Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

האמנם חל איסור לשמוע מוזיקה בכל השנה

505 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

האמנם חל איסור לשמוע מוזיקה בכל השנה

  1. 1. ‫האמנם חל איסור לשמוע מוזיקה כל השנה?‬ ‫הרב ארי דוד קאהן‬ ‫1. תלמוד בבלי מסכת סוטה דף מח עמוד א‬‫מתני. משבטלה סנהדרין - בטל השיר מבית המשתאות, שנאמר: +ישעיהו כד+ בַ שיר‬ ‫ִּׁ‬‫ֹלא יִּׁ שּתּו יָיִּׁ ן וגו [יֵמַ ר שכָ ר לְׁ שֹתָ יו.] משמתו נביאים הראשונים - בטלו אורים ותומים.‬ ‫ֵ‬ ‫ְׁ‬‫משחרב בהמ"ק - בטל השמיר, ונופת צופים, ופסקו אנשי אמנה מישראל, שנאמר:‬‫+תהלים יב+ הושיעה ה כי גמר חסיד וגו. רשב"ג אומר, העיד ר יהושע: מיום שחרב‬ ‫בהמ"ק - אין יום שאין בו קללה, ולא ירד הטל לברכה, וניטל טעם הפירות…‬ ‫2. תלמוד בבלי מסכת גיטין דף ז עמוד א‬‫שלחו ליה למר עוקבא: זמרא מנא לן דאסיר? שרטט וכתב להו: +הושע ט+ַאל ּתשמַ ח‬ ‫ִּׁ ְׁ‬‫יִּׁ שראֵ ל אֶ ל גִּׁ יל כָ עַ מים [כִּ י זָ נִּיתָ מֵ עַ ל אֱ ֹלהֶ יָך ָאהַ בְ ת אֶ תנָן עַ ל כָ ל גָרנוֹת דגָן:] ולישלח להו‬ ‫ָ‬ ‫ְ‬ ‫ָ ְ‬ ‫ִּׁ‬ ‫ְׁ ָ‬‫מהכא: +ישעיהו כ"ד+ בַ שיר ֹלא יִּשתּו ייִּן יֵמַ ר שכָ ר לְ שֹתָ יו! אי מההוא, הוה אמינא הני‬ ‫ֵ‬ ‫ָ‬ ‫ְ‬ ‫ִּ‬ ‫מילי זמרא דמנא, אבל דפומא שרי, קמ"ל.‬ ‫3. רש"י מסכת גיטין דף ז עמוד א‬ ‫זמרא - לשורר בבית המשתאות.‬ ‫4. תוספות מסכת גיטין דף ז עמוד א‬‫זמרא מנא לן דאסור - פי בקונטרס לשורר בבית המשתאות וכן משמע מדקאמר‬‫ולישלח ליה מהכא בשיר לא ישתו יין ובפרק בתרא דסוטה (דף מח.) תנן משבטלה‬‫סנהדרין בטל שיר בבית המשתאות שנאמר בשיר לא ישתו יין וראוי להחמיר בכיוצא‬‫דההוא בירושלמי דהוה קאים ודמיך בזמרא שמתענג ביותר ושיר של מצוה שרי כגון‬ ‫בשעת חופה שעושין לשמח חתן וכלה.‬ ‫5. תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת מגילה פרק ג‬‫מהו מכתוב תרי תלת מילין מפסוקא מר עוקבא מישלח כתב לריש גלותא דהוה דמיך‬ ‫וקאים בזימרין [הושע ט א] ישראל אל תשמח בעמים אל גיל‬ ‫קרבן העדה מסכת מגילה פרק ג‬ ‫דהוה דמיך וקאים בזמרא. שהיו אומרין לפניו בשכבו ובקומו:‬‫ישראל אל תשמח בעמים אל גיל. וקרא כתיב אל תשמח ישראל אל גיל בעמים ש"מ תרי‬ ‫תיבות מותר תלת אסור למיכתב בלא שירטוט לכך היה מהפך וכתב:‬ ‫6. רי"ף מסכת ברכות דף כא עמוד ב‬‫גרסינן בגיטין בפרק קמא [גיטין ז ע"א] שלחו ליה למר עוקבא … פירש גאון הא‬‫דאמרינן זמרא בפומא אסיר ה"מ כגון נגינות של אהבת אדם לחבירו ולשבח יפה ביפיו‬‫כגון שהישמעאלים קורים להם אשעא"ר אבל דברי שירות ותשבחות וזכרון חסדיו של‬‫הקדוש ברוך הוא אין אדם מישראל נמנע מזאת ומנהג כל ישראל לאמרן בבתי חתנים‬ ‫ובבתי משתאות בקול נגינות ובקול