ผลงานวิชาการ

332 views

Published on

ผลงานค่ะ

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ผลงานวิชาการ

 1. 1. ก ก ก ก ก F F F ก ก Social Media ก ก ก ก ก 21 F F F... F ก 6 F ก F ก . 9 . . 2555 ก ก
 2. 2. F .2 F ก 6 FF ก ก ก ก ก F F F ก กSocial Media ก ก ก ก ก 21 F F F F ก F ก ( ก.) ก ก ก ก ( .) ก ก ʿก ก F ก ก ก ก F F ก Fก ก ก ก ʾก ก 2555 F ˆ ˈ ก F F กF F F ก Fก F Fก F F F F (Social Media) ก F F ˈ F ก F ก ก ก F F ก ก ก ก F ก กF F F ก F F ก กก ( .) ก ก ก ก ก ก ( .) ก ก ก ก ก F ก F Social Media ก ก กก F ˂ ˈ ก . ก ˆ Fก ก Social Media ˈ F ก ก F ˈ F ก .2 F F ก ก 6 F ก . F F ก F F ˈ F ก ก F ก ก ก ก ก ก 21 F F F ʾ 2558 ก Social Media F ก ก F FF F ˈ F F ˆ F ก ก ก F F ก ก F กWordpress ก SlideShare ˈ ก F F F F F ก Fก F F F ก ก ก . ก ก F ก F Social Media ก ก ก F F ˆ F Fก F ก 9 2555
 3. 3. ก ก ก F F ก ก ก ก ก ก ก ก F F F ก ก Social Media ก ก ก ก ก 21 F F F F F ก 6 120 ก ก ก-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 255508.00 08.30 .08.30 09.00 . ʽ F ก09.00 10.00 . ก ก ก 21 F F F . F F10.00 10.20 . ก F10.20 12.00 . ก Social Media ก ก ก 1) . F 2) . F ก 3) F 4) F 5) . ก 6) .12.00 13.00 . ก ก13.00 15.00 . ก Social Media ก ก (F)15.00 15.20 . ก F15.20 16.30 . ก ก ʽก *************************************************************
 4. 4. ก ก F F ก ก ก ก ก ก ก ก F F F ก ก Social Media ก ก ก ก ก 21 F F F F F ก 6 120 ก ก ก-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ก 1) F ก ก F ก Fก F F F ก ก ก ก ก 2) . F F ก ก F ก F ก ก ก ก ก 3) . F ก ก F ก F ก ก ก ก ก 4) ก ก ก F ก F ก ก ก ก ก 5) F F ก F ก ก ก ก ก 6) F ก ก กF ก ก ก ก ก 3 7) F ก . 2 8) F F F ก F1 . 2
 5. 5. F ก ก ก ก F F F ก ก Social Media ก ก ก ก ก 21 F F F ...ก F ก Blog (Wordpress) Wordpress.Com 9 . . 2555 ก ก
 6. 6. สารบัญ รายการ หน้ าWordpress.com คืออะไร 1การสมัครเพื่อขอเข้าใช้งานบล็อก 2การเข้าใช้งานบล็อก 3การเปลี่ยนภาษา 4การจัดการหน้าหลัก 5 - หน้าหลัก 5 - ในตอนนี้ 6 - เขียนอย่างเร็ ว 6 - ความคิดเห็นล่าสุด 7 - ลิงก์เข้า 7 - Your Stuff 7 - ฉบับร่ างล่าสุด 7 - What’s Hot 8การจัดการเรื่ อง 9 - เรื่ อง 9 - Posts 9 - เขียน/เพิมเรื่ องใหม่ ่ 9 - การใส่รูปภาพ 10 - การใส่วีดีโอ 12 - การใส่เพลง 13 - ป้ ายกากับ 14 - Categories 14 - เผยแพร่ 15การจัดการ Categories 16 - สร้างหมวดหมู่ใหม่ 16การจัดการ Link 18 - ลิงก์ 18
 7. 7. สารบัญ (ต่ อ) รายการ หน้ า - เพิ่มลิงก์ใหม่ 18 - เพิมลิงก์หมวดหมู่ ่ 19การจัดการหน้า 20 - Pages 20 - เพิ่มหน้าใหม่ 20การจัดการรู ปแบบบล็อก 21 - Themes 21 - ส่วนหัว 22การจัดการ Widget 23 - Widget 23 - Primary Widget Area 23 - รายการ Widgets 24 - ค้นหา 24 - เรื่ องล่าสุด 24 - คลังเก็บ 24 - หมวดหมู่ 24 - Meta 25 - Akismet 25 - Author Grid 25 - Authors 25 - Box.net file sharing 26 - Custom Menu 26 - Category Cloud 26 - Flickr 27 - Gravatar 28 - Image 31 - Meebo 32
 8. 8. สารบัญ (ต่ อ) รายการ หน้ า - RSS 32 - RSS Links 33 - Tag Cloud 33 - Top Posts & Pages 33 - Twitter 34 - Vodpod Videos 34 - วิธีการสมัครสมาชิก Vodpod 35 - คลังเก็บ 36 - ความคิดเห็นล่าสุด 37 - รายการคลิกสูงสุด 37 - ปฏิทิน 37 - ลงทะเบียนบล็อก 38 - ลิงก์ 38 - สถิติบล็อก 39 - หน้า 39 - เรื่ องล่าสุด 39 - หมวดหมู่ 40 - ข้อความ 40การจัดการผูใช้ ้ 41 - การเพิ่มผูใช้ใหม่ ้ 42 - My Public Profile 43การจัดการ Personal Settings 45 - ตัวเลือกส่วนตัว 45 - Account Details 46การตั้งค่า 47 - ตั้งค่าทัวไป ่ 47 - ตั้งค่าการเขียน 47
