Workshop program and regis form

366 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
366
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Workshop program and regis form

  1. 1. â»Ãá¡ÃÁ»ÃЪØÁàªÔ§»¯ÔºÑµÔ¡Òà áÅСÒÃÊÑÁÁ¹Ò¡ÅØ‹Á‹Í : ÊÁѤûÃЪØÁàªÔ§»¯ÔºÑµÔ¡ÒÿÃÕ 13-15 µØÅÒ¤Á 2553 / ˌͧá¡Ã¹´ÎÍÅŏ 201-203 , ˌͧ»ÃЪØÁ‹Í MR210-225 áÅÐÃѺãºà¡ÕÂõԺѵ÷ءËÑÇ¢ŒÍ àÇÅÒ Grand Hall 201-202 Grand Hall 203 MR 210 MR 211-212 MR 220-221 MR 214-217 MR 218-219 MR 222-223 MR 224 MR 225 09.00-12.30 พิธีเปดงานอยางเปนทางการ Official Opening CeremonyÇѹ¾Ø¸·Õ่ 13 µØÅÒ¤Á 2553 Official Opening Ceremony 12.30-13.30 การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการ สอนวิทยาศาสตรอยางไร การประชุมนานาชาติดานการเรียนรูและการสอน โดยใชรูปแบบการสอน ใหเปนเรื่องงายสำหรับนักเรียน สอนเพื่ออนาคต เรียนรูเพื่อ การบูรณาการเทคโนโลยี พัฒนาทักษะชีวิตใหกับเด็ก สราง Social Network ดวย การพัฒนาผลงานวิทยฐานะ 13.30-15.00 คุณภาพชีวิต: กับการออกแบบกิจกรรม ดวยกิจกรรมการเรียนรู ตามแนวทฤษฎี โดย อ.ประวิทย บึงสวาง SharePoint 2010 ของผูบริหาร สรางสรรคดวยปญญา โรงเรียนราชวินิต มัธยม สอนอยางไรใหเด็กนำความรู การเรียนรู ใหมีประสิทธิภาพ แบบ Project Approach (รอบที่ 1) The 2nd International Conference ไปใชในชีวิตจริง ชวงที่ 1: อ. ศุภชัย จันทรเกตุ โดย ผศ.ดร.ปริญญา ทองสอน เทคนิคการสอนวิชาสังคม รอง ผอ.ฝายวิาการ โดย สำนักคอมพิวเตอร โดย ศูนยนวัตกรรมการบริหาร on Learning and Teaching แบบโยนิโสมนสิการ โดย อ.พูลศักดิ์ เทศนิยม โดย PANASONIC วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด 15.30-17.00 ภาควิชาการจัดการเรียนรู อดีตผูอำนวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยบูรพา และผูนำการศึกษา โดย อ.สิริมา กลิ่นกุหลาบ ชวงที่ 2: อ.วรนารถ รักสกุลไทย คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา โรงเรียนวัดไทรใหญ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ผูอำนวยการโรงเรียนเกษมพิทยา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา เทคนิคการสอนคณิตศาสตร ภาวะผูนำและการบริหาร FORUM: สอนใหเด็กคิด รวมเทคนิคการสอน ดวยเทคนิคทบทวนโจทยโดย ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู ออกแบบบทเรียนออนไลน การจัดทำ e-book เพื่อเพิ่ม 09.00-10.30 ยุทธศาสตรการสราง Plenary Panel คิดแบบเด็กๆ วิทยาศาสตร เพื่อนชวยเพื่อน ใหมีประสิทธิภาพ การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา ประสิทธิภาพการบริหาร หองเรียนแหงคุณภาพ Discussion โดย อ.สุวรรณา อินทรฉาย เพื่อพัฒนาทักษะการคิดÇѹ¾ÄËÑʺ´Õ·Õ่ 14 µØÅÒ¤Á 2553 (การศึกษาปฐมวัย) โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี โดย MICROSOFT งานวิชาการ โดย Principal and the Challenge โดย ผศ.สันติ ศรีปรเสริฐ โดย รศ.ดร. อรจรีย ณ ตะกั่วทุง เรื่องของเด็ก... โดย ดร.ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ รศ.ดร.พิมพันธ เดชะคุปต Towards Schools of โดย ดร.