Advertisement
امنیت شبکه
امنیت شبکه
امنیت شبکه
امنیت شبکه
Advertisement
امنیت شبکه
امنیت شبکه
امنیت شبکه
امنیت شبکه
امنیت شبکه
Advertisement
امنیت شبکه
امنیت شبکه
امنیت شبکه
امنیت شبکه
امنیت شبکه
Advertisement
امنیت شبکه
امنیت شبکه
امنیت شبکه
امنیت شبکه
امنیت شبکه
Advertisement
امنیت شبکه
امنیت شبکه
امنیت شبکه
امنیت شبکه
امنیت شبکه
Advertisement
امنیت شبکه
امنیت شبکه
امنیت شبکه
امنیت شبکه
امنیت شبکه
Advertisement
امنیت شبکه
امنیت شبکه
امنیت شبکه
امنیت شبکه
امنیت شبکه
Advertisement
امنیت شبکه
امنیت شبکه
امنیت شبکه
امنیت شبکه
امنیت شبکه
Advertisement
امنیت شبکه
امنیت شبکه
امنیت شبکه
امنیت شبکه
امنیت شبکه
Advertisement
امنیت شبکه
امنیت شبکه
امنیت شبکه
امنیت شبکه
امنیت شبکه
امنیت شبکه
امنیت شبکه
امنیت شبکه
امنیت شبکه
امنیت شبکه
امنیت شبکه
امنیت شبکه
امنیت شبکه
امنیت شبکه
امنیت شبکه
امنیت شبکه
امنیت شبکه
امنیت شبکه
امنیت شبکه
امنیت شبکه
امنیت شبکه
امنیت شبکه
امنیت شبکه
امنیت شبکه
امنیت شبکه
امنیت شبکه
امنیت شبکه
امنیت شبکه
امنیت شبکه
امنیت شبکه
امنیت شبکه
امنیت شبکه
امنیت شبکه
امنیت شبکه
امنیت شبکه
امنیت شبکه
امنیت شبکه
امنیت شبکه
امنیت شبکه
امنیت شبکه
امنیت شبکه
امنیت شبکه
امنیت شبکه
امنیت شبکه
امنیت شبکه
امنیت شبکه
امنیت شبکه
امنیت شبکه
امنیت شبکه
امنیت شبکه
امنیت شبکه
امنیت شبکه
امنیت شبکه
امنیت شبکه
امنیت شبکه
امنیت شبکه
امنیت شبکه
امنیت شبکه
امنیت شبکه
امنیت شبکه
امنیت شبکه
امنیت شبکه
امنیت شبکه
امنیت شبکه
امنیت شبکه
امنیت شبکه
امنیت شبکه
امنیت شبکه
امنیت شبکه
امنیت شبکه
امنیت شبکه
امنیت شبکه
امنیت شبکه
امنیت شبکه
امنیت شبکه
امنیت شبکه
امنیت شبکه
امنیت شبکه
امنیت شبکه
امنیت شبکه
امنیت شبکه
امنیت شبکه
امنیت شبکه
امنیت شبکه
امنیت شبکه
امنیت شبکه
امنیت شبکه
امنیت شبکه
امنیت شبکه
امنیت شبکه
Upcoming SlideShare
طراحي شبكه های مخابراتی و کامپیوتریطراحي شبكه های مخابراتی و کامپیوتری
Loading in ... 3
1 of 134
Advertisement

More Related Content

Advertisement
Advertisement

Recently uploaded(20)

امنیت شبکه

 1. à3 à6 :‫7 7 ع‬ á‫ا‬ ��� ‫�دآوری: آرﻣﺎن‬ ‫ﯽ راد‬ :áà ‫وب‬ .WWW.DATA-TCQ.IR 1392 ‫آﺑﺎن‬ ١ WWW.DATA-TCQ.IR ‫ا‬
 2. ‫‪á 2 5á4à‬‬ ‫صفحه‬ ‫عنوان‬ ‫شبکه و انواع آن ………………………………………………………………….……………….……………‬ ‫۴‬ ‫مبانی امنیت اطالعات .......................................................................................................................‬ ‫۷‬ ‫اصول مهم امنیت اطالعات .....................................................................................................................‬ ‫۹‬ ‫مراحل اولیه ایجاد امنیت در شبکه ..…………………………………………….………..….…….………‬ ‫۱۱‬ ‫نرم افزارهای بداندیش ............................................................................................................................‬ ‫۹۱‬ ‫انواع حمالت در شبکه های کامپیوتری ..................................................................................................‬ ‫۰۴‬ ‫نمونه هائی از حمالت اینترنتی توسط نامه های الکترونیکی ..............................................................‬ ‫۴۵‬ ‫امنیت نامه های الکترونیکی .................................................................................................................‬ ‫۰۶‬ ‫رمزنگاری .............................................................................................................................................‬ ‫۸۷‬ ‫کاربرد پراکسی در امنیت شبکه .........................................................................................................‬ ‫۴۸‬ ‫امنیت شبکه: چالشها و راهکارها ..........................................................................................................‬ ‫۷۸‬ ‫٢‬ ‫ا‬ ‫‪WWW.DATA-TCQ.IR‬‬
 3. ‫‪ Adware‬و ‪ Spyware‬چیست ؟ .................................................................................................‬ ‫۳۱۱‬ ‫کوکی )‪ (Cookie‬چیست؟ ................................................................................................................‬ ‫۵۱۱‬ ‫تکنولوژي نوین کدهاي مخرب ...........................................................................................................‬ ‫۹۱۱‬ ‫آشنایی با دیوارهی آتش - فایروال ........................................................................................................ ۲۲۱‬ ‫باال بردن امنیت شبکه خانگی ............................................................................................................ ۹۲۱‬ ‫به نرمافزار امنیتي خود اطمینان دارید؟ ............................................................................................ ۱۳۱‬ ‫منابع .............................................................................................................................................. ۳۳۱‬ ‫٣‬ ‫ا‬ ‫‪WWW.DATA-TCQ.IR‬‬
 4. ‫شبکه و انواع آن‬ ‫یک شبکه کامپیوتری از اتصال دو و یا چندین کامپیوتر تشکیل می گردد . شبکه های کامپیوتری در ابعاد متفاوت و با‬ ‫اهداف گوناگون طراحی و پیاده سازی می گردند . شبکه های ‪ ( LAN (Local-Area Networks‬و ‪Wide-Area‬‬ ‫‪ ( WAN (Networks‬دو نمونه متداول در این زمینه می باشند. در شبکه های ‪ ، LAN‬کامپیوترهای موجود در یک ناحیه‬ ‫محدود جغرافیائی نظیر منزل و یا محیط کار به یکدیگر متصل می گردند . در شبکه های ‪ ، WAN‬با استفاده از خطوط‬ ‫تلفن و یا مخابراتی ، امواج رادیوئی و سایر گزینه های موجود ، دستگاه های مورد نظر در یک شبکه به یکدیگر متصل می‬ ‫گردند .‬ ‫شبکه های کامپیوتری چگونه تقسیم بندی می گردند ؟‬ ‫شبکه ها ی کامپیوتری را می توان بر اساس سه ویژگی متفاوت تقسیم نمود : توپولوژی ، پروتکل و معماری‬ ‫•‬ ‫توپولوژی ، نحوه استقرار) آرایش( هندسی یک شبکه را مشخص می نماید . ‪ bus , ring‬و ‪ ، star‬سه نمونه‬ ‫متداول در این زمینه می باشند .‬ ‫•‬ ‫پروتکل ، مجموعه قوانین الزم به منظور مبادله اطالعات بین کامپیوترهای موجود در یک شبکه را مشخص می‬ ‫نماید . اکثر شبکه ها از اترنت استفاده می نمایند. در برخی از شبکه ها ممکن است از پروتکل ‪Ring Token‬‬ ‫شرکت ‪ IBM‬استفاده گردد . پروتکل ، در حقیت بمنزله یک اعالمیه رسمی است که در آن قوانین و رویه های‬ ‫مورد نیاز به منظور ارسال و یا دریافت داده ، تعریف می گردد . در صورتی که دارای دو و یا چندین دستگاه )‬ ‫نظیر کامپیوتر ( باشیم و بخواهیم آنان را به یکدیگر مرتبط نمائیم ، قطعا به وجود یک پروتکل در شبکه نیاز‬ ‫خواهد بود .تاکنون صدها پروتکل با اهداف متفاوت طراحی و پیاده سازی شده است . ‪ TCP/IP‬یکی از متداولترین‬ ‫پروتکل ها در زمینه شبکه بوده که خود از مجموعه پروتکل هائی دیگر ، تشکیل شده است . جدول زیر‬ ‫متداولترین پروتکل های ‪ TCP/IP‬را نشان می دهد . در کنار جدول فوق ، مدل مرجع ‪ OSI‬نیز ارائه شده است تا‬ ‫مشخص گردد که هر یک از پروتکل های فوق در چه الیه ای از مدل ‪ OSI‬کار می کنند . به موازات حرکت از‬ ‫پائین ترین الیه ) الیه فیزیکی ( به باالترین الیه ) الیه ‪ ، ( Application‬هر یک از دستگاههای مرتبط با پروتکل‬ ‫های موجود در هر الیه به منظور انجام پردازش های مورد نیاز ، زمانی را صرف خواهند کرد .‬ ‫٤‬ ‫ا‬ ‫‪WWW.DATA-TCQ.IR‬‬
 5. ‫پروتکل های ‪TCP/IP‬‬ ‫•‬ ‫مدل مرجع ‪OSI‬‬ ‫‪ OSI‬از کلمات ‪ Open Systems Interconnect‬اقتباس و یک مدل مرجع در خصوص نحوه ارسال پیام بین دو‬ ‫نقطه در یک شبکه مخابراتی و ارتباطی است . هدف عمده مدل ‪ ، OSI‬ارائه راهنمائی های الزم به تولید کنندگان‬ ‫محصوالت شبکه ای به منظور تولید محصوالت سازگار با یکدیگر است .‬ ‫مدل ‪ OSI‬توسط کمیته ‪ IEEE‬ایجاد تا محصوالت تولید شده توسط تولید کنندگان متعدد قادر به کار و یا‬ ‫سازگاری با یکدیگر باشند . مشکل عدم سازگاری بین محصوالت تولیدشده توسط شرکت های بزرگ تجهیزات‬ ‫سخت افزاری زمانی آغاز گردید که شرکت ‪ HP‬تصمیم به ایجاد محصوالت شبکه ای نمود و محصوالت تولید شده‬ ‫توسط ‪ HP‬با محصوالت مشابه تولید شده توسط شرکت های دیگر نظیر ‪ ، IBM‬سازگار نبود . مثال زمانی که‬ ‫شما چهل کارت شبکه را برای شرکت خود تهیه می نمودید ، می بایست سایر تجهیزات مورد نیاز شبکه نیز از‬ ‫همان تولید کننده خریداری می گردید) اطمینان از وجود سازگاری بین آنان ( . مشکل فوق پس از معرفی مدل‬ ‫مرجع ‪ ، OSI‬برطرف گردید .‬ ‫مدل ‪ OSI‬دارای هفت الیه متفاوت است که هر یک از آنان به منظور انجام عملیاتی خاصی طراحی شده اند .‬ ‫باالترین الیه ، الیه هفت ) ‪ ( Application‬و پائین ترین الیه ، الیه یک ) ‪ ( Physiacal‬می باشد . در صورتی که‬ ‫قصد ارسال داده برای یک کاربر دیگر را داشته باشید ، داده ها حرکت خود را از الیه هفتم شروع نموده و پس از‬ ‫تبدیل به سگمنت ، ‪ ، datagram‬بسته اطالعاتی ) ‪ ( Packet‬و فریم، در نهایت در طول کابل ) عموما کابل های‬ ‫‪ ( twisted pair‬ارسال تا به کامپیوتر مقصد برسد .‬ ‫٥‬ ‫ا‬ ‫‪WWW.DATA-TCQ.IR‬‬
