รายงานSmart tv

3,249 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,249
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
51
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

รายงานSmart tv

 1. 1. เสนอ อาจารย์ อรวรรณ ประพฤติดี โดย น.ส.วาสนา สุ นทรหงษ์ รหัสนักศึกษา 13510236
 2. 2. คำนำ รายงานนี ้เป็ นส่วนหนึ่งของวิชา สัมนา ได้ จดทาขึ ้นเพื่อให้ ความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับ ัเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่กาลังเกิดขึ ้นในปั จจุบน และอนาตค ในที่นี ้นาเสนอความรู้ เกี่ยวกับโทรทัศน์ ัหรื อเรี ยกว่า SMART TV ทีวีแห่งอนาคต ได้ ให้ ความรู้ถึงเทคโนโลยีที่ได้ รับการพัฒนามากขึ ้นทุกวัน มีรูปแบบการดี ไซน์ ที่หรู หรา สวยงามและบางเฉี ยบ มีการทางาน มีฟังก์ ชันการใช้ งานที่แปลกใหม่น่าใช้ งาน นอกจากจะสามารถดูทีวีได้ แล้ ว ยังสามารถเชื่อมต่อกับโลกไซเบอร์ เล่นอินเทอร์ เน็ตได้ มีความสะดวกสบายในการใช้ งานเป็ นอย่างมาก ซึ่งเข้ ากับสังคมในยุคปั จจุบน ัจึงได้ จดทารายงานนี ้ขึ ้น ถ้ าผิดพลาดประการใด ขออภัยมา ณ ที่นี ้ด้ วยค่ะ ั วาสนา สุนทรหงษ์ ผู้จดทา ั
 3. 3. สำรบัญInternet TV & Smart TV คืออะไร 4ตัวอย่าง Smart TV หรื อ Internet TV 5Design(การออกแบบ) 5Picture (ภาพ) 12ทดสอบภาพ 3 มิติ 13สรุ ปจุดเด่นของ Samsung Smart TV 14
 4. 4. Internet TV & Smart TV คืออะไร ั LCD/LED รุ่ นใหม่ ที่นอกจากจะรับสัญญานโทรทัศน์แบบออฟไลน์ได้ตามปกติแล้ว ยังสามารถรับสัญญาณออนไลน์เชื่ อมต่อกับอินเตอร์ เนตได้ โดยเชื่อมต่อได้ท้ งระบบสาย LAN และ WiFi ัInternet TV & Smart TV ทาอะไรได้บาง ้ - การเชื่ อมต่ออินเตอร์ เนต และออนไลน์ได้ จึงสามารถใช้งานได้มากกว่าทีวทวไป คือ ี ั่ - Web Browser นอกเหนื อจากดูโทรทัศน์ตามปกติแล้ว ยังสามารถเชื่อมต่อโลกอินเตอร์ เน็ต ให้คุณค้นหาข้อมูล เชื่ อมต่อออนไลน์ สั่งซื้ อหนัง เพลง เกมส์ สิ นค้าและบริ การ ได้เสมือนการใช้งานคอมพิวเตอร์ปกติ - TV Online คุณสามารถเลือกชมทีวยอนหลัง ผ่านทาง YouTubeได้ตามใจไม่ตองยึดติดกับช่วงเวลา ี้ ้ ่อีกต่อไป หรื อเลือกดูรายการทีวทางอินเตอร์เน็ต ที่คุณชื่นชอบไม่วาจะเป็ นช่องข่าว CNN, ฟังเพลงกับ MTV, ีสารคดี Discovery และอีกมากมาย - Skype บนทีวี ช่วยให้คุณใช้บริ การฟรี สาหรับการโทรติดต่อทางวิดีโอ Skype-to-Skype ได้ทุกที่ทัวโลก เพียงแค่เสี ยบกล้องกับทีวี และคุณก็พร้อมใช้งานได้ทนที ่ ั - Social TV (network on TV) นอกจากการ แบ่งปั นทุกเรื่ องราว ผ่านทาง Facebook, Twitter แล้วคุณยังสามารถ เขียนบล็อกและสนทนาเกี่ยวกับ รายการที่คุณชื่นชอบ ได้ทนที ผ่าน Google Talk ขณะที่คุณ ักาลังรับชมรายการโทรทัศน์อยู่ - Browser Widget บนจอภาพ app ง่าย ที่ช่วยให้ผใช้สามารถเข้าถึง Content รู ปแบบใหม่ๆ ไม่วาจะ ู้ ่เป็ น สภาพอากาศ แผนที่ และข้อมูลตลาดหุนได้ ้ - และอื่นๆ อีกมากมายInternet TV & Smart TV ต่างกันอย่างไร ปัจจุบน LCD/LED ระบบอินเตอร์ เน็ตนี้ มีแบรนด์หลัก 3 แบรนด์ คือ Sony, Samsung, LG ซึ่ งต่างก็ ั ั ัมีชื่อเรี ยกผลิตภัณฑ์ แตกต่างกันไป โดย Internet TV จะใช้กบแบรนด์ Sony ส่ วน Smart TV ใช้กบแบรนด์Samsung และ LG แต่การทางานหลัก ๆ ไม่แตกต่างกัน ่ สรุ ป Smart TV หรื อ Internet TV คือทีวีที่มีฟังก์ชนพิเศษในการเข้าชมเว็บไซต์ผานทาง Web ั่Browser และใช้งาน Application ขนาดเล็ก ซึ่ งสามารถเข้าถึงเนื้ อหาเฉพาะผ่านทางโปรแกรมต่างๆ หรื อถ้านึกภาพง่ายๆ มันก็คือ ทีวี ที่มีความสามารถของคอมพิวเตอร์ เข้ามาด้วยนันเอง ่
 5. 5. ตัวอย่าง Smart TV หรื อ Internet TVBrand SamsungModel 55D8000Size 55"Type LED TV (Edge LED with Local Dimming)Resolution Full HD 1920 x 10803D Type ActiveMotion Clear Motion 800Connection HDMI x 4 , USB x 3Internet Service Smart TVPrice 129,990 รู ปภาพ : Samsung 55D8000 3D LED TV ในคอนเซปต์ "Smart TV ่ ั ปี 2010 ที่ผานมา Samsung ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กบวงการทีวโดยการเปิ ดตัว 3D LED TV ี ่ ัและวางจาหน่ายในประเทศไทยเป็ นเจ้าแรก เรี ยกได้วาสร้างความฮือฮาให้กบวงการทีวีในบ้านเรา เพราะในเวลานั้นในขณะที่เจ้าอื่นๆยังมัวแต่พฒนาจากเทคโนโลยี LCD TV ไปเป็ น LED TV แต่ Samsung ก็ชิงความ ัได้เปรี ยบในการเป็ น "ผูนา" เปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ 3 มิติแบบครบวงจร 3D Total Solution เปิ ดตัวสิ นค้า 3 มิติ ้ครบไลน์ท้ ง LED TV / LCD TV / Plasma TV / Blu-ray / Home Theater ั One Design :: ดี ไซน์บางเฉี ยบทั้งกรอบทีวีและตัวเครื่ องให้กลมกลืนเป็ น "หนึ่งเดียว" มา ในปี นี้คอนเซปต์ใหม่ของ Samsung นอกเหนือจากเทคโนโลยี 3 มิติ ซึ่ งก็คือ "Samsung Smart TV" ผมเชื่ อว่าหลายท่านคงคุนเคยกับคาว่า "Smart Phone" ที่จะเปลี่ยนทีวของท่านให้เป็ นศูนย์กลางความบันเทิงอย่างแท้จริ งด้วย ้ ีการ เชื่อมต่อ Internet แล้วสามารถโหลดและเล่น Contents และ Apps ต่างๆได้ทนที ัDesign(การออกแบบ) Samsung 55D8000 เป็ นรุ่ นท็อปที่สุดในครึ่ งปี แรกนี้ ดังนั้นจึงไม่แปลกใจว่าดีไซน์จะสวยโดดเด่นเหนือรุ่ นอื่นแบบขาดลอยพอสมควร โดยคอนเซปต์การดีไซน์น้ นมีชื่อเรี ยกว่า "One Design" เป็ นเอกลักษณ์ ั
 6. 6. ใหม่ของ Samsung ที่ออกแบบกรอบทีวีให้ "บางลง" และ "ไร้รอยต่อ" ระหว่าง Panel และขอบจอ ทาให้ทีวี ่ ่ดูเรี ยบกลมกลืนกันอย่างไร้ ที่ติ โดยความบางของกรอบนั้นก็อยูที่แค่ 5 มิลลิเมตรเท่านั้น จัดได้วา "ขอบบางที่สุด" เท่าที่ผมเคยได้สัมผัสมาเลยครับ โดยวัสดุ ของกรอบเป็ น Brushed Aluminium ดูดีกว่าแบบกรอบ ่พลาสติกเป็ นอย่างมาก ส่ วนความบางของตัวเครื่ อง D8000 อยูที่ 29.7 มิลลิเมตร ที่เห็ นโดดเด่นเป็ นพิเศษก็คื อโลโก้ Samsung ที่ เรื อ งแสงได้ ให้ ค วามรู ้ สึ ก พรี เมี่ ย มมาก ส่ ว นขาตั้ง ก็ เป็ นแบบ "Stand 4 แฉก"Smart Hub :: ศูนย์รวมความบันเทิงอัจฉริ ยะ Samsung Smart TV1. Samsung TV Apps :: ดาวน์โหลด Application ต่างๆมาเล่นในทีวได้อย่างไร้ขีดจากัดผ่าน TV App Store ี2. Search All :: ฟังก์ชน "ค้นหา" ข้อมูลพวก วีดีโอและภาพ เพียงแค่พิมพ์ Keyword ลงไปก็จะแสดงผลการ ั่ค้นหาจาก YouTube , Picasa และอื่นๆรวมกันได้ในครั้งเดียว3. Your Video :: จะแสดงปกหนังเพื่อให้เราคลิ๊กไปดูหนังตัวอย่าง หรื อแม้กระทังหนังจริ งๆทั้งเรื่ องแบบ ่Video on Demand (ให้บริ การแล้วในบางประเทศ ส่ วนประเทศไทยยังไม่ได้เริ่ ม)4. Social TV :: จะแชทหรื อจะแชร์ ในสังคมออนไลน์อย่าง Facebook/Twitter/Google Talk5. Web Browser :: ท่องโลกอินเตอร์เน็ตเข้าชม "เว็บไซต์" ต่างๆผ่าน Web Browser ได้อย่างอิสระ
 7. 7. สาหรับ การเชื่ อมต่ออินเตอร์ เน็ตนั้นทาได้ 2 ทางครับคือ 1. Wired (ใช้สาย Lan) 2. Wirless (ไร้สาย เพราะมีWireless Lan Built In มาในตัว) ปี นี้ Smart TV ของ Samsung โดดเด่นมากตรงที่ให้ Wireless Lan Built Inมาเลยนี่แหละครับ ไม่ตองไปซื้ อ USB WiFi Dongle มาเสริ มให้เปลืองตังค์และเปลืองช่องต่อ USB ้ผม รี ววพร้อมภาพประกอบไปเลยนะครับ เพราะว่าคอนเทนต์และ Apps ของ Samsung Smart TV