Final Issue

2,175 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,175
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
16
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Final Issue

 1. 1. VAATSALYA TIMES JUNE - JULY 2010 SPECIAL EDITION INSIDE THE ISSUE The foreigner Vaatsalya Review Doctors Column in our midst Irena Radeva Birthdays & Vaatsalya In News Employee Of The Month Vaatsalya is now a “You can trace our path preferred provider Spot Light New Initiatives of progress, with the for BAJAJ-ALLIANZ’s trail of healthy smiles health insurance that we have left Vaatsalya Outreach behind” Programme Updates & Current Events Dr. V Renganathan Rocky Philip IGNITING HOPE His Excellency Dr. APJ ABDUL KALAM, the 11th President of India visits Vaatsalya Hospital, Hubli on the 23rd of May 2010 1
 2. 2. JUNE - JULY 2010 CURRENT EVENTS DR. APJ ABDUL KALAM VISITS VAATSALYA HOSPITAL HUBLI Set to welcome his Excellency Dr. Abdul Kalam CEO Receiving Dr. Abdul Kalam COO Welcomes Dr. Abdul Kalam Dr. Ashwin Introducing the team to Dr. Kalam Dr. Raveendra Madraki & Dr. Venkatesh Moger Traditional Welcome to Dr. Kalam Dr. Kalam on a facility tour showcases the Dialysis Facility OT Staff explaining about the Laparoscopy Facility Dr. Dhananjay showcases the NICU facility Dr. Ashwin escorts Dr. Kalam to the stage Welcome speech by Dr. Veerendra Hiremath Dr. Kalam conversing with Dr. C.S. Patil Dr. Ashwin shares the dais with Dr. Kalam 2
 3. 3. JUNE - JULY 2010 VAATSALYA TIMES CURRENT EVENTS DR. APJ ABDUL KALAM VISITS VAATSALYA HOSPITAL HUBLI Prayer song by School Students Igniting Hope ... Dr. Kalam Addressing the audience Dr. Kalam interacts with Nurses of Vaatsalya Hospital, Hubli Dr. Kalam interacts with School Children Dr. Kalam with Dr. Gouda’s family Dr. Kalam interacts with a small child Dr. Kalam signing autographs Dr. Kalam signing the Vaatsalya Visitors Book Dr. Ashwin Naik presents a momento to Dr. Kalam Dr. Kalam releases Vaatsalya Times 3
 4. 4. JUNE - JULY 2010 CURRENT EVENTS MY VISUALIZATION OF GREAT HEALTHCARE CENTERS Dear friends, I visualize a great healthcare center with the following characteristics: 1. Patient is the most important person in the hospital. 8. Further expansion of the hospital is in vertical mode When the patient enters, the hospital presents an leading to fast movement of the patient and doctors angelic look and all the team members of the hospital for medical treatment. always wear smiles. The patient feels that “I am going 9. There is no case of hospital induced infection to the to get cured”. patients due to bio-contamination. 2. The hospital consumes less electricity and less water by 10.The patients feel that this is the best place to get adopting green building for all modernization tasks. treated. The choice of the power source is solar and wind. 11.The hospital is fully IT enabled leading to virtual 3. The hospital premises are totally noise free. connectivity of the patient to the doctor, nurse and 4. All the test reports and treatment schedule get the chief of the hospital 24x7. Hospital is also attached to the data base of the patient through networked with other hospitals nationally and Electronic Medical Record without the need of the internationally for seeking expert medical advice on patient or the relatives to search for the reports. The unique cases. data-base is updated and authenticated every hour. 12.The daily medical conference, attended by the Chief 5. Maintains the database of all the cases treated by the of the hospital, doctors, nurses, paramedics, and hospital in the past which are easily retrievable. relatives of patients of unique cases, reviews 6. Patient is not subjected to diagnostic pain. problems of the patient and find integrated solutions. 7. The surroundings of the hospital is green with full of trees with seasonal flowers. Importance of Relationship Between The Patient, Doctor, Nurses And Paramedics There was a meeting of cured patients, their doctors and a few social workers in a hospital. One important point emerged during the interaction was, that the relationship between the patient, doctor, nurses and paramedics extends to patients’ family. This in turn, transmits effective messages from one family to another family on advice to prevent diseases, necessity of periodic checks, the dietary habits and the need for life style changes including exercise for good health. Actually, I believe this good contact between the doctor, nurses, paramedics and patients is very valuable. I request every one of you to become a teacher for the families of patients. For reaching the unreached in distant villages in this region – I would suggest creation of tele-medicine facility through satellite connectivity by the Vaatsalya Hospital. 4
 5. 5. JUNE - JULY 2010 VAATSALYA TIMES CURRENT EVENTS OATH FOR MEDICAL PROFESSIONALS 1. I love my medical profession a noble mission. 2. I will follow the motto “Let my care, remove the pain and bring smiles”. 3. I will always radiate cheer to give confidence to patients and their families. 4. I will be a life long learner, I will practice what I learn and I will train my team to be competent. 5. I will deliver quality care with high standards irrespective of whom I am treating. 6. I will not introduce any diagnostic pain. 7. If any patient is unhappy with my treatment, I will find out the causes and treat the patient with utmost care, free of cost. 8. I will work with integrity and succeed with integrity. Oath taken by Staff & Doctors of Vaatsalya Hospital on the occassion of visit of His Excellency Dr. APJ ABDUL KALAM, 11th President of India to Vaatsalya Hospital, Hubli On 23rd May 2010 DR. KALAM INTERACTS WITH DOCTORS Dr. Bharathi Rajashekar Dr. A.A. Hosangadi Dr. Shobana Patted Dr. Gurushanthappa Yalgachin Dr. Raveendra Madraki Dr. M. Venkateshwara Rao 5
