Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

IPGIK 2012 CHERAS: PENDIDIKAN LESTARI: PENGALAMAN DUA BENUA

372 views

Published on

Paper presented at Teachers' Training Institute Ilmu Khas (IPGIK), Kuala Lumpur on June 2012

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

IPGIK 2012 CHERAS: PENDIDIKAN LESTARI: PENGALAMAN DUA BENUA

 1. 1. Assalamualaikum dan Salam Sejahtera P E N D I D I K A N P E M B A N G U N A N L E S TA R I : P E N G A L A M A N D A R I D U A “ B E N U A” ARBA’AT HASSAN PhD-USA (Environmental Education) email/FB/YM: arbaat@yahoo.com
 2. 2. PPEERRBBIINNCCAANNGGAANN I. SENARIO DAN TAKRIFAN II. PENDIDIKAN LESTARI MALAYSIA (SEKOLAH MODEL) III. PENDIDIKAN LESTARI (TOOWOOMBA NSW, BRISBANE) IV. KESIMPULAN IPG Kampus Ilmu Khas Cheras 21 Jun 2012
 3. 3. II.. SSEENNAARRIIOO …mula dari Pendidikan Alam Sekitar. Komponen Pendidikan Lestari keluar sebagai satu entiti.  Pendidikan Pembangunan Lestari (ESD) (kurikulum?) …amalan: asas dan kini mejangkau ke institusi pendidikan guru (IPG). Pendidikan Alam Sekitar ― seawal tamadun manusia. Formal menerusi UNESCO (1975; 1977/78;……) Malaysia: Alam dan Manusia (1982) diganti Kajian Tempatan (1992). Muncul Pendidikan Alam Sekitar Merentas Kurikulum (1998). SEMUA subjek ada sedikit komponen sahaja. IPG Kampus Ilmu Khas Cheras 21 Jun 2012
 4. 4. IIII.. SSEEPPIINNTTAASS Konsep Pendidikan…Lestari: Tanam dan amalan "kelestarian alam" Pendidikan Alam Sekitar (PAS) mengamalkan objektif Belgrade (1975); Tbilisi (1977/78) berdasarkan 4 objektif: PENGETAHUAN; KESEDARAN; KEMAHIRAN DAN LATIHAN; dan PENGLIBATAN semua warga dunia (Think globally act locally). Malaysia: Pendidikan Alam Sekitar Kurikulum Merentas Kurikulum (sek rendah & menengah) Luar negara: …“sendiri" (Pusat Pendidikan Alam Sekitar banyak di luar kawasan sekolah) IPG Kampus Ilmu Khas Cheras 21 Jun 2012
 5. 5. IIII.. TTAAKKRRIIFFAANN Menanam dan mengamalkan "kelestarian alam"  Pendidikan..Lestari (PPL)??? 2002―PBB melancarkan Dekad Pendidikan Untuk Pembangunan Lestari (DESD) bagi mempromosi inklusi dan menekankan prinsip, nilai dan amalan pembangunan berterusan.  lestari > kekal, tidak berubah; melestarikan > mengekalkan, menetapkan  pelestarian > perlindungan daripada kemusnahan  kelestarian > keadaan yang tidak berubah, berterusan, kesinambungan  Ayat: Semua anggota masyarakat mestilah memiliki rasa tanggungjawab untuk melestarikan (mengekalkan) hutan semula jadi kita.  Kelestarian hutan asli kita mesti diutamakan (pengekalan/keaslian)  Banyak artikel Pendidikan Lestari ditulis berlandaskan PAS, kini menjurus cuba "berdikari"  Kajian PAS banyak dijalankan, PPL ditulis oleh sarjana IPT IPG Kampus Ilmu Khas Cheras 21 Jun 2012
 6. 6. ANUGERAH TAHUNAN SSEEKKOOLLAA LLEESSTTAARRII 2005/2006 SJK(C) Chi Hwa, Sandakan, Sabah SMK Datuk Peter Mojuntin, Penampang, Sabah 2007/2008 Sekolah Kebangsaan Bakri Batu 5, Muar, Johor Sekolah Menengah Kebangsaan (P) Methodist, Pulau Pinang SEKOLAH LESTARI diadili berasaskan empat komponen berikut: Pengurusan Kurikulum Kokurikulum Penghijauan IPG Kampus Ilmu Khas Cheras 21 Jun 2012