 6. ‫•‬ ‫معماری ، به دو گروه عمده معماری که عمدتا در شبکه های کامپیوتری استفاده می گردد ، اشاره می نماید :‬ ‫‪ Peer- Peer-To‬و ‪ . Server - Client‬در شبکه های ‪ Peer-To-Peer‬سرویس دهنده اختصاصی وجود نداشته و‬ ‫کامپیوترها از طریق ‪ workgroup‬به منظور اشتراک فایل ها ، چاپگرها و دستیابی به اینترنت ، به یکدیگر متصل‬ ‫می گردند . در شبکه های ‪ ، Server - Client‬سرویس دهنده و یا سرویس دهندگانی اختصاصی وجود داشته )‬ ‫نظیر یک کنترل کننده ‪ Domain‬در ویندوز ( که تمامی سرویس گیرندگان به منظور استفاده از سرویس ها و‬ ‫خدمات ارائه شده ، به آن ‪ log on‬می نمایند . در اکثر سازمان و موسسات از معماری ‪ Server - Client‬به منظور‬ ‫پیکربندی شبکه های کامپیوتری ، استفاده می گردد.‬ ‫٦‬ ‫ا‬ ‫‪WWW.DATA-TCQ.IR‬‬
 7. ‫مبانی امنیت اطالعات‬ ‫امروزه شاهد گسترش حضور کامپیوتر در تمامی ابعاد زندگی خود می باشیم . کافی است به اطراف خود نگاهی داشته‬ ‫باشیم تا به صحت گفته فوق بیشتر واقف شویم . همزمان با گسترش استفاده از کامپیوترهای شخصی و مطرح شدن‬ ‫شبکه های کامپیوتری و به دنبال آن اینترنت )بزرگترین شبکه جهانی ( ، حیات کامپیوترها و کاربران آنان دستخوش‬ ‫تغییرات اساسی شده است . استفاده کنندگان کامپیوتر به منظور استفاده از دستاوردها و مزایای فن آوری اطالعات و‬ ‫ارتباطات ، ملزم به رعایت اصولی خاص و اهتمام جدی به تمامی مولفه های تاثیر گذار در تداوم ارائه خدمات در یک‬ ‫سیستم کامپیوتری می باشند . امنیت اطالعات و ایمن سازی شبکه های کامپیوتری از جمله این مولفه ها بوده که نمی‬ ‫توان آن را مختص یک فرد و یا سازمان در نظر گرفت . پرداختن به مقوله امنیت اطالعات و ایمن سازی شبکه های‬ ‫کامپیوتری در هر کشور ، مستلزم توجه تمامی کاربران صرفنظر از موقعیت شغلی و سنی به جایگاه امنیت اطالعات و ایمن‬ ‫سازی شبکه های کامپیوتری بوده و می بایست به این مقوله در سطح کالن و از بعد منافع ملی نگاه کرد. وجود ضعف‬ ‫امنیتی در شبکه های کامپیوتری و اطالعاتی ، عدم آموزش و توجیه صحیح تمامی کاربران صرفنظر از مسئولیت شغلی‬ ‫آنان نسبت به جایگاه و اهمیت امنیت اطالعات ، عدم وجود دستورالعمل های الزم برای پیشگیری از نقایص امنیتی ، عدم‬ ‫وجود سیاست های مشخص و مدون به منظور برخورد مناسب و بموقع با اشکاالت امنیتی ، مسائلی را به دنبال خواهد‬ ‫داشت که ضرر آن متوجه تمامی کاربران کامپیوتر در یک کشور شده و عمال زیرساخت اطالعاتی یک کشور را در معرض‬ ‫. آسیب و تهدید جدی قرار می دهد‬ ‫در این مقاله قصد داریم به بررسی مبانی و اصول اولیه امنیت اطالعات و ایمن سازی شبکه های کامپیوتری پرداخته و از‬ ‫. این رهگذر با مراحل مورد نیاز به منظور حفاظت کامپیوترها در مقابل حمالت ، بیشتر آشنا شویم‬ ‫اهمیت امنیت اطالعات و ایمن سازی کامپیوترها‬ ‫تمامی کامپیوترها از کامپیوترهای موجود در منازل تا کامپیوترهای موجود در سازمان ها و موسسات بزرگ ، در معرض‬ ‫آسیب و تهدیدات امنیتی می باشند .با انجام تدابیر الزم و استفاده از برخی روش های ساده می توان پیشگیری الزم و‬ ‫٧‬ ‫ا‬ ‫‪WWW.DATA-TCQ.IR‬‬
 8. ‫اولیه ای را خصوص ایمن سازی محیط کامپیوتری خود انجام داد.علیرغم تمامی مزایا و دستاوردهای اینترنت ، این شبکه‬ ‫عظیم به همراه فن آوری های مربوطه ، دریچه ای را در مقابل تعداد زیادی از تهدیدات امنیتی برای تمامی استفاده‬ ‫کنندگان ) افراد ، خانواده ها ، سازمان ها ، موسسات و ... ( ، گشوده است . با توجه به ماهیت حمالت ، می بایست در‬ ‫انتظار نتایج نامطلوب متفاوتی بود) از مشکالت و مزاحمت های اندک تا از کار انداختن سرویس ها و خدمات ( .در معرض‬ ‫آسیب قرار گرفتن داده ها و اطالعات حساس ، تجاوز به حریم خصوصی کاربران ، استفاده از کامپیوتر کاربران برای تهاجم‬ ‫بر علیه سایر کامپیوترها ، از جمله اهداف مهاجمانی است که با بهره گیری از آخرین فن آوری های موجود ، حمالت خود‬ ‫را سازماندهی و بالفعل می نمایند . بنابراین ، می بایست به موضوع امنیت اطالعات ، ایمن سازی کامپیوترها و شبکه های‬ ‫. کامپیوتری، توجه جدی شده و از فرآیندهای متفاوتی در جهت مقاوم سازی آنان ، استفاده گردد‬ ‫داده ها و اطالعات حساس در معرض تهدید‬ ‫تقریبا هر نوع تهاجم ، تهدیدی است در مقابل حریم خصوصی ، پیوستگی ، اعتبار و صحت داده ها .یک سارق اتومبیل‬ ‫می تواند در هر لحظه صرفا یک اتومبیل را سرقت نماید ، در صورتی که یک مهاجم با بکارگیری صرفا یک دستگاه‬ ‫کامپیوتر ، می تواند آسیب های فراوانی را متوجه تعداد زیادی از شبکه های کامپیوتری نموده و باعث بروز اشکاالتی‬ ‫متعدد در زیرساخت اطالعاتی یک کشورگردد. آگاهی الزم در رابطه با تهدیدات امنیـتی و نحوه حفاظت خود در مقابل‬ ‫آنان ، امکان حفاظت اطالعات و داده های حساس را در یک شبکه کامپیوتری فراهم می نماید.‬ ‫٨‬ ‫ا‬ ‫‪WWW.DATA-TCQ.IR‬‬
 9. ‫اصول مهم امنیت اطالعات‬ ‫تفکر امنیت در شبکه برای دستیابی به سه عامل مهم است که با یک دیگر مثلث امنیتی را تشکیل می دهند. این عوامل‬ ‫عبارتند از راز داری و امانت داری )‪ ، (Confidentiality‬یکپارچگی )‪ (Integrity‬و در نهایت در دسترس بودن همیشگی‬ ‫)‪(Availability‬این سه عامل )‪ (CIA‬اصول اساسی امنیت اطالعات - در شبکه و یا بیرون آن - را تشکیل می دهند بگونه‬ ‫ای که تمامی تمهیدات الزمی که برای امنیت شبکه اتخاذ میشود و یا تجهیزاتی که ساخته می شوند، همگی ناشی از نیاز‬ ‫به اعمال این سه پارامتر در محیط های نگهداری و تبادل اطالعات است .‬ ‫‪ : Confidentiality‬به معنای آن است که اطالعات فقط در دسترس کسانی قرار گیرد که به آن نیاز دارند و اینگونه تعریف‬ ‫شده است. بعنوان مثال از دست دادن این خصیصه امنیتی معادل است با بیرون رفتن قسمتی از پرونده محرمانه یک‬ ‫شرکت و امکان دسترسی به آن توسط مطبوعات .‬ ‫‪ : Integrity‬بیشتر مفهومی است که به علوم سیستمی باز می گردد و بطور خالصه می توان آنرا اینگونه تعریف کرد :‬ ‫تغییرات در اطالعات فقط باید توسط افراد یا پروسه های مشخص و مجاز انجام گیرد.‬‫تغییرات بدون اجاز و بدون دلیل حتی توسط افراد یا پروسه های مجاز نباید صورت بگیرد .‬‫یکپارچگی اطالعات باید در درون و بیرون سیستم حفظ شود. به این معنی که یک داده مشخص چه در درون سیستم و‬‫چه در خارج آن باید یکسان باشد و اگر تغییر می کند باید همزمان درون و برون سیستم از آن آگاه شوند .‬ ‫‪ : Availability‬این پارامتر ضمانت می کند که یک سیستم - مثال اطالعاتی - همواره باید در دسترس باشد و بتواند کار‬ ‫خود را انجام دهد. بنابراین حتی اگر همه موارد ایمنی مد نظر باشد اما عواملی باعث خوابیدن سیستم شوند - مانند قطع‬ ‫برق - از نظر یک سیستم امنیتی این سیستم ایمن نیست .‬ ‫٩‬ ‫ا‬ ‫‪WWW.DATA-TCQ.IR‬‬
 10. ‫اما جدای از مسائل باال مفاهیم و پارامترهای دیگری نیز هستند که با وجود آنکه از همین اصول گرفته می شوند برای خود‬ ‫شخصیت جداگانه ای پیدا کرده اند. در این میان می توان به مفاهیمی نظیر ‪ Identification‬به معنی تقاضای شناسایی به‬ ‫هنگام دسترسی کاربر به سیستم، ‪Authentication‬به معنی مشخص کردن هویت کاربر، ‪Authorization‬به معنی‬ ‫مشخص کردن میزان دسترسی کاربر به منابع، ‪Accountability‬به معنی قابلیت حسابرسی از عملکرد سیستم و ... اشاره‬ ‫کرد .‬ ‫٠١‬ ‫ا‬ ‫‪WWW.DATA-TCQ.IR‬‬
