Part a

464 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Part a

 1. 1. To overall look of modem commands UNIT 1 InterfaceSetup/Internet
 2. 2. A
 3. 3. PART A: ATM VC - ATM - ATM ‫ با‬IP4 ‫ و‬IP6 ‫مقایسه‬ - Virtual Circuit (VC) (Asynchronous Transfer Mode)
 4. 4. ‫)‪(Asynchronous Transfer Mode‬‬ ‫‪A.1: ATM‬‬ ‫دس اّاعو عال 0891، ‪ ATM Networks‬تا ادػای ادغام اًْاع ؽثکَ ّ عیغتن ُای هخاتشاتی تَ هیذاى آهذًذ، ‪ATM‬‬ ‫اص ‪ OSI‬تغیاس هْفك تش تْد ّ اهشّصٍ ُن دس ؽثکَ ُای هختلف تشای اًتمال تغتَ ُای‬ ‫‪ IP‬هْسد اعتفادٍ لشاس هی‬ ‫گیشد. تالػ آًِا ‪ً B-ISDN‬ام گشفت.(‪)Broadband Integrated Services Digital Networks‬‬ ‫تکٌْلْژی ‪ًْ SMDS ّ ATM‬ع دیگشی اص اتقاالت ‪ WAN‬تْدٍ کَ اص ‪ُ VC‬ا تشای اًتمال اهالػات تِشٍ هی تشًذ . تشخالف‬ ‫‪ X.25 ّ Frame Relay‬ایي ًْع استثاهات اص تغتَ ُایی تا اًذاصٍ ثاتت (35 تایت) کَ ‪ً Cell‬اهیذٍ هی ؽًْذ، تشای اًتمال‬ ‫اهالػات اعتفادٍ هی کٌٌذ . تَ ُویي دلیل تَ ا یي ًْع استثاهات ‪ً Cell-Switched‬یض گفتَ هی ؽْد . اتقاالت فْق‬ ‫همذاس پٌِای تاًذ هْسد ًیاص سا تَ فْست تنویي ؽذٍ، ثاتت ّ تا کوتشیي تاخیش دس اختیاس ها لشاس هی دٌُذ‬ ‫. الثتَ تَ‬ ‫ًغثت هضایای ًغثی، ُضیٌَ اعتفادٍ ًیتاالتش خْاُذ تْد.‬ ‫ص‬ ‫‪ SMDS‬ؽکل اّلیَ ‪ ATM‬تْد کَ تَ ّعیلَ کوپاًی ‪ BellCore‬تٌا ًِادٍ ؽذ. دذاکثش ظشفیت اًتمال اهالػات دس ‪Frame‬‬ ‫‪ relay‬دس دذّد ‪ 45Mbps‬تْدٍ، دس دالیکَ تا اعتفادٍ اص ‪ ATM‬هی تْاى تا عشػت ‪ً 10Gbps‬یض الذام تَ تثادل اهالػات‬ ‫ًوْد.‬ ‫‪‬‬ ‫ایي لالة هثتٌی تش اسعال اهالػات تَ فْست علْل ُای تغیاس کْچک اهالػاتی (تغتَ ُای کْچک تا اتؼاد ثاتت )‬ ‫تش سّی هغیشُای دادٍای اص لثل ایجاد ؽذٍ )‪(Connection Oriented‬هیتاؽذ.‬ ‫‪‬‬ ‫اتؼاد کْچک ّ ثاتت علْلُا، تافش کشدى جذاگاًَ علْل تذّى پشداصػ آىُا سا اهکاى پزیش هیعاصد. ّ ُوچٌیي چْى عایض‬ ‫تغتَ ُا ثاتت اعت ‪ً MTU‬ذاسین.‬ ‫‪‬‬ ‫ُن چٌیي تا تْجَ تَ ایي کَ هغیشُا لثل اص اسعال ایجاد هی ؽًْذ ، ًیاصی تَ اػوال الگْسیتنُای پیچیذٍ هغیشیاتی‬ ‫تشای تک تک تغتَ ُای اهالػاتی ّجْد ًذاسد ّ هغیشیاب ُای ؽثکَ دس دیي اسعال اهالػات ( پظ اص ایجاد هغیش )‬ ‫.‬ ‫ػوال تثذیل تَ عْئیچُای عادٍ ‪ Store & Forward‬هیؽًْذ کَ ًیاصهٌذ دذالل لذست پشداصؽی ُغتٌذ‬
