Smart Cubes Society    ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDENArtikel 1. Definities1. Onder "Smart Cubes Society" wo...
Smart Cubes SocietyArtikel 3. Aanbiedingen1. Elk aanbod van Smart Cubes Society is herroepelijk, ook als daarin een termij...
Smart Cubes SocietyArtikel 5. Levering en levertijd1. De door Smart Cubes Society opgegeven levertermijnen zijn zo goed mo...
Smart Cubes SocietyArtikel 7. Betaling1. De betalingstermijn van facturen is 10 dagen na factuurdatum. Afwijkendebetalings...
Smart Cubes Society3. De aan Smart Cubes Society verstrekte persoonlijke gegevens zullen wordengebruikt ter beoordeling, o...
Smart Cubes SocietyArtikel 11. Intellectueel Eigendomsrecht1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Smart ...
Smart Cubes SocietyArtikel 12. Vastleggen en verwerken van gegevensOp het door Smart Cubes Society aangeboden netwerk, app...
Smart Cubes SocietyArtikel 15. Aansprakelijkheid1. Bij tekortkomingen, voorvallend binnen een rechtsverhouding waarop deze...
Smart Cubes SocietyArtikel 17. Overmacht1. Onder overmacht ("niet-toerekenbare tekortkoming") wordt te dezen verstaan: elk...
Smart Cubes SocietyArtikel 20. Terbeschikkingstelling van het gehuurde1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overe...
Smart Cubes SocietyArtikel 23. Verplichtingen Afnemer1. Afnemer is verplicht het gehuurde bij een solide verzekeringsmaats...
Smart Cubes SocietyArtikel 25. Teruggave na einde huurovereenkomst1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal Afn...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Leveringsvoorwaarden smart cubes society

649 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
649
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Leveringsvoorwaarden smart cubes society

 1. 1. Smart Cubes Society ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDENArtikel 1. Definities1. Onder "Smart Cubes Society" wordt in deze voorwaarden verstaan: Smart CubesSociety B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Muiderberg en ingeschreven in deKamer van Koophandel Hilversum onder nummer 553779042. Onder "Afnemer" wordt in deze voorwaarden verstaan: de natuurlijke persoon, derechtspersoon of het (samenwerkings-)verband dat in verband met het leveren vandiensten en/of zaken door Smart Cubes Society dan wel het verrichten van enigeandere prestatie met Smart Cubes Society een overeenkomst is aangegaan.3. Onder "overeenkomst" wordt in deze voorwaarden verstaan: elke afspraak tussenAfnemer en Smart Cubes Society tot het leveren van diensten en/of zaken door SmartCubes Society ten behoeve van Afnemer.Artikel 2. Toepasselijkheid1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van, opdrachtenaan en overeenkomsten van Smart Cubes Society en een Afnemer.2. Smart Cubes Society zal deze algemene voorwaarden schriftelijk aan de Afnemerbekend maken.3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts bindend indien partijen ditschriftelijk zijn overeengekomen.4. De eventuele toepasselijkheid van door Afnemer gehanteerde algemenevoorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.5. Ten aanzien van zaken die Smart Cubes Society van derden heeft betrokken zullende op de desbetreffende transacties toepasselijke (contracts- en/of garantie)bepalingenook van toepassing zijn op de overeenkomst tussen Smart Cubes Society en Afnemer,indien en voor zover Smart Cubes Society zich daarop beroept.6. Ingeval deze algemene voorwaarden ook zijn opgemaakt in een andere taal dan deNederlandse, is bij verschillen de Nederlandse tekst steeds beslissend.7. De eventuele vernietigbaarheid of nietigheid van een bepaling van deovereenkomst en/of deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van het overigedeel van de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden onverlet. In plaats vanhet vernietigde of