 11. ‫مراحل اولیه ایجاد امنیت در شبکه‬ ‫شبکه های کامپیوتری زیر ساخت الزم برای عرضه اطالعات در یک سازمان را فراهم می نمایند . بموازات رشد و گسترش‬ ‫تکنولوژی اطالعات، مقوله امنیت در شبکه های کامپیوتری ، بطور چشمگیری مورد توجه قرار گرفته و همه روزه بر تعداد‬ ‫افرادی که عالقه مند به آشنائی با اصول سیستم های امنیتی در این زمینه می باشند ، افزوده می گردد . در این مقاله ،‬ ‫پیشنهاداتی در رابطه با ایجاد یک محیط ایمن در شبکه ، ارائه می گردد .‬ ‫سیاست امنیتی‬ ‫یک سیاست امنیتی، اعالمیه ای رسمی مشتمل بر مجموعه ای از قوانین است که می بایست توسط افرادیکه به یک‬ ‫تکنولوژی سازمان و یا سرمایه های اطالعاتی دستیابی دارند، رعایت و به آن پایبند باشند . بمنظور تحقق اهداف امنیتی ،‬ ‫می بایست سیاست های تدوین شده در رابطه با تمام کاربران ، مدیران شبکه و مدیران عملیاتی سازمان، اعمال گردد .‬ ‫اهداف مورد نظر عموما با تاکید بر گزینه های اساسی زیر مشخص می گردند .‬ ‫سرویس های عرضه شده در مقابل امنیت ارائه شده ، استفاده ساده در مقابل امنیت و هزینه ایمن سازی در مقابل‬ ‫ریسک از دست دادن اطالعات ‬ ‫مهمترین هدف یک سیاست امنیتی ، دادن آگاهی الزم به کاربران، مدیران شبکه و مدیران عملیاتی یک سازمان در رابطه‬ ‫با امکانات و تجهیزات الزم ، بمنظور حفظ و صیانت از تکنولوژی و سرمایه های اطالعاتی است . سیاست امنیتی ، می‬ ‫بایست مکانیزم و راهکارهای مربوطه را با تاکید بر امکانات موجود تبین نماید . از دیگر اهداف یک سیاست امنیتی ، ارائه‬ ‫یک خط اصولی برای پیکربندی و ممیزی سیستم های کامپیوتری و شبکه ها ، بمنظور تبعیت از سیاست ها است . یک‬ ‫سیاست امنیتی مناسب و موثر ، می بایست رضایت و حمایت تمام پرسنل موجود در یک سازمان را بدنبال داشته باشد.‬ ‫یک سیاست امنیتی خوب دارای ویژگی های زیر است :‬ ‫امکان پیاده سازی عملی آن بکمک روش های متعددی نظیر رویه های مدیریتی، وجود داشته باشد .‬ ‫١١‬ ‫ا‬ ‫‪WWW.DATA-TCQ.IR‬‬
 12. ‫امکان تقویت آن توسط ابزارهای امنیتی ویا دستورات مدیریتی در مواردیکه پیشگیری واقعی از لحاظ فنی امکان پذیر‬ ‫نیست ، وجود داشته باشد .‬ ‫محدوده مسئولیت کاربران ، مدیران شبکه و مدیران عملیاتی بصورت شفاف مشخص گردد .‬ ‫پس از استقرار، قابلیت برقرای ارتباط با منابع متفاوت انسانی را دارا باشد . ) یک بار گفتن و همواره در گوش داشتن )‬ ‫دارای انعطاف الزم بمنظور برخورد با تغییرات درشبکه باشد .) سیاست های تدوین شده ، نمونه ای بارز از مستندات‬ ‫زنده تلقی می گردنند . (‬ ‫سیستم های عامل و برنامه های کاربردی : نسخه ها و بهنگام سازی‬ ‫در صورت امکان، می بایست از آخرین نسخه سیستم های عامل و برنامه های کاربردی بر روی تمامی کامپیوترهای‬ ‫موجود در شبکه ) سرویس گیرنده ، سرویس دهنده ، سوئیچ، روتر، فایروال و سیستم های تشخیص مزاحمین ( استفاده‬ ‫شود . سیستم های عامل و برنامه های کاربردی می بایست بهنگام بوده و همواره از آخرین امکانات موجود بهنگام سازی (‬ ‫)‪patches , service pack , hotfixes‬استفاده گردد . در این راستا می بایست حساسیت بیشتری نسبت به برنامه های‬ ‫آسیب پذیر که زمینه الزم برای متجاوزان اطالعاتی را فراهم می نمایند ، وجود داشته باشد .‬ ‫برنامه های ‪ : IIS ,OutLook , Internet Explorer , BIND‬و ‪ sendmail‬بدلیل وجود نقاط آسیب پذیر می بایست مورد‬ ‫توجه جدی قرار گیرند . متجاوزان اطالعاتی ، بدفعات از نقاط آسیب پذیر برنامه های فوق برای خواسته های خود استفاده‬ ‫کرده اند.‬ ‫شناخت شبکه موجود‬ ‫بمنظور پیاده سازی و پشتیبانی سیستم امنیتی ، الزم است لیستی از تمام دستگاههای سخت افزاری و برنامه های نصب‬ ‫شده ، تهیه گردد . آگاهی از برنامه هائی که بصورت پیش فرض نصب شده اند، نیز دارای اهمیت خاص خود است ) مثال‬ ‫برنامه ‪ IIS‬بصورت پیش فرض توسط ‪ SMS‬و یا سرویس دهنده ‪ SQL‬در شبکه های مبتنی بر ویندوز نصب می گردد ( .‬ ‫٢١‬ ‫ا‬ ‫‪WWW.DATA-TCQ.IR‬‬
 13. ‫فهرست برداری از سرویس هائی که بر روی شبکه در حا ل اچراء می باشند، زمینه را برای پیمایش و تشخیص مسائل‬ ‫مربوطه ، هموار خواهد کرد.‬ ‫سرویس دهندگان ‪ TCP/UDP‬و سرویس های موجود در شبکه‬ ‫تمامی سرویس دهندگان ‪ TCP/UDP‬در شبکه بهمراه سرویس های موجود بر روی هر کامپیوتر در شبکه ، می بایست‬ ‫شناسائی و مستند گردند . در صورت امکان، سرویس دهندگان و سرویس های غیر ضروری، غیر فعال گردند . برای‬ ‫سرویس دهندگانی که وجود آنان ضروری تشخیص داده می شود، دستیابی به آنان محدود به کامپیوترهائی گردد که به‬ ‫خدمات آنان نیازمند می باشند . امکانات عملیاتی را که بندرت از آنان استفاده و دارای آسیب پذیری بیشتری می باشند ،‬ ‫غیر فعال تا زمینه بهره برداری آنان توسط متجاوزان اطالعاتی سلب گردد. توصیه می گردد ، برنامه های نمونه‬ ‫)‪(Sample‬تحت هیچ شرایطی بر روی سیستم های تولیدی ) سیستم هائی که محیط الزم برای تولید نرم افزار بر روی‬ ‫آنها ایجاد و با استفاده از آنان محصوالت نرم افزاری تولید می گردند ( نصب نگردند .‬ ‫رمزعبور‬ ‫انتخاب رمزعبور ضعیف ، همواره یکی از مسائل اصلی در رابطه با هر نوع سیستم امنیتی است . کاربران، می بایست‬ ‫متعهد و مجبور به تغییر رمز عبور خود بصورت ادواری گردند . تنظیم مشخصه های رمز عبور در سیستم های مبتنی بر‬ ‫ویندوز، بکمک ‪ Account Policy‬صورت می پذیرد . مدیران شبکه، می بایست برنامه های مربوط به تشخیص رمز عبور‬ ‫را تهیه و آنها را اجراء تا آسیب پذیری سیستم در بوته نقد و آزمایش قرار گیرد .‬ ‫برنامه های ‪LOphtcrack ، john the Ripper‬و ‪ ، Crack‬نمونه هائی در این زمینه می باشند . به کاربرانی که رمز عبور‬ ‫آنان ضعیف تعریف شده است ، مراتب اعالم و در صورت تکرار اخطار داده شود ) عملیات فوق، می بایست بصورت‬ ‫متناوب انجام گیرد ( . با توجه به اینکه برنامه های تشخیص رمزعبور،زمان زیادی از پردازنده را بخود اختصاص خواهند‬ ‫٣١‬ ‫ا‬ ‫‪WWW.DATA-TCQ.IR‬‬
 14. ‫داد، توصیه می گردد، رمز عبورهای کد شده ) لیست ‪ SAM‬بانک اطالعاتی در ویندوز ( را بر روی سیستمی دیگر که در‬ ‫شبکه نمی باشد، منتقل تا زمینه بررسی رمزهای عبور ضعیف ، فراهم گردد . با انجام عملیات فوق برروی یک کامپیوتر‬ ‫غیر شبکه ای ، نتایج بدست آمده برای هیچکس قابل استفاده نخواهد بود) مگراینکه افراد بصورت فیزیکی به سیستم‬ ‫دستیابی پیدا نمایند . )‬ ‫برای تعریف رمز عبور، موارد زیر پیشنهاد می گردد :‬ ‫حداقل طول رمز عبور، دوازده و یا بیشتر باشد .‬ ‫دررمز عبور از حروف کوچک، اعداد، کاراکترهای خاص و ‪ Underline‬استفاده شود .‬ ‫از کلمات موجود در دیکشنری استفاده نگردد .‬ ‫رمز های عبور ، در فواصل زمانی مشخصی ) سی و یا نود روز( بصورت ادواری تغییر داده شوند .‬ ‫کاربرانی که رمزهای عبور ساده و قابل حدسی را برای خود تعریف نموده اند، تشخیص و به آنها تذکر داده شود .) عملیات‬ ‫فوق بصورت متناوب و در فواصل زمانی یک ماه انجام گردد( .‬ ‫عدم اجرای برنامه ها ئی که منابع آنها تایید نشده است .‬ ‫در اغلب حاالت ، برنامه های کامپیوتری در یک چارچوب امنیتی خاص مربوط به کاربری که آنها را فعال می نماید ،‬ ‫اجراء می گردند.دراین زمینه ممکن است، هیچگونه توجه ای به ماهیت منبع ارائه دهنده برنامه توسط کاربران انجام‬ ‫نگردد . وجود یک زیر ساخت ) ‪ ، PKI ) Public key infrastructure‬در این زمینه می تواند مفید باشد . در صورت عدم‬ ‫وجود زیرساخت امنیتی فوق ،می بایست مراقبت های الزم در رابطه با طرفندهای استفاده شده توسط برخی از متجاوران‬ ‫اطالعاتی را انجام داد. مثال ممکن است برخی آسیب ها در ظاهری کامال موجه از طریق یک پیام الکترونیکی جلوه‬ ‫نمایند . هرگز یک ضمیمه پیام الکترونیکی و یا برنامه ای را که از منبع ارسال کننده آن مطمئن نشده اید ، فعال و یا‬ ‫اجراء ننمائید . همواره از برنامه ای نظیر ‪ Outlook‬بمنظور دریافت پیام های الکترونیکی استفاده گردد . برنامه فوق در یک‬ ‫٤١‬ ‫ا‬ ‫‪WWW.DATA-TCQ.IR‬‬
 15. ‫ناحیه محدوده شده اجراء و می بایست امکان اجرای تمام اسکریپت ها و محتویات فعال برای ناحیه فوق ، غیر فعال‬ ‫گردد .‬ ‫ایجاد محدودیت در برخی از ضمائم پست الکترونیکی‬ ‫ضرورت توزیع و عرضه تعداد زیادی از انواع فایل های ضمیمه ، بصورت روزمره در یک سازمان وجود ندارد .بمنظور‬ ‫پیشگیری از اجرای کدهای مخرب ، پیشنهاد می گردد این نوع فایل ها ،غیر فعال گردند . سازمان هائی که از ‪Outlook‬‬ ‫استفاده می نمایند، می توانند با استفاده از نسخه ۲۰۰۲ اقدام به بالک نمودن آنها نمایند .‬ ‫) برای سایر نسخه های ‪ Outlook‬می توان از ‪ Patch‬امنیتی مربوطه استفاده کرد .(‬ ‫فایل های زیر را می توان بالک کرد:‬ ‫نوع فایل هائی که می توان آنها را بالک نمود .‬ ‫‪.bas .hta .msp .url .bat .inf .mst .vb .chm .ins .pif .vbe‬‬ ‫‪.cmd .isp .pl .vbs .com .js .reg .ws .cpl .jse .scr .wsc .crt‬‬ ‫‪.lnk .sct .wsf .exe .msi .shs .wsh‬‬ ‫در صورت ضرورت می توان ، به لیست فوق برخی از فایل ها را اضافه و یا حذف کرد. مثال با توجه به وجود عناصر‬ ‫اجرائی در برنامه های آفیس ، میتوان امکان اجرای برنامه ها را در آنان بالک نمود . مهمترین نکته در این راستا به برنامه‬ ‫‪Access‬بر می گردد که برخالف سایر اعضاء خانواده آفیس ، دارای امکانات حفاظتی ذاتی در مقابل ماکروهای آسیب‬ ‫رسان نمی باشد .‬ ‫پایبندی به مفهوم کمترین امتیاز‬ ‫اختصاص حداقل امتیاز به کاربران، محور اساسی درپیاده سازی یک سیتم امنیتی است. رویکرد فوق بر این اصل مهم‬ ‫استوار است که کاربران می بایست صرفا دارای حقوق و امتیازات الزم بمنظور انجام کارهای مربوطه باشند ) بذل و‬ ‫بخشش امتیازات در این زمینه شایسته نمی باشد!( . رخنه در سیستم امنیتی از طریق کدهای مخربی که توسط کاربران‬ ‫٥١‬ ‫ا‬ ‫‪WWW.DATA-TCQ.IR‬‬
