Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
‫اجرای نرم افزاری یک سازه بتنی با نرم افزار‬
‫‪ETABS‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬

‫سازه در نظر گرفته شده برای این پروژه یک سازه بتنی 01 طبقه با سه بلوک‬
‫مجزا است.‬
‫ارتفاع همه طب...
‫طبقه‬

‫نام تیر‬

‫نام ستون‬

‫اول تا سوم‬

‫54*05‪B‬‬

‫54*55‪C‬‬

‫چهارم تا ششم‬

‫54*54‪B‬‬

‫54*05‪C‬‬

‫هفتم تا دهم‬...
‫/‪520 Kg‬‬
‫‪m‬‬

‫بار مرده سقف‬

‫042‬

‫بار مرده تیرچه دال‬

‫001‬

‫سربار معادل‬

‫083‬

‫کل بار مرده سقف طبقات بدون ت...
‫طبقه/بار‬

‫بار زنده‬

‫بار مرده‬

‫طبقات‬

‫002‬

‫083‬

‫بام‬

‫051‬

‫053‬
A

0.35

I

1

T

0.5sec

R

8

H

31m
T

0.92sec

B

1.66

C

0.0728
‫• اکنون وارد محیط برنامه می شویم و‬
‫به ترتیب گام ها را دنبال می کنیم.‬
‫یا‬
‫• با استفاده از دکمه های‬
‫منوی ‪ ، File‬یژ...
‫• با توجه به مشخصات پروژه اعداد زیر را وارد می کنیم.‬
‫• سپس بر روی ‪ Custom Grid spacing‬را فعال می کنیم بر‬
‫‪ Edit grid‬کلیک می کنیم.‬
‫• سپس جعبه ی روبرو را پر می‬
‫کنیم.) با توجه به نامساوی‬
‫بودن ارتفاع طبقات گزینه‬
‫‪ Custom Story Data‬را‬
‫فعال می کنیم...
‫• اطلعات را وارد می کنیم.‬
‫• با انتخاب ‪ Grid only‬جعبه را می بندیم.‬
‫• ابتدا:‬
‫• با دکمه‬
‫به طبقه سوم می رویم:‬
‫• با دکمه‬

‫تیرها را رسم میکنیم.‬
‫• سپس دوباره:‬

‫برای رسم تیرهای مورب از دکمه‬

‫استفاده می کنیم.‬
‫استفاده می کنیم .‬
‫• برای رسم ستون ها از‬
‫• بر روی این دکمه کلیک همه ی گرید ها را انتخاب کرده می کنیم.‬
‫• باید ‪ All Story‬را انتخاب کنیم.‬
‫• تیرمحور های ‪ C‬و 2-3 را انتخاب می کنیم و سپس از منوی ‪ Edit‬دستور‬
‫‪ Copy‬و بعد ...
‫• باید دقت شود که در طبقه ‪BASE‬این دو تیر را پاک کنیم.‬
‫• ‪ Similar Stories‬را انتخاب میکنیم و به‪.Plan‬طبقه سوم می رویم‬
‫• بر دکمه رسم عناصر سطحی‬
‫های پلن کلیک می کنیم.‬