 9. 9. สารบัญ (ต่ อ) รายการ หน้ า - ตั้งค่าการอ่าน 48 - ตั้งค่าสนทนา 48 - การตั้งค่าสื่อ 49 - ตั้งค่าส่วนตัว 49 - E-mail Post Change 49 - Web Hooks 50Wordpress.com Plug In / Add On 51 - การนาภาพ Profile จาก Facebook มาใช้แทนภาพ Author/ผูเ้ ขียน 51 - การนาภาพในอัลบั้มภาพจาก Facebook มาแสดงที่บล็อก 54 - การนาสมุดเยียมจาก Slide.com มาใส่ในบล็อก ่ 57 - การนา Chatroll มาใช้กบบล็อก ั 59 - การใช้สญญาอนุญาตกับบล็อก ั 62 - การนา QR Code มาใช้กบบล็อก ั 65
 10. 10. คู่มือการใช้งาน Blog ที่ Wordpress.ComWordpress.com คืออะไร Wordpress.com เป็ นหนึ่งในหลาย ๆ เว็บไซด์ที่ให้บริ การ Blog ซึ่ง Blog ก็คือพื้นที่สาหรับเขียนข้อความหรื อเรื่ องราวต่าง ๆ โดยเจ้าของ Blog สามารถเข้าไปใช้งานหรื ออัพเดทข้อมูลข่าวสารได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะอยูที่ไหนขอเพียงสามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้เท่านั้น และผูเ้ ข้าเยียม ่ ่ชมหรื อผูอ่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้เท่าที่เจ้าของบล็อกอนุญาต ้ เหตุผลที่เลือก Wordpress.com มาเป็ นหนึ่งในเครื่ องมือที่ใช้ในการยกระดับและพัฒนาบุคลากร ของโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลกากรและส่ งเสริมการใช้ Social Media ในการจัดการเรียนรู้ เนื่องจาก Wordpress.com เป็ นเว็บไซด์ที่ให้บริ การพื้นที่สาหรับเขียน Blog ฟรี ถึง 3GB โดยไม่มีโฆษณา สามารถใช้งานได้ง่าย เนื่องจากไม่จาเป็ นต้องใช้เทคนิคและความรู้ในการทาเว็บเยอะมากนัก จริ ง ๆ แล้วไม่จาเป็ นต้องมีความรู้ในการเขียนเว็บเลยก็ได้ สาหรับผูที่เขียนจนเก่งแล้วก็ ้สามารถปรับแต่งได้ตามขีดจากัดของ Wordpress.com มีให้ จึงเหมาะสมกับผูที่ตองการเพียงพื้นที่ ้ ้สาหรับการเขียน ไม่ตองการ Applications อื่น ๆ มากมาย และหากต้องการพื้นที่เพิ่มหรื อต้องการที่จะ ้ใช้โดเมนของตนเอง Wordpress.com ก็มีบริ การเสริ ม โดยการซื้อพื้นที่และโดเมนเพิ่มได้ดวยเช่นกัน ้ 1
 11. 11. คู่มือการใช้งาน Blog ที่ Wordpress.Comการสมัครเพือขอเข้ าใช้ งานบล็อก ่ เข้าไปที่ WWW.WORDPRESS.COM เลือก Sign Up! จากนั้นกรอกรายละเอียดดังภาพข้างล่างนี้ให้ครบถ้วน ใส่ URL ของบล็อก ใส่ชื่อผูใช้ ซึ่งต้องไม่นอยกว่า 4 ตัวอักษร ้ ้ ใส่รหัสผ่าน ใส่อีเมล์ เมื่อกรอกรายละเอียดเรี ยบร้อยแล้ว ให้กด Sign Up จากนั้น wordpress จะส่งข้อความไปยังอีเมล์ที่ได้กรอกไว้ 2
 12. 12. คู่มือการใช้งาน Blog ที่ Wordpress.Com กดที่ลิงก์ในอีเมล์เพื่อยืนยันการมีตวตน เพื่อตอบรับการเป็ นสมาชิก ัการเข้ าใช้ งานบล็อก ไปยัง www.wordpress.com แล้วเลือก log in เพื่อเข้าใช้งานบล็อกซึ่งได้สมัครเป็ นสมาชิกเรี ยบร้อยแล้ว ใส่ชื่อผูใช้ ้ ใส่รหัสผ่าน เมื่อลงชื่อเข้าใช้งานบล็อกแล้วจะปรากฏดังภาพข้างล่างนี้ 3
 13. 13. คู่มือการใช้งาน Blog ที่ Wordpress.Comการเปลี่ยนภาษา เนื่องจาก Wordpress.com มีภาษาให้เลือกมากมาย จึงสามารถเปลี่ยนภาษาได้ตามต้องการ โดยเข้าไปที่หน้าหลัก จากนั้นเลือกเมนู Settings ---> General ---> Language เมื่อเลือกภาษาที่ตองการได้แล้ว ก็กด Save Change ก็จะได้ภาษาที่ตองการ ้ ้ เลือก Setting เลือก General เลือก ภาษาที่ตองการ ้ เช่น th – ไทย 4
