רשבי

446 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

רשבי

  1. 1. 1‫רשב"י‬‫תלמוד‬‫בבלי‬‫מסכת‬‫יבמות‬‫דף‬‫צז‬‫עמוד‬‫א‬‫דאמר‬‫רבי‬‫יוחנן‬‫משום‬‫רבי‬‫שמעון‬‫בן‬‫יוחי‬:‫כל‬‫ת‬"‫ח‬‫שאומרים‬‫דבר‬‫שמועה‬‫מפיו‬‫בעולם‬‫הזה‬,‫שפתותיו‬‫דובבות‬‫בקבר‬.‫תלמוד‬‫בבלי‬‫מסכת‬‫ברכות‬‫דף‬‫לה‬‫עמוד‬‫ב‬‫ואספת‬‫דגנך‬-‫הנהג‬‫בהן‬‫מנהג‬‫דרך‬‫ארץ‬,‫דברי‬‫רבי‬‫ישמעאל‬;‫רבי‬‫שמעון‬‫בן‬‫יוחי‬‫אומר‬:‫אפשר‬‫אדם‬‫חורש‬‫בשעת‬‫חרישה‬,‫וזורע‬‫בשעת‬‫זריעה‬,‫וקוצר‬‫בשעת‬‫קצירה‬,‫ודש‬‫בשעת‬‫דישה‬,‫וזורה‬‫בשעת‬‫הרוח‬,‫תורה‬‫מה‬‫תהא‬‫עליה‬?‫אלא‬:‫בזמן‬‫שישראל‬‫עושין‬‫רצונו‬‫של‬‫מקום‬-‫מלאכתן‬‫נעשית‬‫על‬‫ידי‬‫אחרים‬,‫שנאמר‬+ :‫ישעיהו‬‫ס‬"‫א‬+‫ועמדו‬‫זרים‬‫ורעו‬‫צאנכם‬‫וגו‬.‫ובזמן‬‫שאין‬‫ישראל‬‫עושין‬‫רצונו‬‫של‬‫מקום‬-‫מלאכתן‬‫נעשית‬‫על‬‫ידי‬‫עצמן‬,‫שנאמר‬+ :‫דברים‬‫י‬"‫א‬+‫ואספת‬‫דגנך‬;‫ולא‬‫עוד‬,‫אלא‬‫שמלאכת‬‫אחרים‬‫נעשית‬‫על‬‫ידן‬,‫שנאמר‬+ :‫דברים‬‫כ‬"‫ח‬+‫ועבדת‬‫את‬‫אויבך‬‫וגו‬.‫אמר‬‫אביי‬:‫הרבה‬‫עשו‬‫כרבי‬‫ישמעאל‬-‫ועלתה‬‫בידן‬,‫כרבי‬‫שמעון‬‫בן‬‫יוחי‬-‫ולא‬‫עלתה‬‫בידן‬.‫תלמוד‬‫בבלי‬‫מסכת‬‫ברכות‬‫דף‬‫ח‬‫עמוד‬‫ב‬‫תניא‬,‫רבי‬‫שמעון‬‫בן‬‫יוחי‬‫אומר‬:‫פעמים‬‫שאדם‬‫קורא‬‫קריאת‬‫שמע‬‫שתי‬‫פעמים‬‫בלילה‬,‫אחת‬‫קודם‬‫שיעלה‬‫עמוד‬‫השחר‬,‫ואחת‬‫לאחר‬‫שיעלה‬‫עמוד‬‫השחר‬,‫ויוצא‬‫בהן‬‫ידי‬‫חובתו‬,‫אחת‬‫של‬‫יום‬‫ואחת‬‫של‬‫לילה‬.‫תלמוד‬‫בבלי‬‫מסכת‬‫ברכות‬‫דף‬‫כז‬‫עמוד‬‫ב‬‫תנו‬‫רבנן‬:‫מעשה‬‫בתלמיד‬‫אחד‬‫שבא‬‫לפני‬‫רבי‬‫יהושע‬,‫אמר‬‫לו‬:‫תפלת‬‫ערבית‬‫רשות‬‫או‬‫חובה‬?‫אמר‬‫ליה‬:‫רשות‬.‫בא‬‫לפני‬‫רבן‬‫גמליאל‬,‫אמר‬‫לו‬:‫תפלת‬‫ערבית‬‫רשות‬‫או‬‫חובה‬?‫אמר‬‫לו‬:‫חובה‬.‫אמר‬‫לו‬:‫והלא‬‫רבי‬‫יהושע‬‫אמר‬‫לי‬‫רשות‬!‫אמר‬‫לו‬:‫המתן‬‫עד‬‫שיכנסו‬‫בעלי‬‫תריסין‬‫לבית‬‫המדרש‬.‫תלמוד‬‫בבלי‬‫מסכת‬‫ברכות‬‫דף‬‫כח‬‫עמוד‬‫א‬...