 6. 6. JUNE - JULY 2010 NEW INITIATIVE Dear Vaatsalya Team, First, congratulations to Arif and Manasi for bringing out another superb edition of Vaatsalya Times for all of us. This is the first time, Vaatsalya Times is being sent to each one of you individually, as many of our team members wanted to read it in their free time or take home and show to their families. We Dr. Ashwin Naik & Dr. Veerendra Hiremath hope that you and your family enjoy this require any help in any of the work related issue. issues and we will be glad to assist you. We also want your help in recruiting more team members in Vaatsalya Hospitals across Karnataka and AP In this issue, you will find . information about vacancies at various levels and various hospitals. Please feel free to share this information with your friends and relatives who might be interested in these From next issue, we also want to carry articles jobs. Or SMS their number to written by you in the newsletter. You can send Sachin - 9008489022. medical articles, drawings, pictures, poems, interesting articles you have read, your We would also like to congratulate you on experience, ideas or just anything you can the excellent service you are providing to our think of. Our editorial team will review and customers. From our customer survey, vast shortlist the best entries. All you have to do is majority of customers appreciate the support send a hard copy to Arif at HO or email and care that you provided during their stay arif@vaatsalya.com in Vaatsalya Hospitals. Congratulations and keep up the good work. If a customer is As we are growing fast across India, many of happy with your service, please ask them to you might want to share your ideas & call our customer care number suggestions or voice your opinion. There is 9686676741 and share their feedback. an exclusive employee hotline 9686676742 where you can call and share your With regards, comments. All calls will be kept confidential and appropriate steps taken to act on your Dr. Ashwin Naik feedback. We urge you to kindly call if you Dr. Veerendra Hiremath 6
 7. 7. JUNE - JULY 2010 VAATSALYA TIMES NEW INITIATIVE ¸À®ºÉ, ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ½UÉ PÁAiÀÄPÀ®à ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. PÉ®¸À ¸ÀA§A¢ü DwäÃAiÀÄ ªÁvÀì®å §AzsÀÄUÀ¼É, K£ÁzÀgÀÆ ¸ÀºÁAiÀÄ ¨ÉÃQzÀÝ°è vÁªÀÅUÀ¼ÀÄ ¸ÀA¥ÀQð¸À§ºÀÄzÀÄ. CxÀð¥ÀÇtð ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄAzÀgÀªÁzÀ ªÁvÀì®å mÉʪÀiï ºÉÆgÀÄwÛgÀĪÀ ªÁvÀì®å vÀAqÀPÉÌ E£ÀßµÀÄÖ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÉÃj¹PÉƼÀÄîvÀÛ°zÉÝêÉ. DjÃ¥sï ºÁUÀÆ ªÀiÁ£À¹UÉ C©ü£ÀAzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ. ¥Àæ¥ÀæxÀªÀĪÁV F EzÀPÁÌV vÀªÀÄä ¸ÀºÁAiÀÄ CUÀvÀå. PÀ£ÁðlPÀ, DAzsÀæ¥ÀæzÉñÀzÀ ¨Áj £ÁªÀÅ J®è ªÁvÀì®å ¸ÀºÉÆÃzÉÆåÃVUÀ½UÉ ªÁvÀì®å mÉʪÀiïì D¸ÀàvÉæUÀ¼À°è SÁ° EgÀĪÀ ºÀÄzÉÝUÀ½UÁV vÁªÀÅUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀÄwÛzÉÝêÉ. vÀªÀÄä «gÁªÀÄzÀ ªÉüÉAiÀÄ°è NzÀ§ºÀÄzÀÄ UɼÉAiÀÄgÀÄ, DwäÃAiÀÄgÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÀA§A¢üUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÆa¸À§ºÀÄzÀÄ ºÁUÀÆ PÀÄlÄA§PÉÌ F ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß vÉÆÃj¹ D£ÀA¢¸À§ºÀÄzÀÄ. CxÀªÁ ¸Àa£ïUÉ (9008489022) J¸ï.JA.J¸ï. PÀ¼ÀÄ»¹zÀgÉ ¸ÁPÀÄ. ªÀÄÄA¢£À ¸ÀAaPɬÄAzÀ £ÁªÀÅUÀ¼ÀÄ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæPÀn¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ ªÀiÁrgÀĪɪÀÅ. vÁªÀÅUÀ¼ÀÄ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ PÉëÃvÀæPÉÌ £ÀªÀÄä UÁæºÀPÀjUÉ vÁªÀÅUÀ¼ÀÄ GvÀÌöȵÀ× ¸ÉÃªÉ ¤ÃqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀPÉÌ £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢ü¹zÀ, avÀæ, ¥ÀzÀå ºÁUÀÆ D¸ÀQÛ ºÀÄnÖ¸ÀĪÀAxÀ C©ü£ÀAzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ. UÁæºÀPÀgÀ ¸ÀAvÀȦÛAiÀÄ PÀÄjvÀÄ £ÀqɹzÀ ¸À«ÄÃPÉëAiÀÄ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀÄ»¸À§ºÀÄzÀÄ. £ÀªÀÄä ¸ÀA¥ÁzÀQÃAiÀÄ vÀAqÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É CªÀgÀÄUÀ½UÉ ¤ÃªÀÅUÀ¼ÀÄ GvÀÛªÀÄ ¸ÉÃªÉ CAxÀªÀÅUÀ¼À°è PÉ®ªÀ£ÀÄß DAiÀÄÄÝ ¥ÀæPÀn¸À°zÉ. vÁªÀÅUÀ¼ÀÄ DjÃ¥sï ¤ÃrgÀĪÀÅzÀÄ PÀAqÀħA¢zÀÄÝ, EzÀÄ ªÉÄZÀÄѪÀAxÀ PÁAiÀÄð. F CxÀªÁ ªÀÄÄRå PÀbÉÃjUÉ vÀªÀÄä ¯ÉÃR£À PÀ¼ÀÄ»¸À¨ÉÃPÀÄ ¥ÀæªÀÈwÛAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀgɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVj ªÀÄvÉÆÛªÉÄä vÀªÀÄUÉ arif@vaatsalya.com C©ü£ÀAzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ. UÁæºÀPÀ ¸ÀAvÀÈ¥ÀÛ£ÁVzÀÝgÉ CªÀgÀÄUÀ½UÉ £ÀªÀÄä UÁæºÀPÀ ¸ÉêÁ ¥sÉÇÃ£ï £ÀA§gïUÉ (9686676741) w½¸À®Ä £ÁªÀÅUÀ¼ÀÄ FUÀ ±ÀgÀªÉÃUÀ¢AzÀ £ÀªÀÄä D¸ÀàvÉæUÀ¼À£ÀÄß ¨sÁgÀvÀzÁzÀåAvÀ «£ÀAw¹. vÉgÉAiÀÄÄvÀÛ°zÉÝêÉ. EzÀPÁÌV ¸À®ºÉ, ¸ÀÆZÀ£É, ªÀiÁ»w ºÁUÀÆ EvÀgÀ ¸ÀAUÀwUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄUÉ w½¸À¨ÉÃPɤ¹zÀ°è vÁªÀÅUÀ¼ÀÄ zsÀ£ÀåªÁzÀUÀ¼ÀÄ »AdjAiÀÄzÉ 9686676742 w½¸À§ºÀÄzÀÄ. J®è ¸À®ºÉ, ¸ÀÆZÀ£É C²é£À £ÁAiÀÄPÀ E¤ßvÀgÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß UË¥ÀåªÁV EqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. C®èzÉà «ÃgÉÃAzÀæ »gÉêÀÄoÀ »pñ±ÀµÀËÈ¢À¶m ¢¸hµùvï sÅAlµA ¢¸±¼Oº, GAVµsfµh¸±ÀÀ ¶¢À±¼±ÀµÀÀ ¤À ¶ªÃVµ¶mv Ê¢À±µOµÀ ¶pnVɱÀµÀf¸nOº hµS¼¶m ±¿ivÑ ¶p¶mÀv¶mÀ VɶpdàfµA Y±µÀSµÀhµÀAl¼. JËlÇm¸ ¶pnOº ¶ªAsAlû¼AW¶m ¶¢ÀÀAlµÀS¸, ¢¸hµùvï ËdÇ´¢Àù ±ÀÇÀÀOµÖ ¶¢À±ÍOµ ClµÀíhµËÈ¢À¶m ¶pñVµÀ±µg¶mÀ £¶¨±ÀµÃv SµÀ±¼AW ¤ÀOµÀ ¶ª¶®±ÀµÀA C¶¢¶ª±µA C±ÀÀhÉ ¤À±µÀ lµ±ÀµÀVÉ»ª È¢wOº hÇWÛ¶mAlµÀOµÀS¸¶mÀ, C±¼´pû ¶¢À±¼±ÀµÀÀ ¶¢Ã¶m»ªOº ¶¢Ã CAlµ±¼ ¶mÀAfº O¸v³ VɱÀµÀ¶¢v»ªAl¼S¸ OбµÀhµÀm¸é¶¢ÀÀ, ¤ÀOµÀ ¶ªAhж¨AS¸ ¶ª¶®±ÀµÀné Ctû¶mAlµ¶mvÀ. ¶¢À¶m sÅAlµA¢¸±µÀ V¸v¹ ¶¢ÀAl¼ £fºS¸ GAfÉ ¶ª¶¢À±ÀµÀAvÑ CAlµVɱÀµÀSµv¶¢ÀÀ. VµlµÀ¶¢ÁOÐf¸nOº vÉl¸ EAdºOº j¶ªÀOÇzõ hµ¶¢À OµÀdÀAs ¶ªsûµÀïvOµÀ Oµ±¸édOµ ¶¢À±¼±ÀµÀÀ DAlûµñ ¶pñlÉ´¥vÎ ¢¸hµùvï ¶®»ªêdv³ù OͱµOµÀ ¶¢À±¼Ahµ VµÃ»pAVµf¸nOº O¸¢¸v¶mÀOÍm¸é±µÀ O¸sdºà, ¤ÀvÑ ¶pñi LOµ±¼O½ £fºS¸ ¶ªlµ¶ªÀïv¶mÀ VɱµÀÛOͶmf¸nËOÇ ¶¢ÃOµÀ ¤À ¶ª¶®±ÀµÀA IAhÐ C¶¢¶ª±µA. ¢¸hµùvï ËdÇ´¢Àù¶mÀ ¶pA¶pfµA ElÉ È¢ÀÀlµdº«¸±¼. ¤À±µÀ ¶¢À±¼±ÀµÀÀ ¤À ££lûµ ¶¬Ñl¸vvÑ ££lûµ ¶®»ªêdv³ùvÑ P¹¡v SµÀ±¼AW ¶ª¶¢ÃV¸±µA F OµÀdÀAsA F ¶pñVµÀ±µg¶mÀ Vµl¼£ D¶mAl¼«¸å±µn D¦¶ªÀåm¸é¶¢ÀÀ. ¶ªAWOµvÑ ¤À±µÀ VµÃfµSµv±µÀ. F GlÐïS¸vvÑ D¶ªOºå Oµv ¤À ¶¢Ã hµ±µÀ¢¸i ¶pñVµÀ±µg ¶mÀAfº, ¤À±µÀ ¢¸ñ»ª¶m ±µVµ¶mv¶mÀ ¶mÃï´ª vÇd±³vÑ Êªé»¬hµÀvÀ ¶¢À±¼±ÀµÀÀ sAlûµÀ¶¢ÁvOµÀ lµ±ÀµÀVÉ»ª F ¶ª¶¢ÃV¸±¸né ¶pñVµÀ±¼AV¸vn ¶¢Ã C¶¥±ÀµÀA. ËÈ¢lµï ¶ªAsAlûµËÈ¢À¶m ¢¸ï«¸vÀ, lû¸±¸yµAS¸ hÇw±ÀµÀVɱÀµÀAfº. vÉl¸ ¢¸±¼ ¶mAs±³¶mÀ ¶ªW´mOµÀ WhµñvÉP¶mvÀ, Whµñ¶pd¹vÀ, Oµ£hµvÀ, ¤À±µÀ Vµl¼£¶m D¶ªOºåOµ±µËÈ¢À¶m (9008489022) I´ªI´¢ÀI´ª VɱÀµÀAfº. ¢¸ï«¸vÀ, ¤À C¶mÀsûµ¢¸vÀ, Ctûq¸ñ±ÀµÃvÀ, vÉl¸ ¤ÀOµÀ hÐW¶ml¼ JËlÇm¸ ¶¢Ã £n±ÀÇÃSµl¸±µôOµÀ ¤À±µÀ CAlµVɶªÀå¶mé ClµÀíhµËÈ¢À¶m ʪ¶¢v OͱµOµÀ ¶ª±É ¤À±µÀ ¶pA¶p¶¢VµÀÛ. ¶¢Ã ¶ªAq¸lµO½±ÀµÀ ¶¢±µØA ¶ª¤À°ºAW, Ê¢ÀËvǶm ¢¸dºn OµÃf¸ £À¶¢Àîwé Ctû¶mAl¼¶ªÀå¶m鶢ÀÀ. ¶¢Ã £n±ÀÇÃSµl¸±µô ¶ª¤À°µvÑ IA»pOµVÉ»ª Y¹th¸ VɱÀµÀSµvlµÀ. ¤À±µÀ VɱÀµÀ¶¢v»ªAlµv¹ô, LOµ ¶®±³â OµÃf¸ £n±ÀÇÃSµl¸±µÀô Clû¼OµAS¸ ¢¸hµùvï ¶®»ªêdv³ùvÑ ¢¸±µÀ O¸¾pn Ȭf³ D¾pû´ªvÑn C±¼´pûOµÀ ¶pA¶pAfº, vÉl¸ G¶mé¶pÁýêfµÀ ¢¸±¼Oº CAl¼¶m hÐf¸êdÀ ¶¢À±¼±ÀµÀÀ ¶ªA±µ°µgv¶mÀ arif@vaatsalya.com OµÀ E-ËÈ¢Àv³ VɱÀµÀAfº. È¢ÀVµÀÛOÍAdÀm¸é±µÀ. Ctû¶mAlµ¶mvÀ ¶¢À±¼±ÀµÀÀ F ¶¢ÀAW OµÅ»¨n sû¹±µhµ lÉ¥¹lµïAhµ¶¢ÀÀ ¶¢À¶m¶¢ÀÀ Ê¢SµAS¸ Ctû¶¢Ål¼è VÇAlµÀhµÀm¸é¶¢ÀÀ ¶¢ÀÀAlµÀOµÀ «¸Sµo±ÀµÀAfº. LOµ Ê¢yµ £n±ÀÇÃSµl¸±µÀvÀ ¤À ʪ¶¢vhÐ Oµ¶mÀOµ, ¤ÀvÑ OÍAlµ±¼Oº /V¸v¹¶¢ÀAl¼Oº DvÑVµ¶mvÀ, ¶ªv¶®vÀ, ¢¸ïPïvÀ, ¶ªAhµÅ»på VÇAl¼ GAdÉ ¢¸±¼n ¶¢À¶m Oµ¶ªà¶¢À±³ Oɱ³ £sû¹S¸nOº ¶ªÃVµv¶mÀ vÉl¸ »pû±¸ïlµÀvÀ s±ÀµÀdºOº VÇq¸êvn vÉl¸ CAlµ±¼hÐ 9686676741 O¸v³ VÉ»ª ¢¸±¼ C¶mÀsûµ¢¸v¶mÀ hÇvÀ¶p¶¢Àn VǶpêAfº. ¶pAVµÀOТ¸vn GAfµ¶¢VµÀÛ. ¤À±µÀ O¸v³ VÉ»ª, ¤À DvÑVµ¶mv¶mÀ EdÀô, ¶pAVµÀOͶmf¸nOº ¶pñhÉïOµËÈ¢À¶m GlÐïSµÀv ¶®d³ ËvÇ´m LOµdº ¤À Ctû¶¢Ã¶m 9686676742 CAlµÀs¹dÀvÑ G¶mél¼. Cné O¸v³ù SжpïAS¸ C¦ö´m m¸±ÀÀO³ ¤±ÉAlµñ »¬±Ç¶¢Àe³ 7
 8. 8. JUNE - JULY 2010 MILESTONE CONGRATS TO THE ENTIRE TEAM FOR THE SUCCESSFUL ENTRY AND LAUNCH INTO ANDHRA PRADESH Venkatapadma Hospital, Vizianagaram, Andhra Pradesh, became a Vaatsalya Hospital on 28th March 2010. Everyone in Vaatsalya should feel proud not only because we have entered Andhra Pradesh to spread Vaatsalya Hospital Vaatsalya’s affordable quality revolution but also because we have a Vizianagaram visionary paediatrician partner, Dr. Venkateshwara Rao, to help us spread our wings in Andhra Pradesh. Dr. Venkateshwara Rao, also affectionately called as “MVR” started VenkataPadma Hospital in 1992 along with his wife, Dr. Padmakumari, a gynaecologist. Together they had cared for their patients with dedication and love combined with quality and faith. The result their hospital became one of the well-respected hospitals in the entire Andhra Pradesh and they put smiles on an incredible 4 Lakh patients so far. Thank You Dr. Venkateshwara Rao and Dr. Padmakumari for joining hands with Vaatsalya, and we hope to scale newer heights with your help and cooperation! MESSAGE FROM THE MEDICAL DIRECTOR Dear All, May GOD bless us with strength and devotion to continue to serve First of all, let me take the opportunity in extending my heartfelt our patients with more enthusiasm. thanks to team VAATSALYA to join hands with us. It is indeed my My AIM is Vaatsalya Hospital, Vizianagaram should emerge as pleasure to become a part of VAATSALYA management and in this India’s No.1 Vaatsalya Hospital, in-terms of Customer Care, regard, my heartiest CONGRATULATIONS to all Venkatapadma Quality Service, Consistency in Business-profits in performance Hospital Staff for achieving this wonderful feat. month-after-month and year-after-year. Also, it is my Pride and Honour for becoming a Vaatsalyan to give I am confident that everyone will stand with me with a firm my best of efforts to make the VAATSALYA flag fly high & high with determination and commitment and let us define success, and many success stories. re-write a new history of achievements, as the real achievement lies I hope together we, as a team VAATSALYA can care people with in identifying our inner dreams and working to make them coming more quality, love, dedication and faith to bring SMILES on each true. and every patient with our genuine efforts. May all our efforts yield a rich Today im happy in making my Dream of spreading my service in dividends with a Top class providing a good healthcare to all, coming true with the helping performance. hand of team VAATSALYA. I believe our association gives more Regards, satisfied results everyday, meeting all the quality standards in fetching a good name and fame and achieve many milestones in Dr. M Venkateswara Rao. future. Medical Director, Vaatsalya Hospital, Vizianagaram. 8