nietige deel geldt alsdan als overeengekomen hetgeen op wettelijktoelaatbare wijze het dichtst komt bij hetgeen partijen overeengekomen zouden zijn,indien zij de nietigheid of vernietigbaarheid gekend zouden hebben.8. Indien Smart Cubes Society in een voorkomend geval niet de strikte naleving vandeze algemene voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich dat deze algemenevoorwaarden niet van toepassing zouden zijn of dat Smart Cubes Society het rechtzou verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke gevallen de strikte nalevingvan deze algemene voorwaarden te verlangen. Smart Cubes Society – KvK-nummer 55377904 te Hilversum Pagina 1 van 12
 2. 2. Smart Cubes SocietyArtikel 3. Aanbiedingen1. Elk aanbod van Smart Cubes Society is herroepelijk, ook als daarin een termijnvoor aanvaarding is gesteld.2. Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en kunnen derhalve door Smart CubesSociety worden herroepen, zelfs direct nadat Afnemer het aanbod heeft aanvaard.3. Alle bij een aanbieding, offerte e.d. verstrekte informatie en/of specificaties geldensteeds bij benadering en zijn voor Smart Cubes Society slechts bindend, indien datuitdrukkelijk en met die woorden schriftelijk is bevestigd.4. Indien een offerte niet binnen 30 dagen of een aangegeven andere periode wordtgeaccepteerd, is hij automatisch vervallen.Artikel 4. Overeenkomsten1. Een overeenkomst tussen partijen komt tot stand op het moment waarop SmartCubes Society de bestelling van Afnemer schriftelijk (of per e-mail) bevestigt, danwel, indien dat eerder is, op hetmoment waarop Smart Cubes Society een begin maakt met de uitvoering van deOvereenkomst.2. Indien bij een levering door Smart Cubes Society geen (schriftelijke) offerte ofopdrachtbevestiging tot stand is gekomen wordt de afleveringsbon / factuur geacht deinhoud van de desbetreffende levering als juist weer te geven. Afnemer verklaart zichop voorhand akkoord met de inhoud van voornoemde afleveringsbon / factuur.3. Afspraken met ondergeschikte personeelsleden of andere (tussen - of hulp)personenvan Smart Cubes Society zijn alleen bindend indien ze schriftelijk door de directievan Smart Cubes Society zijn bevestigd.4. Indien Smart Cubes Society met twee of meer personen dan wel rechtspersonen eenovereenkomst sluit, is ieder dezer (rechts)-personen hoofdelijk aansprakelijk voor denakoming van de verplichtingen die voor hen uit die overeenkomst jegens SmartCubes Society voortvloeien.5. Smart Cubes Society behoudt zich het recht voor om voor rekening en risico vanAfnemer derden in te schakelen bij de uitvoering van de met Afnemer geslotenovereenkomst als dat redelijkerwijze nodig mocht zijn.6. Smart Cubes Society behoudt zich het recht voor de gesloten overeenkomst geheelof gedeeltelijk zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien Afnemer(voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, indien het faillissement van Afnemerwordt aangevraagd of indien een (vergelijkbare) insolventieprocedure wordtuitgesproken. Voor Afnemer ontstaat in een dergelijk geval geen recht op vergoedingvan enige schade.7. Het recht van Afnemer op de uitvoering van de overeenkomst, dat voor Afnemeruit een overeenkomst met Smart Cubes Society voortvloeit, is niet overdraagbaarzonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Smart Cubes Society. Smart Cubes Society – KvK-nummer 55377904 te Hilversum Pagina 2 van 12