‫ואותו‬‫תלמיד‬-‫רבי‬‫שמעון‬‫בן‬‫יוחאי‬‫הוה‬.‫תלמוד‬‫בבלי‬‫מסכת‬‫ברכות‬‫דף‬‫ז‬‫עמוד‬‫ב‬‫דאמר‬‫רבי‬‫יוחנן‬‫משום‬‫רבי‬‫שמעון‬‫בן‬‫יוחי‬,-‫דף‬‫ח‬‫עמוד‬‫א‬-‫מאי‬‫דכתיב‬+‫תהלים‬‫ס‬"‫ט‬+‫ואני‬‫תפלתי‬‫לך‬‫ה‬‫עת‬‫רצון‬-‫אימתי‬‫עת‬‫רצון‬-‫בשעה‬‫שהצבור‬‫מתפללין‬.‫תלמוד‬‫בבלי‬‫מסכת‬‫שבת‬‫דף‬‫יא‬‫עמוד‬‫א‬‫תניא‬:‫חברים‬‫שהיו‬‫עוסקין‬‫בתורה‬-‫מפסיקין‬‫לקריאת‬‫שמע‬,‫ואין‬‫מפסיקין‬‫לתפלה‬.‫אמר‬‫רבי‬‫יוחנן‬:‫לא‬‫שנו‬‫אלא‬‫כגון‬‫רבי‬‫שמעון‬‫בן‬‫יוחי‬‫וחביריו‬,‫שתורתן‬‫אומנותן‬.‫אבל‬‫כגון‬‫אנו‬-‫מפסיקין‬‫לקריאת‬‫שמע‬‫ולתפלה‬....‫רבי‬‫שמעון‬‫בן‬‫יוחאי‬‫כדעתיה‬‫דרשב‬"‫י‬‫אמר‬‫אלו‬‫הוינא‬‫קאים‬‫על‬‫טורא‬‫דסיני‬‫בשעתא‬‫דאתיהיבת‬‫תורה‬‫לישראל‬‫הוינא‬‫מתבעי‬‫קומי‬‫רחמנא‬‫דיתברי‬‫לבר‬‫נשא‬‫תרין‬‫פומין‬‫חד‬‫דהוי‬‫לעי‬‫באוריתא‬‫וחד‬‫דעבד‬‫ליה‬‫כל‬‫צורכיה‬.‫חזר‬‫ומר‬‫ומה‬‫אין‬‫חד‬‫הוא‬‫לית‬‫עלמא‬‫יכיל‬‫קאים‬‫ביה‬‫מן‬‫דילטוריא‬‫דיליה‬‫אילו‬‫הוו‬‫תרין‬‫עאכ‬"‫ו‬.‫תלמוד‬‫ירושלמי‬(‫וילנא‬)‫מסכת‬‫ברכות‬‫פרק‬‫א‬‫רבי‬‫יוחנן‬‫בשם‬‫רבי‬‫שמעון‬‫בן‬‫יוחי‬‫כגון‬‫אנו‬‫שעוסקים‬‫בתלמוד‬‫תורה‬‫אפילו‬‫לקרית‬‫שמע‬‫אין‬‫אנו‬‫מפסיקין‬‫תלמוד‬‫ירושלמי‬(‫וילנא‬)‫מסכת‬‫שבת‬‫פרק‬‫א‬‫ר‬‫חנניא‬‫בן‬‫עקיבה‬‫אומר‬‫כשם‬‫שמפסיקין‬‫לקרית‬‫שמע‬‫כך‬‫מפסיקין‬‫לתפלה‬‫ולתפילין‬‫ולשאר‬‫כל‬‫מצותיה‬‫של‬‫תורה‬.‫ולא‬‫מודי‬‫ר‬‫שמעון‬‫בן‬‫יוחי‬‫שמפסיקין‬‫לעשות‬‫סוכה‬
  2. 2. 2‫ולעשות‬‫לולב‬.‫ולית‬‫ליה‬‫לרבי‬‫שמעון‬‫בן‬‫יוחי‬‫הלמד‬‫לעשות‬‫לא‬‫הלמד‬‫שלא‬‫לעשות‬‫נוח‬‫לו‬‫אילו‬‫לא‬‫נברא‬.‫אמר‬‫רבי‬‫יוחנן‬‫הלומד‬‫שלא‬‫לעשות‬‫נוח‬‫לו‬‫אילו‬‫נהפכה‬‫שולייתו‬‫על‬‫פניו‬‫ולא‬‫יצא‬‫לעולם‬.‫טעמיה‬‫דר‬‫שמעון‬‫בן‬‫יוחי‬‫זה‬‫שינון‬‫וזה‬‫שינון‬‫ואין‬‫מבטלין‬‫שינון‬‫מפני‬‫שינון‬.‫והא‬‫תנינן‬‫הקורא‬‫מיכן‬‫ואילך‬‫לא‬‫הפסיד‬‫כאדם‬‫שהוא‬‫קורא‬‫בתורה‬.