Fitrahmanusiamenurutperspektifagama 100314202244-phpapp02.mpg (2)

2,382 views

Published on

1 Comment
5 Likes
Statistics
Notes
 • jazakallah..very helpful
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
2,382
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
54
Actions
Shares
0
Downloads
157
Comments
1
Likes
5
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Fitrahmanusiamenurutperspektifagama 100314202244-phpapp02.mpg (2)

 1. 1. FITRAH MANUSIA MENURUT PERSPEKTIF AGAMA<br />
 2. 2. PENGENALAN<br />Agama ialah satu set kepercayaan nilai dan amalan yang berasaskan pengajaran.<br />Memberi struktur kepada kehidupan manusia<br />Membantu memenuhi keperluan manusia untuk hidup bersama dan bersosial<br />Memberi kepuasan emosi kepada penganutnya.<br />
 3. 3. Menurutpandangantokoh.<br />Aa Gym( 2005) mendefinisikan fitrah sebagai tabiat yang suci dan asli yang dibawa manusia sejak lahir dan belum pernah disentuh atau diubah.<br />-anugerah dalam bentuk fizikal atau mental diberikan oleh Tuhan kepada manusia.<br />-merangkumi aspek potensi bakat semula jadi keupayaan mental dan fizikal. <br />
 4. 4. Menurutpandangantokoh Islam.<br /><ul><li>Ragib Al Isfahami ,Fitrahmerujukkepadakekuatanmanusiauntukmengetahui agama yang benardanTuhan yang menciptakannya.
 5. 5. Al-Ghazali (1971) mengatakanbahawasetiapinsanwajibmengenali Allah S.W.T yang merupakanfitrahmanusiadalamusahamengenalidiriuntukmenjadiinsan yang bertakwa.
 6. 6. -Beliaumenyatakantentangduaunsurberkaitandengankeperluanmanusiaiaituunsurrohdanjasad.</li></li></ul><li>KEHIDUPAN BERAGAMA.<br />Kehidupan beragama merupakan fitrah manusia di muka bumi ini.Hal ini ditegaskan Allah S.W.T dalam (surah Ali-Imran:19)<br />“Sesungguhnya agama yang diredai di sisi Allah S.W.T. hanyalah Islam”.<br />-Persamaan taraf<br />-Tiada paksaan untuk memasuki agama islam.<br />
 7. 7. Pegangan hidup<br />-Setiap umat islam mempercayai dan yakin akan kewujudan Allah S.W.T.<br />-Dalam Ayat Kursi :<br />-“Allah tidak ada Tuhan melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluk-Nya,tidak mengantuk dan tidak tidur, kepunyaan-Nya apa yang dilangit dan dibumi”.<br />
 8. 8. Beribadat <br />- Firman Allah dalam surah ad-Dzariyat:<br />“Dan (ingatlah) Aku tidak cipta jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku”<br /> Oleh itu, kehidupan beragama:<br /> -Merupakan sesuatu yang penting untuk mencapai kemajuan yang menyeluruh daripada segi kerohanian dan kebendaan.<br /> -Merupakan naluri kepercayaan kepada agama yang mengesahkan kewujudan Allah S.W.T. dalam keseluruhan kehidupannya.<br />
 9. 9. <ul><li>MenerimaQada’ danQadar
 10. 10. Setiapumat Islam perluredamenerimaketentuanIlahi.
 11. 11. “Dan Kamipastimengujikamudengansedikitketakutan, kelaparan, kekuranganharta, jiwadanbuah-buahan. Dan sampaikanlahkhabargembirakepadaorang-orang yang sabar. Iaituorang-orang yang apabiladitimpamusibah, merekaberkataInna lillahiwainnailaihiraji’un (sesungguhnyakamimilik Allah dankepada-Nyalahkamikembali)”. (Surah al-Baqarah: 155 & 156)</li></li></ul><li>MANUSIA SEBAGAI KHALIFAH ALLAH S.W.T<br /><ul><li>Allah menjadikan manusia makhluk yang termulia di alam semesta dengan menganugerahkan akal yang dapat membezakan manusia dengan makhluk-makhluk yang lain.
