Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bip xuxo 2013(1)

664 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bip xuxo 2013(1)

 1. 1. Vicerreitoría de Estudantes, Cultura e Formación ContinuaXUÑO 2013PáxinaEMPREGOOFERTAS DA AREA DE ORIENTACION LABORAL ............................ 2OUTRAS OFERTAS DE EMPREGO..................................................... 2OFERTAS DE EMPREGO E BOLSAS I+D ........................................... 3OFERTAS DE EMPREGO PUBLICO ................................................... 6PRACTICAS/BOLSAS........................................................................... 8ACTIVIDADES/FORMACION.............................................................. 20NOVAS .............................................................................................. 24BIPBOLETIN DE INFORMACIONPROFESIONALAREA DE ORIENTACIONLABORAL- CAMPUS SANTIAGOCAMPUS SANTIAGOINDICE
 2. 2. BIP Xuño 2013http://www.facebook.com/areadeorientacionlaboral.uschttp://www.usc.es/gl/servizos/saee/aol/ 2OFERTAS AREA ORIENTACIÓN LABORALhttp://www.usc.es/gl/servizos/saee/aol/OUTRAS OFERTAS DE EMPREGOBANCO DE ESPAÑA. CONTRATACIONES TEMPORAISO Banco de España realiza conforme a lexislación laboral ordinaria vixente,contratos temporais para determinadas necesidades ( interinidades para sustituir atraballadores con dereito a reserva do posto de traballo, contratos en prácticas pararecén titulados,…)Máis información:http://www.bde.es/bde/es/secciones/convocatorias/Trabajar_bde/Contrataciones_t/OUTRA INFORMACION - OFERTAS DE EMPREGO Axencia local de colocación Santiago de Compostelahttp://axencialocaldecolocacion.org/ Boletín Semanal da Rede Galega de Información Xuvenilhttp://xuventude.xunta.es/rede-galega-de-informacion-xuvenil.html Boletín semana de emprego. Concello de Pontevedrahttp://www.proxectoiles.es/Index.asp?IdT=1&IdCat=119 Servizo Publico de Emprego Estatal (SEPE). Emprego e formaciónhttp://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/vinculo_laboral/personas_trabajadoras/index.html Oportunidades profesionais en Organizacións Internacionaishttp://www.maec.es/es/MenuPpal/Oportunidades/Paginas/Oportunidades.aspx Eures-Información e empregos para licenciadoshttp://ec.europa.eu/eures/main.jsp?catId=0&lang=es&acro=links&orgTypeId=0&myOrgTypeId=85EMPREGO
 3. 3. BIP Xuño 2013http://www.facebook.com/areadeorientacionlaboral.uschttp://www.usc.es/gl/servizos/saee/aol/ 3 Emprego en Europa. Rede Eureshttp://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/convocatorias_ofertas/index.html Programa para o emprego de universitarios en Europahttp://www.eurojoves.com/ Great Place to work: Listas das mellores empresas para traballar enEspaña.http://www.greatplacetowork.es/mejores-empresas/las-mejores-empresas-para-trabajar-en-espanaOFERTA DE EMPREGO E BOLSAS I+DPRAZAS DE COLABORACIÓN EN ACTIVIDADES DEINVESTIGACIÓN. UNIVERSIDADE DE SANTIAGOA Universidade de Santiago de Compostela convoca 9 prazas paracolaborar en actividades de investigación. 1 Licenciado/a en Bioloxía. 6 meses 1 Licenciado/a en Bioloxía. 4 meses 1 Enxeñeiro/a Técnico/a Industrial. 5,5 meses 1 Licenciad@ en Psicoloxía ou Licenciado/a /Diplomado/a noámbito das ciencias da saúde. 2 meses 2 Enxeñeiros/as Químicos. 4 meses 1 Licenciado/a en Farmacia, Bioloxía ou Medicina. 2 meses 1 Técnico/a FP II en Química Ambiental. 5 meses 1 Licenciado/a en Bioloxía. 3 mesesPrazo de presentación: 17 de xuño 2013Máis información: http://imaisd.usc.es/ftp/oit/documentos/1328_gl.pdfBOLSAS DE FORMACIÓN DO INSTITUTO NACIONAL DE TÉCNICAAEROESPACIAL “ESTEBAN TERRADAS”A presente convocatoria ten por obxecto a concesión de 34 bolsas de formacióndestinadas a persoas que se atopen en posesión do título de “Graduado,
 4. 4. BIP Xuño 2013http://www.facebook.com/areadeorientacionlaboral.uschttp://www.usc.es/gl/servizos/saee/aol/ 4Licenciado, Enxeñeiro, Enxeñeiro Técnico ou equivalentes”, sempre que terminenos seus estudos con posterioridade ao 30 de xullo de 2009.Entidade Convócante: Ministerio de DefensaPrazo de presentación: 20 xuño 2013Máis información:http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/31/pdfs/BOE-A-2013-5737.pdfBOLSAS DE CURTA DURACIÓN ALEMAÑA ESTUDANTES DE DOUTORADO EINVESTIGADORESO Servizo Alemán de Intercambio Académico (DAAD)convoca bolsas de curta duración Alemaña para estudantesde doutorado e investigadores con excelente expediente ecoñecementos de alemán. Non deberon transcorrer máis de seis anos dende aobtención da última titulación universitaria. No caso dos alumnos de doutorado,non deberon pasar máis de tres anos dende o comezo da tese doutoral e, no casodos doutores, non máis de catro anos dende a obtención do título de doutor.Duración: entre un e seis meses.Dotación: 750 euros para Graduados en posesión do primeiro título universitarioe 1.000 euros para Doctorandos. 175 euros (Península e Baleares) e 425 euros (Illas Canarias) importe globalpara gastos de viaxe para estanzas dun a tres meses: Península e Baleares(175 euros): Illas Canarias (425 euros). 200 euros (Península e Baleares) e 450 euros (Illas Canarias) Importe globalpara gastos de viaxe para estanzas de máis de tres meses.Data de presentación: Ata o 1 de xullo de 2013Máis información: www.daad.de/portrait/index.es.htmlOUTRA INFORMACIÓN I+D CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN DA UNIVERSIDADE DE SANTIAGODE COMPOSTELAhttp://imaisd.usc.es/seccion.asp?i=gl&s=-2-26-128-129 PORTAL EMPREGO I+D+I