‫הא‬‫בעונתה‬‫חביבה‬‫היא‬‫יותר‬‫מדברי‬‫תורה‬.‫א‬"‫ר‬‫יודן‬‫רבי‬‫שמעון‬‫בן‬‫יוחי‬‫על‬‫י‬‫די‬‫שהיה‬‫חדיד‬‫בדברי‬‫תורה‬‫לפיכך‬‫אינה‬‫חביבה‬‫עליו‬‫יותר‬‫מדברי‬‫תורה‬.‫אמר‬‫רבי‬‫בא‬‫מרי‬‫לא‬‫תנינן‬‫אלא‬‫כאדם‬‫שהוא‬‫קורא‬‫בתורה‬.‫הא‬‫בעונתה‬‫כמשנה‬‫היא‬.‫רבי‬‫שמעון‬‫בן‬‫יוחי‬‫כדעתיה‬‫דר‬‫שמעון‬‫בן‬‫יוחי‬‫אמר‬‫העוסק‬‫במקרא‬‫מדה‬‫שאינה‬‫מדה‬.‫ורבנן‬‫עבדי‬‫מקרא‬‫כמשנה‬:‫תלמוד‬‫בבלי‬‫מסכת‬‫שבת‬‫דף‬‫לג‬‫עמוד‬‫ב‬‫אזל‬‫הוא‬‫ובריה‬‫טשו‬‫בי‬‫מדרשא‬.‫כל‬‫יומא‬‫הוה‬‫מייתי‬‫להו‬‫דביתהו‬‫ריפתא‬‫וכוזא‬‫דמיא‬‫וכרכי‬.‫כי‬‫תקיף‬‫גזירתא‬,‫אמר‬‫ליה‬‫לבריה‬:‫נשים‬‫דעתן‬‫קלה‬‫עליהן‬,‫דילמא‬‫מצערי‬‫לה‬‫ומגליא‬‫לן‬.‫אזלו‬‫טשו‬‫במערתא‬.‫איתרחיש‬‫ניסא‬‫איברי‬‫להו‬‫חרובא‬‫ועינא‬‫דמיא‬.‫והוו‬‫משלחי‬‫מנייהו‬,‫והוו‬‫יתבי‬‫עד‬‫צוארייהו‬‫בחלא‬,‫כולי‬‫יומא‬‫גרסי‬,‫בעידן‬‫צלויי‬‫לבשו‬‫מיכסו‬‫ומצלו‬,‫והדר‬‫משלחי‬‫מנייהו‬‫כי‬‫היכי‬‫דלא‬‫ליבלו‬.‫איתבו‬‫תריסר‬‫שני‬‫במערתא‬.‫אתא‬‫אליהו‬‫וקם‬‫אפיתחא‬‫דמערתא‬,‫אמר‬:‫מאן‬‫לודעיה‬‫לבר‬‫יוחי‬‫דמית‬‫קיסר‬‫ובטיל‬‫גזרתיה‬?‫נפקו‬.‫חזו‬‫אינשי‬‫דקא‬‫כרבי‬‫וזרעי‬,‫אמר‬:‫מניחין‬‫חיי‬‫עולם‬‫ועוסקין‬‫בחיי‬‫שעה‬!‫כל‬‫מקום‬‫שנותנין‬‫עיניהן‬-‫מיד‬‫נשרף‬.‫יצתה‬‫בת‬‫קול‬‫ואמרה‬‫להם‬:‫להחריב‬‫עולמי‬‫יצאתם‬?‫חיזרו‬‫למערתכם‬!‫הדור‬‫אזול‬.‫איתיבו‬‫תריסר‬‫ירחי‬‫שתא‬.‫אמרי‬:‫משפט‬‫רשעים‬‫בגיהנם‬-‫שנים‬‫עשר‬‫חדש‬.‫יצתה‬‫בת‬‫קול‬‫ואמרה‬:‫צאו‬‫ממערתכם‬!‫נפקו‬,‫כל‬‫היכא‬‫דהוה‬‫מחי‬‫רבי‬‫אלעזר‬-‫הוה‬‫מסי‬‫רבי‬‫שמעון‬.‫אמר‬‫לו‬:‫בני‬,‫די‬‫לעולם‬‫אני‬‫ואתה‬.‫בהדי‬‫פניא‬‫דמעלי‬‫שבתא‬‫חזו‬‫ההוא‬‫סבא‬‫דהוה‬‫נקיט‬‫תרי‬‫מדאני‬‫אסא‬,‫ורהיט‬‫בין‬‫השמשות‬.‫אמרו‬‫ליה‬:‫הני‬‫למה‬‫לך‬?-‫אמר‬‫להו‬:‫לכבוד‬‫שבת‬.-‫ותיסגי‬‫לך‬‫בחד‬?-‫חד‬‫כנגד‬‫זכור‬,‫וחד‬‫כנגד‬‫שמור‬.-‫אמר‬‫ליה‬‫לבריה‬:‫חזי‬‫כמה‬‫חביבין‬‫מצות‬‫על‬‫ישראל‬!