 16. ‫اجراء می گردند، تحقق می یابد . در صورتیکه کاربر، دارای حقوق و امتیازات بیشتری باشد ، آسیب پذیری اطالعات در‬ ‫اثر اجرای کدها ی مخرب ، بیشتر خواهد شد . موارد زیر برای اختصاص حقوق کاربران ، پیشنهاد می گردد :‬ ‫تعداد ‪ account‬مربوط به مدیران شبکه، می بایست حداقل باشد .‬ ‫مدیران شبکه ، می بایست بمنظور انجام فعالیت های روزمره نظیر خواندن پیام های پست الکترونیکی ، از یک ‪account‬‬ ‫روزمره در مقابل ورود به شبکه بعنوان ‪، administrator‬استفاده نمایند .‬ ‫مجوزهای الزم برای منابع بدرستی تنظیم و پیکربندی گردد . در این راستا می بایست حساسیت بیشتری نسبت به برخی‬ ‫از برنامه ها که همواره مورد استفاده متجاوزان اطالعاتی است ، وجود داشته باشد . این نوع برنامه ها ، شرایط مناسبی‬ ‫برای متجاوزان اطالعاتی را فراهم می نمایند. جدول زیر برخی از این نوع برنامه ها را نشان می دهد .‬ ‫برنامه های مورد توجه متجاوزان اطالعاتی‬ ‫,‪explorer.exe, regedit.exe, poledit.exe, taskman.exe, at.exe‬‬ ‫,‪cacls.exe,cmd.exe, finger.exe, ftp.exe, nbstat.exe, net.exe‬‬ ‫,‪net۱.exe,netsh.exe, rcp.exe, regedt۳۲.exe, regini.exe‬‬ ‫,‪regsvr۳۲.exe,rexec.exe, rsh.exe, runas.exe, runonce.exe‬‬ ‫,‪svrmgr.exe,sysedit.exe, telnet.exe, tftp.exe, tracert.exe‬‬ ‫‪usrmgr.exe,wscript.exe,xcopy.exe‬‬ ‫رویکرد حداقل امتیاز ، می تواند به برنامه های سرویس دهنده نیز تعمیم یابد . در این راستا می بایست حتی المقدور،‬ ‫سرویس ها و برنامه ها توسط یک ‪ account‬که حداقل امتیاز را دارد ،اجراء گردند .‬ ‫ممیزی برنامه ها‬ ‫اغلب برنامه های سرویس دهنده ، دارای قابلیت های ممیزی گسترده ای می باشند . ممیزی می تواند شامل دنبال‬ ‫نمودن حرکات مشکوک و یا برخورد با آسیب های واقعی باشد . با فعال نمودن ممیزی برای برنامه های سرویس دهنده و‬ ‫‪WWW.DATA-TCQ.IR‬‬ ‫٦١‬ ‫ا‬
 17. ‫کنترل دستیابی به برنامه های کلیدی نظیر برنامه هائی که لیست آنها در جدول قبل ارائه گردید، شرایط مناسبی بمنظور‬ ‫حفاظت از اطالعات فراهم می گردد .‬ ‫چاپگر شبکه‬ ‫امروزه اغلب چاپگرهای شبکه دارای قابلیت های از قبل ساخته شده برای سرویس های ‪ FTP,WEB‬و ‪ Telnet‬بعنوان‬ ‫بخشی از سیستم عامل مربوطه ، می باشند . منابع فوق پس از فعال شدن ، مورد استفاده قرار خواهند گرفت . امکان‬ ‫استفاده از چاپگرهای شبکه بصورت ‪Telnet ، FTP Bound servers‬و یا سرویس های مدیریتی وب ، وجود خواهد‬ ‫داشت . رمز عبور پیش فرض را به یک رمز عبور پیچیده تغییر و با صراحت پورت های چاپگر را در محدوده روتر /‬ ‫فایروال بالک نموده و در صورت عدم نیاز به سرویس های فوق ، آنها را غیر فعال نمائید.‬ ‫پروتکل ‪( Simple Network Management Protocol ) SNMP‬‬ ‫پروتکل ‪ ، SNMP‬در مقیاس گسترده ای توسط مدیران شبکه بمنظور مشاهده و مدیریت تمام کامپیوترهای موجود در‬ ‫شبکه ) سرویس گیرنده ، سرویس دهنده، سوئیچ ، روتر، فایروال ( استفاده می گردد ‪ ، .SNMP‬بمنظور تایید اعتبار‬ ‫کاربران ، از روشی غیر رمز شده استفاده می نماید . متجاوزان اطالعاتی ، می توانند از نفطه ضعف فوق در جهت اهداف‬ ‫سوء خود استفاده نمایند . در چنین حالتی، آنان قادر به اخذ اطالعات متنوعی در رابطه با عناصر موجود در شبکه بوده و‬ ‫حتی امکان غیر فعال نمودن یک سیستم از راه دور و یا تغییر پیکربندی سیستم ها وجود خواهد داشت . در صورتیکه‬ ‫یک متجاوز اطالعاتی قادر به جمع آوری ترافیک ‪ SNMP‬دریک شبکه گردد، از اطالعات مربوط به ساختار شبکه موجود‬ ‫بهمراه سیستم ها و دستگاههای متصل شده به آن ، نیز آگاهی خواهد یافت . سرویس دهندگان ‪ SNMP‬موجود بر روی‬ ‫هر کامپیوتری را که ضرورتی به وجود آنان نمی باشد ، غیر فعال نمائید . در صورتیکه بهر دلیلی استفاده از ‪SNMP‬‬ ‫ضروری باشد ، می بایست امکان دستیابی بصورت فقط خواندنی در نظر گرفته شود . در صورت امکان، صرفا به تعداد‬ ‫اندکی از کامپیوترها امتیاز استفاده از سرویس دهنده ‪ SNMP‬اعطاء گردد .‬ ‫٧١‬ ‫ا‬ ‫‪WWW.DATA-TCQ.IR‬‬
 18. ‫تست امنیت شبکه‬ ‫مدیران شبکه های کامپیوترهای می بایست، بصورت ادواری اقدام به تست امنیتی تمام کامپیوترهای موجود در شبکه‬ ‫)سرویس گیرندگان، سرویس دهندگان، سوئیچ ها ، روترها ، فایروال ها و سیتستم های تشخیص مزاحمین( نمایند. تست‬ ‫امنیت شبکه ، پس از اعمال هر گونه تغییر اساسی در پیکربندی شبکه ، نیز می بایست انجام شود .‬ ‫٨١‬ ‫ا‬ ‫‪WWW.DATA-TCQ.IR‬‬
 19. ‫نرم افزارهای بداندیش :‬ ‫)ویروس ها و بدافزارها(‬ ‫نام‬ ‫‪Virus‬‬ ‫توصیف‬ ‫خود را به یک برنامه متصل کرده و کپی های از خود را به برنامه های دیگر منتقل می‬ ‫کند.‬ ‫‪Worm‬‬ ‫برنامه ای که کپی های خود را به کامپیوتر های دیگر منتقل می کند.‬ ‫‪Logic bomb‬‬ ‫وقتی فعال می شود که پیشامد خاصی روی دهد.‬ ‫‪Trojan horse‬‬ ‫برنامه ای که شامل قابلیت های اضافی غیر منتظره است.‬ ‫)‪Backdoor(trapdoor‬‬ ‫‪Exploits‬‬ ‫‪Downloaders‬‬ ‫دستکاری یک برنامه به طوری که دست یابی غیر مجاز به عملیاتی را امکان پذیر نماید.‬ ‫کد مختص به یک آسیب پذیری منفرد یا مجموعه ای از آسیب پذیری ها.‬ ‫‪downloader‬برنامه ای که اقالم جدیدی را روی ماشین مورد تهاجم نصب می کند. یک‬ ‫معموال با یک برنامه ی الکترونیک ارسال می شود.‬ ‫‪Auto-rooter‬‬ ‫ابزارهای یک نفوذگر بداندیش که از آنها برای ورود به ماشین های جدید از راه دور‬ ‫استفاده میکند.‬ ‫)‪Kit (virus generator‬‬ ‫مجموعه ای از ابزارها برای تولید ویروس های جدید به صورت خودکار.‬ ‫‪Spammer programs‬‬ ‫برای ارسال حجم زیادی از هرزنامه های الکترونیک به کار می رود.‬ ‫‪Flooders‬‬ ‫برای حمله به شبکه های کامپیوتری از طریق ایجاد حجم باالیی از ترافیک به کار می رود‬ ‫تا یک حمله ی انکار سرویس )‪ (dos‬را سازمان دهد.‬ ‫‪Keyloggers‬‬ ‫‪Rootkit‬‬ ‫حرکات صفحه کلید در یک کامپیوتر مورد حمله را می یابد.‬ ‫مجموعه ای از ابزارهای نفوذگری که پس از این که نفوذگر به سیستم راه یافت از آن ها‬ ‫برای دسترسی به ‪ root-level‬استفاده می کند.‬ ‫‪Zombie‬‬ ‫برنامه ای که روی یک سیستم آلوده شده فعال می شود تا حمالت بر روی ماشین های‬ ‫دیگر را سازمان دهد.‬ ‫٩١‬ ‫ا‬ ‫‪WWW.DATA-TCQ.IR‬‬
 20. ‫ویروس کامپیوتري چیست؟‬ ‫ویروس کامپیوتر برنامهاي است که ميتواند نسخههاي اجرایي خود را در برنامههاي دیگر قرار دهد. هر برنامه آلوده‬ ‫ميتواند به نوبه خود نسخههاي دیگري از ویروس را در برنامههاي دیگر قرار دهد. برنامهاي را برنامه ویروس می نامیم که‬ ‫همه ویژگیهاي زیر را داراباشد:‬ ‫۱( تغییر نرم افزارهایي که به برنامه ویروس متعلق نیستند با چسباندن قسمتهایي از این برنامه به برنامههاي دیگر‬ ‫۲( قابلیت انجام تغییر در بعضي از برنامهها.‬ ‫۳( قابلیت تشخیص این نکته که برنامه قبال دچار تغییر شده است یا خیر.‬ ‫ً‬ ‫۴( قابلیت جلوگیري از تغییر بیشتر یك برنامه در صورت تغییراتی در آن بواسطه ی ویروس .‬ ‫۵( نرم افزارهاي تغییر یافته ویژگیهاي ۱ الي ۴ را دارا هستند . اگر برنامهاي فاقد یك یا چند ویژگی از ویژگیهای فوق باشد،‬ ‫نمی توان به طور قاطع آنرا ویروس نامید .‬ ‫آشنایي با انواع مختلف برنامههاي مخرب :‬ ‫ ‪E-mail virus‬‬‫ویروسهایي که از طریق ‪ E-mail‬وارد سیستم ميشوند معموالً به صورت مخفیانه درون یك فایل ضمیمه شده قرار دارند‬ ‫که با گشودن یك صفحه ی ‪ HTML‬یا یك فایل قابل اجراي برنامهاي )یك فایل کد شده قابل اجرا( و یا یك ‪word‬‬ ‫‪ document‬می توانند فعال شوند.‬ ‫٠٢‬ ‫ا‬ ‫‪WWW.DATA-TCQ.IR‬‬
 21. ‫– ‪Marco virus‬‬ ‫این نوع ویروسها معموال به شکل ماکرو در فایلهایي قرار می گیرند که حاوي صفحات متني )‪ (word document‬نظیر‬ ‫ً‬ ‫فایلهاي برنامههاي ‪ ) Ms office‬همچون ‪ microsoft word‬و ‪( Excel‬هستند .‬ ‫توضیح ماکرو: نرم افزارهایي مانند ‪ microsoft word‬و ‪ Excel‬این امکان را برای کاربر بوجود می آورند که در صفحه متن‬ ‫خود ماکرویي ایجاد نماید،این ماکرو حاوي یکسري دستور العملها، عملیات و یا ‪ keystroke‬ها است که تماما توسط خود‬ ‫ً‬ ‫کاربر تعیین میگردند.‬ ‫ماکرو ویروسها معموال طوري تنظیم شدهاند که به راحتي خود را در همه صفحات متني ساخته شده با همان نرم افزار‬ ‫ً‬ ‫)‪ (Excel , ms word‬جاي ميدهند.‬ ‫ اسب تروآ:‬‫این برنامه حداقل به اندازه خود اسب تروآي اصلي قدمت دارد . عملکرد این برنامهها ساده و در عین حال خطرناك است.‬ ‫در حالیکه کاربر متوجه نیست و با تصاویر گرافیکی زیبا و شاید همراه با موسیقی محسور شده ، برنامه عملیات مخرب خود‬ ‫را آغاز می کند.‬ ‫براي مثال به خیال خودتان بازي جدید و مهیجي را از اینترنت ‪ Download‬کردهاید ولي وقتي آنرا اجرا ميکنید متوجه‬ ‫خواهید شد که تمامی فایلهاي روي هارد دیسك پاك شده و یا به طور کلي فرمت گردیده است.‬ ‫ کرمها )‪(worm‬‬‫برنامه کرم برنامهاي است که با کپي کردن خود تولید مثل ميکند. تفاوت اساسي میان کرم و ویروس این است که کرمها‬ ‫براي تولید مثل نیاز به برنامة میزبان ندارند. کرمها بدون استفاده از یك برنامة حامل به تمامي سطوح سیستم کامپیوتري‬ ‫»خزیده« و نفوذ ميکنند.‬ ‫١٢‬ ‫ا‬ ‫‪WWW.DATA-TCQ.IR‬‬
