פרשת במדבר התשעג

315 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

פרשת במדבר התשעג

  1. 1. 1‫פרש‬‫ת‬‫במדבר‬‫התשע‬"‫ג‬‫קאהן‬ ‫דוד‬ ‫ארי‬ ‫הרב‬ Rabbi Ari Kahn‫מת"ן‬‫כ"ה‬‫אייר‬‫התשע"ג‬ Adk1010@gmail.comhttp://Rabbiarikahn.com http://arikahn.blogspot.com1.‫במדבר‬‫פרק‬‫ג‬‫פסוק‬‫א‬(‫א‬)‫ֶּה‬‫ל‬ ֵ‫א‬ ְ‫ו‬‫ֹת‬‫ד‬ְ‫ֹל‬‫ו‬‫ּת‬‫ֹן‬‫ר‬ֲ‫ַאה‬‫ה‬ ֶּ‫ֹש‬‫מ‬‫ּו‬‫ֹם‬‫ו‬‫י‬ ְ‫ב‬‫ר‬ֶּ‫ב‬ ִּ‫ד‬‫ה‬’‫ת‬ ֶ‫א‬‫ה‬ ֶּ‫ֹש‬‫מ‬‫ר‬ ַ‫ה‬ ְּ‫ב‬‫ָי‬‫נ‬‫י‬ ִ‫ס‬(:‫ב‬)‫ֶּה‬‫ל‬ ֵ‫א‬ְ‫ו‬‫ֹת‬‫ו‬‫מ‬ ְ‫ש‬‫ֵי‬‫נ‬ ְ‫ב‬‫ֹן‬‫ר‬ֲ‫ַאה‬‫ֹר‬‫כ‬ ְ‫ב‬ ַ‫ה‬‫ב‬ ָ‫ָד‬‫נ‬‫יהּוא‬ ִּ‫ב‬ֲ‫א‬ַ‫ו‬‫ר‬ָ‫ז‬ָ‫ע‬ְ‫ל‬ ֶּ‫א‬‫ר‬ ָ‫מ‬ ָ‫ית‬ ִּ‫א‬ ְ‫ו‬(:‫ג‬)‫ֶּה‬‫ל‬ ֵ‫א‬‫ֹת‬‫ו‬‫מ‬ ְ‫ש‬‫ֵי‬‫נ‬ ְ‫ב‬‫ֹן‬‫ר‬ֲ‫ַאה‬‫ִּים‬‫נ‬ֲ‫ֹה‬‫כ‬ ַ‫ה‬‫ים‬ ִּ‫ח‬ֺ‫ש‬ ְ‫ם‬ ַ‫ה‬‫ר‬ ֶּ‫ש‬ֲ‫א‬‫ֵא‬‫ל‬ ִּ‫מ‬‫ם‬ ָ‫ָד‬‫י‬‫ן‬ ֵ‫כַה‬ְ‫ל‬(:‫ד‬)‫ת‬ ָ‫ָמ‬‫י‬ַ‫ו‬‫ב‬ ָ‫ָד‬‫נ‬‫יהּוא‬ ִּ‫ב‬ֲ‫א‬ַ‫ו‬‫ֵי‬‫נ‬ ְ‫פ‬ִּ‫ל‬‫ה‬’‫ם‬ָ‫ב‬ ִּ‫ר‬ ְ‫ק‬ ַ‫ה‬ ְ‫ב‬‫ש‬ ֵ‫א‬‫ה‬ ָ‫ר‬ָ‫ז‬‫ֵי‬‫נ‬ ְ‫פ‬ִּ‫ל‬‫ה‬’‫ב‬‫ר‬ַ‫ב‬ ְּ‫ד‬ ִ‫ְּמ‬‫ַי‬‫נ‬‫י‬ ִ‫ס‬‫ִּים‬‫נ‬ָ‫ּוב‬‫ֹלא‬‫יּו‬ ָ‫ה‬‫ם‬ ֶּ‫ָה‬‫ל‬‫ן‬ ֵ‫ַה‬‫כ‬ְ‫י‬ַ‫ו‬‫ר‬ָ‫ז‬ָ‫ע‬ְ‫ל‬ ֶּ‫א‬‫ר‬ ָ‫מ‬ ָ‫ית‬ ִּ‫א‬ ְ‫ו‬‫ל‬ַ‫ע‬‫ֵי‬‫נ‬ ְ‫פ‬‫ֹן‬‫ר‬ֲ‫ַאה‬‫ם‬ ֶּ‫יה‬ ִּ‫ב‬ֲ‫א‬:‫פ‬2.‫מנחת‬‫שי‬‫במדבר‬‫פרשת‬‫במדבר‬‫פרק‬‫ג‬‫פסוק‬‫א‬(‫א‬< )‫ביום‬‫דבר‬‫ה‬‫ת‬ ֶּ‫א‬‫משה‬:‫כל‬‫דבור‬‫ל‬ ֶ‫א‬‫משה‬,‫במ‬"‫א‬‫ביום‬‫דבר‬‫ה‬‫ת‬ ֶּ‫א‬‫משה‬.‫וכל‬‫ציווי‬‫ת‬ ֶ‫א‬‫משה‬,‫במ‬"‫א‬‫אויניחהו‬‫אהרן‬‫דצנצנת‬‫המן‬,‫פ‬‫בשלח‬[ >.‫את־משה‬.]3.‫מדרש‬‫אגדה‬(‫בובר‬)‫במדבר‬‫פרשת‬‫במדבר‬‫פרק‬‫ג‬‫סימן‬‫א‬[‫א‬]‫ואלה‬‫תולדות‬‫אהרן‬‫ומשה‬.