Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Καβάφης "Στα 200 π. Χ."

3,036 views

Published on

Μια εργασία για το μάθημα ¨Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας" Γ΄ Γυμνασίου από τις μαθήτριες: Πνευμονίδου Έλλη και Τζαχαλή Χρύσα.
Υπεύθυνη καθηγήτρια: Αρετή Κάρκου

Published in: Education
  • Be the first to comment

Καβάφης "Στα 200 π. Χ."

  1. 1. Σηα 200 π.X. - Κ.Π. Καβάθες
  2. 2.  Ο Κσλζηαληίλνο Π. Καβάθεο, γελλήζεθε ζηελ Αιεμάλδξεηα ηεο Αηγύπηνπ ην 1863 (29 Απξηιίνπ) θαη πέζαλε ζηελ ίδηα πόιε ην 1933 ηελ εκέξα ησλ γελεζιίσλ ηνπ Σπλνιηθά ηα πνηήκαηα πνπ έγξαςε ν Καβάθεο είλαη 154. Δπηπιένλ ζα πξέπεη λα ππνινγηζηνύλ άιια 75 πνπ παξέκεηλαλ αλέθδνηα εώο ην 1968 θαη ηα νπνία βξέζεθαλ ζην Αξρείν ηνπ ή ζε ρέξηα θίισλ ηνπ θαζώο θαη 27 πνηήκαηα πνπ δεκνζίεπζε κελ ν ίδηνο κεηαμύ 1886 θαη 1898 αιιά πνπ αξγόηεξα ηα απνθήξπμε. Ο Καβάθεο έγξαςε θαη θάπνηα πεδά, δνθίκηα, κειέηεο, κεηαμύ ησλ νπνίσλ: «Τα Διγίλεηα Μάξκαξα», «Οη Βπδαληηλνί πνηεηαί», «Τν Κππξηαθόλ δήηεκα», «Τν Τέινο ηνπ Οδπζζέσο», «Μία ζειίο ηεο Τξστθήο Ιζηνξίαο» θ.α. Πεγε: http://cavafis.compupres s.gr/bio3.htmΚαβάθες
  3. 3. «Αιέμαλδξνο Φηιίππνπ θαη νη Έιιελεο πιελ Λαθεδαηκνλίσλ–»Μπνξνύκε θάιιηζηα λα θαληαζηνύκεπσο ζ αδηαθόξεζαλ παληάπαζη* ζηελ Σπάξηεγηα ηελ επηγξαθήλ απηή. «Πιελ Λαθεδαηκνλίσλ»,κα θπζηθά. Γελ ήζαλ νη Σπαξηηάηαηγηα λα ηνπο νδεγνύλ θαη γηα λα ηνπο πξνζηάδνπλζαλ πνιπηίκνπο ππεξέηαο. Άιισζηεκηα παλειιήληα εθζηξαηεία ρσξίοΣπαξηηάηε βαζηιέα γη αξρεγόδελ ζα ηνπο θαίλνληαλ πνιιήο πεξησπήο*. Τν πνίεκα «Σηα 200 Π.Χ.» είλαη ηνΑ βεβαηόηαηα «πιελ Λαθεδαηκνλίσλ». πξνηειεπηαίν πνπ δεκνζίεπζε ν Κ.Π.Δίλαη θη απηή κηα ζηάζηο. Νηώζεηαη*. Καβάθεο (1931) θαη θαλεξώλεη ηελ εηδηθή ζρέζε ηνπ πνηεηή κε ηελ ηζηνξία. ΠξόθεηηαηΈηζη, πιελ Λαθεδαηκνλίσλ ζηνλ Γξαληθό· γηα έλαλ θαληαζηηθό κνλόινγν πνπθαη ζηελ Ιζζό κεηά· θαη ζηελ ηειεησηηθήηελ κάρε, όπνπ εζαξώζε* ν θνβεξόο ζηξαηόο πεξηγξάθεη ηζηνξηθά γεγνλόηα 130 ρξόλσλ.