‫יתיב‬‫דעתייהו‬.‫תלמוד‬‫בבלי‬‫מסכת‬‫סוטה‬‫דף‬‫מב‬‫עמוד‬‫א‬‫ואמר‬‫אליהם‬‫שמע‬‫ישראל‬.‫מאי‬‫שנא‬‫שמע‬‫ישראל‬?‫אמר‬‫רבי‬‫יוחנן‬‫משום‬‫רבי‬‫שמעון‬‫בן‬‫יוחי‬,‫אמר‬‫להן‬‫הקדוש‬‫ברוך‬‫הוא‬‫לישראל‬:‫אפילו‬‫לא‬‫קיימתם‬‫אלא‬‫קריאת‬‫שמע‬‫שחרית‬‫וערבית‬-‫אי‬‫אתם‬‫נמסרין‬‫בידם‬.‫תלמוד‬‫בבלי‬‫מסכת‬‫מנחות‬‫דף‬‫צט‬‫עמוד‬‫ב‬‫אמר‬‫רבי‬‫יוחנן‬‫משום‬‫ר‬"‫ש‬‫בן‬‫יוחי‬:‫אפי‬‫לא‬‫קרא‬‫אדם‬‫אלא‬‫קרית‬‫שמע‬‫שחרית‬‫וערבית‬-‫קיים‬‫לא‬‫ימוש‬,‫ודבר‬‫זה‬‫אסור‬‫לאומרו‬‫בפני‬‫עמי‬‫הארץ‬.‫ורבא‬‫אמר‬:‫מצוה‬‫לאומרו‬‫בפני‬‫עמי‬‫הארץ‬.‫שאל‬‫בן‬‫דמה‬‫בן‬‫אחותו‬‫של‬‫ר‬‫ישמעאל‬‫את‬‫ר‬‫ישמעאל‬:‫כגון‬‫אני‬‫שלמדתי‬‫כל‬‫התורה‬‫כולה‬,‫מהו‬‫ללמוד‬‫חכמת‬‫יונית‬?‫קרא‬‫עליו‬‫המקרא‬‫הזה‬:‫לא‬‫ימוש‬‫ספר‬‫התורה‬‫הזה‬‫מפיך‬‫והגית‬‫בו‬‫יומם‬‫ולילה‬,‫צא‬‫ובדוק‬‫שעה‬‫שאינה‬‫לא‬‫מן‬‫היום‬‫ולא‬‫מן‬‫הלילה‬‫ולמוד‬‫בה‬‫חכמת‬‫יונית‬.‫תלמוד‬‫בבלי‬‫מסכת‬‫סוכה‬‫דף‬‫מה‬‫עמוד‬‫ב‬‫ואמר‬‫חזקיה‬‫אמר‬‫רבי‬‫ירמיה‬‫משום‬‫רבי‬‫שמעון‬‫בן‬‫יוחי‬:‫יכול‬‫אני‬‫לפטור‬‫את‬‫כל‬‫העולם‬‫כולו‬‫מן‬‫הדין‬‫מיום‬‫שנבראתי‬‫עד‬‫עתה‬,‫ואילמלי‬‫אליעזר‬‫בני‬‫עמי‬-‫מיום‬‫שנברא‬‫העולם‬‫ועד‬‫עכשיו‬,‫ואילמלי‬‫יותם‬‫בן‬‫עוזיהו‬‫עמנו‬-‫מיום‬‫שנברא‬‫העולם‬‫עד‬‫סופו‬.‫ואמר‬‫חזקיה‬‫אמר‬‫רבי‬‫ירמיה‬‫משום‬‫רבי‬‫שמעון‬‫בן‬‫יוחי‬:‫ראיתי‬‫בני‬‫עלייה‬‫והן‬‫מועטין‬,‫אם‬‫אלף‬‫הן‬-‫אני‬‫ובני‬‫מהן‬,‫אם‬‫מאה‬‫הם‬-‫אני‬‫ובני‬‫מהן‬,‫אם‬‫שנים‬‫הן‬-‫אני‬‫ובני‬‫הן‬.–‫תלמוד‬‫בבלי‬‫מסכת‬‫קידושין‬‫דף‬‫מ‬‫עמוד‬‫ב‬
  3. 3. 3‫ר‬"‫ש‬‫בן‬‫יוחי‬‫אומר‬:‫אפילו‬‫צדיק‬‫גמור‬‫כל‬‫ימיו‬‫ומרד‬‫באחרונה‬-‫איבד‬‫את‬‫הראשונות‬,‫שנאמר‬+ :‫יחזקאל‬‫לג‬+‫צדקת‬‫הצדיק‬‫לא‬‫תצילנו‬‫ביום‬‫פשעו‬;‫ואפילו‬‫רשע‬‫גמור‬‫כל‬‫ימיו‬‫ועשה‬‫תשובה‬‫באחרונה‬-‫אין‬‫מזכירים‬‫לו‬‫שוב‬‫רשעו‬,‫שנאמר‬+ :‫יחזקאל‬‫לג‬+‫ורשעת‬‫הרשע‬‫לא‬‫יכשל‬‫בה‬‫ביום‬‫שובו‬‫מרשעו‬.