Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

syarikat multinasional IKEA

5,177 views

Published on

SLIDE NI ADALAH KAJIAN PELAJAR PRA-U (PENGAJIAN PERNIAGAAN) SMK TENGKU IBRAHIM 2014
KAJIAN INI DIJALANKAN BERDASARKAN SKOP PENGAJIAN DAN KEHENDAH OBJEKTIF KAJIAN

Published in: Education
 • Be the first to comment

syarikat multinasional IKEA

 1. 1. 11 PPEENNGGAAJJIIAANN PPEERRNNIIAAGGAAAANN KKEERRTTAASS ((994466//44)) NAMA: NNOOOORR MMUUSSTTAAQQIIMM BBIINN MMOOHHAAMMEEDD NNOO..KK//PP:: 995500992288--1111--55116633 AANNGGKKAA GGIILLIIRRAANN:: SSTT00220011//11006600 TTEEMMAA KKAAJJIIAANN ((AANNAALLIISSIISS PPEENNDDEEKKAATTAANN SSTTAARRTTEEGGIIKK SSYYAARRIIKKAATT MMUULLTTIINNAASSIIOONNAALL--IIKKEEAA))
 2. 2. 1.0 PENGENALAN 22  Perusahaan multinasional (MNC) adalah sebuah perusahaan internasional atau transnasional yang berpusat di satu negara tetapi membuka cawangan di berbagai negara maju dan berkembang. Contohnya IKEA.  IKEA merupakan syarikat penjual perabot yang terkemuka dari Sweden yang mempunyai lebih daripada 160 cawangan di 29 buah negara. Syarikat ini telah ditubuhkan pada 1943 oleh Ingvar Kamprad di Sweden. Ia kini dimiliki oleh yayasan berdaftar di Belanda yang dikawal oleh keluarga Kamprad.  Organisasi ini terlibat dalam aktiviti pemasaran perabot dan kelengkapan rumah yang berasal dari Sweden.
 3. 3. 33 22..00 OOBBJJEEKKTTIIFF KKAAJJIIAANN Mengenal pasti aktiviti perniagaan yang dijalankan oleh syarikat IKEA. Mengenal pasti konsep-konsep perniagaan antarabangsa yang dilaksanakan oleh syarikat IKEA. Menjelaskan pendekatan strategik yang diamalkan oleh syarikat IKEA. Mencadangkan beberapa startegi pemasaran yang sesuai untuk dilaksanakan oleh syarikat IKEA.
 4. 4. 33..00 LLAATTAARR BBEELLAAKKAANNGG KKAAJJIIAANN  IKEA membangun sejak 6 dekad lalu dari hutan di selatan Sweden. Ibu pejabat IKEA pula terletak di Leiden, Holland Selatan,Belanda.  Penubuhan IKEA bermula pada tahun 1926 tempat pengasasnya Ingvar Kamprad dilahirkan di Småland di selatan Sweden.  Pada tahun 1948, barangan perabot telah diperkenalkan dalam rangkaian produk IKEA.  Pada tahun 1968, Bod zarah menjadi popular kerana bahan yang digunakan tidak mahal, tahan lasak dan mudah diproses in sesuai dengan IKEA secara semula jadi. 44
 5. 5. 33..00..11 LLOOKKAASSII KKAAJJIIAANN Lokasi awal tubuhnya IKEA terletak di Sweden. Tetapi syarikat induknya beroperasi di Delft, Leiden, Holland Selatan, Belanda. 55
 6. 6. 3.0.2 LLOOKKAASSII LLOOKKAALL IIKKEEAA DDII MMAALLAAYYSSIIAA Lokasi cawangan IKEA yang terletak di Mutiara Damansara, Selangor, Malaysia. 66
 7. 7. Carta organisasi syarikat IKEA 77