สุทธาภา โชติประดิษฐ โรงเรียนสาธิต สอนภาษาไทยอยางไร ใหนักเรียนสนุกกับภาษาไทย ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา บูรณาการเครื่องมือ ที่ครูอนุบาล ตองรู สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา โดย ศูนยนวัตกรรมการบริหาร และผูนำการศึกษา 11.00-12.30 รศ.ลัดดา ภูเกียรติ 21st Century ภาควิชาการจัดการเรียนรู จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสูการเรียนรู คณะครุศาสตร อาจารย พูลศักดิ์ เทศนิยม (ฝายมัธยม) โดย อ.รัชเกลา ลิ้มลิขิตอักษร (workshop เต็มวัน) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา โรงเรียนวัดแกนเหล็ก โดย MICROSOFT 12.30-13.30 FORUM: เทคนิคการสอนภาษาไทย เทคนิคกระบวนการกลุม เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู เทคนิคการจัดกิจกรรม นวัตกรรมใหมสำหรับครู โดย การเรียนเปนเรื่องสนุก การพัฒนาผลงานวิทยฐานะ 13.30-15.00 จัดการเรียนการสอน Plenary Panel ระดับประถมศึกษา ภาษาอังกฤษ ใหสนุกสนาน การเรียนรู เพื่อใหนักเรียน ในการจัดการเรียนการสอน ชมรมจิตแพทยเด็กและวัยรุน ดวยเทคโนโลยี อยางไร Discussion แหงประเทศไทย ของผูบริหาร ใหเด็กไทยมีคุณภาพ ที่เนนกระบวนการคิด โดย อ.นิลมล อวนไตร โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี เปนผูสรางองคความรู โดย BLACK & WHITE Co., Ltd. โดย AVeMedia (รอบที่ 2) โดย The Future of Teacher Education: โดย อ.เฉลิมลาภ ทองอาจ กิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร โดย อ.ลัดดา มานิตย นวัตกรรมเทคโนโลยี การประยุกตใชการวิจัย โดย ศูนยนวัตกรรมการบริหาร รศ.ดร.พิมพันธ เดชะคุปต New Thinking New Approaches ที่ชวยใหนักเรียน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สารสนเทศทางการศึกษา เชิงปฏิบัติการ และผูนำการศึกษา 15.30-17.00 รศ.ลัดดา ภูเกียรติ โรงเรียนสาธิต ไดเรียนอยางสนุกสนาน นนทบุรี เพื่อเพิ่มคุณภาพการสอนของครู อาจารย พูลศักดิ์ เทศนิยม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดย อ.เฉลิมชัย วัดเขาหลาม โดย NEW ZENO Co., Ltd. คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา โรงเรียนราชวินิต ประถม โดย ผศ.ดร.สมโภชน อเนกสุข คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา Learner Response and Teaching Thai-Humanities, การออกแบบหลักสูตรและการสอนดวย เทคนิค การวัดและประเมินผล Assessment พัฒนาสมองอยางไร an integration of the รูปแบบการพัฒนาครูของโลก 09.00-10.30 เทคนิคการสอนภาษาไทย ใหเด็กประสบความสำเร็จ Thai-British curriculum การสอนคณิตศาสตร Backward Design Process สมัยใหม ดวยการสรางใหหองเรียนมีชีวิต สำหรับกิจกรรมการเรียนรู ที่เนนใหผูเรียนเปนผูสรางองคความรู โดย Hollywood International ทั้งการเรียนและชีวิตจริง โดย BANGKOK PATTANA SCHOOL ประสบการณจากประเทศ ชั้นนำทั่วโลกÇѹÈءÏ·Õ่ 15 µØÅÒ¤Á 2553 โดย รศ.ดร.พิมพันธ เดชะคุปต โดย พญ.วินัดดา ปยะศิลป โดย คณะศึกษาศาสตร โดย อ.สุขพงศ ทัศนกุลกิจ โดย รศ.ดร.