Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Punimi seminarik ne ekonomi

14,831 views

Published on

 • http://www.slideshare.net/ArberSusuri/punimi-seminarik-e-drejta-kushtetuese
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Punimi seminarik ne ekonomi

 1. 1. 1.Firmat dhe objektivat e saj: Ç’ështe firma ? Problemet qe ndeshen firmat : - Ç’farë malli te prodhojë dhe ne ç’farë sasie - Ç’farë teknologjie prodhimi te perdorin - Ç’sasi faktorësh prodhimi te perdorin - Ç’fare strukture organizimi dhe drejtimi te zgjedhin etj..
 2. 2. Firmat jane te detyruara te llogarisin tregues te tille ekonomik si : Te ardhurat totale Kosto-ja totale Diferenca mes te ardhurave totale si dhe kostos totale paraqet fitimin e firmes (pozitiv,negativ)
 3. 3. - Objektiv kryesor i nje firme konsiderohet maksimizimi i fitimit- Firmat te cilat si synim kryesor nuk kane fitimin ose profitin,quhen organizata jofitimprurëse.
 4. 4. Firmat dhe tregjet Koordinimi i firmës Koordinimi i tregut
 5. 5. Arsyet se pse firmat jane më efiçiente se tregjet : Ulja e kostove te transaksioneve Ekonomizimet e shkalles Skuadra e prodhimit
 6. 6. II.Llojet e firmave Firmat individuale Firmat me ortakë Koorporatat Avantazhet & Disavantazhet e tyre
 7. 7. III.Rrugët e rritjes se kapitalit nga firmat Shitja e obligacioneve Emetimi aksioneve ( aksione te zakonshme,preferuara dhe te konvertueshme) Marrja e kredive bankare
 8. 8. Bashkimet ose firmave Bashkimi vertikal Bashkimi horizontal Bashkimi i firmave (Konglomerateve)
 9. 9. IV.Kontabiliteti i firmes Dokumentet më të rëndësishme të kontabilitetit janë : Bilanci i firmës ( Aktiva dhe pasiva ) Pasqyra e rezultatit financiar
 10. 10. Falemnderit ;)

×