Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Thn 4 rpt pk 2014

260 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Thn 4 rpt pk 2014

 1. 1. RANCANGANPELAJARANTAHUNANPENDIDIKAN KESIHATANTAHUN 4 (KSSR) TAHUN 2014 MINGGU MODUL/TAJUK MINGGU MODUL1 KESIHATANFIZIKAL 1 TAJUK:KESIHATANDIRI 01/01 – 02/01 DANREPRODUKTIF MINGGU MODUL1 2 KESIHATANFIZIKAL 05/01 – 09/01 TAJUK:KESIHATANDIRIDAN REPRODUKTIF STANDARDKANDUNGAN STANDARDPEMBELAJARAN STANDARDPRESTASI CATATAN Peta pemikiran i-THINK : Peta bulatan 1.1 Mengetahuidan memahamipertumbuhan sertaperkembanganfizikal yangsihat. 1.1.1Menyatakanmaksudakil baligh. 1.1.2Menyatakantanda-tanda akilbalighbagilelakidan perempuan Tahap Penguasaan 1 Tahap Penguasaan 2 1.1 Mengetahuidan memahamipertumbuhan sertaperkembanganfizikal yangsihat. 1.1.3Menyatakanperubahan fizikallelakidanperempuan apabilaakilbaligh Peta pemikiran Tahap Penguasaan i-THINK : Peta buih berganda 2 1.1 Mengetahuidan memahamipertumbuhan sertaperkembanganfizikal yangsihat. 1.1.4Menyatakantempoh kitaranhaid. Tahap Penguasaan 3 MINGGU 3 12/01 – 16/01 MODUL1 KESIHATANFIZIKAL 14/01 (Maulidur TAJUK:KESIHATANDIRIDAN REPRODUKTIF Rasul) 17/01 (Thaipusam) Peta pemikiran i-THINK : Peta alir
 2. 2. RANCANGANPELAJARANTAHUNANPENDIDIKAN KESIHATANTAHUN 4 (KSSR) TAHUN 2014 MINGGU MODUL/TAJUK MINGGU MODUL1 4 KESIHATANFIZIKAL 19/01 – 23/01 TAJUK:KESIHATANDIRIDAN REPRODUKTIF STANDARDKANDUNGAN STANDARDPEMBELAJARAN STANDARDPRESTASI 1.1 Mengetahuidan memahamipertumbuhan sertaperkembanganfizikal yangsihat. 1.1.5Menjelaskantiada gangguanaktivitihariansemasa haid. Tahap Penguasaan 4 1.1 Mengetahuidan memahamipertumbuhan sertaperkembanganfizikal yangsihat. 1.1.6Menjelaskancara pengurusandiriapabila mengalamihaiddanihtilam. Tahap Penguasaan 5 1.1 Mengetahuidan memahamipertumbuhan sertaperkembanganfizikal yangsihat. 1.1.7Mengenalpastiperubahan yangmungkindialamisemasa haid. Tahap Penguasaan 4 CATATAN MINGGU 5 MODUL1 26/01 – 30/1 KESIHATANFIZIKAL TAJUK:KESIHATANDIRIDAN 31/01 (Tahun Baru REPRODUKTIF Cina) MINGGU 6 MODUL1 02/02 – 06/02 KESIHATANFIZIKAL TAJUK:KESIHATANDIRIDAN 01/02 (Tahun Baru REPRODUKTIF Cina) Peta pemikiran i-THINK : Peta buih
 3. 3. RANCANGANPELAJARANTAHUNANPENDIDIKAN KESIHATANTAHUN 4 (KSSR) TAHUN 2014 MINGGU MODUL/TAJUK MINGGU MODUL1 7 KESIHATANFIZIKAL 09/02 – 13/01 TAJUK:KESIHATANDIRIDAN REPRODUKTIF MINGGU MODUL1 8 KESIHATANFIZIKAL 16/02 – 20/02 TAJUK:KESIHATANDIRIDAN REPRODUKTIF MINGGU MODUL1 KESIHATANFIZIKAL 9 TAJUK:KESIHATANDIRIDAN 23/02 – 27/02 REPRODUKTIF STANDARDKANDUNGAN STANDARDPEMBELAJARAN STANDARDPRESTASI 1.2Mendemonstrasi keupayaandankemahiran untukmenanganipengaruh dalaman sertaluaranyang mempengaruhi kesihatandiri danreproduktif. 