 3. 3. Smart Cubes SocietyArtikel 5. Levering en levertijd1. De door Smart Cubes Society opgegeven levertermijnen zijn zo goed mogelijkgebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldendeomstandigheden. Zij zijn evenwel nimmer bindend of fataal.2. Overschrijding door Smart Cubes Society van overeengekomen levertermijnengeeft Afnemer geen recht op ontbinding van de overeenkomst, tenzij Smart CubesSociety langer dan 30 dagen in verzuim is.3. Afnemer zal de zaken en/of diensten afnemen zodra Smart Cubes Society dezeaanbiedt. Indien Afnemer voornoemde verplichting niet nakomt, kan Smart CubesSociety, onverminderd haar bevoegdheid om nakoming te vorderen, de overeenkomstontbinden.4. De door Smart Cubes Society verkochte zaken worden (af)geleverd vanaf debedrijfs- c.q. opslagruimte van Smart Cubes Society. Het risico gaat over op Afnemerzodra de zaken de bedrijfs- c.q. opslagruimte hebben verlaten of zodra de zaken tenbehoeve van Afnemer zijn afgezonderd en bericht is gedaan of gestuurd dat hetgekochte voor aflevering gereed is. Het transportrisico is voor Afnemer. Het in dit lidbepaalde geldt niet bij overeenkomsten met consumenten.5. Indien overeengekomen is dat Smart Cubes Society de levering van de zaken en/ofdiensten zal verzorgen, dient Afnemer Smart Cubes Society te allen tijde onverwijldtoegang tot de locatie te verschaffen waar de zaken en/of diensten geleverd moetworden. Alle wachttijd die ontstaat doordat Afnemer niet voldoet aan de eisengenoemd in dit wordt aan Afnemer in rekening gebracht als zijnde werktijd.Artikel 6. Prijzen1. De overeengekomen prijzen zijn excl. BTW tenzij uitdrukkelijk anders isaangegeven.2. Smart Cubes Society behoudt zich het recht voor de na datum van de aanbieding oforderbevestiging ontstane wijzigingen in kostprijsbepalende factoren, waarop SmartCubes Society in redelijkheid geen invloed kan uitoefenen, zoals bijvoorbeeld stijgingof verhoging van inkoopprijzen, accijnzen, sociale lasten, verzekeringspenningen,toltarieven, verzend-/transportkosten of omzetbelasting, aan Afnemer door teberekenen, ook al mocht een bepaalde prijs zijn overeengekomen. Het in dit lidbepaalde geldt niet bij overeenkomsten met consumenten.3. Eventuele transportkosten, verzendkosten, verzekeringskosten en alle andere inverband met de (af-)levering te maken kosten zullen bij de schriftelijke bevestigingdoor Smart Cubes Society uitdrukkelijk vermeld worden.4. Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door Smart Cubes Society in overleg, aldan niet schriftelijk vastgesteld, met Afnemer tijdens de uitvoering van deovereenkomst boven de in de overeenkomst of de offerte uitdrukkelijk vastgelegdehoeveelheden wordt geleverd en/of aangebracht, dan wel door haar boven de in deovereenkomst of de offerte uitdrukkelijk vastgestelde werkzaamheden wordtgepresteerd. Smart Cubes Society – KvK-nummer 55377904 te Hilversum Pagina 3 van 12
 4. 4. Smart Cubes SocietyArtikel 7. Betaling1. De betalingstermijn van facturen is 10 dagen na factuurdatum. Afwijkendebetalingsvoorwaarden gelden slechts indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.2. Betaling dient te geschieden (indien niet anders door Smart Cubes Society isaangegeven) middels overmaking in Euro op de door Smart Cubes Societyaangegeven bankrekening.3. Afnemer zal de betaling van de vergoeding aan Smart Cubes Society nietopschorten of verrekenen.4. Betalingen van Afnemer strekken steeds eerst tot voldoening van de door haarverschuldigde vertragingsrente en (buiten)gerechtelijke incassokosten en wordenvervolgens in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering, zelfs al deeltAfnemer mede dat de betaling betrekking heeft op een latere vordering of andere post.5. Afnemer is, zonder dat ingebrekestelling is vereist, in verzuim door het enkeleverstrijken van de betalingstermijn. In dat geval is Afnemer over de openstaandevorderingen een vertragingsrente van 1,5% per maand of gedeelte van een maandverschuldigd. Bij buitengerechtelijke en gerechtelijke invorderingswerkzaamheden isAfnemer, naast de hoofdsom en de vertragingsrente, de werkelijk door Smart CubesSociety gemaakte incassokosten en proceskosten verschuldigd.6. Indien Afnemer met enige betaling in verzuim is, kan Smart Cubes Society haarprestaties opschorten, terwijl zij ook zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomstkan ontbinden.Artikel 8. Aanvullingen en wijzigingen1. Aanvullende afspraken of wijzigingen in de overeenkomst binden Smart CubesSociety slechts indien zij deze schriftelijk of per e-mail heeft bevestigd.2. Aanvullende afspraken, wijzigingen of externe omstandigheden waarop SmartCubes Society geen invloed heeft, kunnen leiden tot verlenging van de door partijenovereengekomen tijdsplanning.3. Extra werkzaamheden en kosten aan de zijde van Smart Cubes Society als gevolgvan aanvullende afspraken of wijzigingen of externe omstandigheden waarop SmartCubes Society geen invloed heeft, mogen aan Afnemer worden doorberekend.Artikel 9. Gegevens Afnemer1. De gegevens van Afnemer zullen worden opgenomen in bestanden van SmartCubes Society. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van debestelling van afnemer.2. Afnemer kan te allen tijde inzage krijgen in zijn gegevens die zijn opgenomen in debestanden van Smart Cubes Society. Afnemer is gerechtigd wijziging van degegevens te eisen, indien deze gegevens niet correct zijn. Smart Cubes Society – KvK-nummer 55377904 te Hilversum Pagina 4 van 12
 5. 5. Smart Cubes Society3. De aan Smart Cubes Society verstrekte persoonlijke gegevens zullen wordengebruikt ter beoordeling, ondertekening en doorvoering van een bestelling en om deklantenrelatie te beheren, met daarin inbegrepen marketingactiviteiten die door SmartCubes Society worden georganiseerd, het innen van openstaande vorderingen, hetbestrijden van fraude, het voldoen aan wettelijke verplichtingen.Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud1. Smart Cubes Society behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aanAfnemer afgeleverde en af te leveren zaken totdat de koopprijs voor al deze zaken,ook toekomstige, geheel is voldaan. Zolang de eigendom van de afgeleverde zakenniet op Afnemer is overgegaan, mag hij/zij deze zaken niet verbruiken, verkopen,verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen.2. Afnemer zal de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken zorgvuldig en alssteeds herkenbaar eigendom van Smart Cubes Society bewaren. Indien Afnemer metde nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens Smart Cubes Societytekortschiet of Smart Cubes Society goede grond heeft te vrezen dat hij in zijnverplichtingen zal tekortschieten, mag Smart Cubes Society de ondereigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken op ieder moment (laten) terugnemen. Naterugneming, zal Afnemer worden gecrediteerd voor de marktwaarde (op basis vaninkoopsprijs), welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke koopprijs,verminderd met de op de terugneming gevallen kosten.Artikel 10. Vergunningen1. Afnemer staat jegens Smart Cubes Society in voor het tijdig verkrijgen enbehouden van alle vergunningen, ook die van overheidswege, welke benodigd zijnvoor de te verrichten werkzaamheden en voor een normale wijze van uitvoeringdaarvan, alsmede toestemming tot het gebruik van de toegangswegen naar hetwerkterrein.2. Afnemer zal Smart Cubes Society vroegtijdig voorzien van kwalitatief volwaardigetekeningen en overige gegevens met betrekking tot in de Overeenkomst genoemdeWerkzaamheden.3. Alle gevolgen -boeten, schaden en dergelijke- ten gevolge van of voortvloeiendeuit het niet (tijdig) aanwezig zijn van de in het eerste en tweede lid van dit artikelbedoelde vergunningen en gegevens zijn voor rekening van Afnemer; dit geldt in hetbijzonder voor de kosten van eventuele wachttijden en extra transporten.4. Afnemer zal Smart Cubes Society vroegtijdig de gegevens betreffende deaanwezigheid en de juiste ligging van kabels en leidingen e.d. verschaffen.5. Alle gevolgen veroorzaakt door het niet functioneren van door Afnemerbeschikbaar gestelde apparatuur of door Afnemer niet correct uitgevoerde(voorbereidende) werkzaamheden, zoals ondermeer maar niet uitsluitend hetverschaffen van juiste en volledige gegevens de Opdracht betreffende, zijn voorrekening van Afnemer. Smart Cubes Society – KvK-nummer 55377904 te Hilversum Pagina 5 van 12