 14. 14. คู่มือการใช้งาน Blog ที่ Wordpress.Comการจัดการหน้ าหลัก หน้ าหลัก จะแสดงความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นกับบล็อกทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็ นข่าวสารฉบับร่ าง ผูที่เข้ามาชมบล็อกหรื อเนื้อหาที่มีความนิยมมากที่สุด หรื อแม้กระทังการแสดงความคิดเห็น ้ ่ล่าสุดที่เกิดขึ้นที่บล็อก เลือก หน้าหลัก ในส่วนของ หน้ าหลัก จะแสดงดังภาพข้างล่างนี้ 5
 15. 15. คู่มือการใช้งาน Blog ที่ Wordpress.Com ในตอนนี้ แสดงตัวเลขสถิติ ของจานวนเรื่ องที่โพสต์หน้าที่เขียน หมวดหมูต่าง ๆ และ ่ป้ ายกากับ รวมถึง จานวนครั้งในการแสดงความคิดเห็น จานวนความคิดเห็นที่ได้รับการอนุมติ ัจานวนข้อความที่รอดาเนินการ และจานวนสแปม เขียนอย่ างเร็ว หากต้องการเขียนเรื่ องอย่างรวดเร็ วโดยไม่อยากเข้าไปเขียนในเขียนเรื่องใหม่ เครื่ องมือส่วนนี้ จะสามารถเขียนเรื่ องโดยใส่หวข้อ เนื้อเรื่ อง ป้ ายกากับ และ แนบไฟล์ภาพ ัวีดีโอ เพลง และสื่ออื่น ๆ ได้ดวยเช่นกัน ้ ใส่หวข้อเรื่ อง ั ใส่เนื้อเรื่ อง หากยังไม่อยากเผยแพร่ ให้ ใส่ป้ายกากับ เลือกบันทึกเป็ นฉบับร่ าง ใส่รูปภาพ ใส่วิดีโอ ใส่เสียง เพิ่มสื่อ Add Poll **รายละเอียดในการใช้เครื่ องมือต่าง ๆ จะอธิบายเพิ่มในการเขียนเรื่องใหม่** 6
 16. 16. คู่มือการใช้งาน Blog ที่ Wordpress.Com ความคิดเห็นล่ าสุ ด เป็ นการแสดง 5 ความเห็นล่าสุด ซึ่งเจ้าของบล็อกสามารถเลือกที่จะไม่อนุมติ ตอบกลับ แก้ไข ความเห็นสแปม หรื อ Trash ความคิดเห็นต่าง ๆ ที่ถกโพสต์ในบล็อกได้ ั ู ลิงก์ เข้ า ในส่วนนี้จะแจ้งเมื่อมีเชื่อมต่อลิงก์จากบล็อก หรื อ เว็บไซต์อื่น Your Stuff จะแสดงลิงค์ที่เกิดขึ้นกับบล็อก ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องที่โพสต์หรื อความคิดเห็นต่าง ๆ ฉบับร่ างล่ าสุ ด หากว่ามีฉบับร่ างถูกบันทึกไว้ ก็จะแสดงรายการฉบับร่ างตรงส่วนนี้ 7
 17. 17. คู่มือการใช้งาน Blog ที่ Wordpress.Com What’s Hot เป็ นส่วนแสดงความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นใน Wordpress.com- ข่ าว WordPress.com จะเป็ นการแจ้งข่าวล่าสุดต่างๆ- บล็อกยอดนิยมวันนี้ WordPress.com จะแสดงรายการบล็อกที่มีผเู้ ข้าชมมากที่สุดในช่วงเวลา นั้น- ท็อปโพสต์จาก WordPress.com จะแสดงรายชื่อของผูเ้ ขียนบล็อกที่มีผเู้ ข้าชมมากที่สุด ในช่วงระยะเวลานั้น ๆ ซึ่งไม่ได้หมายความว่าบล็อกของผูเ้ ขียนนั้น ๆ จะเป็ นที่นิยม 8
 18. 18. คู่มือการใช้งาน Blog ที่ Wordpress.Comการจัดการเรื่อง เรื่อง เครื่ องมือนี้จะใช้สาหรับการเขียนและแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่ องราวต่าง ๆ ที่เขียน เรื่ อง Posts แสดงรายการเรื่ องต่าง ๆ ที่ถกเขียนขึ้น ไม่ว่าจะเป็ น ฉบับร่ างหรื อเรื่ องที่ถก ู ูเผยแพร่ แล้ว เขียนเรื่องใหม่ เขียนเรื่ องใหม่ 9
 19. 19. คู่มือการใช้งาน Blog ที่ Wordpress.Com เพิมเรื่องใหม่ ่ ใส่ชื่อเรื่ อง เครื่ องมือต่าง ๆ ที่ใช้ สาหรับการเขียนเรื่ อง ใส่เนื้อเรื่ อง คุณสมบัติของเครื่ องมือต่าง ๆตัวหนา เพิ่มป้ ายกากับอีกตัวเอียง ตรวจคาผิดขีดฆ่า ขยายเต็มจอรายชื่อที่ไม่ได้เรี ยงลาดับ แสดง/ซ่อนเครื่ องมือรายชื่อที่เรี ยงลาดับ จัดหน้าBlockQoute ขีดเส้นใต้จัดชิดซ้าย ขยายเต็มบรรทัดจัดกึ่งกลาง เลือกสีอกษร ัจัดชิดขวา วางเป็ นตัวอักษรเพิม/แก้ไขลิงก์ ่ วางจากโปรแกรมเวิร์ดยกเลิกการทาลิงก์ เอารู ปแบบออกเพิ่ม custom character OutdentIndent ย้อนกลับทาซ้ า ช่วยเหลือ 10
 20. 20. คู่มือการใช้งาน Blog ที่ Wordpress.Com อัพโหลด/เพิ่มสื่อต่าง ๆ ใส่รูปภาพ ใส่วิดีโอ ใส่เสียง เพิ่มสื่อ Add Poll- การใส่ รูปภาพ คลิกเลือกไฟล์ภาพในเครื่ อง คอมพิวเตอร์เพื่อใส่ในเรื่ อง ในส่วนนี้ไม่จาเป็ นต้องใส่ รายละเอียด เลือกตาแหน่ งและขนาดของภาพ เมื่อเรี ยบร้อยแล้ว คลิกใส่เข้าใน เรื่ อง 11
