. 4. U U S I T Y Ö - M I TÄ S E O N ? • Purskeista, yrittäjämäistä ja monimuotoista (Sitra) • Työtä tehdään vähemmän siiloissa ja rutiininomaisesti (EK) • Verkostoitunutta ja moniosaamista vaativaa • Palkkatyön ja yrittäjyyden välimaastossa tapahtuvaa itsensä työllistämistä • https://www.youtube.com/watch? v=aAsFPUlbCpo • https://www.youtube.com/watch? v=LrSkpObJpEY
 5. 5. U U D E N T Y Ö N T O I M I N TATA P O J A • Työn tekeminen virtuaalisesti lisääntyy jatkuvasti. • Ne työn osat, jotka ovat ns. tietotyötä, eivät edellytä jossain tietyssä työpisteessä (esim. toimisto) olemista. • Fyysinen työ tehdään tietenkin siellä missä työtehtävä sijaitsee, raportointi ja dokumentointi voidaan tehdä joko paikan päällä tai joustotyönä eli etätyönä. • Työajan käsite saattaa hämärtyä. • Mobiili tekeminen sujuvoittaa kaikkea työtä. • Kaikkeen työhön (myös fyysiseen) liittyy myös TIETOTYÖTÄ.
 6. 6. M I TÄ L I S Ä A R V O A A M M AT T I L A I S E N D I G I TA A L I S U U S M E R K I T S E E A S I A K K A A L L E ? • Parempaa, nopeampaa ja tarkempaa palvelua: PUPAKOPA- prolla on jatkuvasti käytettävissään olennaista tietoa työtehtävien hoitoon liittyen (ohjeet, raportointilomakkeet, työnkuvaukset, mitoitustiedot jne.). • Poikkeamien raportointi on joustavaa ja sen voi tehdä ’ad hoc’. • Hyvin tehtävistään perillä oleva ammattilainen on myös turvallisuustekijä. • Joustavat ja älykkäät työkalut lisäävät motivaatiota.
 7. 7. M O B I I L I T E K N O L O G I A A U T TA A P U PA K O PA - A M M AT T I L A I S TA • Tietotekniikan tarkoitus on auttaa suoriutumaan erilaisista rutiineista näppärämmin. • Tietotekniikka mobiililaitteessa mahdollistaa puolestaan sen, että edellämainittu ’auttaja’ on aina mukana. • Tulevaisuuden pupakopa-ammattilainen hyödyntää työssään vahvasti digitaalisia palveluita. Hän voi myös tuottaa niitä itse.
 8. 8. D I G I TA A L I N E N A S S I S T E N T T I • Ennen älypuhelimia puhuttiin PDA-laitteista: Personal Digital Assistant. • Määritelmä kuvaa hyvin myös nykyisiä älylaitteita. • Tarkoituksena on pitää käden ulottuvilla kaikenlainen LISÄARVOTIETO.
 9. 9. M I TÄ M O B I I L I U S J A D I G I TA L I S A AT I O V O I S I K ÄY TÄ N N Ö S S Ä TA R K O I T TA A K O T I T Y Ö - J A P U H D I S T U S PA LV E L U A L A L L A ? • Työ edellyttää asioiden kirjaamista mm. turvallisuuden ja suoriteperusteisuuden vuoksi: dokumentointi/ raportointi samalla kun työtä tehdään. • ’Paperinpyöritys’ joustavaksi ja sujuvaksi digimuodossa. • Erilaiset toimintaohjeet, käsikirjat ja check-listat helposti saatavilla, esimerkiksi QR-koodin avulla.
 10. 10. A M M AT T I L A I N E N V O I K E S K I T T YÄ VA R S I N A I S E E N T Y Ö H Ö N S Ä . D I G I TA A L I S U U S V O I S I H E L P O T TA A F Y Y S I S E N T Y Ö N R A P O R T O I N N I S S A , J O L L O I N
 11. 11. N Y K YA I K A I N E N M O B I I L I L A I T E • Kamera, videokamera, sanelulaite ja piirroslehtiö • Kartta ja navigointiväline • Tietosanakirja, radio, televisio – ja kirjasto • Muistilista, muistikirja ja päiväkirja • Minitoimisto, puhelinluettelo, megafoni, taskulamppu • Valokuva-albumi • Pelilaite • Videoneuvottelulaite • ..ja tietysti tavallinen puhelin
 12. 12. K O L M E H E L P P O A V I N K K I Ä N O P E A S T I H Y Ö D Y N N E T TÄVÄ K S I 1. QR-koodit käyttöön. 2. Palaute ja raportointidata talteen Googlen lomakkeilla (asiakkailta ja työntekijöiltä). 3. Evernote-muistikirjasovellus helpoksi ja nopeaksi raportointityökaluksi.
 13. 13. Q R - K O O D I T • Suomessa QR-koodien tunnettuus ja käyttö on kasvussa. Yleisin käyttökohde on informaation välittäminen mobiiliin päätelaitteeseen. • Koodin avulla kameralla ja verkkoyhteydellä varustettu päätelaite, esim. puhelin, ohjautuu helposti haluttuun verkko-osoitteeseen (URL). • Koodiin voidaan sisällyttää mitä tahansa merkkejä, mutta hyvä yleinen käyttötapa on sisällyttää siihen verkko- osoite. Verkko-osoitteessa voi olla sisältöä ja palveluita, joita käytetään päätelaitteen verkkoselaimella.