มันเยอะ ิมาก (มากจริ งๆ) เลยเอารู ปที่น่าสนใจมาประกอบคาบรรยายเพื่อให้ท่านเห็นภาพกันไปเลยว่า SamsungSmart TV มันสามารถทาอะไรได้บาง อาจจะยาวหน่อย แต่ก็ครอบคลุมแทบทุกฟังก์ชนสาคัญแน่นอน !!! ้ ่ัเริ่ มจาก "Your Video" ก่อน ซึ่ งตามหลักแล้วจะสามารถดูพวกคลิปตัวอย่างหนังหรื อแม้กระทังหนังทั้งเรื่ อง ่ได้ครับ แต่เมืองไทยคงต้องรอการเปิ ดให้บริ การในอนาคตอันใกล้ ส่ วนตอนนี้ก็จะดูขอมูลพวก เรทติ้งหนัง / ้เรื่ องย่อ / รู ปในฉากสาคัญๆ ต่างๆของหนังเรื่ องนั้นๆได้
 8. 8. มี Apps ที่น่าสนใจ อันนี้ เป็ น "Theme Dictionary" เอาไว้สอนคาศัพท์เด็กๆ เลือกไปหมวด Animals ่(สัตว์) ทาให้ทีมงานหลายคนรู ้วา "กระรอก = Squirrel" เด็กๆน่าจะชอบนะครับ ภาพสี สันสดใส การ์ ตูนน่ารัก แถมได้ความรู ้อีก Picasa คลังรู ปภาพ
 9. 9. หมวด Social TV ก็ Login Facebook ปกติไม่ใช่แต่ไป "เมนท์" อย่างเดียว จะกด "Like" หรื อดู "รู ปภาพ" ในคลังภาพก็ได้
 10. 10. ่ ่ ทีเด็ดอยูที่เราสามารถดูทีวหรื อหนังและเล่น Facebook ในแบบ Widget ได้ดวย เรี ยกได้วา 2 In 1 ี ้เลยครับ ไม่พลาดทั้งรายการทีวและการอัพเดทสถานะของเพื่อนใน Facebook หรื อจะเปลี่ยนไปเล่น Twitter ีพร้อมดูทีวก็แค่กดปุ่ มลูกศรเลื่อนไปด้านขวา เลือกได้เลยว่าจะให้แสดง Facebook / Twitter / Google Talk ีแนะนาให้่ Login ไว้ท้ งหมดครับ ั ดูสภาพอากาศจาก AccuWeather.com
 11. 11. Skype เล่นได้ตามปกติ แต่ตองซื้ ออุปกรณ์เสริ มที่เป็ นกล้อง โดยเชื่ อมต่อผ่านพอร์ ต USB ้ สามารถกดดาวน์โหลดมาเก็บไว้ในเครื่ องได้เลย
 12. 12. Picture (ภาพ) สเป็ คด้านภาพของ Samsung 55D8000 3D LED TV ที่เด่นๆก็คือ ความละเอียดหน้าจอ 1920 x 1080หลอด Backlight เป็ นแบบ Edge LED พร้อมด้วย Micro Pixel Dimming ช่วยให้การดิมหลอดไฟให้ ่สอดคล้องกับฉากที่มืดหรื อสว่างอยูในขณะนั้น ขับเคลื่อนภาพด้วยชิพประมวลผล 3D HyperReal Engineรองรับการเล่นภาพ 3 มิติแท้ๆ (แบบ Active) และรวมถึงการแปลงภาพ 2 มิติให้เป็ นภาพ 3 มิติจากทุกๆแหล่งสัญญาณ พร้อมอัตรา Clear Motion Rate 800 จากการประสานงาน 3 อย่างของ Chipset / ScanningBacklight / การแทรกเฟรมภาพ รวมเข้าด้วยกัน ช่วยเรื่ องภาพเคลื่อนไหวไม่ให้สะดุด และตัวจอก็ใช้ UltraClear Panel จอใสปิ๊ งช่วยให้สีดาดาลึก ภาพสี สันสดใส สุ ดท้ายมีเทคโนโลยี Cinema Black เมื่อเราดูหนังสัดส่ วน 21:9 (2.35:1) จากแผ่น Blu-ray หรื อ DVD จะเหลือแถบดาตรงด้านบนและด้านล่างของจอ เข้าCinema Black ก็จะช่วยทาให้สีดาบริ เวณแถบทั้งสองดาสนิทยิงขึ้น ด้วยการลดปริ มาณ Backlight บริ เวณนั้น ่แสงรั่วลดลงและประหยัดไฟได้มากขึ้น โหมดภาพสาเร็ จรู ป ให้มา 4 โหมดได้แก่ Dynamic / Standard /Natural / Movie