‫מצינו‬‫שחושב‬‫לתולדות‬‫אהרן‬‫ואינו‬‫חושב‬‫תולדות‬‫משה‬,‫ולמה‬‫לא‬‫חשב‬‫בניו‬,‫לפי‬‫שהיו‬‫בניו‬‫נביאים‬‫ונחשבו‬‫עם‬‫הלוים‬,‫לכך‬‫פירש‬‫תולדותיו‬:‫ד‬"‫א‬‫למה‬‫נתייחסו‬‫בני‬‫אהרן‬‫על‬‫שם‬‫משה‬,‫לפי‬‫שהוא‬‫למדם‬‫תורה‬,‫ומעלה‬‫עליו‬‫הכתוב‬‫כאילו‬‫ילדם‬,‫ולכך‬‫נאמר‬‫ביום‬‫דבר‬‫ה‬‫את‬‫משה‬‫בהר‬‫סיני‬,‫לומר‬‫מי‬‫גרם‬‫לבניו‬‫של‬‫אהרן‬‫שנקראו‬‫על‬‫משה‬,‫התורה‬‫שדבר‬‫ה‬‫אל‬‫משה‬‫בהר‬‫סיני‬,‫מכאן‬‫אתה‬‫למד‬‫שכל‬‫המלמד‬‫את‬‫בן‬‫חבירו‬‫תורה‬,‫מעלה‬‫עליו‬‫הכתוב‬‫כאילו‬‫ילדו‬:4.‫רש‬"‫י‬‫במדבר‬‫פרשת‬‫במדבר‬‫פרק‬‫ג‬‫פסוק‬‫א‬(‫א‬)‫ואלה‬‫תולדת‬‫אהרן‬‫ומשה‬-‫ואינו‬‫מזכיר‬‫אלא‬‫בני‬‫אהרן‬.‫ונקראו‬‫תולדות‬‫משה‬,‫לפי‬‫שלמדן‬‫תורה‬.‫מלמד‬‫שכל‬‫המלמד‬‫את‬‫בן‬‫חבירו‬‫תורה‬,‫מעלה‬‫עליו‬‫הכתוב‬‫כאלו‬‫ילדו‬:‫ביום‬‫דבר‬‫ה‬‫את‬‫משה‬-‫נעשו‬‫אלו‬‫התולדות‬‫שלו‬,‫שלמדן‬‫מה‬‫שלמד‬‫מפי‬‫הגבורה‬:5.‫רשב‬"‫ם‬‫במדבר‬‫פרשת‬‫במדבר‬‫פרק‬‫ג‬‫פסוק‬‫א‬‫ביום‬‫דבר‬‫י‬"‫י‬‫את‬‫משה‬‫בהר‬‫סיני‬-‫שזהו‬‫קודם‬‫שהוקם‬‫המשכן‬‫אז‬‫היו‬‫ארבעה‬.‫אבל‬‫בשנה‬‫שנייה‬‫שהוקם‬‫המשכן‬‫במדבר‬‫סיני‬‫לא‬‫נשארו‬‫כי‬‫אם‬‫אלעזר‬‫ואיתמר‬,‫כמו‬‫שפירשתי‬‫למעלה‬‫בתחילת‬‫פרשה‬.‫שכל‬‫מקום‬‫שנאמר‬‫בהר‬‫סיני‬‫זהו‬‫קודם‬‫שהוקם‬‫המשכן‬,‫אבל‬‫משנבנה‬‫אהל‬‫מועד‬‫לא‬‫נאמר‬‫אלא‬‫במדבר‬‫סיני‬:6.‫רשב‬"‫ם‬‫על‬‫במדבר‬‫פרק‬‫א‬‫פסוק‬‫א‬‫במדבר‬‫סיני‬‫באהל‬‫מועד‬‫לחדש‬‫השני‬-‫כל‬‫הדברות‬‫שנאמרו‬‫בשנה‬‫ראשונה‬‫קודם‬‫שהוקם‬‫המשכן‬‫כתיב‬‫בהן‬‫בהר‬‫סיני‬.‫אבל‬‫משהוקם‬‫המשכן‬‫באחד‬‫לחדש‬‫בשנה‬‫שניה‬‫לא‬‫נאמר‬‫בהר‬‫סיני‬‫אבל‬‫במדבר‬‫סיני‬‫באהל‬‫מועד‬.‫וכן‬‫מוכיח‬‫לפנינו‬‫דכתיב‬‫ואלה‬‫תולדות‬‫אהרן‬‫ומשה‬‫ביום‬‫דבר‬‫ה‬‫את‬‫משה‬‫בהר‬‫סיני‬.‫קודם‬‫שהוקם‬‫המשכן‬‫אז‬‫היו‬‫תולדות‬‫אהרן‬‫ארבעה‬‫ואלה‬‫שמות‬‫בני‬‫אהרן‬‫נדב‬‫ואביהוא‬‫ואלעזר‬‫ואיתמר‬‫אבל‬‫לבסוף‬‫בשנה‬‫שניה‬‫שהוקם‬‫המשכן‬‫לא‬‫היו‬‫כי‬‫אם‬‫שנים‬‫לפי‬‫שלבסוף‬‫כשהוקם‬‫המשכן‬‫בשנה‬‫שניה‬‫נאמר‬