 6. 6. Smart Cubes SocietyArtikel 11. Intellectueel Eigendomsrecht1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Smart Cubes Society deauteursrechten en alle overige rechten van intellectuele eigendom op de door haaropgemaakte en verstrekte voorbeelden, berekeningen, modellen, ontwerpen,werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten. Deze zakenblijven eigendom van Smart Cubes Society en mogen zonder haar uitdrukkelijketoestemming niet worden gekopieerd, verveelvoudigd, aan derden getoond of opandere wijze worden gebruikt, ongeacht of aan Afnemer daarvoor kosten in rekeningzijn gebracht, tenzij uit de aard van de zaak onmiskenbaar anders voortvloeit.2. In geval van overtreding van het in het eerste lid bepaalde verbeurt Afnemer eenboete van EUR 1.000,-- voor iedere overtreding en voor iedere dag, dat eenovertreding duurt, een gedeelte van de dag daaronder begrepen, onverminderd deoverige rechten die Smart Cubes Society geldend kan maken, bijvoorbeeld verbodvan de overtreding te vragen en aanspraak te maken op schadevergoeding.3. Het is Smart Cubes Society toegestaan technische maatregelen te nemen terbescherming van door haar geleverde software/apparatuur.4. Het is Afnemer niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming vanSmart Cubes Society de door Smart Cubes Society geleverde software/apparatuur ofzaken te wijzigen, op welke manier dan ook.5. Afnemer garandeert dat alle door haar geleverde data alsmede alle content (a) nietin strijd zijn met enige wetteijke (internationale) bepalingen; (b) de voorwaardenopgenomen in de Nederlandse Reclame Code en (c) niet in strijd met enig geldend(intellectueel eigendoms-) recht van derden.6. Afnemer zal Smart Cubes Society vrijwaren tegen elke actie welke gebaseerd is opde bewering dat de door de Smart Cubes Society zelf ontwikkelde software en/ofprogrammatuur inbreuk maakt op een in Nederland geldend auteursrecht van derden.Smart Cubes Society is niet gehouden tot enige schadevergoeding ter zake van enigevordering waarbij sprake is van een wijziging in de software en/of programmatuur.7. Indien partijen in een aparte overeenkomst schriftelijk overeenkomen dat SmartCubes Society in opdracht van Afnemer programmatuur of software zal ontwikkelenverkrijgt Afnemer, met betrekking tot de geheel in zijn opdracht en te zijner behoeveontwikkelde programmatuur of software, het niet exclusieve recht tot onbeperktgebruik van de programmatuur in zijn eigen bedrijf. Partijen kunnen uitdrukkelijkschriftelijk anders overeenkomen. Smart Cubes Society – KvK-nummer 55377904 te Hilversum Pagina 6 van 12
 7. 7. Smart Cubes SocietyArtikel 12. Vastleggen en verwerken van gegevensOp het door Smart Cubes Society aangeboden netwerk, applicaties en website wordenbezoekgegevens bijgehouden zoals de door een bezoeker meest gevraagde websitesen paginas. Het doel hiervan is om de inrichting van het netwerk, de applicatie of dewebsite te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om voorafnemer of relatie van de afnemer relevante informatie op de pagina’s die hij/zijbezoekt te plaatsen, bijvoorbeeld speciale berichten in hun interessevelden ofaanbiedingen van adverteerders. Op deze wijze kan onze dienstverlening aan afnemerverder worden geoptimaliseerd.Artikel 13. ReferentieAfnemer verleent aan Smart Cubes Sociey een gebruiksrecht om haar handelsnaam,merk en/of logo te gebruiken ten behoeve van haar promotie en als referentie.Artikel 14. Klachten1. Afnemer zal het geleverde onmiddellijk bij de levering controleren op eventueleafwijkingen van het overeengekomene.2. Eventuele klachten