 21. 21. คู่มือการใช้งาน Blog ที่ Wordpress.Com - การใส่ วดีโอ เนื่องจาก wordpress.com ไม่สนับสนุนให้ อัพโหลดโดยตรง จึงขอแนะนาให้ ิ นาไฟล์วิดีโอไปฝากไว้ที่ www.youtube.com หรื อเว็บไซต์ที่รับฝากไฟล์วีดีโอ แล้วจึงนาลิงก์ มาใส่ในเรื่ องที่เขียน กดเมนู Share ซึ่งอยูใต้วิดีโอ แล้วคัดลอกลิงก์ ่ เพื่อนาไปวางที่เมนูวิดีโอใน Wordpress.com เมื่อได้วีดีโอที่ตองการแล้ว ให้คดลอกลิงก์มาว่าที่เมนูวิดีโอ ้ ั คัดลอกลิงก์จาก youtube มาวางที่นี่ หรื อจะเขียนโค้ดก็ได้เช่นกัน คือ [youtube ที่อยูของวีดีโอ (URL)] ่จะเขียนได้ตามนี้ [youtube http://www.youtube.com/watch?v=BELlZKpi1Zs] 12
 22. 22. คู่มือการใช้งาน Blog ที่ Wordpress.Com- การใส่ เพลง จะคล้ายกับการใส่วีดีโอ คือต้องนาไฟล์ไปฝากไว้ที่เว็บไซด์อื่นก่อน จากนั้นนา ลิงค์มาใส่ที่ Wordpress.com และเนื่องจากมีขอจากัดบางอย่าง จึงจาเป็ นต้องเขียนเป็ นโค้ด ้ เท่านั้น ซึ่งจะเขียนโค้ดได้ดงนี้ [audio ที่อยูของเพลง (URL)] ั ่ ที่อยูลิงก์ฝากเพลง (URL) ่ 13
 23. 23. คู่มือการใช้งาน Blog ที่ Wordpress.Com ปายกากับ ใส่คาจากัดความของเรื่ องที่เขียน เพื่อให้ผอ่านสามารถค้นเจอบล็อกจาก ้ ู้Google ได้ง่ายขึ้น ซึ่งควรจะใช้คาสั้น ๆ และใช้เครื่ องหมาย , (comma) เพื่อคันระหว่างข้อความ ่ Categories หมวดหมู่ต่าง ๆ เมื่อเขียนเรื่ องเรี ยบร้อยแล้ว ก็เลือกหมวดหมู่ที่ตองการ ้เพื่อจัดเข้ากลุ่ม หากไม่ได้เลือกหมวดหมู่ wordpress.com จะจัดเข้าหมวดหมู่ Uncatagorized โดยอัตโนมัติ ซึ่งการจัดหมวดหมู่จะอธิบายต่อไป 14
 24. 24. คู่มือการใช้งาน Blog ที่ Wordpress.Com เผยแพร่ เป็ นการจัดการเรื่ องที่เขียนว่าจะให้อยูในสถานะใด ไม่ว่าจะเป็ น ฉบับร่ าง การ ่ตั้งเวลาเผยแพร่ หรื อ เผยแพร่ ทนทีั - เมื่อเขียนเรื่ องแล้ว ยังไม่อยากเผยแพร่ ก็ให้บนทึกเป็ นฉบับร่ างไว้ก่อน แล้วค่อยกลับมา ั เผยแพร่ ที่หลังได้ - ถ้าหากอยากจะกาหนดเวลาในการเผยแพร่ ก็ให้เลือก การเผยแพร่ ทนที และกาหนดเวลาใน ั การที่จะเผยแพร่ เรื่ องที่เขียน เมื่อกาหนดเรื่ องแล้ว ต้องกดเผยแพร่ ไม่เช่นนั้นเรื่ องที่ถกตั้งเวลา ู ไว้ จะไม่ถกส่งไปที่หน้าบล็อก ู - ส่วนในกรณี ที่อยากจะเผยแพร่ ทนที ก็ให้กดเผยแพร่ ได้เลย โดยไม่ตองตั้งเวลา หรื อ บันทึก ั ้ เป็ นฉบับร่ าง 15
 25. 25. คู่มือการใช้งาน Blog ที่ Wordpress.Comการจัดการ Categories สร้ างหมวดหมู่ใหม่ เป็ นเครื่ องมือที่ใช้สาหรับการจัดเรื่ องที่เขียนให้เป็ นหมวดหมู่ เช่นแบบฝึ ก ใบงาน การบ้าน เป็ นต้น ซึ่งในหมวดหมู่ใหญ่สามารถมีหมวดหมู่ยอยได้อีก เช่น หมวดหมู่ ่ใหญ่ คือ กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ จะมีหมวดหมู่ยอย เป็ นกลุ่มสาระต่าง ๆ เช่น ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ่วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็ นต้น และในหมวดหมู่ยอยก็สามารถมีหมวดหมู่ ่ย่อยได้อีกเช่น ภาษาไทย ก็จะมีหมวดหมู่ยอยเป็ น เนื้ อหาวิชา แผนการสอน แบบฝึ กหัด ใบงาน ่การบ้าน เป็ นต้น ใส่ชื่อหมวดหมู่ หมวดหมู่ใหญ่ ซึ่งภายในหมู่ เพลง อาจจะมีหมวดหมู่ยอย ่ เป็ น เพลงสากล เพลงลูกทุ่ง หรื อ เพลงเพื่อชีวิต 16
 26. 26. คู่มือการใช้งาน Blog ที่ Wordpress.Com ภาพข้างล่างนี้แสดงจานวนหมวดหมู่ท้งหมด ซึ่งจะสามารถลบหมวดหมู่ที่ไม่ตองการได้ ั ้ที่นี่ โดยเรื่ องที่ถกบันทึกอยูในหมวดหมู่ที่ถกลบ จะย้ายไปอยูที่หมวดหมู่ Uncategorized หรื อ ู ่ ู ่หมวดหมู่หลัก จึงไม่ตองกังวลว่าเมื่อลบหมวดหมู่แล้ว เรื่ องที่อยูในหมวดหมู่น้ น ๆ จะหายไป ้ ่ ั รายการหมวดหมู่ 17
