Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Punimi Seminarik ne lenden TCP/IP

1,604 views

Published on

Tema : Wireless Technologies

Published in: Technology
 • Be the first to comment

Punimi Seminarik ne lenden TCP/IP

 1. 1. Teknologjitë Wireless (pa tela) Wi-fi (Wireless Fidelity) WiMax (WirelessMAN, the Worldwide Interoperability for Microwave Access) WiBro Bluetooth 2g,3g etj
 2. 2. Wi-Fi (Wireless Fidelity) Termi Wi-Fi është shkurtesë e Wireless Fidelity dhe perdoret kur i referohemi ndonje tipi te rrjetit ose standartit 802.11 a/b/g/n Karakteristikat e ketyre standarteve Karakteristikat e Wi-fi : Deployment and cost effectiveness (shpërndarje dhe kosto më efektive) Reachability (Shtrirja) Scalability (Skalabiliteti) Security (Siguria)
 3. 3. Standarti 802.11b Ky standart vepron në frekuencat 2.4 GHz te spektrit elektromagnetik dhe mundëson perdoruesve transferimin e të dhënave me një shpejtesi prej 11 Mbps.
 4. 4. Standarti 802.11a IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) ratifikoi këtë standart më 1999 mirepo produktet e ketij standarti nuk dolen ne treg deri me 2001. Ky standart mundëson transferimin e të dhenave me një shpejtesi prej 54 Mbps dhe operon në frekuencën 5 GHz.
 5. 5. Standarti 802.11g Ky standart vepron njejt sikur standarti 802.11b. Edhe ky vepron ne rangun frekuencor prej 2.4 GHz,si dhe me shpejtesi te transferimit te te dhenave 54 Mbps
 6. 6. Karakteristikat e standarteve
 7. 7. Wireless Access Points (WAP) Figura në vazhdim paraqet një pajisje e cila i lejon pajisjet celulare të lidhen në një rrjet me tel duke perdorur Wi-Fi ose standartet përkatese. WAP zakonisht lidhet me nje ruter ( me anë te nje rrjeti me tel) në qoft se kjo eshte një pajisje e pavarur apo pjese e një ruteri në vete.
 8. 8. Wireless Network Interface (NIC) Kartela e rrjetit (Network Interface Card – NIC) është pllakë e përbërë prej qarqeve të integruara dhe mundeson komunikim ne rrjet.Ky tip i kartelave njihet edhe me emrin LAN adapter dhe eshte e vendosur ne pllakën amë dhe sherben si port per lidhje ne rrjetë.Kartela e rrjetes komunikon me rrjeten nepermjet lidhjes serike,ndersa me kompjuterin komunikon nepermjet lidhjes paralele.Çdo kartelë e tillë kerkon nje IRQ (Interrupt request),adresen hyrje/dalje (input/output address)dhe softuerin perkates per te punuan me nje sistem operativ (Windows).Kjo kartelë mund te dizajnohet si kartelë e tipi Ethernet,kartelë Token Ring,apo si kartelë FDDI (Fiber distributed data interface).
 9. 9. WiMax WiMax (WiMan,Worldwide Interoperability for Microwave Access) Mundeson transmetimin pa tela te zerit videos dhe internetit ne distanca te medha,duke filluar nga lidhjet point to point dhe Point to Multipoint,poashtu Los dhe NLOS Ka nje mbulueshmeri deri ne 50 km me shpejtesi te trasferit 70 Mbps Standartet e WiMax : 802.16 a/b/c/e Siguria mbi WiMax-in Avantazhet e WiMaxi-it perkrah Wi-Fi
 10. 10. Standartet e WiMax-it Standarti 802.16a perkrah brezin frekuencr nga 2 deri 11 GHz mirepo me latencë te ulet te zerit dhe videos.Mundeson lidhjen broadband pa kërkesen direkte te LOS në mes parapaguesit dhe terminalit BTS. Standarti 802.16b përkrah spektrin frekuencor 5-6 GHz si dhe sherbimin e kualitetit (QoS) Quality of service per video dhe zë. Standarti 802.16c perkrah ose shtrihet ne rangun frekuencor nga 10 deri 66 GHz. Kjo shtrirje adreson çështje të tilla si nderveprimit,vlersimit te performances,testimit,profilizimin e sistemit etj. Standarti 802.16e njihet edhe si Mobile WiMax. Ky standart zgjeron dhe permireson skemat e moduluara te pershkruara ne standartin origjinal WiMax.
 11. 11. BluetoothTeknologjia Bluetooth mundeson shkembimin te dhenave nedistanca te shkurtera duke perdorur gjatesi valore te shkurterane brezin nga 2400 – 2480 MHz nga pajisjet mobile dhe fikseduke krijuar Personal Area Networks (PANs) me nivele te lartate sigurisë.Bluetooth,gjithashtu mbeshtet transferimin e te dhenave nenjedistance 10-100 mKlasa e pare : 100 mw – 100 mKlasa e dyte : 2.5 mw – 20 mKlasa e trete : 1mw - 10 m
 12. 12. Falemnderit 

×