องอาจ นัยพัฒน Using CALL to Enhance ผูชวยผูอำนวยการ Development of instructional โดย ศูนยนวัตกรรมการบริหาร 11.00-12.30 ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยบูรพา โรงเรียนวัดฉัตรแกวจงกลณี คณบดีคณะศึกษาศาสตร Learner Autonomy สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี Strategies for CAMBRIDGE IGCSE: และผูนำการศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ วิทยากรจาก Thai-First Language ประสานมิตร โดย IT Edusoft Co., Ltd. ชมรมจิตแพทยเด็กและวัยรุนแหงประเทศไทย โดย BANGKOK PATTANA SCHOOL คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 12.30-13.30 เรียนรูสูอัจฉริยะ จัดกิจกรรมการเรียนรู การพัฒนาผลงานวิทยฐานะ 13.30-15.00 การออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรียนรู เทคนิคการสอนภาษาไทย พัฒนากิจกรรมการเรียนรู สรางบรรยากาศในหองเรียน ดวยเทคโนโลยี ใหประสบความสำเร็จ พัฒนาสถานศึกษา ของผูบริหาร ที่เนนผูเรียนเปนสำคัญและอิงมาตรฐาน ระดับมัธยมศึกษา วิชาภาษาอังกฤษ ใหเอื้อตอการเรียนรู (รอบที่ 3) ที่เนนกระบวนการคิด ดวยเทคโนโลยี โดย IMI Edutech Co., Ltd. ดวยการเขาใจพฤติกรรมเด็ก สูมาตรฐานสากล โดย โดย พญ.วินัดดา ปยะศิลป โดย ศูนยนวัตกรรมการบริหาร โดย รศ.ดร.พิมพันธ เดชะคุปต โดย อ.เฉลิมลาภ ทองอาจ ENCONCEPT ACADEMY ผูชวยผูอำนวยการ โดย สมาคมโรงเรียนนานาชาติ และผูนำการศึกษา สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี 15.30-17.00 ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน โรงเรียนสาธิต โดย CHUTHANA Hi-Tech และ วิทยากรจาก คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ชมรมจิตแพทยเด็กและวัยรุนแหงประเทศไทย
  2. 2. Ẻ¿ÍÏÁŧ·ÐàºÕ¹¡ÒÃͺÃÁàªÔ§»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃáÅÐÊÑÁÁ¹Ò¡ÅØ‹Á‹ÍÂWorkshop Registration Form : International Conference on Learning & Teaching / 13-15 October 2010 / Grand Hall 201-203 BITEC THAILAND ¿ÃÕâ»Ã´Ê‹§á¿š¡« ËÃ×Í e-mail ãºÅ§·ÐàºÕ¹¹ÕéÀÒÂã¹Çѹ·Õè 8 µØÅÒ¤Á 2553Please Kindly fax or e-mail this form within 8 October 2010 Fax: 02-748-7909 E-mail: info@educa-iclt.com¢ŒÍÁÙżٌÊÁѤà / Delegate Personal Information Çѹ·Õè: ........../ ......................... / 2010¤Ó¹Ó˹ŒÒª×èÍ / Title ÈÒʵÃÒ¨ÒÏ / Prof. ÃͧÈÒʵÃÒ¨ÒÏ / Assoc.Prof. ¼ÙŒª‹ÇÂÈÒʵÃÒ¨ÒÏ / Asst.Prof. ´Ã. / Ph.D. ¹Ò Mr. / ¹Ò§ Ms. / ¹Ò§ÊÒÇ ................................. (Í×è¹æ / Others)ª×èÍ-Ê¡ØÅ / English (USE CAPITAL ONLYName-Surname FOR INITIAL LETTERS) ÀÒÉÒä·Â ª×èÍ / Firstname Ê¡ØÅ / Lastname / Surname Middle Innitials Êӹѡ§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒáÒÃÈÖ¡ÉÒ¢Ñé¹¾×é¹°Ò¹ Êӹѡ§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒáÒÃÍÒªÕÇÈÖ¡ÉÒ Êӹѡ§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒàÍ¡ª¹»ÃÐàÀ·Ë¹‹Ç§ҹ / Office of the Basic Education Commission Office of the Vocational Education Commission Office of the Private Education CommissionType of Organization Êӹѡ§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒáÒÃÍØ´ÁÈÖ¡ÉÒ Êӹѡ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ¡Ãا෾ÁËÒ¹¤Ã Êӹѡ»ÃÐÊÒ¹áÅоѲ¹Ò¡ÒÃÈÖ¡ÉÒʋǹ·ŒÍ§¶Ôè¹ Office of the Higher Education Commission Department of Education Bangkok Metropolitan Administration Bureau of Local Educational Development and Co-ordination Í×è¹æ â»Ã´ÃкØ.................................................................................................................................................... Others, please specifyª×èÍ˹‹Ç§ҹ /Institution / OrganizationµÓá˹‹§ /Position / Job Title ½†Ò / á¼¹¡Devision Department / ÃдѺªÑé¹ »°ÁÇÑ / Kindergarten »ÃжÁÈÖ¡ÉÒ / Primary ÁѸÂÁÈÖ¡ÉÒ / Secondary Stages ÍÒªÕÇÈÖ¡ÉÒ / Vocational ÍØ´ÁÈÖ¡ÉÒ / Higher Educational Í×è¹æ / Others..................................................................·ÕèÍÂÙ‹ÊÓËÃѺµÔ´µ‹Í / àÅ¢·Õè....................... ËÁÙ‹............................ «ÍÂ......................................................... ¶¹¹......................................................... ADDRESS MOO SOI STREETMailing Address á¢Ç§/µÓºÅ................................................ ࢵ/ÍÓàÀÍ.............................................. ¨Ñ§ËÇÑ´..................................................... SUBDISTRICT DISTRICT STATE / PROVINCE ÃËÑÊä»ÃɳՏ............................................... »ÃÐà·È..................................................... POSTAL / ZIP CODE COUNTRYËÁÒÂàÅ¢µÔ´µ‹Í / â·Ã/ Tel. ËÁÒÂàÅ¢â·ÃÊÒà /Telephone Number Fax. Number Á×Ͷ×Í/ E-mail Address Mobileŧ·ÐàºÕ¹ࢌÒËÇÁͺÃÁàªÔ§»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃáÅÐÊÑÁÁ¹Ò¡ÅØ‹Á‹Í´ѧ¹Õé* ¡ÃسÒÃкت×èÍËÑÇ¢ŒÍ¢Í§¡ÒÃͺÃÁÏ ·Õ赌ͧ¡ÒÃÊÁѤà â´Âã¹áµ‹ÅЪ‹Ç§¨ÐÊÁѤÃä´Œà¾Õ§ 1 ËÑÇ¢ŒÍà·‹Ò¹Ñé¹ Please identify workshop topic, date and time. The duplicated date and time will not be allowed13 µ.¤. 53ª‹Ç§·Õè 1 : 13.30-17.00 ËÑÇ¢ŒÍ :14 µ.¤. 53ª‹Ç§·Õè 2 : 09.00-12.00 ËÑÇ¢ŒÍ :ª‹Ç§·Õè 3 : 13.30-17.00 ËÑÇ¢ŒÍ :15 µ.¤. 53ª‹Ç§·Õè 4 : 09.00-12.00 ËÑÇ¢ŒÍ :ª‹Ç§·Õè 5 : 13.30-17.00 ËÑÇ¢ŒÍ :ËÁÒÂà˵Ø:* ÊÒÁÒöŧ·ÐàºÕ¹ŋǧ˹ŒÒä´Œ¶Ö§Çѹ·Õè 8 µØÅÒ¤Á 2553 ËÃ×ͨ¹¡Ç‹Ò¨Ó¹Ç¹¼ÙŒÊÁѤÃࢌÒËÇÁã¹áµ‹ÅÐËÑÇ¢ŒÍ¨ÐàµçÁ* ¼ÙŒÊÁѤÃࢌÒËÇÁͺÃÁÏ ·Ø¡·‹Ò¹ ¡ÃسÒࢌÒàªç¤ÃÒª×èͧ͢·‹Ò¹·Ò§ http://www.educa-iclt.com ä´ŒµÑé§áµ‹Çѹ·Õè 8 µØÅÒ¤Á 2553* ËÒ¡µŒÍ§¡ÒáàÅÔ¡ËÃ×Íà»ÅÕè¹á»Å§¡ÒÃÊÁѤà ¡ÃسÒᡌ䢡ÒÃÊÁѤ÷ҧ http://www.educa-iclt.com ËÃ×Íᨌ§à¨ŒÒ˹ŒÒ·Õ衋͹Çѹ·Õè 8 µØÅÒ¤Á 2553 à¾×èÍ໚¹¡ÒÃແ´âÍ¡ÒÊãËŒ¼ÙŒÊ¹ã¨·‹Ò¹Í×è¹ä´ŒãªŒÊÔ·¸Ôìŧ·ÐºÕ¹ࢌÒËÇÁͺÃÁÏ ã¹ËÑÇ¢ŒÍ¹Ñé¹æ* ¼ÙŒ¨Ñ´§Ò¹¢ÍʧǹÊÔ·¸Ôì㹡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§¢ŒÍÁÙÅ ËÃ×Í¡Ó˹´¡ÒèѴÊÑÁÁ¹Òã´ã´â´ÂäÁ‹á¨Œ§Å‹Ç§Ë¹ŒÒ Secretariat Office: 10 Soi Lasalle 56, Sukhumvit Rd., Bangna, Bangna, Bangkok 10260, Thailand t: 02 - 748 - 7007 ext. 139,126-127 f: 02 - 748 - 7909 E-mail: yuppares@picothai.com, sirichai@picothai.com Website : http://www.educa-iclt.com

×