Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Basic conceptict4child

แนวคิดพื้นฐานในการทำงานด้านเด็กกับไอซีทีในสังคมไทย

  • Be the first to comment

Basic conceptict4child

  1. 1. กรอบแนวคิดพื้นฐานในการทํางานด้านไอซีทีเพื่อการพัฒนาเด็ก เยาวชน โดย อาจารย์อิทธิพล ปรีิติประสงค์ และ อ.ดร.วิมลทิพย์ มุสิกพันธ์ สถาบันแห่งชาติเพืื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล สนับสนุนโดย สํานักงานนส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค)
  2. 2. สร้างและ พัฒนาองค ความรู็ NICFDขับเคลื่อน จัดการวิชาการสู่ ความรู้สู่การปฎิบัติ สังคม
  3. 3. สสค สามารถสนับสนุนการทํางานของเครือข่ายได้อย่าง ขับเคลื่อนงานวิชาการสู่การปฎิบัติมีประสิทธิภาพและลดความ ภายใต้ความร่วมมือของเครือข่าย ทับซ้อนของการสนับสนุน พัฒนา แผนที่การทํางานที่มี ประสิทธิภาพและใช้ได้จริง ศึกษา วิเคราะห ์ มาตรการใน การจัดการ กฎหมาย
  4. 4. พัฒนาคน เนื้อหาและโอกาส กลไกการคุ้มครอง และเยียวยา พัฒนาโครงสร้างและทัศนคติ สร้างเสถียรภาพในการใช้งาน ความเสียหาย เพือการพัฒนา ก่อน ( 5) เข้าถึง (4) หลัง (3) •  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ทั่ว • พัฒนาเนื้อหาสื่อเพื่อการเรียนรู้ • หลักสูตรรู้เท่าทันไอศีที (ICT Literacy) •  การบังคับใช้กฎหมายแบบ ถึงและเท่าเทียม มีส่วนร่วมของประชาชน • หลักสูตรใช้ไอซีทีอย่างสร้างสรรค์เพื่อการ •  กระจายเครื่องมือในการใช้ไอซี พัฒนาตนเอง ชุมชน เศรษฐกิจและสังคม ( •  กไกและเครือข่ายการ ทีอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงผ่าน • กลไกการสนับสนุนเพื่อสร้างโอกาส ทั้งใน โครงสร้างที่มีอยู่ ระบบการศึกษาและนอกระบบการศึกษา คุ้มครองผู้บริโภค •  กติกาครอบครัวในการใช้ไอซีที • พัฒนา สนับสนุน เครื่องมือ ซอฟท์แวร์ พื้นที่ •  การแก้ไขปัญหาการติด ในการนําเสนอผลงาน อย่างเท่าทันสร้างสรรค์ เกม การติดอินเทอร์เน็ต •  ระบบเรตต้ิง •  การกลั่นกรองเนื้อหาปัจจัยสนับสนุนที่เป็นกลไกสําคัญ (๑) ระบบกองทุนเพื่อสนับสนุนงบประมาณ ความรู้ เครื่องมือ (กองทุนเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา กองทุนวิจัยเพื่อสาธารณะประโยชน์) (๒) การสื่อสารสาธารณะเพิื่อสร้างความรู้และทัศนคติร่วมกันของคนในสังคม (๓) การสร้างการมีส่วนร่วมแบบหุ้นส่วนทางสังคม (SOCIAL PARTNERSHIP) โดยมีแผนที่ในการทํางานร่วมกันแต่แบ่งงานกันทําภายใต้พันธกิจและจุดเด่นของแต่ละองค์กร (๔) ผู้จัดการแผนที่ผลลัพธ์ในสังคม

    Be the first to comment

    Login to see the comments

  • PamChattiya

    Nov. 27, 2016

แนวคิดพื้นฐานในการทำงานด้านเด็กกับไอซีทีในสังคมไทย

Views

Total views

216

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

2

Actions

Downloads

2

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×