 12. 12. Telah bersabda Rasulullah S.A.W...Dan alat bagi mukmin adalah akal…Dan tiang agama ialah Islam. Dan tujuan Allah ialah akal. Dan yang menyeru orang-orang beribadat ialah akal.</li></li></ul><li><ul><li>Ketika Allah SWT hendakmenciptakanmanusia, Allah SWT memberitahuparamalaikat-Nyaperihalmaksud-Nya:
 13. 13. MengapaEngkauhendakmenjadikan (khalifah) dimukabumiorang yang akanmembuatkerosakkandanmenumpahkandarah, padahalkamisentiasabertasbihdenganmemujiEngkaudanmenyucikanEngkau? Tuhanberfirman: “SesungguhnyaAkumengetahuiapa yang tidakkamuketahui.” (QS. al-Baqarah: 30)
 14. 14. Dan Dialah yang menjadikankamupenguasadimukabumi, danDiameninggikansebahagiankamuatassebahagian (yang lain) beberapadarjat, untukmengujimutentangapa yang diberikan-Nyakepadamu. (QS. al-An’âm: 165)</li></li></ul><li><ul><li>Sumberbersifatmaknawi, iaituhati, akal, emosidannafsujugabersifatlahiriahsepertipancaindera, kebijaksanaan, hasilbumidansebagainya, mendorongmanusiamengembangkanpotensiketahapmaksimum.
 15. 15. Kesimpulannya, asas-asasajaran yang wajibdiamalkanolehmanusiamenurut Islam ialah:
 16. 16. - Manusiawajibberiman, yaknimempercayaikeesaan Allah S.W.T
 17. 17. -ManusiawajibberibadatkepadaTuhan Yang MahaEsa.
 18. 18. -Manusiawajibberakhlakdalamsetiapperbuatannya
 19. 19. -Manusiaperlukepadamasyarakat yang berasaskankepadaajaran agama yang dianuti.</li></li></ul><li>KESIMPULAN<br />Manusia mempunyai dua sifat iaitu manusia sebagai makhluk jasmani dan makhluk rohani. Secara fitrahnya, manusia dilahirkan dengan sifat-sifat yang baik yang dianugerahkan oleh penciptanya. Manusia dianugerahkan akal dan mempunyai ‘kebebasan memilih’,lantaran itu membezakan antara yang baik dan buruk.<br />
 20. 20. FitrahManusiamengikutperspektifbiologi.<br />Fitrah manusia mengikut perspektif biologi memperlihatkan asas-asas genetik seperti baka dan persekitaran.<br />Baka yang mempengaruhi perbezaan individu dari aspek :<br />-Kognitif<br />-Fizikal<br />-Emosi<br />
 21. 21. Faktor persekitaran juga menyumbang kepada perbezaan individu dalam fitrah kejadian manusia daripada aspek berikut:<br />Latar belakang keluarga<br />Pengaruh rakan sebaya<br />Kebudayaan dan kepercayaan masyarakat<br />Sumber teknologi<br />Guru dan sekolah.<br />
 22. 22. Keperluandariaspekbiologi<br />Keperluan mendapatkan makanan/minuman<br />Keperluan tidur dan rehat<br />Keperluan udara<br />Keperluan pembuangan <br />Keperluan kejantinaan.<br />
 23. 23. Implikasifitrahkejadianmanusiakepada guru <br />Memudahkan guru mengenalpasti aktiviti yang bersesuai dengan kebolehan murid<br />Guru dapat memahami sikap dan tingkahlaku murid.<br />Memudahkan guru mengasah bakat dan potensi murid yang terpendam.<br />Menjadi guru lebih kreatif dalam mempelbagai aktiviti pembelajaran mengikut kecenderungan murid.<br />

×