 22. ‫ ویروسهاي بوت سکتور و پارتیشن‬‫‪ Boot sector‬قسمتی از دیسك سخت و فالپي دیسك است که هنگام راه اندازی سیستم از روي آن به وسیله کامپیوتر‬ ‫خوانده ميشود. ‪ Boot Sector‬یا دیسك سیستم ، شامل کدي است که براي بار کردن فایلهاي سیستم ضروري است. این‬ ‫دیسکها داده هایی در خود دارند و همچنین حاوي کدي هستند که براي نمایش پیغام راه اندازی شدن کامپیوتر بوسیلهی‬ ‫آن الزم است .‬ ‫سکتور پارتیشن اولین بخش یك دیسك سخت است که پس از راهاندازي سیستم خوانده ميشود. این سکتور راجع به‬ ‫دیسک اطالعاتي نظیر تعداد سکتورها در هر پارتیشن و نیز موقعیت همه ی پارتیشنها را در خود دارد.‬ ‫سکتور پارتیشن، رکورد اصلي راهاندازي یا ‪ Master Boot Record -MBR‬نیز نامیده ميشود.‬ ‫بسیاري ازکامپیوترها به گونه ای پیکربندي شدهاند که ابتدا از روي درایو: ‪ A‬راهاندازي میشوند. )این قسمت در بخش‬ ‫‪ Setup‬سیستم قابل تغییر و دسترسي است( اگر بوت سکتور یك فالپي دیسك آلوده باشد، و شما سیستم را از روي آن‬ ‫راهاندازي کنید، ویروس نیز اجرا شده و دیسك سخت را آلوده ميکند.‬ ‫اگر دیسکی حاوي فایلهاي سیستمي هم نبوده باشد ولي به یك ویروس بوت سکتوري آلوده باشد وقتی اشتباها دیسکت را‬ ‫ً‬ ‫درون فالپي درایو قرار دهید و کامپیوتر را دوباره راهاندازي کنید پیغام زیر مشاهده ميشود. ولي به هر حال ویروس بوت‬ ‫سکتوري پیش از این اجرا شده و ممکن است کامپیوتر شما را نیز آلوده کرده باشد.‬ ‫‪Non-system disk or disk error‬‬ ‫‪Replace and press any key when ready‬‬ ‫کامپیوترهاي بر پایه ‪ Intel‬در برابر ویروسهاي ‪ Boot Sector‬و ‪ Partition Table‬آسیب پذیر هستند.‬ ‫تا قبل از اینکه سیستم باال بیاید و بتواند اجرا شود صرفنظر از نوع سیستم عامل می تواند هر کامپیوتری را آلوده سازد.‬ ‫٢٢‬ ‫ا‬ ‫‪WWW.DATA-TCQ.IR‬‬
 23. ‫ ‪) HOAX‬گول زنكها(‬‫این نوع ویروسها در قالب پیغامهاي فریب آمیزي ، کاربران اینترنت را گول زده و به کام خود ميکشد. این نوع ویروسها‬ ‫معموال به همراه یك نامه ضمیمه شده از طریق پست الکترونیك وارد سیستم ميشوند. متن نامه مسلما متن مشخصي‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫نیست و تا حدودي به روحیات شخصي نویسنده ویروس بستگی دارد، پیغامها می توانند مضمونی تحدید آمیز یا محبت‬ ‫آمیز داشته باشند و یا در قالب هشداری ، مبنی بر شیوع یک ویروس جدید ئر اینترنت ، یا درخواستی در قبال یک مبلغ‬ ‫قابل توجه و یا هر موضوع وسوسه انگیز دیگر باشد . الزم به ذکر است که همه این نامهها اصل نميباشند یعني ممکن است‬ ‫بسیاری از آنها پیغام شخص سازنده ویروس نباشند بلکه شاید پیغام ویرایش شده یا تغییر یافته از یك کاربر معمولي و یا‬ ‫شخص دیگري باشد که قبال این نامهها را دریافت کرده و بدینوسیله ویروس را با پیغامي کامال جدید مجددًا ارسال ميکند.‬ ‫ً‬ ‫نحوه تغییر پیغام و ارسال مجدد آن بسیار ساده بوده ، همین امر باعث گسترش سریع ‪Hoax‬ها شده، با یك دستور‬ ‫‪ Forward‬ميتوان ویروس و متن تغییر داده شده را براي شخص دیگري ارسال کرد. اما خود ویروس چه شکلي دارد؟‬ ‫ویروسي که در پشت این پیغامهاي فریب آمیز مخفي شده ميتواند به صورت یك بمب منطقي ، یك اسب تروا و یا یکي از‬ ‫فایلهاي سیستمي ویندوز باشد. شیوهاي که ویروس ‪ Magistre-A‬از آن استفاده کرده و خود را منتشر ميکند.‬ ‫ ‪ SULFNBK‬یك ویروس، یك شوخي و یا هردو ؟!‬‫سایت خبري سافس چندي پیش خبري مبني بر شناخته شدن یك ویروس جدید منتشر کرد، ویروسي با مشخصه‬ ‫‪(SULFNBK (SULFNBK.EXE‬که ممکن است نام آن اغلب برای شما آشنا باشد .‬ ‫‪ SULFNBK.EXE‬نام فایلي در سیستم عامل ویندوز ۸۹می باشد که وظیفه بازیابي اسامي طوالني فایلها را به عهده دارد‬ ‫و در سیستم عامل ویندوز ۸۹ فایلی سودمند می باشد .‬ ‫اینجاست که می توان به مفهوم واقی ‪ HOAX‬ها پی برد ، فایل ‪ SULFNBK.EXE‬که معموال از طریق پست الکترونیکی‬ ‫به همراه یک نامه ی فریب آمیز و شاید تهدید آمیز به زبان پروتکلی وارد سیستمها می شود دقیقا در جایی ساکن می‬ ‫شود که فایل سالم ‪SULFNBK.EXE‬در آنجاست به بیان بهتر اینکه جایگزین آن فایل سالم می شود. فایل‬ ‫‪ SULFNBK.EXE‬آلوده در شاخه ‪ Command‬ویندوز ۸۹ ساکن شده و چون به همان شکل و سایز ميباشد به همین‬ ‫منظور کاربر متوجه حضور یك ویروس جدید در سیستم خود نخواهد شد ، اینجاست که فریب خورده، ویروس خطرناك‬ ‫٣٢‬ ‫ا‬ ‫‪WWW.DATA-TCQ.IR‬‬
 24. ‫‪ Magistre-A‬که در هسته این فایل وجود دارد در اول ماه ژوین فعال شده و سازنده خود را به مقصودش ميرساند.‬ ‫نسخهاي دیگر از این ویروس را ميتوان یافت که در ۵۲ ماه مي فعال می شود. تفاوتي که این ویروس نسخه قبلي خود‬ ‫دارد آنست که روي فایل ‪ SULFNBK.EXE‬آلوده در درایو ‪ C‬ساکن ميشود. الزم به ذکر است این ویروس در سیستم‬ ‫عامل ویندوز ۸۹فعال شده و حوزه فعالیتش در درایو ‪ C‬ميباشد.‬ ‫تشخیص اینکه فایل ‪ SULFNBK.EXE‬واقعا آلوده است یا خیر دشوار می باشد . البته شاید بعد از ماه ژوئن ۲۰۰۲ از‬ ‫ً‬ ‫طریق ویروس یابهای جدید مانند ‪ Norton Mcafee‬بتوان آنها را تشخیص داد ، اما در صورت در سترس نبودن ویروس‬ ‫یابهای مذکور ، حداقل می توان ‪ SULFNBK.EXE‬را چه آلوده و چه غیر آلوده پاک کرد ، البته از آنجایي که فایل‬ ‫‪ SULFNBK.EXE‬یك فایل سیستمي ویندوز به شمار ميرود ممکن است پاك کردن آن به سیستم عامل لطمه وارد کند،‬ ‫از اینرو بد نیست قبل از پاك کردن، نسخهاي از آن را بر روي یك فالپي کپي کرده و نگه داریم. حقیقت آنست که کمتر‬ ‫کسي ریسک می کند و این قبیل فایلها را اجرا می کند .‬ ‫پیغامي که ضمیمه این فایل ارسال ميشود نیز در چندین نسخه وجود دارد. همانطور که قبال ذکر شد نسخه ی اصل پیغام‬ ‫به زبان پرتغالي است اما ترجمه ی انگلیسي و اسپانیولي آن میز یافت شده است .‬ ‫به هرحال هر ویروس چه از نوع ‪ HOAX‬باشد و چه از انواع دیگر، مدتی چه طوالنی و چه کوتاه روي بورس است و معموال‬ ‫ً‬ ‫لطمههاي جبران ناپذیر خود را در همان بدو تولد به جاي گذاشته و بعد از مدتي مهار ميشود . نکته ی قابل توجه اینست‬ ‫که با داشتن خداقل آشنایی از این ویروسها در همان شروع کار به راحتی ميتوان با نسخههاي جدیدتر آن ویروس و یا‬ ‫ویروسهاي مشابه مبارزه کرد.‬ ‫تروجان چیست ؟ چگونه کار می کند ؟‬ ‫یك تروجان یك برنامه کامپیوتری می باشد که جاسوس کامپیوتری نیز نامیده میشود . یك تروجان وقتی در کامپیوتری اجرا‬ ‫می شود در آن کامپیوتر ماندگار می شود مانند ویروسها که در کامپیوتر می مانند . با نصب فایروال و آنتی ویروسها‬ ‫می توانیم جلوی ورود بعضی از آنها را به سیستم خود بگیریم . البته همه تروجانها را آنتی ویروسها نمیتوانند تشخیص‬ ‫دهند .‬ ‫٤٢‬ ‫ا‬ ‫‪WWW.DATA-TCQ.IR‬‬
 25. ‫تروجانها اطالعاتی از کامپیوتر را کامپیوتری که فایل سرور در آن اجرا شده به شخصی که هکرها آن تروجان را‬ ‫به کامپوتر قربانی فرستاده , می فرستد . این اطالعات میتواند پسوردهای کامپیوتر مانند پسورد ‪ Admin‬و یا پسوردهای‬ ‫اینترنتی مانند‬ ‫‪ Yahoo Password‬و ‪ Internet Connection Password‬و یا آدرس ‪ IP‬باشد.‬ ‫این اطالعات می توانند در قالب یك ایمیل ‪ E-Mail‬به شخص هکر فرستاده شوند .‬ ‫بعضی از تروجان ها توانایی سرویس دهی برای هکرها را نیز دارند ; یعنی اگر تروجانی در کامپیوتری اجرا شود فرستنده‬ ‫آن تروجان میتواند کامپیوتر قربانی را با استفاده از کامپیوتر خود و از راه دور کنترل کند و عملیاتی بر روی کامپیوتر‬ ‫مانند : حذف فایل , مشاهده درایوها , فرمت کردن درایوها و ... انجام دهد . البته باید سرور فایل اجرا شده در‬ ‫کامپیوتر قربانی این سرویس دهی ها را دارا باشد .‬ ‫ ‪ CELLSAVER‬یك اسب تروا‬‫‪ a.k.a CellSaver- Celcom Screen Saver‬نیر ویروسي از نوع ‪ HOAX‬ميباشد و علیرغم مدت زیادی که از اولین انتشار‬ ‫آن می گذرد کاربران زیادی را دچار مشکل ساخته است . این ویروس برای کاربران اینترنت ارسال شده است . نسخه‬ ‫نخست آن در سال ۸۹۹۱ و نسخه جدیدتر آن کمي بعد در آوریل ۹۹۹۱ به همراه یك پیغام دروغین منتشر شد.‬ ‫هرگاه نامهاي با عنوان ‪ CELLSAVER.EXE‬به همراه فایلي با همین نام دریافت کردید سریعا آنرا پاك کرده و از‬ ‫‪ Forward‬کردن براي شخصی دیگر بپرهیزبد ،اینکار هیچ گونه لذتي نداشته ، فقط به انتشار و بقای بیشتر آن کمك می‬ ‫کند .‬ ‫این فایل یك اسب تروا کامل ميباشد ، یك فایل ‪ Screen Saver‬زیبا براي ویندوز که به محض اجرا شدن هر کسي را‬ ‫مجذوب و مسحور ميگرداند.‬ ‫احتیاط کنید! ‪ CELLSAVER.EXE‬به محض اجرا شدن ، یك گوشي تلفن بيسیم ‪ Nokia‬را بصورت یک ‪Screen Saver‬‬ ‫بر روی صفحه نمایش نشان مي دهد . در صفحه نمایش این گوشي، می توان زمان و پیغامهارا دید. بعد از یکبار اجرا شدن،‬ ‫ویروس فعال شده و شما خیلي زود متوجه خواهید شد که سیستم بسیار کند عمل کرده ، قادر به بوت شدن نخواهد بود و‬ ‫اطالعات رود هارد دیسك نیز پاکسازي ميشوند .در نتیجه مجبور به نصب مجددکلیه برنامهها خواهید بود.‬ ‫٥٢‬ ‫ا‬ ‫‪WWW.DATA-TCQ.IR‬‬