  2. 2. 2‫וימת‬‫נדב‬‫ואביהוא‬‫לפני‬‫ה‬‫במדבר‬‫סיני‬.‫במדבר‬‫סיני‬‫היו‬‫ארבעה‬‫ולבסוף‬‫שנים‬‫כי‬‫בו‬‫ביום‬‫שהוקם‬‫אהל‬‫מועד‬‫מתו‬‫נדב‬‫ואביהוא‬:7.‫הטור‬‫הארוך‬‫על‬‫במדבר‬‫פרק‬‫ג‬‫פסוק‬‫א‬‫והדרש‬‫סמכוהו‬(‫סנהדרין‬‫יט‬,‫ב‬)‫מפני‬‫שלא‬‫פירש‬"‫ואלה‬‫בני‬‫משה‬,"‫כאשר‬‫פירש‬‫בבני‬‫אהרן‬,‫לרמוז‬‫כי‬‫בני‬‫אהרן‬‫גם‬‫הם‬‫תולדות‬‫משה‬‫מפני‬‫שלמדם‬‫תורה‬.‫יש‬‫מפרשים‬,‫במנין‬‫ישראל‬‫ולוים‬‫כתיב‬"‫במדבר‬‫סיני‬"‫ובאהרן‬‫כתיב‬"‫ואלה‬‫תולדות‬‫וגו‬‫בהר‬‫סיני‬,"‫לפי‬‫שאהרן‬‫נבחר‬‫במצרים‬‫שנאמר‬(‫שמות‬‫ד‬,‫יד‬)‫הלא‬‫אהרן‬‫אחיך‬‫הלוי‬,‫אבל‬‫הלוים‬‫נבחרו‬‫במדבר‬:8.‫ספורנו‬‫במדבר‬‫פרשת‬‫במדבר‬‫פרק‬‫ג‬‫פסוק‬‫א‬(‫א‬)‫ואלה‬‫תולדות‬‫אהרן‬‫ומשה‬‫ביום‬‫דבר‬‫ה‬‫את‬‫משה‬.‫בעת‬‫שהבדיל‬‫את‬‫שבט‬‫הלוי‬‫קצתם‬‫לשאת‬‫וקצתם‬‫לשרתו‬‫ולברך‬‫בשמו‬(‫ע‬"‫פ‬‫דברים‬‫כא‬,‫ה‬)‫בכללם‬‫היו‬‫אז‬‫נדב‬‫ואביהוא‬:9.‫חזקוני‬‫במדבר‬‫פרשת‬‫במדבר‬‫פרק‬‫ג‬‫פסוק‬‫א‬(‫א‬)‫ביום‬‫דבר‬‫ה‬‫אל‬‫משה‬‫בהר‬‫סיני‬‫כל‬‫זמן‬‫שהקב‬"‫ה‬‫נדבר‬‫עם‬‫משה‬‫בהר‬‫סיני‬‫היו‬‫נדב‬‫ואביהוא‬‫קיימים‬‫אבל‬‫מתו‬‫במדבר‬‫באהל‬‫מועד‬‫שהיה‬‫במדבר‬‫סיני‬.11.‫ספר‬‫תפארת‬‫יהונתן‬‫על‬‫במדבר‬‫פרק‬‫ג‬‫פסוק‬‫א‬‫ואלה‬‫תולדות‬‫אהרן‬‫ומשה‬‫ביום‬‫דיבר‬‫ה‬‫את‬‫משה‬‫בהר‬‫סיני‬.‫הנה‬‫רש‬"‫י‬...‫וקשה‬‫הלא‬‫אפילו‬‫כל‬‫דקדוקי‬‫תורה‬‫ניתנו‬‫מסיני‬‫מפי‬‫הגבורה‬‫רק‬‫דאמרו‬‫לא‬‫יכולנו‬‫לשמוע‬‫מפני‬‫האש‬‫הגדולה‬‫הזאת‬‫והא‬‫תינח‬‫בשאר‬‫ישראל‬‫משא‬"‫כ‬‫בנדב‬‫ואביהו‬‫אשר‬‫כבר‬‫העיד‬‫עליהם‬‫הכתוב‬‫ויחזו‬‫את‬‫האלהים‬‫ובאמת‬‫הם‬‫היו‬‫יכולים‬‫לקבל‬‫כל‬‫פרטיה‬‫ודקדוקיה‬‫מסיני‬‫כמ‬"‫ש‬‫רבינו‬‫ע‬"‫ה‬‫בעצמו‬‫דבהם‬‫נסתר‬‫הטעם‬‫לא‬‫יכולנו‬‫מפני‬‫האש‬‫הגדולה‬‫אך‬‫נראה‬‫דאיתא‬‫דהקב‬"‫ה‬‫היה‬‫שונה‬‫התורה‬‫עם‬‫משה‬‫לשלישים‬‫ולרביעים‬‫ולא‬‫הועיל‬‫לו‬‫ותמיד‬‫היה‬‫נשתכח‬‫ממנו‬‫עד‬‫שנתנה‬‫לו‬‫הקב‬"‫ה‬‫במתנה‬‫וזה‬‫היה‬‫מעלת‬‫משה‬‫משא‬"‫כ‬‫בנדב‬‫ואביהו‬‫שבאמת‬‫שמעו‬‫ולא‬‫הועיל‬‫עד‬‫שלמדם‬‫משה‬‫ו‬‫שפיר‬‫מוכח‬‫מכאן‬‫שכל‬‫המלמד‬‫בן‬‫חבירו‬‫תורה‬‫הוי‬‫כאלו‬‫ילדו‬‫או‬‫נראה‬‫לפרש‬‫דעל‬‫כן‬‫נקרא‬‫תולדות‬‫משה‬‫דבאמת‬‫ראוים‬‫היו‬‫נדב‬‫ואביהו‬‫למות‬‫ביום‬‫מתן‬‫תורה‬‫שהציצו‬‫בשכינה‬‫אך‬‫משה‬‫ביקש‬‫עליהם‬‫רחמים‬‫והוי‬‫כאלו‬‫ילדם‬‫וזהו‬‫פירש‬‫הכתוב‬‫ואלה‬‫תולדות‬‫אהרן‬‫ומשה‬‫הטעם‬‫דהיו‬‫תולדות‬‫של‬‫משה‬‫על‬‫ביום‬‫דיבר‬‫ה‬‫וגו‬‫והוי‬‫להם‬‫למות‬‫באותו‬‫יום‬‫רק‬‫בתפילתו‬‫תיקן‬‫אותם‬‫ולכך‬‫נקראו‬‫לו‬‫תולדות‬:11.‫שמות‬‫פרק‬‫כד‬(‫ט‬)‫ל‬ַ‫ַע‬‫י‬ַ‫ו‬‫ה‬ ֶּ‫ֹש‬‫מ‬‫ֹן‬‫ר‬ֲ‫ַאה‬ ְ‫ו‬‫ב‬ ָ‫ָד‬‫נ‬‫יהּוא‬ ִּ‫ב‬ֲ‫א‬ַ‫ו‬‫ים‬ ִּ‫ע‬ ְ‫ב‬ ִּ‫ש‬ ְ‫ו‬‫ֵי‬‫נ‬ ְ‫ק‬ ִּ‫ז‬ ִּ‫מ‬‫ל‬ ֵ‫א‬ ָ‫ר‬ ְ‫יִּש‬:(‫י‬)‫אּו‬ ְ‫ר‬ִּ‫י‬ַ‫ו‬‫ת‬ ֵ‫א‬‫י‬ ֵ‫ֹלה‬ֱ‫א‬‫ל‬ ֵ‫א‬ ָ‫ר‬ ְ‫יִּש‬‫ת‬ ַ‫ח‬ ַ‫ת‬ ְ‫ו‬‫ָיו‬‫ל‬ְ‫ג‬ ַ‫ר‬‫ה‬ ֵ‫ֲש‬‫ע‬ ַ‫מ‬ ְ‫כ‬‫ַת‬‫נ‬ ְ‫ב‬ִּ‫ל‬‫יר‬ ִּ‫פ‬ ַ‫ס‬ ַ‫ה‬‫ם‬ ֶּ‫צ‬ֶּ‫ע‬ ְ‫ּוכ‬‫יִּם‬ ַ‫מ‬ ָ‫ש‬ ַ‫ה‬‫ר‬ ַ‫ֹה‬‫ט‬ָ‫ל‬:(‫יא‬)‫ל‬ ֶּ‫א‬ ְ‫ו‬‫ֵי‬‫ל‬‫י‬ ִּ‫צ‬ֲ‫א‬‫ֵי‬‫נ‬ ְ‫ב‬‫ל‬ ֵ‫א‬ ָ‫ר‬ ְ‫יִּש‬‫ֹלא‬‫ַח‬‫ל‬ ָ‫ש‬ֹ‫ו‬‫ָד‬‫י‬‫זּו‬ֱ‫ֶּח‬‫י‬ַ‫ו‬‫ת‬ ֶּ‫א‬‫ים‬ ִּ‫ֹלה‬ֱ‫א‬ ָ‫ה‬‫לּו‬ְ‫ֹאכ‬‫י‬ַ‫ו‬‫ּתּו‬ ְ‫יִּש‬ַ‫ו‬:‫ס‬12.‫אבן‬‫עזרא‬‫במדבר‬‫פרשת‬‫במדבר‬‫פרק‬‫ג‬‫פסוק‬‫א‬(‫א‬)‫ואלה‬‫תולדות‬‫אהרן‬‫ומשה‬.‫הטעם‬,‫שלא‬‫הולידו‬‫בניהם‬‫ולא‬‫הוסיפו‬‫בקרוב‬‫מעשרה‬‫חדשים‬,‫כאשר‬‫דבר‬‫ה‬‫עם‬‫משה‬‫בהר‬‫סיני‬‫בעלותו‬‫להתכפר‬‫על‬‫מעשה‬‫העגל‬‫אז‬‫נבחר‬‫שבט‬‫לוי‬,‫ואמר‬‫השם‬‫למשה‬‫הקרב‬‫את‬‫מטה‬‫לוי‬(‫ו‬,)‫גם‬‫פרשת‬‫ואני‬‫הנה‬‫לקחתי‬(‫יב‬,)