‫کل...
‫• به پلن طبقه بالیی می رویم.‬
‫کلیک می کنیم و با کیلک متوالی‬
‫• برای ترسیم عناصر مثلثی بر روی دکمه‬
‫بر روی نقاط مورد نظ...
‫• از منوی ‪ Define‬وارد ‪ Define properties‬بشوید و با انتخاب بتن بر‬
‫روی ‪ Modify‬کلیک می کنیم.‬
‫• از منوی ‪ Define‬به گزینه ‪ Frame sections‬می رویم و ‪Add‬‬
‫‪ Rectangular‬را وارد می کنیم.‬
‫• بقیه مشخصات را مطابق تص...
‫• سپس بر روی ‪ Reinforcement‬کلیک می کنیم و صفحه باز شده را با توجه‬
‫به مشخصات پروژه و مانند تصویر اصل ح می کنیم.‬
‫• از منوی ‪ Define‬به گزینه ‪ Frame sections‬می رویم. و ‪Add‬‬
‫‪ Rectangular‬را وارد می کنیم.‬
‫• بقیه مشخصات را مطابق ت...
‫• از منوی ‪ Define‬به گزینه ‪ wall/Slab/Deck sections‬می رویم.‬
‫• گزینه ‪ Deck‬را انتخاب و بر ‪ Modify‬کلیک می کنیم.‬
‫• با توجه به مشخصات تیرچه بلوک پروژه این صفحه را مانند پایین پر می کنیم.‬
‫• از منوی ‪ Define‬به ‪ Static Load Cases‬می رویم. و مطابق شکل زیر‬
‫همه حال ت بار استاتیکی را وارد می کنیم.‬
‫• بار ‪ EQ...
‫می رویم.و بر‬Response Spectrum Cases ‫ به‬Define ‫• از منوی‬
.‫ کلیک می کنیم‬Add new spectrum ‫روی‬
‫• به جعبه ای مانند جعبه ی زیر می رسیم.‬
‫برای معرفی روش محاسبه جرم از منوی‬
‫‪ Define‬بر ‪. Mass source‬کلیک می کنیم‬
‫• برای نمونه ستون 54‪ C55X‬را به سه طبقه اول اختصاص می دهیم.‬
‫• باید نرم افزار بر روی گزینه ‪ Similar Stories‬باشد.‬
‫• ...
‫• برای نمونه ستون 54‪ B50X‬را به سه طبقه اول اختصاص می دهیم.‬
‫• باید نرم افزار بر روی گزینه ‪ Similar Stories‬باشد.‬
‫• ...
‫• با دکمه در گوشه صفحه، همه اعضای سازه را انتخاب می کنیم.‬
‫• از منوی ‪ Assign‬دستور ‪ Frame/Line‬گزینه ‪End(Length) offs...
‫• از منوی ‪ Select‬دستور ‪by Line object type‬را اجرا می کنیم. و‬
‫‪ Column‬راانتخاب می کنیم.‬
‫• از منوی ‪ Assign‬دستور ...
‫• با توجه به این که ساختمان را به سه بلوک تقسم کردیم، باید سه دیافراگم‬
‫تخصیص بدهیم.‬
‫• باید نرم افزار بر روی گزینه ‪ S...
‫• از منوی ‪ Assign‬دستور ‪ Shell/Area‬گزینه دیافراگم را اجرا می کنیم. یا‬
‫در روی صفحه نرم افزار کلیک می کنیم.‬
‫از ابتدا...
‫• همه مراحل را برای دو بلوک دیگر تکرار می کنیم فقط، باید دو دیافراگم 2‪D‬‬
‫و 3‪ D‬را ‪ Add‬کنیم.‬
‫• به پلن طبقه سوم می رویم و دقت می کنیم که نرم افزار بر روی گزینه‬
‫‪ Similar Stories‬باشد.‬
‫• با کلیک بر روی مستطیل های...
‫• در پلن طبقه ‪ ،BASE‬گزینه ‪ One Story‬را فعال می کنیم. کلیه عناصر را‬
‫انتخاب می کنیم.‬
‫• از منوی ‪ Assign‬دستور ‪Join...
‫همه عناصر سازه را انتخاب می کنیم.‬
‫• با استفاده از دکمه‬
‫• از منوی ‪ Assign‬دستور ‪Shell/Area Loads‬و سپس ‪ Uniform‬را ...
‫به پلن طبقه 01 ) بام ( رفته و گزینه ‪ One Story‬را انتخاب می کنیم. و با‬
‫کشیدن یک کادر همه عناصر این طبقه را انتخاب می ک...
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬

‫به پل ن 3 ‪ story‬می رویم.) در نمای ‪( 2D‬‬
‫گزینه ‪ similar Stories‬را فعال می کنیم.‬
‫باید تمام دیواره...
‫• به پل ن 01 ‪ story‬می رویم.) در نمای ‪( 2D‬‬
‫• گزینه ‪ One Stories‬را فعال می کنیم.‬
‫• باید تمام دیوارهای پیرامونی را...
‫• باید تعداد مودهای مورد نیاز و روش تحلیل به برنامه معرفی شود.‬
‫• برای معرفی پارمترهای تحلیل به منوی ‪ Analysis‬می رویم ...
‫تعداد مد ها را 01 انتخاب می کنیم.‬
‫• سپس گزینه ‪ include P-Δ‬را فعال و بر روی‬
‫کنیم.‬
‫• مطابق تصویر، گزینه ها را فعال می کنیم.‬

‫کلیک می‬
‫• قبل از انجام تحلیل بهتر است ورودی ها را کنترل کنیم.‬
‫• برای انجام این کار می توانیم از منوی ‪ Analysis‬دستور ‪Check Mo...
‫• پس از چک کرد ن می توانیم با فشرد ن دکمه5‪F‬یا استفاده از منوی ‪،Analysis‬‬
‫سپس دستور ‪Run Analysis‬را لجرا کنیم.‬
‫• ب...
‫• برای مقایسه برش های پایه استاتیکی و دینامیکی، از منوی ‪ ،Display‬دستور‬
‫‪ Show Tables‬را انتخاب می کنیم.ابتدا همه کمبو...
‫• با توجه به هم پایه شد ن طیف استاتیکی و دینامیکی ، باید ‪ Scale Factor‬را‬
‫تغییر بدهیم ،پس:‬
‫• با کلیک بر روی‬

‫مجددا آنالیز را انجام می دهیم.‬
‫ ً‬
‫پایا ن‬
پروژه ایتبس سازه بتنی
پروژه ایتبس سازه بتنی
پروژه ایتبس سازه بتنی
پروژه ایتبس سازه بتنی
پروژه ایتبس سازه بتنی
پروژه ایتبس سازه بتنی
پروژه ایتبس سازه بتنی
پروژه ایتبس سازه بتنی
پروژه ایتبس سازه بتنی
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

پروژه ایتبس سازه بتنی

1,798 views

Published on

در این پاورپوینت، یک پروژه ساده ی ایتبس تا مرحله طراحی انجام شده است.سازه در نظر گرفته شده برای این پروژه یک سازه بتنی 10 طبقه است. کاربری مسکونی است و سیستم باربر جانبی سازه، در دو طرف از نوع قاب خمشی متوسط است. (R=8)