1.2.1Menyatakancara menghargaiperubahanfizikal padadirisendiri. 1.2.2Menyatakancara menghormatiperubahanfizikal individulain. Tahap Penguasaan 2 1.2Mendemonstrasi keupayaandankemahiran untukmenanganipengaruh dalaman sertaluaranyang mempengaruhi kesihatandiri danreproduktif. 1.2.3Menyatakancara menanganipelbagaisituasi negatifterhadapperubahan fizikalpadadirisendiri,rakan dankeluarga. Tahap Penguasaan 4 1.2Mendemonstrasi keupayaandankemahiran untukmenanganipengaruh dalaman sertaluaranyang mempengaruhi kesihatandiri danreproduktif. 1.2.4Menyatakanbatas sentuhanuntukmenjaga keselamatandankehormatan diri. Tahap Penguasaan 5 CATATAN
 4. 4. RANCANGANPELAJARANTAHUNANPENDIDIKAN KESIHATANTAHUN 4 (KSSR) TAHUN 2014 MINGGU MODUL/TAJUK STANDARDKANDUNGAN STANDARDPEMBELAJARAN STANDARDPRESTASI CATATAN Peta pemikiran i-THINK : Peta pokok KESIHATANFIZIKAL TAJUK:PEMAKANAN 1.3Mengetahuidan mengamalkanpemakanan yangsihatsertaselamat. 1.3.1Melakardan melabel PiramidMakananMalaysia. 1.3.2Mengenalpastikumpulan makananmengikutarasPiramid MakananMalaysia. Tahap Penguasaan 1 Tahap Penguasaan 2 MODUL1 09/03 – 13/03 KESIHATANFIZIKAL TAJUK:PEMAKANAN 1.3Mengetahuidan mengamalkanpemakanan yangsihatsertaselamat. 1.3.3Menyatakankepentingan pengambilanpelbagaijenis makananberdasarkanPiramid MakananMalaysia. Tahap Penguasaan 3 1.3Mengetahuidan mengamalkanpemakanan yangsihatsertaselamat. 1.3.4Menjelaskankepentingan pengambilansarapanyang sihat. Tahap Penguasaan 2 MINGGU 10 MODUL1 02/03 – 06/03 MINGGU 11 10/03 –12/03 ( UJIAN 1/2014) MINGGU MODUL1 12 KESIHATANFIZIKAL 16/03 – 20/03 TAJUK:PEMAKANAN
 5. 5. RANCANGANPELAJARANTAHUNANPENDIDIKAN KESIHATANTAHUN 4 (KSSR) TAHUN 2014 MINGGU MODUL/TAJUK STANDARDKANDUNGAN STANDARDPEMBELAJARAN STANDARDPRESTASI CATATAN 21/03 – 29/03 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 MINGGU MODUL1 13 KESIHATANFIZIKAL 30/03 – 03/04 TAJUK:PEMAKANAN MINGGU MODUL1 KESIHATANFIZIKAL 14 TAJUK:PENYALAHGUNAAN 06/4 – 10/4 BAHAN MINGGU MODUL1 15 KESIHATANFIZIKAL 13/04 – 17/04 TAJUK:PENYALAHGUNAAN BAHAN 1.3Mengetahuidan mengamalkanpemakanan yangsihatsertaselamat. 1.3.5Menjelaskankepentingan kualitipembungkusandan maklumatyangterdapatpada labelmakananiaitutarikhluput dankandunganbahan. Tahap Penguasaan 5 1.4Mengetahuijenisdan kesan penyalahgunaan bahansertaberkemahiran menanganisituasiberisiko terhadapdirikeluargadan masyarakat. 1.4.1Menyatakancontoh makanandanminumanyang mengandungialkohol berdasarkanlabel. Tahap Penguasaan 1 1.4Mengetahuijenisdan kesan penyalahgunaan bahansertaberkemahiran menanganisituasiberisiko terhadapdirikeluargadan masyarakat. 1.4.2Menyatakankesanjangka masapendektehadapfizikal danmentalakibatpengambilan alkohol. Tahap Penguasaan 2 Peta pemikiran i-THINK : Peta pelbagai alir