 5. 5. ‫‪‬‬ ‫علْلُای ‪ ATM‬داسای هْل ثاتت 35 تایت ُغتٌذ کَ 84 تایت آى تَ دادٍُا ّ 5 تایت دیگش تَ عشآیٌذ آى اختقاؿ یافتَ‬ ‫اعت.‬ ‫فيلد ‪ ) PayLoad Type( PT‬يا فيلد نوع محموله :ايي فیلذ هؾخـ کٌٌذٍ ًْع ديتا دس پکت هي تاؽذ ّ اص‬ ‫3 تیت تؾکیل ؽذٍ اعت . اّلیي‬ ‫تیت تؼییي هي کٌذ کَ آيا ‪ PayLoad‬ؽاهل اهالػات اعت يا ؽاهل دادٍ ُاي کٌتشلي . دّهیي تیت ًؾاى دٌُذٍ ّجْد ّ تشاکن اصددام اعت ّ تیت‬ ‫عْم ًؾاى هي دُذ کَ آيا ايي علْل آخشيي علْل اص هجوْػَ ط لْلِايي اعت کَ تیاًگش فشين 5‪ AAL‬اعت يا خیش . دس جذّل صیش هماديش فیلذ ‪PTI‬‬ ‫آهذٍ اعت.‬
 6. 6. ‫‪‬‬ ‫(‪ ATM ) header‬دس داخل ؽثکَ ّ تیي عْئیچ ُای ؽثکَ دس لالة )‪ ّ NNI (Network Node Interface‬تیي عشّس ّ‬ ‫ؽثکَ تا تغییش جضیی دس لالة )‪ UNI (user to Network Interface‬هی تاؽذ.‬ ‫ُواًطْس کَ گفتَ ؽذ هذل ‪ ATM‬یک لالة سا تؼشیف هیکٌذ کَ دس داخل ایي لالة هیتْاى اص پشّتکلُای هختلفی دس‬ ‫الیَُای هختلف اعتفادٍ کشد . تٌاتشایي ‪ ATM‬یک هذل الیَ ای عَ تؼذی اسایَ هی کٌذ کَ تا اًذکی تغییشات دس ًام ّ‬ ‫ّظیفَهٌذی الیَُا ُن پایَ تا هذل ‪ OSI‬اعت . عَ الیَ پاییٌی هذل لالة ‪ ATM‬سا تْفیف هیکٌذ ّ الیَُا تاالتش‬ ‫سا پشّتکلُای هختلف عطْح کاستشدی تؾکیل هیدٌُذ .‬ ‫الیه فيزیکی ‪: ATM‬هیتْاًذ اص پشّتکلُای هتٌْع هخاتشٍ اهالػات اعتفادٍ کشدٍ ّ‬ ‫عشػتُای هخاتشٍ اص چٌذ کیلْتیت تش ثاًیَ تا چٌذ گیگاتیت تش ثاًیَ سا‬ ‫هذذّدٍ ّعیؼی اص‬ ‫تاهیي کٌذ. ّظیفَ تقذیخ اّلیَ خطا دس‬ ‫عشآیٌذ علْلُا ًیض تش ػِذٍ ایي الیَ اعت .الیَ فیضیکی تا هؾخقات فیضیکی عیغتن (ّلتاژُا،صهاى تٌذی تیت‬ ‫ُاّ...) عش ّکاس داسد.‬ ‫ایي الیَ خْد ؽاهل دّ صیش الیَ صیش هی تاؽذ:‬ ‫‪‬‬ ‫)‪:TC(Transmission convergence‬استثاه تا الیَ ُای تاالتش‬ ‫ّظایف صیش الیَ ُوگشایی اًتمال (‪: )TC‬‬ ‫ایضّلَ کشدى عشػت علْل‬ ‫تْلیذ هجوْع تطثیمی‬ ‫تْلیذ عل‬
 7. 7. ‫تغتَ تٌذی ّ تاص کشدى تغتَ ُا‬ ‫تْلیذ فشین‬ ‫‪‬‬ ‫)‪ :PMD(Physical medium dependent‬اًجام ػولکشد ُای هذْلَ‬ ‫ّظایف صیش الیَ فیضیکی(‪:)PMD‬‬ ‫اسعال ّ دسیافت تیت‬ ‫صهاى تٌذی تیت‬ ‫دعتشعی فیضیکی‬ ‫الیه ‪ ATM‬تا تْفیف دادٍ دس لالة علْلُای 35 تایتی تا هْل ثاتت دس کٌاس تذْیل گشفتي علْلُا اص الیَ تطثیك ّ‬ ‫اسعال آًِا اص هشیك الیَ فیضیکی، ّظایفی سا تَ ؽشح صیش ػِذٍداس اعت:‬ ‫آدسطیاتی علْلُا(تْلیذ عشایٌذ علْل)‬ ‫عْئیچیٌگ ّ اسجاع علْلُا تش اعاط آدسطیاتی اًجام ؽذٍ‬ ‫ُا تَ همقذ‬ ‫تنویي تشتیة فذیخ سعیذى علْل‬ ‫کٌتشل تشافیک ّ هماتلَ تا گشفتگی دس ؽثکَ‬ ‫هذاس هجاصی – هذیشیت علْل‬ ‫کٌتشل جشیاى‬ ‫الیه انطباق )‪: AAL(ATM adaption layer‬‬ ‫ایي الیَ ّظیفَ اسائَ عشّیظ ُای هختلف استثاهی تا هؾخقَ‬ ‫ُای تغیاس هتٌْع ّ تنویي کیفیت عشّیظ ُا سا تش ػِذٍ داسد . چگًْگی تمغین دادٍ تَ علْل ُا ًّذٍْ تشخْسد تا‬ ‫علْلُای گن ؽذٍ ّخطاداس دس ؽثکَ ّاتغت تَ پاساهتشُای عشّیظ هیتاؽذ.‬ ‫ٍ‬ ‫:‬ ‫ایي الیَ ًیض ُواًٌذ الیَ فیضکی ؽاهل دّ صیش الیَ دیگش هی تاؽذ‬ ‫‪‬‬ ‫)‪( CS(Convergence Sub layer‬صیش الیَ ُوگشایی):ّاعو اعتاًذاسد‬ ‫اسائَ عشّیظ ُای هختلف تَ تش ًاهَ ُای کاستشدی‬ ‫‪‬‬ ‫)‪ : SAR(Segmentation and Reassembly‬لطؼَ تٌذی ّ هًْتاژ‬ ‫دس هشف فشعتٌذٍ تغتَ ُای دادٍ سا تَ علْل هی ؽکٌذ ّ دس هشف گیشًذٍ دّتاسٍ تِن هی چغثاًذ‬ ‫.‬ ‫‪‬‬ ‫‪( User plane‬ففذَ کاستش)‬ ‫اًتمال دادٍ‬ ‫کٌتشل جشیاى‬ ‫تقذیخ خطا‬ ‫ّدیگشػولکشد ُای کاستش‬ ‫‪‬‬ ‫‪( Control plane‬ففذَ کٌتشل) هذیشیت اتقال‬
 8. 8. ‫‪‬‬ ‫‪plane managementّ Layer management‬‬ ‫هذیشیت هٌاتغ عیغتن‬ ‫ُواٌُگ کشدى الیَ ُای تیٌاتیي‬ ‫اصآًجائی کَ ؽثکَ ُای ‪ ATM‬اص ًْع اتقال گشا ُغتٌذ، تشای تشلشاسی استثاه اّلیَ اتتذا تایذ یک تغتَ ی خاؿ‬ ‫تفشعتٌذ.تا ػثْس ایي تغتَ اص صیش ؽثکَ،توام هغیش یاب ُایی ک ٍ دسهغیش آى لشاس داسًذ ، آى سا دس جذّل ُای خْد‬ ‫ثثت هی کٌٌذ ّ هٌاتغ الصم سا تشای آى کٌاس هی گزاسًذ .تَ استثاهی کَ تذیي هشیك تشلشاس هیؾْد چْى تغیاس ؽثیَ‬ ‫هذاس ُای فیضیکی دس ؽثکَ ُای تلفي اعت، هذاس هجاصی هی گْیٌذ.‬ ‫تغیاسی اص ؽثکَ ُای ‪ ATM‬اص هذاسُای هجاصی دائوی تیي دّ ًمطَ پؾتیثاًی هی کٌذ .‬ ‫ُش اتقال هْلت یا دائن داسای یک ؽواسٍ ؽٌاعایی اعت کَ دس عشایٌذ علْلِا ًْؽتَ هی ؽْد ّ تشای توام‬ ‫.‬ ‫‪ُ router‬ای هغیشلاتل تؾخیـ اعت کَ ُش علْل هتؼلك تَ کذام اتقال اعت ّ چگًَْ تایذ آى سا ُذایت کٌٌذ‬
 9. 9. ‫مقايسه پکت ‪ ATM‬با پکت 4‪ IP‬و 6‪IP‬‬ ‫تطْس خالفَ هي تْاى هِوتشيي تشتشي ُاي پکت ‪ ATM‬سا ًغثت تَ پکت 4‪ IP6 ّ IP‬دس هْاسد صيش داًغت :‬ ‫1 - کْچک تْدى لايل تْجَ پکت ، صيشا ُش جَ پکت کْجکتش تاؽذ هذت صهاى رخیشٍ ّ اًتظاس دس فف پشداصػ اهالػات کوتش‬ ‫اعت ّ صهاى پشداصػ اهالػات دس ‪ Header‬پکت کاُؼ هي ياتذ.‬ ‫2 - ثاتت تْدى ُش دّ لغوت ‪ Data ّ Header‬دس پشّتکل ‪ ATM‬کَ عثة هي ؽْد عشػت پشداصػ اهالػات افضايؼ ياب صيشا‬ ‫د‬ ‫ديگش ًیاص تَ چک ًوْدى اًذاصٍ پکت دس‪ً Header‬یغت.‬ ‫3 -ًذٍْ خطاياتي دس لغوت ‪ُ ، Header‬واًطْس کَ دس عاختاس پکت ُاي 4‪ً IP6 ّ IP‬ؾاى دادٍ ؽذٍ ، هؾاُذٍ هي ؽْد‬ ‫کَ افال ً دس ُذس 6‪ IP‬فیلذي تَ ًام کٌتشل کٌٌذٍ خطاي ُذس ّجْد ًذاسد ّ ػلت آى ايي اعت کَ دسايي ًْع تکل فشك تش ايي‬ ‫پشّ‬ ‫اعت کَ ّظیفَ خطاياتي تَ ُیچ ّجَ تَ ػِذٍ اليَ ‪ً Network‬یغت.اها دس همايغَ تیي ‪ُ IP4 ّ ATM‬ش دّ فیلذ کٌتشل‬ ‫خطاي ُذس سا داسًذ . تايذ گفت کَ ايي فیلذ دس ‪ ATM‬تِیَ تش ؽذٍ ّ تغیاستِتش ػول هي کٌذصيشا خطاياتي دس 4‪ IP‬تَ سّػ‬ ‫‪ Check Sum‬فْست هي گیشد کَ تٌِا لادس تَ کؾف خطا تْدٍ ّ تَ ُیچ ّجَ ًوي تْاًذ آًشا افالح يا تَ افطالح ‪Recovery‬‬ ‫کٌذ دس فْستیکَ دس ‪ ATM‬ػول خطاياتي تْعیلَ کذ ُویٌگ (‪ ) Hamming Code‬اًجام هي ؽْد کَ ػالٍّ تش تؾخیـ خطا‬ ‫هي تْاًذ آًشا افالح کٌذ ّ ايي خْد دس کاُؼ تشافیک (‪ ) Congestion‬ؽثکَ تغیاس هفیذ اعت ّ دتي اگش ُن ًیاصي تَ‬ ‫اسعال هجذد تاؽذ فمو تايذ 35 تايت سا دّتاسٍ اسعال کٌذ.‬ ‫4‪IP6 ّ IP‬‬ ‫اها دس هْسد ثاتت تْدى پکت ّ همايغَ آى تا پشّتکلِاي‬ ‫ُواًگًَْ کَ دس ؽکلِا تطْس کاهل هؾخـ ؽذٍ اعت 6‪ IP‬اص ايي ًظش‬ ‫ًغثت تَ 4‪ IP‬تِتش ؽذٍ ، صيشا تخؼ ُذس کَ لثال ً دس 4‪ Ip‬اًذاصٍ آى هتغییش‬ ‫تْد دس 6‪ Ip‬تَ فْست ثاتت دس آهذٍ ّ دتي اص ًظش تؼذاد فیلذ کوتش ؽذٍ‬ ‫پظ تا دذي تْاًغتَ اعت دس اتي هْاسد خْد سا تقْست تِیٌَ دس آّسد . اها‬ ‫ايي جٌثَ دس ‪ ATM‬تَ اّج دسجَ تِیٌَ عاصي سعیذٍ اعت يؼٌي دس آى ُش دّ تخؼ ُذس ّ ديتا ثاتت ؽذٍ اًذ . پظ کاهپیْتش‬ ‫ُاي ّاعو (‪ ) IMPS‬دس ؽثکَ تا عشػت تیؾتشي هي تْاًٌذ تغتَ ُاي اهالػاتي سا خْاًذٍ ّ هغیشدُي کٌٌذ صيشا کَ ثاتت‬ ‫تْدى ايي تخؾِا خْد يک ػاهل دس کاُؼ تؼذاد فیلذُاي هْسد اعتفادٍ دس ُذس اعت‬ ‫.