‫תלמוד‬‫בבלי‬‫מסכת‬‫עבודה‬‫זרה‬‫דף‬‫ד‬‫עמוד‬‫ב‬‫וא‬"‫ר‬‫יהושע‬‫בן‬‫לוי‬:‫לא‬‫עשו‬‫ישראל‬‫את‬‫העגל‬‫אלא‬‫ליתן‬‫פתחון‬‫פה‬‫לבעלי‬‫תשובה‬,‫שנאמר‬+ :‫דברים‬‫ה‬+‫מי‬‫יתן‬‫והיה‬‫לבבם‬‫זה‬‫להם‬‫ליראה‬‫אותי‬‫כל‬‫הימים‬‫וגו‬.‫והיינו‬‫דא‬"‫ר‬‫יוחנן‬‫משום‬‫ר‬"‫ש‬‫בן‬‫יוחאי‬:‫לא‬‫דוד‬‫ראוי‬‫לאותו‬‫מעשה‬,‫ולא‬‫ישראל‬‫ראוין‬‫לאותו‬‫מעשה‬;‫לא‬‫דוד‬‫ראוי‬‫לאותו‬‫מעשה‬,‫דכתיב‬+ :‫תהלים‬‫קט‬+‫ולבי‬‫חלל‬‫בקרבי‬;‫ולא‬‫ישראל‬‫ראוין‬‫לאותו‬‫מעשה‬,‫דכתיב‬:‫מי‬‫יתן‬‫והיה‬‫לבבם‬‫זה‬‫להם‬‫ליראה‬‫אותי‬‫כל‬‫הימים‬,‫אלא‬‫למה‬‫עשו‬?-‫דף‬‫ה‬‫עמוד‬‫א‬-‫לומר‬‫לך‬,‫שאם‬‫חטא‬‫יחיד‬-‫אומרים‬‫לו‬:‫כלך‬‫אצל‬‫יחיד‬,‫ואם‬‫חטאו‬‫צבור‬-‫אומרים‬(‫לו‬:‫כלך‬+ )‫מסורת‬‫הש‬"‫ס‬[ :‫להו‬‫לכו‬+]‫אצל‬‫צבור‬.‫וצריכא‬,‫דאי‬‫אשמועינן‬‫יחיד‬,‫משום‬‫דלא‬‫מפרסם‬‫חטאיה‬,‫אבל‬‫צבור‬‫דמפרסם‬‫חטאיהו‬‫אימא‬‫לא‬;‫ואי‬‫אשמועינן‬‫צבור‬,‫משום‬‫דנפישי‬‫רחמייהו‬,‫אבל‬‫יחיד‬‫דלא‬‫אלימא‬‫זכותיה‬‫אימא‬‫לא‬,‫צריכא‬.‫תלמוד‬‫בבלי‬‫מסכת‬‫מעילה‬‫דף‬‫יז‬‫עמוד‬‫א‬‫שפעם‬‫אחת‬‫גזרה‬‫המלכות‬‫גזרה‬‫שלא‬‫ישמרו‬‫את‬‫השבת‬,‫ושלא‬‫ימולו‬‫את‬‫בניהם‬,‫ושיבעלו‬‫את‬‫נדות‬...‫אמרו‬:‫מי‬‫ילך‬‫ויבטל‬‫הגזרות‬-‫מעילה‬‫דף‬‫יז‬‫עמוד‬‫ב‬–‫ילך‬‫ר‬‫שמעון‬‫בן‬‫יוחאי‬‫שהוא‬‫מלומד‬‫בנסים‬,‫ואחריו‬‫מי‬‫ילך‬-‫ר‬"‫א‬‫בר‬‫ר‬‫יוסי‬.‫אמר‬‫להם‬‫רבי‬‫יוסי‬:‫ואילו‬‫היה‬‫אבא‬‫חלפתא‬‫קיים‬,‫יכולין‬‫אתם‬‫לומר‬‫לו‬‫תן‬‫בנך‬‫להריגה‬?‫אמר‬‫להם‬‫ר‬‫שמעון‬:‫אילו‬‫היה‬‫יוחאי‬‫אבא‬‫קיים‬,‫יכולין‬‫אתם‬‫לומר‬‫לו‬‫תן‬‫בנך‬‫להריגה‬?‫אמר‬‫להו‬‫רבי‬‫יוסי‬:‫אנא‬‫אזלין‬‫דלמא‬‫עניש‬‫ליה‬‫ר‬‫שמעון‬‫דקא‬‫מסתפינא‬.‫קביל‬‫עליה‬‫דלא‬‫ליענשיה‬,‫אפילו‬‫הכי‬‫ענשיה‬.‫כשהיו‬‫מהלכין‬‫בדרך‬‫נשאלה‬‫שאלה‬‫זו‬‫בפניהם‬:‫מנין‬‫לדם‬‫השרץ‬‫שהוא‬‫טמא‬?