Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
แนะนำำ อีก ครั้ง นำยบรรลุ แดนดงยิง    ่ S.S.WB
วิช ำกำรบัน เทิงองกำรร้อง ก1.บอกประโยชน์ข         ในกองลู      เสือ      จุดเพลง บอกประเภทและลักษณะ   ...
กำรร้อ งเพลง• - เพลงมีบ ทบำทสำำ คัญ มำนำน ตั้ง แต่ส มัย ประวัต ิศ ำสตร์• - เพลงเป็นเครืองแสดงถึงสติปญญาและคุณธรรมของ   ...
ประโยชน์ท ี่จ ะได้ร บ จำก           ั  กำรร้อ งรำำ ทำำ เพลง1. เพื่อ ขับ กล่อ มอำรมณ์ใ ห้ม ีจ ิต ใจผ่อ งใส2. ก...
กำรชุม นุม รอบกองไฟควำมมุง หมำยของกำรชุม นุม รอบกองไฟ มี   ่ ควำมมุ่ง หมำยสำำ คัญ อยู่ 5 ประกำร เพื่อ1. ให้ล ูก เสือ ได...
3. ให้ลูกเสือแตะละคนมีโอกำสเสดงออกในที่ชุมนุมโดยไม่เก้อเขินกระดำกอำย เป็นกำรส่งเสริมควำมสำมัคคีของหมู่ให้ทุกคน รู้จักทำำงำ...
ขั้น ตอนรอบกองไฟ•  1.1 เมื่อ ผู้ร ่ว มแสดงแต่ง กำยตำมเนื้อ เรื่อ งที่จ ะแสดงเข้ำ นั่ง ที่เ รีย ง  ตำมลำำ ดับ หมู่•  1....
เมื่อ ครบ 3 รอบ ผู้ถ ือ พวงมำลัย และถือ พุ่ม ฉลำกหยุด ยืน ตรงหน้ำ ประธำนบุค คลอืน ๆ ่ในขบวนให้ก ลับ ไปนั่ง ที่ข องตนเรีย บ...
ผู้เ ดีย วทำำ วัน ทยหัต ถ์ เอำมือ ลง แล้ว ทุก คนนัง ลง                         ่1.18 พิธ ีก ร จะก...
แผนผัง รอบกองไฟ
จบแล้ว ครับ
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