  3. 3. 3‫וכאשר‬‫הוקם‬‫המשכן‬,‫אמר‬‫השם‬:‫פקוד‬‫את‬‫בני‬‫לוי‬(‫טו‬)‫והשכינה‬‫במשכן‬,‫על‬‫כן‬‫כתב‬‫במדבר‬‫סיני‬(‫שם‬.)‫והנה‬‫היו‬‫תולדות‬‫אהרן‬‫ומשה‬‫במדבר‬‫סיני‬‫כאשר‬‫היו‬‫בהר‬‫סיני‬,‫רק‬‫חסרו‬‫שני‬‫בני‬‫אהרן‬,‫על‬‫כן‬‫אמרתי‬‫כי‬‫הלוים‬‫לא‬‫נתנו‬‫כפר‬‫נפשם‬,‫כי‬‫כן‬‫כתוב‬‫לכל‬‫העובר‬‫על‬‫הפקודים‬(‫שמות‬‫לח‬,‫כו‬.)‫ויש‬‫אומרים‬,‫כי‬‫לא‬‫פקדם‬‫משה‬‫טרם‬‫עשות‬‫המשכן‬,‫רק‬‫ידע‬‫פקודיהם‬‫בדרך‬‫נבואה‬,‫והכתוב‬‫יכחישם‬,‫והוא‬‫כי‬‫תשא‬:13.‫רמב‬"‫ן‬‫במדבר‬‫פרשת‬‫במדבר‬‫פרק‬‫ג‬‫פסוק‬‫א‬‫ואין‬‫ביום‬‫דבר‬‫ה‬‫אל‬‫משה‬‫בהר‬‫סיני‬-‫אלא‬‫לומר‬‫שהיו‬‫אלה‬‫תולדותם‬‫ביום‬‫שדבר‬‫השם‬‫אל‬‫משה‬‫בהר‬‫סיני‬,‫ואמר‬‫כי‬‫מתו‬‫נדב‬‫ואביהוא‬‫ואין‬‫להם‬‫היום‬‫תולדות‬‫רק‬‫אלעזר‬‫ואיתמר‬.‫והזכיר‬‫זה‬,‫לומר‬‫כי‬‫ביום‬‫דבר‬‫ה‬‫אל‬‫משה‬‫בהר‬‫סיני‬‫נבחרו‬‫אלה‬‫למשחה‬‫אותם‬‫ולהיות‬‫להם‬‫משחתם‬‫לכהונת‬‫עולם‬,‫ושאר‬‫השבט‬‫לא‬‫נצטוה‬‫בבחירתו‬‫עד‬‫עתה‬.‫וטעם‬‫הזכיר‬‫תולדות‬‫אהרן‬‫ומשה‬‫במקום‬‫הזה‬,‫כי‬‫כאשר‬‫השלים‬‫מספר‬‫כל‬‫ישראל‬‫לתולדותם‬‫לבית‬‫אבותם‬‫ורצה‬‫להזכיר‬‫תולדות‬‫שבט‬‫לוי‬‫התחיל‬‫בראשי‬‫השבט‬‫ההוא‬:14.‫כלי‬‫יקר‬‫על‬‫במדבר‬‫פרק‬‫ג‬‫פסוק‬‫א‬‫ואלה‬‫תולדות‬‫אהרן‬‫ומשה‬‫וגו‬.‫פירש‬"‫י‬‫לפי‬‫שמשה‬‫למדם‬‫תורה‬‫דומה‬‫כאילו‬‫ילדם‬‫ונעשו‬‫תולדותיו‬‫ביום‬‫שדבר‬‫ה‬‫אתו‬‫בהר‬‫סיני‬.‫וקשה‬‫דא‬"‫כ‬‫כל‬‫ישראל‬‫תולדותיו‬‫כי‬‫לכולם‬‫למד‬‫תורה‬,‫ועוד‬‫למה‬‫חזר‬‫ואמר‬‫אלה‬‫שמות‬‫בני‬‫אהרן‬‫ולא‬‫הזכיר‬‫את‬‫משה‬,‫ונ‬"‫ל‬‫לפי‬‫שנאמר‬(‫דברים‬‫ט‬‫כ‬)‫ובאהרן‬‫התאנף‬‫ה‬‫מאד‬‫להשמידו‬.‫ואין‬‫השמדה‬‫אלא‬‫כילוי‬‫בנים‬‫כו‬‫כמו‬‫שפירש‬"‫י‬‫פר‬‫עקב‬(‫ט‬‫נ‬)‫והועילה‬‫תפלת‬‫משה‬‫לחצאין‬‫נמצא‬‫שאותן‬‫ב‬‫בנים‬‫שהציל‬‫משה‬‫בתפלתו‬‫דומה‬‫כאילו‬‫ילדם‬‫ונעשו‬‫תולדותיו‬‫ביום‬‫דבר‬‫ה‬‫את‬‫משה‬‫בהר‬‫סיני‬.‫לך‬‫רד‬‫וגו‬(‫שמות‬‫לב‬‫ז‬)‫ואח‬"‫כ‬‫התפלל‬‫עליהם‬‫בהר‬‫ונעתר‬‫לו‬‫ה‬‫שם‬‫על‬‫ההר‬,‫וכשאמר‬‫אלה‬‫תולדות‬‫אהרן‬‫ומשה‬.‫הזכיר‬‫משה‬‫בעבור‬‫אלעזר‬‫ואיתמר‬‫שהציל‬‫מן‬‫המיתה‬,‫ומ‬"‫ש‬‫אח‬"‫כ‬‫אלה‬‫שמות‬‫בני‬‫אהרן‬‫ולא‬‫הזכיר‬‫משה‬‫אמר‬‫כלפי‬‫נדב‬‫ואביהוא‬‫כי‬‫אותם‬‫לא‬‫הציל‬‫מן‬‫המיתה‬.