‬ ‫ًکتَ لاتل تْجَ آى اعت کَ تش خالف عاختاس پکت دس 4‪ ، IP6 ّ IP‬دس عاختاس پکت ُاي ‪ ATM‬فیلذُاي آدسط گیشًذٍ ّ‬ ‫فشعتٌذٍ ديذٍ ًوي ؽْد ػلت ايي هْمْع سا هي تْاى دس هاُیت ايي ًْع ؽثکَ جغتجْ کشد يؼٌي دس ايي ًْع ؽثکَ‬ ‫تشخالف پشّتکلِاي ايٌتشًتي کَ ػوْهاً تَ سّػ‪ Connection Less‬ػول هي کٌٌذ ايي ؽثکَ هاُیت استثاه گشا يا ‪Connection‬‬ ‫‪ Oriented‬داسد صيشا تَ هذل اتقال يک ‪ Device‬هثل کاهپیْتش تَ ؽثکَ عشيغ يک هغیش ثاتت تیي آى کاهپیْتش ّ ًضديکتشيي‬ ‫عْئیچ ايجاد هي ؽْد ّ دس ّالغ هي تْاى گفت هشدلَ ‪ call setup‬تطْس اتْهاتیک اًجام هي ؽْد ّ هغیش تشلشاس ؽذٍ دس‬ ‫دافظَ عْئیچ ًگِذاسي هي ؽْد . دتي الگْسيتن هغیشياتي دس ايي ًْع ؽثکَ ًیض يکي اص عادٍ تشيي اًْاع الگْسيتن ُاي‬ ‫هغیشياتي اعت.‬
 10. 10. ‫تا تْجَ تَ ؽکل تغتَ اهالػاتي دس پشّتکل ‪ ATM‬هي تْاى هْاسد صيش سا اعتٌثاه ًوْد:‬ ‫‪‬‬ ‫دذاکثش هغیشُاي هجاصي (‪ ) VP‬دس يک کاتل ًْسي دس ‪ ATM‬تشاتش دّ تَ تْاى ُؾت يا 652 هي تاؽذ .‬ ‫‪‬‬ ‫دذاکثش تؼذاد کاًالِاي هجاصي (‪ُ ) VC‬ش هغیش هجاصي دس ؽثکَ دّ تَ تْاى 61 هي تاؽذ .‬ ‫‪‬‬ ‫تؼذاد کل استثاهات تیي دّ عْئیچ دس ؽثکَ ‪ ATM‬تشاتش 61 ^ 2 * 652 اعت.‬ ‫)‪A.2:Virtual Circuit (VC‬‬ ‫هذاس هجاصی : هغیش استثاهی هْلت هؾتشک کَ دس ًظش کاستش تَ ػٌْاى یک اتقال اختقافی ظاُش هی ؽْد.‬ ‫اًتخاب ًْع تکٌْلْژی کَ دس اًْاع استثاهات تکاس تشدٍ خْاُذ ؽذ، تغتگی هغتمین تَ ًیاصُای ؽثکَ ّ ُضیٌَ آى‬ ‫داسد. اًْاع تکٌْلْژی ُای هْسد اعتفادٍ دس ‪ WAN‬تَ ؽشح صیشًذ:‬ ‫‬‫‬‫‬‫‬‫-‬ ‫‪ Dedicated –Circuit‬هاًٌذ اتقاالت ‪Leased lines, Dedicated Point to Point‬‬ ‫‪ Circuit – Switched‬هاًٌذ اتقال ‪ ّ Dialup‬یا ‪ISDN‬‬ ‫‪ Packet – Switched‬هاًٌذ ‪X.25, DSL, Frame Relay‬‬ ‫‪ Cell – switched‬هاًٌذ ‪ATM, SMDS‬‬ ‫‪ Wireless‬هاًٌذ اهْاج هاُْاسٍ ایی، هایکشّّیْ، سادیْ، لیضس ّ ...‬ ‫هؾاُذٍ هی فشهاییذ کَ خاب ُای صیادی سا دس پیؼ سّ داسین اها اهکاى پیادٍ عاصی ُوَ هْاسد دس ُوَ ًماه ّجْد‬ ‫اًت‬ ‫ًذاسد. لزا تٌا تَ مشّست، دس صیش تَ تْمیخ هختقش ‪ُ ّ PS ّ CS‬وچٌیي هذاس هجاصی(‪ )VC‬تغٌذٍ خْاُین کشد.‬ ‫1-2.‪ A‬عْئیچ هذاسی (‪)Circuit Switch‬‬ ‫سًّذی اعت کَ عیغتن تلفي دًثال هی کٌذ، تَ ایي فْست کَ لثل اص تثادل دادٍ افلی، تایذ هذاسی تیي فشعتٌذٍ ّ‬ ‫گیشًذٍ تْجْد آیذ .(ؽواسٍ گیشی تلفي ). پظ اص اًتمال ًیض تایذ هذاس سا لطغ کشد تا تشای دیگشاى لاتل اعتفادٍ تاؽذ‬ ‫ظشفیت کاًال دس لذظَ تخقیـ کاًال تؼییي ؽذٍ ّ هٌاتغ ُواى ّلت سصسّ هی گشدد‬ ‫استثاه دس هْل اًتمال ثاتت اعت. ( هاًٌذ …,‪)B.W, MAX Flow, Delay‬‬ ‫. الصم تَ س اعت کَ کیفیت‬ ‫رک‬ ‫.‬