 6. 6. RANCANGANPELAJARANTAHUNANPENDIDIKAN KESIHATANTAHUN 4 (KSSR) TAHUN 2014 MINGGU MODUL/TAJUK MINGGU MODUL1 16 KESIHATANFIZIKAL 20/04 – 24/4 TAJUK:PENYALAHGUNAAN BAHAN MINGGU 17 MODUL1 27/04 – 01/05 KESIHATANFIZIKAL TAJUK:PENYALAHGUNAAN 01/05 BAHAN (Hari Pekerja) MINGGU MODUL1 18 KESIHATANFIZIKAL 04/05 – 08/05 TAJUK:PENYALAHGUNAAN BAHAN STANDARDKANDUNGAN STANDARDPEMBELAJARAN STANDARDPRESTASI CATATAN 1.4Mengetahuijenisdan kesan penyalahgunaan bahansertaberkemahiran menanganisituasiberisiko terhadapdirikeluargadan masyarakat. 1.4.3Menyatakankesanjangka masapanjangterhadapfizikal danmentalakibatpengambilan alkohol. Tahap Penguasaan 2 Peta pemikiran i-THINK : Peta pelbagai alir 1.4Mengetahuijenisdan kesan penyalahgunaan bahansertaberkemahiran menanganisituasiberisiko terhadapdirikeluargadan masyarakat. 1.4.4BerkataTIDAKkepada pengambilandanpembelian makanansertaminuman beralkohol. Tahap Penguasaan 3 Peta pemikiran i-THINK : Peta pelbagai alir 1.4Mengetahuijenisdan kesan penyalahgunaan bahansertaberkemahiran menanganisituasiberisiko terhadapdirikeluargadan masyarakat. 1.4.5Mendemonstrasicara menyebarkanmaklumat berkaitankesanpengambilan alkoholkepadaahlikeluarga danrakansebaya. Tahap Penguasaan 6 Peta pemikiran i-THINK : Peta pelbagai alir
 7. 7. RANCANGANPELAJARANTAHUNANPENDIDIKAN KESIHATANTAHUN 4 (KSSR) TAHUN 2014 MINGGU MODUL/TAJUK MINGGU MODUL2 19 KESIHATANMENTAL,EMOSI 11/05 – 15/05 DANSOSIAL TAJUK:PENGURUSAN 13/05 MENTALDANEMOSI (Hari Wesak) STANDARDKANDUNGAN 2.1Mengetahuipelbagaijenis emosi,kepentingandancara mengurusemosiuntuk meningkatkankesihatan mentaldalamkehidupan harian. STANDARDPEMBELAJARAN 2.1.1Menyatakanmaksud konflikdanstres. 2.1.3Menyatakanpuncakonflik danstres dalamdirisendiri. STANDARDPRESTASI CATATAN Tahap Penguasaan 1 Tahap Penguasaan 2 MINGGU 20 18/05 – 22/05 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN MINGGU MODUL2 KESIHATANMENTAL,EMOSI 21 DANSOSIAL 25/05 – 26/05 TAJUK:PENGURUSAN MENTALDANEMOSI 2.1Mengetahuipelbagaijenis emosi,kepentingandancara mengurusemosiuntuk meningkatkankesihatan mentaldalamkehidupan harian. 2.1.2 Mengenalpastitandatandakonflikdanstres dalamdiri sendiri. Tahap Penguasaan 2 Peta pemikiran i-THINK : Peta buih Tahap Penguasaan 3 Peta pemikiran i-THINK : Peta pelbagai alir 27/05 – 14/06 CUTI PERTENGAHAN TAHUN 27.05.2014 ISRAK MIKRAJ MINGGU MODUL2 KESIHATANMENTAL,EMOSI 22 DANSOSIAL 15/06 – 19/06 TAJUK:PENGURUSAN MENTALDANEMOSI 2.1Mengetahuipelbagaijenis emosi,kepentingandancara mengurusemosiuntuk meningkatkankesihatan mentaldalamkehidupan harian. 2.1.4Menyatakankesankonflik danstressterhadapdirisendiri.