Published in: Education
 • Be the first to comment

پروژه ایتبس سازه بتنی

 1. 1. ‫اجرای نرم افزاری یک سازه بتنی با نرم افزار‬ ‫‪ETABS‬‬
 2. 2. ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫سازه در نظر گرفته شده برای این پروژه یک سازه بتنی 01 طبقه با سه بلوک‬ ‫مجزا است.‬ ‫ارتفاع همه طبقات به جز ارتفاع طبقه اول و دوم ‪ 3.2m‬و ارتفاع دو طبقه‬ ‫اول ‪ 2.7m‬است.‬ ‫به دلیل اختصار از مدل کردن خرپشته صرف نظر شده است.‬ ‫در سقف از تیرچه و بلوک استفاده شده است.‬ ‫سیستم باربر جانبی سازه، در دو طرف از نوع قاب خمشی متوسط است.‬ ‫)8=‪(R‬‬ ‫کاربری مسکونی است.)بنابراین برای محاسبه جرم ساختمان از 2.0بار زنده‬ ‫استفاده خواهد شد.(‬
 3. 3. ‫طبقه‬ ‫نام تیر‬ ‫نام ستون‬ ‫اول تا سوم‬ ‫54*05‪B‬‬ ‫54*55‪C‬‬ ‫چهارم تا ششم‬ ‫54*54‪B‬‬ ‫54*05‪C‬‬ ‫هفتم تا دهم‬ ‫54*04‪B‬‬ ‫54*54‪C‬‬
 4. 4. ‫/‪520 Kg‬‬ ‫‪m‬‬ ‫بار مرده سقف‬ ‫042‬ ‫بار مرده تیرچه دال‬ ‫001‬ ‫سربار معادل‬ ‫083‬ ‫کل بار مرده سقف طبقات بدون تیرچه دال‬ ‫002‬ ‫بار زنده طبقات‬ ‫051‬ ‫بار زنده بام‬
 5. 5. ‫طبقه/بار‬ ‫بار زنده‬ ‫بار مرده‬ ‫طبقات‬ ‫002‬ ‫083‬ ‫بام‬ ‫051‬ ‫053‬
 6. 6. A 0.35 I 1 T 0.5sec R 8 H 31m
 7. 7. T 0.92sec B 1.66 C 0.0728
 8. 8. ‫• اکنون وارد محیط برنامه می شویم و‬ ‫به ترتیب گام ها را دنبال می کنیم.‬ ‫یا‬ ‫• با استفاده از دکمه های‬ ‫منوی ‪ ، File‬یژژک پروژژژه جدید‬ ‫تعریف می کنیم.‬ ‫• در جعبه ی باز شده روی ‪NO‬‬ ‫کلیک کنید.‬
 9. 9. ‫• با توجه به مشخصات پروژه اعداد زیر را وارد می کنیم.‬
 10. 10. ‫• سپس بر روی ‪ Custom Grid spacing‬را فعال می کنیم بر‬ ‫‪ Edit grid‬کلیک می کنیم.‬
 11. 11. ‫• سپس جعبه ی روبرو را پر می‬ ‫کنیم.) با توجه به نامساوی‬ ‫بودن ارتفاع طبقات گزینه‬ ‫‪ Custom Story Data‬را‬ ‫فعال می کنیم و بر ‪Edit‬‬ ‫‪ Story Data‬کلیک می‬ ‫کنیم.(‬
 12. 12. ‫• اطلعات را وارد می کنیم.‬
 13. 13. ‫• با انتخاب ‪ Grid only‬جعبه را می بندیم.‬
 14. 14. ‫• ابتدا:‬ ‫• با دکمه‬ ‫به طبقه سوم می رویم:‬ ‫• با دکمه‬ ‫تیرها را رسم میکنیم.‬
 15. 15. ‫• سپس دوباره:‬ ‫برای رسم تیرهای مورب از دکمه‬ ‫استفاده می کنیم.‬
 16. 16. ‫استفاده می کنیم .‬ ‫• برای رسم ستون ها از‬ ‫• بر روی این دکمه کلیک همه ی گرید ها را انتخاب کرده می کنیم.‬
 17. 17. ‫• باید ‪ All Story‬را انتخاب کنیم.‬ ‫• تیرمحور های ‪ C‬و 2-3 را انتخاب می کنیم و سپس از منوی ‪ Edit‬دستور‬ ‫‪ Copy‬و بعد از آن ‪ Paste‬را اجرا می کنیم.‬ ‫• سپس مقدار ‪ Delta X‬را ‪ 2.5m‬و برای تیر بعدی -‪ 2.5m‬در نظر می‬ ‫گیریم.‬