 5. 5. BIP Xuño 2013http://www.facebook.com/areadeorientacionlaboral.uschttp://www.usc.es/gl/servizos/saee/aol/ 5http://www.madrimasd.org/empleo/ GUÍA DE CONVOCATORIAS DE BOLSAS DE INVESTIGACIÓN DA USChttp://imaisd.usc.es/guiaconvocatorias.asp?i=gl&s=-2-26-30OFERTAS DE EMPREGO PUBLICOLISTAS DA XUNTA DE GALICIA 2013Dende o 1 de marzo ata o 15 de xullo se podenpresentar novas solicitudes para incluirse nas listas desustitución da Xunta de Galicia, elaborándose no período comprendido entre o 1 desetembro e 31 de decembro do mesmo ano.Os documentos que deberán presentar os interesados son os seguintes:• Solicitude de inscrición debidamente cuberta.• Impreso do pago da tasa• Certificado debidamente compulsado do grao de coñecemento do idiomagalego.• Fotocopia do DNI.• Fotocopia debidamente compulsada que acredita a titulación requerida e osdemáis requisitos da lista.Nas listas que estean pechadas, soio podrán inscribirse aquelas persoas que teñanservizos prestados ou exercicios aprobados do último procesos selectivos.Máis información:http://funcionpublica.xunta.es/?q=node/92CONCELLO DE LUGO. TRADUCTORNo Boletín Oficial da Provincia de Lugo número 115, de 21 de maio de2013, o concello de Lugo publica as bases para a convocatoria dunha praza detradutor, pertencente a escala de Administración Especial, subescalaTécnica e clase Media, mediante o sistema de concurso-oposición, en turnode consolidación de emprego temporal.
 6. 6. BIP Xuño 2013http://www.facebook.com/areadeorientacionlaboral.uschttp://www.usc.es/gl/servizos/saee/aol/ 6A titulación exisida é Grao en estudos de galego ou español ou grao en tradución einterpretación ou ter superados tres anos das licenciaturas de tradución einterpretación ou da licenciatura en filoloxía galega.Prazo de presentación de solicitudes: 1 de xullo 2013Máis información:http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_8084_1.pdfCONVOCATORIA DO PROCESO SELECTIVO PARA INGRESO, POLO SISTEMAXERAL DE ACCESO LIBRE, NA CARREIRA DIPLOMÁTICAEsta convocatoria pretende cubrir 15 prazas do Corpo “Carreira diplomática”,una delas reservarase para quen teña a condición legar de persoa condiscapacidade cun grao de minusvalía igual o superior ao 33%.A primeira fase do proceso selectivo realizarase mediante o sistema de oposición.Os opositores que superen esta fase serán nombrados funcionarios en prácticas.A segunda fase incluirá a superación dun cursos selectivo de caráctereminentemente práctico e que será eliminatorio.Os candidatos deben estar en posesión do título de licenciado/a, Enxeñeiro/a ouGrao ou ter cumpridas as condicións para obtelo na data do remate do prazo depresentación de solicitudes.Prazo de presentación: A solicitude deberá presentarse no prazo de vinte díasnaturais contados a partir do día seguinte a data de publicación deste convocatoriono BOE (31 de Maio 2013)Máis información:http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/Ministerio/EscuelaDiplomatica/Documents/BOE-A-2013-5729.%20Convocatoria.pdfO MINISTERIO DE DEFENSA CONVOCA PROCESOS DE SELECCÓN PARA OINGRESO NOS CENTROS DOCENTES MILITARES DE FORMACIÓNConvócanse por parte do Ministerio de Defensa os procesos de selección para oingreso nos centros docentes de formación, pola forma de ingreso directo, con ousen exixencia de titulación universitaria previa, para a incorporación como militar
 7. 7. BIP Xuño 2013http://www.facebook.com/areadeorientacionlaboral.uschttp://www.usc.es/gl/servizos/saee/aol/ 7de carreira as Escalas de Oficiais dos Corpos Xerais e da Infantería de Marina e naEscala Superior de Oficiais do Corpo da Guarda Civil.Prazo de presentación: Quince días naturais, contados a partir do seguinte apublicación da convocatoria no Boletín Oficial do Estado.Máis información: http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/20/pdfs/BOE-A-2013-5279.pdfOUTRA INFORMACIÓN - EMPREGO PÚBLICO UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELAhttp://www1.usc.es/WebPas/SPAS/Ofertas/Indice.htm BOLETIN SEMANAL DE EMPREGO PUBLICOhttp://www.060.es/060/appmanager/portal/desktop/page/boletinSemanal OFERTAS DE EMPREGO CONCELLOS E DEPUTACIÓNS DE GALICIAhttp://www.eidolocal.es/portal/serv_concellos/ofertas_emprego.jsp WEB CON AS ÚLTIMAS CONVOCATORIAS DE OPOSICIÓNS PORCOMUNIDADES AUTÓNOMAShttp://www.oposiciones.de/proxima.htm ACCESO AOS SERVIZOS PUBLICOS DE MAIS INTERÉShttp://masdestacados.060.es/ OFERTAS DE TRABALLO E EMPREGO DOCENTEhttp://www.cuadernaliajobs.com/