 27. 27. คู่มือการใช้งาน Blog ที่ Wordpress.Comการจัดการ Link ลิงก์ จะแสดงรายการลิงก์ต่างๆ ที่เชื่อมต่อกับบล็อก รายการลิงก์ท้งหมด ั เพิมลิงก์ ใหม่ หากต้องการเพิมลิงก์ใหม่ให้ทาตามขั้นตอนข้างล่างนี้ ่ ่ ใส่ชื่อเว็บลิงก์ ใส่ที่อยูเ่ ว็บ/บล็อก เพิ่มลิงก์ คาขยายความไม่จาเป็ นต้องใส่ก็ได้ 18
 28. 28. คู่มือการใช้งาน Blog ที่ Wordpress.Comเพิมลิงก์ หมวดหมู่ ่ ใส่ชื่อลิงก์หมวดหมู่ เพิ่มลิงก์หมวดหมู่ 19
 29. 29. คู่มือการใช้งาน Blog ที่ Wordpress.Comการจัดการหน้ า Pages แสดงรายการหน้าทั้งหมดที่จะแสดงบนบล็อก รายการหน้าทั้งหมด เพิมหน้ าใหม่ จะเหมือนกับการเขียนเรื่ องใหม่ ไม่ว่าจะเป็ นการเขียนหรื อการเผยแพร่ ่ ใช่ชื่อหน้าใหม่ การเขียนเรื่ องในหน้าใหม่ จะ เหมือนกับการเขียนเรื่ องใหม่ ย้อนกลับไปอ่านเพิ่มเติมที่ “การเขียนเรื่ องใหม่” 20
 30. 30. คู่มือการใช้งาน Blog ที่ Wordpress.Comการจัดการรู ปแบบบล็อก จัดการ Themes Themes จะเป็ นหน้าตาของบล็อก ซึ่งมีให้เลือกมากมาย ขึ้นอยูกบ ่ ั ลักษณะของการใช้งาน ซึ่งในแต่ละ Themes ก็จะมีขอจากัดแตกต่าง ้ กันไป เช่น มีหว/ไม่มีหว มี 2 คอลัมภ์/ 3 คอลัมภ์ เป็ นต้น ั ั การจัดการ Themes โดยปกติแล้วแต่ละ Themes จะมีขอจากัดที่แตกต่างกันออกไป ซึ่ง ้จะอธิบายรายละเอียดไว้ในแต่ละ Themes อยูแล้ว สาหรับการจัดการ Themes นั้น สามารถเข้าไป ่แก้ไขได้ไม่ว่าจะเป็ นพื้นหลัง (ในกรณี ที่ Themes นั้น อนุญาตให้แก้ไข) ส่วนหัว หรื ออื่น ๆ เข้าไปจัดการ Themes ส่วนนี้จะอธิบายว่า Theme นั้น ๆ ทาอะไรได้บาง ้ ในกรณี ที่อยากเปลี่ยน Themes ใหม่ Wordpress.com ก็จะมี Themes ให้เลือกมากมายซึ่งสามารถเลือกได้ตามลักษณะการใช้งานหรื อความพอใจ ตัวอย่าง Themes ที่มีให้เลือก 21
 31. 31. คู่มือการใช้งาน Blog ที่ Wordpress.Comส่ วนหัว ในส่วนนี้จะมีเฉพาะบาง Themes ที่มีส่วนหัวเท่านั้น จึงจะสามามารถเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งจะต้องกาหนดขนาดของภาพให้พอดีกับขนาดของส่วนหัวเดิม เช่น 940 x 198 pixels เป็ นต้น ใส่ส่วนหัว การปรับเปลี่ยนส่วนหัวสามารถทาได้ เฉพาะ Themes ที่มีหวเท่านั้น ั เลือกภาพที่จะใช้เป็ นส่วนหัว เมื่อเลือกภาพที่จะใช้เป็ นส่วนหัวของบล็อกได้แล้ว จะมี ภาพให้ดูก่อน หากไม่พอใจ ก็สามารถแก้ไขได้อีกครั้ง ตัวอย่างส่วนหัวของบล็อกที่เปลี่ยนแปลงเรี ยบร้อยแล้ว 22
 32. 32. คู่มือการใช้งาน Blog ที่ Wordpress.Comการจัดการ Widget เครื่ องมือ Widgetsรายการ Widgets ต่าง ๆ ตามภาพข้างล่างนี้ ไม่ว่าจะเป็ น ค้นหาปฏิทิน สถิติ ข้อความ เป็ นต้น ซึ่ง Widgets บางตัวจะไม่แสดงผลในบาง Themes จึงควรพิจารณาเลือกตามลักษณะการใช้งาน และเหมาะสมกับ Themes รายการ Widgets ต่าง ๆ เมื่อต้องการ ใช้ ก็ลากไปวางไว้ที่ Primary Widget Area ซึ่งอยูทางด้านขวา ่ Primary Widget Area จะแสดงรายการ Widget ทั้งหมดที่ใช้งานอยูในบล็อก ่ ซึ่งสามารถเพิ่มหรื อเอาออกได้ ในกรณี ที่ตองการเอา ้ ออกให้คลิกที่ Widget นั้น ๆ แล้วเลือก “ลบ” รายการ Widget ที่กาลังใช้อยู่ รายการ Widgets 23
 33. 33. คู่มือการใช้งาน Blog ที่ Wordpress.Com ค้นหา เป็ น Widget ที่ติดตั้งไว้เพื่อให้ผที่เข้ามา ู้ ใส่หวข้อ ั เยียมชมบล็อกใช้คนหาบทความหรื อข้อมูล ่ ้ ภายในบล็อกได้สะดวกขึ้น ใส่หวข้อ ัเรื่องล่ าสุ ด เป็ น Widget ที่ติดตั้งไว้เพื่อแสดงรายการเรื่ องหรื อบทความที่ถกโพสต์ล่าสุด ซึ่ง ูสามารถเลือกจานวนเรื่ องที่จะแสดงได้ เริ่ มต้น ใส่จานวนเรื่ องจาก 1 เรื่ อง จนถึง 15 เรื่ อง ใส่หวข้อ ั คลังเก็บ เป็ น Widget ที่ติดตั้งไว้เพื่อแสดง จานวนเรื่ องที่ถกโพสต์แล้ว ซึ่งสามารถ ู แสดงผลเป็ น Drop down ได้ดวย ้ เลือกการแสดงผลหมวดหมู่ เป็ น Widget ที่ติดตั้งไว้เพื่อแสดง ใส่หวข้อ ัรายการหมวดหมู่ท้งหมด ซึ่งสามารถเลือกให้ ัแสดงผลเป็ น Drop down จานวนเรื่ อง หรื อลาดับขั้นได้ เลือกการแสดงผล 24