 18. 18. ‫• باید دقت شود که در طبقه ‪BASE‬این دو تیر را پاک کنیم.‬
 19. 19. ‫• ‪ Similar Stories‬را انتخاب میکنیم و به‪.Plan‬طبقه سوم می رویم‬ ‫• بر دکمه رسم عناصر سطحی‬ ‫های پلن کلیک می کنیم.‬ ‫کلیک می کنیم. و بر روی همه ی مستطیل‬
 20. 20. ‫• به پلن طبقه بالیی می رویم.‬ ‫کلیک می کنیم و با کیلک متوالی‬ ‫• برای ترسیم عناصر مثلثی بر روی دکمه‬ ‫بر روی نقاط مورد نظر کلیک می کنیم و می توانیم با راست کلیک از حالت‬ ‫انتخاب خارج شویم.‬
 21. 21. ‫• از منوی ‪ Define‬وارد ‪ Define properties‬بشوید و با انتخاب بتن بر‬ ‫روی ‪ Modify‬کلیک می کنیم.‬
 22. 22. ‫• از منوی ‪ Define‬به گزینه ‪ Frame sections‬می رویم و ‪Add‬‬ ‫‪ Rectangular‬را وارد می کنیم.‬ ‫• بقیه مشخصات را مطابق تصویر اصل ح می کنیم.‬
 23. 23. ‫• سپس بر روی ‪ Reinforcement‬کلیک می کنیم و صفحه باز شده را با توجه‬ ‫به مشخصات پروژه و مانند تصویر اصل ح می کنیم.‬
 24. 24. ‫• از منوی ‪ Define‬به گزینه ‪ Frame sections‬می رویم. و ‪Add‬‬ ‫‪ Rectangular‬را وارد می کنیم.‬ ‫• بقیه مشخصات را مطابق تصویر اصل ح می کنیم. گزینه ‪ Beam‬را انتخاب‬ ‫می کنیم. بقیه تیرها و ستون ها را نیز همین گونه معرفی می کنیم.‬
 25. 25. ‫• از منوی ‪ Define‬به گزینه ‪ wall/Slab/Deck sections‬می رویم.‬ ‫• گزینه ‪ Deck‬را انتخاب و بر ‪ Modify‬کلیک می کنیم.‬
 26. 26. ‫• با توجه به مشخصات تیرچه بلوک پروژه این صفحه را مانند پایین پر می کنیم.‬
 27. 27. ‫• از منوی ‪ Define‬به ‪ Static Load Cases‬می رویم. و مطابق شکل زیر‬ ‫همه حال ت بار استاتیکی را وارد می کنیم.‬ ‫• بار ‪ EQZ‬نباید از قلم بیفتد.‬
 28. 28. ‫می رویم.و بر‬Response Spectrum Cases ‫ به‬Define ‫• از منوی‬ .‫ کلیک می کنیم‬Add new spectrum ‫روی‬
 29. 29. ‫• به جعبه ای مانند جعبه ی زیر می رسیم.‬
 30. 30. ‫برای معرفی روش محاسبه جرم از منوی‬ ‫‪ Define‬بر ‪. Mass source‬کلیک می کنیم‬
 31. 31. ‫• برای نمونه ستون 54‪ C55X‬را به سه طبقه اول اختصاص می دهیم.‬ ‫• باید نرم افزار بر روی گزینه ‪ Similar Stories‬باشد.‬ ‫• از منوی ‪ Select‬دستور ‪ Select by Story Level‬را اجرا می کنیم. و سه‬ ‫طبقه اول را انتخاب می کنیم و ‪ Ok‬می کنیم.‬ ‫• از منوی ‪ Select‬دستور ‪ Deselect‬را اجرا می کنیم. و ‪ Beam‬را انتخاب‬ ‫می کنبم.‬ ‫• از منوی ‪ Assign‬دستور ‪ Frame/Line‬گزینه ‪ Frame Section‬را می‬ ‫زنیم. و مقطع 54‪ C55X‬را انتخاب می کنیم.‬