การบันเทิงในกองลูกเสือ

1,859 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

การบันเทิงในกองลูกเสือ

 1. 1. แนะนำำ อีก ครั้ง นำยบรรลุ แดนดงยิง ่ S.S.WB
 2. 2. วิช ำกำรบัน เทิงองกำรร้อง ก1.บอกประโยชน์ข ในกองลู เสือ จุดเพลง บอกประเภทและลักษณะ ประสงค์ของเพลงที่นำำมำร้องได้2.สำมำรถร้องและนำำในกำรร้องเพลงได้3.บอกควำมเป็นมำ บอกประโยชน์และบอกขั้นตอนกำรชุมนุมรอบกองไฟได้4.นำำหมูร่วมในกำรชุมนุมรอบ ่
 3. 3. กำรร้อ งเพลง• - เพลงมีบ ทบำทสำำ คัญ มำนำน ตั้ง แต่ส มัย ประวัต ิศ ำสตร์• - เพลงเป็นเครืองแสดงถึงสติปญญาและคุณธรรมของ ่ ั ประเทศชาติ• - เพลงเป็นสื่อกลำงในกำรติดต่อและสร้ำงควำมเข้ำใจ กันได้ดี• - เพลงเป็น เครื่อ งพัฒ นำอำรมณ์ใ ห้เ บิก บำน แจ่ม ใส เสีย งและทำำ นองของเพลงเป็น กำรแสดงออกถึง ควำมชื่น ชมยิน ดี หรือ ควำม เศร้ำ โศกเสีย ใจ กำรร้อ งเพลงเป็น กำรให้ค วำม สุข และควำมพึง พอใจ ทัง ผู้ร ้อ งและผู้ฟ ัง ้• กำรร้อ งเพลงช่ว ยบำำ รุง สุข ภำพทัง ทำงกำยและจิต ้ (เป็น คำำ วิน ิจ ฉัย ในทำงกำรแพทย์)• กำรร้อ งเพลงเป็น เครื่อ งกระตุ้น ให้เ กิด กำร หมุน เวีย นของโลหิต และระบบประสำท ช่ว ย กระตุ้น ควำมหิว กระหำย อย่ำ งน้อ ยก็ก ระหำยนำ้ำ
 4. 4. ประโยชน์ท ี่จ ะได้ร บ จำก ั กำรร้อ งรำำ ทำำ เพลง1. เพื่อ ขับ กล่อ มอำรมณ์ใ ห้ม ีจ ิต ใจผ่อ งใส2. ก่อ ให้เ กิด ควำมสนุก สนำนรื่น เริง3. ทำำ ให้เ กิด ควำมสำมัค คีร ัก ใคร่กัน ในหมู่ค ณะ4. ผ่อ นคลำยควำมตึง เครีย ดและเบื่อ หน่ำ ยในบทเรีย น
 5. 5. กำรชุม นุม รอบกองไฟควำมมุง หมำยของกำรชุม นุม รอบกองไฟ มี ่ ควำมมุ่ง หมำยสำำ คัญ อยู่ 5 ประกำร เพื่อ1. ให้ล ูก เสือ ได้ร ้อ งเพลงร่ว มกัน หรือ แสดงกิร ิย ำอำกำร อย่ำ งเดีย วกัน เป็น กำรปลุก ใจหรือ เเป็น กำรฝึก อบรม ตอนกลำงคืน ดัง ที่ ลอร์ด เบเดน – โพเอลบ์ (บี.พี.) ใน กำรฝึก อบรมเด็ก ทีไ ด้อ ยูค ่ำ ยพัก แรม ณ เกำะปรำวน์ ่ ่ ซี2. ปลี่ย นอำรมณ์ใ ห้เ กิด ควำมสนุก สนำนเบิก บำนใจ ผ่อ นคลำยควำมเคร่ง เครีย ดให้บ รรเทำเบำบำง ลง
 6. 6. 3. ให้ลูกเสือแตะละคนมีโอกำสเสดงออกในที่ชุมนุมโดยไม่เก้อเขินกระดำกอำย เป็นกำรส่งเสริมควำมสำมัคคีของหมู่ให้ทุกคน รู้จักทำำงำนร่วมกับผูอื่น ้และทำำให้รู้ควำมสำมำรถของแต่ละคนได้ดี4. ใช้เป็นโอกำสสำำหรับประกอบพิธสำำคัญบำงกรณี ี เช่น แนะนำำบุคคลสำำคัญในกิจกำรลูกเสือ เช่นแนะนำำผูมีเกียรติสำำคัญที่มำเยี่ยม กำรมอบเครื่อง ้หมำยวูดแบดจ์ เครื่องหำยตอบแทน เข็มสมนำคุณ หรือประกำศนียบัตรต่ำง ๆ เป็นต้น5. เชิญบุคคลสำำคัญในท้องถิ่น ตลอดจนประชำชนทั่วไป เป็นกำรประชำสัมพันธ์และ ส่งเสริมกิจกำรลูกเสือได้อีกทำงหนึ่ง