 11. 11. ‫ایي ًْع اتقاالت سا استثاهات ‪ً Dialup‬یض هی ًاهٌذ کَ تیي دعتگاٍ ؽوا ّ اص هشیك هْدم تا ‪ ISP‬تشلشاس هی گشدد. دّ ًْع‬ ‫هختلف اص ایي ًْع استثاهات ّجْد داسد:‬ ‫‪‬‬ ‫‪ : Asynchronous serial‬ایي ًْع اص اتقاالت اص یک هْدم آًالْگ ّ خطْه تلفي یا ‪ POTS‬تشای ایجاد استثاه اعتفادٍ هی‬ ‫ًوایذ.‬ ‫ایي ًْع اتقال ُضیٌَ کوتشی داسد اها تَ ًغثت ُن کیفیت پاییي تشی سا اسئَ خْاُذ داد. تَ ػٌْاى هثال دس تشلشاسی استیاه‬ ‫.‬ ‫‪ُ Dialup‬یچ تنویٌی دس هْسد همذاس ‪ B.W‬کَ دس اختیاس خْاُین داؽت ّجْد ًذاسد‬ ‫اص ایي ًْع اتقال تؼٌْاى پؾتیثاى دس ٌُگام تشّص لطؼی دس اتقال اّلیَ ًیض اعتفادٍ هی گشدد‬ ‫.‬ ‫‪‬‬ ‫‪ Synchronous serial‬کَ ؽاهل ‪ ISDN PRI ّ ISDN BRI‬هی تاؽذ.‬ ‫ایي ًْع اتقال داسای دّ هضیت ػوذٍ ًغثت تَ‪ Asynchronous‬هی تاؽذ کَ ؽاهل اسعال ّ دسیافت ُوضهاى اهالػات ّ‬ ‫ًیاصی ُن تَ تؼییي کشدى صهاى ؽشّع استثاه ّ یا صهاى پایاى آى ًذاسد‬ ‫.‬ ‫ًکات:‬ ‫1.‬ ‫2.‬ ‫3.‬ ‫4.‬ ‫5.‬ ‫6.‬ ‫7.‬ ‫.‬ ‫دتی اگش دادٍ ای جاتجا ًؾْد کاًال اؽغال ؽذٍ اعت‬ ‫تاخیش دادٍ ُا دس گشٍ ُا تغیاس کن اعت چشا کَ ًیاصی تَ هغیشیاتی ًذاسًذ‬ ‫.‬ ‫.‬ ‫دس لذظَ تشلشاسی ّ تؼییي هغیش هوکي اعت تذلیل اؽغال ؽثکَ اهکاى ایجاد استثاه ًثاؽذ‬ ‫دس کاستشدُای کاهپیْتشی چْى دس اغلة هْاسد اًتمال اًجام ًوی ؽْد( عشػت اًتمال صیاد اعت ّ عشیغ خاتوَ هی‬ ‫یاتذ) کاسائی کوی داسد.‬ ‫.‬ ‫دادٍ ُا داسای آدسط فشعتٌذٍ ّ گیشًذٍ ًیغتٌذ‬ ‫.‬ ‫اگش گشٍ ای خشاب ؽْد توام هغیش لطغ هی ؽْد‬ ‫.‬ ‫‪ Charging‬تش دغة صهاى ّ فافلَ اًجام هی ؽْد‬ ‫2-2.‪ A‬عْئیچ تغتَ ای (‪)Packet Switch‬‬ ‫تشخالف تکٌْلْژی لثلی کَ اص اتقاالت فیضیکی تشای ایجاد استثاه تا دعتگاٍ ُای دیگش اعتفادٍ هی ؽذ، دس‬ ‫‪ PS‬اص‬ ‫هغیشُای هجاصی (‪ )Virtual Circuit‬یا (‪ )VC‬اعتفادٍ خْاُذ ؽذ. هضیتی کَ اعتفادٍ اص ‪ُ VC‬ا ًغثت تَ هغیشُای‬