 8. 8. BIP Xuño 2013http://www.facebook.com/areadeorientacionlaboral.uschttp://www.usc.es/gl/servizos/saee/aol/ 870 BOLSAS DE FORMACIÓN PARA PROFESIONAIS AGRARIAS.A Consellería do Medio Rural e do Mar convoca 70 bolsas de formación paratecnólogos e persoal de apoio á investigación, así como bolsas de prácticas pararecén titulados en especialidades agrarias, forestais, veterinaria, bioloxía etecnoloxía dos alimentos. Tamén se inclúen nestas prácticas aqueles alumnos queveñan de rematar unha formación profesional relacionada coa actividade agraria.Convócanse estas bolsas para que aqueles estudantes que veñan de rematar unhaformación, ben sexa unha titulación ou un ciclo, poidan complementar os seuscoñecementos teóricos mediante unha aplicación práctica que lles permita afrontarcon maiores garantías o seu futuro profesional.Estas bolsas serán cofinanciadas polo Fondo Social Europeo nun 80% e seránimpartidas en unidades dependentes da Consellería do Medio Rural e do Mar e enempresas relacionadas co sector agroforestal e alimentario.As 70 bolsas de formación e prácticas serán distribuídas da seguinte maneira: 16 bolsas para a formación de tecnólogos; 14 para a formación de persoal de apoio á investigación; 16 para estudantes do 1º e 2º curso ou recentemente titulados enciclos da familia agraria As 24 restantes para os recen titulados en enxeñerías relacionadascon este sector.O prazo de presentación das solicitudes será dun mes a partir do díaseguinte á publicación desta Orde (DOG 6 xuño 2013)As bolsas de formación e prácticas serán impartidas entre os meses de xuño enovembro, cunha contía que oscila entre os 600 e os 1.000 eurosAs bolsas cursaranse entre xuño e novembro deste ano, sendo algunhas de 5meses e outras de 3 meses. Estas bolsas son incompatibles con calquera outradestinada ao mesmo fin.Os requisitos e documentación complementaria poden consultarse napropia páxina web do DOG no seguinte enlace:http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130606/AnuncioG0165-310513-0001_gl.pdfPRACTICAS/BOLSAS
 9. 9. BIP Xuño 2013http://www.facebook.com/areadeorientacionlaboral.uschttp://www.usc.es/gl/servizos/saee/aol/ 9LECTORADOS DE LINGUA, LITERATURA E CULTURA GALEGASA Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria convoca prazas debolseiro nos lectorados de lingua, literatura e cultura galegas, dos centros deestudos galegos na Universidade Autónoma de Barcelona, Universidade deEstremadura, Universidade de Salamanca, Universidade Cristina Albertina de Kiel,Universidade de Heidelberg, Universidade de Leipzig, Universidade de Gales eUniversidade de Varsovia.Requisitos: Estar en posesión da nacionalidade española ou de calquera dos paísesmembros da Unión Europea. Non superar os 35 anos de idade na data de remate da presentación desolicitudes. Poderá solicitar todas as prazas ofertadas quen estea en posesión dalgunhadas seguintes titulacións:- Licenciatura en Filoloxía Galega.- Licenciatura en Filoloxía Hispánica, Subsección de Galego-Portugués.- Licenciatura en Filoloxía Románica, sempre que a primeira ousegunda lingua románica elixida fose o galego.- Grao en Lingua e Literatura Galegas.- Grao en Estudos de Galego e Español.- Grao en Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios.- Grao en Lingua e Literatura Españolas, sempre que a lingua Bou C elixida fose ou galego e o grao fose cursado baixo amodalidade de Minor en Lingua e Literatura Galegas ou MaiorPlus en Introdución á Lingua e Literatura Galegas.- Grao en Lingua e Literatura Modernas, sempre que a lingua Bou C elixida fose o galego e o grao fose cursado baixo amodalidade de Minor en Lingua e Literatura Galegas ou MaiorPlus/modalidade mixta en Introdución á Lingua e LiteraturaGalegas. Poderá solicitar as prazas localizadas en Alemaña, Reino Unido e Poloniaquen estea en posesión das seguintes titulacións:- Licenciatura en Tradución e Interpretación, sempre que, comomínimo, acredite 27 créditos en materias de galego e 21 créditos en
 10. 10. BIP Xuño 2013http://www.facebook.com/areadeorientacionlaboral.uschttp://www.usc.es/gl/servizos/saee/aol/10materias da lingua oficial do país en que se localice o lectoradosolicitado ou, no canto destes, 21 créditos en materias de inglés.- Grao en Tradución e Interpretación, sempre que, como mínimo,acredite 30 créditos en materias de galego e 21 créditos en materiasda lingua oficial do país en que se localice o lectorado solicitado ou,no canto destes, 21 créditos en materias de inglés.Dotación: 1.123,96 €/mensuais, para aqueles lectorados localizados enuniversidades españolas. 1.277,12 €/mensuais, para aqueles lectorados localizados enuniversidades estranxeirasPrazo de presentación: do 14/06/2013 ao 13/07/2013Máis información:http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130613/AnuncioG0164-060613-0001_gl.htmlLECTORES DE ESPAÑOL FULBRIGHT 2014-2015 - EEUU.O obxectivo destas bolsas é ofrecer a profesoresde inglés a oportunidade de complementar súaformación profesional e coñecer a fondo a culturaestadounidense a través da realización dunlectorado de español na universidade o “college”.As bolsas terán unha duración dun curso académico de 9 meses, sen posibilidadede renovación. De Agosto/Setembro de 2014 a maio/xuño de 2015, dependendo docalendario da institución de destino.Terán unha dotación de 4.000 US$ máis a axuda complementaria de cadauniversidade (aloxamento, manutención,etc), seguro de enfermedade e accidente.Requisitos: Nacionalidade española ou doutro país da UE. Titulación superior con experiencia laboral ou formación acreditada naenseñanza de inglés.