 26. ‫در آخر باز هم یادآور ميشویم که هرگز نامه های دریافتي که کمي ناشناخته و مشکوك به نظر ميرسند را باز نکنید.‬ ‫ ویروسهاي چند جزئي ‪Multipartite virus‬‬‫بعضي از ویروسها، ترکیبي از تکنیکها را براي انتشار استفاده کرده ، فایلهاي اجرائي، بوت سکتور و پارتیشن را آلوده می‬ ‫سازند. اینگونه ویروسها معموال تحت ۸۹ ‪windows‬یا ‪ Win.Nt‬انتشار نميیابند.‬ ‫ً‬ ‫چگونه ویروسها گسترش ميیابند؟‬ ‫زماني که یك کد برنامة آلوده به ویروس را اجرا ميکنید، کد ویروس هم پس از اجرا به همراه کد برنامه اصلي ، در وهله‬ ‫اول تالش ميکند برنامههاي دیگر را آلوده کند. این برنامه ممکن است روي همان کامپیوتر میزان یا برنامهاي بر روي‬ ‫کامپیوتر دیگر واقع در یك شبکه باشد. حال برنامه تازه آلوده شده نیز پس از اجرا دقیقا عملیات مشابه قبل را به اجرا‬ ‫ً‬ ‫درمياورد. هنگامیکه بصورت اشتراکی یک کپی از فایل آلوده را در دسترس کاربران دیگر کامپیوترها قرار می دهید ، با‬ ‫اجراي فایل کامپیوترهاي دیگر نیز آلوده خواهند شد. همچنین طبیعي است با اجراي هرچه بیشتر فایلهاي آلوده فایلهاي‬ ‫بیشتري آلوده خواهند شد.‬ ‫اگر کامپیوتري آلوده به یك ویروس بوت سکتور باشد، ویروس تالش ميکند در فضاهاي سیستمي فالپي دیسکها و هارد‬ ‫دیسك از خود کپی هایی بجا بگذارد . سپس فالپي آلوده ميتواند کامپیوترهایي را که از رويآن بوت ميشوند و نیز یك‬ ‫نسخه از ویروسي که قبال روي فضاي بوت یك هارد دیسك نوشته شده نیز ميتواند فالپيهاي جدید دیگري را نیز آلوده‬ ‫ً‬ ‫نماید.‬ ‫به ویروسهایي که هم قادر به آلوده کردن فایلها و هم آلوده نمودن فضاهاي بوت ميباشند اصطالحا ویروسهاي چند جزئي‬ ‫ً‬ ‫)‪ (multipartite‬می گویند.‬ ‫فایلهایي که به توزیع ویروسها کمك ميکنند حاوي یك نوع عامل بالقوه ميباشند که می توانند هر نوع کد اجرائي را آلوده‬ ‫کنند. براي مثال بعضي ویروسها کدهاي را آلوده ميکنند که در بوت سکتور فالپي دیسکها و فضای سیستمي هارد‬ ‫دیسکها وجود دارند.‬ ‫٦٢‬ ‫ا‬ ‫‪WWW.DATA-TCQ.IR‬‬
 27. ‫نوع دیگر این ویروس ها که به ویروسهاي ماکرو شناخته می شوند ، ميتوانند عملیات پردازش کلمهاي ) ‪word‬‬ ‫‪ (processing‬یا صفحههاي حاوي متن را که از این ماکروها استفاده ميکنند ، آلوده می کنند. این امر براي صفحههایي با‬ ‫فرمت ‪ HTMl‬نیز صادق است.‬ ‫از آنجائیکه یك کد ویروس باید حتما قابل اجرا شدن باشد تا اثري از خود به جاي بگذارد از اینرو فایلهایي که کامپیوتر به‬ ‫ً‬ ‫عنوان دادههاي خالص و تمیز با آنها سرو کار دارد امن هستند.‬ ‫فایلهاي گرافیکي و صدا مانند فایلهایي با پسوند . ‪…،wav ،mp۳ ،jpg ،gif‬هستند .‬ ‫براي مثال زماني که یك فایل با فرمت ‪ picture‬را تماشا ميکنید کامپیوتر شما آلوده نخواهد شد.‬ ‫یك کد ویروس مجبور است که در قالب یك فرم خاص مانند یك فایل برنامهاي .‪ exe‬یا یك فایل متني ‪ doc‬که کامپیوتر واقعا‬ ‫ً‬ ‫آن را اجرا ميکند ، قرار گیرد .‬ ‫عملیات مخفیانه ویروس در کامپیوتر‬ ‫همانطور که ميدانید ویروسها برنامههاي نرم افزاري هستند .آنها ميتوانند مشابه برنامههایي باشند که به صورت عمومي‬ ‫در یك کامپیوتر اجرا می گردند .‬ ‫اثر واقعي یك ویروس بستگي به نویسنده آن دارد. بعضي از ویروسها با هدف خاص ضربه زدن به فایلها طراحي می شوند و‬ ‫یا اینکه در عملیات مختلف کامپیوتر دخالت کرده و ایجاد مشکل ميکنند.‬ ‫ویروسها براحتي بدون آنکه متوجه شوید خود را تکثیر کرده ، گسترش ميیابند ، در حین گسترش یافتن به فایلها صدمه‬ ‫رسانده و یا ممکن است باعث مشکالت دیگری شوند.‬ ‫نکته: ویروسها قادر نیستند به سخت افزار کامپیوتر صدمه ای وارد کنند . مثال نمی توانند باعث ذوب شدن ‪، CPU‬‬ ‫ً‬ ‫سوختن هارد دیسک و یا انفجار مانیتور و غیره شوند .‬ ‫٧٢‬ ‫ا‬ ‫‪WWW.DATA-TCQ.IR‬‬
 28. ‫ویروسها و ‪E-mail‬‬ ‫شما صرفا با خواندن یك متن سادة ‪ e-mail‬یا استفاده از ‪ ، netpost‬ویروسي دریافت نخواهید کرد. بلکه باید مراقب‬ ‫پیغامهاي رمز دار حاوي کدهاي اجرائي و یا پیغامهایی بود که حاوي فایل اجرائي ضمیمه شده )یك فایل برنامهاي کد شده‬ ‫و یا یك ‪ word document‬که حاوي ماکروهایي باشد( می باشند. از این رو براي به کار افتادن یك ویروس یا یك برنامه اسب‬ ‫تروا ، کامپیوتر مجبور به اجرای کدهایی است ميتوانند یك برنامه ضمیمه شده به ‪ ، e-mail‬یك ‪ word document‬دانلود‬ ‫شده از اینترنت و یا حتي مواردی از روي یك فالپي دیسك باشند.‬ ‫نکاتي جهت جلوگیري از آلوده شدن سیستم‬ ‫اول از هرچیزي به خاطر داشته باشید اگر برنامه ای درست کار نکند یا کال کامپیوتر در بعضی از عملیات سریع نباشد بدان‬ ‫معنا نیست که به ویروس آلوده شده است .‬ ‫اگر از یك نرم افزار آنتي ویروس شناخته شده و جدید استفاده نميکنید در قدم اول ابتدا این نرم افزار را به همراه کلیه‬ ‫امکاناتش بر روي سیستم نصب کرده و سعي کنید آنرا به روز نگه دارید.‬ ‫اگر فکر ميکنید سیستمتان آلوده است سعي کنید قبل از انجام هر کاري از برنامه آنتي ویروس خود استفاده کنید.) البته‬ ‫اگر قبل از استفاده از آن، آنرا بروز کرده باشید بهتر است(. سعي کنید بیشتر نرم افزارهاي آنتي ویروس را محك زده و‬ ‫مطمئن ترین آنها را برگزینید.‬ ‫البته بعضي وقتها اگر از نرم افزارهاي آنتي ویروس قدیمي هم استفاده کنید، بد نیست. زیرا تجربه ثابت کرده که ویروس‬ ‫یابهای قدیمی بهتر می توانند ویروسهایی را که برای مدتی فعال بوده و به مرور زمان بدست فراموشی سپرده شده اند را‬ ‫شناسایی و پاکسازی کنند .‬ ‫ولي اگر جزء افرادي هستید که به صورت مداوم با اینترنت سروکار دارید حتما به یك آنتي ویروس جدید و به روز شده نیاز‬ ‫ً‬ ‫خواهید داشت .‬ ‫٨٢‬ ‫ا‬ ‫‪WWW.DATA-TCQ.IR‬‬
 29. ‫براي درك بهتر و داشتن آمادگي در هر لحظه براي مقابله با نفوذ ویروسها به نکات ساده ی زیر توجه کنید :‬ ‫۱- همانطور که در باال ذکر شد از یك کمپاني مشهور و شناخته شده بر روي سیستم تان یک نرم افزار آنتی ویروس نصب‬ ‫کرده و سعي کنید همیشه آنرا به روز نگه دارید.‬ ‫۲- همیشه احتمال ورود ویروسهاي جدید به سیستم وجود دارد . پس یك برنامه آنتي ویروس که چند ماه به روز نشده‬ ‫نميتواند در مقابل جریان ویروسها مقابله کند.‬ ‫۳-توصیه می شود براي آنکه سیستم امنیتي کامپیوتر از نظم و سازماندهي برخوردار باشد برنامه ‪) a.v‬آنتي ویروس( خود را‬ ‫سازماندهي نمائید ، مثال قسمت ‪ configuration‬نرم افزار ‪ .a.v‬خود را طوري تنظیم کنید که به صورت اتوماتیك هر دفعه‬ ‫ً‬ ‫که سیستم بوت ميشود آن را چك نماید، این امر باعث ميشود سیستم شما در هر لحظه در مقابل ورود ویروس و یا‬ ‫هنگام اجراي یك فایل اجرائي ایمن شود.‬ ‫۴- برنامههاي آنتي ویروس در یافتن برنامههاي اسب تروآ خیلي خوب عمل نميکنند از این رو در باز کردن فایلهاي‬ ‫باینري و فایلهاي برنامههاي ‪ excel‬و ‪ Word‬که از منابع ناشناخته و احیانا مشکوك ميباشند محتاط عمل کنید.‬ ‫ً‬ ‫۵-اگر براي ایمیل و یا اخبار اینترنتي بر روي سیستم خود نرم افزار کمکي خاصي دارید که قادر است به صورت اتوماتیك‬ ‫صفحات ‪ Java script‬و ‪ word macro‬ها و یا هر گونه کد اجرائي موجود و یا ضمیمه شده به یك پیغام را اجرا نماید توصیه‬ ‫ميشود این گزینه را غیر فعال )‪ (disable‬نمائید.‬ ‫۶-از باز کردن فایلهایی که از طریق چت برایتان فرستاده می شوند ، پرهیز کنید.‬ ‫۷- اگر احیانا بر روي هارد دیسك خوداطالعات مهمي دارید حتما از همه آنها نسخه پشتیبان تهیه کنید تا اگر اطالعات‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫شما آلوده شده اند یا از بین رفتند بتوانید جایگزین کنید.‬ ‫نکاتي براي جلوگیري از ورود کرمها به سیستم :‬ ‫از آنجائیکه این نوع برنامهها )‪ (worms‬امروزه گسترش بیشتري یافته و باید بیشتر از سایر برنامههاي مخرب از آنها دوري‬ ‫کنیم، از این رو به این نوع برنامه هاي مخرب بیشتر ميپردازیم.‬ ‫٩٢‬ ‫ا‬ ‫‪WWW.DATA-TCQ.IR‬‬