‫עקם‬‫פיו‬‫ר‬‫אלעזר‬‫בר‬‫רבי‬‫יוסי‬‫ואמר‬+ :‫ויקרא‬‫י‬"‫א‬+‫וזה‬‫לכם‬‫הטמא‬.‫אמר‬‫ליה‬‫ר‬‫שמעון‬:‫מעקימת‬‫שפתיך‬‫אתה‬‫ניכר‬‫שתלמיד‬‫חכם‬‫אתה‬,‫אל‬‫יחזור‬‫הבן‬‫אצל‬‫אביו‬!‫יצא‬‫לקראתו‬‫בן‬‫תמליון‬:‫רצונכם‬‫אבוא‬‫עמכם‬?‫בכה‬‫ר‬‫שמעון‬‫ואמר‬:‫מה‬‫שפחה‬‫של‬‫בית‬‫אבא‬-‫נזדמן‬‫לה‬‫מלאך‬‫שלש‬‫פעמים‬.‫ואני‬‫לא‬‫פעם‬‫אחת‬;‫יבא‬‫הנס‬‫מכל‬‫מקום‬.‫קדים‬‫הוא‬,‫על‬‫בברתיה‬‫דקיסר‬,‫כי‬‫מטא‬‫התם‬,‫אמר‬:‫בן‬‫תמליון‬‫צא‬!‫בן‬‫תמליון‬‫צא‬!‫וכיון‬‫דקרו‬‫ליה‬-‫נפק‬‫אזל‬.‫אמר‬‫להון‬:‫שאילו‬‫כל‬‫מה‬‫דאית‬‫לכון‬‫למישאל‬!‫ועיילינהו‬‫לגנזיה‬,‫לשקול‬‫כל‬‫דבעו‬.‫אשכחו‬‫ההוא‬‫איגרא‬,‫שקלוה‬‫וקרעוה‬,‫והיינו‬‫דאמר‬‫רבי‬‫אלעזר‬‫בר‬‫רבי‬‫יוסי‬:‫אני‬‫ראיתיה‬‫בעיר‬[‫רומי‬,]‫והוו‬‫עליה‬‫כמה‬‫טיפי‬‫דמים‬.‫תוספות‬‫מסכת‬‫מעילה‬‫דף‬‫יז‬‫עמוד‬‫ב‬‫אל‬‫יחזור‬‫הבן‬‫אצל‬‫אביו‬-‫בירושל‬‫מפרש‬‫שאחזתו‬‫אסכרא‬‫וכשנזכר‬‫ר‬‫שמעון‬‫על‬‫שהתנה‬[‫להשיבו‬‫אל‬]‫אביו‬‫חזר‬‫ונתפלל‬‫עליו‬‫ונתרפא‬.‫תלמוד‬‫ירושלמי‬(‫וילנא‬)‫מסכת‬‫ברכות‬‫פרק‬‫ט‬‫תני‬‫רבי‬‫שמעון‬‫בן‬‫יוחאי‬‫אומר‬‫אם‬‫ראית‬‫את‬‫הבריות‬‫שנתייאשו‬‫ידיהן‬‫מן‬‫התורה‬‫מאד‬‫עמוד‬‫והתחזק‬‫בה‬‫ואתה‬‫מקבל‬‫שכר‬‫כולם‬.‫מ‬"‫ט‬‫הפרו‬‫תורתך‬‫עת‬‫לעשות‬‫לה‬.
  4. 4. 4
  5. 5. 5‫תלמוד‬‫ירושלמי‬(‫וילנא‬)‫מסכת‬‫שביעית‬‫פרק‬‫ט‬‫ר‬"‫ש‬‫בן‬‫יוחי‬‫הוה‬‫עבר‬‫בשמיטתא‬‫וחמי‬‫חד‬‫מלקט‬‫שביעית‬‫א‬"‫ל‬‫ולית‬‫אסור‬‫ולאו‬‫ספיחין‬‫אינון‬‫א‬"‫ל‬‫ולא‬‫את‬‫הוא‬‫מתירן‬‫א‬"‫ל‬‫ואין‬‫חבירי‬‫חלוקין‬‫עלי‬‫קרא‬‫עליו‬[‫קהלת‬‫י‬‫ח‬]‫ופורץ‬‫גדר‬‫ישכנו‬‫נחש‬‫וכן‬‫הוות‬‫ליה‬‫ר‬"‫ש‬‫בן‬‫יוחי‬‫עביד‬‫טמיר‬‫במערתא‬‫תלת‬‫עשר‬‫שנין‬‫במערת‬‫חרובין‬‫דתרומה‬‫עד‬‫שהעלה‬‫גופו‬‫חלודה‬‫לסוף‬‫תלת‬‫עשר‬‫שנין‬‫אמר‬‫לינה‬‫נפיק‬‫חמי‬‫מה‬‫קלא‬‫עלמא‬‫נפיק‬‫ויתיב‬‫ליה‬‫על‬‫פומא‬‫דמערתא‬‫חמא‬‫חד‬‫צייד‬‫צייד‬‫ציפרין‬‫פרס‬‫מצודתי‬‫שמע‬‫ברת‬‫קלא‬‫אמרה‬‫דימוס