 11. 11. BIP Xuño 2013http://www.facebook.com/areadeorientacionlaboral.uschttp://www.usc.es/gl/servizos/saee/aol/11 Flexibilidade, capacidade de adaptación e disposición para colaborar codepartamento ao que se incorpore na institución de destino.Documentación DNI ou pasaporte Fotografía Certificado académico universitario completo Título universitario ou xustificantes de telo solicitado Resultados TOEFL ou IELTS Tres cartas de referencia (segundo o modelo na páxina web) Acreditación pedagóxica (diploma CAP, Master Formación do Profesorado,etc)Prazo de presentación de solicitudes: Ata o 20 de xuño 2013Máis información:Convocatoria 2014-2015BOLSAS DE FORMACIÓN PARA TITULADOS UNIVERSITARIOS NOINSTITUTO NACIONAL DE TÉCNICA AEROESPACIALO Instituto Nacional de TécnicaAeroespacial “Esteban Terradas” (INTA)convoca 34 bolsas de formación paratitulados universitarios que teñanrematado seus estudos conposterioridades ao 30 de xullo do 2009.O desenvolvemento das bolsas terán lugar nas dependencias do INTA de Torrejónde Ardoz (Madrid) ou nas instalación de El Arenosillo en Mazagón (Huelva).A cuantía individual da bolsa será de 12.360 € anuais por os graduados, licenciadose enxeñeiros e 11.640 € anuais para os enxeñeiros técnicos.Duración: 2 anos, pudendo ser prorrogadas por el INTA por una ano.Prazo de presentación: 20 de xuño 2013Máis información:http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/31/pdfs/BOE-A-2013-5737.pdf
 12. 12. BIP Xuño 2013http://www.facebook.com/areadeorientacionlaboral.uschttp://www.usc.es/gl/servizos/saee/aol/12BOLSAS DE PRÁCTICA LABORAL NA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRAA Deputación de Pontevedra convoca 17 bolsas de prácticalaboral destinadas a mozos titulados universitarios ou deformación profesional, sen experiencia laboral previa.As prácticas realizaranse en centro dependentes da Deputaciónde Pontevedra.Requisitos: Non ter cumpridos os 31 anos. Non ter experiencia laboral previa na profesión ou área de coñecementos. Acreditar o coñecemento da lingua galega, nivel Celga IV. Asumir os gastos de desprazamento ó centro de traballo de destino.BOLSASDeputación: Unha bolsa para licenciados e graduados en ciencias do mar Unha bolsa para licenciados e graduados en ADE Unha bolsa para licenciados e graduados en marketing e licenciados ougraduados en marketing e xestión comercialComunicación Institucional: Unha bolsa para licenciados e graduados en comunicación audiovisualGabinete de Presidencia: Unha bolsa para técnicos superiores en sonido para Audiovisuais eespectáculosAsistencia Intermunicipal: Dúas bolsas para licenciados en veterinariaInformación: Unha bolsa para licenciados e graduados en socioloxía ou en EconomíaDeputación Areeiro: Unha bolsa para técnicos superiores en administración de sistemasinformáticos ou en desenvolvemento de aplicacións informáticasComunicación Institucional: Unha bolsa para ciclos superiores en deseño e producción editorial,producción en industrias de artes gráficas, deseño e edición de publicacionsimpresas e multimedia e deseño e xestión da producción gráficaRodeiro: Unha bolsa para licenciados e graduados en ADE
 13. 13. BIP Xuño 2013http://www.facebook.com/areadeorientacionlaboral.uschttp://www.usc.es/gl/servizos/saee/aol/13Meaño: Unha bolsa para licenciados, graduados ou diplomados en maxisterio,especialidade educación infantilMeaño: Unha bolsa para licenciados en actividade física e do deporteBaiona: Unha bolsa para técnicos superiores en administración de sistemasinformáticos ou en desenvolvemento de aplicacións informáticasA Garda: Unha bolsa para técnicos superiores en administración de sistemasinformáticos ou en desenvolvemento de aplicacións informáticasGondomar: Unha bolsa para técnicos superiores en administración de sistemasinformáticos ou en desenvolvemento de aplicacións informáticasFornelos: Unha bolsa para técnicos superiores en administración de sistemasinformáticos ou en desenvolvemento de aplicacións informáticasAs bolsas teñen unha dotación económica de 800 €/mes.Prazo de presentación: ata o 20 de xuño de 2013.Máis información:http://www.bop.depo.es/bop.PONTEVEDRA/2013/bop.PONTEVEDRA.20130603.105.pdfO PARLAMENTO EUROPEO OFRECE DIVERSAS MODALIDADES DEPRÁCTICAS E VISITAS DE ESTUDO.Co fin de contribuir a educación europea e a formación profesional dos ciudadáns ede permitirles aprender máis acerca de seu funcionamento, o Parlamento Europeoofrece prácticas e visitas de estudos no seno da súa Secretaría Xeral.Os períodos de prácticas poden ser remunerados ou non remunerados. Existen asseguintes modalidades: Opción xeral ou de xornalismo (bolsas Schuman) Períodos de prácticas non remuneradas. Programa de prácticas para persoas con discapacidade. Períodos de prácticas de tradución para titulados universitarios. Períodos de prácticas de formación en tradución.