 34. 34. คู่มือการใช้งาน Blog ที่ Wordpress.Com Meta เป็ น Widget ที่ติดตั้งไว้เพื่อควบคุมการ ใส่หวข้อ ั เข้าระบบ/ออกจากระบบ, ผูควบคุมเว็บ, feed ้ และเวิร์ดเพรสลิงค์Akismet เป็ น Widget ที่ติดตั้งไว้เพื่อรายงานการกรอง spam ใส่หวข้อ ั Author Grid เป็ น Widget ที่ ติดตั้งไว้เพื่อแสดงรายชื่อผูเ้ ขียน เลือกขนาด ทั้งหมด อาจจะรวมถึงผูเ้ ขียนที่ไม่ เคยเขียนด้วยAuthors เป็ น Widget ที่ติดตั้ง ใส่หวข้อ ัไว้เพื่อแสดงรายชื่อผูเ้ ขียนทั้งหมด อาจจะรวมถึงผูเ้ ขียนที่ ใส่จานวนเรื่ องไม่เคยเขียน และแสดงจานวนเรื่ องของผูเ้ ขียนแต่ละคนด้วย ซึ่งกาหนดให้แสดงเรื่ องของผูเ้ ขียนแต่ละคนได้สูงสุด 10 เรื่ อง เลือกขนาด 25
 35. 35. คู่มือการใช้งาน Blog ที่ Wordpress.Com Box.net file sharing เป็ น รับโค้ดได้ที่นี่ Widget ที่มีไว้สาหรับแชร์ ไฟล์ที่ฝากไว้ที่ www.Box.net โดยจะต้อง คัดลอกโค้ดที่ได้มาวางที่นี่ สมัครเป็ นสมาชิกของ Box.net ด้วย และเมื่อเป็ น สมาชิกแล้วจะได้รับโค้ด HTML เพื่อนามาวางที่ Widget กาหนดขนาดของกล่องไฟล์Custom Menu เป็ น Widget ที่ติดตั้งไว้เพื่อสร้าง เมนู ที่ยงไม่มีอยูตอนนี้ ซึ่งจะสามารถใช้ได้ ั ่กับบาง Widget เท่านั้น คลิกเพื่อสร้างเมนู 26
 36. 36. คู่มือการใช้งาน Blog ที่ Wordpress.Com ใส่หวข้อ ั Category Cloud เป็ น Widget ที่มีไว้เพื่อ กาหนดจานวน แสดงรายการหมวดหมู่ ซึ่งสามารถแสดงได้ เรื่ องที่จะให้แสดง สูงสุด 30 หมวดหมู่ และสามารถเลือกที่จะไม่ แสดงในบางหมวดหมู่ได้ดวย ้ ใส่เรื่ องที่ไม่ตองการให้แสดงโดยใช้ , (comma) ้ ขั้นระหว่างเรื่ อง ใส่หวข้อ ัFlickr เป็ น Widget มีไว้เพื่อแสดงภาพที่อยูใน ่ ใส่ URL ของอัลบั้มwww.flickr.com โดยนาเอา URL มาใส่ในWidget นี้ ซึ่งไม่จาเป็ นต้องเป็ นสมาชิกของเว็บ กาหนดจานวนภาพที่ไซด์ก็ได้ แต่ในกรณี ที่ตองการแสดงภาพจาก ้ แสดงอัลบั้มภาพของตนเอง จาเป็ นต้องสมัครเป็ นสมาชิกก่อน จึงจะสามารถนาภาพมาแสดงที่ เลือกขนาดภาพบล็อกได้ 27
 37. 37. คู่มือการใช้งาน Blog ที่ Wordpress.Com ใส่หวข้อ ั Gravatar (รู ปประจาตัวที่ใช้ได้ทว ั่ โลก) เป็ น Widget ที่มีไว้เพื่อแสดง ภาพส่วนตัวของผูใช้ซ่ึงภายใต้ E-mail ้ใส่อีเมล์ เดียวกัน ไม่ว่าจะไปแสดงความ คิดเห็นหรื อใช้บริ การที่เว็บไซด์ใด ก็ กาหนดขนาดของภาพ จะแสดงภาพนี้ดวย ้ 28
 38. 38. คู่มือการใช้งาน Blog ที่ Wordpress.Comเลือกภาพที่จะใช้เป็ น Gravatar / Avatar ตัดภาพเมื่อตัดภาพเรี ยบร้อยแล้วคลิกที่นี่ 29
 39. 39. คู่มือการใช้งาน Blog ที่ Wordpress.Com เลือกตั้งค่าการจัดอันดับของภาพGravatar / Avatar ที่ถกเปลี่ยนเรี ยบร้อยแล้ว ู 30
 40. 40. คู่มือการใช้งาน Blog ที่ Wordpress.Com Image เป็ น widget ที่มีไว้เพื่อลิงก์ภาพจากหน้าบล็อกซึ่งเป็ นภาพขนาดย่อไปยังภาพขนาดเต็ม ใส่หวข้อ ั ใส่ URL ของภาพ กาหนดความกว้าง/ยาว ของภาพ ใส่ URL ของภาพ ภาพด้านซ้ายจะเป็ นภาพที่อยูหน้าบล็อก ส่วนภาพใหญ่ดานขวาเป็ นภาพขนาดเต็มซึ่ง ่ ้จะแสดงเมื่อผูชมคลิกที่ภาพเล็ก ้ เมื่อคลิกที่ภาพเล็กจะปรากฏ เป็ นภาพใหญ่ 31