 14. 14. Q R - K O O D I T • Koodien taakse voidaan ’piilottaa’ ohjeita, käyttöturvallisuus-tiedotteita, lomakkeita, videoita, ohjekuvia, yhteystietoja jne. • Tällöin spesifiin työn osaan liittyvä tieto on helposti saatavissa mutta se ei häiritse tavallisia käyttäjiä. • Koodit voidaan kiinnittää sopivaan paikkaan kohteessa. • Paperia ja kynää ei tarvita. Toimintaraportti
 (lomake) Opas / käsikirja Käyttöturvallisuus -tiedote Videoitu ohje Asiakaspalaute
 (lomake)
 15. 15. PA L A U T E D ATA TA LT E E N • Palautteen hyödyntäminen on olennainen osa laadukasta työtä. • Helpoilla lomaketyökaluilla (esim. Google Forms) palautteen kerääminen ei jää pullonkaulaksi. • Tieto jää sellaiseen muotoon, että sen tilastollinen käsittely on mahdollista.
 16. 16. E V E R N O T E - S O V E L L U S D I G I M U I S T I K I R J A K S I • Työhön liittyviä tilanteita, ohjeita yms. voidaan tallentaa omaksi henkilökohtaiseksi tai tiimin muistikirjaksi. • Tukee tekstiä, kuvaa, ääntä, videota, listoja, muistutuksia. • Työtiimi voi käyttää sovellukseen liittyvää Work Chatia. • Muistikirja tallentuu omaan mobiililaitteeseen ja pilvipalveluun, jota voi tarkastella omalta tietokoneelta tai muulta laitteelta. • Tietoturvallinen ja salasanasuojattu. • Henkilökohtaisuus tekee sovelluksesta hyödyllisyyden lisäksi merkityksellisen. • Myös muita sovelluksia on käytössä (esim. WorkLog, MS OneNote)
 17. 17. H Y V I N V O I N T I - T E K N O L O G I A • Ihmisen hyvinvoinnin ja terveyden ylläpitäviä ja edistäviä teknologisia ratkaisuja. • Mm. erilaisia apuväline-, älykiinteistö- ja sovellusratkaisuja. • Helppokäyttöisiä ja saavutettavia mobiilipalveluita. • Ubiikkeja palveluja. • Tulevaisuudessa yhä enemmän robotiikkaa.
 18. 18. U B I I K K I • Jokapaikan tietotekniikka (engl. Ubiquitous computing) on huomaamattomasti toimivaa ja ympäristöönsä sulautuvaa kaikkialla olevaa tietotekniikkaa. Se ei häiritse käyttäjäänsä eikä keskeytä hänen muuta toimintaansa. Se toimii ihmisten ja yritysten arkitoimissa kaikkialla ja koko ajan. Arjen esineet ja koneet viestivät langattomasti keskenään sekä säätävät toimintaansa itsenäisesti. Ubiquitous computing saatetaan joskus suomentaa termillä läsnä-äly (Wikipedia).
 19. 19. P E L I L L I S Y Y S • Pelillinen ajattelu laajenee kaikkeen inhimilliseen toimintaan. • Pelillistämisellä tarkoitetaan pelien dynamiikan ja mekaniikan soveltamista eri ympäristöihin, kuten erilaisissa verkkopalveluissa, koulutuksessa tai työelämässä. Pelillisyyttä käytetään tuomaan elämyksellisyyttä ja miellyttävyyttä uusiin ympäristöihin ja sen tarkoituksena on edistää palvelunkäyttäjien osallistumista ja sitoutumista käytettyyn palveluun peleistä tuttujen ominaisuuksien avulla. Pelillisyyden lähikäsitteeksi voidaan ajatella myös leikillisyys-termiä. (Wikipedia)
 20. 20. L I S ÄT T Y T O D E L L I S U U S • Lisätty todellisuus on palvelu, jolla rikastetaan reaalimaailman kokemusta erilaisilla tietosisällöillä. • Lisätty todellisuus (engl. augmented reality) viittaa näkymään, johon on lisätty tietokonegrafiikalla tuotettuja elementtejä ja jota käyttäjä tarkastelee läpikatseltavien (see-through) näyttöjen kautta. Se on siis järjestelmä, jossa keinotekoista, tietokoneella tuotettua tietoa (kuva, ääni, video, teksti, GPS- informaatio) on lisätty näkymään todellisesta ympäristöstä. (Wikipedia) • Sovelluksia esimerkiksi Grafetee, Layar ja Aurasma.
 21. 21. Kiitos ja voinko auttaa? Ari Rapo, KM, NTM, kulttuurituottaja, 
 valokuvaaja, kouluttaja (KSAO Aikuisopisto), yrittäjä (Raponet Oy). Digitaalista viestintää analogisista ajoista lähtien. Analogista viestintää ammattimaisesti 1977 lähtien. Voit ottaa minuun yhteyttä mm. seuraavien palveluiden kautta: Facebook, ВКонтакте, Twitter, Google+, Instagram, Skype, Gmail, Foursquare. Tämän esityksen lyhytosoite: http://bit.ly/pupakopa2015 ari.rapo(at)photodiary.fi, p. 044-033 0333 21

×