Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pauta d'observació context aula

3,047 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Pauta d'observació context aula

  1. 1. PAUTA D’OBSERVACIÓ DEL CONTEXT CREAT PEL PROFESSOR A L’AULANombre total d’alumnes: 15 Mestre/a: XXXXXX Curs: 1rHora inici observació: 12:00 h. Hora final observació: 13:00 h. Data: 16/11/2011Activitat/matèria/àrea a observar: ATD de matemàtiquesCroquis de l’aula (situació observador, mestre/a i resta d’alumnes): JoA A AA A A AAA AA A AA A A A taulaormestra PDI porta1. PLANTEJAMENT DE LA CLASSE –abans de fer les tasques–1.1 Atenció i curiositat Sí NoCrea situacions que produeixen sorpresa XCrea interrogants per a què els propis alumnes busquin una resposta XPlanteja la tasca com un joc orientat al procés de solució XIntrodueix informació nova en el transcurs de l’explicació X1.2 Rellevància de l’activitat o contingutExplica clarament als alumnes el sentit i la finalitat de l’activitat a fer XL’activitat/contingut ofereix la possibilitat d’aprendre i de gaudir als alumnes X1.3 Estimulació i manteniment de l’ interèsActiva els coneixements previs dels alumnes per mitjà de preguntes i/o recordant Xla classe anteriorAdequa el ritme d’explicació a les necessitats dels alumnes XUtilitza material de suport divers: il·lustracions, imatges, tic’s, etc. XFa ús de la narració com a recurs explicatiu, proporciona objectius clars,explicacions organitzades i/o exemples o guions que mostren els passos a XseguirComprova que els alumnes comprenen les explicacions (controla relacions Xentre les idees i si cal introdueix aclariments)Proporciona alternatives i/o ofereix orientacions per a saber afrontar Xdificultats2. DESENVOLUPAMENT DE LA CLASSE –mentre fan les tasques–2.1 Disseny de les activitats: comprensió de conceptesParteix de les representacions inicials dels alumnes i seqüència els Xcontinguts de major a menor dificultat, dividint les tasques en passosFacilita noves explicacions per provocar conflictes entre idees prèvies i Xnoves, per possibilitar la integració de conceptes2.2 Disseny de les activitats: aprenentatge de procediments i estratègiesIl·lustra de manera pràctica els procediments amb explicacions i XdemostracionsOfereix l’oportunitat de practicar per poder corregir errors i automatitzar XprocedimentsPossibilita l’aplicació d’estratègies en diferents situacions, mostra com utilitzar- Xles i per a què
  2. 2. 2.3 Interacció amb els alumnesEstà igual de disponible per a tots els alumnes XEstimula la participació de tots els alumnes (escolta activament, mirant mentre li Xparlen i deixant temps per a respondre)Repeteix i reforça les intervencions correctes i la part positiva de les respostes XimprecisesOfereix la possibilitat de justificar les respostes i/o errors XProporciona ajuts per al seguiment de les consignes XUtilitza un to decidit, posa regles raonables i les fa complir de manera XassertivaProporciona regularment missatges per reforçar la importància de Xl’aprenentatge2.4 Interacció entre els alumnesPromou la interacció entre els alumnes i el treball cooperatiu XProporciona tasques obertes per facilitar l’organització per al treball XOfereix un guió per evitar bloquejos i orientar el treball en equip X2.5 Percepció d’autonomiaAccepta tots els alumnes sense condicions XDóna a l’alumne oportunitats de triar (tasca, companys, forma d’organitzar-se X...)Els ajuda a gaudir dels propis aprenentatges X3. FINALITZACIÓ DE LES ACTIVITATS –un cop acabades les tasques–3.1 Avaluació de les consecucionsPotencia la reflexió sobre el procés seguit i l’aprenentatge portat a terme XAjuda a l’alumnat a ser conscient del seu progrés i de les raons que l’han XpossibilitatAfavoreix, amb la claredat dels seus missatges, tasques, ajuts ..., la Xconsolidació del procés d’aprenentatge de tots els alumnesObservacions:La sessió ha estat molt moguda. Els alumnes fan molt soroll. Estan molt junts i esmolesten contínuament. Es distreuen amb bolígrafs, tip-ex’s, paperets, bevent aigua ...i no escolten les explicacions. L’estona de treball individual ha resultat més tranquil·la,la mestra ha atès els alumnes amb dictamen (TEA i retard greu d’aprenentatge) i aaquells que li demanen ajuda. Hi ha 3 alumnes que no han fet res, no han resolt ni unsol exercici de divisions proposat, perquè deien que no sabien dividir. Els darrers 5minuts, tot i que encara no havia sonat el timbre, els alumnes han començat a recollir iaixecar-se i la professora no els ha dit res.En general, els nivells d’atenció, concentració, esforç ... d’aquests alumnes durant lasessió, han estat mínims. A la professora li costa molt aconseguir que l’escoltin i quetreballin.

×