 7. 7. IIIIII.. BBEENNUUAA AASSIIAA ((SSEEKKOOLLAAHH MMOODDEELL)) SJKC Chi Hwa, Sandakan (1912) Guru Besar: (2008) Puan Ooi Mee Har ― amat dedikasi … di sekolah dan di rumah Aktiviti: Amalan total.  Kurikulum: Ilmu, Kesedaran, Kemahiran, Penglibatan  Program: Penghijauan (Sekolah Dalam Taman) Misi: Seorang Tanam Satu Pokok  Enzim sampah (Bokashi)  Program kitar semula (8R, surat khabar, tin minuman),  Komposting: asal kecil-kecilan  sumber kewangan  Rekacipta: bahan buangan, botol plastik, “helikopter,” dsb. IPG Kampus Ilmu Khas Cheras 21 Jun 2012
 8. 8. RReekkaacciippttaa UUnniikk IPG Kampus Ilmu Khas Cheras 21 Jun 2012
 9. 9. AANNUUGGEERRAAHH SSEEKKOOLLAAHH LLEESSTTAARRII ((22000055; 22000066)) IPG Kampus Ilmu Khas Cheras 21 Jun 2012
 10. 10. SSuudduutt PPeenngghhiijjaauuaann IPG Kampus Ilmu Khas Cheras 21 Jun 2012
 11. 11. KKiittaarr SSeemmuullaa
 12. 12. GGuunnaa sseemmuullaa bbaahhaann bbuuaannggaann
 13. 13. EEnnzziimm
 14. 14. GGuunnaa EEnnzziimm
 15. 15. III. BENUA AAUUSSTTRRAALLIIAA ((TTOOOOWWOOOOMMBBAA)) AAmmaarroooo
 16. 16. CCoolluummbboooollaa
 17. 17. CCrroowwss NNeesstt
 18. 18. MMuurrrraayy--DDaarrlliinngg VVaalllleeyy
 19. 19. TToooowwoommbbaa HHiigghh SScchhooooll
 20. 20. UUSSQQ TToooowwoooommbbaa
 21. 21. IIVV.. KKEESSIIMMPPUULLAANN Rata-rata "warga dunia" mempunyai pengetahuan tentang dunia yang mereka diami Kesedaran: meningkat namun kegiatan –ve berterusan. Banyak aktiviti mengenai penjagaan alam sekitar agar menjadi "lestari" SAMA sahaja: sampah; kitar semula (3R-5R- 8R-?R); kehijauan lanskap; hutan; tanah; tenaga alternatif (solar, air; angin, geothermal; biomass); flora dan fauna; cuaca (pemanasan dunia); tsunami, dsb Warga dunia perlu amalkan aktiviti untuk menjadikan dunia ini lestari (Segalanya Bermula Di Sini!) agar dunia boleh didiami sepanjang zaman. Pendidikan (Pembangunan) Lestari harus diterapkan secara formal dan tidak formal dan seiring dengan Pendidikan Alam Sekitar. Mana satu PAS atau PPL??? IPG Kampus Ilmu Khas Cheras 21 Jun 2012
 22. 22. DDuunniiaa tteemmppaatt ttiinnggggaall kkiittaa!!!!
 23. 23. ……mmaahhuukkaahh kkiittaa bbeeggiinnii??
 24. 24. Awareness on Global Warming
 25. 25. Pengasas Pengakap, Lord Baden Powell berkata tentang alam sekitar: “Nature study will show you how full of beautiful and wonderful things God has made the world for you to enjoy. […] Try and leave this world a little better than you found it…” IPG Kampus Ilmu Khas Cheras 21 Jun 2012
 26. 26. Planting ttrreeeess mmaakkeess tthhee wwoorrlldd aa bbiitt ddiiffffeerreennccee!!!!!! ((AAPPRR EEEE iinn SSccoouuttiinngg,, SSaannddaakkaann,, JJuunn 44--77,, 22001122)) IPG Kampus Ilmu Khas Cheras 21 Jun 2012
 27. 27. TTEERRIIMMAA KKAASSIIHH IPG Kampus Ilmu Khas Cheras 21 Jun 2012
 28. 28. FFiigg 1111:: EEdduuccaattiioonnaall ttaallkk
 29. 29. FFiigg 1122:: SSaavvee tthhee ttuurrttlleess
 30. 30. 1133:: IIlllleeggaall PPooaacchhiinngg
 31. 31. FFiigg 1144:: HHaazzyy ddaayy
 32. 32. FFiigg 1144:: HHyybbrriidd ccaarr
 33. 33. mm FFiigg 1155:: ““FFrriieennddllyy”” mmooppeedd
 34. 34. THE LORAX

×