 14. 14. BIP Xuño 2013http://www.facebook.com/areadeorientacionlaboral.uschttp://www.usc.es/gl/servizos/saee/aol/14 Intérpretes de conferencias.Máis información:http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/es/007cecd1cc/Traineeships.htmlBOLSAS LEONARDO ADEITADEIT convoca as bases para inscricións as novas bolsas Leonardo da Vinci-Adeit convocatoria 2013.Ao longo da convocatoria 2013-2014 se van a conceder un total de 250 bolsas: Unmínimo de 100 bolsas para titulados da Universidade de Valencia que cumpran osrequisitos establecidos e un máximo de 150 bolsas para titulados de calquera outraUniversidades española que cumpra os requisitos establecidosCada bolsa ten unha duración de 26 semanas e se realizarán a xornada completa,de acordo coa xornada laboral da empresa do país de destino.Se nesta primeira convocatoria non se agotaran as 250 bolsas dispoñibles abriraseun segundo período de inscrición a partir do mes de outubro de 2013, con prácticasque comenzarán a partir do mes de febreiro de 2014.Estas bolsas ofrecen aos mozos/as universitarios: Unha experiencia profesional acorde a súa titulación de 26 semanas nunhaempresa europea. Cualificacións e habilidades profesionais complementarias á formaciónadquirida nas universidades. Mellores oportunidades de acceso ao mundo laboral. Perfeccionamento dos coñecementos lingüísticos Coñecementos doutras realidades socioculturais.Prazo de presentación: Será en primeira convocatoria dende o 02/05/2013ata o 16/06/2013, ambos inclusive.As prácticas solicitadas nesta primeira convocatoria poderán comezar entre o16/9/2013 e o 31/01/2014.
 15. 15. BIP Xuño 2013http://www.facebook.com/areadeorientacionlaboral.uschttp://www.usc.es/gl/servizos/saee/aol/15Máis información:http://www.adeituv.es/becas-de-movilidad-europea/becas-leonardo/informacion-becas/BOLSAS PARA CURSAR MBA EN ASIAConvocadas pola Fundación La Caixa e Casa Asia,convocase permitindo a posibilidade de que osbeneficiarios cursen un Master of BusinessAdministration en China e India.Dirixidas a graduados universitarios, licenciados e titulados superiores, que cursenestudos en facultades españolas. O proceso inclúe unha preselección de candidatossegún o currículo académico e profesional.O prazo de inscripción: ata o 24 de xuño de 2013.Máis información:http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/becas/pdf/asia2013_es.pdfPRÁCTICAS DE TRADUCIÓN NO PARLAMENTO EUROPEOPeriodos de prácticas remunerados sonotorgados únicamente aos egresados dasuniversidades ou institucións equivalentes. Súa finalidade é que os alumnos poidancompletar os coñecementos que tiveran adquirido durante seus estudos efamiliarizarse coas actividades da Unión Europea e, en particular, do ParlamenteEuropeo.Os solicitantes dun período de prácticas remunerado de tradución deben: Ter nacionalidade dun Estado membro da Unión Europea ou dun paíscandidato (Croacia, Islandia, a Antigua República Yugoslava de Macedonia,Montenegro e Turquía). Ser maior de 18 anos na data de inicio do período de prácticas Non ter disfrutado de ningún outro periodo de prácticas remunerado, o tertido un emprego remunerado durante máis de catro semanas consecutivas,cunha institución europea ou un membro ou grupo político do ParlamentoEuropeo:
 16. 16. BIP Xuño 2013http://www.facebook.com/areadeorientacionlaboral.uschttp://www.usc.es/gl/servizos/saee/aol/16 Ter obtido, antes da data límite para la presentación de solicitudes, un títulouniversitario mínima de tres anos. Ter un perfecto coñecemento dunha das linguas oficias da Unión Europea ouda lingua oficial dun país candidato e un coñecemento profundo doutrasdúas linguas oficiais da Unión Europea.Os períodos de prácticas de traducción otorganse por un período de tres meses.As prácticas de tradución realizanse en Luxemburgo.Convocatoria: Paid Translation TraineeshipsPrazos:15 Decembro – 15 de Febreiro 2013. Comenzo 1 de xullo de 201315 Marzo – 15 de Maio 2013. Comenzo 1 de outubre de 201315 Xullo – 15 de Agosto 2013. Comenzo 1 de xaneiro de 201415 Setembro – 15 Novembro 2013. Comenzo 1 Abril 2014PROGRAMA TELEFÓNICA UNIVERSITIES 2013- FUNDACIÓN SEPIA Fundación SEPI, convoca as bolsas correspondentes aoPrograma Telefónica Universities 2013.Requisitos: Ter nacido con posterioridades ao 31 de decembro de1982 Ter obtido o título académico de que se trate con posterioridades ao 31 dedecembro de 2007. Nivel medio ou alto do idioma inglés Informática a nivel de usuario. Estar dispuesto a fixar a residencia no lugar onde lle sexa adxudicada abolsa. Non disfrutar doutra bolsa do programa Fundación SEPIA duración da bolsa será de doce meses. Os bolseiros que se incorporen, sexa calsexa a causa, en data posterior ao que finalmente se establezca, verán reducidasúa dotación na parte propocional que corresponda ao período de formaciónpráctica non desenvolto.Prazo de presentación de solicitudes: Ata o 24 xuño 2013Máis información:http://www.fundacionsepi.es/becas/Bases/BasesTELE2013.pdfhttp://www.fundacionsepi.es/becas/telefonica-fsepi.asp