‫ובזה‬‫מיושב‬‫מה‬‫שהזכיר‬‫כאן‬‫מיתת‬‫נדב‬‫ואביהוא‬‫והשארות‬‫אלעזר‬‫ואיתמר‬:15.‫אור‬‫החיים‬‫במדבר‬‫פרשת‬‫במדבר‬‫פרק‬‫ג‬‫פסוק‬‫א‬(‫א‬)‫תולדות‬‫אהרן‬‫ומשה‬‫וגו‬.‫ולא‬‫מנה‬‫אלא‬‫תולדות‬‫אהרן‬,‫לומר‬‫כי‬‫בני‬‫אהרן‬‫יחשבו‬‫על‬‫משה‬‫לצד‬‫שהוא‬‫התפלל‬‫בעדם‬‫וחיו‬‫דכתיב‬(‫דברים‬‫ט‬)‫ובאהרן‬‫התאנף‬‫ה‬‫להשמידו‬‫וגו‬,‫ואמרו‬‫ז‬"‫ל‬(‫ויק‬"‫ר‬‫פ‬"‫ז‬)‫שהועילה‬‫תפלתו‬‫להציל‬‫אלעזר‬‫ואיתמר‬,‫ואומרו‬‫ביום‬‫דבר‬‫וגו‬‫לומר‬‫זמן‬‫שהתפלל‬‫עליהם‬,‫וכלל‬‫עוד‬‫בזה‬‫סיבת‬‫קבלת‬‫תפלתו‬‫שהוא‬‫לצד‬‫שדבר‬‫ה‬‫אליו‬‫בהר‬‫סיני‬‫ונעשה‬‫ציר‬‫נאמן‬‫לה‬‫בקבלת‬‫התורה‬:16.‫חתם‬‫סופר‬‫על‬‫במדבר‬‫פרק‬‫ג‬‫פסוק‬‫א‬‫ואלה‬‫תולדות‬‫אהרן‬‫ומשה‬‫וגו‬,‫יאמר‬‫כי‬‫אלה‬‫מקרי‬‫תולדות‬‫מעשה‬‫אהרן‬‫ומשה‬‫והוא‬,‫כי‬‫ביום‬‫דבר‬‫ה‬‫את‬‫משה‬‫בהר‬‫סיני‬‫היו‬‫בני‬‫אהרן‬‫נדב‬‫וגו‬‫כי‬‫אז‬‫נתחייבו‬‫אצילי‬‫בני‬‫ישראל‬‫מיתה‬‫וניצולו‬‫בזכות‬‫אהרן‬‫ומשה‬,‫ואח‬"‫כ‬‫כשנמשחו‬‫להתכהן‬‫מתו‬‫נדב‬‫ואביהוא‬‫בחטאו‬‫של‬‫אהרן‬‫וניצולו‬‫אלעזר‬‫ואיתמר‬‫בתפלתו‬‫של‬‫משה‬‫כידוע‬[‫דברים‬‫ט‬‫כ‬‫ורש‬"‫י‬‫שם‬,]‫נמצא‬‫שזה‬‫הסיפור‬‫המה‬‫גלגולי‬‫תולדות‬‫ילדי‬‫הזמן‬‫של‬‫משה‬‫ואהרן‬[ .‫תק‬"‫ס‬:]17.‫חתם‬‫סופר‬‫על‬‫במדבר‬‫פרק‬‫ג‬‫פסוק‬‫א‬‫ואלה‬‫תולדות‬‫אהרן‬‫ומשה‬‫וגו‬‫בהר‬‫סיני‬...‫ועוד‬‫מאי‬‫קמ‬"‫ל‬‫שנעשו‬‫תולדותיו‬‫ביום‬‫שדבר‬‫ה‬‫עמו‬‫בהר‬‫סיני‬‫פשיטא‬‫שמאז‬‫והלאה‬‫למד‬‫עמהם‬‫תורה‬,‫וי‬"‫ל‬‫עפ‬"‫י‬‫משחז‬"‫ל‬‫כי‬‫מה‬‫ששבר‬‫מרע‬"‫ה‬‫את‬‫הלוחות‬‫הי‬‫כדי‬‫שידונו‬‫כפנוים‬‫ולא‬‫כאשת‬‫איש‬[‫שמ‬"‫ר‬‫ר‬"‫פ‬‫מ‬"‫ו‬,]