moeten, onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop dezeklachten betrekking hebben, terstond, en uiterlijk binnen 7 dagen na feitelijke(af)levering bij Smart Cubes Society worden ingediend, bij gebreke waarvan Afnemergeacht wordt het geleverde/gepresteerde onherroepelijk en onvoorwaardelijk tehebben aanvaard.3. Ieder recht om te klagen vervalt, indien en zodra Afnemer het geleverde gebruiktvoor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is of vooreen ander doel gebruikt dan waarvan Smart Cubes Society redelijkerwijs mochtuitgaan dat het zou worden gebruikt.4. Klachten zijn niet toegestaan ter zake van in de handel en de branche gebruikelijkeof geringe afwijkingen in kleuren, kwaliteiten, samenstellingen, hoeveelheden, e.d.5. Smart Cubes Society is slechts verplicht kennis te nemen van ingediende klachten,indien Afnemer aan al zijn contractuele verplichtingen jegens Smart Cubes Society,uit welke hoofde dan ook, heeft voldaan. Afnemer zal zijn verplichtingen niet kunnenopschorten of verrekenen in verband met een door hem ingediende klacht.6. Indien de klachten van Afnemer, mede gelet op het hierboven bepaalde, gegrondzijn, zal Smart Cubes Society na overleg met Afnemer zorg dragen voor het binnenredelijke termijn herleveren van een zaak of een dienst van dezelfde of vergelijkbaresoort. Afnemer zal de vervangen zaken of onderdelen of ter zake van de dienstverstrekte stukken desgevraagd aan Smart Cubes Society overdragen dan welgedurende enige tijd behoorlijk voor controle bewaren. Indien het herleveren van dezaak of dienst niet mogelijk of niet zinvol (meer) is, kan Smart Cubes Society deovereenkomst in overleg met Afnemer ontbinden. Smart Cubes Society – KvK-nummer 55377904 te Hilversum Pagina 7 van 12
 8. 8. Smart Cubes SocietyArtikel 15. Aansprakelijkheid1. Bij tekortkomingen, voorvallend binnen een rechtsverhouding waarop dezealgemene voorwaarden van toepassing zijn, is Smart Cubes Society, behoudens haaropzet of grove nalatigheid, niet aansprakelijk voor bedrijfsschade, zaakschade,personenschade of welke andere schade dan ook, die direct of indirect, voor Afnemeren/of derden mocht ontstaan.2. Indien Smart Cubes Society toch aansprakelijk blijkt te zijn jegens Afnemer, dan isde aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag dat uitgekeerd wordt door deverzekeraar van Smart Cubes Society. Indien de verzekeraar van Smart Cubes Societyniet overgaat tot uitkering van enig bedrag, dan is de aansprakelijkheid van SmartCubes Society beperkt tot de waarde van de betreffende overeenkomst, of althans datgedeelte waar de aansprakelijkheid betrekking op heeft.3. Onverminderd hetgeen elders in deze algemene voorwaarden is bepaald, is SmartCubes Society voor zaken en/of diensten die zij van derden heeft betrokken, nimmeraansprakelijk.4. Smart Cubes Society is niet aansprakelijk indien Afnemer de schade niet prompt enbinnen 5 dagen nadat zij deze heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren,schriftelijk aan Smart Cubes Society heeft gemeld.5. Smart Cubes Society bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen diezij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens Afnemer kan inroepen, medeten behoeve van haar ondergeschikten en niet-ondergeschikten voor wier gedragingenzij ingevolge de wet aansprakelijk zou zijn.6. Onverminderd hetgeen overigens in dit artikel en deze algemene voorwaarden isbepaald, dienen voorts eventuele (rechts-)vorderingen op straffe van verval uiterlijk 1jaar na oplevering van de prestatie in rechte aanhangig te zijn gemaakt.Artikel 16. Vrijwaring1. Afnemer zal Smart Cubes Society volledig vrijwaren voor elke vorm vanaansprakelijkheid die jegens derden op Smart Cubes Society zou kunnen rusten metbetrekking tot door Smart Cubes Society geleverde zaken of verrichte diensten,voorzover die aansprakelijkheid krachtens deze voorwaarden niet op Smart CubesSociety rust. Smart Cubes Society – KvK-nummer 55377904 te Hilversum Pagina 8 van 12