 30. ‫کرمها برنامههاي کوچکي هستند که با رفتاري بسیار موذیانه به درون سیستم رسوخ کرده، بدون واسطه خود را تکثیر‬ ‫کرده و خیلي زود سراسر سیستم را فرا ميگیرند. در زیر نکاتي براي جلوگیري از ورود کرمها آورده شده است.‬ ‫۱( بیشتر کرمهایي که از طریق ‪ E-mail‬گسترش پیدا ميکنند از طریق نرم افزارهاي ‪ microsoft outlook‬و یا ‪out look‬‬ ‫‪ express‬وارد سیستم ميشوند. اگر شما از این نرم افزار استفاده ميکنید پیشنهاد می شود همیشه آخرین نسخه ‪security‬‬ ‫‪ patch‬این نرم افزار را از سایت ‪ microsoft‬دریافت و به روز کنید.‬ ‫همچنین بهتر است عالوه بر به روز کردن این قسمت از نرم افزار ‪ outlook‬سعي کنید سایر نرم افزارها و حتي سیستم‬ ‫عامل خود را نیز در صورت امکان همیشه به روز نگه دارید، و یا حداقل بعضي از تکههاي آنها را که به صورت بروز درآمده‬ ‫قابل دسترسي است.‬ ‫اگر از روي اینترنت بروز ميکنید و یا از ‪ cd‬ها و بستههاي نرم افزاري آماده در بازار ،از اصل بودن آنها اطمینان حاصل‬ ‫کنید.‬ ‫۲( تا جاي ممکن در مورد ‪ e-mail attachment‬ها محتاط باشید. چه در دریافت ‪ e-mail‬و چه در ارسال آنها.‬ ‫۳( همیشه ویندوز خود را در حالت ‪ show file extensions‬قرار دهید.‬ ‫این گزینه در منوي ‪ Tools/folder option/view‬با عنوان ”‪ “Hide file extensions for known file Types‬قرار داردکه‬ ‫به صورت پیش فرض این گزینه تیك خورده است، تیك آنرا بردارید.‬ ‫۴( فایلهاي ‪ attach‬شده با پسوندهاي ‪ SHS‬و ‪ VBS‬و یا ‪ PIF‬را هرگز باز نکنید. این نوع فایلها در اکثر موارد نرمال نیستند‬ ‫و ممکن است حامل یك ویروس و یا کرم باشند.‬ ‫۵( هرگز ضمائم دو پسوندي را باز نکنید.‬ ‫‪ email attachment‬هایي با پسوندهایی مانند ‪ Neme.BMP.EXE‬و یا ‪ Name.TxT.VBS‬و …‬ ‫۶( پوشههاي موجود بر روي سیستم خود رابجز در مواقع ضروري با دیگر کاربران به اشتراك نگذارید . اگر مجبور به این کار‬ ‫هستید، اطمینان حاصل کنید که کل درایو و یا شاخه ویندوز خود را به اشتراك نگذاشته اید.‬ ‫۷( زماني که از کامپیوتر استفاده نميکنید کابل شبکه و یا مودم را جدا کرده و یا آنها را خاموش کنید.‬ ‫٠٣‬ ‫ا‬ ‫‪WWW.DATA-TCQ.IR‬‬
 31. ‫۸( اگر از دوستي که به نظر می رسد ناشناس است ایمیلی دریافت کردید قبل از باز کردن ضمائم آن حتما متن را چند بار‬ ‫ً‬ ‫خوانده و زماني که مطمئن شدید از طرف یك دوست است ، آنگاه سراغ ضمائم آن بروید.‬ ‫۹(توصیه می شود فایلهاي ضمیمه شده به ایمیلهاي تبلیغاتي و یا احیانا ‪ weblink‬هاي موجود در آنها را حتي االمکان‬ ‫ً‬ ‫باز نکنید.‬ ‫۰۱( از فایلهاي ضمیمه شدهاي که به هر نحوي از طریق تصاویر و یا عناوین خاص، به تبلیغ مسائل جنسي و مانند آن می‬ ‫پردازند ، دوري کنید. عناویني مانند ‪ porno.exe‬و یا ‪ pamela-Nude.VBS‬که باعث گول خوردن کاربران ميشود.‬ ‫۱۱( به آیکون فایلهاي ضمیمه شده نیز به هیچ عنوان اعتماد نکنید. چرا که ممکن است کرمهایي در قالب فایل عکس و یا‬ ‫یک فایل متني فرستاده شود ولي در حقیقت این فایل یك فایل اجرائي بوده و باعث فریب خوردن کاربر ميشود.‬ ‫۲۱(در ‪ massenger‬هایي مانند ‪ ICQ ،IRC‬و یا ‪ AOL‬به هیچ عنوان فایلهاي ارسالي از جانب کاربران ناشناس ‪on-line‬‬ ‫در‪ chat system‬ها را قبول )‪ (accept‬نکنید.‬ ‫۳۱( از ‪ Download‬کردن فایل از گروههاي خبري همگاني نیز پرهیز کنید.)‪ (usenet news‬زیرا اغلب گروههاي خبري خود‬ ‫یکي از علل پخش ویروس می باشند .‬ ‫‪ CODERED‬یك نوع کرم اینترنتي‬ ‫مرکز تطبیق و هماهنگي ‪ Cert‬در پتیسبورگ که مرکزي براي بررسي اطالعات سري کامپیوتري است، اذعان ميدارد که‬ ‫ویروس ‪ CODERED‬احتماال به درون بیش از ۰۰۰۰۸۲ دستگاه متصل به اینترنت که از سیستم عاملهاي ۰.۴‪ NT‬و‬ ‫ً‬ ‫ویندوز ۰۰۰۲ استفاده ميکنند نفوذ کرده است. حال آنکه این سیستم عاملها ، داراي مزیت محافظتی به وسیلة نرم‬ ‫افزارهاي خطایاب ۵‪ IIS‬و ۴‪ IIS‬می باشند .‬ ‫هنگامي که هر دو گونه این ویروس )نسخههاي ۹۲.‪ A‬و ‪ ( codered II‬تالش ميکنند تا روي سرورهایي که به وسیله‬ ‫سرویسهاي شاخص نرم افزارهاییکه ‪ IIS‬از لحاظ ضعفهاي عبوري یا مقاومت در برابر ویروسهاي جدید اصالح نشدهاند ،‬ ‫١٣‬ ‫ا‬ ‫‪WWW.DATA-TCQ.IR‬‬
 32. ‫نفوذ و منتشر شوند، یکي از دو نسخه قدیمي این ویروس طوري تنظیم شده است که صفحات اولیه اتصال اینترنتي معروف‬ ‫به ‪ Homepage‬و یا ‪ start page‬مربوط به وب سرور آلوده شده را از حالت طبیعي خارج سازد.‬ ‫این ویروس طوري تنظیم شده است که تا بیستمین روز ماه منتشر ميشود ،آنگاه با حالتي که ‪ cert‬آن را مرحله ویرانگر‬ ‫نامیده است، چنان عمل ميکند که خود سرویس محافظ شخصي را بر علیه آدرس اینترنتي داده شده وادار به خرابکاري‬ ‫ميکند. جالب است بدانید اولین آدرس اینترنتي داده شده به ویروس وب سرور کاخ سفید بوده است.‬ ‫به نظر می رسد که این ویروس در آخرین ساعت بیست و هفتیمن روز ماه، بمباران و انتشارهاي خود را متوقف کرده ،‬ ‫وارد مرحله خواب موقتي شده و خود را غیر فعال ميکند. حال آیا ویروس قدرت این را دارد که در اولین روز ماه بعد ،‬ ‫خود را براي فعالیتي دوباره بیدار کند.‬ ‫یك مرکز تحقیقات تخصصي که در اوهایو ایاالت کلمبیا شرکتي مشاورهاي و فني است، به بررسي و تست ویروس‬ ‫‪ Codered‬پرداخته و به این نتیجه رسیده است که این مزاحم خواب آلود ميتواند دوباره خود را فعال کرده و فرآیند‬ ‫جستجوی میزبانان جدید را از سر بگیرد.‬ ‫بررسیها و نتایج به دست آمده نشان مي دهند که ‪ codered‬براي شروع فعالیت مجدد، فایل مخصوصي را جستجو کرده و‬ ‫تا زمان پیدا کردن آن فایل و ساختن درایو مجازي خاصي به نام تروآ )‪ (Trojan‬در حالت خواب باقي ميماند.‬ ‫کارشناسان فني بر این عقیدهاند که این ویروس مجبور نیست خود را بیدار و فعال کند تا برای سیستمها تحدیدی جدي‬ ‫به حساب آید. در حال حاضر سیستمهاي آلوده ی بسیاری وجود دارند که ناخودآگاه براي انتشار و سرایت ویروس به‬ ‫سیستمهاي دیگر تالش ميکنند. یکي از کارشناسان ‪ SARC‬یکي از مراکز تحقیقاتي ميگوید : از آنجا که کامپیوترهاي‬ ‫زیادي هستند که ساعتها درست تنظیم نشده ، شاهد انتشار مجدد این ویروس خواهیم بود. تنها یکي از سیستمهاي آلوده،‬ ‫براي انتشار موج جدیدي از اختالالت کافي خواهد بود.‬ ‫محاسبات مرکز تطبیق و هماهنگي ‪ CERT‬نشان ميدهد که ویروس ۰۰۰۰۵۲ ‪ ، Codered‬سرور ویندوزهایي که در خالل‬ ‫۹ ساعت اول فعالیت زود هنگام خود، سرور ویندوزهایی که آسیب پذیر بوده اند را آلوده ساخته است. بولتن خبري ‪CERT‬‬ ‫تخمین ميزند که با شروع فعالیت ویروس از یك میزبان آلوده، زمان الزم براي آلوده شدن تمام سیستمهایي که علیرغم‬ ‫استفاده از نرم افزارهاي ‪) IIS‬البته نسخههاي قدیمي آن( همچنان آسیب پذیر ماندهاند، کمتر از ۸۱ ساعت است! این‬ ‫رخدادها، این سوال را تداعی می کنند که چه تعداد از کامپیوترهاي آلوده شده قبلي، تاکنون اصالح و پاکسازي شدهاند؟‬ ‫٢٣‬ ‫ا‬ ‫‪WWW.DATA-TCQ.IR‬‬
 33. ‫اگرچه سرور کاخ سفید، هدف اصلي حمالت خرابکارانه ‪ Codered‬بوده است، با این حال این کرم کینه جو هنوز مشکالت‬ ‫بسیاری را براي میزبانان به وجود ميآورد.‬ ‫ویروس ها چگونه کار می کنند ؟‬ ‫ویروس های رایانه ای بسیار اسرار آمیز هستند و توجه بسیاری از برنامه ویسان مشاوران امنیتی شبکه های اینترنتی و‬ ‫حتی افراد عادی که از رایانه برای کارهای معمولی خود استفاده میکنند را به خود جلب کرده اند و ساالنه هزینه هنگفتی‬ ‫برای جلوگیری ازانتشار و باال بردن امنیت شبکه ها و رایانه ها د رمقابل ویروس ها صرف می شود. اگر بخواهیم از دید‬ ‫دیگری به ویروس ها نگاه کنیم نقاط آسیب پذیری و میزان آسیب پذیر بودن سیستم رایانه ای خود و یا اکنیت شبکه ای‬ ‫که ما د رحال کار با آن هستیم به ما نشان می دهند که البته ممکن است این کار کمی برایمان گران تمام شود!‬ ‫یک ویروس که از طراحی و زیر ساخت پیچیده و سازمان یافته ای بهره مند باشد می تواند تاثیرات شگفت انگیز و در‬ ‫بعضی موارد مخرب بر روی شبکه اینترنت بگذارد. اثراتی که این ویروس ها بر اینترنت میگذارند و تعداد رایانه ها یی که‬ ‫آلوده می کنند خود گواه ارتباطات پیچیده و عظیم انسان ها و رایانه ها و شبکه های اطالع زسانی در اینترنت می باشد.‬ ‫برای مثال ویروس جدید مایدم‪ ((Mydoom worm‬تخمین زده شده که در یک روز حدود ۵۵۲ هزار رایانه را آلوده کرده‬ ‫باشد. ویروس ملیسا) ‪ ( Melissa virus‬در سال ۹۹ و من شما را دوست دارم ‪ I LOVE YOU‬در سال ۰۰۰۲ که ویروس‬ ‫های قدرتمندی که مایکروسافت و بسیاری از شرکت های ارائه دهنده سرویس ایمیل را مجبور کرد تا زمان پاک سازی و‬ ‫٣٣‬ ‫ا‬ ‫‪WWW.DATA-TCQ.IR‬‬
