Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Inteligencies múltiples

2,090 views

Published on

Intel·ligència emocional i intel·ligències múltiples.

Published in: Education
 • Be the first to comment

Inteligencies múltiples

 1. 1. LA INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL I LES INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES EN EDAT ESCOLAR ELISABET ARAGALL 2N MEF
 2. 2. <ul><li>Abans… </li></ul><ul><li>es solia pensar que els alumnes amb major CI solien aconseguir millors qualificacions escolars. </li></ul><ul><li>Crisi del coeficient intel·lectual: </li></ul><ul><li>1- La intel·ligència acadèmica no és suficient per a garantir l’èxit professional ni escolar. </li></ul><ul><li>2- La intel·ligència no garanteix l’èxit en la nostra vida quotidiana, ni contribueix a l’equilibri emocional ni a la salut mental. </li></ul>
 3. 3. Quines persones podem dir que tenen èxit? <ul><li>Aquelles que saben conèixer les seves emocions i com dominar-les de forma adequada per a que col·laborin amb la seva intel·ligència. </li></ul><ul><li>Aquelles que cultiven les relacions humanes i que coneixen els mecanismes que motiven i mouen a les persones. </li></ul>
 4. 4. Intel·ligència emocional, J. Mayer i P. Salovey <ul><li>Definició: Habilitat per atendre i percebre els sentiments de manera apropiada i precisa, la capacitat per assimilar aquests sentiments i comprendre’ls de manera adequada i la destresa per regular i modificar el nostre estat d’ànim i el dels altres. </li></ul><ul><li>En la IE estan implicats 4 grans components: </li></ul><ul><li>- Percepció i expressió emocional </li></ul><ul><li>- Facilitació emocional </li></ul><ul><li>- Comprensió emocional </li></ul><ul><li>- Regulació emocional </li></ul>
 5. 5. Percepció i expressió emocional <ul><li>Reconèixer de forma conscient les nostres emocions i identificar què sentim i ser capaços de posar un nom a aquests sentiments. </li></ul><ul><li>Verbalització= racionalització </li></ul>
 6. 6. Facilitació emocional <ul><li>Capacitat per generar sentiments que facilitin el pensament. </li></ul><ul><li>Utilitzar les emocions al servei del pensament ens ajuden a raonar de manera més intel·ligent i prendre decisions. </li></ul>
 7. 7. Comprensió emocional <ul><li>Integrar el que sentim dintre del nostre pensament i considerar la complexitat dels canvis emocionals. </li></ul><ul><li>Conèixer com ens afecten les emocions. </li></ul><ul><li>No tots sentim el mateix en situacions semblants: empatia. </li></ul>
 8. 8. Regulació emocional <ul><li>Dirigir i fer servir les emocions tant positives com negatives de forma eficaç. </li></ul><ul><li>Identificar els sentiments abans que eclipsin el nostre pensament racional i aconseguir un pensament clar i eficaç. </li></ul><ul><li>Tolerància a la fustració, acceptar fites llunyanes o impossibles. </li></ul><ul><li>Afrontar obstacles, actitud activa, constància i entusiasme. </li></ul>
 9. 9. <ul><li>Funcions del mestre: </li></ul><ul><li>Percepció de necessitats, motivacions, interessos i objectius dels alumnes. </li></ul><ul><li>Ajudar als alumnes a establir-se objectius personals. </li></ul><ul><li>Facilitar els processos de presa de decisions i responsabilitat personal. </li></ul><ul><li>Orientar de manera personal a l'alumne. </li></ul><ul><li>L'establiment d'un clima emocional positiu, oferint suport personal i social per a augmentar l'auto-confiança dels alumnes. </li></ul><ul><li>COHERÈNCIA! Per aconseguir que els nostres alumnes desenvolupin i valorin la seva intel·ligència emocional nosaltres n’hem de ser l’exemple vivencial. No podem educar les emocions amb teoria sinó amb el nostre exemple i el treball pràctic i conscient. </li></ul>