πνπ ζη Άξβεια ζπγθέληξσζαλ νη Πέξζαη:πνπ απ η Άξβεια μεθίλεζε γηα λίθελ, θη εζαξώζε.Κη απ ηελ ζαπκάζηα παλειιήληαλ εθζηξαηεία http://digitalschoolηελ ληθεθόξα, ηελ πεξίιακπξε,ηελ πεξηιάιεηε, ηελ δνμαζκέλεσο άιιε δελ δνμάζζεθε θακηά,ηελ απαξάκηιιε*: βγήθακ εκείο·ειιεληθόο θαηλνύξηνο θόζκνο, κέγαο.Δκείο· νη Αιεμαλδξείο, νη Αληηνρείο,νη Σειεπθείο, θη νη πνιπάξηζκνηεπίινηπνη* Έιιελεο Αηγύπηνπ θαη Σπξίαο,θη νη ελ Μεδία, θη νη ελ Πεξζίδη, θη όζνη άιινη.Με ηεο εθηεηακέλεο επηθξάηεηεο*,κε ηελ πνηθίιε δξάζε ησλ ζηνραζηηθώλ πξνζαξκνγώλ*.Καη ηελ Κνηλήλ Διιεληθή Λαιηά*σο κέζα ζηελ Βαθηξηαλή ηελ πήγακελ, σο ηνπο Ιλδνύο.Γηα Λαθεδαηκνλίνπο λα κηινύκε ηώξα!
  4. 4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΗΜΑΤΟΣΔΟΜΗ1ε ελόηεηα ζη.1-11, Η επηγξαθή ησλιαθύξσλ, ε πηζαλή αδηαθνξία ησλΛαθεδαηκνλίσλ θαη ε εηξσληθή θαηαλόεζε γηαηε ζηάζε ηνπο.2ε ελόηεηα β) ζη.12-32,Η ληθεθόξαεθζηξαηεία, ν λένο ειιεληθόο θόζκνο, επεξηθξόλεζε πξνο ηνπο Λαθεδαηκνλίνπο. "
  5. 5. Πεδνινγηθό ύθνο :Σρεδόλ ηίπνηα δε ζπκίδεη ηελθιαζηθή κνξθή πνηεκάησλ πνπ έρνπκε σοζηεξεόηππν ζην κπαιό καο. Απνπζηάδεη αζθαιώο ενκνηνθαηαιεμία θαη ε πνηεηηθή έθθξαζε, κε κόλεεμαίξεζε ηε ζπζζώξεπζε επηζέησλ πνπ γίλεηαη ζεθάπνηα ελόηεηα ηνπ πνηήκαηνο θαη εμππεξεηείζπγθεθξηκέλν ζηόρν Γεκνηηθή γιώζζα κε ζηνηρείαθαζαξεύνπζαο/αξραΐδνπζαο θαη ηδησκαηηθέο ιέμεηο :ν Καβάθεο ρξεζηκνπνηεί ζην πνίεκα ηνπ θπξίσο ηεδεκνηηθή θαη ηελ δηαλζίδεη κε ιόγηνπο ηύπνπο (ήζαλ,ππεξέηαο, Πεξζηδη), πνπ εμππεξεηνύλ είηε ηνληζηνξηθό ραξαθηήξα ηνπ πνηήκαηνο, είηε ηελ εηξσληθήηνπ δηάζεζε θαη ηδησκαηηθέο εθθξάζεηο (π.ρ. "ηεο").
  6. 6. http://www.youtube.com/watch?v=H4I4N9mQytI video
  7. 7. Εργαζία γηα ηο κάζεκα:“Κείκελα Νεοειιεληθής Λογοηετλίας” Γ΄ ΓσκλαζίοσΟκάδα εργαζίας:Πλεσκολίδοσ ΈιιεΤδαταιή ΦρύζαΥπεύζσλε θαζεγήηρηα: Αρεηή ΚάρθοσΓσκλάζηο Κορεζού ΚαζηορηάςΓελάρες 2013

×