 7. 7. ขั้น ตอนรอบกองไฟ• 1.1 เมื่อ ผู้ร ่ว มแสดงแต่ง กำยตำมเนื้อ เรื่อ งที่จ ะแสดงเข้ำ นั่ง ที่เ รีย ง ตำมลำำ ดับ หมู่• 1.2 พิธ ีก ร ชี้แ จงซัก ซ้อ ม• 1.3 ผู้ม ีห น้ำ ที่ข องหมู่/กลุ่ม บริก ำร จุด ไฟ• 1.4 พิธ ีก ร ออกไปเชิญ ประธำน• 1.5 เมื่อ ประธำนเดิน เข้ำ มำ พิธ ีก ำรสั่ง “กอง- ตรง” ทุก คน ลุก ขึน ยืน ตรง ้• 1.6 ประธำนรับ กำรเคำรพแล้ว เดิน ตรงไปที่ต ั้ง กองไฟยืน อยู่ร ะยะ ห่ำ งพอสมควร ยกมือ ขวำแสดง ทำำ มุม กับ ไหล่ป ระมำณ 45 องศำ• 1.7 ผู้ต ิด ตำมประธำนและผู้ม ำร่ว มชุม นุม เดิน ตำมประธำนเข้ำ มำให้ เดิน ไปยืน อยู่ ณ ที่ต นจะนั่ง• 1.8 ประธำนกล่ำ วเปิด “ข้ำ พเจ้ำ ขอเปิด กำรชุม นุม รอบกองไฟ ณ บัด นี้” (ประธำนยัง คงยืน อยู่ ณ ที่เ ดิม )• 1.9 ทุก คนร่ว มในที่ช ุม นุม กล่ำ วพร้อ มกัน ว่ำ “ฟู่” 3 ครั้ง• 1.10 พิธ ีก ร นำำ ร้อ งเพลง 1 หรือ 2 เพลง• 1.11 จบเพลงแล้ว ประธำนเดิน กลับ ไปนั่ง ยัง ที่น ั่ง• 1.12 พิธ ีก ร สั่ง ให้ผ ร ่ว มชุม นุม “นั่ง ” ู้
 8. 8. เมื่อ ครบ 3 รอบ ผู้ถ ือ พวงมำลัย และถือ พุ่ม ฉลำกหยุด ยืน ตรงหน้ำ ประธำนบุค คลอืน ๆ ่ในขบวนให้ก ลับ ไปนั่ง ที่ข องตนเรีย บร้อ ยผูถ ือ ้พวงมำลัย ส่ง พวงมำลัย ให้แ ก่ป ระธำนก่อ น ผู้ถือ ฉลำกส่ง ให้ป ระธำนภำยหลัง เสร็จ แล้ว กลับเข้ำ ที่น ั่ง ของตน**พิธ ก ร อำจให้ม ีก ำรสนุก สนำนจำกกำรร้อ ง ีเพลง หรือ กำรร้อ งประกอบกำรรำำ1.15 พิธ ก ร เชิญ ให้ป ระธำนจับ ฉลำก รับ ฉลำก ีจำกประธำนอ่ำ นให้ท รำบว่ำ หมู่ใ ด จะต้อ งแสดง1.16 ให้น ำยหมูส ง สมำชิก ในหมูใ ห้เ คำรพผูเ ป็น ่ ั่ ่ ้ประธำน “หมู่…..ตรง” นำยหมู่เ พีย งผูเ ดีย ว ทำำ ้วัน ทยหัต ถ์เ อำมือ ลงเริ่ม กำรแสดง
 9. 9. ผู้เ ดีย วทำำ วัน ทยหัต ถ์ เอำมือ ลง แล้ว ทุก คนนัง ลง ่1.18 พิธ ีก ร จะกล่ำ วขอให้ผ ู้ห นึง ผู้ใ ดในหมูอ ื่น ่ ่ๆ เป็น ผู้น ำำ กล่ำ วชมเชย1.19 เมือ จบกำรแสดงของหมู่/กลุ่ม แล้ว พิธ ีก ร ่จะให้ม ก ำรร้อ งเพลงทำำ นองช้ำ ี1.20 พิธ ีก รจะเชิญ ประธำนกล่ำ วปิด1.21 ประธำนไปยืน ในทีเ หมำะสม กล่ำ วเรื่อ ง ่สัน จบลงด้ว ยคำำ ว่ำ “ข้ำ พเจ้ำ ขอปิด กำรชุม นุม รอบ ้กองไฟ ณ บัด นี้”1.22 พิธ ีก ร ให้ท ก คนล้อ มวง ร่ว มกัน ร้อ งเพลง ุสำมัค คีช ุม นุม1.23 ผู้แ ทนหมูบ ริก ำร นำำ สวดมนต์ อย่ำ งยำว ่ร้อ งเพลงสรรเสริญ พระบำรมี1.24 พิธ ีก ร นัด หมำย1.25ทุก คนแยกย้ำ ยกัน กลับ ทีพ ัก อย่ำ งสงบ ส่ว น ่หมูท ท ำำ หน้ำ ทีเ ป็น หมูบ ริก ำร ่ ี่ ่ ่
 10. 10. แผนผัง รอบกองไฟ
 11. 11. จบแล้ว ครับ

×