 10. 10. Teoria de les intel·ligències múltiples: H.Gardner Lingüística Lògica-matemàtica Espacial musical Intel·ligència Cinètica-corporal Interpersonal Intrapersonal Naturalista
 11. 11. <ul><li>Aquesta teoria sorgeix en contraposició al C.I. i el posa en dubte per ser un coeficient estandaritzat, aïllat i quantificable que no contempla aspectes importants com el sentit comú, les habilitats socials i la creativitat, entre d’altres. </li></ul><ul><li>Segons Gardner hi ha 8 tipus d’intel·ligència . Aquesta hipòtesi pren sentit perquè diferents parts del cervell processen diferents classes d’informació. </li></ul>
 12. 12. <ul><li>Intel·ligència Definició Camps o ocupacions en les que s’utilitza </li></ul><ul><li>Lingüística Capacitat per a utilitzar i </li></ul><ul><li>entendre paraules i matisos Escriure, corregir, traduir </li></ul><ul><li> de significat </li></ul><ul><li>Lògica- Capacitat pera manejar nombres Ciències, negocis, medicina </li></ul><ul><li>Matemàtica i resoldre problemes lògics </li></ul><ul><li>Espacial Capacitat per a orientar-se en un Arquitectura, fusteria, planificació </li></ul><ul><li>entorn i jutjar les relacions entre ells urbana </li></ul><ul><li>Musical Capacitat per a percebre i crear Composició, direcció musical </li></ul><ul><li>patrons tonals i rítmics </li></ul><ul><li>Cinètica- Capacitat per a desplaçar-se amb Dansa, atletisme, cirurgia </li></ul><ul><li>Corporal precisió </li></ul><ul><li>Interpersonal Capacitat per a entendre i Ensenyament, actuació, política </li></ul><ul><li>comunicar-se amb els altres </li></ul><ul><li>Intrapersonal Capacitat per a entendre's a Assessoria psicològica, psiquiatria, </li></ul><ul><li>un mateix lideratge espiritual </li></ul><ul><li>Naturalista Capacitat per a distingir espècies Caça, pesca, agricultura, jardineria, cuina </li></ul>
 13. 13. L’INDIVIDU ÉS UN TOT, LA INTEL·LIGÈNCIA ÉS UN CONJUNT <ul><li>La intel·ligència ha de ser contemplada com un tot, mai com una suma de les parts. Si només tenim en compte una part restem en desconeixement del conjunt i podem arribar a conclusions errònies. </li></ul><ul><li>El tarannà dels individus és el que fa que una persona sigui intel·ligent emocionalment, comunicativament, artísticament… Però la intel·ligència emocional és educable i millorable. </li></ul><ul><li>La intel·ligència, així doncs, no la podem reduir a un C.I. que només tingui en compte la dimensió lògica i numèrica de l'individu, deixant de banda aspectes importants com el context, experiències viscudes, interessos, motivacions de l’alumne… </li></ul>
 14. 14. Què en penseu? <ul><li>En quina o quines de les intel·ligències proposades per Gadner ets més fort? </li></ul><ul><li>La teva educació es va enfocar en alguna d’aquestes? </li></ul>
 15. 15. Bibliografia <ul><li>Duskin, R; Papalia, D. i Wendkos, S.(2005). Psicología del desarrollo (de la infancia a la adolescencia). Madrid: McGraw-Hill. </li></ul><ul><li>Adredes electròniques </li></ul><ul><li>Fenández-Berrocal, P.; Extremera N., (2002). La inteligencia emocional como habilidad esencial en la escuela . Revista Iberoamericana de educación. ISSN: 1681-5653 </li></ul><ul><li>http://www.rieoei.org/deloslectores/326Berrocal.pdf </li></ul><ul><li>http://www.inteligencia-emocional.org/aplicaciones_practicas/articulos_educacion.htm </li></ul>

×