 8. 8. RANCANGANPELAJARANTAHUNANPENDIDIKAN KESIHATANTAHUN 4 (KSSR) TAHUN 2014 MINGGU MODUL/TAJUK MODUL2 MINGGU KESIHATANMENTAL,EMOSI 23 DANSOSIAL 22/06 – 26/06 TAJUK:PENGURUSAN MENTALDANEMOSI MINGGU 24 MODUL2 29/06 – 03/07 KESIHATANMENTAL,EMOSI DANSOSIAL 29/06 TAJUK:KEKELUARGAAN Awal Ramadhan MINGGU MODUL2 25 KESIHATANMENTAL,EMOSI 06/07 – 10/07 DANSOSIAL TAJUK:KEKELUARGAAN STANDARDKANDUNGAN STANDARDPEMBELAJARAN STANDARDPRESTASI 2.1Mengetahuipelbagaijenis emosi,kepentingandancara mengurusemosiuntuk meningkatkankesihatan mentaldalamkehidupan harian. 2.1.5Memilihcaramengurus konflikdanstres. Tahap Penguasaan 4 2.2Mengetahuiperanandiri sendiridanahlikeluargaserta kepentinganinstitusi kekeluargaandalamaspek kesihatankeluarga. 2.2.1Menjelaskankepentingan hubungankekeluargaan. 2.2.3Menjelaskankepentingan ramaisokonganahlikeluarga dalammenanganigejalasosial. Tahap Penguasaan 2 Tahap Penguasaan 5 2.2Mengetahuiperanandiri sendiridanahlikeluargaserta kepentinganinstitusi kekeluargaandalamaspek kesihatankeluarga. 2.2.2Menerangkanperanan dantanggungjawabahli keluargadalammencegah sertamenanganigejalasosial. Tahap Penguasaan 4 CATATAN Peta pemikiran i-THINK : Peta pokok
 9. 9. RANCANGANPELAJARANTAHUNANPENDIDIKAN KESIHATANTAHUN 4 (KSSR) TAHUN 2014 MINGGU MODUL/TAJUK MINGGU MODUL2 26 KESIHATANMENTAL,EMOSI 13/07 – 17/07 DANSOSIAL TAJUK:PERHUBUNGAN MINGGU MODUL2 27 KESIHATANMENTAL,EMOSI 20/07 – 24/07 DANSOSIAL TAJUK:PERHUBUNGAN MINGGU 28 MODUL2 27/07 – 31/07 KESIHATANMENTAL,EMOSI DANSOSIAL 28/07&29/07 TAJUK:PERHUBUNGAN (Hari Raya Aidilfitri) STANDARDKANDUNGAN STANDARDPEMBELAJARAN STANDARDPRESTASI 2.3Mengetahuidan mengaplikasikemahiran interpersonalsertakomunikasi berkesandalamkehidupan harian. 2.3.1 Menjelaskankepentingan menyayangidirisendiridan ahli dalamkeluarga. Tahap Penguasaan 1 2.3Mengetahuidan mengaplikasikemahiran interpersonalsertakomunikasi berkesandalamkehidupan harian. 2.3.2Menyatakancara meluahkanperasaankasih sayangdalamkeluarga Tahap Penguasaan 3 2.3Mengetahuidan mengaplikasikemahiran interpersonalsertakomunikasi berkesandalamkehidupan harian. 2.3.3Mempamerkancara meluahkanperasaanyang sesuaidalampelbagaisituasi. Tahap Penguasaan 5 CATATAN