 34. ‫رفع مشکالت بوجود آمده توسط ویروس سرورهای خود را خاموش کنند . شاید وقتی کمی تحقیق کنید و عملکرد این‬ ‫ویروس ها را مورد مطالعه قرار دهید بسیار شگفت زده خواهید شد وقتی بفهمید که این ویروس ها بطرز بسیار ساده ای‬ ‫این کار ها را انجام می دهند. اگر در زمینه برنامه نویسی اطالعات مختصر و یا حتی زبان برنامه نویسی بلد باشید با دیدن‬ ‫کد های برنامه این ویروس ها به ساده بودن و طرز کار ساده آن ها پی خواهید برد و از آن شگفت زده می شوید.‬ ‫ کرمهای اینترنتی مفید‬‫خبرگزاری ‪ BBC‬در می ۱۰۰۲ خبر از ظهور و گسترش کرمی به نام کرم پنیر )‪ (Cheese worm‬داد. محتوای خبر نشان‬ ‫از فعالیت این کرم علیه هکرها میداد، نه به نفع آنان!‬ ‫»یک ویروس مفید در حال گشت در اینترنت است و شکاف امنیتی کامپیوترها را بررسی و در صورت یافتن، آنها را‬ ‫میبندد. هدف این کرم، کامپیوترهای با سیستم عامل لینوکس است که توسط یک برنامه مشابه اما زیانرسان قبال مورد‬ ‫حمله قرار گرفتهاند.«‬ ‫اما این کرم توسط شرکتهای تولید آنتیویروس تحویل گرفته نشد! چراکه آنان معتقد بودند هر نرمافزاری که تغییراتی را‬ ‫بدون اجازه در یک کامپیوتر ایجاد کند، بالقوه خطرناک است.‬ ‫در مارس همین سال یک برنامه زیانرسان با عنوان ‪) Lion worm‬کرم شیر( سرویسدهندگان تحت لینوکس بسیاری را‬ ‫آلوده و درهای پشتی روی آنها نصب کرده بود تا ایجادکنندگان آن بتوانند از سرورها بهرهبرداری کنند. کرم همچنین‬ ‫٤٣‬ ‫ا‬ ‫‪WWW.DATA-TCQ.IR‬‬
 35. ‫کلمات عبور را میدزدید و به هکرهایی که از این ابزار برای ورود غیرمجاز استفاده میکردند، میفرستاد. این درهای پشتی‬ ‫میتوانستند برای حمالت ‪ DoS‬نیز استفاده شوند.‬ ‫کرم پنیر تالش میکرد بعضی از خسارات وارده توسط کرم شیر را بازسازی کند. در حقیقت کرم پنیر شبکههایی با‬ ‫آدرسهای مشخص را پیمایش میکرد تا آنکه درهای پشتی ایجاد شده توسط کرم شیر را بیابد، سپس برای بستن سوراخ،‬ ‫وصله آنرا بکار میگرفت و خود را در کامپیوتر ترمیمشده کپی میکرد تا برای پیمایش شبکههای دیگر با همان شکاف‬ ‫امنیتی از این کامپیوتر استفاده کند.‬ ‫مدیران سیستمها که متوجه تالشهای بسیاری برای پیمایش سیستمهایشان شده بودند، دنبال علت گشتند و کرم پنیر را‬ ‫مقصر شناختند. ارسال گزارشهای آنها به ‪ CERT‬باعث اعالم یک هشدار امنیتی گردید.‬ ‫این برنامه با مقاصد بدخواهانه نوشته نشده بود و برای جلوگیری از فعالیت هکرهای مزاحم ایجاد گشته بود. اما بهرحال‬ ‫یک »کرم« بود. چرا که یک شبکه را میپیمایید و هرجا که میرفت خود را کپی میکرد.‬ ‫زمانیکه بحث کرم پنیر مطرح شد، بعضی متخصصان امنیت شبکههای کامپیوتری احساس کردند که ممکن است راهی‬ ‫برای مبارزه با شکافهای امنیتی و هکرهای آسیبرسان پیدا شده باشد. یکی از بزرگترین علتهای وجود رخنههای امنیتی و‬ ‫حمالت در اینترنت غفلت یا تنبلی بسیاری از مدیران سیستمهاست. بسیاری از مردم سیستمهای خود را با شکافهای‬ ‫امنیتی به امان خدا! رها میکنند و تعداد کمی زحمت نصب وصلههای موجود را میدهند.‬ ‫٥٣‬ ‫ا‬ ‫‪WWW.DATA-TCQ.IR‬‬
 36. ‫بسیاری از مدیران شبکهها از ورود برنامهها و بارگذاری وصلهها ابراز نارضایتی میکنند. این نکتهای صحیح است که یک‬ ‫وصله ممکن است با برنامههای موجود در کامپیوتر ناسازگار باشد. اما در مورد یک کرم مفید که وجود شکافهای امنیتی در‬ ‫سیستمها را اعالم میکند، چه؟ این روش مشکل مدیرانی را که نمیتوانند تمام شکافهای امنیتی را ردیابی کنند، حل‬ ‫میکند. بعضی میگویند که برنامههای ناخواسته را روی سیستم خود نمیخواهند. در پاسخ به آنها گفته میشود »اگر‬ ‫شکاف امنیتی در سیستم شما وجود نداشت که این برنامهها نمیتوانستند وارد شوند. یک برنامه را که سعی میکند به‬ ‫شما کمک کند، ترجیح میدهید یا آنهایی را که به سیستم شما آسیب میرسانند و ممکن است از سیستم شما برای حمله‬ ‫به سایرین استفاده کنند؟ «‬ ‫این آخری، یک نکته مهم است. رخنههای امنیتی کامپیوتر شما فقط مشکل شما نیستند؛ بلکه ممکن است برای سایر‬ ‫شبکهها نیز مسالهساز شوند. ممکن است فردی نخواهد علیه بیماریهای مسری واکسینه شود، اما بهرحال بخشی از‬ ‫جامعهای است که در آن همزیستی وجود دارد.‬ ‫آنچه که در این میان آزاردهنده است این است که هرساله برای امنیت اتفاقات بدی رخ میدهد، و هرچند تالشهایی برای‬ ‫بهبود زیرساختهای امنیتی انجام میگیرد، اما برای هر گام به جلو، دو گام باید به عقب بازگشت. چرا که هکرها باهوشتر و‬ ‫در نتیجه تهدیدها خطرناکتر شدهاند. و شاید بدلیل تنبلی یا بار کاری زیاد مدیران شبکه باشد.‬ ‫در بیشتر موارد، مشکالت بزرگ امنیتی که هر روزه درباره آنها میخوانید، بخاطر وجود حمالتی است که برروی‬ ‫سیستمهایی صورت میگیرد که به علت عدم اعمال وصلهها، هنوز مشکالت قدیمی را درخود دارند.‬ ‫٦٣‬ ‫ا‬ ‫‪WWW.DATA-TCQ.IR‬‬
 37. ‫بنابه عقیده بعضی، اکنون زمان استفاده از تدبیر براساس کرم! و ساختن کرمهای مفید برای ترمیم مشکالت است. درباره‬ ‫این روش قبال در مجامع مربوط به امنیت بحث شده است و البته هنوز اعتراضات محکمی علیه استفاده از آنها وجود دارد.‬ ‫اما در مواجهه با شبکه های ‪) zombie‬کامپیوترهای آلوده ای که برای حمالت ‪ DoS‬گسترده، مورد استفاده قرار می گیرند(‬ ‫که تعداد آنها به دههاهزار کامپیوتر میرسد، می توانند یک شبه! توسط کرمهای مفید از کار انداخته شوند.‬ ‫البته، یک کرم مفید هنوز یک کرم است و بحث دیگری که در اینجا مطرح می شود این است که کرمها ذاتا غیرقابل‬ ‫کنترل هستند، به این معنی که کرمهای مفید هم باعث بروز مشکالت ترافیک می شوند و بصورت غیرقابل کنترلی‬ ‫گسترده می گردند. این مساله در مورد بیشتر کرمها صدق می کند، اما دلیل آن این است که تاکنون هیچ کس یک کرم‬ ‫قانونی! و بدرستی برنامه نویسی شده ایجاد نکرده است. می توان براحتی کنترلهای ساده ای همچون انقضاء در زمان‬ ‫مناسب و مدیریت پهنای باند را که این تاثیرات ناخوشایند را محدود یا حذف کند، برای یک کرم مفید تصور کرد.‬ ‫اشکال وارده به ایجاد یک کرم قانونی و مناسب این است که زمان زیادی می طلبد، بسیار بیشتر از زمانی که یک کرم‬ ‫گسترش پیدا می کند. در پاسخ می توان گفت بیشتر کرمها از مسائل تازه کشف شده بهره نمی برند. بیشتر آنها از‬ ‫شکافهای امنیتی استفاده می کنند که مدتهاست شناخته شده اند.‬ ‫تعدادی پرسش وجود دارد که باید پاسخ داده شوند. چه کسی این کرمها را طراحی و مدیریت می کند؟ دولت، ‪،CERT‬‬ ‫فروشندگان یا اینکه باید تشکل هایی براه انداخت؟ برای ترمیم چه ایراداتی باید مورد استفاده قرار گیرند؟ روند اخطار برای‬ ‫٧٣‬ ‫ا‬ ‫‪WWW.DATA-TCQ.IR‬‬
 38. ‫سیستمهایی که توسط یک کرم مفید وصله شده اند، چیست؟ آیا پیامی برای مدیر شبکه بگذارد؟ که البته هیچ کدام موانع‬ ‫غیرقابل حلی نیستند.‬ ‫بهرحال، بهترین کار مدیریت صحیح سیستمهایتان است، بنحوی که با آخرین ابزار و وصله های امنیتی بروز شده باشند.‬ ‫در این صورت دیگر چندان نگران وجود کرمها در سیستمهایتان نخواهید بود.‬ ‫آنچه که نمی توان در مورد آن با اطمنیان صحبت کرد، امن و موثر بودن یک کرم مفید است، که این مطلب مطالعات و‬ ‫تحقیقات جدی را می طلبد. بعالوه اینکه، اگر برنامه نوشته شده در دنیای بیرون متفاوت از آزمایشگاه رفتار کند، چه کسی‬ ‫مسوولیت آنرا می پذیرد؟ مساله بعدی اینست که تحت قانون جزایی بعضی کشورها، هک کردن یک سیستم و تغییر‬ ‫دیتای آن بدون اجازه زیان محسوب می شود و چنانچه این زیان به حد مشخصی مثال ۵هزار دالر برسد، تبهکاری بحساب‬ ‫می آید، حتی اگر قانون جنایی حمایتی برای نویسندگان کرمهای مفید درنظر بگیرد. ایده اصلی در این بین، اجازه و اختیار‬ ‫برای دستیابی به کامپیوتر و تغییر دیتای آن یا انجام عملیاتی بر روی آن است. از منظر قانونی، این اجازه می تواند از‬ ‫طرقی اعطاء شود. بعالوه اینکه سیستمهایی که امنیت در آنها رعایت نشود، اساسا به هر کس اجازه تغییر دیتا را می دهند.‬ ‫خوشبختانه، روشهای محدودی برای اخذ اجازه وجود دارد. برای مثال، ‪ISP‬ها از پیش بواسطه شرایط خدمات رسانی به‬ ‫مشتریانشان اجازه تغییر دیتا را دارند. یک ‪ ISP‬معتبر ممکن است حتی سرویس بروز رسانی رایگان یک برنامه ضدویروس‬ ‫را نیز به مشتریانش ارائه کند.‬ ‫٨٣‬ ‫ا‬ ‫‪WWW.DATA-TCQ.IR‬‬
 39. ‫راه دیگر اخذ اجازه از طریق پروانه های دولتی است. مثال در بعضی کشورها، افسران پلیس این قدرت را دارند که بتوانند‬ ‫تحت قوانین محدود و شرایط خاصی وارد فضای خصوصی افراد شوند. مثال دیگر در مورد سارس است. افراد می توانند‬ ‫بخاطر سالمت عمومی قرنطینه شوند، اما فقط توسط افرادی که اختیارات دولتی دارند.‬ ‫در آخر توجه شما را به یک مساله جلب می کنیم: اجرای قوانین سالمت بیشتر بصورت محلی است، در حالیکه اینترنت‬ ‫ماهیت دیگری دارد. ممکن است بتوان در بعضی کشورها به سواالت مربوط در مورد نوشتن و گسترش کرمهای مفید‬ ‫جواب داد، اما کاربران کشورهای دیگر را شامل نمی شود.‬ ‫٩٣‬ ‫ا‬ ‫‪WWW.DATA-TCQ.IR‬‬
Advertisement