 9. 9. JUNE - JULY 2010 VAATSALYA TIMES VAATSALYA UDHYOG across Karnataka & Andhra 9
 10. 10. JUNE - JULY 2010 SPOT LIGHT “You can trace our path of progress, with the trail of healthy smiles that we have left behind” Rocky Philip Co-Founder Vice President - BD & Marketing In today’s marketplace, healthcare is about more than attention to patient needs and preferences, competitive just good outcomes. It’s about the patient experience. healthcare offerings, the development of differentiating And if patients do not get an experience that satisfies, services, physician relationship building and more. they will look elsewhere. The healthcare market has Each Vaatsalya hospital epitomizes the Vaatsalya way become fiercely competitive, with hospitals battling for of life, which emphasizes three basic tenets – of quality, the patient’s attention while they work simultaneously affordability and honesty in all our dealings. The smiles to operate profitably and provide the best possible of our patients stand testimony to our operating principle. patient care. Vaatsalya, was started with a sole objective of making quality healthcare available and reachable where it is required the most – in the smaller cities and towns of India. What started as a lofty dream today has taken shape of a very tangible reality. At Vaatsalya we recognise that a satisfied Patientis probably the best brand ambassador. Therefore being attuned to the patients’ needs and providing them with best possible care occupies the priority position in all our activities. Addressing the patients’ apprehensions and gaining their confidence, so that they keep coming back for When it comes to healthcare business development, any healthcare need of their family has become a Vaatsalya has a proven track record. Working in close unanimous goal. Achieving this goal in the long-run, collaboration with hospitals and healthcare providers however, requires ongoing "behind-the-scenes" VIZIANAGARAM SHIMOGA GULBARGA MYSORE HASSAN RAICHUR MANDYA BIJAPUR KARWAR HUBLI GADAG Nov-… May… Nov-… May… Nov-… May… Nov-… May… Nov-… Mar-… Sep-… Mar-… Sep-… Mar-… Sep-… Mar-… Sep-… Mar-… Jan-06 Jan-07 Jan-08 Jan-09 Jan-10 Jul-06 Jul-07 Jul-08 Jul-09 10
 11. 11. JUNE - JULY 2010 VAATSALYA TIMES SPOT LIGHT around the country, we have created and implemented strategies that are flexible, cost-effective and deliver measurable results. Of course, healthcare is about healing. But healthcare is also a very complicated and competitive business, built on the foundation of a good service mix, supported by continuous attention to the delivery of a patient experience that is extraordinary and also by effective marketing. Agility is an important attribute for any hospital. But agility is absolutely critical for a fast growing healthcare network, where mergers seem to happen overnight and “Enlightening information, the balance of power among competing hospitals is a straightforward approach and the ability to energize constantly shifting. A healthcare network has to be able our business plan in ways to quickly switch gears in such an ever-changing never imagined before, is market. In this market scenario, we at Vaatsalya, aim to the essence of the Vaatsalya BD Team. “ be a strong and one-of-its-kind of hospital network B.S. Venkatesh comprising of 100 hospitals by the year 2015. Head-Business Development As Vaatsalya Hospital opens its very first hospital in the “Hospitals require public relations activities to state of Andhra Pradesh at Vizianagaram, we are differentiate them from assaulted by a plethora of emotions which range from competitors, provide two admiration to a strong sense of fulfilment. Because our way communication Journey which begun in 2004 is dotted with a number between the society and the of anecdotal moments, which have challenged and hospital, and assist in creating a positive perception of the hospital image and culture. “ cajoled us to perfect the art of providing quality yet Dheerendra Pandari affordable healthcare to the masses. Asst. Manager - Public Relations “Hospital marketing is a As we smile and reminisce on our entry into Andhra focused activity that Pradesh, we are awakened to the fact that we are now involves connecting in a State which will chisel us further to perfection, and patients, physicians, and take Vaatsalya to greater heights of achievements, as hospitals in mutual we expand to other parts of the country. relationships. Many people ask, "How can you 'market' a hospital?" But marketing a Healthcare is a promise, hospital is no different than "marketing" any other That patients will be well cared for... institution. That they will be attended to by skilled There are audiences. practitioners... There are needs. There is a mission statement. That they will have easy access to services that With these ingredients, there is clearly a need for analysis, empower them... strategy and communication to make the most of limited That they will have interactions at every touch resources, while providing compassionate health care.” point that make them feel confident, comforted Murali N Rao and respected. Manager - Marketing 11