 8. 8. 44..00 KKAAEEDDAAHH KKAAJJIIAANN  Kajian ini mengunakan pencarian maklumat di intenet bagi mendapatkan tambahan maklumat tambahan seperti maklumat syarikat, senarai produk,profile syarikat dan pelan lokasi syarikat dan juga analisis SWOT syarikat IKEA.  Maklumat kajian juga diperolehi melalui katalog bulanan IKEA yang diterbitkan setiap bulan. 88
 9. 9. 55..00 DDAAPPAATTAANN KKAAJJIIAANN  HHaassiill kkaajjiiaann mmeennddaappaattii bbaahhaawwaa ssyyaarriikkaatt IIKKEEAA mmeennjjaallaannkkaann ppeerrnniiaaggaaaann..  Syarikat IKEA merupakan sebuah perniagaan berasaskan pengeluarkan.  Pengeluaran yang dilakukan oleh syarikat ikea ialah terlibat dalam ekstratif, iaitu ekstratif melibatkan pengeluaran bahan mentah dari perut bumi melalui pembalakan.  Syarikat IKEA menyediakan pelbagai jenis perhidmatan seperti penghantaran,nasihat,desain dan pembelian atas talian (online). 99
 10. 10. 5.0.1 Perancangan Strategik Visi visi kami (IKEA) adalah untuk ‘mencipta kehidupan yang lebih baik buat semua orang’. Idea perniagaan Idea perniagaan kami ‘Menawarkan pelbagai produk kelengkapan rumah yang praktikal dan direkabentuk dengan elok, pada harga yang rendah agar seberapa ramai orang dapat memilikinya’. Objektif Untuk menawarkan pelbagai barangan hiasan rumah dalam reka bentuk yang baik dan pelbagai fungsi, kualiti yang sangat baik dan ketahanan yang tinggi, serta pada harga yang begitu rendah yang mampu untuk membeli oleh semua orang. 1100
 11. 11. AANNAALLIISSIISS SSWWOOTT IIKKEEAA IIKKEEAA…….... 1111
 12. 12. KONSEP PERNIAGAAN AANNTTAARRAABBAANNGGSSAA IIKKEEAA PPEENNEEMMBBUUSSAANN PPAASSAARRAANN IKEA membuka cawangan kilangnya di semua pelusuk dunia yang bermulanya di Sweden. Pada masa kini,IKEA telah mempunyai hanpir 40 cawangan di semua negara PPEEMMBBAANNGGUUNNAANN PPAASSAARRAANN Saluran yang paling terkenal ialah Katalog IKEA yang di hasikan oleh IKEA Communications di Älmhult, Sweden.Pembangunan pasaran dilakukan dengan meneliti keperluan pengguna serta mengambil kira keperluan keselamatan. PPEEMMBBAANNGGUUNNAANN PPRROODDUUKK IKEA menekankan faktor kefungsian dalam rekabentuk produknya di mana ianya perlu menarik, praktikal dan mudah digunakan. Produknya tidak mengandungi ciri-ciri yang tidak perlu (tidak ada fungsi). PPEEMMPPEELLBBAAGGAAIIAANN IIKKEEAA mmeenngghhaassiillkkaann ppeellbbaaggaaii pprroodduukk kkeelleennggkkaappaann rruummaahh ssuuppaayyaa ddaappaatt bbeerrssaaiinngg ddeennggaann ssyyaarriikkaatt ppeerraabboott mmeewwaahh sseeppeerrttii LLOORREENNZZOO.. 1122
 13. 13. 66..00 PPEENNUUTTUUPP  Kesimpulanya,Syarikat IKEA amat terkenal dengan pengeluaran produk kelengkapan rumah yang berkualiti dan menepati cita rasa pengguna. IKEA hanya memfokuskan pengeluaran produk kelengkapan rumah dan pejabat sahaja. IKEA menjadi sebuah syarikat multinasional yang terkemuka di dunia. 1133
 14. 14. 1144 SSEEKKIIAANN,, TTEERRIIMMAA KKAASSIIHH

×