 41. 41. คู่มือการใช้งาน Blog ที่ Wordpress.Com สมัครสมาชิก Meebo คลิกที่นี่ Meebo เป็ นกล่องสนทนา ประเภท Live Chat ตัวหนึ่งที่ช่วยให้ผเู้ ข้าชม blog สามารถพูดคุย กับเจ้าของบล็อกได้ง่ายขึ้น ซึ่งจาเป็ นต้องสมัคร สมาชิกของเว็บไซด์ Meebo ก่อน จากนั้น คัดลอกโค้ดที่ได้มาวางที่ Widget นี้ ก็จะมีกล่อง สนทนาปรากฏที่หน้าบล็อก เมื่อสมัครสมาชิกเรี ยบร้อยแล้ว คัดลอกโค้ดมาวาง เข้าไปที่นี่ เพื่อรับโค้ด ที่นี่ RSS เป็ น Widget ที่มีไว้เพื่อแสดงการ feed ข้อความจากเว็บไซด์ที่เราต้องการจะให้แสดงผลที่หน้าบล็อก ใส่ URL ที่ตองการ Feed ที่นี่ ้ ใส่หวข้อ ั เลือกจานวนข้อความที่ตองการ Feed ้ เลือกการแสดงผล 32
 42. 42. คู่มือการใช้งาน Blog ที่ Wordpress.Com RSS Links เป็ น Widget ที่มีไว้เพื่อแสดงลิงก์ ไปยังเว็บไซด์ที่ตองการ Feed ้ ใส่หวข้อ ั เลือกหัวข้อของการแสดง Feed เลือกรู ปแบบอักษรTag Cloud เป็ น Widget ที่มีไว้เพื่อแสดงป้ าย ใส่หวข้อ ักากับที่ใช้มากสุดในรู ปแบบของ cloud หรื อกลุ่มแท็ก ใส่หวข้อ ั Top Posts & Pages เป็ น Widget ที่มีไว้เพื่อ เลือกจานวน แสดงกระทูและหน้าบล็อกที่มีผเู้ ข้าชมมากที่สุด ้ รายการ ภายในระยะเวลา 24-48 ชัวโมงที่ผานไป ซึ่ง ่ ่ สามารถแสดงได้สูงสุดถึง 10 รายการ 33
 43. 43. คู่มือการใช้งาน Blog ที่ Wordpress.Com ใส่หวข้อ/ชื่อเจ้าของ Twitter ั Twitter เป็ น Widget ที่มีไว้เพื่อแสดง ข้อความจาก Twitter โดยใส่ชื่อ Twitter ของผูที่ ้ ใส่ชื่อของ เราต้องการให้แสดงที่หน้าบล็อก ซึ่งเป็ น Twitter Twitter ของใครก็ได้ ไม่จาเป็ นต้องเป็ นของ เลือกจานวน ตนเองเท่านั้น ซึ่งสามารถแสดงข้อความได้ รายการ สูงสุด 5 ข้อความ Vodpod Videos เป็ น Widget ที่มีไว้เพื่อแสดงรายการวีดีโอโปรด ซึ่งผูที่เข้าชมบล็อก ้จะได้เห็นและเข้าชมวีดีโอที่เกี่ยวข้องกับบล็อกได้ง่ายขึ้น สมัครสมาชิก Vodpod คลิกเพื่อรับ Vodpod โค้ด คัดลอกโค้ดมาวางที่นี่ 34
 44. 44. คู่มือการใช้งาน Blog ที่ Wordpress.Com วิธีการสมัครสมาชิก Vodpod เข้าไปที่ www.vodpod.com จากนั้นทาตามขั้นตอนดังภาพข้างล่างนี้ ใส่ชื่อผูใช้ ้ ใส่รหัสผ่านอย่างน้อย 5 ตัวอักษร ใส่อีเมล์ เลือกเว็บไซด์ที่ตองการให้ Vodpod ไปแสดงผล ในที่น้ ีจะเลือก Wodpress.com จากนั้น ้กรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ครบถ้วน ใส่ URL ของบล็อกที่ตองการแสดงวีดีโอจาก Vodpod ้ ใส่ชื่อผูใช้บล็อก ้ ใส่รหัสผ่านของบล็อก 35
 45. 45. คู่มือการใช้งาน Blog ที่ Wordpress.Com ขั้นตอนนี้จะไม่ทาก็ได้ คัดลอกโค้ดนี้ไปวางที่ Widget Vodpodคลังเก็บ เป็ น Widget ที่มีไว้เพื่อแสดงจานวน ใส่หวข้อ ัเรื่ องในคลังเก็บหรื อแสดงผลแบบ drop downเป็ นรายการชื่อเรื่ อง เลือกรู ปแบบการแสดงผล 36
 46. 46. คู่มือการใช้งาน Blog ที่ Wordpress.Comใส่หวข้อ ั ความคิดเห็นล่ าสุ ด เป็ น Widget ที่มีไว้เพื่อ แสดงรายการความคิดเห็น ซึ่งสามารถแสดง รายการความคิดเห็นได้สูงสุด 5 ความคิดเห็น เลือกจานวนความคิดเห็นที่ตองการแสดงผล ้ กาหนดขนาดและสีพ้ืนของภาพ Avatar รวมถึงสีพ้ืนของข้อความด้วย จานวนการคลิกสู งสุ ด เป็ น Widget ที่มีไว้เพื่อ ใส่หวข้อ ั แสดงรายการหัวข้อที่มีการคลิกมากที่สุดในช่วง ระยะเวลา 48- 72 ชัวโมง ่ กาหนดความยาวของการแสดงผล เลือกจานวน URL ที่ตองการ ้ แสดงผล ปฏิทิน เป็ น Widget ที่มีไว้เพื่อแสดงวันที่มีการ ใส่หวข้อ ั โพสต์ 37
 47. 47. คู่มือการใช้งาน Blog ที่ Wordpress.Com ใส่หวข้อ ั ลงทะเบียนบล็อก เป็ น Widget ที่มีไว้ให้ผเู้ ข้าชมบล็อกสมัครเป็ น ใส่รายละเอียดเพื่ออธิบาย กรณี ผสมัคร ู้ สมาชิกบล็อก เพื่อรับข่าวสาร เป็ นสมาชิกของ wordpress.com ต่าง ๆ ใส่รายละเอียดเพื่ออธิบาย กรณี ผูสมัครไม่ได้เป็ นสมาชิกของ ้ wordpress.comใส่หวข้อ ั ลิงก์ เป็ น Widget ที่มีไว้เพื่อแสดงรายการลิงก์เลือกรู ปแบบการจัดอันดับ โดยสามารถเลือกรู ปแบบการแสดงผลได้ตาม ความพอใจ เลือกรู แบบการ แสดงผล 38