 12. 12. JUNE - JULY 2010 CURRENT EVENTS INAUGURATION OF VAATSALYA HOSPITAL HUBLI OFFICIAL INAUGURATION OF VAATSALYA HOSPITAL HUBLI BY PADMASHRI DR. RB PATIL 12
 13. 13. JUNE - JULY 2010 VAATSALYA TIMES CURRENT EVENTS VAATSALYA HOSPITAL HUBLI INAUGURATION IN THE NEWS log on to http://www.youtube.com/user/vaatsalyahealthcare VAATSALYA FAMILY PHOTO 13
 14. 14. JUNE - JULY 2010 NEW INITIATIVE VAATSALYA IS NOW A PREFERRED PROVIDER FOR BAJAJ-ALLIANZ’S HEALTH INSURANCE In the month of April 2010 Vaatsalya reached yet another mile Bajaj-Allianz clients will carry stone by becoming a preferred provider of healthcare services to an identification card on Bajaj-Allianz clients. Bajaj-Allianz is one of the largest health which both Bajaj-Allianz and insurer in India and Vaatsalya is very happy to be a reliable partner Vaatsalya names and logos to them. This alliance was formally announced on May , 2010, are printed. We request the during the formal inauguration of new Vaatsalya Hospital, Hubli. medical and administrative teams to provide the best As part of this collaboration, Vaatsalya is providing certain experience to the Bajaj-Allianz exclusive privileges to Bajaj-Alliaz clients which include free OPD clients. Also if you know of consulting, no registration charges or admission fee; free anyone having Bajaj-Allianz Dr. V Renganathan ambulance service for emergencies; no deposit as pre-condition health insurance tell them Co-Founder & for admission; and a 5% discount on total hospital bill excluding about this alliance and how Vice President-Allianze pharmacy, cross consultation, and diagnostics. All Vaatsalya they can save money by getting treatment at Vaatsalya. If you hospitals in Karnataka are enrolled in this program. Bajaj-Allianz have any questions or comments please feel free to call either preferred provider list includes Dr. Balabhai Hospital, Mumbai; Renga at 9845310412 or Dr. Talha at 9686192111. Moolchand Healthcare, New Delhi; and Columbia Asia. Renga 14
 15. 15. JUNE - JULY 2010 VAATSALYA TIMES SPOT LIGHT A FOREIGNER IN OUR MIDST If you had visited Vaatsalya’s head office in Bangalore in the the citizens. VHIP past six months you might have seen a European lady busily has the advantage working like everybody else on her computer. She is Irena of being able to Radeva, a business student at University of Copenhagen, provide coverage Denmark. Irena is not from Denmark but from the beautiful despite India’s Bulgaria, which is known for its roses and rose oil (attar). institutional Irena is pursuing her M.Sc. with a major in Business weaknesses. Administration and Economics. She has previously worked Widespread with Red Cross , Denmark and the World Health availability of health insurance would help Irena Radeva Organization. She came to do an internship through an international organization called “Artemisia” which finds both drive demand internships for students interested in Sustainable Business for services and provide additional revenue to improve the Development. At Vaatsalya, she worked with Dr. V. overall quality of care. Health insurance like VHIP can help Renganathan, VP Alliance, in further developing Dr. , expand India’s options to cover health care costs and lay the Renganathan’s idea for a health microinsurance plan, foundation for further development towards universal called “Vaatsalya Health Insurance Plan”. Renganathan coverage. says “Irena helped getting very good journal articles through As an Artemisia Fellow what else you were University of Copenhagen’s online library, which helped us required to do? educate ourselves about health microinsurance”. Here is I network with other trainees and entrepreneurs across an excerpt of an interview of Irena with Manasi. different businesses in India that are connected by the spirit of social value and present Vaatsalya to social entrepreneurs Why did you choose Vaatsalya for Internship? as a global example for innovation in health care. “My belief that personal achievement does not simply come Vaatsalya has been discussed in networking events in with financial profit but rather it is the combination of profit Mumbai, India and Sao Paolo, Brazil. with creating social value that brought me to Vaatsalya. I learnt about Vaatsalya in the Social Business database of Did you get a chance to explore India and how Artemisia and was inspired by the local and international have you been able to adjust to Vaatsalya and the Indian culture? attention it gets for driving social change within the Indian My experience in Vaatsalya is well balanced with learning health system”, says Irena. more about India and Indian culture. I get to travel in all Give us a brief description about your project. parts of this incredible country and everywhere I go I see In India, only a limited amount of health insurance is breath-taking landscape and I meet the nicest people. India available, which mostly covers in-patient (IP) expenses only has puzzled everyone and admittedly the country’s magic and is largely inaccessible to low-income families. Also the works on me as well. I have learned to never ask “why” and most common illnesses in the low-income group are due to to trust that the flow of events will always lead to something malnutrition, water contamination, and lack of sanitation good. It can be frustrating at times when Western ways do which can be treated in an out-patient (OP) setting. With this not work in Indian reality but it is also an eye-opening in mind VHIP is designed to have outpatient coverage for challenge that makes me think out of the box in every action doctor consultation, medicines and diagnostics and I take, even the basics like taking a train or going to the in-patient (hospitalization) coverage as well. supermarket. I will go back to Europe inspired by the Vaatsalya’s spirit and taking a small piece of India home The low incomes and imperfect tax instruments in India with me. mean that public resources are unable to satisfy the needs of 15