שמחה ולא ראינו מי שמיחה בזאת‬ ‫7. חידושי הר"ן מסכת גיטין דף ז עמוד א‬‫… ומ"מ ראוי להחמיר שלא להתענג בשיר ביותר אפילו שלא בבית המשתה כדאמרינן‬‫בירושלמי מר עוקבא שלח כתב לריש גלותא דהוא קאים ודמיך והוו מזמרין בזמרא אל‬‫תשמח בעמים אל גיל כלומר כשהיה שוכב וקם היו מזמרין לפניו ושלח לו שאין לעשות‬‫כן ומ"מ כתבו הגאונים שאינו אסור אלא כגון נגינות של אהבת אדם לחבירו ולשבח‬ ‫1‬
  2. 2. ‫יפה ביופיו. אבל שירות ותשבחות וזכרון חסדיו של הקדוש ברוך הוא שרי ומשמע נמי‬ ‫בשיר של מצוה שרי כשיר של חופה הנעשה לשמח חתן וכלה.‬ ‫8. בית הבחירה למאירי מסכת גיטין דף ז עמוד א‬‫כל מיני זמר העשויין לשמחת הוללות ושלא לכוין בהם לשבח הבורא יתברך או לצד‬‫מצוה אלא דרך קלות ראש ותענוג במיני מאכל ומשתה אסור לשמעו ולהשתעשע בו בין‬‫שנעשה הזמר בכלי בין שירה על פה וכל שכן במקום שהנשים מצויות שם והדבר בא‬‫לידי הרגל עבירה ומכל מקום כל שיש בו שבח ותהלה לשם כגון מיני פיוטים ומזמורים‬‫מותר אף בבית חתנים ומשתאות וכן הדין לשמח חתן וכלה שכל שאין בו צד פריצות‬‫מותר ואין לו לדיין באלו אלא מה שעיניו רואות לפי מקומם ושעתם ואף המקראות‬‫מלמדים שלא נאמר אלא דרך פריצות והוא שאמר כעמים כלומר כמנהג העמים וכן‬‫בשיר לא ישתו יין שכל אלו דרך פריצות וקלות ראש ובמסכת סוטה מ"ח א נראה כן‬ ‫בהדיא כמו שביארנו שם:‬ ‫9. רמב"ם הלכות תעניות פרק ה הלכה יד‬‫וכן גזרו שלא לנגן בכלי שיר וכל מיני זמר וכל משמיעי קול של שיר אסור לשמוח בהן‬‫ואסור לשמען מפני החורבן, ואפילו שירה בפה על היין אסורה שנאמר +ישעיהו כ"ד+‬‫בשיר לא ישתו יין, וכבר נהגו כל ישראל לומר דברי תושבחות או שיר של הודאות לאל‬ ‫וכיוצא בהן על היין.‬ ‫11. שו"ת הרמב"ם סימן רכד‬ ‫שאלה שאלה מארם צובא. המותר לשמוע שירה עם שירי האזורב הערביים וזמר?‬‫התשובה ידוע, שעצם הזמר והניגונים כלם אסורים, אפילו אין אומרים עליהם מלים‬‫כלל, לאומרם ז"ל אודנא דשמעא זמרא תעקר. וכבר באר התלמוד שאין הבדל בין‬‫שמיעת הזמר או ניגון על מיתרים או השמעת הנעימות בלא [מלים], אלא כל מה שמביא‬‫לידי שמחת הנפש והתרגשותה, (הוא) אסור, כמו שאמרו, וסמכו דבריהם אל איסור‬‫הנביא, (שאמר)ה אל תשמח ישראל אל גיל כעמים. וטעם זה (הדבר) ברור מאד, לפי‬‫שכוח תאוה זה צריך לכובשו ולמונעו ולמשוך ברסנו, ולא שיפעל ויחיה מתוו ואין‬‫משגיחים באחד היוצא מן הכלל שמעטים כמותו, אשר (זה) מביאו לידי שמירת הנפש‬‫ומהירות התפעלות להשגת מושכל או כניעה לדברים האלהיים, לפי שדיני התורה לא‬‫נכתבו אלא לפי הרוב והרגיל, שדברו חכמים בהווהז וכבר בארו לנו הנביאים זאת‬‫ואמרו בגנותם השימוש בכלי השיר על דרך הפולחן ע"י שמיעתם, וזה אומרם הפורטים‬‫על פי הנבל כדוד חשבו להם כלי שיר. וכבר