 32. 32. ‫• برای نمونه ستون 54‪ B50X‬را به سه طبقه اول اختصاص می دهیم.‬ ‫• باید نرم افزار بر روی گزینه ‪ Similar Stories‬باشد.‬ ‫• از منوی ‪ Select‬دستور ‪by Line object type‬را اجرا می کنیم. و‬ ‫‪ Beam‬راانتخاب می کنیم.‬ ‫• سپس از منوی ‪ Assign‬دستور ‪ Frame/Line‬گزینه ‪ Frame Section‬را‬ ‫می زنیم. و مقطع 54‪ B50X‬را انتخاب می کنیم.‬
 33. 33. ‫• با دکمه در گوشه صفحه، همه اعضای سازه را انتخاب می کنیم.‬ ‫• از منوی ‪ Assign‬دستور ‪ Frame/Line‬گزینه ‪End(Length) offsets‬‬ ‫را انتخاب می کنیم. و عدد 5.0 را وارد می کنیم.‬
 34. 34. ‫• از منوی ‪ Select‬دستور ‪by Line object type‬را اجرا می کنیم. و‬ ‫‪ Column‬راانتخاب می کنیم.‬ ‫• از منوی ‪ Assign‬دستور ‪ Frame/Line‬گزینه ‪ Local Axes‬را انتخاب‬ ‫می کنیم.سپس:‬
 35. 35. ‫• با توجه به این که ساختمان را به سه بلوک تقسم کردیم، باید سه دیافراگم‬ ‫تخصیص بدهیم.‬ ‫• باید نرم افزار بر روی گزینه ‪ Similar Stories‬باشد.‬ ‫• با کلیک بر روی ‪ Plan‬به طبقه 4 می رویم. با رسم کادر دور بلوک در نمای‬ ‫‪ 2D‬همه عناصر را انتخاب می کنیم.‬
 36. 36. ‫• از منوی ‪ Assign‬دستور ‪ Shell/Area‬گزینه دیافراگم را اجرا می کنیم. یا‬ ‫در روی صفحه نرم افزار کلیک می کنیم.‬ ‫از ابتدا بر روی دکمه‬ ‫• بر روی 1‪ D‬کلیک و ‪ Ok‬می کنیم.‬
 37. 37. ‫• همه مراحل را برای دو بلوک دیگر تکرار می کنیم فقط، باید دو دیافراگم 2‪D‬‬ ‫و 3‪ D‬را ‪ Add‬کنیم.‬
 38. 38. ‫• به پلن طبقه سوم می رویم و دقت می کنیم که نرم افزار بر روی گزینه‬ ‫‪ Similar Stories‬باشد.‬ ‫• با کلیک بر روی مستطیل های سطح، عناصری را که می خوایهیم جهت تیرچه‬ ‫و بلوک گذاری آنها را عوض کنیم انتخاب می کنیم.‬ ‫• از منوی ‪ Assign‬دستور ‪ Shell/ Area‬گزینه ‪ Local Axes‬را انتخاب‬ ‫می کنیم.‬
 39. 39. ‫• در پلن طبقه ‪ ،BASE‬گزینه ‪ One Story‬را فعال می کنیم. کلیه عناصر را‬ ‫انتخاب می کنیم.‬ ‫• از منوی ‪ Assign‬دستور ‪Joint/Point‬گزینه ‪Restraints‬را انتخاب می‬ ‫کنیم.‬ ‫کلیک می کنیم.تا تکیه گاه ها اختصاص یابند.‬ ‫• بر روی دکمه‬
 40. 40. ‫همه عناصر سازه را انتخاب می کنیم.‬ ‫• با استفاده از دکمه‬ ‫• از منوی ‪ Assign‬دستور ‪Shell/Area Loads‬و سپس ‪ Uniform‬را اجرا‬ ‫می کنیم.‬
 41. 41. ‫به پلن طبقه 01 ) بام ( رفته و گزینه ‪ One Story‬را انتخاب می کنیم. و با‬ ‫کشیدن یک کادر همه عناصر این طبقه را انتخاب می کنیم.‬ ‫از منوی ‪ Assign‬دستور ‪Shell/Area Loads‬و سپس ‪ Uniform‬را اجرا می‬ ‫کنیم.‬