 48. 48. คู่มือการใช้งาน Blog ที่ Wordpress.Com ใส่หวข้อ ั สถิตบล็อก เป็ น Widget ที่มีไว้เพื่อแสดงสถิติ ิ จานวนการเข้าชมบล็อก ซึ่งจะประมวลผลทุก ๆ ใส่คาอธิบาย 60 วินาที ใส่หวข้อ ัหน้ า เป็ น Widget ที่มีไว้เพื่อแสดงรายการ เลือกการจัดเรี ยงหน้าที่มีอยูโดยสามารถเลือกการจัดเรี ยงและ ่เลือกที่จะไม่แสดงผลในบางหน้าได้ดวย ้ ใส่เลขหน้าที่ไม่ตองการแสดงผล ้เช่นกัน ใส่หวข้อ ั เรื่องล่ าสุ ด เป็ น Widget ที่มีไว้เพื่อแสดงรายการ เรื่ องที่ถกเขียนขึ้นล่าสุด ซึ่งสามารถกาหนดการ ู แสดงผลได้สูงสุด 15 เรื่ อง ใส่จานวนเรื่ องที่ ต้องการแสดงผล 39
 49. 49. คู่มือการใช้งาน Blog ที่ Wordpress.Com ใส่หวข้อ ั หมวดหมู่ เป็ น Widget ที่มีไว้เพื่อแสดง รายการหมวดหมู่ท้งหมด ซึ่งสามารถแสดงผล ั เป็ น dropdown / เรื่ อง หรื อ ขั้น เลือกการแสดงผลข้ อความ เป็ น Widget ที่มีไว้เพื่อเขียนข้อความ และยังรองรับ HTML ด้วย ใส่หวข้อ ั เขียนข้อความ หรื อคัดลอก HTML Code มาวางที่นี่ 40
 50. 50. คู่มือการใช้งาน Blog ที่ Wordpress.Comการจัดการผู้ใช้ All เป็ นรายการแสดงสถานะของผูใช้ท้งหมด ไม่ว่าจะเป็ นชื่อ อีเมล์ สถานะ และ ้ ัจานวนเรื่ องที่เขียน รายการผูใช้งานบล็อก ้ Add User From Community เพิ่มผูใช้งานบล็อกจากสมาชิกของ Wordpress.com ้ ใส่อีเมล์ กาหนดบทบาท 41
 51. 51. คู่มือการใช้งาน Blog ที่ Wordpress.Com การเพิมผู้ใช้ ใหม่ ่ Add Existing User เป็ นการเชิญบุคคลภายนอกเข้ามาเป็ นผูใช้บล็อกผ่านทางอีเมล์ ้และสามารถกาหนดบทบาทได้ 4 ระดับ คือ ผูควบคุมเว็บ ผูเ้ ขียน ผูสนับสนุน และ ผูตรวจทาน ้ ้ ้ ใส่อีเมล์ กาหนดบทบาท Create New User เป็ นการสร้างและเพิมผูใช้ใหม่เข้าในบล็อก ่ ้ ใส่ชื่อผูใช้ ้ ใส่อีเมล์ กาหนดบทบาท 42
 52. 52. คู่มือการใช้งาน Blog ที่ Wordpress.Com Invites เป็ นการส่งคาเชิญไปยังเพื่อนหรื อบุคคลที่ตองการให้เข้ามาเป็ นสมาชิกบล็อก ้ ใส่ชื่อ นามสกุล และ อีเมล์ ใส่ขอความเพื่อเชิญมาเป็ นสมาชิก ้ My Public Profile Basic Details เป็ นการบอกรายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับบล็อก เพื่อให้ผที่เข้าชมบล็อก ู้ได้ทราบว่าบล็อกนี้เป็ นบล็อกเกี่ยวกับอะไร เจ้าของบล็อกคือใคร ใส่ชื่อ นามสกุล ใส่ชื่อที่ตองการให้ปรากฏสู่สาธารณะ ้ 43
 53. 53. คู่มือการใช้งาน Blog ที่ Wordpress.ComContacts เติมรายละเอียดข้างล่างนี้ เพื่อให้ผชมสามารถติดต่อกับเจ้าของบล็อกได้ ู้ ตรงส่วนนี้ไม่จาเป็ นต้องกรอกให้ครบPhotos อัพโหลดภาพเพื่อเป็ นภาพประจาตัวได้จานวนมาก เพิ่มรู ปภาพประจาตัวLinks ใส่ลิงก์ที่เจ้าของบล็อกชอบที่นี่ ซึ่งจะแสดงรวมที่หน้าประวัติส่วนตัว ใส่ URL ใส่คาอธิบายลิงก์ 44
 54. 54. คู่มือการใช้งาน Blog ที่ Wordpress.Comการจัดการ Personal Settings ตัวเลือกส่ วนตัว ในส่วนนี้ให้คงไว้ ไม่ตองเปลี่ยนการตั้งค่าก็ได้ ้ เลือกรู ปแบบภาษา กรณี เป็ นผูใช้หลายบล็อก เลือกบล็อกหลักที่นี่ ้ 45
 55. 55. คู่มือการใช้งาน Blog ที่ Wordpress.Com Account Details เป็ นการจัดการรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีผใช้ ไม่ว่าจะเป็ นอีเมล์ ู้URL ของเว็บไซด์ และรหัสผ่านของบล็อก ใส่อีเมล์สาหรับการแจ้งเตือน ลิงก์อตโนมัติเมื่อมีการแสดงความ ั คิดเห็น แก้ไขรหัสผ่าน 46
 56. 56. คู่มือการใช้งาน Blog ที่ Wordpress.Comการตั้งค่ า ตั้งค่าทั่วไป เป็ นการตั้งค่าทัวไปเกี่ยวกับบล็อก ่ ใส่ชื่อบล็อก ใส่คาอธิบายบล็อก ใส่อีเมล์ ค่าการเขียน เป็ นการกาหนดค่าและจัดการเกี่ยวกับการเขียน กาหนดความกว้างของช่องการเขียน เพื่อให้ สะดวกในการเขียนมากขึ้น ควรตั้งค่าไว้ที่ 20 เส้น กาหนดหมวดหมู่เรื่ องหลักและลิงก์หลัก 47

×