 12. 12. ‫فیضیکی داسد ایي اعت کَ ّاتغتَ تَ یک اتقال خاؿ ًثْدٍ ّ دس سّی ُش ًْع اتقال فیضیکی هْجْد هی تْاى ایجاد‬ ‫کشد. دسموي هی تْاى تؼذاد صیادی اص ‪ُ VC‬ا سّی فمو یک استثاه ایجاد ًوْد.‬ ‫ًکات:‬ ‫1.‬ ‫2.‬ ‫3.‬ ‫4.‬ ‫5.‬ ‫6.‬ ‫7.‬ ‫8.‬ ‫9.‬ ‫01.‬ ‫11.‬ ‫21.‬ ‫31.‬ ‫41.‬ ‫51.‬ ‫61.‬ ‫ُش ‪ Packet‬داسای آدسط فشعتٌذٍ ّ گیشًذٍ اعت ّ هغتمال هغیشیاتی هی ؽْد‬ ‫.‬ ‫ُش گشٍ ‪ Packet‬سا دسیافت ّ تشسعی کشدٍ، تش دغة‪ Distention address‬آى سا هغیشیاتی هی کٌذ.‬ ‫تْلف ‪ Packet‬دس ُش گشٍ ًغیتا هْالًی اعت.‬ ‫.‬ ‫‪ Performance‬ایي سّػ تاالتش اص ‪CS‬اعت چشا کَ هی تْاى کاًال سا تَ اؽتشاک گزاؽت‬ ‫‪ Connection Quality‬ثاتت ًیغت ّ تَ تشافیک ُش لذظَ تغتگی داسد‬ ‫.‬ ‫اگش ؽثکَ ؽلْؽ تاؽذ ًیض هی تْاى ‪ Packet‬جذیذی ّاسد کشد، ّلی ‪ Delay‬آى صیاد هی ؽْد.‬ ‫هی تْاى تَ تغتَ ُا ‪ Priority‬داد ّ هغیشیاتِا آًِایی کَ اّلْیت تاالتشی داسى سا صّدتش اسعال کٌٌذ.‬ ‫د‬ ‫‪ Packets‬هوکي اعت تا تاخیشُای غیش هغاّی ّ یا تا تشتیة غیشفذیخ تَ گیشًذٍ تشعٌذ‬ ‫.‬ ‫.‬ ‫هوکي اعت ‪ Packet Loss‬اتفاق تیافتذ ّلی ‪ُ Packet‬ای دیگش اص هغیش دیگشی تَ همقذ تشعٌذ‬ ‫تَ ایي تغتَ ُا ‪ Datagram‬گْیٌذ.‬ ‫تَ ایي تغتَ ُا ‪ Datagram‬گْیٌذ.‬ ‫تاخیش هتغیش داسد(لغضػ ‪) Jitter‬‬ ‫. (یا فمو صهاى اتقال هثٌا لشاس هیگیشد.)‬ ‫‪ Charging‬تشدغة دجن تشافیک اًجام هی ؽْد‬ ‫ُش تغتَ اص ‪ MAX B.W Of Link‬اعتفادٍ هی کٌذ.‬ ‫ُش ‪ Packet‬اص هٌاتؼی کَ خْد تماما داسد اعتفادٍ هی .‬ ‫کٌذ‬ ‫‪ Packets‬تایذ تَ هْس کاهل ّاسد گشٍ ؽْد تا تتْاًذ اص آى خاسج ؽْد ‪Store and Forward‬‬ ‫.‬ ‫ًکات هذاس هجاصی (‪:) Virtual Circuit‬‬ ‫1‬ ‫2‬ ‫3‬ ‫4‬ ‫5‬ ‫6‬ ‫7‬ ‫8‬ ‫9‬ ‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫-‬ ‫هاًٌذ ‪ CS‬یک هغیش تیي فشعتٌذٍ ّ گیشًذٍ سصسّ هی ؽْد ّ هاًٌذ‪ ، PS‬تغتَ ُا اص آى هذاس ػثْس هی کٌٌذ.‬ ‫اص ایي هذاس ّ یا تخؾی اص آى تشای ػثْس تشافیک دیگشاى هی تْاى تِشٍ .‬ ‫تشد‬ ‫‪ Packets‬دتوا تَ تشتیة هی سعٌذ (هوکي اعت گن ؽًْذ ّلی ‪ً Out of Order‬خْاٌُذ تْد).‬ ‫ُش ‪ Packet‬تایذ داسای ؽٌاعَ ‪ VC‬تاؽذ. (‪) Destination address ًَ ّ Circuit address‬‬ ‫.‬ ‫‪ Node‬اص لثل هی داًذ کَ ُش ‪ Packet‬کَ داسای ؽواسٍ ؽٌاعَ خافی اعت تایذ چَ ؽْد‬ ‫ُش فشعتٌذٍ هی تْاًذ چٌذیي‪ VC‬تَ گیشًذٍ ُای خاؿ داؽتَ تاؽذ.‬ ‫‪ Packet‬دس گشٍ تافش هی ؽْد ّ دس فف لشاس هی گیشد ّلی صهاى ساٍ یاتی آى کْتاٍ اعت‬ ‫.‬ ‫.‬ ‫اگش گشٍ ای خشاب ؽْد توام هغیش خشاب هی ؽْد‬ ‫اگش تخؾی دچاس اصددام ؽذ ًوی تْاى هغیش دیگشی تشگضیذ.‬