 10. 10. RANCANGANPELAJARANTAHUNANPENDIDIKAN KESIHATANTAHUN 4 (KSSR) TAHUN 2014 MINGGU MODUL/TAJUK MINGGU MODUL3 29 KESIHATANPERSEKITARAN 03/08 – 07/08 TAJUK:PENYAKIT MINGGU MODUL3 30 KESIHATANPERSEKITARAN 10/08 – 14/08 TAJUK:PENYAKIT MINGGU MODUL3 31 KESIHATANPERSEKITARAN 17/08 – 21/08 TAJUK:PENYAKIT STANDARDKANDUNGAN STANDARDPEMBELAJARAN STANDARDPRESTASI CATATAN Peta pemikiran i-THINK : Peta bulatan 3.1Mengetahuijenispenyakit dancaramencegahserta mengelakrisikopenyakit dalamkehidupanharian. 3.1.1Menyatakanpenyakittidak berjangkitsepertipenyakit jantung,asma,penyakitbuah pinggangdandiabetes. Tahap Penguasaan 1 3.1Mengetahuijenispenyakit dancaramencegahserta mengelakrisikopenyakit dalamkehidupanharian. 3.1.2Mengenalpastisimptom dantandapenyakittidak berjangkitsepertipenyakit jantung,asma,penyakitbuah pinggangdandiabetes. Tahap Penguasaan 2 3.1Mengetahuijenispenyakit dancaramencegahserta mengelakrisikopenyakit dalamkehidupanharian. 3.1.3Menyatakankesan penyakittidakberjangkitseperti penyakitjantung,asma, penyakitbuahpinggangdan diabetessekiranyatidak dikawal. Tahap Penguasaan 4
 11. 11. RANCANGANPELAJARANTAHUNANPENDIDIKAN KESIHATANTAHUN 4 (KSSR) TAHUN 2014 MINGGU MODUL/TAJUK MINGGU MODUL3 32 KESIHATANPERSEKITARAN 24/08 – 28/08 TAJUK:PENYAKIT MINGGU 33 31/08 – 04/09 MODUL3 KESIHATANPERSEKITARAN 31/08 (Hari TAJUK:KESELAMATAN Kemerdekaa n) MINGGU 34 MODUL3 07/09 – 11/09 KESIHATANPERSEKITARAN TAJUK:KESELAMATAN STANDARDKANDUNGAN STANDARDPEMBELAJARAN STANDARDPRESTASI 3.1Mengetahuijenispenyakit dancaramencegahserta mengelakrisikopenyakit dalamkehidupanharian. 3.1.4Menjelaskancara mencegahpenyakittidak berjangkitsepertipenyakit jantung,asma,penyakitbuah pinggangdandiabetes. Tahap Penguasaan 5 3.2Mengetahuikepentingan menjagakeselamatandiridan mendemonstrasikemahiran kecekapanpsikososialdalam kehidupanharian. 3.2.1Menyatakanmaksudrakan sebaya. Tahap Penguasaan 1 3.2Mengetahuikepentingan menjagakeselamatandiridan mendemonstrasikemahiran kecekapanpsikososialdalam kehidupanharian. 3.2.2Menerangkanperanan rakansebaya. Tahap Penguasaan 2 12/09 – 20/09 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 CATATAN