בארנו בפרוש אבות שאין הבדל בין‬‫הדיבורים העבריים לדיבורים הערביים, ואין זה אסור או מותר אלא לפי העניין הכלול‬‫באותם הדיבורים. ואליבא דאמת אסור לשמוע דבר טפשות, אפילו נאמר שלא בשירה,‬‫ואם מנגנים אותו על כלים, יש כאן שלשה איסורים, איסור שמיעת דבר טפשות ונבלות‬‫הפה איסור שמיעת שירה, ר"ל זמרא בפומא, ואיסור שמיעת (כלי) מיתרים. ואם זה‬‫במקום שתיית יין, יש איסור רביעי, והוא אומרויא יתעלה והיה כנור ונבל תוף וחליל‬‫ויין משתיהם. ואם המזמרת אשה, יש שם איסור חמישי, לאומרם ז"ל קול באשה‬‫ערוה, ומכל שכן אם היא מזמרת. (וכבר) התבארה האמת במופת, והיא, שהכוונה בנו,‬‫שנהיה גוי קדוש ולא יהיה לנו מעשה ולא דיבור אלא בשלמות או במה שמביא אל‬‫השלמות, ולא שנעורר הכחות המונעים מן כל טוב, ולא שנפקיר (עצמנו) בהוללות‬‫ושחוק. וכבר בארנו בזה הענין במורה בחלק האחרוןיג שבו, מה שיש בו מספיק,‬‫בדברים (שהם) מופתיים לאנשי מעלה. ומה שאמרו הגאוניםיד ז"ל הוא זמר דברי‬‫שירות ותושבחות, כמו שכתב בעל ההלכות ז"ל.טו אבל חס ושלום להזכיר שירי (החול)‬‫בהם, לא נשמעה זאת בישראל לא מן גאון ולא מן הדיוט. והתימה על אומרכםטז‬‫במעמד כשרים, והכשרים לפי דעתי אינם מצויים במקומות שתית משקה משכר. וכבר‬ ‫2‬
  3. 3. ‫בארנו גם בזה במורהיז מה שיש בו מספיק. ומכל שכן (אינם כשרים), אם יוסיפו על זה‬ ‫ע"י שמיעת כלי שיר. ושלום. וכתב משה:‬ ‫11. בית יוסף אורח חיים סימן תקס‬‫ג ואסרו כל מיני שיר בין בכלי בין בפה. בסוף סוטה (מח.) תנן משבטלה סנהדרין בטל‬‫השיר מבית המשתאות שנאמר (ישעיה כד ט) בשיר לא ישתו יין ובפרק קמא דגיטין (ז.)‬‫שלחו ליה למר עוקבא זמרא מנא לן דאסיר שירטט וכתב להו אל תשמח ישראל אל גיל‬‫כעמים (הושע ט א) ולישלח להו מהכא בשיר לא ישתו יין אי מההוא הוה אמינא הני‬‫מילי זמרא דמנא אבל דפומא שרי קמ"ל ופירש רש"י זמרא. לשורר בבית המשתאות:‬‫וכתבו התוספות (ד"ה זמרא) כן משמע מדקאמר ולישלח להו מהכא בשיר לא ישתו יין‬‫וראוי להחמיר בכיוצא דההוא דירושלמי (מגילה פ"ג ה"ב) דהוה קאים ודמיך בזמרא‬‫שמתענג ביותר ושיר של מצות שרי כגון בשעת חופה שעושין לשמח חתן וכלה. וגם‬‫סמ"ג כתב בהלכות תשעה באב (עשין דרבנן ג רמט ע"ג) דלשמח חתן וכלה שהוא שיר‬‫של מצוה מותר ורבינו כתב בסימן של"ח (קיב:) בשם אבי העזרי (סי תשצו) שמותר‬‫לומר לגוי בשבת לנגן בכלי שיר בחופות דאמירה לגוי במקום מצוה שרי (עיי עירובין‬ ‫סז:) ואין שמחת חתן וכלה בלא כלי שיר עד כאן:‬‫ומ"ש רבינו ומלשון הרמב"ם משמע דבכלי אסור בכל ענין ובפה דוקא על היין. כן‬‫משמע ממ"ש בסוף הלכות תענית (פ"ה הי"ד) וזה לשונו וכן גזרו שלא לנגן בכלי שיר‬‫וכל מיני זמר וכל משמיעי קול של שיר אסור לשמוח בהן ואסור לשמען מפני החורבן‬‫ואפילו