 13. 13. ‫تؼاسیف‬ ‫)‪PVC (Permanent Virtual Circuit‬‬ ‫هذلی اعت تشای تٌظین ‪ ّ VPI/VCI‬تٌظیوات دیگش‪ُ ،ATM‬ش ‪ُ PVC‬وچٌیي ‪ VLAN‬هخقْؿ تَ خْد داسد ّ ًوی تْاى دّ‬ ‫‪ VPI/VCI‬یکغاى داؽت.‬ ‫اهشّصٍ دس اکثش هْدهِا هی تْاى تا ُؾت‬ ‫… ,‪Intranet, IPMEDIA, VOIP, Video‬‬ ‫‪ PVC‬تا‬ ‫‪ PVC‬تؼشیف ًوْد ّ سّی ُش یک عشّیظ جذاگاًَ ای دسیافت کشد . هاًٌذ ,‪Internet‬‬ ‫552-0 :‪VPI(Virtual Path Identifier)- Range‬‬ ‫ؽاهل فیلذ هغیشياتي تشاي ؽثکَ اعت . ايي فیلذ ؽاهل 8 تیت دس ساتو کاستش _ ؽثکَ ّ 21 تیت دس ساتو ؽثکَ _ ؽثکَ هي‬ ‫‪ ATM‬تکاس هي سّد.‬ ‫تاؽذ ّ تَ ُوشاٍ ‪ VCI‬تشاي تؼییي همقذ تؼذي يک علْل ٌُگام ػثْس اص هجوْػَ اي اص عْئیچ ُاي‬ ‫53556-1 :‪VCI (Virtual Channel Identifier)- Range‬‬ ‫ايي فیلذ اص 61 تیت تؾکیل ؽذٍ ّ تَ ُوشاٍ ‪ VPI‬تشاي تؼییي همقذ تؼذي يک علْل ٌُگام ػثْس اص هجوْػَ اي اص عْئیچ ُاي‬ ‫‪ ATM‬تکاس هي سّد. ‪ VPI‬هغیش هجاصي خافي سا اًتخاب هي کٌذ ّ ‪ VCI‬هذاس هجاصي خافي سا دس ايي هغیش هجاصي اًتخاب ؽذٍ تش‬ ‫هي گضيٌذ.‬ ‫‪ VCI‬یک ؽٌاعَ ّادذی اعت کَ کاًال هجاصی سا هؾخـ هی کٌذ ‪ VCI‬تا 61 تیت دس ُذس علْل ‪ ATM‬هؾخـ هیگشدد.‬ ‫.‬ ‫‪ VCI ّ VPI‬تَ هٌظْس هغیشیاتی ّ ؽٌاعایی علْلِا هْسد اعتفادٍ لشاس هی گیشد ‪ VCI ّ . VPI‬تیاًگش آدسط همقذ ًیغتٌذ تلکَ‬ ‫ؿ هی ؽْد.‬ ‫تیاى کٌٌذٍ استثاهی ُغتٌذ کَ تَ همقذ هْسد ًظش هؾخ‬ ‫اػذاد ‪ VCI ّ VPI‬تشای تفکیک تٌظیوات ؽثکَ ‪ ATM‬تکاس هی سّد . ّ تایذ ُواًٌذ اػذادی کَ ‪ ISP‬اػالم هی ًوایذ ‪ Set‬ؽْد. صیشا‬ ‫دلیما ُویي تٌظیوات تش سّی ‪ DSLAM‬کَ عوت ‪ُ ISP‬غت، تایذ اًجام ؽذٍ تاؽذ. هاًٌذ 18 /8 یا 53 /0 یا 53 /8 ّ ...‬ ‫تا تشکیة ‪ VPI/VCI‬هیتْاى هغیش ّ همقذ ایغتگاٍ تؼذی ‪ Packet ATM‬سا تشای عْئیچ ‪ ATM‬هؾخـ ًوْد. دس دمیمت ‪ ATM‬اص فیلذ‬ ‫.‬ ‫‪ VPI/VCI‬اعتفادٍ هیکٌذ تا تتْاًذ )‪ VLC (Virtual Channel Link‬سا پیذا کٌذ ّ ‪ Packet‬سا دس هغیش دسعت ُذایت ًوایذ‬
 14. 14. ‫ُش عخت افضاس تغتَ تَ هؾخقات خْد هوکي اعت فمو تاصٍ خافی اص اػذاد‪ VPI/VCI‬سا پؾتیثاًی کٌذ. تشای ًوًَْ ػذد 1 /1 دس‬ ‫هْدم ُای ‪ ّ ،CISCO‬ػذد 05/05 دس ‪ ZYXEL‬پؾتیثاًی هیگشدًذ.‬ ‫.‬ ‫دس خیلی اص ؽثکَ ُا 43-23=‪ ،VPI=0/VCI‬تقْست سصسّ تکاس تشدٍ هی ؽْد‬ ‫دس فْستیکَ ػذد ‪ VPI‬ففش تاؽذ ‪ VCI‬اص 23 ؽشّع هی ؽْد.‬ ‫جذاّل همایغَ ای:‬

×