Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
กรอบแนวคิดพื้นฐานในการทํางานด้านไอซีทีเพื่อการพัฒนาเด็ก เยาวชน        โดย อาจารย์อิทธิพล ปรีิติประสงค์ และ อ.ดร.วิ...
สร้างและ       พัฒนาองค        ความรู็       NICFDขับเคลื่อน        จัดการวิชาการสู่      ...
สสค สามารถสนับสนุนการทํางานของเครือข่ายได้อย่าง       ขับเคลื่อนงานวิชาการสู่การปฎิบัติมีประสิทธิภาพและลดความ    ...
พัฒนาคน เนื้อหาและโอกาส	                                            กลไกการคุ้...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

1

Share

Download to read offline

Basic conceptict4child

Download to read offline

แนวคิดพื้นฐานในการทำงานด้านเด็กกับไอซีทีในสังคมไทย

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Basic conceptict4child

 1. 1. กรอบแนวคิดพื้นฐานในการทํางานด้านไอซีทีเพื่อการพัฒนาเด็ก เยาวชน โดย อาจารย์อิทธิพล ปรีิติประสงค์ และ อ.ดร.วิมลทิพย์ มุสิกพันธ์ สถาบันแห่งชาติเพืื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล สนับสนุนโดย สํานักงานนส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค)
 2. 2. สร้างและ พัฒนาองค ความรู็ NICFDขับเคลื่อน จัดการวิชาการสู่ ความรู้สู่การปฎิบัติ สังคม
 3. 3. สสค สามารถสนับสนุนการทํางานของเครือข่ายได้อย่าง ขับเคลื่อนงานวิชาการสู่การปฎิบัติมีประสิทธิภาพและลดความ ภายใต้ความร่วมมือของเครือข่าย ทับซ้อนของการสนับสนุน พัฒนา แผนที่การทํางานที่มี ประสิทธิภาพและใช้ได้จริง ศึกษา วิเคราะห ์ มาตรการใน การจัดการ กฎหมาย
 4. 4. พัฒนาคน เนื้อหาและโอกาส กลไกการคุ้มครอง และเยียวยา พัฒนาโครงสร้างและทัศนคติ สร้างเสถียรภาพในการใช้งาน ความเสียหาย เพือการพัฒนา ก่อน ( 5) เข้าถึง (4) หลัง (3) •  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ทั่ว • พัฒนาเนื้อหาสื่อเพื่อการเรียนรู้ • หลักสูตรรู้เท่าทันไอศีที (ICT Literacy) •  การบังคับใช้กฎหมายแบบ ถึงและเท่าเทียม มีส่วนร่วมของประชาชน • หลักสูตรใช้ไอซีทีอย่างสร้างสรรค์เพื่อการ •  กระจายเครื่องมือในการใช้ไอซี พัฒนาตนเอง ชุมชน เศรษฐกิจและสังคม ( •  กไกและเครือข่ายการ ทีอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงผ่าน • กลไกการสนับสนุนเพื่อสร้างโอกาส ทั้งใน โครงสร้างที่มีอยู่ ระบบการศึกษาและนอกระบบการศึกษา คุ้มครองผู้บริโภค •  กติกาครอบครัวในการใช้ไอซีที • พัฒนา สนับสนุน เครื่องมือ ซอฟท์แวร์ พื้นที่ •  การแก้ไขปัญหาการติด ในการนําเสนอผลงาน อย่างเท่าทันสร้างสรรค์ เกม การติดอินเทอร์เน็ต •  ระบบเรตต้ิง •  การกลั่นกรองเนื้อหาปัจจัยสนับสนุนที่เป็นกลไกสําคัญ (๑) ระบบกองทุนเพื่อสนับสนุนงบประมาณ ความรู้ เครื่องมือ (กองทุนเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา กองทุนวิจัยเพื่อสาธารณะประโยชน์) (๒) การสื่อสารสาธารณะเพิื่อสร้างความรู้และทัศนคติร่วมกันของคนในสังคม (๓) การสร้างการมีส่วนร่วมแบบหุ้นส่วนทางสังคม (SOCIAL PARTNERSHIP) โดยมีแผนที่ในการทํางานร่วมกันแต่แบ่งงานกันทําภายใต้พันธกิจและจุดเด่นของแต่ละองค์กร (๔) ผู้จัดการแผนที่ผลลัพธ์ในสังคม
 • PamChattiya

  Nov. 27, 2016

แนวคิดพื้นฐานในการทำงานด้านเด็กกับไอซีทีในสังคมไทย

Views

Total views

219

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

2

Actions

Downloads

2

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×