שירה בפה על היין אסורה שנאמר בשיר לא ישתו יין וכבר נהגו כל ישראל לומר‬ ‫דברי תושבחות או שיר של הודאות לאל וכיוצא בהן על היין:‬‫ומ"ש רבינו שמותר לומר שירות ותושבחות על היין בבית המשתה. כן כתבו הרי"ף‬‫(ברכות כא:) והרא"ש (שם סי א) בפרק אין עומדין בשם גאון (עי תשובת הגאונים‬‫מהדו הרכבי עמ 27 סי ס) וכן כתב הרב המגיד (שם) בשם גאון ג"כ וכך הם דברי‬ ‫הרמב"ם שכתבתי בסמוך: …‬ ‫21. שולחן ערוך אורח חיים הלכות תשעה באב ושאר תעניות סימן תקס סעיף ג‬‫וכן גזרו (יא) שלא לנגן בכלי שיר וכל מיני זמר וכל משמיעי קול של שיר לשמח בהם;‬‫הגה: ויש אומרים דוקא מי שרגיל בהם, כגון המלכים שעומדים ושוכבים בכלי שיר (יב)‬‫ח או בבית המשתה (טור), ואסור לשומעם מפני החורבן; (יג) ואפילו שיר ט בפה על‬‫היין, אסורה שנאמר: בשיר לא ישתו יין (ישעיה כד, ט) וכבר נהגו כל ישראל לומר (יד) י‬‫דברי תשבחות או שיר של הודאות (טו) וזכרון חסדי הקדוש ברוך הוא, על היין. הגה:‬‫וכן לצורך מצוה, כגון, בבית יא >ה< חתן וכלה, (טז) הכל שרי (תוספות וסמ"ג והגהות‬ ‫מיימוני).‬ ‫31. משנה ברורה סימן תקס ס"ק יב‬‫(יב) או בבית המשתה - ר"ל לפי שהוא על היין אסרו בזה [כא] ואפילו למי שאינו רגיל‬‫בזה ודע דאפילו בפה [כב] אסור על היין לכו"ע. וע"כ יש למחות באותן שיושבין [כג]‬‫לאכול סעודתן ובחוץ עומדים ומנגנים ובכל יום עושין כן דזהו ודאי איסור גמור‬ ‫[פמ"ג]:‬ ‫41. שער הציון סימן תקס ס"ק כג‬‫(כג) רוצה לומר, על היין. אמנם לפי מה שכתב במסכת גטין בהגהות רמ"א שבמרדכי‬‫בשם מ"י דדוקא במשתה בלא אכילה הוא דאסור שכן דרך עכו"מ, אבל במשתה של‬ ‫אכילה מותר, אפשר דאין למחות בם אף על גב דרגילי בזה:‬ ‫51. שו"ת אגרות משה אורח חיים חלק ג סימן פז ד"ה הנה באחד‬‫הנה באחד שרוצה ללמד לשורר בכלי זמר, אם הוא לפרנסה מותר אף בימי ספירה‬‫דלדידיה אין זה ענין שמחה. ואם הוא להנאתו אסור אף ללמד דגם זה הוא הנאה‬ ‫3‬
  4. 4. ‫ואסור בימי ספירה בעניני שמחה לפי המנהג. וגם בכל השנה הא אסור להרמב"ם פ"ה‬‫מתעניות הי"ד ופסק כן המחבר בש"ע סימן תק"ס סעיף ג בזמרא דכלי שיר וראוי‬‫להחמיר כמותם, אף שהרמ"א בשם י"א מתיר שלא במשתה כדבארתי בספרי על או"ח‬‫סימן קס"ו עיין שם, אבל אין למחות ביד המקילין מאחר שרמ"א מתיר שלא במשתה‬ ‫ואין רגילין. וכן הוא הדין לשמוע זמרא דמנא. ובימי ספירה אסור לכו"ע.‬ ‫61. שו"ת אגרות משה אורח חיים חלק א סימן קסו‬ ‫בענין איסור זמרא בזה"ז ד תמוז תשי"ח. מע"כ ידידי הנכבד מר מלך פרעס שליט"א.