  4. 4. 4‫וצ‬"‫ע‬‫ממ‬"‫נ‬‫אי‬‫נתקדשו‬‫להקב‬"‫ה‬‫בקבלת‬‫מרע‬"‫ה‬‫א‬"‫כ‬‫מה‬‫מועיל‬‫שבירתו‬‫מכיון‬‫שקבל‬‫שליח‬‫לקבלה‬‫הרי‬‫כבר‬‫נתקדשו‬‫מאז‬,‫ואי‬‫לא‬‫נתקדשו‬‫עד‬‫שהביא‬‫להם‬‫הלוחות‬‫כדין‬‫שליח‬‫להולכה‬‫א‬"‫כ‬‫בלא‬‫שבירת‬‫הלוחות‬‫היה‬‫להם‬‫דין‬‫פנויה‬‫בשעת‬‫עשיית‬‫העגל‬,‫וי‬"‫ל‬‫דהרי‬‫מבואר‬‫מפורש‬‫בכל‬‫המדרשים‬‫שהיה‬‫להם‬‫לישראל‬‫דין‬‫כמו‬‫נערה‬‫המאורסה‬,‫ונערה‬‫אביה‬‫מקבל‬‫קדושיה‬,‫וא‬"‫כ‬‫י‬"‫ל‬‫מרע‬"‫ה‬‫לא‬‫הי‬‫לו‬‫דין‬‫שליח‬‫כלל‬‫אלא‬‫דין‬‫אב‬‫המקבל‬‫קדושי‬‫לבתו‬,‫ומה‬‫שנקרא‬‫אביהם‬‫הוא‬‫הואיל‬‫ולמד‬‫עמהם‬‫תורה‬,‫נמצא‬‫אי‬‫ישראל‬‫מקבלים‬‫ממנו‬‫הלוחות‬‫ולומדים‬‫תורתו‬‫הרי‬‫הוא‬‫אביהם‬‫למפרע‬‫מיום‬‫הר‬‫סיני‬‫וה‬"‫ל‬‫כבת‬‫שקיבל‬‫אביה‬‫קידושין‬,‫על‬‫כן‬‫שיבר‬‫הלוחות‬‫וכיון‬‫שלא‬‫קבלו‬‫ממנו‬‫לא‬‫נעשה‬‫אביהם‬‫למפרע‬‫ולא‬‫נתקדשו‬‫כלל‬‫וה‬"‫ל‬‫כפנויים‬‫וא‬"‫ש‬-‫נמצא‬‫לפ‬"‫ז‬‫אעפ‬"‫י‬‫שאמת‬‫כי‬‫מרע‬"‫ה‬‫הוא‬‫אביהם‬‫של‬‫כל‬‫ישראל‬‫ע‬"‫י‬‫שלמד‬‫עמהם‬‫תורתו‬,‫מ‬"‫מ‬‫לא‬‫נעשה‬‫אביהם‬‫מיום‬‫הר‬‫סיני‬‫כי‬‫על‬‫כן‬‫שבר‬‫הלוחות‬‫להנצל‬‫מזה‬,‫אך‬‫נעשה‬‫אביהם‬‫אח‬"‫כ‬‫מפסל‬‫לך‬‫ואילך‬,‫משא‬"‫כ‬‫בני‬‫אהרן‬‫שלא‬‫הי‬‫להם‬‫חלק‬‫בעגל‬‫לא‬‫נתבטל‬‫קבלתם‬‫התורה‬‫מאז‬‫ונעשה‬‫אביהם‬‫מיום‬‫שדבר‬‫ה‬‫עמו‬‫בהר‬‫סיני‬,‫והה‬"‫נ‬‫לכל‬‫שבט‬‫לוי‬‫אך‬‫הזכיר‬‫זה‬‫בבני‬‫אהרן‬‫מפני‬‫כבודו‬‫של‬‫אהרן‬‫שלא‬‫נחשוב‬‫ח‬"‫ו‬‫שהיה‬‫לאהרן‬‫שום‬‫נדנוד‬‫עבירה‬‫בעגל‬‫שעשה‬‫קמ‬"‫ל‬.[‫תקס‬"‫ח‬:]18.‫אלשיך‬‫על‬‫במדבר‬‫פרשת‬‫במדבר‬‫פרק‬‫ג‬‫פסוק‬‫א‬(‫א‬)‫אמנם‬,‫הנה‬‫כתבנו‬‫למעלה‬,‫כי‬‫רצה‬‫הקדוש‬‫ברוך‬‫הוא‬‫להורות‬‫בכל‬‫משפחות‬‫ישראל‬‫שלא‬‫היה‬‫בהם‬‫פיסול‬,‫ככל‬‫אשר‬‫כתבנו‬.‫והנה‬,‫אשר‬‫יראה‬‫מיתת‬‫בני‬‫אהרן‬‫לפני‬‫ה‬‫הלא‬‫יתמה‬.‫כמאמרם‬‫ז‬"‫ל‬(‫ילקוט‬‫איוב‬‫רמז‬‫תתקכא‬)‫על‬‫פסוק‬‫אך‬‫לזאת‬‫יחרד‬‫לבי‬‫ויתר‬‫ממקומו‬(‫איוב‬‫לז‬‫א‬,)‫שעל‬‫מיתת‬‫נדב‬‫ואביהוא‬‫ידבר‬‫כדברי‬‫המדרש‬‫והמתרגם‬.‫וזה‬‫לשון‬‫המדרש‬,‫טיטוס‬‫הרשע‬‫נכנס‬‫לבית‬‫קדש‬‫הקדשים‬‫וכו‬‫ויצא‬‫בשלום‬.