 16. 16. JUNE - JULY 2010 NEW INTIATIVE VAATSALYA IN UNIFORM ... Uniform means a set of standard clothing uniform the customers approach them more worn by members of an organization. These confidently. help us, stand out in a crowd so that we are If the work force wears the same clothes to the easily recognized and also distinguished with work place then they share a feeling of the service we impart. These uniforms not commonness and belonging, which other only make us feel proud but also depict wise gets very difficult to achieve. Uniform organisation culture and values. Service brings every one to the same platform, no industry, particularly healthcare are more matter how rich or poor he or she is and thus united and eager to serve the customers, inculcating a feeling of equality amongst when the workforce is wearing a pleasant those wearing the uniform. 16
 17. 17. JUNE - JULY 2010 VAATSALYA TIMES CURRENT EVENTS NURSES DAY CELEBRATED @ VAATSALYA A nurse provides emotional and physical care to the F l o r e n c e sick and disabled, and they enter our life from the Nightingale is moment we are born to the very last moment of most called is rightfully of our lives. Nursing is a profession which requires real designated as the commitment and selfless hard work. This profession founder of also requires a lot of love, passion and perseverance modern nursing. than most other jobs do. Every year May 12th is The job of nurses observed as the International Nurses Day to honor the involves a lot of commitment and self less hard work of the nursing patience and community. tolerance as they have to deal with Origin: a number of Dorothy Sutherland, an official in the U. S Department diseases and “I think one's feelings waste of Health, Education and Welfare was the first to different patients themselves in words; they propose to proclaim the day in 1953 to observe the on every day. ought all to be distilled into valuable contributions of the nurses. But, it was only in They are also actions which bring results.” the year 1965 that the Nurses day started to be required to see to Florence Nightingale celebrated by the International Council of Nurses the patient's (ICN). On January 1974 it was decided to celebrate health day and night, monitoring their progress and May 12th, Florence Nightingales birthday as the day to recovery. The nurse also helps to maintain the honor the nurses and May 9 to 15 was decided to be emotional well being of the patient by taking care of observed as the Nurses' Week. This day was chosen so them with respect and care. Everyone knows nurses are as to remember the contribution she did to mankind the face of a hospital and Vaatsalya is no exception during the World War II which reduced the death rate and on behalf of everyone at Vaatsalya a big Thank of wounded soldiers. The Lady with the Lamp as you to you and may you continue to serve patients at Vaatsalya with high level of dedication / commitment. COO’s Message to the Nursing Staff Warm Wishes to all the nurses at Vaatsalya and I hope all of you will excel in this noble profession. With you as the backbone of Vaatsalya, we aspire to excel in the healthcare delivery and become the best hospital chain in India. Dr. Veerendra Hiremath COO 17
 18. 18. JUNE - JULY 2010 DOCTORS COLUMN WELCOME TO THE VAATSALYA FAMILY Vaatsalya Family welcomes Dr. Dayanand A S. his DNB in Nephrology Dr. Dayanand has joined Vaatsalya Hospital, under the guidance of Shimoga as a Consultant Nephrologist. He has renowned Nephrologist Dr. done his MBBS from MRMC medical college, H Sudarshan Ballal. Dr. Gulbarga in 2001, later he joined Oil and Natural Dayanand was awarded Gas Corporation (ONGC), Mumbai as Chief “The best post-graduate of Medical officer for 6 months, then he joined as the year“ (2004-05) and Casualty Medical Officer with Gopala Gowda “The best outgoing Dr. Dayanand A S Hospital, Mysore (2002-03). Then he did his MD post-graduate of the Consultant Nephrologist (General Medicine) from Kempegowda Institute of year”(2006) by Kempegowda Institute of Medical Medical Sciences in 2006, after which in 2006 he Sciences, Bangalore. joined Manipal Hospital from where he completed Vaatsalya Family welcomes Dr. Santhi Vaatsalya Family Yejjalla. Dr. Santhi has welcomes Dr. M joined Vaatsalya Padmakumari. H o s p i t a l , Dr. Padmakumari Vizianagaram as a has joined Vaatsalya C o n s u l t a n t Pediatrician. She has H o s p i t a l , done her MBBS from Vizianagaram as a Dr. Santhi Yejjalla Christian Medical Consultant Pediatrician Dr. M Padmakumari C o n s u l t a n t college, Vellore, later Consultant Obstetrician & Gynecologist Obstetrician & she did her DCH in 2006 from Christian Medical Gynecologist. She has done her MBBS from College, Vellore. After which she completed her DNB in Paediatrics from Christian Medical College, Vellore in Rangaraya Medical College, Kakinada in 1992, 2009. Dr. Santi has also undergone Paediatric Advanced later she did her MD from Andhra Medical college, Life Support (PALS) in February 2009 from Christian Vizianagaram in 1996. She is also trained in Medical College, Vellore. Dr. Santi has won Dr. Laparoscopy from Bangalore and Calposcopy from S.Charlotte & Manoharan prize for best DCH student Vizianagaram. ,Capt. Jaising Jadhav Memorial Prize for Diploma in Child Health and Dr. Beatrice Chinnaiah Memorial Prize for the best MD/ DNB Paediatric student. CONGRATULATIONS...! Dr. Yatish, Consultant Paediatrician at Vaatsalya Hospital, Shimoga has successfully completed his DNB in Paediatrics and secured a Gold Medal. Team Vaatsalya congratulates you and wishes you all the very best for your future endeavours. 18
 19. 19. JUNE - JULY 2010 VAATSALYA TIMES WEDDING BELLS Showers of blessing and wishes for you! May you have a Happy Married Life! Dr. Vijay Neelgundh Weds Jayalaxmi Hemanth Kumar Weds Sunitha Dr. Dayanand Weds Usha 19
 20. 20. JUNE - JULY 2010 BIRTHDAYS & EMPLOYEE OF THE MONTH BIJAPUR GADAG Satish Anand Sajjan Sunanda Awati Yamunawa N H Shivashankar G Shivakumar Kattimani Mahesh Hoskoti Basavaraj Gudisagar Devakka Gudisagar Staff Nurse OPD Receptionist Staff Nurse Staff Nurse Receptionist Staff Nurse Security Ground Staff Feb-10 Mar-10 Apr-10 May-10 Feb-10 Mar-10 Apr-10 May-10 GULBARGA SHIMOGA Sharat Kumar Dr. Sharan Kumar Vinod Kumar Katke Basavaraj Shanmukh Das Renukaradhya Chandru Malathi Lab Tecnician RMO Staff Nurse Security Account Executive Supervisor Housekeeping Staff Housekeeping Staff Feb-10 Mar-10 Gulbarga Apr-10 May-10 Feb-10 Mar-10 Apr-10 May-10 MYSORE MANDYA Jayamma B Gowri Geetha G S Mahadev Shankar Girish V B Lissy Housekeeper Housekeeping Staff Receptionist Nursing Supervisor Ward Boy Staff Nurse Feb-10 Apr-10 May-10 Mar-10 Apr-10 May-10 BANGALORE HUBLI Ambuja Sutar Dr.Deepali Thakur JLR Prasad Yogeshappa J Rajeev Junjappanavar Martha Ballary Account Executive Operations Co-ordinator Asst.Manager -BD Staff Nurse Ward Boy Staff Nurse Mar-10 Apr-10 May-10 Mar-10 Apr-10 May-10 VIZIANAGARAM HASSAN Gedela Nageswara Rao Lanka Narayana Rao Kumari Mahalakshmi Aarogyasri Coordinator Admin Assistant Staff Nurse Ground Staff Apr-10 Apr-10 Apr-10 May-10 20
 21. 21. JUNE - JULY 2010 VAATSALYA TIMES BIRTHDAYS & EMPLOYEE OF THE MONTH UP COMING BIRTHDAYS OF EMPLOYEES JUNE Shivashankar P Math . 21st June Bijapur Manjunath Navi 29th July Bijapur Shyla K P 10th July Mysore Hima C.K. 21st June Bijapur Akkamma 3rd July Gadag M Bhagya 17th July Mysore Sharanamma Katimani 22nd June Gulbarga Ushakiran 16th July Gadag Anusuya H T 20th July Mysore Ramesh S Hugaar 22nd June Gulbarga Nagaraj V Gadag 16th July Gadag Dr.Dinesh Nayak.C 20th July Mysore Basavaraj G 30th June Gulbarga Shivaputragouda.F.Patil 17th July Gadag C Bhagya 21st July Mysore Syed Yaseen Ali 30th June Gulbarga Hanumanth Nagappa Belanal 21st July Gadag Rohini S B 22nd July Mysore Latha B J 24th June Hassan Mahesh Irappa Hoskoti 25th July Gadag T Sebastiammal 23rd July Mysore Geetha B P 30th June Hassan Manjula B 28th July Gadag Neelamma 24th July Mysore Nanda Sullad 23rd June Hubli Bhima Doddamani 31st July Gadag Manjunath B 25th July Mysore Janaki 23rd June Mandya Umesh.M.Ganiger 1st July Gulbarga Ashwinamma S 25th July Mysore Dr. Thiru. M.S. 30th June Mandya Sabitha T. 7th July Gulbarga Manu Kumar B 26th July Mysore Sarasvathi.S.H 28th June Mandya Khashibai S 9th July Gulbarga Mahadevamma 27th July Mysore Nagamma.S 21st June Mandya Modi Basavaling 10th July Gulbarga Kumarswamy 31st July Mysore C. Nirmala 24th June Mysore Sharanbasappa 11th July Gulbarga MAN Yogini K.R. 28th June Mysore Pramod 16th July Gulbarga Geetha 15th July Shimoga P Tejaswini . 25th June Mysore Dr.Nagaraj 22nd July Gulbarga Sudha P 19th July Shimoga Mamatha.B.V 28th June Mysore Faheem Shareef 22nd July Gulbarga Mahadev Swami 18th July Shimoga B M Vasantha 25th June Mysore Vittal .Y 30th July Gulbarga Dr.Yathish 20th July Shimoga Pratap Rao Syresh Kumar 20th June Vizianagaram Suvarna 9th July Hassan Chandru 22nd July Shimoga Pitla Sangeetha 25th June Vizianagaram Nagendra.H.N 13th July Hassan Elizabeth P E 22nd July Shimoga Bonela Sarita 27th June Vizianagaram Asif Ahamed 20th July Hassan Showbhagya 25th July Shimoga Gorella Sridevi 20th June Vizianagaram Hemanth Kumar 30th July Hassan AUGUST Challa Bangaramma 21st June Vizianagaram Ruth Kurian 7th July Hubli Dheerendra Pandhari 1st August Bangalore R R Kondapalli 8th July Hubli JULY Shahnaz Begum 7th August Bangalore Roopa.Mugali 11th July Hubli Dr. Talha Siddiqi 4th July Bangalore Jishan Baig 13th August Bangalore Umeshappa S K 15th July Hubli Srinivas 5th july Bangalore Shivashankar G Bhushannavar 24th August Bijapur Suman Bavate 17th July Hubli Harish Chandra Rai 11th July Bangalore Dr. Shridhar Inamdar 31st August Bijapur Jeevamma B 17th July Hubli Sunil Kumar H C 21st July Bangalore Renuka.K. 21st August Gadag Basuraj Ballary 20th July Hubli Murali N Rao 30th July Bangalore Santosh G. 1st August Gulbarga Krishna Lambani 