 17. 17. BIP Xuño 2013http://www.facebook.com/areadeorientacionlaboral.uschttp://www.usc.es/gl/servizos/saee/aol/17BOLSAS FEUGA ESTUDANTESO Programa de Bolsas para Estudantes é para aquelesalumnos/as que preferentemente superaran a mitade doscréditos de que constan seus estudos. O obxectivo éconseguir profesionais cunha visión real dos problemas queafrontan as empresas e preparar súa incorporación futura a éstas.A participación dos alumnos/as nas compañías tendrán unha duración mínima dedous meses e máxima de de doce, nos que permanecen baixo a supervisión duntitor.Máis información: www.feuga.esPROFESIONAIS EN EUROPA, ASIA, ESTADOS UNIDOSEstas bolsas teñen el obxectivo de desenvolver, a través daexperiencia práctica en empresas e organización situadas enEuropa, Estados Unidos, Canadá e países asiáticos, ascapacidades e habilidades profesionais suficientes paracomplementar a formación profesional recibida nas universidades,ampliando desta maneira as competencias lingüísticas e coñecementos derealidades socio culturais, que faciliten o acceso ao mercado laboral nun ámbitointernacional.Requisitos: Ser estudante de últimos cursos de calquer titulación impartida enUniversidades españolas públicas ou privadas recoñecidas polo Ministerio deEducación ou estar realizando el PFC. Non ter disfrutado previamente dunha bolsa Leonardo en calqueira das súasformas nin dunha bolsa de prácticas de mobilidade internacionalsubvencionada con fondos públicos.As bolsas se conceden de forma continua durante a vixencia do programa, sendo o31 de Decembro de 2013 a data límite de finalización e regreso do últimobolseiro. A duración media da bolsa é de siete meses no caso de levarse a cabo enEEUU, Canadá e Asia e de seis meses no caso de Europa.Máis información:http://www.bolsasfaro.es/home.php
 18. 18. BIP Xuño 2013http://www.facebook.com/areadeorientacionlaboral.uschttp://www.usc.es/gl/servizos/saee/aol/18PRACTICAS DE TITULADOS EN EMPRESAS: PROGRAMAS DA FUEA Fundación Universidade Empresadesenvolve diferentes programas deprácticas en empresas para os recentitulados de calquera universidadeespañola PROGRAMA CITIUS PROGRAMA OPTIMUS PROGRAMA GAIA (Sedes de Empresas no estranxeiro)A través destes programas poderás coñecer cómo funciona unha empresa deprimeiro nivel desde dentro, formando parte dela e sendo un mais, mentresaprendes e pos en práctica os teus coñecementos.Estes programas son retribuídos e gran parte da xente que os cursa, acabacontratada pola empresa.As convocatorias están abertas durante todo o ano.Podes consultar as condicións destes programas, coñecer as empresas e as prazasconvocadas na páxina web da FUE www.fue.es http://www.fuenohaymasqueuna.com/022_titulados.aspOUTRA INFORMACIÓN - PRÁCTICAS Ultimas bolsas publicadas no BOEhttp://www.boe.es/legislacion/enlaces/bolsas.php Boletín quincenal de axudas, bolsas e subvenciónshttp://www.060.es/060/appmanager/portal/desktop/page/boletinQuincenal Bolsas e Axudas - Rede Galega de Información Xuvenilhttp://xuventude.xunta.es/ II Guía de prácticas e saídas laborais na Unión Europeahttp://www.fundaciongaliciaeuropa.eu/archivos/ficheros_estatica/39A_1338466018_Gui_a_de_Pra_cticas_da_FGE_-2.pdf
 19. 19. BIP Xuño 2013http://www.facebook.com/areadeorientacionlaboral.uschttp://www.usc.es/gl/servizos/saee/aol/19 Bolsas do Centro de Documentación Sociolingüística de Galiciahttp://www.consellodacultura.org/arquivos/cdsg/noticias_canle.php?seccion=Convocatorias Boletín informativo Eurodesk. O boletín Eurodesk, editado polo Institutoda Xuventude, presenta información actualizada sobre programas españoise iniciativas europeas, así como novas relativas ás areas de educación,formación e xuventudehttp://www.juventudenaccion.injuve.es/opencms/opencms/eurodesk/boletin/?__locale=es• Bolsas da deputación da Coruña. http://www.dicoruna.es/cultura/bolsas/
 20. 20. BIP Xuño 2013http://www.facebook.com/areadeorientacionlaboral.uschttp://www.usc.es/gl/servizos/saee/aol/20FORMACIONCURSOS DE VERÁN DO CENTRO DE LINGUAS MODERNASO Centro de Linguas Modernas (CLM) da USC ten aberta amatricula en 27 cursos intensivos de verán de 18 linguasdiferentes con 540 prazas ofertadas dende o día 1 dexuño ata o día 25 de xuño.Estes cursos desenvolveranse en horario de 9:30 a 13:45 polas mañás ou de 15:30a 19:45 horas polas tardes, entre os días 8 e 19 do mes de xullo de 2013, nasaulas das facultades da USC dos Campus de Santiago e Lugo.Na oferta intégranse cursos de alemán, árabe, catalán, checo, chinés, danés,eslovaco, euskera, francés, grego moderno, húngaro, inglés, italiano,lingua de signos, polaco, portugués, ruso e xaponés.Estes cursos están dirixidos en primeiro lugar a alumnos da USC que vaian ir aunha universidade estranxeira cunha bolsa dos programas de mobilidade durante ocurso 2013-2014 aínda que tamén están abertos a outras persoas con interese nascitadas linguas así como a alumnos de ensino secundario que cumpran ao longo de2013 dezaseis anos. Trátase dunha oferta formativa na que se dará maiorimportancia á práctica das destrezas orais que ás outras.Os cursos de inglés e de francés poden ser útiles para preparar os exames deacreditación de nivel B1 segundo o MCER.Como novidade, ofertarase un curso intensivo de iniciación á lingua euskera.Deste modo o CLM organiza ao longo do ano académico cursos das 4 linguasoficiais do estado español.A matrícula deberá realizarse nas datas sinaladas a través da páxina web do Centrohttp://www.usc.es/clm ou, excepcionalmente, de xeito presencial no Negociado dopropio CLM.No caso dos cursos de inglés e francés (Campus de Lugo e de Santiago) e coobxectivo de clasificar ao alumnado segundo o seu dominio do idioma, o día 17 dexuño celebrarase unha proba de nivel: inglés campus Santiago - fac. de Dereito,Aula 1, 14.00hs-15.00hs e francés campus Santiago fac. de Dereito, 15.30hs-16.30hs. A inscrición na proba de nivel comeza o día 1 de xuño de 2013.Os interesados que necesitan mais información poden chamar entre as 11.30 e as14.00 horas ao teléfono 8818 14443, escribirnos ao enderezo electrónicoACTIVIDADES/FORMACION