‫ונדב‬‫ואביהוא‬‫נכנסו‬‫להקריב‬‫ויצאו‬‫שרופים‬.‫כי‬‫הנה‬‫ענין‬‫האש‬‫ההוא‬‫לא‬‫היה‬‫כדי‬‫חייב‬‫את‬‫ראשם‬.‫ורבי‬‫אליעזר‬‫אמר‬,‫שעל‬‫שהורו‬‫הלכה‬‫בפני‬‫רבן‬‫מתו‬(‫עירובין‬‫סג‬‫א‬,)‫ולרבי‬‫ישמעאל‬‫על‬‫שהיו‬‫שתויי‬‫יין‬(‫ויקרא‬‫רבה‬‫יב‬‫ד‬.)‫באופן‬‫שהיה‬‫מקום‬‫לומר‬,‫שאולי‬‫מאשר‬‫פגעה‬‫בם‬‫יד‬‫ה‬,‫ולא‬‫הגיעו‬‫לבא‬‫בכלל‬‫פקודי‬‫שבט‬‫הלוי‬,‫אשר‬‫נמנו‬‫לבית‬‫אבותם‬‫משוללי‬‫פיסול‬.‫אולי‬‫חלילה‬‫איזה‬‫שמץ‬‫פיסול‬‫היה‬‫בהם‬‫וימיתם‬‫ה‬.‫לזה‬‫אמר‬‫דעו‬‫איפה‬‫כי‬‫אלה‬‫תולדות‬‫אהרן‬‫ומשה‬,‫כלומר‬‫מתייחסים‬‫אליהם‬‫חשובים‬‫וגדולים‬‫כהם‬.‫ואיך‬‫יבחן‬‫זה‬‫הלא‬‫הוא‬‫ביום‬‫דבר‬‫ה‬‫אל‬‫משה‬‫בהר‬‫סיני‬.‫והוא‬,‫כי‬‫שם‬‫נאמר‬,‫ויעל‬‫משה‬‫ואהרן‬‫נדב‬‫ואביהוא‬‫ושבעים‬‫מזקני‬‫ישראל‬‫ויראו‬‫את‬‫אלהי‬‫ישראל‬‫וכו‬( ‫שמות‬‫כד‬‫ט‬,)‫הנה‬‫כי‬‫השוה‬‫אותם‬‫הקדוש‬‫ברוך‬‫הוא‬‫למשה‬‫ולאהרן‬,‫ועל‬‫כן‬‫הוזכרו‬‫קודם‬‫לשבעים‬‫זקנים‬.‫וגם‬‫לא‬‫הפסיק‬‫בוי‬"‫ו‬,‫לומר‬‫ונדב‬‫ואביהוא‬‫כמו‬‫שהפסיק‬‫בינם‬‫לזקנים‬.‫וגם‬‫קראם‬‫הכתוב‬‫אצילי‬‫בני‬‫ישראל‬:‫או‬‫קרוב‬‫לזה‬‫והוא‬‫הנכון‬.‫והוא‬,‫כי‬‫ביום‬‫רביעי‬‫לסיון‬‫אמר‬‫לו‬‫הקדוש‬‫ברוך‬‫הוא‬‫למשה‬‫עלה‬‫אל‬‫ה‬‫אתה‬‫ואהרן‬‫נדב‬‫ואביהוא‬(‫שמות‬‫כד‬‫א‬.)‫ולא‬‫עלו‬‫באותו‬‫היום‬,‫ולא‬‫היה‬‫רק‬‫דבור‬‫בלבד‬.‫אך‬‫ביום‬‫המחרת‬‫היה‬‫הענין‬,‫כי‬‫וישכם‬‫משה‬‫בבקר‬‫ויבן‬‫מזבח‬‫וכו‬( ‫שם‬‫ד‬.)‫וביום‬‫ההוא‬‫ויעל‬‫משה‬‫ואהרן‬‫נדב‬‫ואביהוא‬‫ושבעים‬‫מזקני‬‫ישראל‬‫ויראו‬‫את‬‫האלהים‬‫וכו‬,‫ואל‬‫אצילי‬‫בני‬‫ישראל‬‫לא‬‫שלח‬‫ידו‬‫ויחזו‬‫וכו‬( ‫שם‬‫ט‬‫י‬-‫יא‬.)‫והוא‬,‫כי‬‫נדב‬‫ואביהוא‬‫נהרסו‬‫לראות‬‫ולהסתכל‬‫ביותר‬‫ונתחייבו‬‫למות‬.‫לולא‬‫הוא‬‫יתברך‬‫אמר‬‫שלא‬‫רצה‬‫לערבב‬‫שמחת‬‫בתו‬,‫והניח‬‫הדבר‬‫אל‬‫יום‬‫שמחתו‬‫באהל‬‫מועד‬.‫וזהו‬‫אומרו‬‫ואל‬‫אצילי‬‫וכו‬‫לא‬‫שלח‬‫ידו‬‫וכו‬:

×