20th July Hubli Hussain Gaddi 1st July Bijapur Manjula.S 6th August Gulbarga Umashankar.M 21st July Hubli Manjunath A. Math 3rd July Bijapur Jaganath M 7th August Gulbarga Dr.Sumangala Prakash 22nd July Hubli Mohan Bhanu Rajaput 8th July Bijapur Manjunath Kulkarni 15th August Gulbarga Dr. S. M. Kaggalagouder 22nd July Hubli Mallu B Mannur 12th july Bijapur Mani 6th August Hassan John Peter 22nd July Hubli Sachin Lokesh Chavan 14th July Bijapur Anitha 21st August Hassan Laxmi Bellappakonda 24th July Hubli Shaheenkousar M.Doulatkoti 14th July Bijapur Bhavya S Naik 8th August Hubli Shivanagouda Buddanagoudar 30th July Hubli Vijay Tadlagi 15th July Bijapur Dr.Mahalakshmi.Petimani 23rd August Hubli Mahadevi Mukari 30th July Hubli Divya Raj S. 18th July Bijapur Melga Baby 20th August Mandya Dr.Shivanand Patil 30th July Hubli Prakash Hosatti 20th July Bijapur Anitha Pais 25th August Mandya Shashikala V 10th July Mandya Jagadevappa I Biradar 21st July Bijapur Pushpa.D 15th August Mysore Shivappa.T.C. 14th July Mandya Dr.Vishwanath Pattar 21st July Bijapur Dr.Vijay Kumar Mayer 3rd August Shimoga Divakar.S 20th July Mandya Dr.Jagannath Desai 21st July Bijapur Shahtaz 5th August Shimoga Nagaraj B.C. 22nd July Mandya Prashant C Shahapur 22nd July Bijapur Preethi D G 7th August Shimoga Savitha 1st July Mysore Naveed Ahamad. 23rd July Bijapur Lavina 11th August Shimoga Yammuna 9th July Mysore Ramesh S Arakeri 28th July Bijapur Ravi L C 10th July Mysore 21
 22. 22. JUNE - JULY 2010 VAATSALYA IN NEWS 14-MAR-2010 May 24, 2010 Vaatsalya Has been featured in Italian News Paper Il Sole 24 Ore's Article "From health to electronics Hubli: “Work with integrity and succeed.” That was what the former innovation in India is low cost" President A.P Abdul Kalam had to say to doctors at an interaction .J. here on Sunday. Participating in the inauguration of Vatsalya Hospital in Hubli and an interaction with medical professionals, the former President said that doctors should inculcate six virtues — generosity, ethics, tolerance, perseverance, concentration and knowledge — he said. Emphasising the need for generosity among medical practitioners, Dr. Kalam asked doctors to treat patients before asking them to complete formalities. “A doctor saves lives first,” he said. Medicine and compassion should go hand in hand, he added. He asked nurses to greet patients with a smile, as it plays a major role in curing ailments. Referring to the lack of interest among doctors to take up teaching, he said that teachers should be given a good salary and pleasant work atmosphere. “One should not be forced into the profession. Those taking up teaching should have a passion for it,” he added. Inspiring words:The former president A.P Abdul Kalam at .J. the inauguration of Vatsalya Hospital in Hubli on Sunday Read full news at www.vaatsalya.com March 2, 2010 May 2010 No-frills does not mean qualitycost trade off," cautions Vaatsalya's Founder & CEO Dr Ashwin Naik. "To us, a decent private room need not necessarily mean a room with an LCD TV; there could just be an ordinary television with local channels. In most locations we may not even provide Vaatsalya featured in an air-conditioner but we do not compromise on the quality of medical equipment," he says. DARE magazine's May Read full article at www.vaatsalya.com 2010 Issue - 75 Startups You Can Bet On 22
 23. 23. JUNE - JULY 2010 VAATSALYA TIMES VAATSALYA OUTREACH PROGRAMME HEALTHY BABY COMPETITION AT VIZIANAGARAM CAMPS & OUTREACH PROGRAMME CONDUCTED ACROSS VAATSALYA HOSPITALS From September 2009 till date Vaatsalya has successfully conducted 86 camps and 17 outreach programmes from which more than 6500 patients have been benefitted. CONGRATULATIONS ..! Congratulations to Mr. Murali Rao (Manager - Marketing) & Mr. Mahesh Nayak (Asst.Manager - Marketing) for successfully conducting more than 100 events including Camps, Outreach programme, Continued Medical Education, Emergency Help line, Patient Awareness Campaigns, Events etc. across all our units. We wish you good luck and confirmed success with upcoming events. 23
 24. 24. JUNE - JULY 2010 EMPLOYEES COLUMN TOTAL EMPLOYEES QUIZ FOR THIS ISSUE Bangalore 8 39 = 47 1. What do the alphabets " A P & J " stand for in the name Bijapur 30 76 = 106 of Dr. A P J Abdul Kalam ? Gadag 24 20 = 44 2. What is the birth place of Dr. A P J Abdul Kalam ? Gulbarga 31 55 = 86 a. Kadalur b. Rameshwaram c. Madurai Hassan 54 26 = 80 3. In which year was Dr. A P J Abdul Kalam awarded the Hubli 44 39 = 83 prestigious award of " Bharat Ratna " ? Mandya 58 26 = 84 a. 2003 b. 1987 c. 1997 Mysore 106 46 = 152 Shimoga 65 34 = 99 Vizianagaram 24 33 = 57 ANSWER THESE QUESTIONS AND WIN EXCITING PRIZES + 838 Terms & Conditions 1. All 3 questions must be answered correctly. 444 394 2. All entries to be handed over to hospital administrators on or before 5th july 3. Winners will be announced through lucky draw Aarogya Vaatsalya Radio Interviews of Vaatsalya Hospital Doctors Tune into , All India Radio Dharward at 765Mhz on medium wave every Thursday from 12.30 PM to 12.45 PM PARTNERS IN HEALTH AWARENESS & OUTREACH PROGRAMMES MARUTHI MUDRANA Ph : 080 23152763 Printed at 45/43, 6th Cross, 6th Block, Rajaji Nagar, Mob : 9880052763 QUALITY OFFSET PRINTERS Bangalore - 10 9341249592 Email :maruthimudrana@gmail.com 24

×