 21. 21. BIP Xuño 2013http://www.facebook.com/areadeorientacionlaboral.uschttp://www.usc.es/gl/servizos/saee/aol/21clm@usc.es ou visitarnos na Casa dos Catedráticos, 1º C, Avenida das Ciencias,Campus Vida, Santiago de Compostela.Máis información:http://www.usc.es/gl/servizos/clm/modules/novidades/news_0002.htmlBOLSAS PARA CURSOS INTENSIVOS DE ALEMÁN EN ALEMANIAO Centro de Información do DAAD (Servicio Alemán deIntercambio Académico) en España ofrece bolsas paracursos intensivos de alemán en Alemania.O obxectivo é promover a asistencia a cursos intensivos de alemán ofrecidos por uninstituto especializado na República Federal de Alemania.O listado dos cursos intensivos becados por o DAAD en 2013:https://www.daad.de/imperia/md/content/de/deutschland/downloads/daad_isk_2012_13_angebote.pdfAs bolsas teñen unha duración de dous meses e poden ser disfrutadas noperíodo comprendido entre xuño e decembre. As bolsas son improrrogables.Requisitos: Poden solicitar as bolsas estudantes de todas as facultades (agás Filoloxíaalamana, Alemán como lingua estranxeira e Tradución e Interpretación conalemán), que ao comenzo da bolsa teñan cursados al menos dous anos deestudos superiores, así como titulados que estén traballando no ámbitouniversitario e doutorandos. No caso dos titulados e doutorandos non debeter transcorrido máis de seis anos dende a obtención da derradeiratitulación no momento de solicitar a bolsa. Os candidatos que desexen solicitar esta bolsa dende España deben estarmatriculados nun centro de enseñanza superior de España (país deresidencia permanente) no momento de solicitar a bolsa e no momento deiniciar a estancia en Alemania. Coñecementos de alemán de nivel B1 e como máximo ao nivel B2 do MarcoComún Europeo de Referencia para as linguas (MCER) A idade mínima ao inicio da bolsa é de 18 anos. Os candidatos que teñan obtido unha bolsa do DAAD para asistir a un cursointensivo de lingua alamana ou a un curso de verano non poden volver asolicitar ningunha destas bolas por un período mínimo de tres anos.
 22. 22. BIP Xuño 2013http://www.facebook.com/areadeorientacionlaboral.uschttp://www.usc.es/gl/servizos/saee/aol/22O DAAD concede una bolsa parcial de 1.300 euros e una cantidades fixa de1.000 euros para os dereitos do cursos. Por regra xeral, o aloxamento se podecontratar a través do organizador do curso.Prazo de presentación de solicitudes: Ata o 1 de Decembro 2013Máis información:https://www.daad.de/imperia/md/content/de/deutschland/downloads/daad_isk_2012_13_angebote.pdfXORNADAS INFORMATIVAS DOS MÁSTERES OFICIAIS 2013-14 USCCo obxetivo de dar a coñecer de primeira man os másteres ofertados pola USC parao curso 2013/2014, dende a Vicerreitoría de Titulacións e Persoal Docente eInvestigador organízanse dúas xornadas de presentación dos másteres oficiais,dirixidas fundamentalmente ao estudantado e aos profesionais interesados en irmais alo na súa formación e na súa carreira profesional .Para mostrar a oferta desta Universidade pero, sobre todo, para entrar en contactopersoal os interesados cos coordinadores ou representantes dos másteres, resolveras dúbidas que se podan plantexar na súa elección, que tipo de máster se adaptamellor as súas inquedanzas e necesidades, as saídas profesionais, os convenios conempresas, etc.As xornadas celebraranse en Santiago o 18 de xuño, no Claustro do Colexio deFonseca, e en Lugo o 20 de xuño, na Facultade de Veterinaria, en ambos casoscun horario de 10:00 a 14:00 horas.
 23. 23. BIP Xuño 2013http://www.facebook.com/areadeorientacionlaboral.uschttp://www.usc.es/gl/servizos/saee/aol/23OUTRA INFORMACIÓN- FORMACIÓN Master – Cursos de especialización – Formación continua.http://www.usc.es/cptf/Postgrado/CursosPostgrado/CpM2012-2013g.htm Outros cursos da Universidade Santiagohttp://www.usc.es/gl/cursos/ Guía 12/13 Oficial das Universidades Españolas. Ministerio deEducación.http://guiatitulaciones.crue.org/postgrados2010/index.html Centro de Novas Tecnoloxía de Galicia – Consellería de Traballo eBenestar (No que se imparte formación para as persoas que desenvolven ouqueren desenvolver o seu labor profesional no eido das novas tecnoloxías dainformación e comunicación)https://cntg.xunta.es/web/cnt/formacion Cursos da Cámara de Comercio de Santiago de Compostelahttp://www.camaracompostela.com/Default.asp?m=3&p=31#.UQ92mx38KSo Cursos do Centro Multimedia de Galiciahttp://www.cmg.xunta.es/of_cursosonline.php Formación Centro de Iniciativas Profesionaishttp://www.cip-formacion.com/web/ Servizo Publico de Emprego Estatal. Formación para o emprego.http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/formacion/formacion_para_el_empleo/formacion_profesional_para_el_empleo/index.html