‬‫בדבר איסור שמיעת קול זמר משחרב ביהמ"ק, הנה בגיטין דף ז משמע דאין חלוק בין‬‫זמרא דמנא לזמרא דפומא, אבל האיסור פרש"י שהוא לשורר בבית המשתאות, וכן‬‫כתבו התוס שם /גיטין ז/ מטעם דכן משמע בגמ שם מדקאמר ולישלח ליה מהכא‬‫בשיר לא ישתו וכן הוא לשון המשנה בסוטה דף מ"ח משבטלה סנהדרין בטל שיר בבית‬‫המשתאות. אך הוסיפו דראוי להחמיר בכיוצא דההוא בירושלמי דהוה קאים ודמיך‬‫בזמרא שמתענג ביותר, וזהו כוונת הטור או"ח סי תק"ס שכתב ופרש"י כגון לשורר‬‫בבית המשתה והתוס מפרשים דאפילו בלא משתה נמי ודוקא למי שרגיל בכך. ונראה‬‫פשוט שלא פליגי דכן משמע לשון התוס דראוי להחמיר בכיוצא כוונתם בכה"ג, דלמי‬‫שרגיל בכך שמתענג ביותר דמי לבית המשתאות לכל אדם אף שאינם רגילין דג"כ הוא‬‫תענוג ביותר. וכן איתא ברמ"א סעי ג שכתב ויש אומרים דוקא מי שרגיל בהם כגון‬‫המלכים שעומדים ושוכבים בכלי שיר או בבית המשתה ופי במג"א /או"ח תק"ס/‬‫סק"ח דבבית המשתה אסור אפילו למי שאינו רגיל בהם, והוא משום דטעם אחד להם‬ ‫וחזינן שמפרש שלא פליגי רש"י ותוס.‬ ‫71. שו"ת יחוה דעת חלק א סימן מה‬‫ולכן שירות ותשבחות להשי"ת בליווי כלי נגינה, הנאמרים ברדיו או ברשם קול, אין‬‫איסור לשומעם, שיש כעין ספק ספיקא, שמא הלכה כרוב הפוסקים שלא נאסר לשמוע‬‫כלי שיר אלא על היין, ואם תמצא לומר כדעת הרמב"ם, שמא גם הוא יודה לרוב‬‫הפוסקים, שאין לאסור שמיעת כלי שיר אלא על היין (כדברי הכנה"ג והפרי הארץ),‬‫ואם תמצא לומר כפירוש הטור והבית יוסף, שמא ברדיו וברשם קול שאינם נראים לעין‬‫יש להקל כששומעם שלא על היין. ועל כל פנים נראה שמכיון שלדעת רוב הפוסקים אין‬‫לאסור שמיעת כלי שיר אלא על היין, ויש שמפרשים כך בדברי הרמב"ם, אין למחות‬‫במקילים, כיון דהוי מילתא דרבנן והמחמיר תע"ב =תבא עליו ברכה=. ודע שמותר‬‫לשורר שירות ותשבחות בפה אפילו על היין, וכדמוכח בהרי"ף והרא"ש (ר"פ אין‬‫עומדין), וכן מתבאר מדברי רבינו האי גאון, ושאר הפוסקים הנ"ל שהביאוהו להלכה.‬‫ולאפוקי ממה שהעלה ממעשה רוקח לאסור בזה. וכבר השיג עליו לנכון הגאון הראש"ל‬‫בספר פרי האדמה ח"ג (דף כ"ג ע"ג), וכתב, שחלילה לאסור בזה ע"ש וכן עיקר.+‬‫ולצורך מצוה כגון לשמח חתן וכלה, או מילה או פדיון הבן, או סיום מסכתא, מותר‬‫לכתחילה, ומצוה נמי איכא. וכן בחול המועד שיש מצוה לשמוח ברגל, וכן בפורים‬‫שהוא יום משתה ושמחה, מותר לנגן בכלי שיר. והשי"ת יחיש לגאלינו גאולה שלמה, אז‬ ‫ימלא שחוק פינו ולשוננו רנה אמן.‬ ‫81. רמב"ם פירוש המשניות - שמנה פרקים להרמב"ם - פרק ה‬‫וכן מי שהתעוררה עליו מרה שחורה - יסירה בשמיעת הנגונים, במיני זמר, בטיול‬‫הגנות, בבנינים הנאים, חברת הצורות היפות וכיוצא בהם ממה שירחיב הנפש ויסיר‬‫חולי המרה השחורה ממנו. והכונה בכל זה שיבריא גופו ותכלית הכונה בבריאות גופו‬‫לקנות חכמה, וכן כשיתעסק לקנות ממון, תהיה תכלית כונתו בקבוצו שיוציאו במעלות‬‫ושימציאהו לחושי גופו ולהמשיך מציאותו עד שישיג וידע מהשם יתברך מה שאפשר‬ ‫לדעתו:‬ ‫4‬

×