 42. 42. ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫به پل ن 3 ‪ story‬می رویم.) در نمای ‪( 2D‬‬ ‫گزینه ‪ similar Stories‬را فعال می کنیم.‬ ‫باید تمام دیوارهای پیرامونی را تک به تک انتخاب کرد.‬ ‫پس از انتخاب تمام آ ن ها، از منوی ‪ Assign‬دستور ‪Shell/Area Loads‬و‬ ‫سپس ‪ Distributed‬را اجرا می کنیم. در گنجره باز شده ، در قسمت‬ ‫‪ Uniform Load‬بار محاسبه شده در پروژه ) 008‪ (kg/m‬را وارد می کنیم‬ ‫و بر روی ‪ OK‬کلیک می کنیم.‬
 43. 43. ‫• به پل ن 01 ‪ story‬می رویم.) در نمای ‪( 2D‬‬ ‫• گزینه ‪ One Stories‬را فعال می کنیم.‬ ‫• باید تمام دیوارهای پیرامونی را تک به تک انتخاب کرد.‬ ‫• پس از انتخاب تمام آ ن ها، از منوی ‪ Assign‬دستور ‪Shell/Area Loads‬و‬ ‫سپس ‪ Distributed‬را اجرا می کنیم. در گنجره باز شده ، در قسمت‬ ‫‪ Uniform Load‬بار محاسبه شده در پروژه ) 042‪ (kg/m‬را وارد می کنیم‬ ‫و بر روی ‪ OK‬کلیک می کنیم.‬
 44. 44. ‫• باید تعداد مودهای مورد نیاز و روش تحلیل به برنامه معرفی شود.‬ ‫• برای معرفی پارمترهای تحلیل به منوی ‪ Analysis‬می رویم و دستور ‪Set‬‬ ‫‪ Analysis Options‬را اجرا می کنیم.‬ ‫• مدل سه بعدی را انتخاب می کنیم. و سپس بر روی ‪Set Dynamic‬‬ ‫‪Parameters‬کلیک می کنیم.‬
 45. 45. ‫تعداد مد ها را 01 انتخاب می کنیم.‬
 46. 46. ‫• سپس گزینه ‪ include P-Δ‬را فعال و بر روی‬ ‫کنیم.‬ ‫• مطابق تصویر، گزینه ها را فعال می کنیم.‬ ‫کلیک می‬
 47. 47. ‫• قبل از انجام تحلیل بهتر است ورودی ها را کنترل کنیم.‬ ‫• برای انجام این کار می توانیم از منوی ‪ Analysis‬دستور ‪Check Model‬‬ ‫را انتخاب کنیم و گزینه های دلخواه برای کنترل را تیک بزنیم.‬ ‫• هر خطایی که در مدلسازی باشد با هشدار ‪ Warning‬و جزئیات مشخص می‬ ‫شود.‬
 48. 48. ‫• پس از چک کرد ن می توانیم با فشرد ن دکمه5‪F‬یا استفاده از منوی ‪،Analysis‬‬ ‫سپس دستور ‪Run Analysis‬را لجرا کنیم.‬ ‫• با کلیک بر روی دکمه‬ ‫• می توانیم مد های مختلف را به صورت انیمیشن مشاهده کنیم.‬
 49. 49. ‫• برای مقایسه برش های پایه استاتیکی و دینامیکی، از منوی ‪ ،Display‬دستور‬ ‫‪ Show Tables‬را انتخاب می کنیم.ابتدا همه کمبوها را انتخاب می کنیم و‬ ‫مانند تصویر بعد ، گزینه ها را انتخاب می کنیم.سپس یک جدول به ما می دهد‬ ‫که در آ ن برش ها را به ما می دهد.‬
 50. 50. ‫• با توجه به هم پایه شد ن طیف استاتیکی و دینامیکی ، باید ‪ Scale Factor‬را‬ ‫تغییر بدهیم ،پس:‬
 51. 51. ‫• با کلیک بر روی‬ ‫مجددا آنالیز را انجام می دهیم.‬ ‫ ً‬
 52. 52. ‫پایا ن‬

×