 12. 12. RANCANGANPELAJARANTAHUNANPENDIDIKAN KESIHATANTAHUN 4 (KSSR) TAHUN 2014 MINGGU MODUL/TAJUK MINGGU MODUL3 35 KESIHATANPERSEKITARAN 21/09 – 25/09 TAJUK:KESELAMATAN MINGGU MODUL3 36 KESIHATANPERSEKITARAN 28/09 – 02/10 TAJUK:KESELAMATAN MINGGU 37 05/10 – 09/10 MODUL3 KESIHATANPERSEKITARAN 05/10 TAJUK:KESELAMATAN (Hari Raya Aidiladha) STANDARDKANDUNGAN STANDARDPEMBELAJARAN STANDARDPRESTASI CATATAN Peta pemikiran i-THINK : Peta buih berganda 3.2Mengetahuikepentingan menjagakeselamatandiridan mendemonstrasikemahiran kecekapanpsikososialdalam kehidupanharian. 3.2.3Membezakanpengaruh positifdannegatifrakan sebaya. Tahap Penguasaan 3 3.2Mengetahuikepentingan menjagakeselamatandiridan mendemonstrasikemahiran kecekapanpsikososialdalam kehidupanharian. 3.2.4 Menjelaskancara-cara mengatasi pengaruh negatif rakansebaya. Tahap Penguasaan 5 3.2Mengetahuikepentingan menjagakeselamatandiridan mendemonstrasikemahiran kecekapanpsikososialdalam kehidupanharian. 3.2.5Memilihcirirakansebaya yangbolehdijadikansuri teladan. Tahap Penguasaan 4 Peta pemikiran i-THINK : Peta buih
 13. 13. RANCANGANPELAJARANTAHUNANPENDIDIKAN KESIHATANTAHUN 4 (KSSR) TAHUN 2014 MINGGU MODUL/TAJUK MINGGU MODUL3 38 KESIHATANPERSEKITARAN 12/10 – 16/10 TAJUK:PERTOLONGAN CEMAS STANDARDKANDUNGAN STANDARDPEMBELAJARAN STANDARDPRESTASI 3.3Mengetahuiasas pertolongancemasdan kepentinganbertindak denganbijakmengikutsituasi. 3.3.1Menyatakanmaksudbantu mula. Tahap Penguasaan 1 3.3Mengetahuiasas pertolongancemasdan kepentinganbertindak denganbijakmengikutsituasi. 3.3.2Mengenalpastijenis kecederaanringansepertiluka, calar,lebamdanterseliuh. Tahap Penguasaan 2 MINGGU 39 19/10 – 23/10 MODUL3 KESIHATANPERSEKITARAN 23/10 (Deepavali) TAJUK:PERTOLONGAN CEMAS 25/10 (Awal Muharram) MINGGU40 26/10 – 30/10 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN CATATAN
 14. 14. RANCANGANPELAJARANTAHUNANPENDIDIKAN KESIHATANTAHUN 4 (KSSR) TAHUN 2014 MINGGU MODUL/TAJUK MINGGU MODUL3 KESIHATANPERSEKITARAN 41 TAJUK:PERTOLONGAN 02/11 – 06/11 CEMAS MODUL3 MINGGU KESIHATANPERSEKITARAN 42 TAJUK:PERTOLONGAN 09/11 – 13/11 CEMAS STANDARDKANDUNGAN STANDARDPEMBELAJARAN STANDARDPRESTASI CATATAN Peta pemikiran i-THINK : Peta alir 3.3Mengetahuiasas pertolongancemasdan kepentinganbertindak denganbijakmengikutsituasi. 3.3.3Menyatakanlangkahlangkahyangdiambilsemasa memberibantumulauntuk kecederaanringan. Tahap Penguasaan 4 3.3Mengetahuiasas pertolongancemasdan kepentinganbertindak denganbijakmengikutsituasi. 3.3.4Menjelaskankepentingan bantumulamengikutsituasi. Tahap Penguasaan 3 MINGGU43 16/11 – 20/11 ULANGKAJI DAN PERSEDIAAN KE TAHUN 5

×