 13. 13. ทดสอบภาพ 3 มิติ หัวใจหลักด้านภาพของ 55D8000 ก็คือความสามารถในการเล่นภาพ 3 มิติแท้ๆ ซึ่ งใช้เทคโนโลยีแบบ Active แบบปี ที่ผานมา โดยใช้แว่น Active Shutter Glasses ครับ ในขณะที่รุ่น 55C8000 ของปี 2010 ที่ ่ ่ผ่านมาก็สามารถแสงภาพ 3 มิติอยูในเกณฑ์ดี แต่อาจจะยังมีอาการ Crosstalk หรื อภาพเหลื่อมซ้อนกันทั้งๆที่ใส่ แว่นตา 3 มิติแล้วอยูบาง รวมถึงแสงสี ดร็ อปไปพอสมควรเมื่อเล่นภาพ 3 มิติ แต่มาในปี นี้ รุ่น 55D8000 ก็ ่ ้ได้ทาการปรับปรุ งคุณภาพของภาพให้ดีข้ ึน อาการ Crosstalk ลดลงไปแบบจับต้องได้ สี สันก็สามารถรักษาระดับความสดใสได้ดีกว่ารุ่ นที่แล้วพอสมควร มิติภาพก็อยู่ในเกณฑ์น่าพอใจ ความลึ กและมิติที่ลงไปเป็ นชั้นๆจากการ์ ตูนเรื่ อง Cloudy with A Chance of Meat Ball ในฉากคุณพ่อตารวจแบกเรื อวิ่ง และฉากที่ประชาชนชาวเมืองที่มายืนเรี ยงกัน ก็แสดงให้เห็ นถึ งลาดับขั้นความลึ กที่ลึกเรี ยงลงไปอย่างเป็ น Step โชว์"มิติลาดับ ขั้น" ระหว่างตัวละครและวัตถุต่างๆ ส่ งเสริ มอรรถรสในการรับชมให้มากขึ้นไปอีกระดับ ั ส่ วนแว่น 3 มิติที่แถมมามีดีไซน์คล้ายๆของเดิม แต่ซิงค์กบทีวีดวยสัญญาณ Bluetooth ซึ่ งระยะการ ้รับชมและความเสถียรของสัญญาณดีกว่าการซิ งค์ดวย Infrared แบบแว่นรุ่ นที่แล้ว แว่นมีน้ าหนักเบา 35 กรัม ้เท่านั้น ใส่ สบายและมีแป้ นรองจมูกที่สามารถปรับระดับได้ ส่ วน การแปลง 2D เป็ น 3D นั้น หากเป็ น Content แบบ HD แล้วก็สามารถเปิ ด 2D เป็ น 3D แล้ว ่รับชมได้ครับ มิติภาพก็จดว่าโอเคอยูในระดับประทับใจ ซึ่ งบางทีทีมงานยังแอบแยกไม่ออกในบางฉากด้วย ั
 14. 14. ซ้ าว่าเป็ น 3D แท้ๆหรื อ 2D => 3D Conversion แต่แน่นอนหากเปิ ดภาพให้เคลื่อนไหว ภาพก็ไม่ได้ลอยหรื อลึกในระดับเดียวกับภาพ 3 มิติแท้ๆ รวมถึงการปรับระดับความลึกของภาพ (Depth) ซึ่ งแนะนาให้ปรับไม่ต้องเยอะมาก เอากลางๆค่อนไปทางน้อยๆ ให้มีมิติภาพในระดับ "กาลังพอดี" หากปรับระดับสู งจนเกินไปอาจจะมึนหัวได้ ครับ ส่ วนการ Convert 2D เป็ น 3D ในแหล่งสัญญาณ Analog ความละเอียดต่าเช่น จากฟรีทีวี หรื อ ดีวดี ผ่านช่องต่อ AV ก็สามารถทาได้ครับ แต่ไม่ค่อยแนะนาเท่าไหร่้ เพราะคุณภาพของแหล่ง ีสัญญาณมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ พอมาแปลงเป็ นภาพ 3 มิติเลยจะดูทะแม่งไปซักนิดConnectivity (ช่องต่อ) ช่องต่อของ Samsung 55D8000 ถือว่าให้มาเพียงพอกับการเชื่ อมต่อหลักๆแน่นอน โดดเด่นด้วยHDMI ถึง 4 ช่อง และช่องต่อ USB ถึง 3 ช่อง ที่ให้มาถึง 3 ช่องก็เพราะเผือการเชื่อมต่อ "กล้อง Webcam" ่สาหรับเล่น Skype ในอนาคต ส่ วนการเชื่ อมต่อ Internet ก็มีท้ งช่องต่อสาย Lan และ Wireless Lan Built-In ัมาให้ในตัว แต่สาหรับการเชื่ อมต่อช่องต่อ Analog อย่าง AV และ Component ต้องใช้ตว Adaptor แปลงที่ ัแถมมาให้ในกล่องสรุ ปจุดเด่นของ Samsung Smart TV1. การเชื่อมต่อทาได้ 2 ทางคือ จากสาย Lan และแบบไร้สาย เพราะให้เป็ น WiFi Built In มาเลย (เยียมมาก) ่2. สามาถดูทีวพร้อมเล่นพวก Facebook / Twitter ในเวลาเดียวกันได้ ซึ่ งส่ วนใหญ่ทีวีเจ้าอื่นๆทาไม่ได้ ี3. Samsung Apps มี Apps ให้โหลดเพิ่มเยอะมาก ถือว่า "เยอะที่สุด" สาหรับทีวปี 2011 ครับ ี4. Web browser ค่อนข้างสมบูรณ์ รองรับ Flash และ java Script แสดงผลสมบูรณ์มาก5. มีระบบ "ค้นหา" (Search All) ซึ่ง Smart TV ค่ายอื่นๆไม่มี หากให้วจารณ์ก็ขอชมเชย Samsung กับการพัฒนา Smart TV ให้ "สมบูรณ์แบบ" ขึ้นจากปี ที่แล้ว มี ิการแบ่งหมวดหมู่อย่างชัดเจนให้ผใช้เข้าใจง่ายขึ้น จัดได้วาเป็ นลูกเล่น ที่เป็ น "ประโยชน์" ที่สามารถใช้ ู้ ่ควบคู่หรื อเสริ มกับการดูทีวีปกติได้อย่างดีเยียม ที่ผมชอบมากเป็ นพิเศษคือการเล่น Facebook ในขณะที่ ่รับชมทีวได้ครับ (ขอบส่ วนตัว อิอิ) จริ งๆแล้วหากท่านมี Smart Phone อย่าง Samsung Galaxy หรื อ Tablet ีอย่าง Galaxy Tab ก็สามารถไปโหลด Apps เพื่อใช้มือถือเป็ นรี โมทคอนโทรลควบคุม Samsung Smart TV
 15. 15. ได้อีกด้วย และผมเชื่ อว่าอนาคตอันใกล้ Smart TV ซึ่งสามารถอัพเฟิ ร์มแวร์หรื อโหลด Apps มาเล่นเพิ่มเติมได้จะมีความสาคัญกับชีวตประจาวันในระดับ "เทียบเคียง" กับ Smart Phone ในตอนนี้ ิ
 16. 16. บรรณานุกรมที่มา:LCDTVTHAILAND.COMเว็บไซต์แนะนาเรื่ องTV รี วว สเปค ราคา ิhttp://www.lcdtvthailand.comเว็บไซต์แนะนาเรื่ องเครื่ องเล่น HDPlayer รี วว สเปค ราคา ิhttp://www.hdplayerthailand.com

×