‬‫ואישתיזב‬‫ציפור‬‫אמר‬‫ציפור‬‫מבלעדי‬‫שמיא‬‫לא‬‫יבדא‬‫כ‬"‫ש‬‫בר‬‫נשא‬‫כד‬‫חמא‬‫דשדכן‬‫מילייא‬‫אמר‬‫ניחות‬‫ניחמי‬‫בהדין‬‫דימוסין‬‫דטבריא‬‫אמר‬‫צריכין‬‫אנו‬‫לעשות‬‫תקנה‬‫כמו‬‫שעשו‬‫אבותינו‬‫הראשונים‬[‫בראשית‬‫לג‬‫יח‬]‫ויחן‬‫את‬‫פני‬‫העיר‬‫שהיו‬‫עושין‬‫איטלוסן‬‫ומוכרין‬‫בשוק‬‫אמר‬‫נידכי‬‫טבריא‬‫והוה‬‫נסב‬‫תורמסין‬‫ומקצץ‬‫ומקליק‬‫וכל‬‫הן‬‫דהוה‬‫מיתא‬‫הוה‬‫טייף‬‫וסליק‬‫ליה‬‫מן‬‫לעיל‬‫חמתי‬‫חד‬‫כותי‬‫אמר‬‫לינא‬‫אזל‬‫מפלי‬‫בהדין‬‫סבא‬‫דיהודאי‬‫נסב‬‫חד‬‫מית‬‫אזל‬‫ואטמריה‬‫הן‬‫דדכי‬‫אתא‬‫לגביה‬‫ר‬"‫ש‬‫בן‬‫יוחאי‬‫א‬"‫ל‬‫לא‬‫דכית‬‫אתר‬‫פלן‬‫איתא‬‫ואנא‬‫מפיק‬‫לך‬‫מן‬‫תמן‬‫צפה‬‫ר‬"‫ש‬‫בן‬‫יוחי‬‫ברוח‬‫הקודש‬‫שנתנו‬‫שם‬‫אמר‬‫גוזר‬‫אני‬‫עליך‬‫העליונים‬‫שירדו‬‫ועל‬‫התחתונים‬‫שיעלו‬‫וכן‬‫הוית‬‫ליה‬‫מי‬‫עבר‬‫קומי‬‫מגדלא‬‫שמע‬‫קליה‬‫דספרא‬‫אמר‬‫הא‬‫בר‬‫יוחי‬‫מדכי‬‫טבריא‬‫א‬"‫ל‬‫יבא‬‫עלי‬‫אם‬‫לא‬‫שמעתי‬‫שטבריא‬‫עתידה‬‫להיטהר‬‫אפי‬‫כן‬‫לא‬‫הימנין‬‫הוית‬‫מיד‬‫נעשה‬‫גל‬‫של‬‫עצמות‬:‫תלמוד‬‫ירושלמי‬(‫וילנא‬)‫מסכת‬‫מעשרות‬‫פרק‬‫ב‬‫תני‬‫רבי‬‫שמעון‬‫בן‬‫יוחי‬‫אומר‬‫עד‬‫איכן‬‫דיקדקה‬‫התורה‬‫בגזל‬‫שצריכה‬‫לדון‬‫בין‬‫אדם‬‫לחבירו‬‫עד‬‫כדי‬‫הנפת‬‫מ‬‫גל‬.‫תלמוד‬‫ירושלמי‬(‫וילנא‬)‫מסכת‬‫עירובין‬‫פרק‬‫ה‬‫מהו‬‫ליתן‬‫עיבור‬‫לעיבור‬‫מילתא‬‫דר‬"‫ש‬‫בן‬‫יוחי‬‫אמרה‬‫כן‬‫נותנין‬‫עיבור‬‫לעיבור‬‫דמר‬‫ר‬‫שמעון‬‫בן‬‫יוחי‬‫יכול‬‫אני‬‫לעשות‬‫שיהו‬‫מהלכין‬‫מצור‬‫לצידון‬‫מטיבריה‬‫לציפורין‬‫על‬‫ידי‬‫מערות‬‫ועל‬‫ידי‬‫בורגנין‬.‫כאן‬‫להילוך‬‫וכאן‬‫לעיבור‬.‫תלמוד‬‫ירושלמי‬(‫וילנא‬)‫מסכת‬‫קידושין‬‫פרק‬‫א‬‫דאמר‬‫רבי‬‫חייה‬‫בר‬‫בא‬‫תני‬‫ר‬‫יודן‬‫בר‬‫ברתיה‬‫דר‬‫שמעון‬‫בן‬‫יוחי‬‫דתני‬‫ר‬‫שמעון‬‫בן‬‫יוחי‬‫גדול‬‫הוא‬‫כיבוד‬‫אב‬‫ואם‬‫שהעדיפו‬‫הקדוש‬‫ברוך‬‫הוא‬‫יותר‬‫מכבודו‬‫נאמר‬‫כאן‬[‫שמות‬‫כ‬‫יב‬]‫כבד‬‫את‬‫אביך‬‫ואת‬‫אמך‬‫ונאמר