 9. 9. Smart Cubes SocietyArtikel 17. Overmacht1. Onder overmacht ("niet-toerekenbare tekortkoming") wordt te dezen verstaan: elkevan de wil van partijen onafhankelijke, eventueel onvoorzienbare omstandigheidwaardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door Afnemer niet (meer)van Smart Cubes Society kan worden verlangd.2. Smart Cubes Society is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingjegens Afnemer indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheiddie niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of inhet verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Smart Cubes Society kangedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit deovereenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan isieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting totvergoeding van schade aan de andere partij. Indien bovenbedoelde situatie intreedt alsde overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is Afnemer gehouden aan diensverplichtingen jegens Smart Cubes Society tot aan dat moment te voldoen.3. Smart Cubes Society kan betaling vorderen voor de prestaties die bij de uitvoeringvan de desbetreffende overeenkomst zijn verricht vóórdat van de omstandigheid,welke overmacht oplevert, is gebleken.Artikel 18. Rechtsvorderingen, toepasselijk recht en geschillen1. Alle rechtsbetrekkingen tussen partijen zijn uitsluitend onderworpen aan hetNederlandse recht.2. De bepalingen van het Weens Koopverdrag zijn niet van toepassing.3. Alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan zullen, zulks ter (vrije) keuzevan Smart Cubes Society, bij uitsluiting worden beslecht door de rechtbank teAmsterdam.ALGEMENE VERHUURVOORWAARDENArtikel 19. Algemeen1. De in deze afdeling vermelde bepalingen zijn, naast de algemene bepalingen in deartikelen 1 tot en met 18 van deze algemene voorwaarden van toepassing indienSmart Cubes Society aan Afnemer zaken verhuurt.2. Voor zover en indien sprake is van tegenstrijdigheden tussen bepalingen in deartikelen 1 tot en met 18 en bepalingen van deze afdeling, prevaleren de bepalingenvan deze afdeling. Smart Cubes Society – KvK-nummer 55377904 te Hilversum Pagina 9 van 12
 10. 10. Smart Cubes SocietyArtikel 20. Terbeschikkingstelling van het gehuurde1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, wordt het gehuurdeverhuurd vanaf de bedrijfs- c.q. opslagruimte van Smart Cubes Society. Het risicogaat over op Afnemer zodra het gehuurde de bedrijfs- c.q. opslagruimte van SmartCubes Society heeft verlaten.2. Voordat het gehuurde aan Afnemer ter beschikking wordt gesteld, kan door SmartCubes Society een afleveringsrapport kunnen worden opgemaakt over de staat waarinhet gehuurde zich bevindt. Het afleveringsrapport zal door Smart Cubes Society enAfnemer worden ondertekend. Na ondertekening van het afleveringsrapport kanAfnemer geen beroep doen op non-conformiteit ter zake van het gehuurde.3. Afnemer zal het gehuurde afnemen, zodra Smart Cubes Society deze aanbiedt.Artikel 21. Bestemming en gebruik1. Afnemer zal het gehuurde gebruiken als een goed huurder en slechts gebruikenvoor het doel waartoe het gehuurde naar haar aard geschikt is.2. Afnemer zal het gehuurde met inachtneming van aanwijzingen en/of instructies vanSmart Cubes Society en/of gebruiksvoorschriften etc. gebruiken. Voor alle schade dievoortvloeit uit het niet of niet volledig in acht nemen of naleven van die aanwijzingenen/of instructies van Smart Cubes Society en/of gebruiksvoorschriften etc., is deAfnemer aansprakelijk.Artikel 22. Eigendom en staat van het gehuurde/natrekking1. Het gehuurde is en blijft eigendom van Smart Cubes Society. Afnemer is derhalveniet bevoegd om het gehuurde te vervreemden, te verpanden of anderszins tebezwaren.2. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Smart Cubes Society magAfnemer het gehuurde noch geheel noch gedeeltelijk door derden laten gebruiken ofaan derden in onderhuur afstaan. Indien Afnemer handelt in strijd met voornoemdeverplichting, verbeurt Afnemer een boete van EUR 1.000,-- per dag of gedeelte vaneen dag dat de dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van SmartCubes Society om alsdan de overeenkomst te ontbinden; en onverminderd het rechtvan Smart Cubes Society op schadevergoeding en/of het beëindiging van deonderhuur of ingebruikgeving. Smart Cubes Society – KvK-nummer 55377904 te Hilversum Pagina 10 van 12
 11. 11. Smart Cubes SocietyArtikel 23. Verplichtingen Afnemer1. Afnemer is verplicht het gehuurde bij een solide verzekeringsmaatschappij tegenalle verzekerbare schade te verzekeren en verzekerd te houden tot de teruggave aanSmart Cubes Society. De uit deze verzekeringsovereenkomst voortvloeiende rechtenvan Afnemer jegens de verzekeraar worden hierbij reeds bij voorbaat door Afnemeraan Smart Cubes Society bij wijze van cessie overgedragen; Afnemer zal deze cessiezo spoedig mogelijk aan de verzekeraar mededelen. Afnemer verplicht zich voorts depolis op eerste verzoek ter hand te stellen aan Smart Cubes Society en is verplicht ophet eerste verzoek van Smart Cubes Society alle premiekwitanties ter inzage aanSmart Cubes Society te verstrekken.2. In geval van vervreemding, diefstal of verduistering van het gehuurde is deAfnemer verplicht Smart Cubes Society daar zo spoedig mogelijk van op de hoogte testellen, doch uiterlijk binnen 24 uur na de vervreemding, diefstal of verduistering. Bijdiefstal of verduistering dient de politie zo spoedig mogelijk ingelicht te worden.Artikel 24. Controle1. Smart Cubes Society heeft te allen tijde het recht om controle op het onderhoud ende staat van het gehuurde uit te oefenen of te doen uitoefenen. Hij is steeds bevoegddaartoe de ruimte en/of het terrein te betreden waar het gehuurde zich bevindt.Artikel 24. Opzegging1. Indien de huurovereenkomst is aangegaan voor bepaalde tijd kan deze uitsluitenddoor Smart Cubes Society tussentijds schriftelijk worden opgezegd, met inachtnemingvan een opzegtermijn van 30 dagen.2. Indien de huurovereenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd, kan deze doorbeide partijen worden opgezegd bij aangetekende brief tegen de eerste dag van eenkalendermaand, met inachtneming van een termijn van ten minste 30 dagen. Smart Cubes Society – KvK-nummer 55377904 te Hilversum Pagina 11 van 12
 12. 12. Smart Cubes SocietyArtikel 25. Teruggave na einde huurovereenkomst1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal Afnemer het gehuurde gereinigden - afgezien van normale slijtage van het gehuurde bij gebruik als goed Afnemer - inde oorspronkelijke staat aan Smart Cubes Society retourneren.2. Indien na teruggave blijkt dat het gehuurde is beschadigd en/of niet is gereinigd, isAfnemer aansprakelijk voor de schade die Smart Cubes Society daardoor lijdt en/ofnog zal lijden.3. Indien Afnemer het gehuurde niet op de voor hem geldende plaats en datum terbeschikking stelt, raakt Afnemer, zonder dat ingebrekestelling is vereist, in verzuim.Afnemer is dan gehouden:A.) een boete van EUR 500,-- te voldoen voor iedere dag of gedeelte van een dag datAfnemer in gebreke blijft om het gehuurde op de voor hem geldende plaats aan SmartCubes Society ter beschikking te stellen;B.) alle schade die door Smart Cubes Society geleden wordt, te vergoeden.Tevens is Smart Cubes Society bevoegd, en wordt hierbij door Afnemer uitdrukkelijkgemachtigd, om de plaats te betreden waar het gehuurde zich bevindt, ten einde hetgehuurde onder zich te nemen. De daaraan verbonden kosten komen voor rekeningvan Afnemer. Smart Cubes Society – KvK-nummer 55377904 te Hilversum Pagina 12 van 12

×