 24. 24. BIP Xuño 2013http://www.facebook.com/areadeorientacionlaboral.uschttp://www.usc.es/gl/servizos/saee/aol/2448 GRAOS E 75 MÁSTERES, A OFERTA ACADÉMICA DA USC PARA OCURSO 2013-2014A Universidade de Santiago de Compostela ofrecepara o vindeiro curso un total de 48 títulos de grao–33 en Santiago e 15 en Lugo–, 75 másteresoficiais e 49 programas de doutoramento. Ademais,nela pódense cursar dúas titulacións propias, osDiplomas Superiores en Criminoloxía e en XestiónHoteleira. A maiores, haberá 20 cursos ponte para nove graos de Santiago e 11 deLugo.Por áreas de coñecemento, a USC conta para o próximo curso con 9 graos enciencias da saúde, 4 en ciencias experimentais, 17 en ciencias sociais e xurídicas, 8en enxeñaría e arquitectura e 10 en artes e humanidades. A implantación de graosadaptados ao Espazo Europeo de Educación Superior comezou na USC no curso2008-2009 con Ciencias Políticas e da Administración e Matemáticas e foise facendode maneira progresiva ata o 2010-2011, no que se xa se ofertou a totalidade.En 2012-2013 Medicina, Odontoloxía, Xornalismo, Comunicación Audiovisual,Enxeñaría Química, Enfermaría, Veterinaria ou Enxeñaría Informática, todas elas daUSC, foron algunhas das carreiras coas notas de corte máis altas de Galicia.MásteresA oferta de másteres oficiais da USC abrangue todas as áreas de coñecemento e ostres perfís posibles destes posgraos: académico, profesional e investigador . Así, 15son títulos de ciencias; 13 de ciencias da saúde; 27 de ciencias sociais e xurídicas;10 de enxeñaría e arquitectura; e 10 de artes e humanidades.O vindeiro curso a USC estrea 12 posgraos oficiais, algúns deles interuniversitarios:Arqueoloxía e ciencias da Antigüidade; Estudos da literatura e da cultura; Estudosingleses avanzados e as súas aplicacións; Lingüística aplicada; Matemáticaindustrial; Planificación e xestión do desenvolvemento territorial; Enxeñaría químicae de bioprocesos; Xestión do patrimonio artístico e arquitectónico, museos emercado da arte; Enxeñaría agronómica; Enxeñaría de montes; Psicoloxía dasaúde; e Procuradoría. Estes catro últimos están relacionados con profesiónsreguladas e, excepto o de Procuradoría, habilitan para o exercicio profesional, igualque o que xa ofertaba a USC de Formación de Profesorado de ESO e Bacharelato,NOVAS
 25. 25. BIP Xuño 2013http://www.facebook.com/areadeorientacionlaboral.uschttp://www.usc.es/gl/servizos/saee/aol/25FP e ensino de linguas (en Lugo e Santiago, con carácter habilitante) e o deAvogacía (non habilitante).DoutoramentoPara organizar os seus 49 programas de doutoramento adaptados á novanormativa a USC creou a Escola de Doutoramento Internacional, que na actualidadese estrutura en tres ámbitos temáticos: ciencias biomédicas e tecnoloxías da saúde(13 programas), ciencias experimentais e tecnolóxicas (18), e ciencias sociais,xurídicas e humanidades (18). Destes, 33 son exclusivos da USC e os outros 16impártense en colaboración con outras universidades.Alumnado matriculadoNo curso que acaba a USC contou con 27.344 estudantes, a maioría deles (16.724)en graos e outros 8.147 en licenciaturas e enxeñarías. En másteres contabilizáronse1.705 e 737 en titulacións propias. En porcentaxes totais o 63,5% son mulleres,proporción que aumenta en Santiago con respecto a Lugo. Do alumnado quecomezou a súa etapa universitaria, 5.731 elixiron en 2012 a USC, preto de 1.000no Campus lugués.Ademais, o 50% dos estudantes cos mellores expedientes de Galicia que entraronneste curso na Universidade estudan na de Santiago de Compostela; 195 dos 391.Calendario académicoO curso 2013-2014 dará comezo o 6 de setembro e o primeiro semestreestenderase ata o 20 de decembro. O segundo abranguerá do 28 de xaneiro ao 13de maio de 2014. Os exames desenvolveranse do 8 ao 24 de xaneiro e do 14 ao 31de maio. Haberá unha segunda oportunidade avaliadora do 24 de xuño ao 12 dexullo.O reitor Juan Casares presentou estes datos nunha rolda de prensa na que oacompañaron a secretaría xeral da USC, Lourdes Noya; o vicerreitor de Titulaciónse PDI, Jesús López Romalde; e a directora da Escola de DoutoramentoInternacional, Isabel Rodríguez-Moldes. (XORNAL USC)TITULO OFICIAL DE MÁSTER EN PSICOLOXÍA XERAL SANITARIAAcordo do Consello de Ministros polo que se establecen as condicións as quedeberán adecuarse os plans de estudos conducentes a obtención do título oficial deMáster en Psicoloxía Xeral Sanitaria que habilite para o exercicio da profesiónsanitaria titulada e regulada de Psicólogo Xeral Sanitario.Máis información:
 26. 26. BIP Xuño 2013http://www.facebook.com/areadeorientacionlaboral.uschttp://www.usc.es/gl/servizos/saee/aol/26http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/04/pdfs/BOE-A-2013-5872.pdfEMPREGOS PARA XÓVENES PROFESIONAIS ESPAÑOIS NA ONUNacións unidas seleccionará aos 40 españois máis cualificados de cada área paraparticipar no examen escrito, tendo en conta o nivelacadémico, o coñecemento de idiomas oficiais de NaciónsUnidas e a experiencia laboral.Nesta edición as áreas son asuntos legais, información pública e estatística segúnExteriores.Prazo de presentación de solicitudes: ata o 2 de AgostoO examen terá lugar en Madrid o 3 de decembro.Máis información:https://careers.un.org/lbw/Home.aspx
 27. 27. BIP Xuño 2013http://www.facebook.com/areadeorientacionlaboral.uschttp://www.usc.es/gl/servizos/saee/aol/27MAIS INFORMACIÓN:

×