‬‫להלן‬[‫משלי‬‫ג‬‫ט‬]‫כבד‬‫את‬‫י‬"‫י‬‫מהונך‬‫במה‬‫את‬‫מכבדו‬‫מהונך‬‫מפריש‬‫לקט‬‫שכחה‬‫ופיאה‬‫מפריש‬‫תרומה‬‫ומעשר‬‫ראשון‬‫ומעשר‬‫שני‬‫ומעשר‬‫עני‬‫וחלה‬‫ועושה‬‫סוכה‬‫ולולב‬‫שופר‬‫ותפילין‬‫וציצית‬‫מאכיל‬‫את‬‫הרעיבים‬‫ומשקה‬‫את‬‫הצמיאים‬‫אם‬‫יש‬‫לך‬‫את‬‫חייב‬‫בכל‬‫אילו‬‫ואם‬‫אין‬‫לך‬‫אין‬‫את‬‫חייב‬‫באחת‬‫מהן‬‫אבל‬‫כשהוא‬‫בא‬‫אצל‬‫כיבוד‬‫אב‬‫ואם‬‫בין‬‫שיש‬‫לך‬‫בין‬‫שאין‬‫לך‬‫כבד‬‫את‬‫אביך‬‫ואת‬‫אמך‬‫אפילו‬‫את‬‫מסבב‬‫על‬‫הפתחים‬‫תלמוד‬‫ירושלמי‬(‫וילנא‬)‫מסכת‬‫סנהדרין‬‫פרק‬‫ז‬‫תני‬‫קודם‬‫לארבעים‬‫שנה‬‫עד‬‫שלא‬‫חרב‬‫בית‬‫המקדש‬‫ניטלו‬‫דיני‬‫נפשות‬‫מישראל‬.‫בימי‬‫רבי‬‫שמעון‬‫בן‬‫יוחי‬‫ניטלו‬‫דיני‬‫ממונות‬‫מישראל‬‫אמר‬‫רבי‬‫שמעון‬‫בן‬‫יוחי‬‫בריך‬‫רחמנא‬‫דלי‬‫נא‬‫חכים‬‫מידון‬.‫מכילתא‬‫דרבי‬‫ישמעאל‬‫משפטים‬-‫מסכתא‬‫דנזיקין‬‫פרשה‬‫א‬
  6. 6. 6‫רבי‬‫שמעון‬‫בן‬‫יוחי‬‫אומר‬,‫מה‬‫ראו‬‫דינין‬‫לקדום‬‫לכל‬‫מצות‬‫שבתורה‬,‫שכשהדין‬‫בין‬‫אדם‬‫לחבירו‬‫תחרות‬‫ביניהם‬,‫נתפסק‬‫להם‬‫הדין‬‫נעשה‬‫שלום‬‫ביניהם‬;‫וכן‬‫יתרו‬‫אומר‬‫למשה‬+‫שמות‬‫יח‬‫כג‬+‫אם‬‫את‬‫הדבר‬‫הזה‬‫תעשה‬‫וגו‬.‫מכילתא‬‫דרבי‬‫שמעון‬‫בר‬‫יוחאי‬‫פרק‬‫יד‬‫ד‬"‫א‬‫כבר‬‫עשיתי‬‫הבטחה‬‫שהבטיחן‬‫יעקב‬‫אביהן‬‫והיה‬‫אלקים‬‫עמכם‬‫והשיב‬‫אתכם‬‫וגו‬(‫בר‬‫מח‬‫כא‬)‫ר‬‫עקי‬‫אומ‬‫בזכות‬‫יעקב‬‫אני‬‫קורע‬‫להן‬‫את‬‫הים‬‫שאמרתי‬‫לו‬‫והיה‬‫זרעך‬‫כעפר‬‫הארץ‬‫ופרצת‬‫ימה‬(‫שם‬‫כח‬‫יד‬.)‫ר‬‫יהודה‬‫בן‬‫בתירא‬‫אומ‬‫כבר‬‫הבטחתי‬‫אבותיהן‬‫של‬‫אלו‬.‫ובני‬‫יש‬‫הלכו‬‫ביבשה‬‫בתוך‬‫הים‬(‫שמ‬‫יד‬‫כט‬)‫ר‬‫בניה‬‫אומ‬‫בזכות‬‫מצוה‬‫שעשה‬‫אברהם‬‫אני‬‫קורע‬‫להן‬‫את‬‫הים‬‫ויבקע‬‫עצי‬‫עולה‬(‫בר‬‫כב‬‫ג‬)‫מה‬‫הוא‬‫אומ‬‫ויבקעו‬‫המים‬‫ר‬‫שמע‬‫בן‬‫יוחי‬‫אומ‬‫כבר‬‫חמה‬‫ולבנה‬‫כוכבים‬‫ומזלות‬‫יבקשו‬‫עליהן‬‫רחמים‬‫שנא‬‫כה‬‫אמר‬‫ייי‬‫נותן‬‫שמש‬‫לאור‬‫יומם‬‫וגו‬( ‫ירמ‬‫לא‬‫לד‬.)

×